Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

DE YAYINLARİ Yrni Kitaplarımız: • MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZABAIiARI IL Nâzım Hikmet'in dünyada ilk olarak yayımlanan büyük destanı. (İMnci kltap çıkta. 8 TL). Birtoci kitap 6 TL. Üçüncü ve dördüncü kitaplar Ocak ve Şubat aylarında cıkaeaktır. • MAKXIZM, VAHOLUŞÇULUK V2 BİREY. Adam Schaff Pyama P. Gaidenko Birl Polonyalı. öbürü Rus olan lkl bilim adamınm varoluşçuluk ve birey konularına Mancist düşüncenin çağdas gelişmeleri açısından bakışları. Bu kitap Türkiye'de ilk olarak yayımlanmaktadır. 3 TL. DE YATIÎJEVİ, VUâyet Han, Cağaloğla. umhuriYet 43. yıl sayı 15213 KURÜCUSÜ: rüNüS NADt Telgraf ve mektup sdresfc Cumhuriy«t İstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefoalar: 22 42 90 22 İ 2 96 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 ilmişflç ayn lık Yayınevi şi eskimiş olan bu hikây\eri da 0KU3 en erikanın Ik ünlü hikâde de çbk tanmmış tçıdır. Vferlık ya (Cumhurlyet 14235) Pazartesi 5 Aralık (966 Niyazi Akı: 'Kanunun yürütülemiyeceği bir görüş birliği halinde ortaya çıktı,, YTP Genel SON DEMEÇLER VE SÖYLENTILERDEN SONRA. Başkan vekili Emre "AP biraz sola kaydı,, dedi ANKARA, < M . ) YTP Genel Başkan Vekili Süleyman Em re dun basına verdiği yazılı demeçte, «AP, biraz sola kaydı» demiş ve AP'nin mühim meselelerde CHP'sini örnek aldığını iddia etmiştir. YTP Genel Başkan Vekili demecinde özetle şunları söylemiştir : « Son aylarda iç politikamızda dikkate deger değişiklikler olmaktsdır. Bu cütnleden olarak yapılan Adalet Partisi Büyük Kongresi sonanda, bu parti de şimdiye kadar bulunduğu görüsten ve partiler yelpazesinde aldığı yerden biraz sola kaymıstır. Bu sola kayıs CHP'sinin ortanın solnna kaymasına benzemektedir. AP'sinin mühim ratselelerde CHP'sini model ittihaz etmesi âdct hallne gelmiştir. Filhakika CHP Büyük Kongresinde ortanın soluna karsı olanlara nasıl haksız bir darbe indirilmisse, AP'sinin son Büyük Kongresinde de bu partiyi kuran ve tek başına iktidara gelmesini saflayan idealin temsilcilerine de buna benzer afcır ve baksız bir darbe indirllmiş Demirel ve Tural Hirfanlı Barajını gezdiler GEZIYE KUVVET KUMANDANLARI DA KATILDILAR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) n umartesi günü, hasU talığı sebebiyle evinden çıkmayan Başbakan Demirel, dün beraberinde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural ve kuvvet kumandanlan olduğu halde Hirfanlı ve Kesikköprü barajlannda gezinti ve incelemeler yapmıştır. Personel Kanunu değiştiriliyo] ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Devlet Personel Sendikalan Kon federasyonunun birinci Genel Kurul toplan tısında, dâvet üzerine bir konuşma yapan Devlet Personel Dairesi Başkanı Niyazi Akı, «657 sayılı Devlet Per sonel Kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmalann tamamlanmak üzere olduğunu» bildirmis ve «Bu konuda Hükumet önümüzdeki gunlerde açıklama yapacaktır» demiştir. Akı konuşmasına, sendıka hareketlerinin demokrasiyı ve o • nun Jcuruluşlannı güçlendirdiğini belirterek başlamıs, «Devlet personelinin dertlerinin çörümlenmesi üzerine çalışma yapan Devlet Personel Dairesinin sanki karsı bir tarafmıs gibi görülmesinin yanlış sörüş oldngnnu» bildirerek, «bizl»r bu sendıka lizm hareketi ile bir yandan haklarımızı elde etmeye çahşaca • ğız, bir yandan da kamu hızmetleri ils ilgili görevlerimizı ak • satmadan yürütecegiz. Sendıkaların güçlenmesi dairemızin de güçlenmesi demektir. Bız ortak bir mücad»lenin içindeyız» demiştir. Bazı tenkidleri de cevaplandırarak, personel dairesinin yılda 636 bin lira bütçe ile çalıştıâmı, hademelerın d^ dahil bulunduğu kadrosunun 53.kişi olduğunu ve kumluşta ek görevli hiçbir kimsenin bulunmadığını ifade eden Niyazi Akı, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun degişmesi konusunda da şunları söylemistir: «S57 sayılı kanun değişecektir. Çünkü Anayasa Mahkemesinin karan vardır. Biz bu karan kanun teUkki ettik. Bu arada kanu (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) BurgilmnıiK dogduju şehrl ziyareî efftl MONASTIR (a.a.) Cum. hurbaşkanı Cevdet Sunay vo beraberindeki heyet Tunus riyaretinin dördüncü gününde Habib Burgiba'nın doğduğo Monastır şehrme gitmiş ve büyük tezahüratla karşılanmıştır. Sunay önceki gün, Menzel Burgiba'da donanma tezgâhlannı ve Bizerte'de bir çelik fabrikasıru ziyaret etmiştir. Kendisine Tunus Plânlama ve Ekonomi Devlet Bakanı A. Ben Salih refakat etmiştir. Demeç Bu arada Tunus Devlet Başkanı Burgiba Anadolu Ajansına ver diği demeçte şöyle demiştir: « Aramızdaki denizin bizi birbirimizden ayırmağa gücü yet miyecektir. Zira. Türkiye ile Tunus, çok köklü ve tarihî bağlarl» birbirine bağlıdır. Tunus halkınuı, Sayın Cumhnrbaskanı Sunay'ın sahsında, Türk milletine gösterdiği sevçi tezahüratı. her türlü protokol duygusunun çok ustünde, tamamivle içten gelen, samimî hir hevecanın neticesfdir. Büyük Atatürk'ün Türkiye'yi istiklâline kavuşturmak volundaki gavretleri ve zaferden sonra bazı emperyalist menfaat köklerini tasfive ederek sağlarn ve devamlı temeller üzerinde Türk halkının hizmetinde bir Cumhuriyet kurma yolundaki Rayretleri, bizler için ilham kaynaği olmuştur. tki memleketi blrleştiren baçlar, ayrıca bu bakımdan da devamlı ve saflamdır. Türkiye'nin istiklâli volunda vaptı^ı mücadeleleri, bundan yanm asır önce talebrlik devremden itibaren takip etmiş ve onun herrcanını oknl «anUarında tatfnıştun. Tunus'lular tarlh içerisinde Türlc donanmasının Tunus'a yaptığı hizmetleri unııtmaniabtariırlar. SUNAY. YARIN DÖNÜYOR 3 günden ben Tunus'ta bulunan Sunay, bugün büyük csmi ve sarnıçlanyla tanınan Kairun şehrini gezecek ve yarın 10'da hareketle yurda dönecektir. Sunay ve beraberindeki heyet saat 15 30 da Esenboga Havaalanında karşılanacaktır. Turgutlu'nun en işlek yeri Atatürk Bulvarında Cevahiryanın hazineleri aranıyor Cevahiryanhn hazinesi ıcııı aıtıı cadde kazılıyor TURGUTLC. (Saban Baskın bildiriyor) Şehrimizin en işlek caddesi Atatürk Bulvan ü'zerinde yılın en ilgi rekici define arama işinin önceki gün hasladıgını dün bildirmiştik. Cevahiryanın hazinesinJn aran ması F.sje definecileri arasmda heyecan yaratmıştır. Izmirli definecilerin Baba diye hitap ettikleri radyocu Hilmi Usa) başkanlı»ındaki bir «Definecl heyeti» de dün TurguUuya gelerek Cevahiryan'm hazirıelermiri bulunması için defineciler kıralı Fethi Albayrak'a yardımcı olacaklarını bildirmişlerdir. Yabancı malı dedektör cihazlan yer altındaki madenleri ancak 3 metre kadar tes bit edebilirken, Hilmi Usal'ın yap tığı ve yer altında 9 metre derinlikteki madenleri gösteren Türk malı dedektör de ilk defa olarak Cevahiryan'ın hazinelerini bulmak üze re dünkü tetkiklerde kullanılmıştır. Istiklâl Harbi öncesi devrede bölgenin en zengini olarak bilinen ve Turgutluya iki kilise de yap tıran milyarder Cevahiryan'ın hazineleri konusunda konuşan Fethi Albayrak şunları söylemiştir: «16 yıldır 55 kazı yaparak bu konudaki önderliğimi definecilere kabul ettirmiş durumdayım. 28 ara lık günü kutlıyacağım 17. definecl lik yıldönümüne Cevahiryanın hazinelerini bulma gibi bir mutluluk da eklemek niyetindeyim. Elde ede ceğim para ile TurguUuya büyük capta bir yoksullan banndırma evi ile yoksul çocuklan okutmak için gayretler sarfedeceğim.» tirj. Emre; demecini, bazı çevrelerde ortaya atılan ve YTP milletvekillerinin AP'ye geçeceğışeklindeki iddiaları yalanlayarak tamamlamıştır. KIZIL ÇİN HEYETİ İZMİRE GİTTİ Ticarî iliskileri artırmak üzere bir süreden beri şehrimizde bulunan Hsiao Fang Chou Başkanlığın daki Komünist Çin Ticaret Heyeti, diin İzmire gitmistir. Iki gün îzmirde kalacak olan Ticaret Heyeti iş adamları. ithalât ve ihracaatçılarla görüşeceklerdir. Defineciler kıralı Fethi Albayrak unün notısrı Almanya'daki değişiklik Federal Almanya'daki siyasi değişiklikler şüpbesiz Avrupanın ve dünyanın gelecekteki gelismeleriyle ilgili. Aynı zamanda yeni hükumetin içerde izleyeceği ekonomik politika uluslararası ekonomiyi de şüphesiz etkiliyecek. Siyasi tutum bakımından Kiesinger kabinesinin şöyle ya da böyle davranaeağını söylemek için vakit benüz erkendir. Yalnız oknnacak program değil, ilerdeki davranışlar hükumetin tutumunu ortaya koyacak. Fakat Sosyal Demokratlarla koalisyon yapan yeni sansölyenin, Erhard politikasından ayrılmıyaeağını ileri sürmek de her halde yanlış bir yargı olur. Eski Başbakan Erhard, Batı Alman halkı tarafından sadece enflâsyonist gidisi durduramadığı için değil, aynı zamanda Almanyanın Avrupadan çok B. Amerika'nın arkasında ikinci bir dünya devleti olması peşinde kostuçu için tenkid ediliyordu. Gerçekten Adenaner'den sonra Erhard Almanyası büsbütün Amerikaya dönük bir dış politika izlemeğe başladı. Oysa, ihtiyar knrt döneminde, Almanva Amerikayla isbirliğini sürdürmekle beraber De Ganlle ile de flöıi'e devam edebiliyor, Almanyalı bir Avrupa dengesinin bolulmaması için çalışıyordn. Erhard'm poliiikası ise bu çizgiden kısa zamanda ayrıldı, ekonomik gelişmeye dayanan kuvvetli Almanya nükleer çüce bile sahip olmak istemefe basladı. Alman kamu oyn buçün General de Gaulle'ün Sovyet Rusya ile olan sıkı iliskilprini, iki Almanyamn birleşme ümitlerinin zayıflamasını, bülâsa uluslararası münasebetlerde göriilen değisiklikleri ve Batıya göre sksaklıkları hep eski sansölyenin dış politikasına baçlıyor. Prof. Erhard'ın asıl eleştirilen tutumu ekonomi politikasıdır. Herkese refah payı sloganiyle yürüttüğü politika aslında bir neo liberal anlayısm uyçulanmasından baska bir şey detildir. Dr. Erhard'ın bu politikayla Almanya'vı hızlı bir kalkınma hamlesinin içine soktuğu süpbe çötürmez. üretim pek hızlı artraış. tam istihdam sağlandıktan baska Almanya dışardan bir milyondan fazla emek ithal eder olmns. rezervleri geçen yıla gelinceye kadar süratle yükselmiş, kısacası, demokratik ve kapitalist düzen içinde hızlı kalkınmanın örneğini vermistir. Ne var ki, üretim artışivle birlikte daha hızlı gelisen tüketim eğilimi yanında, uluslararası ticaret'in yeni rakiplerle eski tatlılığını kavbetmesi, Amerikanın kendi dengesini sağlayabilmek için aldığı tedbirler, silâh satın almak için yapılan ödemeler Almanyayı ters yönden enflâsyonist çarkın içine sokmustur. Prof. Erhard liberal anlavıştan ayrılmadan, daha çok ikna mrtodnyla ve dolavlı tedbirlerle bu gidisi önleyemedi ve sonnnda yerini eski bir nazi olduğu sövlenen Kiesinger'e devretti. Sansölyenin devrilisinde nazizme dönüs eğilimlerinin basrolü ovnadı&ını iddia etmeğe henüz imkân yok. ŞH var ki, Almanyada daha otoriter bir vönetim istenditi. ve her seyi sonunda hükumetin önlemesi gerekti^ine inanclı Alman halkının, Erhard başkanlığındaki zayıf koalisvon yerine Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Demokratların ortak hükumetine dayanan knvvetli iktidar arzaladıkları da bir vâkıa. Alman Anayasasına göre Şansölye ve hüknmetleri kolay kolay düşürülemezler Ru bakımdan büyük bir coğunluğa dayanan yeni hükfimet, eğer iki parti arasında alınacak tedbirler konusunda kavga çıkmazsa, 1969 seçimlerine kadar işbaşında kalabilecektir. Kavga çıkarsa sonunda seçhnlcre gidilecektir. tster 969, ister daha önce yapılsın: acaba seçimlerde ne olucaktır? Bu daha çok alınacak ekonomik tedbirlerin tutup tutmamasıyla beraber dünyada ve Avrupada Almanyamn prestijini sağlayacak yeni dış politika) • bağlı koalisyonla iktidar denemesine kalkan Sosyal Demokrat > Partinin Ba^kanı Brandt. Dışişleri Bakanlığinda bu prestiji sağlayabilir, Hıristiyan Demokrat, yeni Maliye Bakanı Strauss. alınacağı sövlenen tedbirlerle başarı kazanırsa, Nazi eğilimli Milliyetçi Demokrat Parti ve harekcti basladığı yerde durabilir. Yok eğer, işler ters giderse, Hıristiyan Demokratları da, Sosyal Demokratları da gelecekte ürkütücü günler beklemektedir. Almanyadaki yeni gelişmeier yalnn Dünys ve Avrupa bakımından değıl. Türkiye bakımından da pek önemli. Zira Almanya Türkiyenin 1 numaralı emek ithalâtçısıdır. Yuzbinden fazla Türk işçisinin istihdam edilmesi vaııında. oradan gelecck emek dövizi ödemeler dengesine ait hesapların içine girmiştir. Almanya eğer tüketimi ve üretüni kısıcı tedbirlere giderse bunun etkisi elhette oııce yabancı işçi istihdamuıda görüleeektir. Nitekim henüz Kiiclü tedbirlerin alınmamasına rağmen ve sadece enerji ve maden konusundaki değisiklikler dolayısiyle işçilerimizin anlaşmaları yenilenmemeğe başlamıştır. Gcrçi 6 milyonluk gelişmiş bir kitlenin korkutucu C ölçüde bir üretim ve tüketim kısıntısına gitmesi bcklenmez ve bu bakımdan yabaneı işçilerin tüm kapı dısarı edileceği düşünülemez. Ne var ki, önce emek talebi azalacak dolayısiyle türkiyeden işçi akını duracak, arkasından talebi azalan kollarda jabancı emeğin tasfiyesine bir ölçü içinde gidilecektir. Pızim için ufukta bir karaltı görünmektedir. Bu karaltı büyüyehiiir de, Miyümez de Ama her halde biz değişen şartları şimdiden hesaplayıp pejiu tedbirlerimizi almak zotunluğundavız. Bu geziye Enerjı ve Mılli Savunma Bakanları ile Ankara Valısı Celâlettm Coşkun da katılmışlardır. Bır gün önce, grıp oldugu tçin evınden çıkamadığı resmen bil dırilen Demirel'in sıhhi durumu hakkında bilgı almak üzere evıne başvuran gazeteciler Demırel'ın sabahleyın Tural ıle Hır fanh'ya gittiğinı öğrenmışlerdır. tkı önemli isim üzerinde son gunlerde surüp gıden «oylentıler ve iki gün önce de gerek Başbakanın, gerekse Genel Kur mav Başkanının aynı gun verdıklerı demeçler dolayısiyle Dereirel • Tural üışkılerinin seyn sıyasl çevrelerde dikkatle i7İen roeye başlanmıştır. Dünkü Demirel • Tural gezintisı de bu açıdan büs'ük ilgı uyandırmıştır. Demirel ve Bakanlar ıle Tural ve Kuvvet KumandanJan dün sabah Başbakanlıkta buluştuktan sonra Hirfanlı'ya harekeı etmışlerdır. Yemeğı Hırfan lı'da yıyen Deı»ıırel ve Kumandanlar Kesikkoprü Barajını da gordükten sonra Ankara'ya dönmüslerdır. Ankaradaki söylentiler TOPLANTIIA KATILANLAR Öte yandan, Ankara sıyasî çev relerinde, son gunlerde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tu ral ıle. AP Genel Başkanı Başbakan Demirel'in aralarımn ıyı olmadığı, karşılaşmamak ıçın her iki tarafın da azamı dikkat göslerdiği, Demirel'in son konuşmalarında ısrarla üzerinde (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Türkiye Din görevlileri Yardımlaşma Dernekleri G. Kıırul toplantısı yapıldı "İKTİSADİ GELİŞMENİN FİNANSMANI,, SEMİNERİ BUGÜN BAŞLIYOR istanbul Üniversitesı Maliye Enstıtıisünün 10 Aralığa kadar sürecek «Iktisadî Finansman Semineri» bugün başlayacak ve özellikle «Dış Yardımlan» tartı şacaktır. Ünıversite Merkez binasında düzenlenen bu ulusal seminere Prof. Dr. Üstünel, Prof. Dr. Yaşa, Prof. Bedi Feyzioğlu, Doç Dr. Divitçıoğlu, Doç Dr. Bulutoğlu, Paris Üniversitesinden Prof. Luchaire, New York Üniversitesinden Prof. Davenport Pevıa Maliye Enstitüsünden Prof. Gerelh, Minnesota Üniversitesinden Prof. Browne ve çok sayıda Türk bilim adamıyla uzman katılmaktadır. BAŞBAKANIN KONUŞMASI SURPRİZ OLAYLAR'IN YARATTIGI KRÎZ... „ Mücahit BEŞER ederal Almanyada çalışan yabancı işçilerden birkaçının iş mukavelelerinin Alman işverenler tarafından yenilenmemesi karşısında, Türkiyede uyanan endişeler, yetkililer ve bilim adamları tarahndan fazla mubalâğah. olarak nitelendirilmektedir. Birleşık Amerika'dan sonra dün>a Başbakan Demirel, Hirfanlı Hidroelektrik Santralında şerefine verilen oğle yemeğinde yaptığı konuşmada; sanayilesmede ilk şartın enerji olduğunu ilen surerek «Sanayı ıstıhsaliANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Din Görevlileri Yardnnnin artnıası ve işsızhğin azalmaIaşma Dernekleri Federasyonu'nun dün yapılan Genel Kurul toplantısınsı temelınde, enerjinin buyük oda Ibrahım Elmalı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınması pronemi vardır. Bu sebeple Turkitesto edılmiş, faaliyet raporunun okunmasından sonra butün delegeler ye'nin mevcut 1,5 milyon kıloayağa kalkarak fatiha okumuşlardır. vat enerji takâti, 1966 yılında iş63 il'e mensup 500'e yakın deJetmeye açılacak tesisler sonucu legenin hazır bulunduğu toplan2 milyon kılovata çıkarılacaktıda faaliyet raporunda îbrahim tır» demiştir. Elmah'dan söz eden kısımlar oDemirel daha sonra bu ay akunurken Elmah'ya büyük teçılacak Batmanlskenderun petzahürat yapılmış, yer yer «Kahrol boru hattı ve Ambarlı elektrolsun komünizm», «Sezgin'e rik santrah hakkında bilgi veryuh» sesleri duyulmuştur. Topmıs ve şoyle devam etmiştir : lantıyı APli ve CKMP'li şu mil• Bugun 5 milyar kilovat oletvekilleri ızlemişlerdir : lan elektrik enerjisı tüketimiIhsan Ataöv (AP), Osman Yüknin 19701971 yıllarında 15 mılİZMİK îstanbuldan sonra tzsel Serdengeçtı (AP), Mevlut yar kilovat saate çıkanlması dümir TMTF binasmın da Adapazarın şünulmektedir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) dan gelecek bazı kimseler tarafından basılacağını öğrenen öğrenciler, bina içinde daimî nöbet tutmaya başlamışlardır. TMTF İzmir Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Yalçm Dağgüden, dün bu sebeple düzenlediği basın toplantısmda durumu Valilik ve emnıyete bildırdiklerini söylemiş, • büyük hâdiselerin olacağmı tahmin ediyorum» demiştir. Dağgüden daha sonra, «Zorba hareketlerinı tertip eden partinin hangi parti ve hangi organ olduğunu çok iji biliyoruz. Fakat şimdi bunu açıklıyacak durumda değiliz. Olacak müessif olay lardan hiç bir zaman mesul tutulamayız. Bugün TMTF' de oynanmak istenen oyun, gerçek yüzü ile bir takım çıkarcı ve tutucu çevrelerin düzenledikleri şerefsiz bir oyundur» Faaliyet raporundan Sonra delegeler namaza gittiler T.M.T.F. İzmir şubesi de, baskın ihtimaline karşı nöbet tııtuyor Almanyada suç işleyen Türklerin sayısı artıvor ANKABA, (a.a.) Avusturya'da çalışan A. T. adındaki Türk işçisi, sahte pasaport tanzim ettiği iddiasiyle yakalanmış ve yapılan duruşması sonunda iki ay hapis ce zasma mahkum edilmiştir. İlgililer, Ali Altıntaşm, hapis ce zasını tamamladıktan sonra Avusturya polis makamlan tarafından sınır dışı edileceğini söylemişlerdir Öte yandan, Almanya'nın Mflnih şehrinde çalışan bir diğer işçimiz de hırsızlık suçundan altı ay ha pis ve hudut djşı edilme cezasma mahkum edilmiştir. •> J Dünya Güzelinin Vietnam seyahati Hintli nişanlısını dertlendirdi KALKÜTA, (a.a.) Dünya Güzellik Kraliçesi Reite Feria'nm nişanlısı 28 yaşındaki Osborne Lobo, dünya güzelinin Noel sırasuıda Vietnam'daki Amerikan Birliklerini eğlendirmeye gitmekten vazgeçirmek için uçakla Kalküta'dan Londra'ya hareket etmiştir. Osborna Lobo, ay nı zamanda dünya güzellik kraliçesinin kendisiyle hâlâ evlenmeyi isteyip istpmediğini de öğrenmek arzusundadır. Kuzey Bengal dağlarında çay vetiştirmekte olan Lobo. ilk defa olarak Hindistandan dısarı çıkmaktadır. GüzeUik kraliçesinin kendl hareketlerinin politika dışmda mütalâa edilmesini istemesine rağmen, Lobo. Hind hükumeti gibi düşünmekte ve nişanlısının Vietnam seyahatini iptal etmesini ıstemektedir. yolu hayamvor F Ecvet GÜRESİN sanayi ve ticaretinde en büyük paya sahip olan Almanyamn ekonomik bünyesini incelemiş bulnnan iktisatçılar, bu zençin devletin iç politikasında son gunlerde göze çarpan «sürpriz olaylar» ın yarattığı geçici buhranın çalısma hayatında da hafifçe vankılanmasını bır ekonomik krizin belirtileri olarak değerlendirmemn doğru olmıyacağı kanaatindedırler. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) BREZİLYADA SICAKTAN 93 KİŞİ ÖLDÜ SAO PAULO (a.a.) Brezilya da hükum suren kdvurucu sıcaklar 93 çocuğun oiumune sebep olmuştur. İKİ GUZEL Türk güzeli tncî Asena, dün sabah, şehrimizde bulunan Kaliforniya güzeli Miss Jeanne Elaine Venables'i ziyaret ederek kendisine Türk duvar motiflerini gösteren bir tahta tabak hediye etmiştir. Daha sonra Türk güzeli ve Miss Venables, Amerikan Altıncı filosuna mensup ShangriLa gemisinde öğlc yemeği ycmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog