Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Onhntercevatandaş neden ÇfyÜ... • Saçlann dokulmesını onler, • Saçları besler ve çoğattır ŞAT1ROÛLU KOZMETİK SAR • Saç kepeklerını kaşınbyı tamamen yok eder Aklaşmış sacları tabıı Renğıne çevırır A O K K Y Tel 2714 54 SAÇLARINIZIN KORUYUCUSU Reklâmcılık 4688/14861 umhuriYet 43. yil soyı 15229 KÜRÜCÜSU: CTJNUS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhunyet IstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 4290 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 1 Çarşambo 2! Aralık 1966 SOVYET BAŞBAKANI ANKARA'DA Bütçe Karma Komisyoriıoıda 141 ve 142 nci Kosigin'e lehte ve aleyhte gösteriler yapıldı ANKABA (Cumhunyet Bürosu) maddeler tartışıldı Oünkü Senato toplantısında Alican, "Personel Kanunu bir skandaldır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) T D | | | | Bütçe KarI D m P l m a Komisyonunda dün Anayasa Mahkemesi bütçesi görüşülürken 141 ve 142 nci maddeler üzerinde, Başbakanlık bütçesi görüşülürken de Dev let Personel Kanunu üzerinde tartışmalar olmuştur. MİSAFİRİ TAŞ1YAN OTÖMOBİLE MACAR BAYRAKLAR1 ATILDL 5KİŞİMN NEZARET ALTINA ALINDIĞI TÖRENDE AMERİKAN BÜYVKELÇİSİ BULUNMADI Birliği Başbakanı S ovyet Sosyalist Cumhuriyetleridâvetlisi olarak yedi Aleksi Kosigin, Hükumetin MısaiLT Başbakan Kosıgın, Başkentte halkın ılgısı ıle karşılanmıs. şehrın başlangıcı olan Dışkapıdan, ıkamet edeceğı Harıcıye koşkune kadar cadde ve bulvarlar boyu dızılen halk tarafından alkışlanmıştır. 3u arada yer yer aleyhte kuçuk gösteriler de olnauş, Ulus ve Kızıliyda, Kosıgın'ın bulunduğu arabaya doğru kuçuk Macar bayrakları atılmıştır Esenboğa hava alanma ellerınde bazı dovizlerle gelen beş Turkıstanlı da polıs tarafından nezarete alınmıstır günlük resmî bir ziyarette bulunmak üzere dün Ankara'ya gelmiş, Esenboğa Hava Alanmda, Başbakan Demirel'e cevap olarak yaptığı konuşmada, «son yıUarda Sovyet Türk münasebctlerinde meydana gelmiş bulunan olumlu ilerlemeleri tarsin etmek ve bu münasebetleri mümkün olarak sahalarda daha da ilerletmek arzusundayız» demiştir. Asayişle ilgili genel görüşme önergesi reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Hasan Dıncer, «141 ve 142 nci maddelerin uygulanmasınds bazı sızıntılar gör düklerinl ve bu sızıntıları kapatacak bir tasanyı yakınds Meclise sevkedeceklerini söylemiştir. öte yandan, Komısyon üyelerinden Ekrem Alıcan, Personel Kanununa değinerek, «Personel Kanunu bir skandaldır. Bir fiyaskodun demiştir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Uçak iniyor Sovyet Başbakanı ve oerabenndeki heyeti Turkiyeye getiren tlyuşin tıpi özel uçak saat 12 25 te alana lnmış ve saat tam 12 33 da park yerıne yanaşrmştır. Burada, uçaktan inen mısafır Başbakan Kosigin, Başbakan Su leyman Demirel ıle tanıştınlmıs ve ikl Başbakan kısa bır sohbpt te bulunmuşlardır Bu arads Has bakan Demirel, Kosigın'ı Bakan 1ar KuTUh» Uyelerıne takdim etmıs tir. Başbakan Süleyman Demirel \le Sovyet Başbakanı Kosıgın daha sonra, birlıkte şeref kıtasının kar şısmda yer alan plâtforma çıkirak, Sovyet ve Türk mılli marş'a nnı dınlemişlerdır. Mıllî marş lan dinlerken So\yet Başbakanı Kosigin şapkasını sol elinde, Demırel ıse sağ elinde tutmuştur Sovyet Başbakanı C Amerika'ya çattı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) "Merhaba asker,, Mılll marşlann dinlenmesmdpn sonra, Turk ve Sovyet Başbakan lan şeref kıtasmı denetlemlşler, Sovyet Başbakanı Kosigin, DU a rada selftm halınde bulunan Kira ya Türkçe olarak «Merhaba asker» demiştir. Bu sırada Tdrk hava kuwetl°rine mensup jet uçaklan hava alanı üzerinde gösteri uçuşu yapmışlardır. SOVYET BAŞBAKANI KOSİGtN VE BAŞBAKAN DEMİREL HAVA ALANINDA YAPILAN TÖRENDE Sovyet Başbakanı Kosıgın. Başbakan Demirel'in verdığı yemekte bır konuşma yaparak ozetle demiştir kı •Türkive Cumhurivctinin eğeraenliğini tanıjan ilk devlet, Sovyet Rusya olmuştur. Ilişkilerimizın gelişmesine engel olabilecek bir topıak meselesi ve diğer ihtilâflı bir mesele yoktur. Sovyet . Turk münasebetlerinin iyi yonde gelişraesi, Başbakan Demirel'le }apacağımız ga>retlere bağlıdır. Yeni esintilerin duyulmakta olduğu Avrupada halk, harbe karsıdır. Orta ve Yakın Doğu ile de zannımca Turkiye, Sovyetler kadar ilgilidir. Menfaatimiz, bu bolgenin sağlam barış ve güvenlik bolgesi olmasını icap ettiriyor. Amerika'nın Vietnam saldırganlıgı. bütün dünya halkı için bir tehlikedir. Amerika, barıştan bahsediyor ama, attıkları her adım, ıhtilâfı çenişletmek maksadını çüduyor. Mctnam'daki son olaylar, Amerika Hukumetinin durumu son haddine kadar elektriklendirmekten çekinmediğini gösteriyor. Fakat bu, onlara hiç bir başan getirmiyecektir.» umhunyet Senatosunun dünku oturumunda, Van CHP Senatoru Ferıd Melen ve 15 arkadaşının asa\ış konusunda hukumetın sıyaset ve ıcraatını ılgılendıren bir genel gorusme açılması ısteği, APli Senatorlerın ojlarıle reddedılmıştır önergede ımzası bulunan Ekrem Özden (CHP), yaptığı konuşmada, bır hukumet başkamnın halkın emnıyet ve huzurunu temın ıle mukellef olduğunu soylemış, mernleketımızde mal ve ran emnıyetınm kalmadığını, bu sel>eple hufcumetın gorevini yapmadığını ıleri surmuştur. özden, ayrıca; AP iktıdara ge lıp, Süleyman Demırel Başbakan seçildıkten sonra asayişın bozulmakta devam ettığini soyleyerek «Bıçağın kemif e dsysndıgını» belırtmı? ve; «Biz, partiler arasındaki bahar ha\asını dinlemeyiz. Vatandasın emniyetini her seyin ustünde tutarız» demıstır IKİ GREV GÖZCÜSÜ, HAYDARPAŞA ISKELESINDE... (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) lç ve Doğu Anadolu'da şıddetli Kış devam ederken, dığer bolgejerde, bu arada Istanbul'da hava sıcsklığı, dün yukselmıştır. Yeşılkoy Meteorolojı Istasyonu, bugun şehrimizde havanın sisli olacağını, sıcaklığuı 10 dereceye çıkacağmı bucbrmiştir. Dün gece en duşuk hava sıcaklığı, (1) dereca olmuştur. Istanbul'da hava ısınıyor DÜNKÜ TOPLANTI Kış aylarında yollann kar ve buz tutması ihtimalı karşısında şehrin içinde ve dışında trafiğın aksamamasını önlemek amacıvıa dun Vüâyet'te ılgilılenn katıldığı bır toplantı yapılmıştır. Olağanüstu kış halınde 1. Orau, Karayollan ile Beledıye ve Yol, Su, Elektnk Mudurlüğünun bakun ımkânlannm dışında kalan yollara bakacaktır. «EŞKIYALAR İL VE İLÇELERİ PARSELLEYİP PAYLAŞTI» Oniin mmari Yine Personel Avansı Amerikan Elçisi Daha sonra Sovyet Başbakanı Ankarada bulunan yabancı ülkeler büyükelçılerıne tanıtılmış, A merika Birleşık Devletleri Büvüa elçısınin karşılama törenınde bulunmayışı dıkkati çekmıştlr. (Arkası Ss. 7. Stt. 1 de) Konuşmacı, daha sonra, ıhtılâl'den sonra malum sebeplerle zabıta kuvvetlennin moral sıkıntısma uğradıklarını, Guneydoğu ıllennde mal ve can emnıyetınin kalmadığını, bugun ?ehırlerde bıle karakol basmanın umuru âdıyeden olduğunu, eşkı(Arkmst Sa. 7, Sfi. 7 de) Memur avanslariyle ilgili olarak aldığımız mektupUr sayısız. Sadece bölüşömden pay alamıyanlar değil, alanlar da bu vesileyle iç!erini doküyorlar. Hepsinin birlestiği ortak nokta şudur: Dağıtüacak paralar yokluk içinde kıvranan yüz binlerce insanı belki bir kaç gün 8«vindirecek. Ama işte o kadar!.. Sonrasında yine yokluk var, yine ıstırap var. Yine fhatlar artmakta devam rdecek ve asıl önemlisi kötaneltşn.iş çark, büsbütün tekliyerek devlet hizmetlerini yürütmeye çaJışacak. Büsbütün diyoruz, zira avans kanunu Ue devlet hizmetlileri arasında ayirım yoluna gidilmistir. Gerçi kanun karsısında personelin bağü olduğıı müesseseJerin mahiyetleri bakımından bu ayirım vardır. Meselâ genel butçeden maaş alan bir memurla, iktisadl devlet tesekküllerinin herhangi birinde calışan bizmetli elbetteki aynı statü içinde dcğulerdir. Şu var ki Tıirkiyede tarihten gelen anlayış kolay kolay değişmez. tsier aoğrudan olsun, ister dolaylı, devlet hizmetinde çalışanlar, kendilerinı haklı olaıak devlete, aynı ölçüde bağlı görürler. Bu bakımdan hent hizmetlerinin karşılığını almak isterler, hem de hizmetlilerle devlet srasmdaki ilişküerin âdü olması konusunda titiz ve hassastırlar. Yeni kanun işte bu değer yargılaruu altfist etti. Hele bir parlâmentonun ^endi üyelerini avanstan yararlandırdığı halde, memurlann bir kırmına para leremiyoruz, demesi, işleri büsbütün kanştırroıştır. *** Avans tasarısı dolayısiyle yine bize gönderilen mektuplardan biri dikkatınıizi çekti. Diyor ki okuyucumuz; Türkiyede personel sistemi esa^ınds. sdaletsizdir. Böyle bir sistemde sadece avans tasansımn âdil olnıasuıı istemek, çelişmeye düşmek değil midir? Meselenin tömü üzerindc taıiışmaya girersek okuyucumuzun yerden göğe kadar hakkı rardır. Aslında personel reformu da hem sistemin bünyesindeki adaletsjliğiJırm de bngünkü köbneliği ve dolayısiyle köbne rejün yüzünden ileri gelen verimsizliği, devlet hizmetlerinin pahalıhğım ortada.ı kaldırmak îçıiî yapılmak istenmiş ve birinci 5 yülık plâna çirmMır. Çıkarılan kanun bu reformu getirebildi mi? Bizce hayır. Hele işleri sıkıra ele alınıp uygulamaya geçilemediği için köhne sistem, ye.ıı kanunla yamalanmış ve büsbütün dejenere edilmiş olarak yürütiilıiyor. Oteki aksamalar gibi adaletsizlik de bir vakıâdır. Şu var ki köhne sistemin bütün adaletsiz oluşu başka şeydir, mahiyeti tamamen değiştirılmiş ve «devlet hizmetlilerine zam» niteliği ağır basan, aııcak l'arlâmento üyeleri de faydalansın diye ismine avans denilen tasarıdaki adaletsizlik ise başkadır. Bu bakundan sistem nasıl olsa bnzuk temeline tisyanan bir mantıktan hareket ederek, yeni bir adaletsızlİK orneğinin verihnesini elbette doğru görmeye imkân yoktur.» Sayın Demirel A.P. Meclis Grupıında, avans tasarısı görüşülürken, hiç bir vaitte bulunmadığını sdylemiş. Gruptan dışanya haber sızraamakla beraber, anlaşıhyor ki bazı üyeler, avans meselesinin Sayın Başbakanın taahhütleri yüzünden ele alındığından ve işlerin çıkmaza girdiginden şekvacı olmuşlar. Gerçekten, biz de Sayın Demirel'in «sözüm senettir» gibi konnsmalar yaptıgmı hatıriıyorduk. Nitekim koleksiyonlan kanştırdık, «sozia» borç seuedinden başka seçimlerde, Mecliste, kongrelerde personel ka.ıununun ııygulanacağı hakkındaki konuşmalan bir defa daha gözden geçirdik. Meselâ 470 milyon liralık personel maaş farkı ödeneğinın aıttırılanııyacağı ve malî bükümlerin ancak bu smırlar içinde uygulanabileceği kesin ifadelere bağlamnış. Belki bu ifadelerde 7amin tâyin edilmemiş. Ama 1966 yılı bütçesine ödenek konduğuna çöre zaun /anıan tâyini gereksiz kahyor. Zira bir hükümet bütçesini hazırlar ce bütçe içine belirli ödenek koyarsa her halde bu, bir taabhıidün ifadesi olur ve her balde hükümet taahhüdünden vazfeçemez ikbsap edilmis hak geri alınaraaz. Mokarios, Tiirklere verilen Yunanistan'da kabine buhranı başgösterdi ATİNA (AP) Şimdiki koalısvona dahıl en buyuk partı (Rsdikal Millî Birlik Partisi) desteğını gerı almış, bunun sonucu Başbakan Stefanopulos Hukumeti, Parlâmento'dakı çoğunluğunu kaybetmiştir. Durum; Yunanıstan'ı, sıyasi bır buhranla karşı karsıya bırakmıştır [Konnyla ilgili tamamlayıcı haberimiı, 3'üncü sayfadadır.] DDY Tahmil Tahliye îşçilerinin grevini Hükümet erteledi LİKATlŞ'e baglı DDY Haydarpaşa, Dennce, Iskenderun ve Samsuiı Tanmıl TahJıye ışçilerı ile Haydarpaşa Gar Teslım Alma • Yollama ve DDY İstanbul Mağazası Mudurluğunde çalışan 1538 işçının dun sabah başladığı grev, dun hukumet tarafından, «iMilli güvenliği sarsıcı» goruldugu gcrekçesıyle, 30 gun ertelenmıştir. Erteleme kararı Resmî Gazeteae yayınlanmıştır. Lıkatlş'ın bır yetkılısı, şoyle konuşmuştur: «Bakanlar Kurulunnn erteleme kararı, iki gün sonra uygulanabilir. Bu yüzden grevci işçilerimiz yarın gece (Bu gece) saat 12'den itibaren tekrar çalısmaya baslayacaklardır. Bir aylık müddetin sonunda da greve devam edeeeğiz» Grevın başlamasıyle tıcarî ve gumruk ambarlarında tahmil ve tahlıve yapılamamıstır. DDY Ge nel Muduru Kâzım Yurdakul, Şehrimizde bulunan Gümrük ve grevın bır prensıp meselesınden Tekel Bakanı tbrahim Tekin, «Teılen geldığını soylemiş, «Grev, kel maddelerinin hiçbirine zam ya bir ay daha devam ederse Isletpılmayacaktır» demış ve çeşitli ko me, 35 milyon Iira civarında nularda bılgi vermiştir. Rusyaya ilk defa 50 bin litre kan zarara nğrayacaktır» demıştır. yak satıldığtnı açıklayan Bakan, filız çayı kutulannda eksik çay çıktığı yolundaki sdylentileri yalanlamıs ve yatırımlar konusunda şövle demiştir«1967 yılında Bakanlığımız önemli bir yatırım yapacaktır. Bunun için butçeye 96 milyon liralık bir tahsisat konmuştur. Bu paraPetrol Ofısi'nın Kuruçeşme, dan Maltepedeki fabrikada da ge Haramıdere ve Çubuklu işyerrekli değişiklik yapılacak ve siga lerınde çalışan 1000 ışçı, bu sara paketlerinin ambalajlan daha bah greve bashyacaktır. Petrolmükemmel olacaktır.» Is Sendıkası'na gore greve seTekin, viski konusunda da şun bep, Petrol Ofısi'nın evvelce lan sovlemıştır ımzalanan bir topluış sozlesme«Ayda 5 6 bin litre viski ithal sını ıhlâl etmesıdır. ediyoruz. 12 bin litre de yerli vis Bugun asılacak pankartlarda ki istihlâk edilmektedir. Viski ka«Ekmek dedik, tekme yedik», çakçılığını onlemek için, ithâl edilen viskilerin üzerine (Tekel 1da «Esir pazarının satılık köleleri değiliz» ibareleri de \ardır. resince ithal edilmiştir) diye band yapıştırılacaktır. Satıcılarda band GENEL MÜDÜR: «BU, bulunmayan vişkilere kaçak muaKAMJNSUZ BİR melesi yapılacaktır.» POSTA KAMYONU KAYBOLDU Erzurum'da şıddetli kar yüzünden Hınıs ve Çat ılçe yolları trafığe kapanmıştır. Elbistan • Maras ;,o lu trafiğe kapanmış, bu arada bir posta kamyonu kaybolmuştur Denizli*nın Tavas ılçesınde 30 ya&mda İbrahım Yenıaşçı, kaybolan hayvanını ararken, soguktan donarak olmuştur. Kefken Adası'na sığınan denız araçları, Karadenız'deki fırtınanm dınmesıyle yollarına devam ettiğınden, helıkopter yardımına luzum kalmamıştır. benzini kıstı LEFKOŞE (a.a.) Makarıo^ yonetımı, «Kıbns'taki Turklerin benzin depo ettiklerini» ılerı surerek, otomobıl sahıbi Turklerin benzin almalarını kısıtlamıştır. Makanos'un Polıslerı, bu yolda tedbırlere de gırısmıştır Eğer bır Turk, aksıne hareket ederse kendısıne bır daha benzin verılmej ecektır «Tekel maddelerine zam yok» Londra'da çıkan «Times» gazete'ü, «Makarios, Türk askerî taarruznnu önlemek için Sovyet'lerin müdahale edeceğine inanmaktadır. Bu kanaatle kendi hal seklini kabul ettirmeya kalkısmasından endise edilehilir» demektedır «Times» e gore Atina, Makarios'tan şüpbelenmektedir. «TİMES» MAKARİOS'TAN ENDİŞE EDİYOR Zogrep şehrindeki Amerikan konsolosluğu dun tohrip edildi ZAGREP (AP) Yugoslavyanın Belgrad'tan sonra en buyuk şehrı olan Zagreb'te dun B. Amerika'nın Vıetnam'daki davranışlarını protesto eden oğrenciler, Amerikan Konsolosluğunu tahrıp etmıslerdır. Bınanın onündeki meydanda toplanan 7 bin kadar genç, Konlolosluğu tuğla ve taş yağmuruna tutmuşlardır. öğrenciler, polisin çabalarına rağmen, binanın okuma odasına da gırmı?, esyayı tahrip etmişlerdir. • Petrol Ofiste 1000 işçi greve gidiyor Pazar eğlencesi Londrada Thames nehri üzerinde geçen Pazar gunü tehlikeli akrobasi numaraları >apan «Man of Magic» adındaki piyesin tanınmış aktörü Timothy DiU • Russell, bunun kendisi için bir Pazar eğlencesi olduğunu ve her Pazar tekrarlayacağını söylemiştir. T.M.T.F. Başkanı Tural'a tel çekti: "Savaşta kazanılanı dyasiler kaybeder,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TMTF Genel Başkanı Sencer Guneşsoy, dun Genel Kurmay Başkanı, Tural ıle Kıbrıs Cumhurbaskanı Mua\ını Kuçuk'e gonderdığı telgrafta, «1963 yılındanberi kahramanca müdafaa edilen Kıbrıs Tiirklerinin haklarının. bazı siyasiler elinde ENOStS'e dogru kaydırıldıgını» ılerı surn.^stur (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Teknik Okul öğreneileri bugttn boykota başlıyorlar istanbul Yuksek Teknik Okulu öğreneileri, bu sabahtan itibaren 4 gun surecek bır boykota başla>acaktır. İYTO Talebe Bırlıği Başkanı Tuna öztamur, «Okulda dğretim gıkıntısı çekiliyor, denlerimiı bos geçiyor. Bakanlık i«e, 8 yıldanberi tedbir almr/or. Sonra teknik okul öğretmenlerinin saatine 25 Iira, diğerlerine 100 lira verümektedir. Boykotumuz, işte bunlarla Ugilidir» demiştir llgistalik (UrerM boykot, •Uraeiı dav«ın edeoekUr. Ecvet GÜRESLN ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Petrol Ofisı Genel Muduru Kenan Onat, dun grevle ilgili olarak şunları söylemiştir : «Anlaşmazlık, 8 teknisyene özelliklerine göre zam yapılmasiyle ilgilidir. Sendika, bu zammı, aramızdaki toplu sözleşmeye göre yapamıyaeağını ileri surerek anlaşmazlık yaratmıstır. Grev, kanunsuzdur. Dunımdan Bakanlıklar ve Türk Iş haberd*r edilmiştir. GREVDİR» MERSfN «Preveze Deniı Tatbikatı», dün üçüncü defa ertelenmiştir. Bugün başlayacak tatbikatı; Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlan da izlıvecektır. İSTANBUL Beledıye Mechsı'nin dunku toplantısında, Turızm Bankası tarafından Yenıkoy'de yaptırılacak turıstık otele, 18,5 Metre (altı kat)) ıznı venlmıstır. Toplantıda, memba suları bandrol ucretlerinde yolsuzluk ol duğu da ileri surulmustür KONYA Yetistirme Yurdundaki 230 çocuk, iftarda yedikleri yayla çorbası, yoğnrtlu ıspanak ve etli patatesten zehirlenmis, fakat hepsi de kur tanlmıstır. Ayakta tedavileri yapılan çocuklann, yesillenen patatesten zehirlendikleri anlasılmıstır. SAMSUN Ha\za Ilçesınde Cafer Akgul, arası açık bulunan dayısının oğulları Necıp ve Aytekın kardeslerı, teravıh namazından çıkarken, tabancayla oldurmuştur. Kaatil yakalanmıstır. ANTALYA Intıkam için 7 yasındakı bir kıza, 4 kışi tecavuz etmiştir. Çocuğu okula gıderken yakalayıp prmana goturen Mehmet Ah An, Ra mazan An, Alı An ve Kadır Ece; tevkıf edilmiştir. Kız ormanda bavgın bır halde bulunmujtur BURSA ttufbe esnasında Dev let Bakanı Refet Sezgin'e hakaret ettiği iddiasiyle Simsek Camii fahrî Imamı ve \aizi Osman Abus, dün tevkif olanmustur. lmam. B»kanın AP kongresındeki konufma«ına eevsp vrmisti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog