Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Onbınlercevatandas neden KOK SAÇFRIKSIYONUKullantyor?! • Aklaşmıs sacları labii Renğıne çevırır • Saç kepeklennı kaşırttryı tamamen yok eder • Saçlann dokulmesmı önler, Saçlan besler ve ço§altır. { ^ ^ ŞATIROĞLU KOZMETİK SAN4YII Tel 27 14 54 ÇünfçÜ... A O KY K SAÇLARINİZIN KORUYUCUSU (Reklâmcıhk: 4688/15141) umhuriyet 43. yı! soyı 15235 KUBÜCCSU: rUNTIS NAOİ Telgraf * • m«ktup •dresfc C u m h u r l y r t l s t a n b j ] Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlan 22 42 M 2 2 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 AK KİTABEVİ SÜNAR FLORENCE BARCLEVin AYRILIK ŞARKISI ORHAN ISEMAJL'in 2 eseri ESKiCi ve OGULLARI E KIZI L Rer eser lüks ciltli 10 iar lirm AK KİTABEVt Ank. Cad. 78 İstanbul Feza Reklâm: 576^5143 Solı 27 Arolık 1966 KOSiGiN, EKONOMTK YARDıMLAŞMA ANLAYIŞ İSTİYOR DUn de Anadolu yakasındakl bâ« fabrıkalan gezen Sovyetler Bırlığı Başbakanı Kosigın, Ankaradakı temaslar sonunda, demir çelık tesısi, alimünyum fabrikası, elektrık ssntralı ve petrol rafinerısıyle diger bır kısım tesıslerin Sovyetlerce fınanse edileceğinı açıklamıştır. Kosigın, bu arada, «Memleketler arasmda ekonomik yardımlaşma ve işbirliji, ancak aralarında karşüıklı bir siyasî anlayış birliği hüküm sürdüğü müddetçe olur» demiştir. Çayırova Cam Sanayıı tesislertnin gezümesınden sonra şerefine venlen öğle yemeğınde konuşan Konuk Başbakan, Sovyet muteahhıtleri tarafından yapüan fabrikayı gonnekten duyduğu memnuniyetı belirtmis, özetle şunları sdylemıştir: (Arkası Sa, 7, Sfi. 1 de) Millî Savunma Bütçesi görüşülürken eski Millî Birlik Komitesi Üyeleriyle Bakan tartıştı "Ordumuz, Millîlik vasfını kaybetmedi,Y ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AMERİKAN DENİZAŞ1RI ÖZEL SERMAYE YATİRIMLARI 25 YILDA 11.8 DE1S 49.2 MİLYAR DOLARA ÇIKT1 (DIŞ HABERLER SERVİSI) abancı tilkelerdekj Amerıkac yatınmlan hakkmda yükseltUen ?1kâystısr, gıtukçe artmaktaaır Son hucum, tngıltere BaşbakanındBD gelmiştir. VV'.isoıı demiştir kı: «Amerikau dostlanmız, dostIanmi7 olduklan için, şu söyliyeceklerfmi her halde anlıvacaklar ! dtr: tngiltereye veya Avrnpanm diğer Slkelerine yapılacak venı sermaye ratınmlannı meranuniyetle karşılartz. Fakat, Man? denizinio iki tarafında da, sermaye yatırımlannın bır begemonv» kurma veya müdahale aracı olarak kuüanılmasını hiç kimse kabul edemez.» Amenkan ozel sermayedarlannın denızaşın iş sahalarına vaptıklan dolaysız vatınm, geçtıfımız yıl sonunda 50 milyar dolara yukselmıştlr Son zaraa.ılarda vn da ortalama % 6 oranında arrı$ göstermiştir Sadece geçen vılta artış, •• 11 dir / Başbakan WUson'iD soztinil ettıği ve aslında I?ransi7 Cumnurbaşkanı De Gaulle'un önderli*ınl yaptığı «begemonya» ve «mü>1a> hale» suçlamalarına su aktüel or> nek venlmektedırFransanın eiektroruk oeym en düstrisı Amerıkalılann tiâkimıv»ti aitına gırmlştır Bu hayatl °adüstrl dalı, hemen bemen tamamen AmenkalılariD malıdır Wav hmgton, Parıs bükümetıniD "Vtotn Enerjisı Komısyonu ıçın Amankadan dev elektronık oevınler ^a tın almak teşebbüsüne rnâru olunca. Fransada kivamet Kopmustur Netıcede dev elektronik D e yınler konusundakı vasak #JShıngton tarafından kaldınJmı,sa da. Pransız kamu oyu vabancı ser mayenln tehlikeleri konusunda ye teri kadar alârme oltnuştur. cinoyetinin büyük bir koçokcılıkla ilgili olduğu Selâhattin GULER Düzce cinayetinin çöıüraIcnmesi için çalışan Istanbnl, Bolu ve Ankara polısı. olajın büyük bir kaçakçılıkla ilgili olduğunu ortaya koymustur. Cınayetten bu yana yapılan çalışmalarm, tamamen «BeyM Paketın» etrafında toplandığı anlaşılmıştır öldurulen Amerıkalı Teğmçn Brenda L Hovvard' ın buyuk bır kaçakçı şebekesıne mensup olduğu kanaatı polıste uyanmıştır. Bu konuda kendı»İ ile gorüştuğumıiz Emniyet Genel Miıdurü Hayrettın Nakıboğlu şunlan soylemıştır «Cinayetin a^dınlanması icin bütün im kânlarımızla çalısıvoruz. F.limızde bulunan delilleri değerlendirme yoluna gidiyomz. Çıfte cinavet sı\asi bir cinayet değildir. Bunun tesadüfen yapılmıs bir so\gun olabileceğinı de tabmın etmivorum. tşte bunlar olmavınca mesele akla en yakın olan kaçakçılık konusuna dayanmaktadır.» T n a j | J Plân ve Bütçe Komisyonu'nun dünkü İ D M M birleşinıinde, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi kabul edilmiş. tenkitlere cevap veren Millî Savunma Bakanı Topaloğlu, Türk Silâhb Kuvvetlerinin millilik vasfını kaybettiği yolundaki iddialann maksatlı olduğunu ifade ederek, «NATO emrindeki kuvvetlerimiz, millilik vasfından hiç birşey kaybetmemiştir. Türk Silâhlı Kuvvetîeri, Türk Genel Kurmayının elinden çıkmış değıldir» demiştir. Eski Millî Bırlık Komitesi u |* yelerıyle tartışan Topaloğlu, Turkıyede hıç bır yabancı us bu lunmadığını, ancak tesıslerın bu lunduğunu belirterek, ozetle şun ları soylemıstır: «Bn tesisler, Tfirkiye'nin savunması dısında gaye ve hedef gütmez. Bunlar, Türk Genel Kurmayının arzusu hilâfına kul lanılmamaktadır ve kullanılmayacaktır. Bunların hiç birinm hegemonyası, yabancı memleketlere terkedilmiş degildir. Türkıye, NATO üyesi olarak kal maya devam edecektir. Zira, dıs yardıma dayanmadan Türkiye, üstün bir ordn kuramaz. Turk Silâhlı Knvvetlerinin 197* yılına kadar NATO standartlarına nlasması için gereken çalısmaiar yapılmaktadırj» NOTLAR Kosigin'in en sevmediği şey.. Umit GÜRTUNA ÖNCEKt gece Hilton'nn B»Io salonunda Vali Poyraz'ın konuklar şerefine \erdiği yemekten önee bir de kakteyl parti dü zenlenmiçti. Sn gibi viski içilen toplantıds, bizden de bir çok ta nmraış sahıs katıimıstı. Herkeı jrruplar» aynlnus, tatlı tatlı soh bet ediyordu. Diğer Rus ileri gelenleri viski ieednrson, Kosigin, Türk rakısım merak etraiş ve kendisine sunulan sulandırılmıg rakıjı, yavaş ya\as yodnmladı. Az sonra elindeki kadehi çevresindekilere göstererek «Aynı Bulgar rakısının tadı var» dedi. (Arkası Sr». 7, Sfi. 2 de) NOEL İÇİN ÇAM MECLİSTE TENKİDEDİLDİ 0 Geri çevrilen kanun üzerine CHP grupu adına konuşan Kırca; «Cumhurbaşkanının kanunları usul bakımından veto etmemesi gcrektiği» terini ileri sürdü ANKARA. (Cmnhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nin dünkü oturumunda gündem dışı bir konuşma yapan Mustafa Akalın (M.P.), Noel dolayısiyle ağaç katlıamını tenkid etmış, «Afaç katliamı, ntanç verici bir hale gelmiştir. Bazı zuppeler, bn âdeti benhnseyerek hıristiyanlır gibi Noel nğacını evlerine siıs olarak almaktadır. Milli havsiyetüniz, daha fazla rencide edilmemelidir» demi|tir. Bundan sonra, Türkiye'de kömür fıatlarımn tesbiti konusunda Meclıs araştırması açılmasını öngoren Abdülbari Akdoğan'ın (C KMP), onergesi okunmuştur. Gelecek oturumda önergenin gündeme alınıp alınmaması, gorüşülecektir. 8/R MEKTUP Gazetemıze gonderılen v* Duzce cınajctı hakkında genıs bı'gı veren mekîupta. Amerıkalı Teğmen Brenda L Hovvaıd'ın durumu şu sekılde tahlıl edılmektedır: (î) Brenda bır kaçakçı sebekesının elemanıdır, ® Teğmen Turkıye'dekı laalıyetlerını rshatbkla yurutebılmek ıçın tstanbulu ve Ankarayı çok ıyı tanıyan muzısyen Bırolla arkadaşlık kunnustur, (3) Bu savedo Brenda, Bırol'u kendıne maske ve âlet etmıştır, (!) Âşık rolünü çok ıyı basarmış, Bırol'u ıstediğı gıbı kullanmıştır, (?) Brenda muhıtınde esrarengız bır kadın olarak tanmmaktadır, (S) Genç teğmen Amerıkalılann personelıne, «Amerikalılar Türkiyede kendi araçlarından baska araçlarla seyahat edemezler» seklındekı dırektıfe uyır.anııstır, (f) Brenda ve Bırol Sovulgan bu dırektıfı dınlpmedıklerı gıbı Ankara'>a gıtm< t ıçın bır dolmuşu seçmışler, hem de gece kalkacak bır dolmuş otonıobılını. tmzasız mektupta bütun bu nedenler sıralandıktan sonra, Bırol Soyulgan'ın son derece tehlıkede olduğu belırtılmıştır. Brenda'dan belkı bazı şeyler oğ renen, fakat bunları saklayan Bırol'un yurt dısına kaçacağı veya olduruleceğı ıhbar olunmustur. Tartışma Topaloğlu, konusması sırasında, NATO emrindeki «Türk Sflâhlı Kavvetlerinin millilik vasfından birşey kaybetmedi|ini» ıfade etmıs, Türkiye'de gelmiş geçmis hükumetler, Turkiye'nin bağımsızlığına şüphe düsüreeek davranıslarda bulunmamışlardır» demiştir (Arkan Sa. 7. Sfl. 4 de) 1950 1965 LÂTİN AMERİKA (Rakamlar milyar dolan ifade etmektedir) Başbakan Demirel İstanbuVda Başbakan Süleyman Dernırel, Ambarlı Santralırun hızmete girıs, Alibey Barajmın temel atma torenlerinde bulunmak ve Kosigin'ı uğurlarnak üzere, dün uçakla senrimize gelmiştir. Demirel, Havaalanından doğruca Vılâyet'e geçmlş, iftan burada yaptıktan sonra, Park Oteîe gıderek elbısesim değiştirmiş, daha sonra Şâle Kbşkunde Sovyet Başbakanı şerefıne du/enlonen re^mı kahulde bulun muştur. ünün Milli Savunma flotion işleri Türkiye'de tabn halıne getırılen bazı konnlar, bazı kisiler ve müesseseler vardır. Milli savunma bn konulardan biri. ötedenberi millî savunma hizmetleri üzerinde tartışmaya, konnsmaya nedense girmek istemeyiz. Sanırız ki, bu bizmetlerden bahsedince ordnnun kisilifi zedelenecek, ve bn zedelenme onnn gücünü azaltacak ve yine sanınz ki, hizmetler hakkmda yapılacak tartışma birtakım meseleleri açıkça ortaya koyacağı için, devlet esran dfismanlar tarafından ögrenilecek. Oysa Amerika'da olsun, başka Batı filkelerinde olsun, orduların durumu, stratejileri, milli savunma hizmetlerinin iyi görülüp görülmedigi yıllardanberi tartışılır. Gün geçmez ki basında tenkidler, teklifler çıkmasın; gün geçmez ki uygulanan strateji, hattâ en kfiçük aynntılanna kadar, elestirilmesin. Onlarda tartışmaUra yalnız görevli yüksek komutanlar değil, sivil nzmanlar, iktisatçılar, sosyologlar, gazeteciler katıhr ve meseleler kamn oyunnn gözü önüne serilir. Aynntıların böylesine ortaya dökülmesinden hiç kimse çekinmemektedir. Çünkfi, dünyadaki haber alma mekanizması zaten tartışılan konnları, ortaya dökülmeden önce ögrenebilmekte ve zaten askeri güclerin dnnımları ve nygnlanan stratejiler hiir dünyadaki ilgili tesekkfillerce brosürlerde, mecmnalarda yayınlatılmaktadır. *** Gnnümüzde savaş gficfi ile ilgili kararlar, stratejiler, bn gfieün gelistirilmesi icin yapılacak masraflar v.b., artık sadece askerî nzmanlann yetki sınırlan içinde değildir. Bnnlar, maliveciler, iktisatçılar, plâncılarla birlikte hazırlanıvor ve stratejiler bile en az masrafla en fazla verim elde edebilmek esasına dayanıyor. Hele giderlerin türa ekonorai üzerindeki etkileri, yapılacak yatınmların verimi, ordn personelinin tamamen tüketim yerine, belli bir oranda üretime katılmalarım sağlamak, hem askerlerin hem de iktisatçılann nzerinde durdukları problemlerdendir. Bu arada yine önemli bir konn pek hızlı giden teknolojik gelismeler'in izlenebilmesi, personelin ve donatımın bn çelismelere avak nydnrabilmesidir. Biz, acaba bn ve bnna benzer millî savunma hizmetleriyle ilgili konularda Batının izlediği isbirliği ve serbest tartışma nsnlünü uvçulayabiliyor mnynz? Bn sornva tiim olarak olnmln cevap vermeğe imkân yoktnr. Gerçi son yıllarda milli savnnma ile ilgili konular Bütçe Komısvonunda, Genel Knrnllarda tartısılıyor. Yıllık proçramlarda millî savnnma yatınrnları plânlastırılıyor. Ama isbirliğinin tam olduğvnn ve tum meselelerin sadece askerlik açısından değil, aynı zamanda filkenin genel ekonomisi açısından da ele alındıçını söylemek zordur. Oysa Millî Savnnma Bütçesi genel giderlerin ynzde 21'ini kapsıyor. Gelismeğe çalısan bir ülke icin bn oran büyüktür. Binaenaleyh hiç değilse gider'i, ekonominin tfimü üzerinde enflâsvonist etki yapacak tüketicilikten knrtarmak ve knrtarıcı tedbirleri elbirliğiyle almak gerekir. Donatım bahsinde, hızlı teknolojik gelismelere ayak nvdnrabilmek de yine, hem personel'in eğitimi, hem de silâhlann satın alınması ya da imali bakımından önemli. Elektronik alanda yapılan kesifler bngün silâhlan havli komplike dnrnma getirmis ve personel'in bnnları öfrenebilmesi, knllanabilmesi güçlesmistir. Böylece meselâ Amerikalılardan alınan araçlardan bazılarını knllanamadığımız bir gerçektir. Demek kı, sadece okuma yazma degil, ayn bir eğitim programına ibtiyaç var. Bövle bir programm hazırlanması ve nygnlanması sadece askerî sımrlar içinde kalamaz. Bir eğitim plânlamasi\le birlikte ele alınabilir, uvsulanabilir ve programın Türkiye'nin gerceklerine uygunlnfn oranında basarı sağlanabilir. Aynca veni kesiflerle gelistirilen silâhlar, kısa zamanda demode olmaktadır. O halde silâb alırken, ya da Savın Ahmet Topalofln'nnn sö\lediği gıbi. harb sanayine giderken tutulacak vol, hesaplann iktisatçılarla, diğer uzmanlarla birlikte ortaklasa yapılması ve giderlerin j a da yatınmların verımsizliğinin önlenmesidir. Millî savunmamn problemlerine ait drnekler çok. Biz burada «adece birıkisi iızrr ntle kısaca durduk. l'zmanlarımızın \e polıtikarılirımzın. bu mpsflelrrı artU enine hovuna incelemelerı, ele?tımp'oı ramanının jelmıs o'rtıığuna kaniiz, Tartışmalar herhalde bizı daha verlmlije götürecektır, Batı Trakya ve 12 Ada için genel göriişme istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Aydın (bağımsız) milletvekilı Reşat Ozarda, dıin Millet Meclisı Başkanlığına verdiği bir önerge ile «Batı Trakya, 12 Ada ve Kıbrıs» ko nusunda bır genel goruşme açılmasını istemıştir. Özarda, Anayasanm 88 inci rnaddesıne dayanarak genel gorusme açılmasını ıstediğı konular hakkmda önergesınde şoyle demektedir: «Gerek Lozan Barış Andlaşması ile tesbit edilmiş olan prensipler, ge rek zaman zaman Türk ve Yunan Hukumetleri arasında yapılmıs olan anlaşmalarla karşılıklı olarak tanınmı; bulunan haklar, şimdiye kadar Batı Trakya Turklerinin aley hine kollanılmıştır. Tunani;tanda terkedilmiş soyda? lanmız bugün en iptidai hayat şart lannda. en mâsum insan haklarından mahrum korknnç bir esaret hayati yasamaktadırlar.> Özarda hâlen bu Adalarda yaşıyan Türklere baskı yapüdığını, goç'e zorlandıklannı ve bu Adalar üzerinde daha çok Türklerin hak sahibi olmalan gerektiğıni belirtmektedır. Banguoğlu, CHP Haysiyet Divanı seçiminin "muallel,, olduğunu ileri sürdü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'den ıhraç edılen Senator Tahsın Banguoğlu dun duzenledığı basın toplantısında ortanın solu ılkesını bemmsemekle CHP'nın «büyük bir hata» işledığıni ılerı surmuş, 1960 yıhndan bu yana CHP'nın program ve belgelerıne «sosyalizm» ın gırdığını ıddıa etmıştır. Banguoğlu ortanın solu konusunda şunları soylemiştır : «Dünyada ortanın soln diye bir meslek mevcnt defildlr. Iddia edildiği gibi ortanın soln, aşırı sola karşı bir set değildir. Ortanın soln bir sathı maildir. Ortanın solu CHP için büyük bir hatadır. ANKARA Türkiye Kamu tkTürkiyede solculuk hareketi, tisadî Teşebbüsleri Personeli Sendevletleştirme yolunda görüldıkaları Federasyonu ile Nevşemüstür. Ismet lnönü aşırı devhir, İstanbul, Erzurum, Balıkesır, Urfa. Samsun, Tokat, Marletçidir. Avrupa ülkelerine nadin ve Içel Özel ldareleri Senzaran Türkiyede büyük ölçüde dıkaları, birer bildın yayımlayadevletçilik hikim olmnstnr. rak, • Avans Kanunundan faydaCHP'den ıhracı konusuna delanmak ıstedikleriniı bildirmişlergınen Senator Banguoğlu, Yukdir. sek Haysiyet Divanı seçiminin EMEKLİLER «muallrl» olduğunu ılerı surmus, «Tüksek Haysiyet Divanının setstanbul'da da Türkiye Sıvil G«çimi Siyasi Fartiler Kanununun nel Emekli Derneği, dun yayımla10 nncn maddesine »ykındır. dığı bir bıldıride, «Geçım şartlan Knrnltaya nsulsüz olarak 250 deİçinde kıvranan emeklılerın de lege sokulmuştur. Bu konndaki «Avans» tan faydalandınlmasuıı Hirazımı, ihraç kararı bana resistemiştır. Bu konuda, Senato men bildirilince yapacafım. ParBaşkanlığına ayrıca bir tel çekOtl idarecileri bundan sonra bilmıştır. melidirler ki, Türkiyede mahkemeler vardır» demıstır. Daha sonra, Devlet Ihale Kanunu tasarısı. Özel Yatırım Bankası Kanun Tasarısı, Genel Muhasebe Kanun Tasarısı, Belediy* Gelirlerı Kanun Tasarısı ve Emlâk Vergısi Kanun Tasarısı. Maliye Bakanuım isteğı lizerıne, bir geçıcı komisyona sevkedilmıştır. Boylece, adı geçen kanun tasarılannın Meclis'te daha sur'atle çıkması sağlanacaktır. Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi kuruluş kanunu tasansı da, bir başka geçici komisyona havale edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Komisyona sevkedilen kanun tasanları «Avans» tan faydalanmak istiyorlar BAKAN DERİNER VE ISTANBUL'UN SU DERDİ Enerji Bakanı İbrahim Denner, «İstanbul'un su derdini kökünden halledecek projelerin tatbikatına, yarın Başbakan tarafından temeli atılacak Alibey Barajı ile başlanacağın» soylemıstir. Alibey barajı nın yenı tesısleri yılda 148^ müyon metrekup su sağlayacaktır. Detektiflere çelik yelek ve son sistem silâh verilecek Emniyet Genel Müdürü Hayrettın Nakıboğlu, dun yaptığı basın toplantısında, «Cânileri takiple görevli detektiflere, çelik yelek ve en son sistem silâh verileeeğini» soylemiştır. Çelık yelekler konusunda, Genel Mudürluğun, Makina Kımya Endustrısi ve dış ülkelerle temas halınde olduğunu da belir ten Nakıboğlu, yeleklerden birı uzermde yapılan tecrübeyi anlatarak, «Bn yelek üzerinde, gerek tabanca gerekse tomson ve mavzerle yaptıgımız atıslar, tesirsiı kalmıstır. En tesirli silâb bile bn yelegi delememiştir. Tal mı tek düsiincemiz. bn yelekler arasında en hafifini bulmaktır» demiştir (Arkası Sa. 7, Sa. 3 de) Özarda, Meclis'te bir avııkatla yumruklaştı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız Mıltetvekılı Reşat özarda ile eski Ankara mılletvekıllerınden Avukat Selım So ley, dun Meclis kondorunda, bır icra meselesı sonunda tartısarak ^ umruklasmıslardır. Özarda'nın, kulağı kanaımş, ola>a Meclıs Idare Amırhgı el koymuştur. Bıldırıldiğine göre Resat özarda, Gaziantep CHP MıJltvekılı Husejin Yılmaz'a borçlanmış, borcunu odejemejınce de, ıcraya verılmistır. CHP'deki çatışma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Profesor Turhan Feyzıoğlu' nun oncekı gun Partı Meclısi toplantısında çıkardığı olay, Ortanın Solunda olaıj CHP li mılletvekılleri arasında Feyzioğ lu'nun Başkanlık edeceği grup toplantılarına katılmamak seklınde bır cereyan belirmiştir. Netice merakla beklenmektedir. Ortanın Solunu savunan milletvekilleri jimdiki hald*, Feyzioğlu'nun başkanlık edeceği grup toplantılarında engelleme ve gıtmemejı cıddıyetle duşunmektedırler. 134 kişihk CHP Grupunda 40 kadar Ortanın Solunda ınilletv^kıli vardır. YENİ VERGİLER VE Bir akıl hastası, konsını, annesini, babasmı, yengesini, ağabeysini vurdu ERGAM, (Sezai ATILGAN bildırıyor) 25 >asKuc.uk yaştan berı akii muvazenesınde bozukIsrında bır akıl hasta«ı, geçırdığı krız sonunda eşı lıık olan 25 jaşlarındakj Ibrahım Yıldırım, oncekı ru \e jengesını biçaklıyarak oldurmu?, UMmakta şece Bofaz koj undekı evınde gece jaruı şıddetlı olan bnbasını, «nnesını \e bır diğer 3eng«»?ını bı bır 5inır krızı geçırmıştır. Ehne ekmek bıçağını çakUmif, «g»bej sınl de ağıı yaraladıktan »onr» tvı alan tbrabim Ylldmm, e*' Gullu yu, bıçak darbeicundaklamutır. ga. 7, ÜtL I le) Gençflik eğlendi tnceleyenler: Prof. Besim ÜSTÜP^TL Doç. Gülten KAZGAN Doç. Kenan Bulutoğlu Bugıinden itibaren 2. sayfamızda Mini, minimini etekli, pajtolonlu gencecik kızlar, kravatlı, kravatsız, favorili uzun saçlı delikaııhlar, onceki gece İzmir Buyuk Efes Oteli meybanesinde saatlerce dans ettiier. Hızlarinı kesmek içinde ba\çedeki >e$il cimenler u/erine yatıp yine saatlerce juvarlanıp ejlendiler.' Nedeıı sonra çok uzaklardan geJen ramazan davulunun se«< ile sabah o'dnğunıı fark edip hiıbiılerinin knllnrınd» bağırıp çaj'rarsk e\'eriiie dtığru oteb terkettiler. Ecvet GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog