Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Sinemanın Sorunları Andre Bazin'in günümüz sinemasının en önemli sorunlarını aydmlatan yazüarinı bir araya getirmektedir. 7,5 I i r a Bilgi Yayınevi P.K. 179 SENİŞEHİR ANKAKA Cumhuriyet 15186 umhuriyet 43. yıl soyı 15236 KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf *• mektup »drctf: Cnmhuriyet İstanbu] Posta K u r u s u : tstanbul No. 246 Teiefenlar: 22 4 2 90 2 2 4 2 86 22 4 2 9 7 2 2 42 98 22 4 2 B 9 CABİA R Eseri vfevCEZALAR Yahu serntin Mmllesi ... M Cehaleti mak, işken müe Nefis İNKILÂP v e AKA Çorşombo 28 Arolık 1966 BENZlN 7.35, GAZYAĞI 8.8, MOTORÎN 10.2 KURUŞ ARTTIRILACAK BURSA NUTKU» ÎLE İLGİLİ BtR DÂVA NETİCELENDÎ Akaryakıto Zom Tasarısı Bakonlar Kurulundon geçti Bülent DİKMENER ANKARA Yeni yılda vatandaşların yeni vergiler ödemesine yol açacak zam tasanlaıından ilki olan akaryakıta zam yapılmasını öngören Kanun Tasansı Bakanlar Kurulu tarafjndan kabul edilmiştir. Tasan bugün Millet Meclisine sevkedilecektir. MAHKEME SAVCININ TALEBiNi REDDETTi OSMAN KIRKYAŞAROGLD ESKİ VE YENİ FİATLAR Akaryakıta zam yapılması ha.ıkındaki tasannın kanunlaşması halinde illerimizde saulacalt zamlı akarayakıt tarifesi şu şekılde olacaktır: Cinsi Şimdiki fîyat Zamlı fiyat İSTANBÜL 105 65 98.30 Benzin 80.80 72. Gazyağı 75.90 86.10 Motorüı ANKARA 110.35 103. Benzin 85 80 77. Gazyağı 92 Uotorin 81.80 tZMİR 106 65 99.30 Benzin 81.90 73.10 Gazyazı 85.40 Motorin 75.20 Bonzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı ADANA 105.55 98 80. 71.20 85.70 75.50 ADAPAZARI 105.15 97.80 79.70 70.90 85.50 75^0 ADIYAMAN 112 35 105. 87.10 78.30 93.20 83. AFYON 104 77 90 82.70 AĞRI 110. 83. 88.10 AMASYA 105. 79. 83.70 ANTALTA 99.10 72.30 76.70 ANTAKTA 98.20 72.50 75.70 ARTVİN 105. 78 70 83 10 AYDIN 103. 75.90 8050 BALIKESİR 103.75.80 80 30 BİNGÖL 107. 79.70 84.40 (Arkası Sa. 5, 111.35 86.70 92.90 U13S 91.80 98.30 112 35 87 80 93 90 106.45 81.10 8650 10555 81.30 85.90 112.35 87.50 93.30 110 M 84.70 90.70 110.55 84.60 90.50 117.35 88.50 94.60 Sü. 1 de) «Gider Vergisinde bazı değisiklikler yapılması» başlığmı taşıyan zam tasansı. benzin, gaz yağı ve mazota büyük ölçüde zam yapılmasını öngörmektedir. Tasannın kanunlaşraası ile bütün Türkiye'de benzin fiatlan litrede 7.35, gazyağı S.8. motorin ise 10.2 kuruş zam görecektir. Bir hükumet üyesi, akaryakıta zam yapılmasını öngoren tasannın en geç 1967 yılının ilk ayında kanunlaşması için çaba sarfedileceğinı söylemiştır. «Içişlerî Bâkanlığmın devletin itibarmı koroması gerekir» ANKARA, (Cumhariyet Biirosu) ün gece müzakeresi sona eren Içışleri Bakanlığı bücçesi üzerinde soz alan Komisyon Uyelen, genellikle asayışsizlikten yakınmış, Mehmet Altınsoy (CKMP), «İçişleri Bakanlığınm, devletein itibannı konıması gerekir. Hamido, Hakimo, ı'alano, Filâno okul işgal edip dugun yaparken ve iki memur oraya gıderken, asayışın varlığından İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) O Q Nisan olaylannm yüdönümünde Atatiirk'ün MM Bursa nutkunu bir bildiri halinde yayınlayan Ege Üniversitesi Fikir Kulübünün siyasete âlet edfldiği iddiasiyle Bornova SaTCisının Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dâva neticelenmiş ve mahkeme, Bursa nutku ile Derneğin siyasete âlet edilmediğine ve faaliyetinin devamına karar vermiştir. Bilindıği gibi Atatürk'ün Bursa nutkunu bildirisine aldığı için Bornova S a v a s ı Ege Ünıversitesi Fıkır Kulübünün kapa tılması talebiyle Bornova Asliye Hukuk Mahkemesine bir dâva açmış, aynca Kulüp Başkanı Ahnoet Çelikol'un cezalandırılmasını, ceza mahkemesinden istemıştı. Bornova Savcısı yaptığı talepte Bursa konuşmasının Ataturk'e ait olmadığını iddıa etrniş v e Başkanın siyaset yaptığı gerekçesiyle kulübün kapatılması dâvasını açmıstır. Açılan dâvada mahkeme konuşmanın Atatürk'e ait olup olmadığını Türk Tarih Kurumundan sormus ve alınan cevapta konuşmanm Ataya ait olduğu bildirilmişti. Asliye Hukuk Yargıçlığı bu eevab v e tetkiklerın sonucuna göre dün Boraova Savcısınun talebinin reddine karar venniştir. Şimdi ayni nutukla ilgili olarak Baskan aieyhine açılmış iki ceza dâvası vardır. Bu dâvalardan biri için îstenbul Hukuk Fakültesi Profesörlerinden seçilmis jürinin karan beklenmek tedir. D I 5 YILDA DÖRDÜNCÜ ZAM Hükumete yakın çevrelerden alı nan bilgiye göre bugün Millet Meclisine sevkedilecek olan kanun tasa nsının gerekçesinde, dünya akaryakıt fiatlarmın Türkiyeye nazaran çok pahalı olduğu ileri sürülmekte ve bu bakımdan akaryakıt fiatlanna zam yapümasının zorunlu olduğu ifade olunroaktadır. İlgililer akaryakıta zara yapılma sı hakkındaki tasannın kanunlasması ile 1967 yılı bütçesine 310 mil yon liralık ek gelir sağlanacağını ileri surmüşlerdir. 1962 yılından bu yana akaryakıt fiatlan şundiye kadar 3 defa zam görmüştür. 1966 yılının son günlerinde Meclise sunulacak olan zam tasansı da nazara almırsa, 5 yılda (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) KOSİGİN MOSKOVA'YA DÖNDÜ Hukumetimizia dâvetlisi olarak bir haftadır, memleketimizde çesitli geziler ve temaslar yapan Sovyet Başbakanı Kosigin ve beraberindeki heyet, dün Yeşilköy Hava Alanında düzenlenen askerî bir törenle uğurlanmışUr. Kosigin, yurdumuzdan aynlmadan önce «Türk halkınm gösterdifi iyi kabule cânı göniilden tesekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki yakınlaşmanın, •nimriadeki günlerde daha d> artacağına Inanıyorum» dmnistir. Başbakan, özel sektörden yatınm yapmasını istiyor Başbakan Demirel, dün «Tfirtc müteşebbisinden şunu rica ediyorum: Daha çok yatınm yapınız. Daha çok işsfe Türk vatandasına iş imkanlan açlnız. Memieketu istikbaline tam bir güven içinda olunuz. Türk devletinin bfir nizamı kornmağa muktedir oldnğunda hiç kimsenin şüphesi bulnnmssuı» demiştir. Demirel konuşmasını, Ticaret Borsası Meclisi Salonunda, tstanbuldafcl tüccar, sanayid ve i? adamlanna hitaben yapmıştır Başbakan, bu arada, Meclis't* müzakere edilmekte olan İ ş Kanunu Tasarısınm geri almmasînın düşünülmedigini, Sermaye Piyasası Kanununun da bır an önce çıkanlması İçin çaba gösterildigini bildırmlştir. Demirel aynca, Türkiye'nin katkınması için karma ekonomi esas(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Güle güle ovyetler Birliği Başbakanıl a u memleketimize yaptıjtı | bir haftahk resmî ziyaret sona erdi. Sayın Kosigin ve arkadaşları dün törenle uğurlanarak Moskovaya döndüler. Bu vesile ile yayınlanan bildirinin konuşmalar hakkında bize jeni bilgiler verdiğini söylemek güçtur. eildiride yer alan konuların taemen hepsi, geçen yıl Sayın Urgüplii ile Sayın Sovyet ;etkflilerı arasıııda Moskova, Simpferepol ve Soçi olmak iizere üç Sovyet kentinde yapılan gorüşmelerde ele alınmış, o ziyaret sonunda da dunküne benzer bir bildiri yayııılanmıştı. Urgüplü başkanlıfuıdaki gezije katılanlardan biri olarak, bizi eo son kabul eden Sov\etler Birliği eski Devlet Başkanı Sayın Mikoyan'ın söylediklcrıni bugün de batırlıyorum. Soçi'deki büyüfe çam ağaçlarımn ÇPVrelediği güzel yazlık villânın Silkonunda Sayın Mikoyan düakü bildiride ver alan paragraflardan çoğuna değinmiş, onları daha da açarak Sovyet hbkumetinin bizimle oydaş bulunduğu noktaları bir bh* anlatmıştı. O bâtıraların ışığında okuduğiımuz dünkü bildiri bize yeni bir şey öğretmemekle beraber, Saıın Inönü zamanında başlıyan Türk • Sovyet vakınlaşma çabalarının A. P. iktidarı devrinde de bozulnıadığinı, hattâ daba iyiye doğru gelişme imkânlarını muhafaza ettiğini söyliyebiliriz. Bu da partisi ıçinde bu ilişkılerin düzelmesinden hiç hoşlanmıyan gerici bir kanat bulundnğu bilindiğine göre, Sayın Demirel hesabına kaydedilecek iyi bir nottur. Batı ittifakı blokunun fiyesi bulunan Türkiye ile Doğu blokunun lideri olan Sovyet Rusya arasındaki ilişkilerin bızla eelişerek Türkiycnin bloktan topmasını beklemek çok yanlış bir görüş nlur. Böyle bir şey yoktur. Savunma gaygUarı ile girdiği NATO'daa aynlmasmı Sovyetler de özlüyor değfllerdjr. Konuşmalarda bunu hiç bir zaman imâ dahi etmemişlerdir. Hak eşitliğine saygı çöstermek, birbirinin iç işlerine kanşmamak, banş içinde bir arad* yaşamak gibi bildiride yer alan üfceler, taraflar arasındaki ilişkilerin yurürlukteki andlaşmalar çerçevesi içinde düzenlenip geliştirilebfleceği anlayışına dayanmaktadır. Sovyet Rusya, aynı anlayışı, başta Birleşik Araerika Devletleri oLmak iizere, bütiin NATO üyelerine karşı taşıdığını saklaraamaktadır. Son yıllarda banş dengesini tehlikeye sokan düğürn nok talannı gözönüne getirirsek. Sovyet politikasının bugünkü gelisıJNAJilü .tAl>I (Arkası Sa. 7, &u. d le) Ortak bifdirl TÜRK SOVYET TEMASLARI DEVAM EDECEK ı ün yayınlanan Türk Sovyet ortak bildirisinde, taraflann, millet) lerarası meseleler ve ıkıli ilişkiler konusunda temaslara devam edecekleri açıklanmıştır. Moskova ve Ankarada aynı zamanda yayınlanan ve Kıbns meselesine değinmeyen ortak bil diride şoyle deniliyor: «Dostâne hava içinde cereyan eden görüşmelerde Türk Sov ı yet ilişkilerinin gel iştirilmesi ve günümüzün railletlerarası meseleleri hakkında geniş göruş teatisinde bulunulmuştur. Kosigin ve Demirel: V. I. Lenin ve Kemal Atatürk zamanmda kurulmuş olan gelenekleri gözönünde tutarak dostâne ve iyi komşuluk münasebet lerinın gelişürilmesi ve karşılıkiı itımadın kuvvetlendirilmesi yolunda S.S.CB. ve Türk Hukumetlerinin sarfettikleri gajretleri devam ettireceklerini teyid eylemışlerdir. Taraflar, iki devlet arasındaki münasebetleri tam bir hak eşitliği, birbırınin içışlerine ademi müdahale, bağunsızlığa, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı prensiplerine dayanarak gehştirmeğe âmâde bulunduklanm beyan etmişlerdır. """ TAT DÜŞTÜ BEN, Grevci işçiler, tankeri garaja sokmak istemedi PetrolOfıs'ın Istanbul'daki üç isyerınde başlıyan grevle ılgili olarak dün lETT'nin Bağlarbaşı garajında bazı hâdiseler olmuştur. PetrolOfısın Izmıt'ten uç tan kerle getirttiğı akaryakıtın Bağlarbası garajına bosaltılmasında grevcı işçiler, garaja gırmelerini onlemek için tankerlerin önüne yatmıştır. Duruma polıs müdahale etmi?, karakola gdtürulen işçıler bir sure sonra serbest bırakılmıştır. Ambarlı Santralı bugün hizmete agılacak TİP MtLLET\'EKtLt KOÇAK İLE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TARTISAN DR. SÜKAN . bahsedilemez» demiştir. Bu arada, bugun tenkidleri cevaplandıracak olan tçişleri Bakanı Sükan ile TÎP Milletvekili Koçak arasında bir tartışma da geçmiştir. Başbakan Suleyman Demirel bugun Ambarlı Termik Santralının 110 megawatlık birinci ünitesini hizmete açacak, 1970 yılında hizmete gireceği bildirilen Alibey Barajınm da temelini atacaktır. Ambarlı Santrahnm 110 megawatlık ikinci ünitesini de uç ay sonra hizmete gıreceğı belirtilmektedir. lleride yapılacak ilâvelerle Türkiyenin en büyük termik santralı olacak Ambarlı için 150 milyon lirası iç, 236 milyon lirası da dış kavnaklardan temin edilmek suretiyle 386 milyon liralık yatınm yapılmıştır. İŞ KANUNU TASARISI Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyağı Motorin Benzin Gazyagı Motorın "İstanbul'da asayiş mevcut değil,, İçişleri Bakanlığı ile Ilgili raporda, mifus dairelerinin yüzde 80'inde yazı makinası bulunmadığı, halen 143 Kaymakamlığın ve 99 Bucak Müdürlüğünün boş olduğu belirtilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Avons Tasansı Senato Geçici Komisyon'unda ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nun dünkü bırleşuninde, memurlara avans şek lınde geçıcı zam uygulanmasmı ongoren kanun tasarısınuı Geçici Komısyonda görüşülmesi, kabul edilmiştir. Tasan, muhtemelen yarın Senato'da gönişülecektir. HAŞİM İŞÇAN'IN ANKARA'YA TELEFONU Olumlu gelişmeler Taraflar. yapılan görüşmeler sırasında iki memleket arasındaki ilişkılerde son zamanlarda müşaha de edilen olumlu gelişme1 eri mem nunıyetle karşılamışlardır. Bu münasebetlerüı ve dünya barışını tarsm etmek için milletlerara sı ışbirliğinin gelişmesini teşvik et mek isteyen taraflar, milletlerarası meseleler ve ikili ilişkiler konu sunda temas ve göriiş teatilerinin devamlı faydasını kabul etmişlerdir. (Arkssı Sa. 7, Sü. 1 de) Olay üzerine Belediye Başkanı tşçan, akaryakıt tankerlerinin Istanbul cihetme geçirümesi içm dün Ankara'ya telefon ederek, :ıcele araba vapuru istemiştir. Işçan, konuşmasında, aksi halde îstanbul'un 1 2 güne kadar büyük bir akaryakıt sıkıntısma duşeoeğini belirtmiştir. Ulaştırma Bakanlıfı, Denizcılik Bankasına gerekli emri vermiştir. istanbuiun çöpünden günde 450 ton sun'î gübre elde edilecek Istanbul Beledıyesi, çop imha ve değerlendirme tesıslerı ınşaatını, dün National Organic Corporation firmasma ihale etmıştır. Belediye Başkanı Işcan, tesıslerın Anadolu, Beyoğlu ve Istanbul cihetlerinde yapılacağını soylemıştir. Inşaat, 8 ayda bitecek ve tesisler gunde 450 ton çopü sun'ı gübre halıne getırecektır. «HAKLI GREVİMİZİ...» Petrol Is Sendıkası Başkanı Zıya Hepbır, Petrol Ofis'teki emeklı subaylann Ankara bıldirısi için, «Şimdi de Orduyn istismara ve haklı grevimizi kır>»>»*» calısıyorUr* demıstır. Ortak Bildiri Rumları kızdırdı LEFKOŞE (AP) Kıbns Hiikumeti, dün yayımlanan Türk Sovyet ortak bildirisinde Kıbns'la ılgili hususlan ve Kosigin'in Türkiye'yi ziyareti sırasında <\hrıs hakkında verdıği demeçlçri, Moskova nezdınde protesto otmiştir. Resmi bir sozcü, Kıbns hükumetinin bu atıflara, Kıbns anlaşmazlığında Sovj'etler Birliğınin Turk goruşunu destekledjğı nazanyle baktığını soylerruştır. Sozcunün belirttığıne gore, Sovyetlerin ENOSİS'e muhalefet etmeleri, Kıbrıs'm egemenliğıni kabul etmemelen demektir. Kadıköy Kurbalıdere Caddesi 27 sayılı apartmanın 3'fincS kstından düşen İA yasındaki bir çocuşun, burnu bile kanamamıstır. İslâm ve Fatma Bayhan'ın kızları Sema'nın, ispanyo leti açık pancere\e, \emek masasın» sandalya darayarak çıktığı ve ftrafı seyrederken düstü ğü anlaşılmıstır. Ola\ sırasında mutfakta bnlasık yıkayan anne, «Evlâdımı Allah korudu» demis | tir. Seraa ise, kazadan sonra dfis [ tuğü pencerevi gostererek, «Pat du«tu ben • di\<>rek hasına çeleni anlatmağa r"'ıs>i'«<ır. Yavru, ailenin ikinci çocuğudur. Prof. Erim; İnönüden Ortanın Solu'nun zedelenmemesini isiedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Inonü'nun başkanhğında dün toplanan CHP Parti Meclısinde konuşan Prof. Nıhat Erim, Ortanın Solunu savunarak, •Bazı arkadaşlarımızın Ortanın Soluna karşı vehim içinde oimaları yersizdir. Bana. (Her 2 tarafı da idare ediyorlar) diyorlar. Size renpimi sbyli^eyim: lsmet Paşa'nın Kurultay konnşmasından daha ilerdeyim» demiştir. Erim, Ecevit'in kişilığini de öven konuşmasında, özetle şunları soylemiştir: «Ortanın solu tartışması çıktığindan beri. parti içinde rahat fikir tartışması yapmak güçlesti. Elde olmadan tartışmalara heyecau vc his kanstınhyor...» CHP'nin. kuruluşundan beri 'o\a açık bir parti olduğunu ifade eden Enro. «l'lu^» \ e "Kim» de sosyal demokrasi yazılarına son veriLmesını ıstiyenlere kajjı. •Bu parti, kışla değildir» demiş, daha sonra Inönü'ye şoyle hitap etmıştır: •Paşam. siıe büyük bir vazife düşüyor. Bu cereyan, asla zedelenmemelidir. Geriye dönüş olmaz; koprıiler yıkılmış, gemiler yakılmıştır. Bu partinin yarmını emni>et altına almak da. sizin göreviniz olacaktır.» Fent Melen ise, CHP Genel Sekreteri Ecevit'in Sosyalist olduğunu ileri sürerek, «Eııdişe ediyorum» demiş. Hakkı Esatoğlu'nun «Ulus» taki makaielerini yereıek, Inonü'ye hıtap etmiştir: «Paşam Paşam! Siz, bu işe müdahale edin. Bu gidiş, Ortanın Solundan çıkıyor. Bugun de top'rrarRk CHP Parti Mcclisinde dün, ePlânlama Kurulu» kuruiması, prensıp olarak kabul cdılmiştır. «ECEVİT, SOSYALİSTTİR» Johnsonın ^Şekerim,, demesine kızdı Daha yayınlanmadan hâdise .aralan «Bir Başkanın Ölümü» kitabından alınan bir pasaja cöre, Johnson'la Jacqueline Kennedy'nin aıasının açıhnası sebeplerinden biri de, Johnson'ın Jaquelin'e «şekerim» diye hitab etmesi olmuştur. Bu arada Johnson'ın BaMn Sekreteri dün, «Başkanın. kitap hakkında hiçbir$e> soylcmiyeceğini» bildirmiştir. Resimde Jarqueline sföritlüyor. rfiı. fc Jw • • rı; ı ı •' ıı"• " u v . 1 ~••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog