Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

A. KADİK'in 4 KİTABI 1. Bugünün Diliyle Mevlânâ 2. Bugünün Diliyle Hayyam S TL Luks baskı 10 TL. (Tarıhı Kadtm) 3 TL. Dordımcu baskı yenl çıktı 6 TX 3. Eski Çağlar Tarihi 4. Hoş Geldin Halil tbrahim Danci baskı 3 TL PJt. 58 Beyazıt, İSTANBTL (A. Kadlr'm ikl yılda hazırlsdığı 1*38 HARB OKULÜ OLATI ve NAZIM HTKMET blr lki pıne kadar çıkıjor) (Cumhunyet 14110) umhuriyeC 43. yıl soyı 15211 KURUCUSU: ÎTUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresh Cumhuriyet Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Istanbul Posta K u t u s u . t s t a n b u ] N o 248 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 timınde VarEfc, Yalanan cCep Oteım ayının CTh \ Cumartesi 3 Arolık 1966 14119 Demirel, Tural'ın emekliye ayrılacağına dair çıkan söylentileri yalanladı "Ordu. mektep ve camii rahat bırakın „ ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün, «Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ın emekliye sevkedilmesi için bir kararname hazırladıklan» yolunda çıkan haberleri «yalan ve kasıtlı» olarak nitelemiş, «Türkiye'de artık herkes, bir 27 Mayıs 1960 ihtilâl devresi sonunda meydana gelmis hassasiyeti kurcalamayı bir kenara bırakmalıdır. Zaman zaman, Türk Silâhiı Kuvvetlerini şuna taraftardır, buna taraftar değildir şeklinde gösterme gayretlerine şahit oluyoruz. Bunlar Türk Silâhiı Kuvvetİerini politikanın içindeymiş gibi göstermek veya politikanın içine çekmek maksadma matuftur. Bıına hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu istismarlar son bubnahdır, herkes neyle oynadığınnı farkında olmahdır» demiştir. "Karşısındayız,, AP GENEL İDARE KURULU GÖREV TAKSİMİ YAPT1 VE AN1T KABRİ ZİYARET ETTİ GÜBSELTN MEZARLNDA Prof. Savcı: «Bursa Nutkunda nizam ve koruyuculuk vardır» dedi ERKMEN GEISEL SEKRETER OLDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A P Genel Idare Kurulu dün sabah, kongre seçımlerınden sonra ılk toplantısım Genel Başkan Süleyman Demırel'ın başkanlığmda yapmıştır. Toplantıyı Süleyman Demirel kısa bır konuşma ıle açmış, Genel tdare Kuruluna seçüenlerı tebrık etmış ve kongrenın netıcelennden memnunıyet duyduğunu bıldırmıştır. Daha sonra Genel tdare Kurulu | «^^I»»BI^I»»1BM^MMB Nızamettın Erkmen'i Genel Sekreterliğe, Ismet Sezçin'i de Genel Muhasipliğe seçmiştir. Kongre oncesıne kadar partinın Genel Sekreten Orhan Suersan ıdı Kon gre seçımlerınde yeniden genel idare kuruluna seçılememıştı. Genel tdare Kurulu avrıca, ye nı kabul edüen ıçtuzuk hukumlenne gore, Genel Başkan vardım cılannı seçmek uzere Tenrıılcıler Meclısının en kısa zamanda toplantıya çağınlmasmı kararlaştır mıştır tçtuzüğe göre, dort genel başkan yardımcısını seçecek olan Temsılciler Meclısinın 111 üyesı bulunmaktadır. Terasilcıler Meo lisının seçeceğı genel başkan yardımcısınm gorev taksımini Genel Başkan yapacaktır. AP Genel Başkanı \e Başbakan Sulevman Demırel, Genel İdare Kurulunda bır konu=ma yapmıs «Parti şuurunu zedeleyen mtselelerde nemelâzımeılık kabul edilmez. Hrm bu partinin ve bn kurulnn Irlnde burnnmak. hem de parti alevhine >azı yaz mak tacvip olunamaz» demstır. POLIS KAATİLI Dığer taraftan, Genel tdare Kurulu uvelerı dun sabab saat 930 da Anıt kabre gıderek Atatürkiın mânen huzurunda saygı duruşun da bulunmuşlar ve kabre blr çelenk koymuşlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Millet Meclisi'nin dunkü bileşımınde, gundem dışı konuşan Mehmet Ali Arsan (Bağımsız), Almanya'da çalışan Turk ışçılerınm ışsızlık tehlıkesıyle karşı karşıya bulunduğunu soylemış ve hukumetın, bu konuda tedbir almasmj ıstemıstır. Arsan, «isçilerimizi tehdid eden issızlik, bir manevî baskı gibı vatandaşlarımızın üzerinde durmaktadır» dedıkten sonra, son zamanlarda Almanva'da gorulmeğe başlıyan faşıst zıhnıyetın jabancı ısçılere kotu davranışlarda bulunulması sonucunu doğurduğunu ifade et mi'tır. Arsan, Czetle şunlan sojlemıştır: Almonyn'da çalışon Türk jşçilerinin durumu Meclis'le görüşüldü Sunay; Tunus'ta "Irk ayrımma dedi ANKARA, (Cvmnnriyet Bürosu) «Çarşı ve Mahalle Bekçılerı Kanunu» nun verdığı yetkıye gore kurulan «Bekçi paralarmı takdir ve tevzi komısyonlan» Fürkıyedekı butun ıl ve ılçelerdekl çahşmalannı bıtırmış ve yenı bekçı paralanna eskılerıne nazaran 4 ıle 30 mı^lı bır sevıyede tesbit etmıştır. örneğın, Ankarada hâlen ayda 5 lıra bekçı parası odeamekte olan bâzı ışyerlen yenı tesbit TTJNCS, ( M . ) Cumhurbaskanı Sunayın, dun Tunus Millet Meclisi'nin ozel oturumunda yaptığı konuşmayı, kordıplomatık de ılgıyle ızlemıştır. Ayakta dakikalarca alkışlanan Sunay, konusrnasında, ozetle demiştir kı: «Lâik ve Cumhuriyetçi modem Türkiye, Miıslüman milletler arasındaki yakınlaşmayı ancak teşvik edebilir. Turkiye, bütun Afrika memleketleriyle olduğu kadar, Arap memleketlerinin kalanı ile olan bağlannı da devam ve geliştirmeye itina gostermektedir.> «Irk aynmına karşryız» diyen Sunay, «Filistin meselesini, büyük bir sempaü ve derin anlayış içinde izledifimizı» belırtmış ve konunun. en kısa zamanda âdıl şekilde hal çaresıne bağlanmasını dılemıstır. Cumhurbaskanı, «Kıbns meselesi» içm de aynı dıleğı tekrarlamıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ehven i şer I on A.P. Kongresinde aşırı .sağ takınun ugrsdığı >«" nılgiyi bir kısım yazar arkadaslarımıı pek nmursareadılar. Aşm sağ d» nedJr ki! Bunlann içinde gerçekten milliyetçı, jerçekten mukaddesatçı olanlar çogunlukta. Hiç degilse etnperyalinne karsı çıktıklan ve dinsel kurallar »zerine oturtulmus bir toplum düzenine inandıkları için bunlann nitelıği açıktır. Siz asıl yabancı uydulugunu prensıp olarak benimsejen, dinsel inançlan da sömüTulen halkı avotmak üzere bir araç diye kullananlara bakınız. Onlar sapasağlam yerlerinde oturduktan sonra asın safın venilgısinden sdz edılebilir mı? Divorlar. Demokrası tnaskesı arkasında Türkijemizın sornnlan birtakım vasaklarla baskı altına alınmak istenhor ve i«basındaki ıktıdar da bu amaca kesın olarak yrinelmıs bulunuvorsa, yukarıkı düsunce bir dereceve kadar haklı sayılabilır. Bn takdirde asın sa|ı jenen ekıp, gerektiği zaman ondan daha asın davranıslara gırişmekten elbette çekinmivecck, punduna getirebildiğı zaman ise, bundan onceki vazımızda belirtteimiz gibi, asın sola karşı tedbir almak bahanesıvle demokratık özcurlükler üzerine kocaman bir sal örtmekte hıçbır sakınca gornmece1». hattâ bnnu basarmaktan sonsuz bir kıvanç duvacakttr. Yalnız, unutmnalım, 27 Majıstan altı vıl sonra bugun Türkiye kendı sorunlannı rahatça tartısabıleceğı bır rejim kararlılıeına ka\usabılmis olmaktan hâlâ uzaktır. Bız bugıin Türkıjede hâlâ tcmel dâvalanmızı acıkca savnnabilıp savunamnacağımızın tartısmasını yapmaktan dteve pek eecmis degilız. Anavasamızın sağladığı huknk düzenini hâlâ tam ^erine oturtmus sayılamavız. Birkaç yazarın canını dısıne takarak, formul ve ifade nstalıklarından v ararlanmak snretiyle ortaya atabildiklerı «zararlı» düsuncelere bakmayınız; bugun Turkivede hâlâ kitaplar vasaklanmakta. hâlâ dıisüncelerinden öturu vazarlar zindan» atılmaktadır. Bognn Türk'he bir özsürlük gavasraın tam içindedir. Ovsa, iklidar partisinin asın sağ dediğimiz kanadı, verine otartmaya çalıstıgımız Anajasa düzenine >tizde vüz karsıdır. Parti içinde sözunü geçirebileeek olçüde güc kazanırsa derhal harekete gecmesi beklenir. Böyle bir gerisin geriye dönüs karsısında Atatürkçttlerin ve ilerici avdınlann, elleri kollan bailı bos dnrmaj acaklarına sfiphe >oktnr. Mesrnlngnnn kaybeden iktidarlara karsı millet elbette direnme hakkını knllanacak ve eninde sonunda gerieileri ezeeektir. Ama ne var ki, bu takdirde altı vıldır vörüngesine oturimaya calıstığımız Anayasa duzeni yeniden bomlacak ve millet, ne zaman son» ereceği bilinmeyen bir dikta rejiminin bovnndnrnğn altına girecek, girrnese bile oradan orava çalkana Arkası Sa. 7, Sü. 3 te AP Genel Idare Kurulunun oğle yemeğı ıçın verdığı arada gazetecılerle konuşan Başbakan Süleyman Demirel, bir gazetecının, «Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemsl Tnral'ı emekliye iMrmak için hükumetin bir kararname hazırladıfı ve bonnn Cumhurbaskanı Cevdet Snnay Arkan Sa. 7, Sfl. 4 te ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye Öğretmen Derneklen Mıllî Federasyonu Ikıncı Başkanı Prof Bahrı Savcı dun yaptığı basın toplantısında ogTetmenlerın son gunlerde gorduğu baskıdan ya kınmış, Cğranılan baskılar, sadece bir meslek topluluğunu değil. Turk fikir \e uygarlık hayatını teh dit ediyor» demiştir Savcı, son zamanlarda gorulen baskıların nedenlerını şoyle açık lamıştır H Baskılara bilhassa sos>al faaliyeti, dernekcilık faali>eti olan ve bunların da \iiiivasa POLIS HALKTAN Para çıkarmada gösterilen zorluk «Bugün Almanva'da başlıyan sun'i bir ekonomik kriz, Alman isvereninın işçilerimize karşı kallandıkları bir silâhtır. Her hareketinde isten çıkarılmakla tehdid ettikleri görulmekte, işçilerimızi köle gibi kullanma hevesleri, yine isçilerimizi müş kül durumda bırakmaktadır. Bu sebeple binlerce vatandasımız, issizdir. Alman polisinin işçilerimize davranısı insanlık adına üzüntü verecek durumdadır.» (Arkan Sa. 7, S3. 1 de) CKMP7İ hükumet gensoru Altınsoy, için istedi TURAL'IN REJİMLE İLGİLİ DEMECİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanı Or general Cemal Tural, dun gece geç \akıt bır gazetecının rejım]e ılgılı sorusu uzerıne, demeç vermi'îtır Geç vakıt, Genel Kur may Başkanlığı Nobetçı Amır]ığı tarafından gazetecılere yazdırılan demeç, sojledır «Demokrası, dünyanın en mütekâmil rejımidır. Türkıye, bn rejımi tatbık etmekle, medeni dunva içinde yerini bnlmns ve hergun artan bir itibar kszanmıstır. Dünyanın en ileri memleketlerinde uzun yıllar teerübe edilerek en ivi neticeler verdiği tesbit edilmis olan demokratık rejim, milletimizin hflr ya samak dusüncesine, karakterine de en uvgun gelmektedir. Bunn, her halıtle ortava koyan Türk Milleti, bu rejimin en saflam temınatıdır. Bn aziz milletin bu mukaddes inancına, onun öıü olan Türk Silâhiı Kn\\etleri de, elbetteki katılmaktadır. Ben de sahsen, bu mukaddes ülkünun benliğimi sarmıs olduğuna isaret etmek isterım. Türkıye, engin bir istikbale namzet olarak, bu raüstesna ve Atatflrk'ten Cnmhuriyetle emanet aldığı demokrası rejimini, daıma mnhaıaza \e mudafaa edecektir.» B4HRİ S\\C1 cılık, Millî Ejtitim genel esaslarına gore eğitimcılık. Atariırkçiilük ve hurrivetçilik cerçevesinde yapanlan uğramaktadır. Q Baskıcılığuıı da, özellikle. her zaman iktidar sempatızanı olmaya âdet edinmiş, ustelik bu sefer buna 27 Mavıs aleyhtarlığmı da eklemiş elemanlara siyasi merkeze yaranmak için yapıyor. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) TMTF'de karşı hizip yeni bir Başkan seçti ADAPAZARI TMTF Genel Kurulunun devam ettığını budıren AUTB'den Orhan Cnal ve arkadaşlan, dun toplanarak, ıkıncı defa bır Başkanla bır Baş kanvekılı seçmışlerdır Kongre, saat 13 30 da en yaşlı delege olan Orhan Ünal tarafından açılmıştır. Öncekı kongre dıvamndan kimsenin bulunmaması uzenne yenı bır dıvan seçı mı yapılmıştır. Kongre Başkanlığına l'smaıl Kıral Goğuş, Başkanvekılhğıne de Yucel Alpaslan seçılmısİTdır. Daha sonra vapılan seçımlere 53 delege katılmış, 46 oy alan Istanbul Edebıvat Fakultesınden Ekrem ö zer TMTF Genel Başkanhğma, Ankara Yuksek Okullar Talebe Bırlığınden ömer Barutçn da, Ikıncı Baskanhğa seçılmıslerdır. TMTF'un daha once seçılen Başkanı Sencer Guneşsoy'a şım dılık rakıp çıkan Ekrem Özer, «Batı'nın empervalist emellerini tahakkuk ettirmek isteyenlerın karsısında olacagız. Fikrî müca(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CKMP Nığde mıllptv»kılı Mehmet Altınsoy, «Başbakan ve Diyanet tsierıni tedvir ile görevli Devlet Bakanının tutnm ve davranıslan» nı bır onerge ıle Meclıse getırmış ve Hukumet yakkında gensoru açılmasını ıstemıştır. Gerek Başbakan Demirel, gerekse Devlet Bakanı Refet Sezgın hakkmda dını ıstismar ettikleri ıddıa olunan 18 sayfalık gensoru önergesmd» buna aıt çeşıtlı ornekler verılmekte, «Savın Başbakan dinî duyguları sahsî çıkarlarına ve siyasî nüfnzuna âlet etmek suretiyle din ıstismarcılığı yapmıs ve Anayasanın 19. maddesini ihlâl etmistir* denılmekt» ve nedenlenne daır açıklamalar yapılmaktadır. Onergede tslâm dınınin lâık anlayışa çok musaıt olmasına rağ men polıtikacılann «sultasından kurtarılamadığı» belırtılmekte ve bazı ornekler verılm'ektedır. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) USTELERİ İNCELrTENLER edılen mıktarlara göre 100 ile 300 lıra arasında para öderaek zorunda kalacaklardır Kanunun 27 maddesl meskerüer den en çok 10 lıra, ışyerlenndeo ise en çok 300 lıra bekçı parası almmasını öngormektedır. Ancak bekçı ucretlennı tesbit etmek uzere kurulan koraısyonlar genellıkle azaml mıktar lan tesbit etmışlerdır. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) MP ve TIP de petrol için araştırma açılmasına taraftar.. ANKAHA, (CBmhtrriyet Börosn) Millet Meclisi'nin dünku toplantısında, Almanya'dakı ışçılerin durumu goruşuldukten sonra, Başbakan tarafından gonderılen ve yasama dokunulmazlıklan kaldınlmak istenen mılletvekıllerıntn durumlannın 780 sayıh Af Kanunu kapsamırja gırıp gırmedığinm tesbıti için, bu konudaki dosyalann incelenmek üzere geri gonderümesıni ısteyen teskeresi ve Erzurum mılletvekılı tsmaîl Hakkı Yıldınro ve arkadaşlarının Meclıs tutanağında tahnfat yapıldığı ıddialannın vuzuha kavuşması için bır Meclis araştırılması açılmasını ongoren önergelerl okunmuşhır Yozgat MP Milietvekıli tsmail Hakkı Akdopan'ın, aynı konudaki Meclıs araştırması onergesı de okunmuştur «HiltoıTda grev önlendi «Uılton Oteli» nde bugun başlaması kararlaştırılan grev, dun geç vakıt onlenmıştır. Anlasmaja, Valı Poyraz'ın Başkanlığında toplanan ışveren ve ışçı temsılcılerının 4 saatlık goruşmelen sonunda varılmıştır Toplantıdan sonra, Hılton Otellerı Ortadoğu ve Akdenız Bol gesı Muduru Tullıo «Bugünkü anlasma, idare için pshalı olmuştar» demış, Turktş Temsılcı«ı Topkar ise, soyle konuşmustur. Bugünkü anlasmavla Hilton Oteli, dünyadaki söhretini bir kat daha arttırmıstır.» Kosigin, Batı Almanya'yı ağır sekilde yerdi PARÎS Fransa'yı resmen ziyaret etmekte olan Sovvet Başbakanı Kosıgın dun Parıs Beledıje Saravında japtığı beklenmedık konusmada, Batı Almanya'jı sıddetle yermıştır Kosıgın, ozetle demıstır kx «Son seçim sonuçlan, fasizm kuvvetlerinin yeniden dirilmesidir. En vnrdnm duymaz insanları dahi kavgılandıracak >eni bir nvarma teskıl etmektedır. Savas mevdanınd» yenik düsen fasizm ve harp kuvvetlen, utanmadan ve küstahçasına ortava çıknuktadır.» YARDIM İSTİYOR Polis Adil Aydoğmuşu 61düren gangster İrfan Vural' ın yakalanmagı için Istanbul Emniyet Tesküâtı, halkın yardınunı istemiştir. Dört grup halinde Traky» ve Istanbul bölpesini devamlı şekilde tarayan detektifler, gangsterle karşılaşacaklan zamanı beklemektedirler. Gündem gereğınce, petrol boru hattı konusunda Meclıs araştırması açılmasını isteyen onergenın müzakeresıne devam edılralş ve ılk olarak CHF Grupu adına (4rkası Sa. 7, Sü. 3 de) FEYZİOĞLU'NUN KONUŞMASI 5 çocuğunu boğan fakir bir kadın kendini yaktı.. SEUL (AP) Pusan'da 42 vasındakı bır ev kadını, yaşları 514 arasında değışen 4 kızı ıle bır oğlunu boğmak suretiyle oldurdukten sonra, kendısını ate$e vererek mtıhar etmistir. Gazetelere gore kadın, bıraktığı bır pusulada, çektığı sefalet yuzunden çocuklannı ve kendısını oldurmeyı kararlaştırdığını bıldirmıstır. NELER ELDE ETTİLER? Esrarengız toplantı önceki gece Istanbul Emniyet Müdürlüğünde gizli hir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya sehrin kalburüstö sabıkalıları çağnlmış ve ken dilerine çeşitli sorular sorulmuşhır. Sert konuşmalann cereyan ettiği toplantı odasmı sabıkalılar terli olarak terketmişlerdir. 1 Eylul'den ıtıbaren yururluğe gıren anlaşma, ozetle şu hukumlerı tasımaktadır" (T) îstifa eden isçiye kıdem tazminatı, (2) Bır maas ıkramıye < Üç yıla D kadar kıdem için 150. üç ve altı yılhk kıdem için 200, altı yıldan fazla kıdem için 250, dortyüz liralık ücretlere 100 lira zam, @Çocuk zammı, (5) tsçi Bavramında çalısanlara fazla vevmiye, © Yuzde hesabıjle çalışanlara aıt hesaplann Sedıkaca kontrolu (y) Isveren ve Sendikanın, Disiplin Kurulnnda aynı sayıda temsili. îşcan, zam istiyen şoförlere: «Ben de eski şoförüm» dedi Turk Soforls Sendıkası, dolmus ucretlerının arttırılması» le ılgılı olarak halk arasında >aptığı «Evet Hayır» kampanyasında tesbit ettığı bandı dun Beledıje Başkanı îşçana dınletmıştir. tscan, dinlenen bantlara gore dolmus ucretlerının artınlmasının ıstenmesı uzenne, Turkı\e Şoforlş Sendikası Başkanı Suat Arın'a donerek, «Benim de eski bir şoför oldufumu aklınızdan çıkarmayın, sahredin» demıştir. Zam teklıfı, Beledıye tarafından mcelenmektedır. ÇOZULMEYEN DÜĞÜM 0 balık, başka balık Halk Partisine, yeniden,fiçyeni profesör girmiş. Hos girmişler, safa girmişler. Ama, bizhn bildiğimiz, bu partinin profesöre ihtiyacı yoktu. Profesör Feyzioğlu, Profesör Nihat Eıim, Profesör Fethi Çeükbas, Profesör Turan Günes, Profesör Yavuz Abadan.. ve daha nice nice profesör var orada. Bol bulamaç profesör dolu. Nerdeyse üniversiteleri geçecek. Bu, hepsi sayın, profesörler Partide belki bir işe yararlardı ama, gelgelelim, raemleket işleri, hele seçimler, kürsüye çıkıp ders vermeye benzemiyor! D. N. BEN BflRKfl OLflYl Derleyen : M. Turhorr TAN AP Kongresınde Demlrel ylne Başkan seçıldi. Gazeteler NADtR NADİ Ay'ın yuzeyindeki biıyuk Kopernık Kraterınin tel efoto olarak alman fotoğrafını dün vayınlamışük. Fotoğraf New York'tan telefonla Londra'ya ve Lo ndra'dan Istanbula verildiği için ay üzerindeki siınger biçimi krater duvarları \e tepecikl«r net görülememekteydi. Diın, AP .*jansından gelen orijinal fotoğrafta ise bu engebeler daha iyi belli olmaktadır. BAŞA GELEN ÇEKİLİR.... Cumhuriyel'tı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog