Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi yaymlan: AŞK VE SÂLTÂNÂT (Sevda SEZEBIn büyük tarihî agk ve macera romanı) îlhanlılar devrinde Bağdat ve Tebriz saraylannda geçen bir aşk ve intikamın heyecanlı hikâyeâ... Temiz blr basb, nefis blr cilt ve dört renkll «ömis Içlnde bütün kitapçılarda Fiah: 1 2 3 TL. Genel Dağıtnn: Kemal Karatekin Ankara Cad. Istanbul. (Feza Reklâm: 575/15202) umhuriYef KURUCTJSU: YUNUS NAOİ ZOLA'nın 6 şa&eseri. l>r*PASKAL 2 V* JEI&jİNAL N. N^ 4 P S N S A S PAP.\ZI 5 RAHIP Murenin GÜNAHI 6 ESER o ^ 43. yı! sayı 15237 Telgrai ve mekttrp adresh Cumhuriyet İstenbu! Posta Kutusu: İstanbu] No. 246 Teiefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 87 22 4 2 8 8 22 42 99 Perşembe 29 Arolık 1966 Her eser lüks ciltli olup, fiatlan 10 tîra AK KİTABEVİ, Ankara Cad. 78 İstanbul r Ambarlı Termik Santralının birinci ünitesi hizmete acıldı aşbakan Süleyman Demirel, dün Ambarlı termik santralının 110 bin kilovatlık birinci ünitesini hizmete açmış, Alibey barajı ile IMerkezefendi'de 300 kişilik yiiksek öğrenci yurdunun temelini atmıştır. B T aa y pde karşı hizbin mahkemeden ı İYİ ı I ıl tedbir kararı alması yüzünden dün Federasyon merkezinde olaylar olmuş ve bina mühürlenirken toplum polisiyle gençler çatışmışlardır. Bu arada Federasyon 2nci Başkanı Fanık Yalnız ile, 6 öğrenci karakola götürülmüşler ve bir süre alıkonmuşlardır. Aynca polis CHP il Genel Meclis Üyesi gazeteci Yetkiner'i de karakola götürmüştür. Olay Toplum Polisi Gençlerle çatıştı BtR GENÇ GÖTÜRÜLÜYOR Karşı ögrencilerin isteği ile mahkeme TMTF binasmı önce mühürlettij sonra alınan kararı kaldırch AVANS TASARISI SENATO'DA Alt Komisyon avans yerine tesis kurulmasına karar verdi Maliye Temsilcisi dağıtılacak paranın eldc bıılunmadığını söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) evlet memurlanna zam verilmesiD Komisj'onuııdan beşavans şeklinde komisyona Geni öngören tasarı dün Cumhuriyet Senatosu çici kişilik bir alt ha Olaylar, Sakarya'da yapılan normal TMTF Kongresinde' hâdıse çıkartan ve sonradan yenı bir seçimle başa geçtıklerını soyleyen Ekrem Özer ve arkadaşlanmn; tstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesinden, binada bulunan resmî evrak, defter ve mühürlerin kendilerine devredilmesıne dair aldıkları kararın uygulanması esnasında çıkmıştır. Saat 11.45'te 12 nci lcra Memuru Yardımcısı. Ekrem özer ve taraftarlarıyle gelerek «thtiyati tedbir olarak açılan dâva sonuna kadar vesaikin Ekrem özer'e teslimini» ıstemıştır. TMTF 2 ncı Başkanı Faruk Yalnız, mahkeme kararlarma ve Anayasa'ya saygıları olduğunu, ancak sonradan DEMİREL KONUŞUYOB gelenler tarafından binanın çeşitli yerlerine «orakçekiç» veya benzeri sahtekârlıkların yapılabileceDeıııırel, teslsi hizmete açmadan önce tasa bir konuşma yapmış ve şunları söylemiştir: ğini ileri sürerek, binada bulunan butıin esya ve vesaikin lcra Memuru tarafından teker teker sa« Büyiiyen, giiçlenen, her gün knvvet kazanan yılarak teslim alınma<;ını talep etmi<;tir büru'i TürMjenin inşaatına bugün Ambarlı ile yeni biı tuğla daha koymuş bulnnuyoruz. Bu tesise nizBunun üzerine Ekrem Özer ve avukatlan; Famtti ^eçenlerdeo bir ricam var; tesisin ikinci, üçunr ruk Yalnız'ın zaman kazanmak istediğini ileri surcü üıılesimr de bir an evvel meydana getirilmeıimü»ler ve binanın bir an önce kendilerine terkedır. Bunu dör* ve beşinci ünitelerin takip edeceçindılmesi gerektiği hususunda ısrar etmislerdır. tcra cıeı hiç şüphemiz yoktur.» Memuru binanın mühürlenmesıni, teslim işleminın Başbakan, konuşmasırıa başla . sonradan yapılmasını uygun görrrıadan önce «Bir işçinin konnşmus. ancak Faruk Yalnız, Feden a s ı n u ıstemıştır. Bunun u?erasyonun tüzuğüne göre kendirine Işçilerden Mehmet Selim sinin böyle bir yetkiye sahip olkursüye gelmis. tıtriyerek ve ur madıgmı ifade etmis ve Ankakerek «Bu makinalar memlekera'dan uçakla hareket eden Gete hayırlı olsun» diyebilmiştır. nel Başkan Sencer Güneşsoy'un Enerji ve Tabii Kaymklar Babeklenmesi gerektiğini bildirkanı Ibrahim Derıner de, «Sanmiştir. tcra Memuru ise, hemen tralın ikinci ünitesinin hizmete binanın terkedilmesinde ısrarla girmesi ile İstanbnl'da elektrik ise polisin müdahale etmesini sıkıntısı tarihe karısacaktır» istemistir. Toplum Polisi de, îcdcmıstır. ra Memurunun emrinde olduğuL"ıbank Genel Mudür Yarclım nu ileri sürerek, gençleri, zor VİYANA (a.a.) Bulgaristan cısı Rasım Kurşuncu'nun verdikullanarak dışarı çıkartmaya Radyosu ve Haber Ajansına goğı Dılgıye gore. 2,5 mılyon rnrtbaslamıstır. re, Sovyetler Bırliğı Başbakanı re*arelık bir alana Kurulmuş ınAleksi Kosigin'in Türkiye'yı zişaat esnasında 30 Mn metreYerlerde sürükleniyor yaretı cYılın en önemlı uluslarkuı> beton dökülmjş, morıtajmFaruk Yalnızın binayı terketaıe arası olaylanndan bıridir.» dd 9 bın ton çeşıtlı tnalzeme kul mekteki isran üzerine polis cop ve lanılmi'jtır. Santrahn 110 bın kıSofya Radyosu, Türk Sovyet zor kullanmaya kalkışmıştır. Bu alovatlık ikinci ünıtesı üç av son ilıskilerini eleştiren bir yorurada kapıda toplanan gençler de ord hızmete gırecektır. Daha S(.nmunda, dün Ankara ve Moskolaya katılmışlardır. Ortalık bir anra \apılacak eklerle 'esis, merava'da yayımlanan ortak bildirıda karışmış ve polisler Faruk Yallek^tımızın en buyük termik yi övmekte ve Kosigin'in ziyarenızı verlerde süriıklemeye başlamış santralı olacaktır. .>antrala 150 tınden sonra «Balkanlarda dulardır. mılvon lirası ıç, 236 mılvon lira rumun normale dönmesi ve Balsı da dıs olmak U7ere .J8Ç mılyon Bunun üzerine olayları izlemekte kan Yanm Adasında, iyi komlıralık vatırım yapılmıştır. olan CHP îl Genel Meclisi üyesi suluk ilişkileri ve barısçı işbirve Ulus Gazetesi muhabiri Ayhan Başbakan daha .onra Londra lıği ımkânlannın arttığını» beYetkiner. Yaşar Okçuoğluna «BüA^faltı uzerınde ^apılan Süt lirtmektedır. tün bu işler senin başının altından Endüstnsı ınsaatını ae?mıstir. çıkıyor» demiştir. Yaşar Okçuoğlu Demirel. ınsaatın <ısa z.ımanda Ayrıca Moskovada yayınlanan da çevreFİndeki polislere «Bnnu da tamamlanmasını ıstemış'ir. îzvestia, dunkü sayısında. Başbaalın götüriın» diye emir vermiş ve kan Aleksi Kosigin'in Türkiye'ye Alibey barajı açıldı Ayhan Yetkiner polis arabasına yaptığı ziyaret, iki ülke adamlarıbindirilerek nezarete götürülmüş Alıbev Barajımn temel atma nın. çeşitli dünya sorunlarını detür. torenı dün saat 14.30 da yapılğişık açılardan ele almalarına kar Sa. 7. Sii. 3 te) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Sis'asi Polisin yardımıyla Toplum Polisi binayı kontrol aitına almış ve lcra Memuru kapıyı mühürlemiştir. | Alt komisyon toplantısuıda hazır bulunan Maliye temsilcisi 470 milyon liranm nakit olarak bulun madığım belirterek. Yatınm fikrine katıldığını açıklamıştır. Yine ayni toplanüda bulunan Devlet Plânlama Teşkilâü Temsilcisi de Maliye Temsilcisinin görüşüne katıldığını bildirmiştir. Alt Komisyonun bu kararı, bugün yeniden toplanacak olan Senato Karma Komisyonunda görüşülecek ve bir karara bağlanacaktır. vale edilmiş, konuyu inceleyen alt komisyon «470 milyon liranm, memurlann da katılacaklan lüzumlu bir yatınma sarf edilmesinin yerinde olacağı» !«>»•«««= karanna varmıştır. Sükan tenkidlere cevap verdi Kosigin'in Türkive'yi ziyareti yılın en önemlı olayı TOPLUM POLİSİ TM.TJ". YE GİRİYOB IET Tnin 1ZMITTEN GETIRTTIGl AKARYAK1T YÜZÜNDEJS HADİSE CIKT1 On iki grevci mahkemeye verildi j p T X İdaresi için İzmit'teki Petrol Ofisi deposundan I C I I 100 ton akaryakıtın getirilişi dün grevcilerle polisler arasında çatışmaya yol açmış ve 12 grevci nezaret aitına alınmıştır. Grevci işçiler «hürriyeti tahdit» suçu ile Üsküdar Nöbetçi Mahkemesine verilmişler, yapılan duruşmalan sonunda serbest bırakılmışlardu1. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tgişleri Bakaru Faruk SüSaat 14.00 de toplanan alt komis kan, Bakanlık bütçesinin önyon çalışmalarını 15^0 da bitirmiş, cekl günkii müzakeresl sırabir açıklama yapan komisyon sözsında yöneltilen tenkid ve dicüsü Ömer Lütfi Bozcalı. komislekleri, dün. Bütçe Komisyoyonun 1966 yılı bütçesine konulan nunda yaptığı konusmayla ce470 milyon liranın memurlara da vaplandırmış, âsavişle ilşıli ğıtılmayıp memleket için lüzumlu j bir yaürımda sarfedilmesi göriiban eşkiyalık olaylannm büşünü kabul ettiğinı söylemiştir. yütüldüğünden vakınarak. «S« nelerce ihmal edilmiş. itilmi? Komisyon toplantısından sonra Te üvey evlât mtıamrlesi ?nrsöz alan Arslan Bora (CHP). kamu oyunda Milletvekili ve Senamüş böİKelerimizde vaşıvan törlerin avanstan yararlanmaraaları vatandaşlanmızı tnünferit te için yaygtn bir kanaat belirdiğini mücerret hâdiseler karştsinds ileri sünnüş ve paranın raemletopyekün suçlamaya. itbam ket için lüzumlu bir >atırıma etmeye hiç kimsenin hakkı vnk sarfedilmosinin faydalı olacağını tur. Böyle bir dfişünceve VQ ifade etmiştir. zehaba saplanmayı 7aUnrtPTVerilen bilgiye göre komısyonda verlikle kabili telit eörmiivohazır bulunan Maliye Bakanhğı ruz. ben mesul bir insan olaTemsilcisi, 47* milyon liranın narak. hâdise voktur demiyonıın, kit olarak bulanmadığım belirtancak büvütiildü*ü irihi de«ilmiş, Bora'nm teklifini Bakanlık dir» demıstir. olarak olumlu karşıladıklarını» Bakan. yenı Beledıye Kanunun'jn, ifade etmiştir. Devlet Plânlama biiyük çehir belediye başkpnTeşkilâtı Temsilcisi de Maliye Ba ları İçin yüksek. kuçılk sehir kanlığı Temsilcisinin görüşüne kabelediye baskanlan ıçın iıse. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) ilçe belediye baskanlan ' c n orta tahsilin şart RosulacaSmı açıklamıştır Tllerde »alilere yenı tcanunia, genış vetkiıer verileceğı de açıklamalar arasmdadır Sükan, âsayış Konusu üzertnaa geniş sekilde durm iş, âsiviş yokluğundan şıkâyet edılpn yerlerin mahrumiyet şartların dan söz ederek, buralarda 100 kilometrekareye 4. ve 917 ırişiye bir tandarma düştügürü, Dogu Anadoîu bölgesmae alaştarmanın son derece az olduğunu bazı feöylere Ka'ırla ancak 4 günde eidılebıldıgnıl söylemıştir. Sükan, T.ÎJ 5 milletvelali Y Koçak*ın Eskışebır olaylan üe ilgili iddialarının doğru olmadığına dair mahkeme lcararını o kuyarak «Hanı sosjalıst valan söylemezdıi) demiştir. Sükan, ihtilâlci sosyalizme asia fırsat verilmiyeceğim Kantınların müsamahasız uygulanacağmı ve merkez valilerın'ien ne şekılde yararlanılacağını ön »ören tasanmn Meclise sevkedıleceğinı belırter:k sözlanne son vermiştır Alt komisyon toplantısı RUBEN ASA'NIN TAHLİYE EDILMESİ İSTENDİ Öğrenciler ve gazeteci Yetkiner polıste bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılmışlardır. Karar değişiyor 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu «thtiyati tedbir» kararına gore, evrak ve mührün, Ekrem Özer'e 12. İcra Memuru vasıtasıyle tesliminin istenmesi üze rine saat 14'te polis marifetiyle bi nadan çıkanlan Faruk Yalnız ve avukatlan da, ayni mahkemeye itirazda bulunmuşlardır. Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 107'inci maddesine göre. «Vaki itiraz neticcleninceye kadar icranın tehirine» karar vermiş ve böylece TMTF binasının ka ı pısına vurulan mühür, gene 12. | İcra memuru tarafından sökülerek, 4 saat önce geri alınan Fede rasyona ait evrak ve mühürler, Faruk Yalnıza tekrar iade edilmiş tir. Türk Iş'in tş Kanunu ile ilgili bildirisi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Türkîş tarafından rtün yayınlanan bir bildiride lş Kanunu Tasansının Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesinden sonra görüşülmesının geciktirıldîğı belırtilmekte ve kanunun işverenlerin çıkarına uygun olarak çıkarılması ıçın Odalar Birhğince çalışmalar yapıldığı iddia edilmektedir. 1« Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak yayınlanan bildiride; Cumhurbaşkanının ikinci defa Veto etme yetkisi bulunmadığı, kanunun sürüncemede bırakıldığı, tasan ile 1936 tarihli lş kanunu arasmda hiçbir fark olmad'.ğı ve bugünün sosyal anlayışına uygun bir değişiklik getirmediği ifade edilerek şöyle denilmektedir: «lşveren işçiye verilen kıdem tazminatının kaldırılmasını iste mektedir. tsveren çeTreleri. tsçl ücretle rini ödemeyen işverenlerin cezalandırılmasına da karsıdırlar. Busrün vnrdnmnzda 14 ny çalıjtıfı haldr paralarını alamayan işçiler vardırj» rDAKİKA Doviz kaçakçısı Ruben Asa'nın avukatlanndan Sahir Kurutluoğlu ve ı Hamdi Üge, müvekkillerinin son çıkan Af Kanunundan faydalanarak tahli ye edilmesini talep etmişlerdir. Hatırlanacağı üzere Ruben Asa, 19Ö6 yılında döviz kaybma sebebiyet vermek suçundan, 34 yıla mahkum olmuştu. O tarihten bugüne kadar çıkanlan dört Af Kanununun hiç birisinden :stifade ettirilmiyerek. cezasından indirme yapılmayan Ruben Asa, 11 yıldır Sultanahmet Cezaevinde yatarak en kıElmalı bendi yapıldıği zaman demli mahkum ünvanını da kazan«İstanbulun su derdi tarihe kamıştır. Doviz suçundan 34 yıl ceza rışıyor» dendi. yiyen Ruben Asa'nın ayrıca 23 ayn Havaşrazı yeni tesislerine tajınmahkumiyeti bulunmaktadır. Asa. dısı zaman «çaz derdi tarihe kaTürk Parasının Kıymetini Koruma rışıyor» dendi. Kanununa muhalefet suçundan da tki üç blok bina yapıldıği za10 yıl ağır hapis cezasına çarptınlman «mesken derdi tarihe kanmıştır. Bu suç da Af Kanununun şıyor» dendi. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Hep böyledir, bu. Bir iH Uâve m santralla telefon derdi. üe beş işaretle trafik derdi. Teraltı geçidlerivle yayalann derdl, bovnna tarihe karışır durur. Sayın Başbakanın dün açtırı Anbarlı termik istasvonu için d" Tıp Fakültesi Talebe Cemiyetiaynı şey: «İstanbulun elektrik nin yıllık normâl kongresinde çıderdi tarihe kanşıyor.» kan kavgada 4 kışi yaralanmıştır. Ne demeli? Yaralılardan biri hastahaneye kal tşte böyle. Tarihe karışa kadınlmıştır. nşa, sonunda, galiba, hep beraOlay tenkitlere cevap veren Ikin ber tarih olnp eıkacaği7 isin içinci Başkanın konuşması sırasında den. cıkmış ve Kongre Başkanı Demir Budsk kongreyi süresiz olarak D. N Şiikiir karıştırana! lETT'nin anlaştığı Nakliyeci Bahattin Kıran, , 100 ton akaryakıt yüklu 10 tankerle dün öğle üzeri Harem iskelesine gelmiş, fakat grevcilerin mukavemeti ile karşılaşmıstır. 20 grevcınin, tankerlerin araba vapuruna ahnmalarına manî olmak istemelerı üzerine polisler müdahale etmiş ve işçileri sürükliyerek vapurdan çıkarmıştır. Muhtemel bir tehlikeyl öniomek için aslında gece 00.30'dan sonra şehre girmelerine izin »onlen tankerler, özel bir müsaade ile ve özel bir arabalı vapurla Sirkeciye getirümiş ve çradan da ÎETT depolanna gJderek yük lerini bosaltmışlardır. tETT'den bir yetkili «Vasıtalanrnızın duracağı yolundaki haberler doğru degildir» demlş ve devamla şunlan söylemiştir: «Petrol Ofisle yaptığımız anlaşmaya göre şirket bir gün akaryakıt vermezse hesabına başka şirketten almak hakkına sahibiz. Bu ara(Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Petrol Ofis'in üç deposunda grev yapan k<ilerin dün İzmit'teu İj:.T.T. için getirilen akaryakıt dolu tankerleri durdurmak istemeleri yüzünden çatışmalar olmuştur. Kesimde. tankerlerin araba vapnruna çirmesine mâni olan işçilerin polis tarafından yoldan kaldınhşı görülüyor. 17 bin işçi 40 milyon Mark getirdi Son 12 gün içinde 17'si özel olmak üzere 41 trenle gelen işçi sayısı 17 binın üstüne çıkmıstır. Bu arada işçilerimiz beraberlerinde getirdikleri 40 milyona yakın Mark'ı bankalarımızda bozdurmuşlardır. Çağrı yayınlandı öte yandan, bir çağrı yayınlıvarak Üniversitelileri T M.T.F. bınası önünde toplayan T M.T.F. Başkan Sencer Güneşsoy binanın muhüru söküldükten sonra bir konuşma yapmıştır. T M.T.F.'in yayınladığı çagrıda «Zülme karşı mukavemet hakkını kullanarak 28 Nisanı yapan, 27 Mayıs'ı yaratan yenilmez Türk Gençliği, Devrimci Üniversîteli arkadas. bu cağnvı dnyar dnymaz T.M.T.F. önünde toplan» denılmekte ıdı. Tıp Kongresinde kavga çıktı Kırca CHP'nin neden sosyalist olmayacağını anlattı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Partı Meclisi, dün de çahşmalarına devam et mış, bir konuşma yapan îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, «CHP'nin sosyalist olmadığını. nedenleri ile birlikte öne sürmüş ve ortanın solculan tarafından yöneltilen ithamlan cevaplandırmıştır. Dun sabahkı toplantıda ayrıca, llhami Sancar da konuşmuş ve Ecevıt ekıbının ıyı çahftığım, raporun ıyı hazırlandığını Dildirmiftır. Sancar'ın konuşması llk konuşmayı yapan llhami Sancar, önce, rapor hakkındaki görüşlerini bildirmış, daha sonra, Ecevit ekibinin çahşmalarına değinerek, «Daha işbaşına geleli iki ay olmuştur. Bütün eüçleri ile fıılışmaktadırlar. hemen her yaptıklan hareket*en ve her söylediklerı s»7drn kuskulanmak verındp degildir. Çallfmalarıru kolavlaütırmamıx lâzım» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Gaspar Cassado öldü MADRİD (AP) Ispanya'nın uluslararası isim yapmış Viyolonsel üstadı Gaspar Cassado'nun 24 Aralıkta burada bir kalp krizi sonucunda öidüğü bildirilmiçtir. Son kon"îenni 14 Arshkta Lizbon'rla veıen Cauado 69 ya* jındaydı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog