Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ÜLKYOK. SIÇ FRİKSİYONU Saç kepeklerini ynk eder Saçların dökiilmesini önler »klajmj saçlan tabii rengine.çevirir1 ŞAT1ROĞLU KOZMETİK ' SANAYIIra.271454 SAÇLARINIZIN KORUYUCUSU umhuriyet 43. yı! soyı 15212 KURUCUSU: CTJNUS NADÎ Telgraf ve mettap adresh Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 LERİ idar bir çol Dilimizde hazırlanm ••> biyat terimlerl, metot ınlanmıştır. akımlarıri"^ çok er, getirâlgi yenl çıkmışgereksiz ayrıntıla hazıriajjğl yeni lardır. L. Sami eser bu bafcımdan makta ve derll toplu b& düzen I nulmaktadır. Varhk yayınMtnce S atla çıkarılmıstır. fcâncılık: 9 Pozor 4 Arolık 1966 Babalar oğnllar ve uluslar AP içinde Yeni aşırı kanat vergiler tasfîye edilecek getiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YETKİLİLERÎ, BAZI GA ZETELERDE PARTİ ALEYHTNE YA7I YAZAN ÜYELERİN YAKINDA PARTtDEN TASFÎYE EDILECEĞİNİ AÇIKLAMIŞLARDK. AYNI YET KILILER ÖNCEKt GUN TOPLANAN AP GENEL İDARE KURULUNDA BlR KONUŞMA YAPAN GENEL BAŞKAN VE BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL'ÎN SÖZLERI ARASINDA «PARTİ ŞUURÜNU ZEDELEYEN MESELELERDE NEVIELÂZEHCILIK KABUL EDİLMEZ. HEM Bü PARTİNIN VE BU KURULUN IÇINDE BULUNMAK, HEM DE PARTİ ALEYHINDE YAZI YAZMAK TASVİP OLUNAMAZ.. ŞEKLİNDEKİ İFADEStNIN «TASFİYE. HAREKETÎNIN İLK ADMINI TEŞKİL ETTÎĞtNI BELİRTMİŞLERDİR. Bazı Partililer Haysiyet Divanına verilîyor BELEDİYE GELİRLERİ KANUNÜ TASARISI MİLLET MECLİSİ'NDE TÜRKİYETUNUS RESMÎ GÖRÜŞMELERİ DÜN GECE BASLADI TUNUS, (a.a.) ürkiye Tunus resmî goruşmelerine, dün Turkiye saatiyle 19'da Kasbah'daki Hukumet Saraymda başlanmıştır. Ikı memleketin meselelenyle beynelmilel politikayı ilgilendıren onemlı konulann ele alındığı göruşmeler sonunda ortak bir bıldiri yayımlanacaktır. Cumhurbaskanı Sunayla Burgiba arasında yapılan göruşmelere, Dışışleri Bakanı Çağlayangıl ile Burgıba'nın oğlu da (Dış işleri Bsksnlıgı ileri gelenlerinin başkanı olarak), katılmıştır. Çağlayangif ve Tumbas bu ayın ortasmda Pafis'te buluşuyorlar | İkili görüşmeler T son safhaya girdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk ve Yunan Dışışlerı Bakanları, Aralık aymm ortasında Pans'te bulusarak, «Kıbrıs sornnuna bir çözflm yoln bnlmak »macıyla ya« başından beri devam eden ikili görüşmeleri» bır olumlu veya olumsuz sonuca bağlıyacaklardır. Kıbns sorunu ile bırinci derecede ilgiü bir Dışişleri yetkilisi, Parıs görüşmesı ıçın «Dâva P«ris'te bir çöıüme v»r»cak» demıştir. Dısislen Bakar.lığı yetkilılerine gore «Kıbrıs sorununnn çözfimfi dognıdan do|ruya, î « nan Dısisleri Bakanı Tumbasın Paris görüşmesi sırasında orU>a kovaca*ı Vunan tekliflerine baç üdır. Tumbas Türkiye'yi tatmin edecek bir görüş getirdıfı takdirde ve çözüm yolnnun esaslarının tesbitinden sonra büyük ih timalle bütün ilgililerin katılaesgı bir konferansta, Kıbns'ın yeni statüsü anlaşmalara bağlanacaktır^ Tumbas'ın olumsuz bır cevap getırmesı halınde ıse, TürkYunan görüşmeleri sona erecek ve Kıbrıs sorununun çozümü konu sundakı bu yol, uzun bır sure ıçın kapanmış olacaktır. Orhan ERİNÇ Kültür, mal ve haber mübadelesi sağlanıyor OfrenUdigine göre, TürkTunus temaslan sonunda, iki mem leket arasında kültür, mal ve haber mübadelesi yapılması k«rarlaştınlmıstır. Türk öğrencileri, Şarkiyat efitimi için Tnnns'a gidecek ve Tunus; Türkiye'den özellikle dokuma, üzüm, incir alacaktır. Haber mübadelesi göruşmelerıne Anadolu Ajansı Genel Müdurü Atıllâ Onuk ile tstanbul Gazeteciler Cemıyeti Başkanı Burhan Felek katılmıstır. AP M e Monde gazetesi bir yazarını Vietnam'a göndernıiş. önce Saygon'u, sonra da Hanoy'u gören yalar gazetede izlenimlerini ysyınlıyor. Amerika'nın «meşru» saydığı ve ayda bilmem kaç milyar harcıyarak yardımına koştuğu Güney Vietnam merkezi Saygon'la gene Amerika'nın «âsi» olarak lanımladığı Kazey Vietnam merkezi Hanoy arasındaki günlük yaşantı farklan Le Monde yazannı pek duygulandırmıs. Iki kenti birbirinden ayıran zıtlıkları gütnnlar boynnca dile geliriyor. Saygon'da gürültülü, \ahsi, çılgınlığa kayan bir hareket ve eglence havası vardır. Sokaklar geee jündüz kalabalık, her zaman ışıklı. Adım başında açılan barlardan günün her saatinde dışarıya alkol kokusuna karışmış çalgı sesleri taşmaktadır. Cepheden izinli gelen Amerikan delikanlıları Saygon yostnaları ile kolkola «bir gün bir gündfir» felsefesine uyarak hayatın tadını çıkarmaya bakmaktadırlar. Köşebaslannı tntan karaborsacılar, Yeni Dünya'da kı•vır zıvır ne «imâl» ediliyorsa hepsinin ticaretini rahatça yapmaktadırlar. Arada bir Vietkong «çeteci» lerinin patlattıfı bombalar, Saygon'u bastan basa sarmıs görünen bu umursamazlık çemberini kıramamaktadır. Fnhuş, kumar ve sefahat. âdeta duvarlardan sızmakta, Saygon'nn dört bir yanını kaplamaktadır. Hanoy'da dnrnın bambaska, şehir tssız ve tcnha. Ha\a akınlarına karsı korunmak amaciyle çocuklar \e yaslılar civar köylere yerlestirilmistir. Geri kalanlar sessiz sedasız isleri gücleri ile ugrasıyorlar. Halk ölümü kanıksamış. Havayı yjrtarak müthiş bir gürültü ile, yıldırım misali gelip geçen Amerikan jet nçakları artık kimseyi telâslandırmıyor. Sokakl3rda her bes on metrede bir kazılmış sıfınaklar var. Bu halı ile Hanoy bir köstebek juvasını andınyor. Bir hava akını oldu mu. insanlar sakın adımlarla bn sıçınaklara giriyorlar. Tehlike geçti mi gene sakin adımlarla deliklerden çıkıp yollarına devam edijorlar. Aksamları, civar köylere isleyen kamyonlarda yer alabilmek için uzun fakat sessiz kuyruklar kurnldngn görülüyor. Bnnlar, şehirden nzaklastırılan çocuklarını, va da ihtiyar ana babalannı kucaklatnaya giden «eskiya» Ku»eUilerdir. Le Monde yazarı bunlara kahraman diyor. , • • Fransız gazetecisinin röportajı sihnimde Kurtulus Savasımızla ilgili bir anıjı canlandırdı. S3ygon'la Hanoy'nn bngünkü durnrolan o esfci günlerin tstanbul'u ile Ankara'sına ne kadar benziyor. O zamanın «mesrn» devletini de îstanbul hükümeti temsil etmiyor mnydH? Bugfin Saygon'da görüleni andıran bir \urdum duymazlık bavası Beyoğlu'nu baştan basa kaplamıs değil miydi? O zamanın sessiz, nnutulmns, içine çekilmiş, karanlık Ankarasinda knrtulus savaşını hazırlayan ülküeü Türk vatandaşlanna Dfiveli Muazzamı temsilcileri «âsi» gözü ile bakmıyorlar mıydı? Iste o günlerden bir gün babara, bir aksam Le Temps gazetesinde bir yazı görmüs ve yüksek sesle oknyarak ayrıca bana anlatmıştı. Fransız Meclisinde Türkiye üzerine bir genel görüşmeden söz ediyordu bn yazı. Galiba Fransız Hükümeti Ankara ile siyasal iliskiler kurmak niyetinde idi. Belki de Gabriel Bonillon anlasmasına yol açan illet Meclisine verılen «Belediye Gelirleri Kanunn» tasarısı ile 10 yeni belediye vergısı ihdas edılmektedır Bu vergılerın bir kısmı halen «resım» veya «harç» adı altında alınmaktadır. Tasanda öngorulen vergiler şunlardır: O Meslek Vergisi 0 Ilân ve Reklâm Vergisi Q Eğlence Vergisi O Deger Artışı Vergisi O İhale Vergisi O Hayvan Alım Satım Vergisi Q Mahallî Taşıma Vergisi Q Telefon Konusmalan Vergisi Q Elektrik ve Havagazı Verçisi, ® Yangın Sıgortası Vergisi. SUNAI Tasarının gayesi Yetkılüerin ifade ettiklerine göre, bir Îstanbul gazetesıne Başyaa yazan eski Genel Idare Kurulu üyesi Profesor Osman Turan ile yıne ayıu gazetede yazdığı yazılarla partiyi ve yöneticılenni ağır şekilce tenkid eden Osman Serdengeçti ilk tasfiye edılecekler arasında bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere Profesor Osman Turan AP 3. Büyuk Kongresınde yaptığı bir konuşmada Genel Idare Kurulunu ve Genel Başkanı ağır bir dille tenkid etmiş, Genel Başkan'ı Yetersiz» bulduğunu ifade ettikten başka, Genel tdare Kurulunun raporuna da (Muhalefet şerhi) koymuştur. Osman Turan'ı bu konuşmasmdan sonra hemen cevaplandıran Genel (Arfcası Sa. ?. Sü. 3 de) Tasan, halen buyuk mali güçlukler ıçınd" bulunan Beledıyelerın gelirlerinı, yükıimlu ol • dukları hızmetleri gerçekleştirebılmelerı ıçın gçreklı gelırlerın sağlanması gayesını gutmekte» ır. Bu bakımdan tasarının ha zırlanmâsında hayatın buttih te(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) İsçilerin duruınu Avrııpa Konseyinde Prof. Gökay, Avrupa Konseyi MUşavirler Komıtesinin yarm Parıste yapacağı toplantıda, yabancı memleketlerde çalışan isçilerin durumunun inceleneceğini söylerruştir. Gdkay, toplantıda Türk Işçüerinin dertlennı açıkça ortaya k o yacağını belirtmiş, Almanyamn geçırdıği iktisadl sarsıntıyı hükümetin dıkkatle izlemesmi, işçilerımizm yurda dbnüşleri ile ilgll tedbirleri almasmı istemiştir. Petrol OfisVnin iki Genel Müdür rardimcısı da ieğistirildi Mevlâna Haftası başladı KONYA, (a*.) Büyiik Türk düşünürü Mevlânâ Celâlettin Kumi'yi anmak için şehrimiz Turizm Derneğinde düzenlenen «Mevlânâ Haftası» dün akşam saat 8de Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengzi'in konuşması ile başlamiştır. Dengiz'rien sonra Turizm Derncği Başkanı Feyzi Halıcı programı takdim etmiş, Millî Eğitim Bakanlığı Kültur Müste$arı Muavini Mehmet Önder, Mevlânâ ile ilgili bir konuşma yapmış bnnu mutrip heye ) ( tinin hicaz âyini izlemiştir. Bu suretle. ilk gün töreni, sema j | gosterileri ile sonsbuhnuştur. Hafta süresince 14 ü gece, 15 i j j gündüz olmak üzere 29 anma töreni yapılacaktır. 1 TMTF'ye kar=i grupun aralarmda seçtikleri Başkanın îstanbula geleceği haberi üzerine eskı ve >enı Federasyoncular, TMTP bınasında toplanarak ndbet tutmaya baçlamışlanlır. Bu durum karşısmda polis, muhtemel bir catısmaya meydan vermemek içm TMTF binası çevresinde tedbir almıstır. Dün bir basın toplantısı düzenleyen TMTF fkmci Başkanı Faruk Yalnız, «Gayri hukuki bazı şeyler yaparak meşru seçilmiş idarecileri kamu oynnda yıpratmak istiyorlar. Bu şahıslann arkalannda siyasî bir örgütün olduğuna kuvvetle inanıyoruz» demıştır. Yalnız, yeni teşebbüsü Bir faşıst hareket olarak nıtelemiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevıt dün Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Başkanı Sencer Güneşsoy'u ziyaret ederek teb riklerını büdırmı^tır. Polis, dün TMTF binası çevresinde tedbir aldı Sevgi gösterisi Sunay, dun sabah Bizerte ve Menzel Burgıba'da sanayî tesislerini gezmış, halk Cumhurbaskammıza çok sıcak sevgı gosterilerinde bulunmuştur. Bu arada; Tunus Savunma Bakanı, Tumamiral Kayacan'la gorüşmuştur. Sunay, AP G. Kurulu üyelerini kutladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Cumhurbaskanı Cevdet Sunay A P Genel Merkezine bır mektup Böndererek yeni A.P. idarecilerinı kutlamıştır saca ANKARA Yabancı Sermaye Uçlü Bakanlar toplantısı yapümış. Sasayi Bakanı Turgut, bir soru üzerine: «îstanbul Meşnıbat Sanayıi Meslek Komitesuıın ıstekleri görüşülemedio demıştir İSTANBUL Lodos. dün hava sıcakhğını 18 dereceye kadar yükseltmiştir. Meteoroloji'den bildirildiğine göre, bugün hava parçalı bulutlu, bazı yerlerde yağışlı geçecek. rüzgâr lodostan orta kuvvette esecek ve hava sıcaklıgı, 1318 derece olacaktır. • Alman tnterpolünün aradığı dolandıncı Polker Haus Voigt, şehrimizde yakalanmıştır. Alman genel hakkında altı tevkif müzekkeresi vardır • Yunus Istasyonu yakınında 33 yaşuıdaki Sökeli Zihni Ayer tren çarpmasiyle ölmüştür. Çaldıkları bisikletle gezen 13 yaşındaki otomobil tamircisi AtiUâ Erkıran ile Hüseyın Çolukdağ ise, Küçükyalı Küprüsünden uçmuş, bunlardan Atillâ. ölmüş diğeri ağır yaralanmıştır. • ABD Dışişleri Komitesinın Yakın Doğu Çalışma Misyonuna mensup dört kongre Uyesı, tstanbul'a gelmiştır. Ortadoğu'nun önemli merkezlerine uğrayarak resmi kişılerle temaslarda bulunan üyeler, bu akşam Atina'ya gıdeceklerdır. ERCİŞ Van . Hakkari yolunda soygnn yapan 5 şâki, son olarak durdurup soymak isledikleri otobüsün içinden çıkan jandarma devriyesi tarafından yakalanmıştır. Tutuklanan soyguncular, ancak müsademe sonunda ele geçirilebilmişlerdir. BURSA «ES.» adında bir muhasebeci, 4 genç kızla >azıhanesinde âlem yaptığı iddıasiyle yakalanmıştır. İkisi öğrencı olan kızları para ve ders aracı vermek suretiyle kandırdığı iddia edilen muhasebeci tutuklanmıştır. • Bir mnhtann idare ettiği 6 kişflik esrar şebekesi, Bilecik' te yakalanmış, 15 torba esrar ele geçiriüniştir. Gökçesu Muhtan Cevdet Tamtürk ve arkadaşlan, tutuklanmıştır. ANTALYA Yılın turfanda hıyan, tanesi 80 kuruştan satıl«laktadır. Turfanda biber de çıkmıştır, kilosu 4 lıradır. ÇOZULMEYEN DÜGÜM Ecevit TMTF Başkamnı ziyaret etti BEN BflRKfl DflVflSI ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Enerjı Bakanı Ibrahım Derıner, Petrol Ofısm ıkı Genel Mudur nıuavinıni değiştırmıs, yerlerıne yeni atamalar yapmıştır. Genel Mudur muavını Mehmet Atsan, Bakanlıkta baska bir goreve nakledılmış, yerıne de Levazım Muduru Ayhan Velıoğlu getınlmıştır. Üç ay once atanan diğer Genel Mudur muavını Bulent l y men ıse Etıbanka nakledilmış, azıosmanpaşa'da polıs Adıl Aydoğmuş'u otomatık sılahı ile vujerıne Bakanhk mühendıslerınrup olduren gangster Irfan Vural'ın Babaeskı yakınlarındaki orden Fethi Koraurcüoğlu atanmışmanlık bolgede gorüldüğu çobanlar tarafından polıse haber vetır. rılmiştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Baİstanbul Cına\et Masası detektifleri, her an sılâhını kullanarak kanı İbrahım Derıner, atanmalaadam oldurebılecek durumda olan gangsterı ele geçirmek ıçın ıhbarı doğrulamıs, «Gerekçesi nedir?» rı yapılan ormanlık bolgeye baskın yapmışlardır. Fakat kurnaz soru'iuna su cevabı vermıştir: gangster görulduğu yerde yine izini kaybetmiştir. «Ofisteki hnaarsnzlnğa son Arkadaşlarının kaatilini ölu vermek için bn defişiklik lüveya dıri yakalamaları için ke zumlu görülmüs ve yapılmıstır.» sin emır alan detektifler ük defa çıft tabanca, bomba ve makineli tüfekle teçhiz edilmışlerdır. ÇALIŞMA BAKANININ TÜRKİŞ'E CEVABI ANKARA Çalışma Bakanı Erdem, Türklş'ın, yurt dışındaki işçilerle ilgili bildirisıne cevap vermiş, «Hükumet, yurt dısındaki isçilerimizin problem lerini hal için gerekli çalışmaları yapmıs ve yapmaktadır» demistır MTTB Kongresi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII POIİSLER, POLİSİN KAATİLJNİ HENÜZ YAKALIYAMADILAR 6 ANKARA Son bır hafta içinde Almanya'da, 6 Turk ışçısı tevkıf edılmiştır. Bunlar (Halil Cosar, Mehmet Çelik. AH Aydın, Necdet Türkmen, Halil Kurt, Yılmaz Duymaz) kavga, evrak sahtekârlığı, tehdıt ve rezalet çıkarmaktan sanıktır. BİR HAFTADA 6 TÜRK İŞÇİSİ TUTUKLANDI KÜTAHYA MTTB'nın 48. Genel Kurul toplantısının dün sabahkı oturumunda îktısadi ve Tıearî llımler Akademilerinın muhtariyetının kısıtlanması yolunda bazı ıddıalarla ilgili olarak bunun onlenmesi ıçın bır komısjon kurulmuştur. Akademılerın orta dereceh okul zihniyetıyle yönetılmek istendiğı ileri surıilmüstur. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Köy öğretmeni ile itnamın aynı şahıs olması istendi Derleyen : M. Turhon TAN Cumhuriyel'l Genç bir Bulgar kızı iltica etti Bulgaristan'da iyi bir aılenın kızı olduğu anlaşüan 18 yasmda «S. ö.» dün Emnıyet Binnci Şube Mudurlüğüne başvurarak, Turkiye'ye sığınmak istediğını bıldırmıstır. Bır süre once Almanya'da çalışan erkek kardeşının yanına gıden genç kız, daha sonra onunla birlikte Istanbul'a gelmışti. Kımliğinin açıklanması halinde, Bulgaristan'da babasının kdtu duruma düşeceğini belirten «S. Ö ^ hakkında soruşturma yapılmaktadır. AĞABEYStNt ÖLDÜRDÜ 25 yaşında sabıkalı bir asker kaçağı, dun akşam Balat'ta, kendi gibi bir sabıkalı olan ağabeysiru, şışle öldurmüştür. Suat Marbaş'ın, 2 yas buyuk ağabeysi Süreyya'yı, esrar satışmdan elde edilen paranın paylaşılması sırasmda oldürdüğü sanılmaktadır. Kaatil kardeş, kaçmışür. Hilton'ım zararı OLEYIS'in grev kararı, «Hilton Oteli»nın bir haftalık kazan cının 200 bın'lıra azalmasına, rezervasyonların da yuzde 15 dusmesine sebep olmuştur. Bılindiğı gıbi grev kararı, anlaşma uzenne, onceki gun kaldınlmıştır. ÎZMİT Lâstıkİs grevine karşı Good Year lâstık fabrıkası ışverenleri de lokavt kararı almıstır. 9 Aralık'ta bashyacak gre^e, 500 ışçi katılacaktır. Cınayetten, soygundan, ırza tecavuzden sabıkalı ve 19 yıla mahkum cezaevi firarisi Irfan Vural ın Babaeskideki ormanlık bolgede gdrüldükten sonra Istanbula kaçtığı tahmin olunmuştur. Bu arada Topkapı'daki bir kahveje gece, gangsterin eşkâlıne benzeyen bır şahsın geldiğı, çay içtığı, daha sonra da Londra asfaltına ınip Şehremini Vî veya Edırnekapı yonune gittıği oğrenılmıştır. Babaeskideki ekiplerin bir kısmı dun îstanbula donmüşlerdır. Bu arada gangsterin geceleri saklandığı ormanlık bolgedea çıkıp yakındaki koylere ındiği, yiyecek ve para temm edip tekrar saklanma j'erine gittıği iddia edılmiştır. Bunun için de ormanlık bölgeyı havadan kontrol etmek uzere kesif uçaklarından veya hehkopterden faydalanılması ydnüne gidileceğı belırtılmıştır. İstanbul'da mı? Faydasız aşklar elektrik şoku ile tedavi ediliyor uvguUd,g, elektrik şoku Ue tedavi edilmiştir. Doktortann bu * i n * , f t r g l S m d e b a h s e t t i k l « i bu tedavi metodundan adarn 10 yühi evli ve iki çocuk babasıyda ve komşusu olan ş ş ukun karşı aşır, tutkunlugunu gidermeleri için doktorlara başvurmuştu. Nıhayet hastanm <rurunmndan haberdar olan eşinin ve sevgüismir E vli bir erkeğin komşusuna karş, beslediği derin ^ İZMİT'TE LOKAVT Iskenderun ile Batman arasında dosenmekte olan petrolboru hattında çalışan 500 ı$çı, 6 NADtR NADÎ Aralıkta ba^lamak uzere, grev (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) kararı almıstır. BORU HATTI GREVİ BAŞBAKAN GRİP ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Suleyrnan Dcmirel, grıpe tııtulduğundan, dun evınde ı^tırahat etmiftır. Doktorlar, 2 gun ıst rahat tavsıyesınde bulunraustur. Universiteye giremiyenler Üniversiteye giremeyen 25 genç, Millî Eğitim Bakanını protesto etmek amati.ile İstanbul'dan yürüyerek Ankara'ya gelmiş ve yatacak yerleri olmadığı için Güven Parkta çadır kurarak içinde baruunağa başlamışlardır. Meseleleri halledilinceye kadar Baskentten ayrılmayacaklannı söyleyen genç ler gece sıfırın altına kadar düşen hava şartlan altında çadırlarında battaniyelerine sarılarak yatmaktadırlar. 70 voltluk Tedavi sırasmda hastaya eşinin ve sevgilisinuı renkli fotoğraflar gosterılmıştu. Sevgilisinin fotograflan gösterilirken, bileklerine bağl kablolardan 70 voltluk elektrik akımı geçirilmiştir. Eşinin fotoğrar gosterilirken bir plâktan diğer kadına karşı tutkusunun evülik hava tına nasıl zarar verdiği anlatılmıştır. Tedavi üstüste altı gün ve yanmşar saat tatbık edılmiş, 60 şoktan sonra koca, eski sevgüısmc karşı tamamen kayıtsız hale gelmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog