Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Iki Gelinin hâtıraları H. de BALZAC Çevlren: Numllah ATAÇ MUU Eğitim Bakanhğınca yayımlanan «Dünya Edebiyatından Tercümeler» serisinde ikinci defa basılnuştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 780 kuruj fiyatla satılmaktadır. (Basın 24191/14068) umhuriyel 43. yı! soyı 15210 KÜRDCUSü: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adreafc C ı u n h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 Cinsî Âdetler Tarihi İlk insanlardan bugüne dünyamızın çeşitli çağlarında çeşitli yerlerde orta3'a çıkmıs cinsî âdetleri inc*liyen ve bir n roman gibi baştan sona merakla okunan bu kitabı Richard Lewinsohn yazmıs, Ender Gürol dilimize çevırmiş. Varlık Yayınevi 8 lira fiyatla yayinlamıştır. Günün en ilgi çekici eseri olmaya aday bir kitap bu. Cuma 2 Aroiık 1966 o*. \ \ \\ Bilgehan, 1967 Mali Yıl bütçesi hakkında açıklama yaptı «* V 5 ASRIN FOTOĞRAFI Dış borçların tutarı 1 milyar 187 milyon dol oıara yükseldi SUNAY, ESENBOĞA HAVA ALANINDA UĞURLAMYOK TIPGenel Sekreteri Türk Iş'e cevap verdi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Türkiye İşçi Partisi 1 Genel Sekreteri Rıza Kuas basına bir demeç vererek Türk İş Genel Sekreteri Haliİ Tunç'un TİP hakkında ileri sürdüğü iddialan cevaülandırmsıtu. SUNAY TUNUS'TA ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) TUNIJS. (a.».) Cumhurbaşkam Cevdet Sunay ve eşı, beraberindeki heyetle bırlıkte, dun mahalli saatte 15.30'da Tunusa gelmış ve Kartaca Havaalanında, Tunus Cumhurbaşkaru Habıb Burgıba ve eşi tarafından karşılanmıştır. Binlerce Tunus'lu, Cumhurbaşkanımıza coşkun sevgı gostensinde bulunmuş, Burgıba ıle Sunay'ın karşılasmast. çok samimi olmuştur. Cumhurbeşkanı Sunay, Tunus Cumhurbaşkanının verdiği yemekte, Türk • Tunus dostluğunu övdükten sonra, özetle demıştir kı: «Türkiye. Pllistin Araplarının ndtrapUnnı gonülden paylaşmakta ve raesru haklannın, B. Miu>tler'in karar «uretleri gereğince verilmesini dilemektediı. Bizim, ızdınp verici Kıbrıs meselesindeki temrnnimiz de budur.» Beıaberindeld Dışişleri Bakanı Çağlayangtl ve aşt, S. Hayrl Ürgüplu, Cahıt Okurer, Nihar ETİID. Cihat Alpan, Tiimamiral Kayacan ile Dışişleri yetkili memurlan, baup VI^O^İM^tKg^^/t/K^jP hurbaşkanırnn Tunus'u zıyaretı, 6 gün Eürecek vn kendisine Atasagun vekâlet edecektir. ^ I «KIBRIS» v e «FİLİSTİN» JLIaliye Bakanı Cihat Bilgehan dün düzenledlği basın toplaniı&mda 1967 Malî yılı Devlet bütçesinin 19 milyi>r 665 milyon lira olarak tesbit edildiğini açıkUımıştır. 196" yılı butçesi. 1966 yılı butcesine nazaran 2 milyar S milyon tutarında ve yuzde 11,3 oranında bir artışı öngormektedir. Bilgeban aynca 1966 eylül sonu rakamlarına gön dıj borçlar yekununun 1 milyar 187 milyon dolara ulastığmı, dis borçlar dolayısijle ödenecek faiz miktannın 488 milyon doiar o4duevnu ifade Ue KftrtfvuttıAan 168 miJyrvr» 4<Wıu1ık bdliRuhık» • Uevaluasyon sövlentflerini kesin olarak reddediyoruz» dıyen Maliye Bakanı Bilgehan. Turkıyede halen devaluasyonu gerektırecek bir ortamın tnevcut olmadığım, vergi kanunlarmın tesırlı bir şekilde uygulanacagını ve vergı mevzuatında gelir .arttmcı yonde ıslâhat yapılmak suretiyle 1967 yılı gelir bütçesi tahminlerinin gerçekleştirileceğini ıfade ile şoyle demıştir: «Vergi ziyaını önlemek bakımın dan alınacak tedbirlerin açıklanması mahzurludur. Aynca persoMikroplu ve gıda nızamnamestnel giderleri için 1967 yılı bütçene uymayan Istanbul'dakı memba sine de 470 milyon lira konulmuş tur. Personel kanununun 1967 yı sularından, 15'i Sağlık Müdürlüğunce kapattınlmıştır. Ancak, mülında uygulanması için çabşmalar eyyıdelerın çok zayıf olması, sâde(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) ce mahkerae karar.arı ile para cezasına dayanılması, kapattırılan memba sulannın kaçak olarak ijletılmesini önlemeye ımkân bırakmamaktadır unün îi0tlö rı Jlçılc ama, Açelc değil Plâıılı ekonomide butçe, jıllık proframın uygulaması, daha dofrasn \aadedilen bir uygulamadır. 1963 ten önce plân yokken butçe, aynı zamanda yülık programlann yerini tutmaktaydı. Bu >ıldan sonra durunı degismiş ve programlarla bütçeler birbirlerinin tamamlayıcısı olmuşlardır. Su var ki, tamamlayıcı nitelifine ve plâna rağmen, hükumetlerln hem programın öngördüğü hnsusları yerine getirmek, hem de \aadleri dolgun gdsterebilmek için bütçelerı siskin tottukları, giderler karsısında gelirleri sisirdikleri, böylece bütçelerin daima dengesiz oldukları bir \âkıadır. Denıtesizlik 1963 ten bu yana hayli arttı. Geçen yılda bir milyar lirayı asan açıgın bu yıl Plânlamaya gore 2,7 milyar, Maliye uzmanlarına göre ise 1 7 milyarı bulduğn , bilinmektedir. Ancak bu açık yine gelirler şişirilerek 500 milyon liralık iç istikraz çizgisine kadar indirildi. 1967 yıh programı benfiz açıklanmadığı için, bütçenin hangi ölçiiler içinde siştigini, yahut sisme ve dengesizlik haberlerinin gerçeit ne kadar nyduğunu bilmiyoruz. Ama D.P.T. ilgililerinin son SAN ANTONIO (Teksas), (AP) plân toplantısındaki Uonusmalan \e Sa'Mn Gürsan'ın kamu oyunda Werren Tahkıkat Komısyonu' akis yapan istifa gerckcesinden de anlasılmaktadır ki, açık 500 milnun, «Başkan Kennedy'in kaatili» jon lira dcğildir, en i\imser tahmınle 1 milyar liradan fazladır. olarak ısımlendırdıgı Oswald'ın Deniliyor ki, Basbakan ve resmî ağızlar bütçenin dengeli olduannesı Bayan Marguerıte. «Oğlum gunu, açık vermiyeceğini söjlemektedirler. Ve yine Savın Demirel Oswald, bir zamanlar Türkiye'ye yeni vereıler'in getirilmiyeceğinden söz etmektedir. Bu durnmda gitmek için pasaport istemişti» deyetkili kisiler madfmki böyle demislerdir, o halde bütçe denktir. miştır. Ba>an Oswald, bu arada; Kaldı ki ejer dengesizlik olsa, yeni vergiler ihdası yoluna her haloğlunun Rusya, Kuba ve dığer de çidilmek eerekirdi.. bâzı memleketlere seyahat için de pasaport istedığini bıldirmiştır. Hükümet Baskanları, Malive Bakanları, bütoe açık verdiğinden busune kadar, \ani 1950 öncesinden zamanımıza kadar daima denkOğlunun btr tuzağa düşüruldülikten söz etmısler. ya da açığı pek az göstermekte direnmislerdir. ğune inandığını ıfade eden anne. Aslında bn, hem Doğn tipi bir siyasi d3vranıstır, hem de açığın V> arren Komısyonu Raporu'nun ekonomi üzerindeki dolaylı, dolaysız etkilerini bir oranda azaltma hatalarla dolu olduğunu, olayı düsüncesinin sonucudur. Politikacı, hele bizim gibi değer ölçüleri tahkık ederken 2500 dolar borçlandığıaı sozlerıne eklemıştir. çok değisik ülkede, beceriksiz göriinmekten korkar. Ve zaten olanı baska türlü orta.ia koymak, karavı beyaz göstermek de vaz^ecilmez alıskanlıklarımızdandır. Bu bakımdan. açık bütçe için denktir denıiir. Tıpkı haska olavlarda olduğn gibi Gerçeçi sövlemenın etkisine gelince: bünve zafiyeti ve kapkaç anla>tstan henuz kurtulamaması dolayısiyle pivasa üzerinde psikolojik etkenler büyük rol oynar. Gerçi meselâ bundan 15 yıl öncesinin havası hayli değismiştir. Ama spekülâsvon eğilimleri ve hesapları yine de ilk plânda ver alıyor; özellikle bütçe acığı hikâyesi, akla hemen bir emisyonu. arkasından enflâsyonu getiriyor. Hattâ son günlerde devalüas>on soylentilerı almıs yürümüs, döviz sıkıntılarının baslaması. para darhğıyla para değerinin düsürülmesi arasında hemen bir bajlantı kuruluvermistir. Bağlantının nadir mallar üzerindf spekülâtif bareketleri destekledijı de biliniyor. Nitekim piyasada bazı nıallann karaborsaya sürüklenmesine çalısılırken, bazı malların (özellikle çıda maddeleri, bir kısım zaruri ihtivaç maddeleri) fiatlarında vatandası ürküten yükselmeler baslamıstır. Bu bakımdan hükumet yetkililerinin açıklama vapmaktan kaçınmalarını haklı görmek icin kâfi sebep vardır. tste isin püf noktası da burada. Bir yandan psikolojik etkiyi dusunerek gerçeği saklıvor. hiç deeilse gerçeğin yedirilerek öfren lmesi yolunu öngörüyoruz. Öte yandan zaten kisisel anlayışımız da bizi gerçekleri ters göstermeee doğru itivor. Böylece her yıl açık biitçeler, denktir dive ortaya konuluvor. Peki yok mu ikisinin orta§ı? Tani gelirieri de giderleri de birbirine u^gun denk bir bütçe getirmek imkânı yok mudur? Elbette var. Var ama, önce normal tahrainlere dayalı gelirler, yüzde 7 hıza nlaştıracak vatınm giderlerivle mütemadiven artan câri giderleri karsılıyamaz. Sonra da hükumetler, «halkın davanma gücü kalmadı» gerekçesivle tasarrufları devlet elinden yatırımlara aktarıcı, böylece gelir böliimünü gerçekten artırıcı tedbirlere iltifat etmezler. Haydi az gelismis bir ülkede birinci yol'un cıkmazlığını kabul edelim.. Ta ikincisi? tkineisini neden kabul etmezler? Edilmez. Zira hem oy bakımından antipatik. hem de yönetim çevrelerinin çıkarlarına uyma>an bir yoldur. Bu durumda en kolayı seçilir; sisir gelıri, yap denk bütçeyi, sonu Allah kerim! Mikroplu 15 memba suyu kapatıldı KOPERNİK WASHINGTON, (a.a.) Ayın yuzeyındeki büyuk Kopemik Krateri'nin aynntıh bir fotoğrafı yaymlanmışUr. Lunar Orbiter2 projesinın yetkililerinden Dr. Martin Swetnick Kopernik Krateri'nin şimdıye kadar bu kadar mükemmel bir fotoğrafmın çekilmediğini belirttikten sonra şunlan söylemiştir: «Bu fotoğraftn incelenmesi sayesinde ay'ın oluşumu ve bünyesi hakkında yeni bilgiler edinilebilecektir. 6 Telefoto: THA New York tstanbul kasımda ay'ın çevresinde bir yörüngeye oturtulan Lunar Orbiter2 23 kasımda ay'ın yüzeyine 28.4 mil yakjaştıjı bir sırada Kopernık Kraterini, kamerasmda tesbit etmiştir. Fotoğrafta, Kopemik Krateri'nin sünger bıçimi duvarlan ile içindeki tepecikler gayet net bir şekilde belli olmaktadır. «Nasa» ya göre, fotoğraf, Kraterin başında duran bir fotoğrafçınm çekebileceği fotoğraflar kadar mıikemmeldir. Turk tş Genel Sekreterınin devamlı olarak T.Î.P. i suçladığını, belirten Kuas özetle şunlan söylemiştir: «Halil Tunç, son olarak Türk • U adına verdiği demeçte (Türkive tşçi Partisi Batı modeli bir İşçl partisi olmabdır) demekle Türkiyenin gerçeklerini hiç bilmediğini ve Amerikalı efendilerinin dîrektiflerine körü köriine uymakta devam ettiğini bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye İşçl Partisi n«? Batı. ne de Doğu modeli bir işçi partisi hüviyetinde değfldir. Ve hiç bir zaman da olmıyacaktır. T.t.P. memleketimiz gerçeklerine uygun olarak 12 işçi sendikası tarafından kuınlmuş Anayasaya bağlı miUi, bağımsızlığımız vt emekçl halkımızı savunan Türkiye modeli bir işçl partisidir.» Turklş'in, hakım sınıflann çı karlanna uygun duşen Amerık*n tipi bir sendıkacüığı savun duğunu ileri suren rtuas, «tsoi" nin her haklı dâvasında TtP'in yarunda olmasına, Türkts degil, hiç kimse mâni olamıyacaktır» demiştir. Kuas'a gore, Turk işçisi Turkîç'e artık itibar etmemektedır. Osıvald, Türkiye'ye gitmek için de pasaport istemiş... Kapattırıldıkları balde, büyük bir kısmınrn faaliyet halınde olduğu bilinen memba suları şunlardır: Kocataş, Çınarcık, Hasanbaba, Çam tepe, Şile, Kartalşeker, Akpınar, Yalçmdağ, Başpmar, Keçe. Ömerbcy. Tomruk. Çiftşeker, Özkann, Koru. EGE'de KAR YAGIYOR (YURT HABERLER SERVİSİ) Kuzeyden gelen ydksek basmcın etkisiyle yurdumuzda dun hava sıcaklıgı düşmuş, yagmurdan sonra bazı bolgelerde kar yağışı başlamıştır. Ege'de; Burdur, Isparta, Afyon, Dşak, Turgutlu, Demirci, Salihli ve Nazüll'ye düşen karın kalınlığı, bazı yerlerde 15 santimetreyi bulmuştur. Ayrıca, Gerede"ye de, yılın ilk karı düşmüştür. UTudağ'da ise kar 20 santimetreyı bulmuştur İzmir'de dun sabaha kadar devam eden şiddetli yagış ve fırtına, can ve mal kaybına sebep olmuş, hayat 5 saat felce uğramıştır. Sabah da, Körfez vapurlaruıdan bın, Alsancak ıskelesine yanaşırken, 55 yaşındaki Suzan Yengün, fırtmadan denıze düsmüs, tskeleyle vapur arasında ölmüştur. Son yağışlarla birhkle Istanbulda hava sıcaklıgı düşmüştür. Meteoroloji'den verılen bilgiye gore, bugun hava aralıklı yağışlı geçecek ve ısı, 6 dereceye kadar düşecektir. Ayrıca, dün hava muhalefetınden Karakoy ve Unkapanı köprüleri açılamamış, bazı vapur seferlen geri bırakılmıştır Türk İ«, yurt dısındaki isçiler için Hükumeti $ ucl uy o r ANKARA. (Cntnhuriyet Riirosn) Türkts bır bıldın vavır.lıyarak, «Turt dısındaki isri lerimize karsı takındıfı lâkayt tavırdan ötürü» hükumeti suçlamış, vurt diMn* gıdecek ısçilerin kayıt işlerınm durdurulmasını isteınıştir. Bıldırıde özetle, Yurdumuzun bugün; büyük bir ekonomik ve »osyal problemin. hatta tehlike nin eşiğine getirilmiş bulunduğu, bilhassa Almanya'daki işcilerimizin sınır dışı edildiği» belirtilerek, acele tedbir alınması ve İşçi ataşeliklerinin derhâl kurulması istenmektedir. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) BOXN Batı Almanya Parlâmentosn, Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Demokratlarm kurduğu koalisyonun Başbakanı Kiesinger'e, 340 a karşı 109 oyla güven oyu vermiştir. Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Berlin Belediye Başkanı Willie Brandt, Dışişleri Bakanı olmuştur. Bu arada Maliye Bakanlığına geçen Strauss. bir demeçte. ALmanyadaki ekonomik buhranı önlemek ıçm sert tedbirler gerektığıni belırtmıştir. Bu tedbırlerin Almanyadaki yabancı işçilerin durumuna tesır edeceğine muhakkak gözüyle bakılraaktadır GÜNÜN KIZLARI RÖPORTAJI BUCÜN 5. SAYFAMIZDA İSTANBUL'DA HAVA ERHARD'I ÖVDÜ Yeni hükümet, 11 Hrıstiyan Demokrat T« 9 Sosyalistten kuruludur 62 yaşındaki Basbakan Kıesınger, hukumetın and içmesındec sonra ıski Basbakan Erhard'ı, «iyaset ha yatındaki feaşanlarından dolayı, övmüştür. KLÂKSOK AYIKIZ Ehliyet sorulan Iraklı, trafik polisini 20 nıetre sürükledi! Irak uyruklu Sale Karalde. dün. 786Z8813 plâkalı otomobilıyle Trafik Pohsi Hidayet Niksarlı'; 20 metre kadar sürüklemıştir. Yanhş yoldan girdıği için durdurulan Iraklı, ehliyet ve pasapor' istenmesi üzerine gaza basmış, kapıyı bırakmayan Niksarlı da, suruklenmiştir. Parçalanacağını anlayan Pohs, kapıyı bıraktıktan son ra yuvarlanmış, fakat başka bir arabaya binerek, Karalde'nin peşıne takılmıştır. Kalabalık jol boyunca geçen silâhlı kovalama, halkı heyecana vermiş, neticede Iraklı Aksaray'da, otomobilinin arka çamurluğuna iki kurşun saplanmca, yakalanmıştır. BIR ' DAKİKA:" İSTANBUL Yedi şofdrun tabanca tehditi ile parasını almaktan sanık gangster Kemal Sahin dün 61 yıl ağır hapse mahkura edilmiş, ancak bazı sebeplerle cezası 3« yıla indirilmiştir. 9 Almanya'da kadın yüzünden arkadaşı Türk işçısini oldüren Osman Çapur dün ıki Alman polisinın muhafazasında uçakla Istanbula getirilmiş, Bakırköy Akıî Hastahanesıne yatınhnıştır. Çapur, olay hakkında hiç bir şey haürlayamadığını söylemektedır. • Dun gece Gültepe'de 21 yaşındaki yoğuriçu Konyalı Ramazan Çakır. kendinden 5 yaş bü.vıık hemşehrisi yoğurtçu Suleyman Özdemir'i bıçakla oldurmüştür. Kaatil kaçmıştır. • Kızıl Çın Heyeti. dün EczacıbaŞi, Arçelik ve Bozkurt Mensucat'm tesislerini gezmiştir. Heyet bugün Ticaret Ödasmda Turk ışadamları ile görüşecekîır. Bj 5 ri Emekli subay dıger, gazeteci olan iki İngilİz hakkında Bodrumda, tarihî eserlerimizi kaçırdıklan iddia lek gölge elmesinler tstanbnl Beledivesi, bütçesinde tasarruf temini için: 1 Meclis üyelerinin dış memleketlere yaptığı meşhur «inceleme» gezilerine. ve 2 t'yelerin başlıca dâvet edüdiği ziyafet ve kokteyllere, son verecekmiş. Aman yapmasın! Sakın haaaa... Bu saym zevatın bir kısmı mutlaka uzaklara gitmeli, bir kısmı da mutlaka iyicene yiyip içip doymalı. Zira, belki o zaman şehirde bir takım işler görmek mümkiin olur! D. N. KLAKSON ÇALMAYINIZ Eskiler, Allah kerim ama. Kerimin kuyusu da derin, derlerdi. Biz harb yılları içinde ve 1953 1 > 8 arasında bn kuvuva hep suni <5 tedbirler, sisirmeler, va da bereriksizlikler vüzünden düstük ve içinden güç çıktık. Bu sefer daha dikkatli olmamız her halde gerekir. Trafik Müdürlüğu. son günlerde klâkson yasağını hiçe sayan şofrirleri uyarraak gayesiyle «Klâkson Çalmayinız.> kampanyası açmağa karar vermiştir. 15 aralık günü başlıyacak kampanya, 10 gün de\am edecektir. Kampanyamn bitıminde. yasağı hiçe savan şoföre hemen 15 lira para cezası kesilecektir. Suçun tekıarı halinde ceza iki misli olacaktır. Öte yandan yapılacak kontroUer sırasında, çeşitli sesler cıkarin havalı kornalar sokturülecektir. HALK VE ÖĞRENCİLER İŞİ YANLIŞ ANLAYINCA.. îşın mahiyetinı anlayamayan bir kısun halk ile ögrenci, Polis me(Arkası Sa. \ Sü. 5 de) Ecvet GÜRESİN • ANKARA Bakanlar Kurulu dun gece Demirel'in Başkanhgında bır saat toplanm.şt.r. Sozcu, TBMM'dekı tasarılarm gozden geçirildiğini söylernistir 9 Istanbuldan: Üniversiteye giremeyerek «oı ü r a Yürüyüşü»ne Çikan dğrenciler, dun Başkente varmış. bunlardan 4'ü, izuısiz ve yurüyüş yapmak suçundan nezare» altma alınmıştır * ADANA Gizli yapılan Adana olayıarı ile ılgili duruşmadan sonra 1 tutu,kludan 5'i dun T ••erbect bırakılmıştır. Önümıizdekı duruşmada zenci 8 Amerikan erı dınlenecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog