Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

MEMLEKETİN BİRİNDE HOPTİRINAM Çağnnmn ünlü mizah yazan NEStNİK «Büyükler İçin Masallan» gttsel Wr baskı T» on Urm fiyatia yayınlandı. BİLOt YAYINEVİ Sakarra Caddeai No: • Yenijehir ANKARA. Cumhuriyet 14831 umhuriye 43. yıl soyı 15228 KTJRUCUSU: rUNUS NADİ Telgraf rt m e k t u p «dre«fc C u m h u r i y e t İgtanbul P o s t a K u t u s u : Istanbnl N o . 2 4 * Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Y Ki^Bflık Tıcsret Limite^fiirketi yaymlm: [ALTJtHAT l ı büyük tarihi m»V>w •ra r^anı) v l^llhanlılar ora^H Bağ^PŞTebriı: sarajr'İT^ında geçenl^B! kj^BHtikAm hcyecanlı 1 İ^SJ ^V F«ata 1 Temlz B^bsskı, ne urîbiı&ut ve cöçttvnkli 1 fömbı ieinde butüJBotapjflarda v \ 1 1 1 Genel Dağıünt Kemal Ks%gekm Ankara 5|Llstanbul. ' (Peza^eklâm: 575) 14839 ^ : 12,50 •**tjT\m Solı 20 Arolık 1966 Meclis'teki sinirli hava hastalık ödeneklerini artırdı AP Grupu lasanyı görüşta Parlâmento üyeleri Meclisin çalışmamasından yakındılar Tiirk Sovyet ilişkileri •vyet Sosyalist Cnmhnri| yetleri Başbakanı Aleksi ı Kosigin, beraberinde kala'balık bir taeyet oldugu halde bugün devlet merkezimisi resmen ziyaret ediyor. Fransa'da yaptığı geziyi bir haftalık aradan sonra nlemekle beraber, biz, Sayın Kosigin'in bn iki ziyareti arasında yakın bir ilinti bulundugu kanısmda degiliı. Gerci Frans» da, Türklye de NATO'nun birer üyesidirler. Dogn Batı ilişkileri bakımından çöıüm bekleyen sorunların Paris'te oldugn gibi Ankara görüsmelerinde de ele alınması, banlar üzerınde Ortadogu ve Do|n Akdenis banşı açısından özellikle dornlması beklenir. Fakat biıee liyaretin MÜ önemi, Türkiye ile Sovyet Ruiya araundaki ilişkilerin, çıfımıı koşnllarına aygnn. narraal yonde gelismesi imkânlarına yeni bir katkıda bulnnabilmek fırsatını her iki tarafa da sağlamı« bulunmasıdır. 1917 Devrimiyle knrnlan Sovyetler Birliği ve Anadoln îhtilâlinin çocugu olan Türkiye Cnmhuriyeti, 1920 yıllanndan baslıyarak, ne Çarlık, ne de Saltanat devirlerinde benzeri gorülmedik bir dostluk ve iyi komsuluk yasantısı içine ginnişler, tkinei Cihan Savasına kadar bn yaşantıyı en basanlı bir biçimde yürütmüşlerdir. Ankarada Atatürk' ün, Moskova'da Lenin'in elele vererek kvrdnklan bn dostlnk sajlam bir temele dayamyor, kavnağını, genç milletlere ı«ık tutan Szgürlük ve bagımsızlık ilkeierinden alıyordu. Bn itibarla tkinei Ciban Savaıının sebep oldugu bnhranlar yüzfinden bir ara sarsılan b» dostluğun, onarım kabnl etmez yıkıntılara yol açabilecefini, biz Atatürk'e bağlı Cumhnriyet kusaklan, hiçbir zaman istemedik. Tarih ve coçrafyanın komşn olarak yarattığı bn iki tnillet, yüzyıllar boyunca sık sık tekrarlanan savaslarla yofrulduktan sonra, ilk kez Atatürk ve Lenin'in ortak çabaları sayesinde banş ve dostluk ilişkileri içinde beraber yaşamanın her iki ülkeye oldugu kadar dünya bansına da yararlı olacagını ispatlamıslardır. Şn halde, komşuluk ortadan kaldırılamıyaca|ına göre, iki ülke arasındaki ilişkileri eşitlik, güven ve dostlnk havası içinde neden daima iyiye doğrn gelistirmekten çekinmeli? Sovyet Rasya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sallantıda kalmasından çıkar nman, Türkiye'de Sovyetlere karşı sürekli bir knşku harası esmesinden memnnn olanlar bnlnnabilir. Kuşku bavasım sürdürmek uğruna bnnlar, çaba da harcayabilirler. Her iki memleketin zararına yol açacagı bilinen bn hali etkisiz bırakmak için tek sart, karsılıklı konuşmalarda açık olmak, içten olmak, realist olmak ve iyi komsuluk ilkelerine bağlı kalmaktır. Hızla değişen dünya, sayısız problemlere çöznm yolu aramak ve bnlmak zorundadır. Kendi ölçüleri içinde Sovyet Rnsvanın da, Türkiye'nin de agır dâvaları vardır. Bu dâvaları adım adım çözüme nlaştırmak, ancak bans ortamında mümkündür. tyi niyet çizgisinden nzaklaşılmadığı takdirde, iki millet arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından basanlı gelismeler kaydedileceğinden şiiphelenmek için biz ortada bir sebep görmüyoruz. NADTR NADİ AVANSIN TESMİLİ RABUL EDİLMEDİ ANKARA Cumhuriyet Bürosu) emurlara svans verilmesini öngoren tasarı dün AP Ortak Grupunda goruşülmus, hükumetin »evkettıği v« komisyondan geldiği şekli ile kabul edilmiştir. Buna göre, AP Ortak Grupu, tktisadi Devlet Teşekkulleri, Belediyeler ile Özel Idarelerde çalışan memurlarla emekli, dul ve yetimlere 1966 yılı butçesindeki 470 milyon liradan avans verilmesini reddetmiş, sadece genel ve katma bütçelı daırelerden maaş alan memurlara avans odenmesı esasını kabul etmiştir. Meclis Avans Tasarısını ANKARA Cumhuriyet Bürosu) eclisin Ismail Arar başkanhğındaki dünkü birleşiminde maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasını ongoren kanun tasarısının müzakeresın* baş^anmıştır. Bırleşımin açılmasından sonra, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan maaş ve ücretlere geçici zam uygulanması hakkındaki kanun tasarısının öncelık ve ivedilıkle goruşulmesinı ısteyen bır onerge vermıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kark ma Komisyonunun dünkü birleşiminde Miliet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu bütçelerinin müzakeresi yapılmış, söz alan üyeler, genellikle Parlamentonun çalışamamasından, jtibarının gereği şekilde korunamamasından ya kınmışlardır. Hüsnü Dikeçligil * (AP.), T. B. M. M. de bir mescit açılmasınrn zorunlu olduğunu belirtmiş, Ali Hıza TJzuner de, Meclisteki sinirli havanın hastalık ödeneklerini arttırdığını ifade etmiştir. Millet Meclisi bütçe raporunda, Meclis içinde servislerde kullarulan çay ve su bardaklanmn çosr kötü olduğu belirtilmekte ve T3. MJM. üyelerinin Meclis lokant*sından gereği şekilde yararlanamadıklan, bu sebeple, ayrıca bir kafeterya açılmasınm zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Daha sonra, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu bütçelarinin tiimü Uzerindeki müzakerelere geçilmiş, Enver Güreli (C.H. P.), kanunlann normal sürelerde görüsülmemesinl tenkid etmiştir. N Kosigin Ankara'ya geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetler Birliği Basbakanı, A. N. Kosigin v>e beraberindeki heyet ozel bir uçakla bugün saat 12.30 da, yedı günlük bır resmî zıyarette bulunmak üzere, Turkiye'ye gelecektir. Sovyet Başbakanmı yurdumuza getiren uçak, Türk semalarına gırdiği andan ıtibaren Turk Hava Kuvvetlerine mensup jet uçakları tarafından karşılanacaktır. Kosigin, Esenboğa Havaalamnda askeri törenl« kar şılanacak, Başbakan Suleyman Demirel, Bakanlar, G«neraller ve Ankara'daki yabancı misyon şefleri karşılamada hazır bulunacaklardır. Kosigin'e .refakat eden geniş Sevyet heyetinde, Ckranys Başbakanı Sçerbitskiy. Kasakistan Basbakanı Bcysebayev, Dışislcri Bakanı Birinci Yardımcısı Knzbetsov ve Dış Ticaret Devlet Ko mitesi Başkanı Birinci Sardımcısı Arhipov bulunmaktadır. öte yandan, Sovyet Başbakanının Türkiye'ye yapacağı ziyarete, Dünya basınında büyük önm vermektedir. Dünyanın belli başlı basın kuruluşlarının 30 kadar temsilcisi, Kosigin'ın Ankara ziyaretini izlemek üzere Ankara'ya gelmişlerdir. M Tasannın AP Grupundaki müzakeresı sırasmda soz alan Başbakan Suleyman Demirel, Iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara avans verilmesi için mali imkânın bulunmadığını söyledikten sonra 478 milyon liranın tevzii ve Personel Kanununun derhal tatb'ki konnsunda (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) DEMİREL'İN KONUŞMASI «Kimse kurtulamaz» Turhan Şahin (C.HP.), bir konusma yaparak, kamu oyunda Meclislerin çalışmadığı yolundaki kanaatin yaygm bir hale geldiğini ifade ile, «Bu kanaat geliştiği tak dirde doğacak anarşi totaliter bir özlemine yol açacaktır^ demistir. Şahin, özet olarak şunlan söylemistir: «Bundan önceki devrelerde, Meclislerin itibannı zedeliyen üzücS olaylar olmuştur. Bundan sonra parlâmenterler knt sal çatıya saygı göstermek su retiyle demokrasiye olan inanç lanm ifade etmelidirler. Demokratik düzen «ilâhla değil, bu müesseselerin çahsmalan ile koranur. Mecliste küfür ve kıncı mücadeleler rapüdığı sürece halkın Meclislere olan inancı sarsılır. Kutsal çatı çökerse altmdan hiç kfanae kurtulamaz.» Daha sonra söz alan Hüsnü Dikeçügil (AP.), Parlâmentoya dtisman olanlarla mücadele edilmesinin gerekt^ini, Parlâmentoda yapılan kavgalarm halk tarafından tasvip edilmediğinl belirtmiştir. (Arkaaı S. 7, Sfl. 5 de) Trafik arabası sollayınca Trafik knrallanna uymayan trafik arabasının sollaması yüzünden, Küçükçekmece köprüsü üzerinde meydana gelen kaza, bir kisinin ölümü ile sonuçlannuştır. Komiser Mnavini tlhan Önç yönetimindeki 34 AA 873 plâkalı trafik arabası, önündeki vasıtayı geçmek için sola sapınca, Istanbul yönünden gelen Ibrahim Kuşku yönetimindeki 34 DE 454 plâkalı takslye çarpmıs, şoför tbrabim ölmüştür. Memur maaşmm 1750 Iiraya çıkarılması teklif edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Trabzon milletvekili Hamdi Or hon (C.HP.), memur ve ücretliîere uygulanan maaşlann sımnnm 1250 liradan 1750 Iiraya çıkanlmasını öngören bir kanun teklifi ha zırlanmıştnr. Teklif kanunlaşırsa dereceler, (U şekilde düzenlenecektır: 1 Derec* 1750 154M 2 1250 3 . 1100 4 ı 95« 5 . 800 S <• > "M 7 8 coo 500 9 450 lt . 400 11 350 12 . 300 13 250 14 Teklifin gerekçesinde; bir kısım personelin terfilerinin imkânsız hale geldiği, çok kıymetli elemanların ücret düşüklüğü yüzünden aynldığı; avukat, doktor gibi elemanların ücretlerinin emirlerindeki daktilolarla eşit olduğu belir önergenın buyuk çoğunlukla kabulunden sonra, tasarının tumü uzerindeki muzakerelere ge çılmiş ve ılk olarak CHP grupu adına söz alan Selâhattın Kılıç, hazırlanan tasarının 657 sayılı kanunun yermı geçici bır sure için alacağını belirtmiş, hukumetın 657 sayılı kanunu be nimsemediğini ileri sürmüştür. CHP Grupu sözcüsü, daha son ra, 657 Sayılı Kanunun yerıne uygulanacak yeni tasarının bazı haksızlıkları ihtiva ettiğini, ek görevleri kaldırmadığını, buının için âdil bir ödeme şekli bulunması gerektiğini Iktisadi Devlet Teşekkülleriyle emekli, dul ve yetimlere de şans verılroerinın sağlanmasını, hükumetin buna da bir çsre bulması icap pttıgıni söylemiş, şunlan eklemıştir: «Hükumet, Personel reformu yapmalıdır. Hükumet, bugüne kadarki genel tutumu ile personel konusunda bize güven vermemistir. Hâlen Bzerinde tartısma yaptıgımız bu tasarıyı haksız ve memurlan ayıncı nite likte addettitimizden, CHP Millet Meclisi Grupu olumsuz oy knlUnacaktır». YTP Grupu adına söz alan Nâfiz Giray, Devlet memurlarına verilecek avanstan ktisadî Devlet Teşekkülleriyle mahallî ıriareler mensuplannın da yaıarlandınlmasının zorunlu olduğu nu belirtmiş, özetle şunlan töy lemiştir: •Hükumetin getirdigi svans tasansı, adalet hislerini ıcdeleyiei mahiyettedir. Memurlara dsgıtılacak 470 milyon lira. ik(Arkası Ss. 7, Sü. 7 de) CHP Grupu adına Y T P Grupu adına «PRAVDA» MOSKOVA «Pravda> gazetesinde Kosigin'ın Türkiyeye yapacağı ziyaretle Ugili bir makale yayınlanmıştır. Moskovada, şöyle deniimektedir: «Bu ziyaret, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin düzelmekte olduğu ve Kemal Atatürk tarafından vaktiyle açıbnıs olan realist politika esasma dayanan mükemmel Türk • Sovyet flişkilf rine geri dönme anlamına gelmektedir.» «Pravda» nın makalesl, lkl devlet arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin Türkiyenin menfaatlerine çok uyduğumı belirterek sona ermektedir. KOSİGİN Vali ile AP'li üyeler saygı konusunda tartışınca toplantı yarıda kaldı Vali Vefa Poyraz ile AP'li üyeler arasında, «kanuna taygı» konusunda çıkan tartısma yüzünden ll Genel Meclisi toplantısı yarıda kalmıjtır. Olay; AP'li üye Nadir Çamcı'nın, Valiye yönelttıği tenkıdlere Poyraz'ın, «Nadir Çamcı'nın neden bu şekilde konnştugunu biliyorum. Bütçe komisyonu üyesi olarak istediği otomobili vermediğim için böyle konuşuyor. Taşıtlar Kanununa göre otomobil tahsisi, imkân•ızdır. Ben, kannnlara saygılı bir insanım. Genel Meclig üyeliği, kanunlan çiğnemek dejildir.» şeklındeki cevabı uzerine çıkmıstır. Toplantı açıldığı zaman AP'li üyeler soz alarak, Vilâyet'in pislığinden, Meclis salonunun soğukluğundan, helâlann girilemez halde oluşundan ve kendilerine gerekli saygının gdsterılmemesınden yakınmışlardır. Vali, bu sırada salonda olmadığmdan, oturuma başkanlık eden Hüseyin Gürpınar, Bunlar, ita ânıiri olarak dojrudan doğruya Valiyi alâkadar eder» demıştir. Bu sırada bir CHP'Iİ uye de Niye Vaünin arkasıııdan konuşuyorsunuz? Buradayken bir şey söyleyemiyorsunuz.^ diye lâf atmıştır. Tam bu sırada Vali, toplantı salonuna girmiştir. Poyraz'ın gelmesiyle Gürpınar, konuşulanlan kendisine nakletmış, Vali de sinirli bir şekilde Nadir Çamcı"yı suçlamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Bö/ükfaojı dedl kl: «Rusya, Kıbrıs konusunda tavşana feaç, tazıya tut siyaseti ory> ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara MP Milletvekili Osman Bölükbası dün Meclis basın bürosunda yaptığı bir basın toplantısmda Türk dış politikası, Kıbns, Amı rika ile olan ikili anlaşmalar konu larında şahsi görüşlerini açıklamıştır. Bölükbası bu arada Kıbns konusunda Ruslarm mesuliyetinin bü yük olduğunu iddia etmiş, «Makarios'a satılan Çek silâhlan ile bir kere daha anlaşılmıştır kl Sovyet Rusya, Kıbns konusunda (Tavşana kaç, tazıya tut) siyaseti takip etmektedir» demiştir. Bölükbası, Yunanistanla yapılan ikili görüşmelerin seyri ve hedefı hakkmda Parlâmentoya ve millete ciddi malumat verilmediğini söylemişür. Bölükbası, lnönü"nün 19 Aralık 1965 taribli basın toplantısında «Türkiye, bir müdahalede bulunamaz» sözü sebebiyle Makarios ve Yunanistanın cüretini arttırdığını, Kıbns'ın ikinci bir Küba yaratılmak istendiğini ifade ederek, şunlan söylemiştir. (Arkası S. 7. Sü. 5 de) Çağlayangil ve Tumbas, yılbaşından sonra tekrar buluşacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çağlayangil ile Tumbas arasında Paris'te yapılan görüşmelerde, iki Dısişleri Bakanının mevcut bütün imkânları zorlamaya karar verdikleri anlasılmaktadır. Bir TürkYnnan meselesi olarak ele alınan Kıbrıs için Çağlayangil ve Tumbas 1967 başında yeniden bnluşacaklardır. 14 öğretmen donuyordu 0 [ 1 Kefkene sığınan teknelere helikoptör ile yardım edilecek (Yurt Haberleri Servisi) Bütün yurdu kaplayan karakış, ozelhkle Orta ve Doğu Anadoluda tesirıni göstermektedir. Dün jurtta Kars, (8) derece ile en soğuk, 12 derece ile de Adana en sıcak şehirlerimizin başında gelrnıştır. Meteorolojiye göre, kar yağışı devam edecektir. Karayollaıı, bütün yollann trafiğe açık olduğunu, ancak vasıtalann tedbir lı yola çıkmalarmı bildirmijtir. RUSYA'NIN TÜTUMU İSTANBUL'DA Istanbul'da, dün de sulu kar yağışiyle birlikte hava sıcaklığı, gece (1) dereceye düşmüştür. Bugun, ısının 8 dereceye kadar yükselmesi beklenmektedir. Gece, don ihtimali vardır. (Arkaaı S. 7, Sfi. S de) Tumbas iyîmser ATİNA, (Kosta DAPONTE Bildiriyor) Yunan Dışişleri Bakanı Tumbas, dün akşam Atina Havaalanındaki demecinde, Türk Yunan İkili Görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı yolundaki haberleri, «Hayal mahsulü» olarak nitelemiştir. Tumbas'a göre ikili temaslar, artık «Yapıcı bir safhaya» girmiştir ve bundan böyle, Bakanlar seviyesinde devam edecektir. Toplantı yeri ve tarihi, Yılbaşından ?onra belü olacaktır. Dün sabah Atina ve Paris'ten verilen kötümser haberlerde ise, «İkili Görüşmelerin suya düştüğü» ileri sürülmüştür. Bu haberlere göre Yunanistan, ENOStS tezınde israr etmiş, Türkiye ise şiddetle itiraz etmiştir. Gazeteler, Turk tutumunun sertleştiğini iddia ederken bunu, Kosigin'ın Türkiyeye yapacağı ziyarete bile atfetmeye çalışmışlardır. 6300 işçi yurda 63 milyon getirdi Bir haftadan beri 20 trenle izinli ve temelli olmak üzere gelen €300 işçi 21 milyon mark (63 milyon TL.) bozdurmuş, getirilen eşyalardan 1 milyon Iiraya yakın gümrük vergisi almmıştır. 27 Aralık'a kadar devam edecek özel işçi trenlerile daha 5 bin işçinin gelmesi beklenmektedır. İlgıliler tarafından belirtildiğine gore, isçiler geçen yılların aksine trenı tercih etmemekte, otomobılle gelmektedir. İSTANBUL Tflrk Müzisyenler Sendikasımn dünkü kongresinde konusan Ziya Hepbir, Tereotuna benzettiği TRT yöneticilerinin tntumunu yer mis, «Onlan yakında hizaya fctireeeğiı» demiştir. • «Dertlere Derman Kampanyası» kumbaralanndan 355 bin lira çıkmıstır. Açılmıyan kumbaralar da vardır. MERStN Dün yapılacafı bildirilen 3 günlük «Preveze Deniz Tatbikatı» bugüne kal mıstır. Beraberinde Kvvvet Komntanlan bulunan Genel Kurmay Bsşkanı Org. Tnral, «En ağır hava şartlan içinde yapılacak tatbikat. birliklerimize soruuı güvenimizin da ha ne kadar yüksek seviyeye (iktıgını denemek imk&nını vereeektir» demiştir. ADANA Anamur'da Atatürk'un nutkuyla ilgili olarak Vali tarafından işten el çektirilen 6 llkokul öğretmeni (Abdülkadir Bulut. Metin Hamarat, Ahmet Yiğit, D. Ali Uysal, Fahrettin Deniz, Sabri Toklu), Bakanhk emrine almmıştır. Türkiye Suriye sınırında silâhlı bir çatışma oldu Anadol satışa çılctı H o l d i n s e b a h D. D. Y. Tahmil Tahliye grevi bugün başlıyor DDY nın Tahmil • Tahliye ve ambarlama işlerinde 1538 işçi, bugun greve başlayacaktır. Grev, Iskenderun. Samsun, Derincc, H. Paşa Lımunlaıı ile H. Paşa garında yapılacalstır. EKMEKLERİN İÇİNDEN TABANCA ÇIKTI ' 6 OTOSAN Otomobil Sanayii A.Ş. tarafından i m a ı edilen ılk Türk otomobili «Anadol» un bugünden ıtibaren satışına başlanmıştır. Türk sermayesiyle finanse edilen ve Dun gece gelen işçılerden Kır yaklaşık olarak imalâtının '/<50'si yurdumuzda yapılan «Anadol» dün sehırlı tbrahım Demır'in plâstık akşam üzeri halka sunulmuş ve bııyük ilgi görmüçtür. testısı ile Akyazılı Fazıl Gedik'(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) • n çantasındakı ekmeğınde, bırer tabanca bulunmuştur. REYHANLI (a.a.t Harran kö% j yakınmdaki Türk Suriye sınırında Suriyeli bir çobanın, sürüyü mayın sahasına sokarak topraklanmıza tecavüz etmesi, sınır muhafız erlerimizle Suriyeli muhafız polislerin çatışmasma yol açmıştır. Erlerimizin, Suriyeli çobanı korkutmak ve sürüyü geri çevirmek için ateş etükleri sırada. sınır bölgesinde bulunan Suriyeli muhafız polisler de »teşle mukabele etmislerdir. eytinburnu'nda dün, 5 çocuklu lokanta sahibi yengelerîni paylaşamayan ıkı kardeşten biri, diğerini tabancayla, öldürmüştür. Cinayet; pazar yerinde, yüzlerce kişinin gözü önünde işlenmişliV. Kçljdisinden 7 yaş büyük ağabeyi Ihsan Çukur'u 4 kurşunla öl.düren 5.,%>crdk babası Gazı Çukur, kaçmıştır. Lokantanın kadına. 5 av.öuce ölen'Uo^ı Hv'seyin'den (kaatil ve maktülün ağabeyleri) kaldıeı|jnlasılmıaMr • ' Polisten ahnan bijgiye göre, yengesi AıÇeJ'ÇukurT^lg} kuran Gazi Çukur. önceki gun ağabeysi Ihsan'ın da Azilf%,e anlaştığını öğrenmiştir «Azize ile alâkasını kessin» diy«^c ha%J gondermesine rağmen Ihsan'ın ılgisinin sürdüğünü gören G^ı^ ^azar ylfcdeki sereilerden^bjrinin arkasında pusu kurmuştur Aradfan ku< bir zaman geçtikten sonrs; gezici esans satıcıhğı yapan thsan, pusukunfciıyerin önünden geçerken Dazi, ansızın fırlayarak tabancasınf fr\telem!fm: Pazar yerindetpantfç yaratan olay sırasmda 4 kurşuna hedef otâflfclhsan, kanlar için« hastiiıaneye kaldırılırken öünujtur. İF «**" .7* Z Lokonfocı dul yengelerini poyloşamayan 2 kardeşten biri diğerini öldürdü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog