Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Sanat Takvimi 1967 Millî Eğitim Bakanhğınca yayımlanan. Sanat Takvimi, 19. Yüzyıl Türk ressamlarının eserleri ile süslü olarak çıkmıştır. Büyük ebatta. Kuşe Karton üzerine nefis bir baskı, ressamlanmızın ince ve titiz çalışmalannı aslına çok yakın olarak aksettirmektedir. Fiatı 25. Liradır. (Basm 25081/14967) umhuriye 43. yıl soyı 1523! KURDCUSTJ: rUNTTS NADJ Telgraf *e mektup adresfc Cumhurıyet tstanbu) Posta Kutusu: İstanbul No. 246 TeJefoular: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 9 INSAK ENSAN KAN DOLA BÜTÇN UZUV ZOOLOJİ BOT CE5İTLİ HARİT Dalml Sergirnlzl şezıniz. ICataJog Isteyuıiz. FtZlKl Cuma 23 Arolık 1966 tNKILÂF ve AKA İlâncıl /•' Meclis, Avans Tasarısının müzakeresini bitirdi KOSİGİN, AMERIKAN SOVTEl ELÇÜJĞINDE İNÖNÜ, KOSİGİN'İN YAMNDA DEMİRELXE Avans Kanunu; yalnız Genel ve Katma Bütşeli Daire memurlarına uygulanacak «Bin Hra vermeden proje geçmiyor,, | Beden Terbiyesi Bütçesi görüşülürken Devlet Bakanı Kâmil Ocak ile Muslihittin Gürer arasında ağır sözler sarfedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) arma Bütçe ve Plân Komisyonunda dün TapuKadastro bütçesi kabul edilmiş, «Bin lira vermeden projelerin ilgililerden geçmediği» ileri sürülmüş; Beden Terbiyesi bütçesinin görüşülmesinde ise AP Milletvekilleri, sert tenkitlerde bulunmuşlardır. Bu arada, Devlet Bakanı Ocak ile Milletvekili Muslihittin Gürer arasında ağır sözler sarfedilmiştir. KADEH TOKDŞTUKÜYOR. Türk Sovyet görüşmeleri sona erdi OYLAMA BUGUN YAPILIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisinin dünkii birleşiminde maaş ve ücretlere geçici zam uygulaıımasım öngören kanun tasarısının tiimü *e maddeleri üzerindeki müzakereler tamamlanmış, tasan açık oya sunulmuştur. Ancak, yeterli çoğunluk bulunmadığı için oylama, bugünkü birleşimde tekrarlaııacaktır. M YUNAN GENEL SEÇİMİ BİR YIL ÖNE ALINDI «Kıbrıs meselesi Kıbnslüarca halli gereken bir meseledir» ANKARA Cumhuriyet Bürosu) leksi Kosigin'in A düzenlenen Türk Turkiye" yi ziyareti münasebetiyle • Sovye* K. DAPONTE bildiriyor TİNA Yunanıstan'm yenl Başbakanı John ParasKevo pulos, dıın 19 uyeli polıtika dışı kabinesini ilân etmış ve Krel Konstantın'ın huzurunda and :çmıştır. Yunan Merkez Bankasırun eskı Genel Mddunı 66 yaşındakı Paraskevopulos, ulkeyı seçımlere kadar ıdare edecektır. FCral Konstantın, yemin merasımınden sonra radyoda konuşmuş, seçımlerin Majns ayında yapılacağım açıklamıştır. Boylece Yunanıstan'da seçımler, bir yıl one alınmış olrnaktadır. Sükan: «Doğu'da asayişe müessir hâdiselervardır» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurivet Senatosunda dun yeniden Doğudaki Ssayı«sizlik meselesl gonişulmuş, İçıslen Bakanı Faruk Sükan, yaptığı konuşmada «Doğnd» emniyet ve âsayise müessir hâdiseler vardır» deraiştir. Geçen oturumda âsayişsizlik ko nusunda genel görüsme açılmasını isteyen önergenin görüşülmesi sıra sında ortaya atılan ithamları cevap landıran Bakan, özetle şunlan söy lcmîştir«Bupün. Doğuda. emnivet ve âsavişe müessir hâdiseler vardır. Ama meselelerin derinine innıek lâzımdır. Doğudaki âsayis meselesi (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Avanstan yararlanacak memurUno kapsammı belirten birinci maddenin oylanması sırasınria, avanstan tktisadi Devlet Teşekkülleri ile Mahallî İdareler mensuplannın da yararlandınlması konusunda mubalefete mensup milletvekilleri tarafından verilen önergeler, reddedilmiştir. Buna göre, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Belediye ve özel tdarelerde çalısan 180 bia memur, avanstan yararlanamayacaklar. A USLERINE DIKKATI ÇEKTI K Görüfme/er Tasarının tumü üzerınde CHP Grupu adıns soz alan S«lâhartm Kllıç, Avmts Tasansımn haksız ve ayıncı hukumler kapsadığım belirtmiş, CHP nin tasanya kırmızı oy kullanarağını soylemiştir. CHP nm Avans Tasansını iç politikada ıstısmar konusu yapmadığını ifade eden Kılıç, özetle demistir kı: «Tasan, 657 Sayılı Kannnan kapsamına girmeyen sobay, assubay ve vareıçların da avans(Arkası S. 7, Sü. 5 de) Paraskevopulos, geçici hukumet Başbakanlığından baska tktisadi Koordinasyon ve Milli Savunma Bakanlıklarını da üzerine almrîf ır. görüşmeleri, dnn sona ermistir. Görüşmelerden sonra Türk ve Sovyet Başbakanları, konusmalardan «roemnun» oldnklarını basına açıklamıslardır. Sov>et Başbakanı Alek;ı Kosıgın, gazetecılerın yonelttığı soruları Başbakanlık onunde otomobılıne bınerken cevaplandırarak, «Genel olarak grirüsmelerden memnunum. Genel izlenimim iyidir. Görüşmeleriraiı norraal ve samimi bir hava içinde ger«. Her iki ülkeyi iltilendiren bfltün bennlar Szerinde etTaflcıa görüstük. Böylece dive bilirim ki, Ankara'daki gdrüsmelerimiz bizleri tamamen memnnn etmistir» demıştır. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Sener, Komısyonda yaptığı konusmada kat mülkıyetı kanununu eleştırmiş «Ankarada bir kat» sahip olmak isterseniz hemen işkence başlamaktadır. Eğer 18 daireli bir apartmanda bir katınız olursa elli iki fotoğraf, çıkarmanız lâzım gelmekte bnna aynca, 70 proje ve bir • kadar ımza eklenmektedir. Tapn ve Kadastro Daıreleri şımdiden evraklarla dolup taşmaktadırj» demıştır. Sener, kanunun bilhassa 12. ve 52 ınd maddelennın bır facıa clduğunu one sürmüş, «Ankarada Beledi* vr Imar Müdürlüeiınfle bır sır> ket kunılmuş, 1000 lira vermeden kat projesinı geçıremezsiniı» demıştır. Sener aynca, toprak reformunun kolayca yapılması ıçın köylüye mutlaka tapu verilmesı gerektiğinı ılert surmüstür. (Arkası Sa. 7. Sn. 1 de) "Hepimiz üşürüz,, unün notfnrı Ne istiyorlar? Goruşlerden konuların ayrıntılanna girilırse, bunu anlatmanın çok vakit alacağını da ga zetecılere sdyleyen Soyet Başbakanı Kosigın, bu arada bir de espri yapmış v« «Sonra bnrada hepimiz fisüriiz» seklinde konuşmuştur. KOSİGİN HANIMLARLA SOHBET EDİYOB ! Demirel [ "Memnunuz,, Diyanet Işlerı Bütçesi için yapılan görüsmelerde mılletvekillerimiz Meclis zabıtlariyle taribe malolacak >eni inciler döktürdüler. Bundan 50 yıl sonra o zabıtları oknyanlar Türkiyedeki meselelerin çözümlenmesinde çeç kalınısın nedenlerini açık ve seçik olarak hem gormek, hem de bosca vakit geçirmek imkânına kavnsacaklardır. Tartışılan konnlardan biri «seriat» ıo ne demek oldugn. Bir sayın konusmacıya gore şeriat yanlıs yororajanıyormuş. Türkiyede devlet adamlan nzun süredir, seriatı yurda sokmıyacağız, seriat istemıyornz diyesiymisler. Oysa seriat «Peygamberin inanç, ibadet ve mnamele bakımıııdan ilâhî kannnun tamamıymış. Dolayısiyle «seriatı yasatmıyacağız demek dini yasatmıyacağız» demekmis. Sa>ın konusmacı surî mantık kurallanna uyarak meseleyi bir baska vöne doçru astalıkla çekmeğe çalısıyor. Msdemki seriat dinin bütünüdür, o halde seriatı istememek, dini istememekle birdir ve senatı istemiyen kâfirdir. Kâfirler cehenneme gidecegine göre lâikliçi savnnan, din ile devlet islerinin birbirine karıstınlmamasını savunanlar da kâfirdirler, hepsi cehennemi boylayacaklardır. T.B.M.M/nin Bütçe Komi<îyonunda ve be|enmedikleri Anayasamızın parlâmento üyelerine tanıdıçı sınırsız özçürlük havası içinde söylenen bu lâflar, düpedüz din kurallarını Iâiklik esprisinden çıkarıp, doğrudan doğruya devletçe nygnlanması lorunla yas» haline getiriyor. Ne demektir seriat ve seriatçı? Türkçe sözlüğe göre seriat'ın kısa anlamı sn: «Knr'an ayetlerine dayanan Müslümanlık yasası». Ve seriatçı ise: «Çağdas kanunlar yerine seriatın, yani bn yasanın, nyşulanmasını isteyen kimse». Kelimenin köküne kadar inersek, seri, «gerçeğe nlastıran en kısa yol» demek. O hale göre. din karalları bn en kısa yolu bize gösteriyor. Onlan bırakıp baskalanna uydu$umuz zaman gerçefe de nlasamıyacafiz. Bn yazıda, din felsefesi gibi, ya da dil kökü gibi, yetkimiz dısındaki tartışmalara girmek niyetinde değiliz. Sn var ki, seriat'ın kısa tanımlanmasını bnrada tekrar etmeden de geçemiyeceğiz. Meseleleri bilimsel yönden inceliyenlere nazaran seriat, eski deyimle ahkâmı diniye anlamına gelir. Bn bakımdan din ile müteradiftir. Hem aslî hükümler denilen itikadlann topann, hem de ek ve aygnlamadaki hükümler adı verilen ibadet, ahlâk ve muameleleri kapsıyor. Bir anlayısa göre ki toplnmdaki münasebetleri tanzim icin olacak şeriafm, itikadlardan çok, ek hnkümler anlamına geldigi kabnl edilmistir. Bn dnrnma före seriat. dfizenleyici yasası bnlnnmayan bir toplumda sadeee insanın Tannya karsı olan baçlılıfını ve görevierini değil, aynı zamanda insanın insanla iliskilerini de dnzenliyor. Gerçektir ki, düzenieme sadeee din açısından ve yukardan gelen emirterle sağlanmıstır. İste din ile devletin birbirine kanşrmlması, daha doğrusn din kurallannın yâni şeriafm devlete müdahalesi bnrada ortaya çıkmaktadır. Zira ek ve uygulamaya ait hükümler doğrndan doğroya miıspct hukukla çelişen bir anlayısa göre degistirilemiyecek olan hükümlerdir. Dolayısivle toplumlar, kendilerinin. gelişmesine ayak nyduran, o gelişmeyle birlikte değişen kurallara göre değil. geride kalmış, katî ve insan münasebetlerini değişmeyen ölçülerle tanzim eden kurallara gdre idare edilirler. Nitekim, hugün seriatın hâlâ uygulandığı ülkelerde durum bdyledir. Laiklik zaten, büriin yorumlamalara ve zorlamalara rağmen gelişmeye ayak uyduramıyan bu sinirlillk ve katılık yüzünden, modern toplumlarca kabul edildi. Atatürk Tıirkiyesi de Kurtuluş Savaşından sonra lâikliği değişrnez bir ilke olarak aldı. Laiklik, aslmda dindeki tann ile insan arasındaki ilişkileri düzenleyen asli knralların hiç bir baskı olmadan. devlet işe kanşmadan «kn!» tarafından oygulanmasmı dngörür. bir zamanlar hukukun yerine geçen diğer kuralları ise elinin tersiyle iter. Bu bakımdan seriatın istenmemesi. dinin istenmemesi değildir. Seriatın Istenmemesindeki neden, o hiıkümlerin hukukun yerine geçmemesi, topInmu bugıinnn gerçcklerine uyan, tecrube ile gelişmiş müspet bukuk kurallarmın düzenlenmesidir. Saym konuşmacının surî mantıkla vardığı sonuç, atlında laik anlavış!a tamamen çelişen, Türki>eyi şer'i devlet duzenine gotıirmek isteyen bir gdrüşün açık örneğidir. Ve boyle bir konuşmanm Mecliste japılması ??rçekten acıdu. Başbakan Suleyman Demirel de, goruşmelerle ılgili olarak so rulan sorulara, «Ortak bildiri yayınlanacak, intibalar orada yer alacak» cevabmı vermiş ve «Görüşmelerden memnunuz» de miştir. (Arkası Sa. 7, Sü. C da) «ÇocukFelci»için S aileler ikaz ediliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «Bilhassa, 4 yasına kadar çoenklarda fazla göriilen bn hastalık için, 4 aylıktan 7 yasına kadar bütün çocnklann asılanması lâzımdır. Anne ve babalar; hemen en yakın hükumet ve belediye tabibliklerine, Ana Sağlık Merkezi ve snbeleri ile sailık ocaklarına müraeaat etmelidir. Hiçbir zararlı tesiri olmıvan ve ağız yoln ile alınan ası, bol miktarda da|ıtılmıstır.» TVRK İŞÇILERl ALMANYA'DA tŞSİZKEJS DE 1,5 YIL KALABtLECEK BONN. (a a) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu t C.H.P. Yuksek Haysiyet Divanı ile Cumhuriyet Senatosu Grupu Haysiyet Divanı dün sabab toplanarak Edirne senatörü Tahsuı Banguoğlunu partiden ihraç etmıştır. Banguoğlu tıakkındakl ?erekçell karenn daha sonra açiKla nacagı CJi.P. Genel Merkezi tarafından bıldirilmıştir. Haürlanacağ] tlzere BanguoŞlu, parti aleyhmdekı genel tutumu do lavısiyle Haysiyet Divanına sevkedilmıs ve öncekt gün yapı'an bir toplantıda mudafaası alınnıışö. Banguoğlu, (ortanın solu) oolıtlkasına karşı hareketlerde bulun muş ve İnonii aleytııne bazı meStuplar yazmıştı. Bu mektupiar A. P. lıler tarafından ço§alfılar»k se Banguoğlu CHP'den ihraç edildi 4 BANCİDOGLU çlmlerde propaganda »asıtası v«pılmış ve CHJ>. nırj yıpratılmasına çalışılmıştı. Dun sabah toplanan C.H P Yuk sek Haysiyet Divanı Ue Cumburiyet Senatosu Grupu, Banguog.'u nun partiden ihracını kararlaştırmıştır. Haysiyet Divanında 10 üve «ihraç» için 4 üye «kınama cezasu İçin üç üye de «geçici ihraç» volunda oy ktillannıışlardır Devamlı ihraç için oy kullananlar şunlardır: Tahsin Argün. Hüseyın Atmaca, Mahmnt Bozdoğan, Nazif Knrncu, Zeki Kumruln, Necip Mırkelâmoğlu, tclâl Asımgil. Salim Hazerdağlı, Necati Akagün. Salih Türkmen. Kınama cezası için oy kullansn lar: Mustafa Dinekli. tzzrt Birant. Necat Sarlıçalı ve Ahmet Onar • dır. (ieçici ihraç için ot knllananlar ise Ethem Karakapıcı, Hayri Mumcuoğlu ve Sami Turan'dır. on gnnlerde Federal Almanyada hüküm «iiren iktisadî gevsemenin tabii sonncn olarak işlerinden çıkarılan Türk isçileri Alman polisi tarafından, derhâl sımr dısı edilmekteydiler. Bn olay işçilerimiz arasında büyük üzüntü yaratmaktaydı. NOTLAR YUNANISTAN'IN YENI BIŞBAKAKI JOHN PARASKEVOPCLOS Türk Yunan Kosigin, Demirel ve Inönü ANKAKA. (Cumhuriyet Bürosn) Sovyctler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin'in ziyareti münascbetıyle yemek verme sırası önceki gece Sovyetlerın Ankara Büyükelçisi Adrei Andreyevitch Smirnov'da idı. Sovy«tlenn Çankaya sırtlarındaki Büyükelçilik binasının mermer tören salonnnda düzenlenen kabnl resminde, Sovyetlerin «Sulh ıçınde birlikte yaşıyalım» floganı havaya hâkimdi. Kabul resminin en renkli kişilerinın toplandığı yer mermerh salonun bir kenarına fconmus olan masa ıdi. Çevresınde, Senato Başkanı tbrahim Şevki Atasafnn, Başbakan Suleyman Demirel, mısafır Başbakan Aleksı Kofigın CHP Genel EtesKam tsmet İnönü, Kazakistan Başbakanı Beysebayev, Senato Dısısleri Komisyonu Başkanı Snat Hayri Ürgüplü ve CHP Genel Sekreten Bülent Ecevit, Buyukelçi ve Sovyetlerin tercümanı Mustafayer toplanmıslardı. (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 te) ağhk Bakanhğı, diin bir bildiri yayınlıyarak, son günlerde çocuk felci vakalarının arttığını beîirterek, anne ve babalan uyarmıştır. Bildiride, özetle sövle denilmektedir: S Bonn Büyükelçımız Oğuz Gok men bu durum karşısında Dısısleri Bakanlığına müracaatla Türk işçilen lehine yenı bir karar alınmasını sağlamıştır. Ajansımıza beyanatta bulunan Buyukelçi Oğuz Gökraen, söyle demıştır: «İşçilerimiz işlerinden çıkanlsalar dahi, Issizlik Sigortasmdan faydalanarak bir bnçnk yıl Almanya'da kalabileceklerdir. Paniğe lüznm yoktar.» ilifkileri Dun oğleden sonra Başbakanlıkta, gazetecılerle ayakustu bir toplantı yapan Paraskevopulos, kabmenın yılbaşından sonra muhtemelen 5 6 Ocak'ta • Meclısı toplayarak guven oyu isteyeceğıru (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) PETKOL OFIS DEPOLAR1NDAKİ GREV DEVAM EDÎYOR II Genel Meclisi Uyleri; Belediye yi dün tenkid ettiler İl Gnel Meclisinin bazı üyeleri, 1966 yılı Mayıs'ından beri Vılâyetın karşısındaki binada bulunan ve Meclis Salonu'nun penceresınden gorulen İl tmar Mudürıuğunün varlığını, ancak dunkü toplantıda öğrenmişlerdır İl îmar Mıidürlüğunun 1967 yılı bütçesi hakkındaki teklifi üzerine varlığı oğrenilen müdıirlüğun temsılcısı, bu yüzden «Ne zaman kuruldu?» «Daircsi nerededir?*, «Ne iş görür?» sorulannı cevaplandırmak zorunda kalmıştır. Uyeler, ozellikle Istanbul Beledıyesındeki imar karışıklığından şıkâyetçi olmuş, bunun önlenınesıni ıstemışlerdir. İmar Müdurluğü sozcüsu de, kendilerine şimdiye kadar 68 şikâyetin aksettiğiıu, bunlann büyük bir kısmında Beledıye'nin haksız görüldüğünü, durumun Bakanlığa bildirildiğini soylemiştir. ANKARA'DA 48 VAKA Sağhk Mudurluğu, bir yılda Ankara'da 48 «Çocuk Felcı> vakasına rastlandığını, 4 kışinm olduğunu bildırmıştır. «Belediye, PTT ve Vapurlar akar yakıt sıkıntısı çekecek» Petrolİş Sendika» Başkanı Ziya Hepbir, Petrol Ofisin Haramidere, Çubuklu ve Knruçeşme depolarmdaki grev sebebiyle, önümüzdekj gıinlerde Belediye ve PTT vâsıtalan ile vapurlarm akaryakıt sıkmtısı çekeceğini söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) îstanbul'da kan sıkıntısı çekiliyor «Kan Bankasıunın depolannda kan kalmamıştır. Buna sebep, Raraazan dolayısiyle kan verenlerin veya bağışta bulunanların çok azalmış olmasıdır. Halbuki, tstanbul'da hastalık ve kazalar ıçuı günde ortalama 125 şışe kana ı)ıtiyaç vardır. Bu yüzden radyo ile sık sık kan isteğınde bulunulmaktadır. Kan Bankası Müdurü Cemal Buyıikyuksel, «Kan olmadığından doktorlar, ameliyat yapamayacaklarını bfldiriyorlar. Bu yüzden, hastaların hayatı tehllkeye girmektedir» demiştır. «HİÇBİB PARTİYE GİRMİYECEĞİM...» Banguoğlu, daha sonra gazetecılere. «Çalışacağım, miicadele edecefim. Ben Atatürk'çü bir hocayım. Hiç bir partiye girmeyi düsünmüvornm» demısttr. Menemen olaymın 36. yıldönümü «DEVRİM SEHIDİ KUBİLÂS» BAŞLIKL1 YAZISnZ 4 üncü SAYFAMIZDA Kaybolan BeJediye «Otobiis Heyeti» IstanbuFa döndü Japonya. Amerıka, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın başlıca otobus ve elektrık ışletmelerınde mcelemelerde bulunan Belediye otobüs heyeti, dun saat 18 de uçakla yurda dönmuştür. Belediye Başkan Yardımcısı îlv san Vardal, Sadık Erengü, İhsan Bali ve Mustafa Tabtacrdan kurulu heyetın başkanı İETT Genel Müduru Saffet Gürtav, «Istanbul'^n elektrik ve otobüs sorunları ile >»gili yararh incelemeler yaptık* demiştır. İstanbulun 1300 otobüse ıhtıyacı olduğunu, halen 400 otobüs ve 100 troleybusün bulunduğunu tfade eden Gurtav, çok yakında 300 otobüs saün almacağıru, işletme için gereklı gorulen 90 rrulyon lıralık kredınm sağlandığını soylemiştir. 35 AZILI FİRARİ ARANIYOR Selâhattin GÜLER Turkıyen'n çeşıth cezaevlermden kaçan cınayetten, soygundan, ırza tecavıırden tutuklı; V.>VE mahkunı 35 kışinm yakalanrnası ıçın bu'un ıllere telsızle bilgi venlmıştır Emnıyet Mudurluğune gonderılen reı sızlerde. azılı iıranlerın Istanbu'dakı akrabaiarı vakınları ile eski cf* zaevı arkadaşl<ıruun >iırıiaruıda barınabılecpı'pn belırt ıın«tır (.Arkası Sa. I, Su. t da) > Preveze deniz tatbikatı başladı MERSİ.N IskenderunMersin Kıbrıs ücgenı ıçınde yapılma sı kararlaştırılan Preveze Denız Tatbikatı dün sabah başla I tnıstır. Genel Kurmay Bııskanı Orgeneral Turai ile Kuvvet Komu 'anları, ve bırçok vıiksek rut•> 1 subay tatbikatı Izlemekte•1 dır. 1 Viyanada tutuklanan bir Türkün üzerinde üç ayrı pasaport buJundu ANKARA. (a.a.) Bundan bir sıire önce Avusturya'da sahte dolâr sürerken yakalanan Altan Çakır, bugun Vıyana adli makamlarınca yapılan sorgusunu mutaakıp tevkif edilmistir. Bu konuda ilgililerden aldığımız bılgıye gore. Altan Cakır'm yakalanmasından sonra, iırerınde vapılan aramada uç adet pasaport eie geçırilmiîtır. (Arkası oa. 7. Sü. t de} , Ecvet GÜRESLN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog