Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

j.R 111 ŞAHESER ROMANLARS En Büyük YuarUrın En Güzel EttiUri ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR Oftj X w o Aym kitabını sunar! > " ^ ^ Romen •debtruından 8nl» bfr rom»n > MİHAİL DRUMEŞ * Acı bir a f k maccrau f korfcunc b i r lcniıançlığHi tahliti VALSE DAVET umhuriYef^ KURÜCUSU: FUNTJS NADİ ÎATINEVİ SUNAR CRESDİDK» ZIRVK6INE b»»r«nlt ofcet cefcet k*ph • 12.1 t Y A Y I N E V J 43. yı! sayı 15230 Telgraf v e mcktup adresh Cıımhuriyet İstanb ıl Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 99 Perşembe 22 Arolık 1966 . SarnzlD kltklâr ardında se. klı buçuk yılda^Baz^t< «ilâhb «oygun hınızlık. tahişelik sıiMndan DflBhpiD Uçte blrlni . ^ T kısa zaman^ls söbretin %^@'^&* ^^araı Fransa'da ya^clanır jra^jpkncu|^100 Din adet tatıldı ve**!! çok yâbancı dlle cevrildl LOks cüttl Katı: 10 Urlp» HtL YAITNEvi Sunıosmsnife Cad 3ff tSTAN^L Feza Sovyet hey'eti Çekoslovakya'nın Kıbrıs'a silâh % sevkinden üzüntü duyduğunu görüşmede belirtti KOSİGİN, DEMİREL VE İKÖNÜ İLE BEBABEB TURK SOVYET İLİŞKİLERİ ELE ALINDI KOSİGİN TÜRKİYENİN FİETNAM S1VASININ KESİLMESİ İÇİN GflYRET GÖSTERMESİNÎ İSTEDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dün C umhurbaşkam Cevdet Sunay,Alekmemleketimizi ziyaret etmekte olan Sovyetler Birliği Basbakanı Sovyet Basbakanı Kosıgm ile Başbakan Süleyman Demirel arasında önceki gün başhyan göruşmelerc dun de devam edilmi?, tarallar çesıtlı dun3 a meselelen üzerindekı görüşlerini birbirierine anlatmışlardır. Dünkü görüşmeler sırasında Türk So\jet ikili ilişkileri üzerinde de durularak, iktisadi ışbirliğinin bu konudaki olumlu etkilerı incelenmiştır. Yunnnisinndn Genel Seçim " Şeriatı yaşatmayacağız kobinesi kuruluyor demek, diniyaşatmayacağız Meclis dışı kabineyi kurmakla Paraskevopulos görevlendirildi K. DAPONTE Bildiriyor ATİNA unanistandaki Hükumet buhranı bu defa ancak 24 saat sürmüş, ve Kıral Konstantin dün akşam saat 8 de Yunaıı Mülî Bankası Başkanı ParaskevopuUos'u Genel Seçimleri hazırlayacak hükumeti kurmakla görevlendirmiştir. Karma Komisyonda Diyanet Işleri butçesı goruşuldu demektir „ ANKAKA Cumhuriyet Bürosu) Soysal açıkladı Y "Beni dövdüren TuraFdır^ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ıtleçhul şahıslar tarafından Çankayadaki eviııin önünden otc nobille kaçınlıp dövülen gazeteci İlharr Soysal dün sabah İkinci Sorgu Hâkimliğhıde ifade vermiştir. Soysal, sorgusu sonunda gaaetecilere verdiğı tasa demeçte sadece kendisini dövenlerin değil, dövdürenin de bulundugurıu sdylemiş ve kendisini dövdlirenin Orgeneral Tural olduğunu lddia etmiştir. Soysal bu konuda özetle şunlan söylemiştir: « Bu işin ordu ile bir ilisiçi yoktur. Ve olamaz. Tural sadce şahsî kin ve tenkid kabul etmezli ğinin tezahürü olarak beni dövdürtme, belki de imkân bulsa canıma kasdetme vollanm anmfftır. Bu bir siyasî suikast olayıdır.» Papandreu'yu iktidara getiren 1964 seçirnlenni de idare etmiş olan Paraskevopulos Saraydan çıkarken kabinesini hemen hazırlayacağını ve bugün saat 11 de Kıralın huzurunda and içeceklermı açıklamıstır. Altıncı Kooperatifçilik Kongresi başladı si Kosigin'i kabul ederek kendisiyle bir saat süren bir görüşme yapmış ve daha sonra, misafir Başbakan için bir çay vermiştir. ESKİ BAŞBAKAN STEFANOPULOS Yeni Başbakan bu arada Hükumetin şekli ve Meclisten güven oyu isteyıp istemiyeceği yolundaki soruları cevaplandırmak istemeyerek and içtikten sonra yapacağı basın konferansında açıklamalarda bulunacağını beliruniştir. Amacımız tarım kooperatiflerinin yurt sathma yayılmasıdır» ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından düzenlenen C ncı Türk Kooperatifçilik Kongresi, dün Standartlar Enstitüsü konferans salonunda çalışmalanna başlamıştır. Yurdun çeşitli kentlerinden gelen 200 den fazla kooperatifçüıin katıldığı kongrede Cumhurbaşkam Cevdet Sunay'm bir ' mesajı okunmuştur. Sunay mesajuıda, kooperatıiçıliğin yurt kalkınmasında büyük önemi olduğunu belirtmiş ve jittçilerimizin yüzde 33 Unün kooperatiflere bağlandığını ifade etmiştir. Daba sonra okunan Başbakan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Akçaboğlu konuîmastnda »rriaüe UffüJ olarak şunlan sa»m> moştnn «Şeriat yanhş tavsif rdillyor. TürlrfTede «levlet adamİan nzun soredir. (şerlatl yurda sokmıvacagız şeriat !»• temfvoruz) demislerdir ftenim biMİCTme eöre şeriat. Peveamberin inanc ibadet «o muamelât bakımından ilâhi ka nununun tamamıdır Vani din dir. TürlriTede seriati vaşalmv yacafiî demenin mânası dini vasatmıvacatiz demektir.» Diyanet tşleri bütçesi dol«ıyısivle lâiklik ezanm ve Kur'arun Türkçe okunması meseleleri feomisyonda tartışılmış. iw arada Konya milletvekili Zivaeettto tzerdem f A P ) . tslftm Enstitüstt mezunlannın kövlerde 'jgretmpnlik ve nikfih memurluğu ysprnasını istemiştir ma Komisyonunda dün Diyanet İşleri Başkanhğı bütçesi görüşülmeğe başlanmış, söz alanlardan (AP) li Antalya milletvekfli Hasan Akçalıoğlu konuşmasuıda şeriati savunmuştur. ve TBMM B ü t ç e Kar" "Plân I W I Görüşmeler tlk konuşrnayı yapan Trabzon milletvekili AH Eıza Dzuner fO. HP.) «Dfranet tşleri Başkanhgı Cumhnrivet tarihimizin ıiiç bir döneminde. nurculuk. suleymancüık ve benzeri jribi Müslümanlıfca asalak oereyanlann etkisiyle 1966 yılı döneminde eörüldüğü iilçüde sarsıntılara iç möcade'clpre partiler ve şahıslann istisman îlf. çekişmelere sahne olmamıstır» demiştir Uzuner lmam hatip sadrolanrun keyfl sekilde dagıtıldıfım 'le> ri sürmüş. bu arada dinimize katUanJarın arttığtnı bildirerek rwmlara kolajrlık sağlamak ilzere var bancı dilde «Eromoni kitabı» tıazırlanmasını istemiştir Sovjet tarafı, görüşmede, Kıbns sorunu konusundakı gorüşlerinin aynen devam ettiğini, tarafımıza bildirerek, «Çekoslovakya'nın Kıbns'a silâh sevk etmesinden üzüntü duyduklannı» ıfade etmişlerdır. Bu arada, özellikle önceki günkü görüşmeler ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Tiirkiye Millî Ialebe Fe sırasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'derasyonu Genel Başkanı Sencer Güneşsoy ve arkada$ları dün da ızledıklen politikayı şiddetle yeren Sovyet Basüzerinde Kjbns katliânundan resimler ve (insanlık dı$ı davra bakanı Kosigın. «Türkiye'nin bir Amerikan müttenışlara siz de katıldmız» yazüı bir siyah çelengi Cekoslovak Bü fiki olarak, Vietnam sorunu konusonda gayret sarfetmesinin dünya bansına fayda sağlıyacağını» beyükelçiliğinin kapısma bırakmışlardir. lirtmi; ve «Türkiye'nin, bir ülkenin ıstırabının dinmesi ve Vzakdoğuda kesin bir banşa gidilmesi için gayret sarfctmesini» istemiştir. SIYAH ÇELENK Genel seçimler lyı haber alan kaynaklara göre, Parlâmento dısı şahsiyetlerden kurnlacak yeni kabine olaganüstü toplantıva çağınlacak, Parlâmentodan güven oyu aldıktan sonra yeni seçim tasarısııu kanunlaştıracak ve muhtemelen N'isan ayında Genel Seçimleri yapacaktır. Türk Yunan görüşmeleri Yabancı gozlemciler bu defaki hükumet buhranının ve hattâ çözümünun önceden hazırlamnış olduğu kanısındadırlar. Gozlemcıler ayrıca, şımdi ikili Türk Yunan görüsmelerinin ne olacağmı da merak etaıektedirler. Bazdarına göre geçici bir kabinenin bu görüşmelere devam etmesı ve gercek bir çözüm için herhangi bir fonnül bulunmuşsa bir anlaşmaya gitmesi imkânsız de ğildir. Meclis'te Kıbrıs katliâmının yıldönümü anıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi dün saat 15.00'de toplanmış Bağımsız Milletvekili Re şat Özarda, Kıbns katliammın 3'üncu yıldönümü dolayısıyla gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Özarda 3 yıl önce Rumlarrn Türklere karşı giriştiği harekâtı anlatmış ve «Mücahitler Kıbrıs Türk hal kının haklan tam olarak verilmeden silâhlarmı bırakmıyacaklardır. demiştir. « Bu arada Reşit Ülker (CHP) nm Petrol Kanunu tadıl teklifınin geçici bir komısyona sevki kabul edilmıstir. Vano depremini ıncelemek için kurulan araştırma komısyonunun görev süresınin bir ay uzatüması kabul edılmiştir. Bundan sonra soru önergelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Kemal Nebıoğlu (TIP) ın maden ocaklarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili bir sorusunu cevaplandıran Calışma Bakanı Ali Naili Erdem, Türkıye'de 897 maden ocağı bulunmasına karşılık, buralarda 5 mühendis çalıştığını. bu mühendis sayısınm son gün lerde 12 ye yükseltilebileceğini açıklamıştır. ünün Yunanistan'daki rtotıan değişiklık Kalkınma ve din AJ>. li Sabahattm Savcı dia konusunda bazı aşın tezabürleriı «marazî sola karşı» ortaya çıkti(Arfcası S. 7, Sü. 5 de) 'Sovyetler barı$çıdır,f Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, Başbakanlar seviyesinde önceki gun başhyan görüşme(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bernardes Yunanistanda patlak veren kabine buhranı ile Türkiye, sadece yakın komsuluk ya da NATO içindeki işbirlifi bakımından degil, daha çok Kıbns ibtilâfınm geleceği bakımından ilgilidir. Papsndreu'nnn devrilmesinden sonraki devrede en uzun iktidarda kalabilen Stefanopulos hükumeti, hem pek zayıf bir çogunluğa dayandığı, bem de geçicilikten kurtulamadığı için, Kıbns konusunda ihtilâfı tamamen halledebilecek, NATO'nun dogu kanadındaki çatlağı tamamen ortadan kaldırabilecek enerjik bir tntura gösterememis, alt kademede yapüan görüşmeler uıayıp gitmiştir. Şu var ki, müstafi Yunan Hükumetinin genel olarak yanlış bir politika izlediği de söylenemez. Zira Stefanopulos, Yunanistan kamu oynna malolmnş bir enosis isteğinden kolayea dönemezdi; böyle bir tntum yalnız kendisini degil, Kıralı bile sürükleyip götürebilirdi. Eski Yunan Basbakanı, ihtilâfı müzakere alanına itmekle hem zaman kazandı, hem de gerginleşen havayı ynmuşatabildi. Stefanopulos hükumetinin politikasında görülen bir başka özellik de, Makarios yönetimiyle Yunanistan arasındaki münasebetlere yeni bir yön vermesidir. Stefanopulos'un iktidar devresinde Kıbrıs Fapazına karşı Yunan Hükumetinin tutnmu değişmiş, Grivas Makarios çekişmesi bütün açıklığiyle sn yüzüne çıkmıştır. Kıbrıs Rum idaresinde bu mücadelenin etkilerinin artması, ve bir anlamda iç çatışmanın çörülmesi Makarios'un yapmak istediklerini büyük 81çnde frenlemistir. Gerçi eski Yunan Başbakanının böyle bir politika izleyisi Türkiye'yi sevmesine, Türk Yunan dostlnğuna önem vermesine bağlanamaz. Bu politikada Amerika ve NATO'nun baskısının, Makarios'nn kendi başına işler çevirmek istemesinin, ve Atina'nın «Meçalo Idea» safsatası üzerinde pek hasis olmasının elbette rolfi vardır. Ama ne şekilde ve neden olursa olsun, bugünkü görünüşe göre Stefanopulos politikasımn, Kıbns dâvasını bulnndnğu (ikmazdan zamanla daha iyi bir noktaya getirdifini söylemek hatalı sayılmaz. *** ERE Partisi destek olmaktan vazgeçtiğine ve Papandreu ile birlikte yeni seçimleri istediğine göre, Tunanistanjn o zamana kadar bir teknisyenler kabinesi ile idare edileeefi anlaşılıyor. Ancak partiler arasında Seçim Kanunn üzerinde bir tartışma da var. Bugünkü kannn değiştirilmiş nispi temsil sistemindedir. Eski Başbakan Stefanepulos ise basit nispî temsil istiyor. ERE Partisinin de, gelecek seçimlerden daha kuvvetli çıkmak için, böyle bir tasarıyı destekliyeceği tahmin ediliyor. Bu dornma göre yeni Yunan Hükumeti hiç değilse parlâmentoda yapılacak görüşmelerin ve tasannın sonucunu bekliyecek demektir. O halde seçime kadar geçeeek süre içinde Kıbns meselesi ne olnr? tkili görüsraelere devam edilebilir mi? Henüz durum belü olmadığı için, şimdiden kesin bir şey söylemek şüphesiz hatalıdır. Ne var ki, Atina'dan bildirildiği gibi, efer knrulacak kabine bir seçim kabinesi olacak ise, dıs ilişkilerde ilerisi için bağlayıcı anlaşma, hattâ görflsmelere, her halde giremiyecek, dolayısiyle mesele, yeni seçim yapılıp iktidar devredilinceye kadar askıda duraeaktır. Yunanistandaki kabine değişikliğinde bizce asıl önemli konu, Fapaz Makarios'un Kıbns'ta yeni marifetlere basvurup vurmıyaeagıdır. tç huzursnzluklardan, buhranlardan faydalanmasını pek îyi bilen Baspiskopos, geçici kabinenin tutumnnu tartmak, aynı zamanda Ynnanistanın baskısından kurtulmak için birtakım gösterilere girişebilir. Bu gösteriler yeni silâh siparisleri, Türklere karsı yeni taktikler şeklinde olabilir. Nitekün dünkü haberlere göre, ilk isaret benzin tahdidi ile verilmiş gibidir. Eğer gösteriler karsısında yeni kurulseak geçici bükâmet meydanı bos bırakır da Papaz gemi azıya alırsa, a zaman tek çare Türkiye'nin enerjik davramnası ve azgınüğm başka yollarla önlenmesi olacaktır. Zıyaretten notlar Çetin ÖZBAYRAK ANKARA SovyeUer Birlifi Basbakanı Aleksi Kosigın'in mem leketimıze yapmakta olduğu gezınin ortaya koyduğu en olumlu ger çek, Türk halkının, hükumeti de geçen olgunluğu idi. Karşı lama töreni daha çok nezaket ve protokol kitaplarm'n yazdığı düzen içinde geçti. Ancak işin duygu yonü yoktu. Karşüıkü gülümsemelerin ıçten gelmedigı ve dudaklarda kaldığı belü oluyordu. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Kıbrıs temsîlciliğinden istifa etti Makarios . Bu arada evvelce olduğu gibi bu defa da Makarios'un Yunanistandaki siyasî istikrarstzlıktan fa>dalanarak bazı oldu bittilere başvurmasından endişe edilmektedir. Başpiskoposun gerek Grivas. gerekse son Çek silâhları meselelerinde dıişen Stefenapulos llbkumetı ile olan gorüş ayrılıklan bilınmektedir. BIBLEŞMİŞ MİLLETLER (AP) Brezilyalı diplomat Carlos A. Bernardes'in B. M. Genel Sekreteri UThant'ın Kıbrıs temsilciliğinden istifa ettiği ve yerine, geçici olarak, B. M. Cenevre Bürosu Umum Müdüru Pier Spinelli'nin ge tirileceği bugün açıklanmıştır. Bernardes 1964 yılının Eylül ayından beri Kıbrısta UThant'ın tem silcıliğini yapmış bulunmaktadır. Bu arada Genel Sekreter, Kıbnstaki B. M. Askeri Kuvvetler Ku mandanı Finlândıyah Korgeneral Llmari Armas'm görevini uzattığmı açıklamıştır. İhsan İpekçi toprağa verildi Galatasaray câmiasının ve Türk smema âleminin en emektar ve çok sevilen simalarmdan İhsan Ipekçinın cenazesi dün büyük bir kalabahk ve dostlarınm gozyaşları arasmda ebedî istirahatgâhma tevdi edılmiştir. Şişli camiinde yapılan törende bütün eski ve yeni Galatasaraylılar. sahne ve perde sanatkârları, edebiyatçılar, memleketımızin tanmmış ış adamları, sinema ve filim ciler, basın mensupları ile merhumu sevenler hazır bulunmuşlardır Merhumun naaşı Galatasarayh ve milli sporcular tarafmdan eller üstünde taşınmış ve hazin töreni muteakip Zıncirlikuyu mezarlığında toprağa verilmiştir, Merhum thsan îpekçi yıllarca Türk sinemasına değerii filimler kazandırmış ve gerekse thsan Koza adı altında yazdığı romanlarla tanınmıştı. Merhum, gazeteci arkadaşımız Ismail Cem Ipekçinin babası ve Karıkatüristimız Ali Ulvi Ersoyun kayınpederi idi. Merhuma Tanndan mağfiret dileriz. Öğretmenler Bankası ve bir düzeltme Bir kaç gün önce Ticaret Bankası Galata Şubesl 2 nci Müdürünün yaptığı yolsuzlukla ilgili olarak verilen haberde, bu şubeden kredi alan bir müteahnid:n israi geçerken, bu şabsrn Öğretmenler Bankasını da iflâsa sürük lediği şeklinde bir deyün yanlıslıkla kullanılmıştır. Yanlışlığın «e bebi, aynı müteahhidin başka bu kredi dâvasmm halen görülmekte olmasıdrr. Gerçekte Ögrettnenler Bankası iflâs etmiş veya iflâsa sürüklenmiş değıldır. Gün geç tikçe gelişmekte, şubelerini art^r maktadır. Mevduatı da yüzde •> " ' oranında çogalmıştır. Bu yanlişlığı özür diliyerek düzeltiriz. VALİ YEF\ POYRAZ TEFTİŞTE Ecvet GÜK£SL\ m BOŞ S1RALAB AÜANA Vakıflar Bankası Adana Şubesi Müdüru Ethem Gün dün J\ istar.bi.ld". toptan sebze ve raeyva fıyatları dün saat 1030 da yaakşam saat 16.45 de aynı Bankanın veznedarı Mehmet Türkmen tarafın t't dan 9 tabanca kurşunu ile öldurülmuştur. Cinayeün. zımmetıne 208 bin K, nıu saat süre üe yüzde 1520 arasında birden ucuzlayıverdi. Halbuki lira geçiren Veznedarın Müdürle yaptığı munakaşa sonunda işlendiğı an | j satıcılaı avnı satıcı, ahcılar aynı alıcılardı. Mevcut maj de hiç de2000 İstanbul Yuksek Teknik Okulu öğrencisı, oğretım uvesi sılaşı'mıştır. 35 yaşındaki Veznedar Türkmen cinayetten sonra kalabalığın "r ğişmenuşti Değisen tek bir şey vardı; o da Halden ıçeri giren kalakıntısını yokedecek ve okula akademik karıyer sağlıyacak «Dcvlet arasma kanşarak kaçmışsa da 5 saat sonra Tarsus'ta yakalanmıştır. Öl ' , balığın arsında Vali Vefa Poyraz'ın da bulunmasıydı! • (Arkaaı Sa î . Su. 4 de) Mühendislik ve Mimarlık Akademileri» Kanun Taaarısının gercek ' dürulençocukludur. Olaylayaşında olup 3Vakıflar Bankasından olanMüfet £ ise bir Banka Mudurü 55 ilgili olarak çocuk babasıydı. Evlı ikı kaatil lesmesı ıçın boykota baflatnıştır. 1 bs Adana'ya selmisür. mtM Banka Veznedarı Muduru oldurdu • •11 1 •• •• • • • 1 •• | •• YARIM SAAT İÇİN FİATLAR DÜSTÜ İHSAN ONUR IHTAR BOYKOTU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog