Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

On binlerce vatandaş neden KYOK SAÇFmKSİYONUKullamyor? • Aklaşmıs saclan tabii Renğine çeırirır. • Saç kepeklerini. kaşıntıyt tamamen yok eder. ' • Saclann dökülmesini önler • Saçları besler ve çoğaltır. ( ŞATIROÛLU KOZMETİK SANÎ^jJ ÇÜrtfyÜ... AKYOK ^ 7 14 54 SAÇLARINIZIN KORUYUCUSU Reklâmcıhk 4688/14980 umhuriyet 43. yıl soyı 15232 KURUCUSU: YUNUS NADt Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbuJ Posta K u t u s u : lstanbu] N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 0 i İLK ORTA LİSE .MÜFREDAT PROGRAMINA GÖRE AK KİTABEVİNDE •j Araçtarı Cumartesi 24 Aralık 1966 , Mallanmız kaliteli, sağlam ve ucuz olup garantilidir. ', Lütfen d^imî sergünizi geziniz. * "*AİE KİTAr, KIRTASİYE, DERS «j^~'^"r ARAÇLARI fc.k*AaKaVa Cad. No: 78 İstanbul. ' Feza Reklâm 567/15016 211 lehle, 111 aleyhte ve 1 çeldmser oy kullanıldı SOVYET BAŞBAKANl BUGÜJS İSTANBVVA GELİYOE Ticaret Bakanlığının Resmî , Gazetede yayınlanan bildirisi: Avans Tasarısı r kabul I I edildi HAYAT ' PAHALILIĞI 1963 ORTALAMASINA GÖRE Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) KOSIGIN IZMİR'DE tZMİR (Cumhuriyet Bürosu) ovyet Başbakanı Kosigin, Dışişleri Bakanı ÇağlayangU ve Moskova Büyükelçimiz Işıkla beraber, dün İzmir'e gelmiştir. Türk Hava Kuvvetlerinin 13189 numarah C130 uçağı konuklan saat 12'de Izmire indirmiştir. Cumaovası havaalanında mülkl ve askerî erkân tarafından karşılanan Kosigin için havaalanında bir de askeri tören düzenlenmiştir. Tören kıt'ası «Merbaba Asker!» diye selâmlıyan Kosigin havaalanından doğruca ikametine tahsis edilen Büyük Efes Oteline inmiştir. Havanın yağmurlu olmasına rağmen Eşrefpaşa, Ikiçeşmelik, Mezarlıkbaşı ve Çankaj'ada konuk Başbakanı büyük bir kalabalık karşılamıştır. Uçak indikten sonra yolculuğunun çok rahat geçtiğini söyleyen konuk Başbakan Kosigin'in İzmiri ?.iya(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Liberasyon yolu ile ithalât bir süre için durduruldu ANKARA, (Anadolu Ajansı) icaret Bakanlığı, 4 ocak 1967 günü ilân edilecek olan 18 inci ithal programının hazırlanması arifesinde piyasada ithal taleplerinde spekülâtif hareketlere tevessül edilmesini önlemek üzere, mer'i liberasyon listelerinden mezkur ithal programının yayımına kadar yetkili bankalarca ithal talebi kabul edilmiyeceğını bildirmiştir. Ticaret Bakanlığı'nın Resmî Gazete'nin dünkü sayısında yer Bütçe Komisyonunda alan bu bildiride aynca, listelere dahil bulunan ve ithalinde dünkü görüşmeler ilgili Bakanlıkiarca zaruret görülecek ve bu Bakanlıklarla Maliye ve Ticaret Bakanlıkları tarafından müştereken karar verilecek maddeler için yetkili bankalarca taleplerin kabul edileceğı, bu arada bugüne kadar usulüne uygun olarak yapılmış müracaatlardan T. C. Merke» Bankasına ulaştırılmış bulunanlar hakkında bu karann uygulanmıyacağı belirtilmiştir. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Bütçe ve Plân Karma Komisyo nunda dün sabah Danıştay bütçesi görüşülerek kabul edilmiştir. AP li Ahmet Türkel yaptığı konuşmada, cDanıştaym iktisadi men faate dayanan kararlarda daha hassas olmasını» istemiş, •Servet trans feri konusunda Danıştayın aldığı karar üzerine. Danıştayı itham altında bırakan beyanlar olduğunu» ileri sürmüştür. AP li Erol Akçal îse, idare mahkemeleri kurulnusma niçin lünım AVKARA. (Cutnhnriyet Bürosu) hissedildiğini sormuştur. S T M aaş ve ücretlere avans şeklinde zam uygulanmasını öngören kanun tasarısı, Millet Meclisi'nin dünkü birleşiminde kabul edilmiştir. Açık oylamaya 323 milletvekili katılmış; 211 kabul, 111 red, 1 de çekimser oy kullanılmıştır. I I | YÜZDEI5ARTTI YAZAN : ^^ ersonel reformu ve memur maaşları meselesi, * bundan önceki iküdarlan güç şartlar içinde bıraktığı gibi, bugünkü iktidarı da önemli bir çıkmaza sokmuş bulunmaktadır. 1966 bütçesine, personel reformunun mall külfetini karşılamak gerekçesiyle, bütün ilgililerin, «yetersiz» bulmalanna rağmen, 470 milyon lira ödenek kon muş; fakat bu paranın ödenebilmesi için devlet gelirlerinde artış sağlıyacak hiç bir tedbir alınmamıştır. 1966 bütçesüıdeki bu ödeneğin sırf memnrları oyalamak amacıyla konmadı ise en geç 1967 subat aymda, şu veya bu formüle bağlamp ödenmesi gerekir. Oysa ne hazinenin durumu, ne de Türk ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar böyle bir yola gidilmesine müsait bulunmaktadır. D HAZİNENtN DÜBUMU, en önemli yatınm projeleri için bile, kesinleşmiş ödeme emirlerini yerine getiremeyip büyük gecikmelere yol açacak kadar sıkışıktır. «Verile emirleri toplamına nazaran «Fiili ödemeler» toplamı 1,5 milyar geride kalmıştır. Merour maaşlanna bir kuruşluk ilâve yapılmasa bile, 1966 büt çe yıh sonunda bütçenin 1,5 milyarm üstünde bir açık la kapanması, ilgili uzmanlarca beklenmektedir. Bu durumda bir de memurlara «avans» adı altında zam vermek çok ciddî güçlükler doğuracaktır. Karşıhklı Güveni Kurmalıyız Yüksek Seçim Kunıluyanlış rakamlar vermiş NOTLAR illetlerarası dostluk iliskilerinin gelişmesinde rejim benzerliğinin rolü, •anüdığı kad*r önemli değildir. Tarihin derinliklerine nzanmaya ne hacet, çağımızdan Srnekler alalım: Doğu Blokunu avucunun içinde tutan Stalin'e ilk isyan bayragını açıp Yugoslavyayı bloktan koparan Mareşal Tito, benzer bir rejimin başkanı bulnnuyordu. Bugün Sovyet Rusyaya ateş püsküren Mao ÇeTung, Çin Komünist Partisinin lideri değil midir? O safta yer aldığını gördüğümüz küçücük Arnavutlnk da 1 Mayıs ideolojisinin bayragını taşımıyor mu? Kendimizi aldatmıyalım ve realist olalım: Milletlerarası dostluk ve iyi ilişkiler düzeninin gelişmesinde karşıhklı çıkarlann oynadığı rol süphesiz her şeyden Snde gelir. Çıkarlar arasında denge kunnak, bir tarafın öbür tarafı ezmek ya da sömürmek istemedigine dair herkese güven vermek, banş içinde beraber yaşamamn yararlanna içtenlikIe inanmak, dostluk ilişkilerini kurmak ve Heriye dogru geliştirmek için başlıca gerekli şartlardır. Bunun da en canlı örneğini Türk Sovyet ilişkilerinin yakın tarihi bize gösteriyor. Cumhuriyet Türkiyesi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi, a y n a y n rejimlerle yönetilen iki devlettir. Rejimlerin ayncalı olması, iki devletin nzun rıllar dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamalanna ençel olmamıştır. Türkiyenin komünistleşmcye hiç de niretli bulunmadığını bilen Sovyet lideri Lenin, biz emperyalist devletlere karşı canımızı disimize takarak savasırken bize dostluk elini uzatmaktan çekinmemiştir. Buna karşılık, komünist sistemini sosyal bünyemize elverişli görmiyen Atatürk ve ondan sonra da tsmet tnönü, Sovyetler Birliğine zaran dokunabilecek nluslararası tertiplere katılmaktan dikkatle sakınmışlar, iki devlet halklannın birbirlerine karşı besledikleri güven duyguIannı daha da güclendirmeye önem vermişlerdir. Tasan, Senato'nun ilgili komisyonlarında görüşüldükten sonra, Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilecektjr. Tasarınm kabul edilen şekline göre avanstan, Iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Belediye ve özel İdare memurları, ıaydalanamıyacaklardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) I Muhalefetin tutumu samimi görülmedi ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasını öngören kanun tasarısının Iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Belediye ve özel idare memurlanna da uygulanması için çeşitli teşebbüslerde bulunan muhalefet Parti gruplan ile Milletvekilleri, tasarınm önceki gün kapsamla ilgili maddesi görüşülürken oturuma pek az sayıda katılmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) O E K O N O M İ K DURUM; son derece nâzik bir saf haya girmistir. Fiatlar artmaya başlamıştır. Dış ödeme açıklan büyümüş, döviz rezervleri tehlikeli derecede • cea azalmıs, paramızın dış değeri üzerindeki şüphe(Arkası Sa. 7, Sfi. 4 te) " Başiistüne komutanım, şimdi Izmir Marşı çalarız „ SOVYET BAŞBAKANl KOSİGİN, DEVLET OPERASINDAKİ TEMSİLDEN SONRA SANATÇILABLA TANISTI VE ONLARI TEBRtK ETTİ... Banguoğlu: «Atatürkçiiyüm, Inönücii olmayı reddettim» ÇETİN ÖZBAYRAK Sovyetler Birliği Başbakanı K o sıgin'i dün Ankara'dan İzmir'e uğurladık... Esenboğa Havaalanındaki hava şartları, Kosigin'in gelişine göre, oldukça değişmişti. Mey danı çevreleyen tepelerde karlar erimiş, esen sert rüzgârlar durulmuş ve bıyıklar donduran soğuk kırılmıştı.» Ancak, Sovyet Başbakanı Kosigin'in, yüzünü çevreleyen ciddi ifadede, bir değışıklik yoktu. Oysa Paris • Match derglsinin son sayısında, Kosigin'in Fransa gezisini canlandıran fotoğraflardaki Kosigin başkaydı. Sovyet Başbakanı o resimterde hep gülüyordu.. Bu da Kosigin'in Fransa gezisi ile Türkiye gezisi arasında bazı farklar olduğunu ortaya koydu. Kosigin'in Ankara günlerini dolduran olaylardan belki de en ilgi çekeni, dün Esenboğa Havaalanında geçti. Karşılaffia ve uğurlama törenlerini yöneten üç yıldızlı bir general, bando şefini yanına çağır dı, sert bir ifade ile şunları söyledi: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan, idare mahkemelerinin kurulmasının Danıştayın yükünü hafifletmek bakımından önemli olduğunu söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Antalyatda sel yüzünden okullar tatil edildi Ege'de yağmur felâkel inönü, CHP'ye giren gençlere nasihat etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) vermiştir. İnönü bu arada, gençlerin partiye kaydolmalarından dolayı memnunluk duyduğunu belirtmiş ve özetle şunları söylemiştir : «CHP'ye ginne teşebbüsünüzü fırsat kabul ederek bugün bnrada sizlere hitap ediyornm. Şüphesiz siyasi geleceğiniz, CHP prensipleri ve onun izinde çalısan arkadaşlarda bnlmanız bizim için şeref verici ve sevindirici bir olaydır. Size evvelâ üniversite mensnbn olarak en önemli görevinizi. tahsilinizi basanlı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Diyanet tşleri Başkanı, Hıristiyan âleminin Noel'ini bir mesajla kutladı ANKARA (ajı.) Hazreti 1sa'nın doğum yıldönümü dolayısıyla diyanet işleri başkanı Ali Rıza Hakses, yayımladığı mesajında, «Kutsal günün bütün insanlık Uemine hayırlı olmasını» dilemiştir. Mesaj, şöyledir: «Hıristiyan âleminin kutsal günlerinden biri olan Hazreti Isa'nın dofum yıldönümünün bütün insanlık âlemine kutlu ve mutlu olmasını, Allah'tan niyaz ederim. Bu kutsal gün münasebetiyle Mnslüman ve Hıristiyan âlemin elele vererek; insanlıgın hayrına, sulhun ve kardeşliğin korun masına müşterek gayret sarfetmelerini yürekten temenni eder, Yüce Allab'ın gösterdiği nurln yoldan inançla yürümelerini dilerim^ • hâlini aldı CHP Genel Başkanı tsmet İnönü, dün öğleden sonra partiye kaydolan 150 kadar üniversiteli ile uzun bir süre konuşmuş ve tahsillerini tamamlamaları için kendilerine öğüt senatörü Tahsin Banşuoğlu dün bir basın toplantısı yapmış, «Ben Atatürkçüyüm. tnönücü olmayı reddettim» demiştir. Banguoğlu .basın toplantısında Haysiyet Divanı kararma Aslıye Hukuk Mahkemesine başvurmaK suretiyie itiraz edeceğini bildirmis. bu arada bazı partililer arasında son kurultayın meşrıı olmadığı yolıında tddialar Ueri sürüldüğiinii açıklamıştır. Banguoğlu özetle şunlan söylemiştir: «Benim atılmam biraz uzun sür dü. Adnan Menderes ile Puat Köprülüyü 24 saatte ihraç ettiklerinl hatırlıyorum. tşin aslı şudur: Ben Atatürkçüyüm. Inönücü olmayı reddettim. Bu bir siyasi zörüştür. Ortanın solu, üzeri örtülü bir sosyalizmdir. Bu deytmle adını açıkça koymadan sosyalizmi partiye sokmaktadırlar. Ortanın soltnıun Atatürkçüliikle ilgisi voktur. 1931 denberi Inönü'nün eği(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) P I T P den ihraç edilen Edtme Dün Ege'de yajfcmur, bir felâket halini alırken, Istanbul'da da hava yağışlı geçmiş, Mecidiyeköy'de çöken bir evin duvarı altında kalan 28 yaşındaki Fatma Ünkür, ölmüştnr. Meteorolnjiye göre tstanbul'da hava, bugün de jamaıı zaman yağmnrlu geçecek, sıcaklık 913 derece olacaktır. 'Kömür fiatları yeniden tesbit edilmelidir, ANKARA, Bağımsız Ağrı Milletveküi Abdülbari Akdoğan, kömür fiyatlannın anormal olduğunu iddia ederek, bu konuda Meclis araştırması açılmasını istemiştir. Akdoğan, önergesinde, kömür fiatlarının yeniden tesbitini de istemektedir. Kubilây anıldı MENEMEN Devrim Şehidl Kubilây, dün törenle anılmışür. Ük ve orta dereceli okullar r>ğrencilerinin de katıldıkları törende, Yüksek Ögrenim Gençliği, Kubilây'm hâtırasını unutmayacaklarına ve daima yaşatacaklarına dair and içmişlerdir. SÜLEYMAN SELKESEN • Şimdi Ikinci Cihan Savaşı sonlarına doğru zedelenen bu karşıhklı güveni yeniden kurmak ve güclendirmek durumundayız. Itiraf edelim ki, 1945lerden Stalin'in ölümüne dek günden güne artan güvensizlik dnrnmunun hiç düzelmemesini istiyen, bundan çıkar uman, içerde ve dışarda birtakım zümreler vardır. Bunlar, Sovyet Rusya'nın Türkiye'yi NATO'dan ayırmak ve sorla komünist yapmak emelleri peşinde koştuğu propagandasını yaymaktadırlar. Çok ustalıkla yürütülen bu propagandalara kanmamak gerekir. Başlangıçta bir savunma paktı olan NATO'nun zamanla Pentagon komutası altında bir Amerikan baskı tekeli haline getirilmek istendiği bugün gittikçe göze batan bir vâkıadır. Bu ise dünya barışı açısından yararlı değil, tam tersine zararlı sonuçNAMÎR VAHİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) AP'Ji ŞehirMeclisi Uyesi Selkesen, ortağmın karısım baştan çıkarmakla itham edildi AP Belediye Meclis üyelerinden Süleyman Selkesen, önceki gece Boğaziçi'ndeki Lido Oteli'nde, işortağı Münir Korur tarafından, eşini baştan çıkardığı iddiasij'le iövülmüştür. 1leri sürüldüğüne göre, Selkesen, işortağınm eşini alarak, adı geçen otele gitmiş, fakat durumu öğrenen Korur da, hemen Lido'ya koşmuştur. Kapıyı tekmeleyerek açan Münir Korur, işortağiyle şiddetli bir kavgaya tutuşmuş, bu sırada da kadın, kaçmıştır. Durum Polis'e bildirilince iki işortağı, Beşiktaş Emniyet Amirliğine götürülmüştür. Karakolda sabahlayan Selkesen ve Korur, daha sonra verildikleri Savcıhkta, birbirlerinden dâvacı olmu^Iardır. Bu arada Korur; Selkesen'i kansıni baştan çıkarmakla suçlamış, her ikisini otelde yakaladığını iddia etmiştir. İZMİR Metrekareye düşen 101 kilogram yağmur, dün bir felâket halini almvştır. Şehrin çukur semtleri, tamamen su altındadır. Itfaiye, ilk elde 74 evin suyunu boşaltmıştır. Gecekondu semtinde 5 ev yıkılmış, trafik de felce uğramıştır. Yaşlılara göre durum, Nuh Tufanı'nı hatırlatmaktadır. ANTALYA Devamlı yağış yüzünden birçok evi su basmıştır. Valilik. Pazartesi gününe kadar okulları tatil etmiştir. Metrekareye düşen yağış miktarı, 177^ kilogramdır. Akdenizdeki şiddetli fırtma yüzünden Kalkavanlarm buğday yüklü «Güzel Derya» motorunun dümeni kopmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İZMİR'DE «NUH TUFANI» Petrol Ofisi, grev için Savcılığa başvurdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Ofisi. grevi durdurmak için dün Savcıiığa ve yetkili makamlara başvurmuştur. CHP, «Asayiş» konusunda Meclis araştırması istiyor CHP Grup Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında, «Yurdumuzdaki asayişsizlik olaylannın sebeplerini ve alınması gereken tedbirlerin araştınlmasi» için, Anayasa'nın 88. Maddesi uyarınca «Meclis araştırması» açılmas!nı istemeyi kararlaştırmıştır. •• * PETROLİŞ SUÇLANDI Pet Kim Iş Sendikası grevle ilgili olarak yayınladığı bildiride, «Petrol Ofisi'ni yıpratmak için yabancı şirketler tarafından döndürülen oyunun son perdesi, Petrol Iş tarafından sahneye konmuştur» denilmektedir. «Langırt faciasını önleyemeyen idareciler cezalandırılmalı» Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı Alp Kuran dün bir basın toplantısı düzenleyerek. Danıştay saranna rağmen, langırt faciasını önlemeyen idarecilerin, ianun dışı fiil içinde bulunduklarını, bu yüzden cezalandınlmaları gerektiği ni söylemiştir. Alp Kuran, bu arada, kanun maddelerinin sadece siyasî ikti darların gücünü gösterecek alanlarda kullanıldığından şikâvet etmiş ve «tAngırt faciasın '$ da 1. derecede sorumlu tçişleri Bakanbğıdır. Onu, tçişleri Ba tl kanlıgını görevini yapması için % ikaz etmeyen Adalet Bakanlığı m takip ettnektedir.» Ş BD KONÜ İLE İLGÜJ f BtR YAZI 2 tNCÎ B SAYFAM1ZDADIR I Kaatil veznedar cinayeti nasıl işlediğini anlattı ADANA Vakıflar Bankası Müdürü Ethem Gün'ü iki gün önce Bankadaki odasmda öldüren veznedar Mehmet Türkmen, dün dört suç arkadaşiyle birlikte Ağır Ceza Mahkemesine çıkanlmış ve idam talebiyle yargılanmasına başlanılmıştır. Dünkü yargılamada sanık ve tanıklarm ifadeleri ahnmış. duruşma başka güne bırakılmıştır. Kaatilin karakoldan Adliyeye getirilişi sırasında Adliye Sarayı etrafında ve kondorda çok sıkı emniyet tedbirlen shnmıştır. (Arkaaı S». 1, Sü. 4 oe) BU GECE NOEL Butün dinlerce Isa'nm doğumu olarak kabul edi] e n aralığm 25'i Hıristiyanlarca Noel bayramıdır ve Noel bu gece bütün Hıristijan âlemince katlanacaktır. Hnktiyanlar bu münasebetle çam süsler ve birbirlerine hediye verirler, çocnklann yataklannjn başucuna Noel Baba'mn hediyeler bıraktjğı söylenir. Şehrimizdeki HırisHyanlar da bu gece evlerinde eğlenceler diîzenlemişler ve cam satışı dün hızlanmı?tır. Resimde. 1%6 dünya güzeli Hintli Reita Noel münasebetiyle gittiği Vietaarada Amerikan askerleri ansında görülüyor. Noel Baba ile il^ili yanmızı 5. sayfada bulacrksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog