Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Dostlarınıza En fyi YıJbaşı Hediyesi L ÖLÜIMUCRESI KARŞI LAMAS Sullivan'm en n esen. ıkan ön Türkçesi Lİ ve fi BÜYÜK ROSTOV P U Ç p kitaplanndan dığınız yaman casuAivcısının maceral BÜTÜN KİTAPq|pEDA AĞAOĞLU YAYTNEVİ: A r A e Cad 37/7 (Vilâyet Cd&^briyet V15024 İLGİ YAYINLARIDIR Otuzüç seçkin eser; bulan Bilgi Yayınlan en titiz dostlarınızı dahi boşnut edecektir. BİLGİ YAT1NEVİ YENİŞEHİR ANKARA. Cumhuriyet 15053 KUEüCUSü: YIJNUS NADİ 43. yıl soyı 15233 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : tstanbul No. 246 Telefoolar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 224297 224298 224299 Pozar 25 Aralık 1966 Bir çok yerde yollar kapandı, yüzlerce ev, binlerce dönüm ekili yağış, Antalya'da fırtına büyük hasar Meclis'ten vaptı Geçen Yurt Haberleri SERVİSİ FfiF araıi sular altında Sovyet Başbakanı un Izmir'den Isîanbul'a Bütçe Komisyonunda konuşan Adalet Bakanı, Gazete toplatma işinin daha sür'atJi yapılacağını bildirdi MILLETVEKILLERI ADLİYE'DEN YARINDI ANKARA f Cumhuriyet Bürosu) CHP Meclisi toplandı • Q l j | j B i i t { e ve Plân tiomis• " * • • • lantısında, Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülmüş süz alan üyeler; genellikle adliye mekanizmasının iyi çalışmadığindan yakınmıştır. Bu arada Turhan Kapanh (AP), «Vatandaş, Türi Adliyesinden şikâyetçldir. Türk hâkimi, özledığlmiz çalışma düzeni içinde değildir» demiştir. Kapanlı, ayrıca; Yüksek Hâkimier Knrulunun hâkimier üzerinde cJenetleme yapamadığını, bu sebeple aksaklıklar doğurduğunu ileri sürerek, şöyle konuşmuştur : «Anayasa'nm noksan taraflannı Türkiyenin yürüyen menfaatleri ölçüsıinde tâdil etmeliyiz» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) I KnnMyonunun dünkü top Tasarı Trakya bölgesinde ve Antalya'da günlerdir de' vam eden şiddetli yağış, sel baskını ve fırtına, büyük zaraılara yol açmıştır. 127 kilometre slında düpedüz bir zatn Usarısmdan baska bir şey olmıyan memurlara • avans tasarısı IVliHet Meclismde (öncelik ve ivedilik) le görüsüldükten sonra acele becit kabnl ediliverdi. Böylece bir kısım muhaliflerin snreta. »akat ekonomi ve maliye uzmanlanmı2in samiraî olarak ileri sürdüklerı sakıncalara Meclisteki iktıdar takımı iltifat buynrmadıfcmı göstermiş oldu. Oysa, bilım adamlanmııın hu konuda hemen oybirli|i ile yaptıkları nyarmalar, tutulan yolnn sakathğını belirtmek bakımından üzerinde uzun uınn durulması gerekli noktalara değınıyordu. Bir yanda paramızın sa|lıgını tehlikeli bir biçimde s»rcacak Hazine durumu. lînun yanında plân uygulamasının peTektirdifi ödeme «orunluklan. Beri yand» sönden giin* artan hayat pahahiığı. Ve nibayet bir türlü nygnlanamıyan (Devlet Personel Kannnn) karşısında bükümetin içine düştüiü güç durnro. Birbirleri ile çelişme halinde bulunan bu çetin d&valan aynı zamanda çözmenin imkânsızhğı besbelli idi. Iktidar, ya memur gözünde antipatik olmayı EÖie alarak cârî harcamalarda âzamî tasarrnf yolnna gitmek suretiyle para sağlığını korumava çalısacak; ya da politik kaygılarla geçici bir süre için olsa da memnra şirin görünmek istiyerek ekonomi bilitnine sırt çevirecek ve (battı balık van gider) fehvasınca kaderimizi oluruna bırakacaktı. Birinci yol süpbesiz gürtü, hele hiç politik değildi. Hattâ memnr vatandaslan öteki vatandaslardan daha ağır fedakârhklara zorladığı için üstelik adaletsizdi de. Ne var ki, bilim verileri. buçünkü koşnllar altında bunu zornnİD kılıyordu. Bir kez bn hale düşmüştük. Belimizi doğrultmamn baslıca sartlanndan biri câri devlet harcamalarıııda âzamî tasarrofu saliramsktı. Bundan sonra alınacak temel ve van tedbirlerle çenel ekonomik dunımumuz düzeldiei ölçüde adaletsizliei de sidermek miimkün olabilirdi. ANTALTA Saatte 127 kilometre hızla esen fırtına dun de devam etmiş, narenciye mahsulune buyuk zararlar vermış ve hayatı felce uğratmıştır. Aksu ırmağının, lodos sebebiyle yükselmesi uzerine sular yolları kaplamış ve Antalyanın doğu illeri ile ulaçımı kesilmiştir. Kırkgöz ırmağının taşkını sebebıyle de Antalya Burdur yolu trafığe kapanmıştır. Gündoğmuş ılçesinin Eskibağ köyunden Ayşe Kaya adında 47 yaşında bir kadm köye giderken donarak ölmüştür. Hurma koyündeki evlerde mahsur kalan 100'e yakın köylunün kurtarılraası için ordu birlıklerinden yardım istenmistir. Metrekareye düşen yağmur 326 kilogramdır. Mt.TĞLA 5 gündür devam eden görülmenri? yağışlar Akçay ve Toparlak çayların taşmasma sebep olmuş vc Fethiye Muğla yolu kapanmıştır. Dalaman çayınm taşması ise ovada büyük çapta zarar vermiştir. Köyceğiz, Bodrum ve Fethiyede şiddetli yağıs ve fırtına sebebiyle narenciye mahsulü çok büyük zarar görmüştür. NAZtLLÎ Şiddetli yağıs yuzünden Dandalak çayı tasmış ve 5 hayvanın boğulmasma sebep olmuştur. Buyuk Menderesin taşması yuzünden çevre ve bazı mahalleler sular altmdadır. Amasya Valisi 4 öğretmene işten el çektirdi BİR PLÂNLAMA KURULU TEŞKİL EDİLEGEK ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Parti Meclisi dun saat 10 da Genel Başkan Ismet Inonü başkanhğında toplanarak çahşmalarına başlamıstır. Dünkü toplantıda önce Merkez Yonetim Kurulu raporu okunmuştur. Raporun okunmasından sonra Orhan Erkanh'nın partinin gelecekte sıyasetini ve çalışmalarını tanzim edecek ve Merkez Yönetim Kuruiuna yon gosterecek bir «Plânlama kurulu» hakkındaki muhtırası ele alınmıştır. Merkez Yonetim Kurulunun üzerinde bir durum alabilecek boyle bir plânlama kurulu yolundaki bir muhtıra önce gündeme alınmış, sonra incelenmesı için beş kisilik bir komısyona havale edılmıstır. Prof. Turhan Feyzıoğlu kurulacak komısyonda grup yonetim kuruüarından da birer üye bulunmasını ıstiyen bir onerge vermiştır. Bu önerge aleyhine konuşan Cahit Zamangil «Partiyi federatif dev ' e ' e Çevirmiyelim» demis ve sonra da Feyzıoğlu önergesini * /1T¥ T\1 geri almıstır. /\I;ffjjJ.l Erkanlı'nıîı muhtırasını :nceli yecek komisyona Turhan FevziANKARA (Cumhuriyet Bürosu) oğlu, Ferit Melen, Tahsin Bekir Emekli Sandığı tarafından Balta, Nihat Erim ve Cahit Zainşa edilen 21 katlı Ankara OtemanRİl seçilmışlerdır li, dün törenle işletmeye açılParti Meclisi ilk oturumunu samıştır at 12 de bitirmiş ve 15 de yeniden Torende açış konuşmasını yatoplanmak Uzere dağılmıştır. pan Emekli Sandığı Genel Mudürü Muzaffer Emre, «Sandıfeın Yonetim Kurulu çahşmalannın, memleket ekono misine, tediye dengesine yardımraporu cı olma amaçlarını tasıdığını» Dün C.H.P. Parti Meclisine subelirtmiş, «Yeni emeklilik tasanulan Merkez Yönetirn Kurulu rısı ile emeklilere sosyal haklar raporunda 38 inci kurultaydan bu temin edilecefini ve memnruıı güne kadar yapılan çalışmalar be hi7mette iken mesken sahibi ol lırtilmiş, partiler arası durum, masının sağlanacafını» da açıkyorumlanmış ve önumüzdeki »uu lamıştır. lerde uygulanması düşünü'en ko78 milyon liraya mal olan onulara genlş yer verümiştir. telde, 139 banyolu oda, 27 daire, (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) 14 de büyük daire bulunmaktadır. Çeşitlı lokantalar, gece kulübü, yüzme havuzu olan otelin mutfağında bin kisilik yemek hazırlanabılmektedir. DEMİREL CCL'Z BULDU Otelin açılısmda kurdelâj'i kesen Başbakan Süleyman Demirel, her şeyı çok beğendiğini ifade etmis ve bir odanın 150 li ra olduğunu öğrenmesı üzerine, «150 lira hiç para değil, çok ucnz» demistir. Genel Kurmay % Hazro'da da iki Ikinci Baskanı Orgeneral Refik (Arkası Sa. 7. Sö. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bftrosu) Türkiye öğretraen Dernekleri Milli Federasyoynundan bildiril diğine göre Amasya Valisi Ertuğrul Süer, Amasya Lisesinin 4 öğretmenine ısten el çektırmiştir. Bir ihbar üzerine açılan tahkikat dolayısiyle işten el çektirilen ö|retmenler, Lise Müdürü Necdet Eren, Müdür Başyardımcısı Halit Keleş, Müdür Yardım cısı ve Öğretmenler Derneği Başkanı Faik Günaltay ve Lise Matematik öğretmeni USmi Elal'dır. Federasyon ihbann ne ol dugunu tesbit edemediklerini bil dirmıştir. Olav dolayısiyle, bir rtemeç veren Başkan Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal, «Öğretmenler üzerinde büyük baskı yapılmaktadır. Aslı olmıyan ihbarlarla öğretmenler ifkelendirilmek istenmekte ve tedirgin edilmektedir» demistır. li Demirel: «Dıbar furyası idareyi ürkütmüştür» Plân Karma Komisyonunda Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi dolayısiyle yapılan tenkidleri cevaplandırmış, bu arada Ihtilâlden sonra 5125 yüksek memur hakkında tahkikat açıldığını belirtmiş ve «Bn dnrutn idareyi ürkütmüştür» demiştir. Süleyman Demirel, B aşbakangece TBMM Bütçe ve onceki AİVKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA 1200 ev İZMİR Aynı şekilde şiddetli yağışlar hayatı büyuk çapta felce uğratmış, bazı yerleri fazla miktarda su basmıştır. 1200 kadar ev sular altındadır. Sinanlı ve Mersinli'deki ilkokullar, sular boşaltılmcaya kadar tatil edilraiştir. Gecekondu seratlerinde 5 ev yıkılmıştır. EDİRNE Tunca, Arda ve Meriç nehirlen yeniden tasarak Yalmzgöz ve Bayazıt köprülerini su altında bırakmıştır. Mericin seviyesi 4 metreyi, Tuncanın seviyesi 5 metreyi asmıstır. Bütün Edirne ovası su altındadır. HATRABOLU Bir haftadır Diyelim ki, iktidar güç ve antidevarn eden yağış sebebiyle patik yolu denemeve cesaret edearazi sular altında kalmış, medi de memurlara bir süre raHavrabolu Tekirdağ şosesi hat nefes aldırmak suretiyle kentrafiğe kapanmıstır. Bu aradine politik yarar sağlıyacak ida 40 göçmen evi suların iskitıci yolu seçti. tilâsı tehlikesiyle karşı karHic değilse bufföstennelikyoşıyadır. lu dö'rtbaşj mâmur bir biçimde ele almah ve mübarek bayram giinii bütün memur vatandaşlara şövle yürekten üç pinlük bir oh çektirmeli dejrü mi idi? Oysa, durumu yakından görenİprin bütün uyarmalaTma rağmen, Meclisten gecen avans tasansı. memurlan iki kateforiye av.rmakta ve bunlardan bir kısmını avanstan yoksun bırakmaktadır. DA NANG <APa.a,) AmeG?nel bütçeden ve katma bütçerıkan Hava Kuvvetlerme bağlı lerden maaş alan menmrlar o «Uçan Kaplanv tipli bir yuk uarada sayın senatör ve nnlletveçağl, Guney Vıyetnamdaki Da killeri de 470 milyonu üç taksitNang'a ınerken sıs ve yağış yute paylaşacaklardir. Fakat. belezunden cıvardaki evlerin ustüne divelerde. özel idaTelerde. iktisadüserek infilâk etmiştir. Kaza dî devlet kurnllannda calısan sonucunda 60 kisinin oldüğu amemurlarla emekli. dnl ve vetimçıklanmış, en az 12 ev harap ler (hele sizler. hele sizler!) sizolraustur. ler ne olacaksınız? Yazık ki. sadeKazanın. herkesm aksam vece hava alacaksınız ve öteki memeği yediğı bir sırada vuku bul murlar gibi. Geçici bir süre için duğu ve uçak düştukten sonra olsun. oh çekemiveceksiniz. evlerin arasında 61 metre genısPolitik amaclarla alınan malî lığınde bir gedık açarak surukkararların topluma varardan zilendiği bıldirılmektedır. Dort ki yade zarar getirdiçi bilinen b>r şılik uçak mürettabatı da yangerçektir. Meclisten ceçen k.ımıstır. nnıı. devlet kasasında henüz bıılunmıyan 470 milvon lirayı sokağa atmak ve içinde çırpındısnmız hayat nahalılıçını bir miktar daha arthrmaktan gayri bir sonuç vermiyecektir. Bu fakir milletin veresiye soANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ka*a atacak 470 milyon lirası var Tekniker Okulu öğrencılerinin mıdır? dun Kızılay'da yapmak istedıkîeBakahm Cumhuriyet Senatosıı ri yürüyüş, toplum polisi tarafmdan önlenmişlerdir. ne divecek? Güvenpark çevresınde harekete Amaç politik olduktan songeçen öğrenciler, olay yerine gelen ra bn da sornlnr mn? diye düşüpolis tarafından dağıtılmış, bu aranebilirsiniz. da birkaç oğrenca nezarete aünHer halde haklısınız. nuştır. NADlR NADİ Luaa13,, Ay'ın « Fırtınalar Okyanusu » bölgesine indi AP ve Plân SOVYET BAŞBAKANI KOSİGİN, VİLÂYETİ ZİYARETİ SIRASINDA VALİ POYRAZ'LA GÖRÜŞtRKEN.. (Potoğraf: Selçuk AYBATAR) Başbakan Demirel, plân konusunda yapılagelmekte olan tartışmalara değınmiş, bu tartısmalarm gelecekte de devam edeceğını bildirdikten sonra ozetle şöyle konuşmuştur : «AP'yi plâna karsı imis gibi, plânsızlığı takip edecekmiş gibi göstermek hevesleri olmustnr. Bnnlar yanlıştır. Birçoğn evhamdır. Plâna ehemmiyet vermiyen bir iktidar karşınızda mevcut değildir. Yapılan iddiaların dayanağım göremedim. Ban personel meseleleri dayanak olarak ileri sürüldü. Plânlama Teskilâtımn çok personel değişikliğine maruz kaldığı söylendi. Oysa 1962 yılından bn yana en az personel dejrişikliğri 1966 yılında olmustnr. 1966 da 23 eleman değişmiştir. Bn rakam 1965 te 26, 1964 te 29, 1963 te 23, 1962 de ise 41 idi. Her teskilâttan ayrılanlar olabilir. Plân mesele(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) MOSKOA (ajı.) Çarşamba gunu, muhtemelen Kazakistandakı gızlı Sovyet üssünden uzaya gonderilen «Lnna13» otomatik uzay istasyonu. dun Türkıye saatiyle 20.01'de, ay'ın «Fırtınalar Okyannsu» bölgesine yumuşak inıs yapmıştır. «Lnna9» an indıği alana konan «Lnna13», Tass Ajansına gore. bılimsel tetkiklerde bulunmaktadır. Ajans, üç buçuk günde ay'a varan «Lnna13» an fotoğraf çekıp çekmiyeceğini belirtmemiştir. Kosigin: ((Ziyarelimiz, amocıno erişmişlir» Hava Kuvvetlerinin C 130 tipi bir «Herkül» uçağı ile dün saat 16.45'de İzmir'den İstanbul'a gelen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksi Kosigin, «Yurdumuza yaptığı ziyaretin amacma eriştiğini» söylemiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Moskova Büyükelçimiz Işık; ükrayna Sovyet Sosyalist Curahuriyeti Başbakanı Scerbitskiy, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Beysebaye» ve Sovyet Heyetimn diğer üyeleriyle gelen Kosigin'i Yeşilköy Havaaianında İçişleri Bakanı Sükan, Vali Poyraz. Belediye Başkanı İşcan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kunter, Merkez Komutanı Tümgeneral Pekün ve Emniyet Genel Müdürü Nakiboğlu ile kordiplomatik karşılamıştır. Şeref direklerinde Türk ve Sus bayraklarımn asıldıği alanda onur kıt'asını Türkçe selâmlayan Sovyet Başbakanı, daha sonra şeref salonuna geçerek, gazetecileri kabul etmiştir. Sorular üzerine, Türkiye'ye yaptığı ziyarettn umdugu hedeflere vardığını belirten Kosıgın, şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sii. I de) ^ Uçak biletine 900 lira vergi istendi IZMtR, (aj.) Yurt dışında çalısan bir işçimizin, yanına aldırmak amacıyla eşine gonderdığı uçak biletine, Paket Gumruğü ılgılileri 900 lira vergi tahakkuk ettırmişlerdır. Fakat Başmüdurluk, ışlemi durdurmuş ve büeti sahibine verdirmiştir. Fransada çalısan «M. A », Yıl bası ve Şçker Bayramını bir arada geçirmek ısteyen eşıne, postada kaybolması ihtimalmı duşunerek, paket gümruğu aracılığıyla bir bilet gondermiş, durumu da mektupla ailesine bildirmiştir. NOTLAR: Nusaybin'de yüzlerce kişi gun doguştıı Pek kimse forketmedi.. Umit GÜRTUNA kardeşin öİdürülmesi üzerine gruplaşan halk arasında üç gün çarpışma oldu Evlerin üzerine düşen ııçak, 60 kisiyi öldürdü Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin'in tstanbnl'a gelişinde ne lehte ne de aleyhte gösteriler oldu. Emniyet tedbiri olarak son anlarda degiştirilen güzergâb boyunca pek çok kisi göze çarpryordn. Onlar da, elli adımda bir dikili polislerin ne beklediklerini merâk edenlerdi. Zira, Kosigin'in gelişi, akşamın bastır dıfı ve tam iftar topunun atıldığı saate denk gelmisti veya getirilmişti. Yeşılköyde'kı askerî karşılaırıa torenınde ne «Enternasyonal» çalındı, ne de bir taskınhk göruldu Sâdece seref direklerine Turk ve Rus bayrakları asılmıs(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ÇALINMADI NUSAYBİN (Bediî Mungan bildiriyor) Telhasan Koyünde bir toprak anlaşmazlığı yuzünden çıkan kavga Nusaybin üçesinin içine intikal ederek iki gündür âdeta sokak muharebeleri şeklinde devam etmiştır. Yüzlerce kişi ta.?, sopa ve av tüfekleriyle muhteüf yerlerde birbirlerine girince, Mardin Valisi Nihat Oğuz Bor, Jandarma Komutanı Albay Orhan Tunçalp, Emniyet Müdürü Osman Sulhi Aksu derhal olay yerine gitmişlerdir. Alman tedbirler sayesinde olaylar önlenmişse de, taraflar banştırılamamıştır. Şimdilik 12 kişi nezaret altma alınmış, Şükrü Yıldırım, Edip Mungan, Süleyman Güzel ve Hacı Salâhattin Dofu tutuklanmıştır. Ses sanatçısı Ahmet Çağan vefat etti îstanbul Radyosu ve Belediye Konservatuarı Icra Hey'eti üyelerinden ses sanatkârı Ahmet Çağan, uzun süredenberı çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamıyarak. dun sabaha karşı vefat e:mıştır Yüksek Kimya Mühendisliği taiısilıni tamamladıktan sonra çeşiili liselerde öğretmenlik yapan mertıum Çağan, dğretmenlikten ayrılarak kendistni tamamen Türk musıkisin* hasretmıştı. Cenazesi, yann öğle namazmdan sonra Şışli camiinden kaidırılacaktır. Teknikerlerin yürüyüşii önlendi Şişli Çocak Hastanesi için açılan proje yarişması sonuçlanmış ve Şaziment Arolet ile eşi Neset Aroletln hazırladıkları proje birinci seçilmiştir. İkin*i seçilen proje Ytlmaz Sanlı, Yılmaz Tuncer. Yıldınm Sağhkova ve Güaer Acar tarafından hazir, lanmıştır. Can kaybı yok dan çıkıp evlere giren bu tren. mucize denilebilecek bir tesadüfle hiç can kaybına sebep olınamıştır. DtYARBAKm Hazro ilçesine bağlı Meşebağları koyünde Hüseyin ve Refik Tatfı adlı iki kardes alış veriş için geldikleri ilçeden köye dönerken, hasımları tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüşlerdir. iki kardeşin Ahmet, Yusuf ve Kadir Güzel adlı hasımlarınca öldürülmeleri üzerine Meşebağları köylüleri ikiye ayrılarak üç gundenberi çarpışmaktadırlar. Önceki gün cinayetten sonra vukubulan ve iki kişinin yaralanmasıyla sona eren kavgadan sonra dün taraflar av tüfeği ve mavzerlerle mevzılenerek karsılıklı müsademeye baslamışlardır. İKİ KARDEŞİN ÖLDÜRÜLMESİ BÜYÜK OLAYLARA YOL AÇTI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog