Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Sanat Takvimi 1967 Millî Eğitim Baksnhğınca yayımlanan Sanat Takvimi, 19. Yüzyıl Türk ressamlarınm eserleri ile süslü olarak çıkmıştır. Büyük ebatta. Kuşe Karton üzerine nefis bir baskı, ressamlaruruzııı ince ve titiz çalışmalarını aslına çok yakın olarak aksettirmektedir. Fiatı 25. LJradır. (Basııı 25081/15272) umhuriyeC 43. yı! soyı 15238 KURDCUSU: 7UNUS NAOİ Telgral ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbu] Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 Beher Yayml AKAY KİT Atatürk Bulvan 63 BÜTÜN KİTAPÇ Cuma 30 Araiık 1966 DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ KOMİSYONDA Vietnam'a askerî müşahit gönderilmesi istendi ri SENATO'DA 88 KABUL, 38 RED, 3 ÇEKİMSER VE 3 BOŞ OY KULLANILDI Memura flvans Tasarısı kanunlaştı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demirel Parti Meclisinde Yalova'da tenkidlere cevap köylere elektrik vermeğe başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Parti Meclisinin öncekı geceki toplanüsında Prof. Turan Güneş, Nihat Erım, Kemal Satır ve Cahıt Zamangil konuşarak Ecevit ekibınin başanh olduğunu söylemislerdir. Prof. Turan Güneş Kurultayın yeniden toplanacağını ıleri sürmuş. Zamangil «Ecevit yalnız dolasan ayak defil üzerinde bir fikir tasıyan bir kafanın sahibidir.» demiş, Kemal Satır ise Inönü'ye hıfaben «S'ze, bizi derleyip toplamak düser» şeklinde konuşmuştur. Başbakan Süleyman De» mırel. dun Yalova'ya Bitrr.iş ve kbyleri elektriğe kavuşturan teüsı hümets agmıştır. Bu arada kısa bir konuşma >apan Demirel, «Gayemiz, memleketin diğer ilçe ve köylerini de elektriğe ka\ ustnrmaktır» demıstır Başbakan. Yalova'ya Deniz Kuvvetlerımızın «Acaj» motoru ile gıtmı.ş. motoıa. ıkı hücumbot refakat etmiştir. Demirel'in bındığı motor Heybelıada Denız Harb ükulunun önünden geçerken, oğrencıler selâm durmuşlar dır Demirel, yol boyunea Vali Poyraz'dan Istanbnlnn meseleleri hakkında bil;i almıstır. Başbakan, bilhassa Boğaz trafiği üzerinde durmns. yeni tesislerin kurulması için plânlann hazırlanmasını istemistir. Bu arada Çırağan Saravının turistlrrin kullanabileceği bir yolcu ?a lonu haline getirilmesi fikri ortaya atılmıştır. Ayrıca, balıkçılık ve balıkçılığın çeliştirilmesi ile iİKİIi plânlar tartısılmıstır. Başbakan Yalova'nın 34 köyünü elektriğe kavuşturan tesisı hizmete açtıktan sonra kı.«a bir süre Kaymakamlık binasında dinlenmıştır Demirel, 1aha sonra yanında Bakanlar olduğu halde kfivlen ne?mıştir Ecevit, CHP ANKARA umhuriyet Bürosu) r TRMM * *•*»**» misyonn dünkü toplantısında Dışişleri Bakanlığı bütçesi çorüşülmüş, söz alan milletvekili ve senatörler genellikle Kıbrıs konusunda Bakanın son gelişmelerle ilgili bilgiler vermesini istemişler, ba arada Sevfi Kurtbek (AP), Türkiye'uin Vietnam'a, olanı biteoi izlemesi amacü'le askerî roüsa (T) Her aya ait ödemenin vergisi, ayrı ayrı hesaplanacaktır. (5) Avansın ödeme ve mahsup şeklı, Bakanlar Kurulunca tayin ve tesbıt olunacaktır. 1966 Mali yılmdan itıbaren gereken avansın ödeme şeklı ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca kararlaştırılacaktır. (3) Birikrnis avansların. en geç 1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmis olması şarttır. (4) Bu kanun, 1 Mart 1966 tarıhinden muteber olmak üzere, yayınlandığı tarihi takip eden aybaşında yurürluğe gırecektir. Birinci maddenin görüşülmesi sırasında Milletvekili ve Senatörlerin avanstan yararlanmasına engel olan ve Ahmet Tevfik Aksu tarafından verilen önerge, AP'lilerin oylanyla red edilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) enel ve Katma Bütçeden maaş alan Devlet memurlarına yüzde 10 15 oramnda avans verilmesini öngören kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde kabul edilerek, kanunlaşmıştır. Oylamaya 132 Senatür katılmış; 88 kabul, 38 red. 3 çekimscr ve 3 boş oy kullanılmıştır. İktisadi Devlet Teşekküileri, Belediyeler ve Özel İdare memurlaıı avans kanununun dışında bırakümışlardır. Tasarı. özcllikle şu hükümleri kapsamaktadır: G tesisi açtı veren İç Istikraz Tasarısı kabul edildi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 700 milyon liralık iç ıstikraz tahvili çıkanlması için hükumete yetki verilmesini öngören tasarı öncelik ve ivedilıkle görüşülerek kabul edılmıştir. Kanun Tasarısı uzerinde konuşan Ferıt Melen (CHP) tahvillerin tasaruf sahipleri tarafından mı yoksa bankalar atarıfından mı satın ahnacağını sormuş, tahvillerin Ban kalar tarafından satın alınması halınde kredi darlığı çekileceğini, Merkez Bankasmdan yardım yapılmak suretiyle Bankalarm alması halinde de emisyon artışı olacağını bildirmiştir. Hükumet adına söz alan Refet Sezgin Ferit Melen'i cevaplandırarak 1966 büt çesinde gelir ve gider arasında 700 milyon liralık bir fark bulunduğu için bu tahvillerin çıkanlmasında zaruret bulunduğunu ve kısa zamanda gerçek tasarruf sahiplerine satılacağını umduklannı, esasen 200 milyon liralık tahvilin Sosyal Sigortalarla Emekli Sandığı tarafından satın ahnacağını Bankalarm tazyik altında bulunmıyacağmı. Bankalann likidite sı kıntısı çekmediğini söylemıştir. Senato Geçici Komisyonunun dünkü toplantısında, önceki gün Alt Komisyonuıı. memuılara avans olarak \erilmesi için ayrılan 479 milyon lira ile memleket için faydalı bir tesis kurulması yolunda verdiği karar. 3e karsı 7 oyla reddedilmiş ve tasarının Millet Meclisinden geçen şekli aynen benimsenmiştir. Komisyonda düıı sabah bu çalışma yapıldıktan sonra. tasarının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun gündemine alınması, sağlanmıştır. Tasarı metni, aeele olarak bastınlmış ve Senato birlesimi açılmadan önce, üyelere dağıtılmıştır. Resimde Komisyon, toplantı halinde görülüyor. (Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ) Turan Güneş Prof. Turan Güneş ise vaptığı konuşmada kurultay bildırısinin iki taraf tarafından ayrı avrı yorumlandığını bildirmiş, Kurultay bildirisinm ortanın sol'ina «Dur» demediğini öne sürmüs «Bu belgenin dur deyici mahivrti yoktur. Kurnltay dur deseydi Ecevifi seçer miydi? Herkes bildiriden bahsediyor. Bildiri kurultayın kararı da, yapılan seçim kurnltay karan değil mi? Knrultay karannda hepimiz mutabıksak i lericilik yolunda birleşmemiz lâzım» demiştir. Güneş, Genel Sekreterin «Hatim indirir gibi hep aynı sözleri söylemesinüı» karsısında oldu^u nu bildirmiş ve Genel Merkezm yayınladığı tebrık kartı meselesıne değınerek şunları soylemışc.r: «Bu Kartta (Ortanın solu Uatfirk yolu) deniliyor Atatürltıtn bir resıni var. Sol kolunu kaldırmış, biraz da sert bakıyor. Yani Atatürk şiddetli sol istiyor. Sonra sömürmeden bahsediliyor. Bu da tenkid edildl. Sömürme lâtı kurultay bildirisinde de var. Feyzioğlu vaktiyle (bağunsızlık savaşı veren bir ülke olarak her türlü emperyalizme karşıyız) üemişti. Yani Feyzioflu komünıst mi?ı> Güneş'in konuşmasının burasın da Feyzioğlu atılarak «Komünist emperyalizmine karşıdır o söz» demiş, Güneş de «(Her türlü ero (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) DÜN GECE TENKİTLERE CEVAP VEREN ÇAGLAYANGİL hit göndermesini öne sürmüş tür. Sovyetler Bırlığı ile ilışkılerımiz konusuna da değinen Kurtbek bu konuda fazla iyimser olmanın yersizliği nı belirterek, «Dostluğumuzda ölçülü olanmasıtu, hükumetin halkın önüne geçmemesini» istemiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) ünün notıarı C.H.P' NİN OURUMU C.H.P. Meclisindeki gürültülerin post kavgasının ötesindeki nedeni şudnr : Halk Partisi yönünü kaybetmiş, daba doğrnsn, yönsüz, politika•• nzun vâdeli değil, aksine kısa vâdeli tâyin edîlen bir partidir. Bn yönsüzlük, yukardan asağıya kilit noktalarını ele geçirenleri âdeta babadan oğula gecer gibi servete, itibara boğmuş ve bir burjnvazi değil âdeta bir aristokrasi yaratmıstır. Bn bakımdan yönsüzlüğün nimetlerinden yararlananlar elbetteki aynı yolda devam edilmesini istiyecekler. Bazı gerçeklere bakalım: 1950 den önceki dört yıllık C.H.P. dönemi ile 1953 sonrasının D.P.'si arasında Odalar Birliği tarafından yapılan bir mukayese, Halk Partisinin daba özel sektörcü, Demokrat Partinin ise daba devletçi olduğunu gösteriyor. Oysa 1950 seçimlerine C.H.P., devletçilik propagandasını isliyerek, D.P. ise liberal ekonomiyi ihtiyatla gavunarak girmişti. Devletçiliği savunup özel sektörcülüğü gelistiren CH.P.'nin kilit noktalarında bulunanlar aslında devletçiliğe degil, devlete dayanarak sömürmcğe inanmıslar. Ve bunnn adına da devletçilik yoluyla kalkınma adı verilmiştir. CH.P.'nin bu sekildeki yönsüzlüğü ya da iki yönlülüğünü sürdürmesinin de nedenleri var. Anadoln ihtilâli sırasında Tfirkiye topyekun savaşa girdi. Eşraf, tüccar, esnaf, köylfi, din adamı, aydın bir azınlık hariç savaşı desteklediler. Savastan sonra örgütlenen C.H.P. tabiî olarak kuvvetli ara tabakalara, ilçelerde hattâ illerde eşrafa ve tüccara dayandı. llk yıllar, özellikle büyük krize kadar, bir anlamda idealizmin yürüdüğii, ya da Atatürk'ün ve birkaç arkadaşının isleri sıkı tutmalariyle yürütüldüğü söylenebilir. Ama zaman ilerledikçe, Millî Mücadelenin heyecanı yerine «bal tutan parroak yalar» düsüncesi taâkim olmağa basladı. İllerde, ilçelerde, hattâ Ankarada partinin postlarına ya da kilit noktalanna çöreklenenler, islerini kendi çıkarlanna göre vürütmeğe çahstılar ve basardılar da. Serbest Fırka tecrübesi sadece çok partili demokratik düzen fikrinin sonucu defil, aslında gelişmeğe baslayan aferizmi murakabe ile önlemek istemenin çabasıdır. Krizden sonraki devletçilik uygulaması da asağıdan ynkanya, yukardan asağıya fakat belirli noktalar arasında isleyen bn aferizmi önlemedi, aksine gelistirdi. Devletçilikle birlikte bir Merkantil zihniyet hâkim oldn ekonnmiye. Arkasından gelen tkinci Dünya Harbi «kemer sıkma» politikasının gerisinde köşebaşını tntmns olanları ihya ederken, büyük kitleyi asağıya doğru itti. Kötü bürokrasi ftdeta bir avn$ insanın emrinde bir kazanç makinesi baline getirildi. 1961 den, hattâ 27 Mayıstan sonra iki yönlü politikayla o devirIeri sürdürmek isteyenlerin mârifetlerini bilmiyor değiliz. Bugünkü mucadele iste o politikayı çıkarları bakımından nygnn görenlerle, tek yönü savnnanlann müradelesidir. Eskiden tek yön savunuculan C.H.P. içinde azınhkta idiler. Aynı zamanda hâkim tepeler tutulrnustu, halk meselelerin pek farkında değildi. Bngün ise durnm değişiktir. Artık filân ilçenin sokaktaki adamı CH.P.'nin başında otnrnp, ya da perde arkasında kalıp dümen çevirenlerden hem bıkmıştır, hem de onlann ne marifet pesinde oldnklannı bilmektedir. Onnn içindir ki, son Knrultayda ortanın solu denilen genç ekip, içerden dısardan bütün direnmelere rağmen kazandı ve onnn içindir ki genç ekip, CH.P.'nin çogunluğuncs tntnlnyor. *** «Ortanın soln» için ilmi bir terim değil diyorlar. Kimisine göre ılımlı bir sosyalist partidir, kimisine göre Batıdaki sosyalist partilerden esinlenmis bir siyasi anlayıştır. Bazılanna göre ihtilâlci sosyalizmin kamuflajıdır. Bazı sosyalistlere göre ise, kapitalizmin yuttnrmasıdır. Önce şn ilmî terim raeselesi iizerinde dnralım.. Anayasayı sosyal devlet esprisi içinde yornmladıçımız zaman varacağımız sonuç, sosyal ve toplnmsal yönü ağır basan devamlı bir karma ekonomi sistemidir. Bn sistem partiler yelpazesinde nereye otnrnr? Herhalde sağa değil. Tam ortaya ya da en sol nca defil. Ortanın solnna. Eğer siyasi partileri sadece klâsik sınıf bölümü »çısından görürsek, terim, ne kapitalizm, ne de sosyalizm'in çizgilerini belirler. Ama surası da gerçektir ki artık siyasi terminoloji, gelisen nygnlamalarla Marks'ın bir asır önceki tammlamasından hayli değisiklik çöstermiştir. Bırakalım kapitalizmi, sosyalist kampta da nygulamalar teoriyi, pratige ve gerçeğe çöre değistirmiştir. O halde meseleler busrün «ilim böyle der. diye katı sınırlar içinde ele alınmaz ve zaten ilim de böyle bir sey dememektedir. Kısacası «ortanın solu», toplnmnn gelişmesine, toplnmdaki isteklere, Anayasanın sosyal espri açısından yorumlanmasına oygun bir terimdir ve bu terim CH.P.'yi, yoln ve yönü belirli bir parti haline getirmektedir. Ve Halk Partisi. A.P. kitlesi ile T.t.P.'in karsısında yavas vavas ufalanmaktan ancak yönünü ve rolnnn belli ederek kurtulabilir. Piyasada satılan ithâl mallarına yüzde 10zam getiren Tasarı Meclisîe ANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) Akaryakıta zartımı öngören tasarıdan sonra, ithalât damga rcsmini jüzde 15 oranına kadar arttıran kanun tasarısı da, Millet Meclisine sevkedilmiştir. NEw 1967 bütçesine 260 milyon Mralık ek gelir sağlıyacak olan ıthalât damga resmi kanunu tasansı, Tıcaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Maliye. Plân Komisyorilarında göriışüldükten sonra Meclıs gündemine alınacaktır. Halen yürürlükte bulunan ithalât damga resmi kanunu, ithal mallanndan yüzde 5 oranınaa damga resmi alınmasını ongörmektedir. Böylelikle yeni tasarınuı. yürürlükte bulunan tasanya göre, yüzde 10 oranında zam getireceği anlaşümaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) UThant'tan Çek silâhlarına • el konulmasını istedik YOBK Türkiyenin B.M. deki Başdelegesi Orhan Eralp, dün Genel Sekreter UThant'ı ziyaret ederek, Kıbrısa gizlice sokulan Çekoslovak silâhlarına Barış Gücü tarafından el konulması ısteğini tekrarlamıştır. Eralp. Çek silâhlarınm Barış Gücünün denetiminde bulunma sını Turk Hükumetinın yeterli buhnadığım açıklamıştır. Eralp ayrıca, Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Dr. Fazıl Küçüğün bir mektubunu da UThant'a tevdi etmiştir. Dr. Küçük te, silâhlara ya el konmasını veya Çekoslovakyaya iade edilmesıni istemektedır. OTTAWA Kanada Dışışlen Bakanlığı Sözcusünun bildirdiğine göre, Kanada Hukumeti, Çekoslovak silâhlarının Kıbrıs'a gönderilmesınden duyduğu endişeyi, Çekoslovak ve Kıbrıs hukumetlerıne bildirmistir. • BEYOĞLÜ İLK YARDIM HASTANESİNİN TEMELİ ATILDI Başbakan. dün ayrıca, 6 bloK halinde insa edilecck 225 yatak'ı Beyoğlu İlk Yardım Hastanesinin temelini atmıştır 8.5 milyon liraya çıkacak hastane, 4 yılda bitirilecek ve eski hastane, kademeli bir şekilde yıkılarak. yakmındaki bazı binalann kiralanması suretiyle sağlık hızmetlertnin aksatıamasına çalışılacaktır. Yargıtay, kira konusnnda yeni içtihatı birleştirme kararı aldı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Ev sahıbı tarafından kıracı aleyhıne açılan kırayı yeniden tesbit dâvaları hakkında Yargıtay bir içtıhadı birleştirme kararı yayınlamıştır. Buna göre : 1 Kıralarla ılgilı 6570 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 uncü maddelerini iptaî eden Anayasa Mahkemesi karannın yünirlüğe girdıği tarihten sonra yapılmıs kira akitlerinde, kararlaştırılan kira bedellerı hakkında ev sahıbi, kiracı aîeyhıne kira süresinin bıtıminden sonraki dönem için kıra parasının tesbiti dâva açabilecektır. 2 Ev sahibi tarafından kiracı aîeyhıne açılacak kirayı tesbit dâvası konusunda kiracıya herhangi bir ihbar yapılmıyacaktır. 3 Ev sahibi, kıracı aleyhine kira parasının tesbiti konusunda her zaman dâva acabilecektır. 4 Kıra tesbıtinde karar veren mahkeme, yeni kira bedelinin ne tarıhten itıbaren başlama«ı gerektiğini karar yerinde belırtecektir 100 Grevci Başbakan Demirel; bakanlar, parlâmento üyeleri ve dâvetlilerle yine <Acar» ile Istanbul'a dönerken sohbette bulunmuş, «Türkiye'(Arkası sa. î. Sü. 3 te) BAŞBAKAN: «HER GÜN HER ÇEŞİT RİVAYET ÇIKİYOR» Ankara Asfaltında nöbet tutuyor Petrol Ofıs'ın şehrımızdekı bazı ıs yerlerınde başlattığı grev dolayısıyle İETT'nın Izmıtten benzın getırtmesinı önlemek ıçın 100 kadar grevci ışçi dun de Ankara asfaltında nöbet beklemıştır. Öte yandan, Çalışma Bakanhğının 13. Aslıye Hukuk Mahkemesmde «Grevin kanunsuz oldufu» ıddıası ile açtığı dâva da dün reddedilmıştır. Petrolîş yonetıcılen dün yap tıkları açıklamada, İETT'nin şehir dışındakı PetrolOfis depolarından akaryakıt almasının Grev Kanununa aykırı olduğunu belırtmısler ve polısin de bu kanun dışı davranışa âlet edilmek istendığini ileri surmuslerdir. Sendıka yönetıcıleri durumu bir telgrafla Içişleri Bakamna da duyurmuşlardır. KANADA ENDİŞELİ İktisat Fakiiltesi koııgresi de çıkaıı kavgadan ertelendi Tıp Fakültesinden sonra, İktisat Fakiiltesi Talebe Cemiyetinin dün yapılan kongresi de, çıkan kavga yüzünden, süresiz ertelenmiştir. Olay, bir delegenin tenkid konuşmalannın üçer dakika olarak sımrlandırılmasını istemesi üzerine baslayan tartışmalar sonunda çıkmıştır. «BENİ DEVIRMEK ISTIYORLAR» Dr. Küçük, bazı Türkleri suçladı LEFKOŞE (AP) Cumhurbaskanı Muavıni Dr. Fazıl Kuçuk, Kıbrıslı Turk müfrıt elemanlardan gızlı bir teşkilâtın kendısini devırmek için tertiplere gıriçtiğıni soylemıs ve bu teşekkülün başında, bir zamanlar hımaye ettıği bir şahsın bulunduğunu ifade etmistır (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) DEMİREL'İN YEMEĞİ Başbakan Süleyman Demirel, dün gece Hilton Otclinde; İstanbn) gazeteleri Sahip, Başyazar ve Yazı İsleri Müdürlerine bir akşam yemeği vermistir. Fotoğrafta Demirel. ziyafette kendi yemeğini büfeden alırken görülmektedir. Petrol İş Grevi Guvenlik Kurulunda Başbakan Demirel'in Hilton Otelinde dün gece verdiği yemeğa çağrılan Petrol İş Sendikası Başkanı Ziya Hepbir, İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan ile bir süre gorüşmüştür. Konuşmamn sonunda Hepbir gazetecilere, «Tarın geceki Guvenlik Kurulu toplantısına çağrıldık. Kararımız freve devam etmektir. Yarından sonra Hastane, İ.E.T.T., P.T.T., Asker' ve Denizcilik Bankası vasıtalanna hiçbir sekilde petrol venniyeceğiz» demiştir. Yılan hikâyesi Kıbrıs konusunda Türk Vunan ikili görüşmeleri elçiler seviyesinde basladı. İkili görüşmeler Bakanlar seviyesine çıktı. İkili görüşmeler devam cdiyor. İkili görüşmeler devam edecek... ... derken Yunan hükümeti çekildi. Yerine geçici hükümet geldi. Bu geçici hükümet hiç uzun vâdeli işe girişemez. Yeni hükümetle yeni görüşmeler (en az 5 ay sonra) başlıyacak. Hadi yine elçiler seviyesi, fiııe bakanlar seviyesi, devam... miispet... İkili... Öööööööfff.. vaj benim köse sakalım: D. N. 2. BAŞKAN FAKUK YALN'IZ, ARKADAŞLARININ OMUZLARINDA Gençler, Toplum Polisinden şikâyet etti Ankaradan gelen T M T.F. Genel Başkanı Sencer Güneşsoy ve 2. Başkan Faruk Yalnız müşterek bir basın toplantısı düzenleyerek, bir gün önceki olay'arrl=ı polısin tut'"T"iıı proictto e'mişler. Toplum Zâbıtası Müdunı Yajâi ökjuoğiunu dâvâ edecekkrını sçıklamışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) DDY ile Wagon Li anlaşmaya vardı Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü ile Wagon • Li Şirketi arasında yapılan görüşmeler, dün an laşmayla sona ermiştir. Buna göre, lokantalı vagonlar, üç ay sonra tamamen Devlet Demiryollan tarafından, yataklı vagonlar ise beş yıl süre ile Wagon Li tarafmdan işletilecek, böylece de uluslararası yataklı vagonlarm tetali, kaldırılacaktır. (a.a.) BİTLİS Van Tatvan yolunda dün Karayollarına ait bir pikap Van Göiune uçmuş, 4 kişi ölmüş. 7 kışi de yaralanmıştır. Kaza, Karayollarına ait 65 AC 183 plâkalı vasıtanm, Reşadiye bucağı yakınlarında rotunun çıkmasmdan olmuştur. Pikaptakı işçılerden Yaşar Atmaca, Salih Kaymaz. Muhittin Gündoğdu ve marangoz Abdullah ölmüştür. Şoför Orhan Avcı kazayı hafif yaralarla atlatmıştır. Van Gölüne düşen bir Pikapta 4 kişi boğuldu \ktör Hadi Hı'in tahliye edildi Onbeş gün önce Saraçhanebaşı'nda otomobiliyle çarptığı 16 yaşmdaki bir çocuğun olümune sebep olmaktan sanık aktör Hadi Hün, dün 5 bin lira kefaletle taahye edılmıştir. Karar. Hun'un vargılandığı. 2 Toplu Aslıye Ce7a ^lahkemesı talafından verifinjştir. ZONGULDAK Katarla çar^ pısan bir otobüsün 4 yolcusu ölmüs, ll'ı de varalanmıstır. Olay, Saltukova bucağı Hacılar köyü civarındaki tren geçidinde olmus, Karabük'ten Zonguldak'a gitmekte olan Mahmut Uzun idaresindeki lokomotıf. soför Yılmaz Tataroglu'nun kullandığ: 57 AF 837 Dİ^ka!' «tnhiMe çarp* ^ m ı ^ t ı r Trenle otobüs çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı var Ecvet GÜRESİN Ölenler; Ahmet Demirdbven Cavıt Kasap, Kpmal Ayhan vl Sahizar özcan'dır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog