Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

&KYO Ç ıOnbınlercevatandaş neden I t• kfa Vİ... AKYOK • Aklasmış saclan tabıı Renğıne çevırır • Saç kepeklennı kaşıntıyı tamamen yok eder \ı • Saçlann dokulmesmı • Sacları besler ve coğaltır SAÇFRIKSIYONUKullan.yor?| ŞAT1ROĞLU KOZMET1K SANAYII Tel 27 14 54 umhuriye 43. yı! soyı 15227 KÜRÜCÜSÜ: SUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4299 Sarniha A \Safiye 8 gAÇU\RINIZINtKORUYUCUSü4 Çağlayangil, NATO toplantısından döndü Fıatı İNKILÂP Y* AXft v Pozortesi 19 Arolık 1966 «Çck silâhları Barış Gücü'nün kontrolünde muhafaza altındadır» Bakanlar Konseyi ve Avrupa Konseyı Bakanlar Komıtesı toplantılarından donen Dışışlen Bakanı Çağlayangil, Çek sılâhlarının Kıbrıs'a sevkıyle ılgılı ıncelemeler ve bunların sorumlulaTinın henuz kesın olarak ortaya çıkmadığını ılerı surerek «Bn neticeler ahndıktan sonrs gerekli tedbirler ve tesebbüslerin yapılaeağı tabiidir» demıştır. Çek sılâhlanmn Kıbrıs'a çıkıp çıkmadığını ve Kıbrıs Rum Yonetımi Dışışleri Bakanı Kıprıanu'mın Bırlesmış Milletlerde «Silâhların Mdece poli» donatımında knllanılacagı» yolundakı demeci hıkkında ne duşunduğu sorulan Dısi'leri Bakanı şu cevabı vermıstır : « Silâhlar Ada'ya çıkmadı demedik ki. Kanaatimce silâhlar polise tevdii mntad olan silâhlar degildir. Böile bir iddia sahihinin üstünde kalır. Sılâhlar, bâlen muhafaza altındadır ve Birlesmiş Milletler Komntanının kontrolüne terkedilmistir. Makarios'nn bn konndaki hareketini pek akıllıca bnlmuyornm.» Paris'te Yunan Dışışlen Bakanı Tumbas ıle y*ptığı goruşmeler hakkında Çağlayangil şunlan soylemıştır : « Tnmbas Ile 17 Aralıkta bulusarak Kıbns meselesi ve Tfirk Ynnan münasebetlcri üzerinde görüs teaiisinde bnlnndnm. özellikle simdiv e kadar Büvükelçiler seviyesinde yapılan temasları gözden geçirdik ve bondan sonra görusmelerin Bakanlar seviyesinde devam etmesini kararlastırdık. Gelecek toplantı tarihi miistereken bilâhare tesblt edilecektir.» NATO Bakanlar Konseyi toplantıları hakkinda da Dışışlen Bakanı şu bılgılerı verraıştır: « Fransanın NATO askeri entegrasyonnndan ayrılmasından sonra raeydana gelecefi sanılan sar•ıntının olmadıgını bilâkis üyeler arasında eskisine nazaran savanma alanındaki işbirliğinin daha da ileri bir seviveye çıkartılmasını kararlastırdık. Askerî yardım konnsanda da Amerika'nın vermekte olduğu genîş mikyastaki yardıma ilâveten NATO çerçevesinde Almaaya ve Kanada da Türkiye'ye yardımda bulunacaktır. Ayrıca Italya'nın da yardım tekltfi incelenmektedir. Tipiye mtnlan Kırşehirli öğrencilerden biri kayıp Kara saplanan Trende 55 kişi 4onma Turt Haberleri Servisl Karakış biitün şiddetiyle devam etmektedir. Kar yağışı, yurdun muhtelif kesimlerinde devam etmektedir. 18 öğrenci ile Mucur'dan Kırşehir'e giderken yolda kar tipisine yakalanarak kaybolan iki minibüs, önceki gece kurtarma ekiplerince bulunmuştur. Öğrencilerden biri kaybolmuştur. İstanbul Konya motorlüsü kara saplanmış, yolculan donma tehlikesi geçirmiştir. Şarkışla'da 3, Ulukışla'da 2, Konya'da da 1 kişi tipiden kaybolmuştur. Bir öğrenci kayıp MUCUR Mucur'dan Kırşehır'dekı liselere :kı minıbusle giderken kar tıpısıne tutulan 18 oğrencıden Mehmet Alı Akalm dun geç saatlere kadar bulıınamamıştır. Cumartesı sabahı tipiye tutulan 18 ogrenci onceki gece kurtarma ekiplerı tarafından înez ko yunde bir kahvehanede otururlarken bulunmuşlardı 17 yaşındaki Kırşehır Tıcaret Lısesi oğrencısı Mehroet Ali Akalm, arkadaşlarının ve şoforun ı T Ja desıne göre, bütün ısrarlara ragmen mınıbuste kalmakta dırenmiştır. Kırşehır Valısı, bu konuda. «4li Akalın, ekipler tarafından siirekli şekilde aranma'.ctadır. Henhz akıbeti hakkında bir bilgi alamadık> damıştlr. öte yand&n 40 AC 033 plâkalı mimbüsun. şoföra Ofuz Ok ıse 13 saat mirubüste bekledıkten sonra donmak üzere ıken kurtanlmıştır. NATO Avans Tasarısını AP Grupıı yeniden görüşecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Grup Yönetim Kurulunun, bugunkü Grup toplantısı ıçın hazırladığı tek maddelık gundemde «Avans Tasansının gorflsâlmesi» yer almaktadır. " Kanun yapıcı olan Pârlamento üyeleri bu tasarıda maalesef önce kendilerini düşünmüşlerdir „ Tasart, Grup karartndan sonra mectise getiriteceh '*ü;çesinde Personel Kanunu uygulaması için aynlmış bulunan 470 nıilyon liranın memurlara avans şeklinde dağıtılmasını öngören kanun tasansı bugün AP Grupunda yeniden görüşülecek ve kesin bir karara vanlnıası lıalinde muhtemelen öğleden sonra Mecliste de ele aluıacaktır. Grupta Tasarınm Gruptan ne şekilde çıkacağı kesın olarak bilınmemektedır. Malum olduğu üzere Hukumet tasansı avansın, yalnız genel ve katma butçelı dairelerdeki memurlara verılmesıni öngormekte, mahallî idareler, Iktisadi Devlet Teşekküllen ve belediyeler memurlannı avans dışmda bırakmaktadır. AP Grupu içinde, avansın bu memurlara da tejmilini istıyen milletvekıllerı bulunduğu ve bugunkü toplantıd» bu goruşu SBVUnacaklan bilinmektedir. Öte yandan gerek muhalefet partılerınden, gerekse memur teşekkullerinden «avansın tesmil edllmesi» yolunda gelen gönışler ve tazyik, AP Grupunu yeniden konuyu ele alraaya sevketmistir. Aralıklı olarak «tipi» ve dlâpa lâpa» vağan kar, şehrin dışındaki yerleri örtmüştiir. vent'te kartopu oynıyan çocnklar gorülmektedir. Fotoğralta Le ünün notfarı GÖNÜLLÜLER S5 yotcu donma tehlikesi geçirdi KONYA Bolgemizde karakıj butun şıddetıyle devam etmektedir Merkezde karın kalmhğı 25 san tımi, yüksek yerlerde ve bazı ılçelerde ise 60 santimi bulmujtur. Dun sabah Konyadan Istanbula hareket eden motorlu tren, Ilgın ile Kadınhanı istasyonlan arasında ka ra saplanmış, trende bulunan 55 yol cu donma tehlikesi geçirmiştir. Konya garından gonderılen imdat ekipi, kara saplanan motorlu treni Kadmhan tstasyonuna çekmiştir. Bdylece yolcular kurtanlmış, motorlu tren Kadınhanı istasyonunaa 7 saat bekletildikten sonra. yoltın açılmasiyle Istanbula hareket etmiştir. Çatak köyünde 12 yaşındaki Mus tafa Sankaya, köy civarmdaki kayalıklarda gezerken soğuktan dona rak olmüştür. Barış Gönüllüleri konnsnnda gelen haberler yavas yavas sçıklığa kavnsuyor. önee bnnlann Türkiye'den tamamen geri yollanacakları söylendi, sonra sayılannın indirildiği, çalısma alanlarının sınırlandınldı|ı bildirildi. VVashington'da yapılan resmî açıklama ıle Dısişlen Bakanhğı sözcosünün söyledikleri ber ne kadar farklı gibi göriinüyorsa da, bir gerçeği ortaya koynyor ki, o da sndnr : Hiikumet, Bans Gönüllülerinin »erbestçe icrai laaliyet etmesindeki mahznrlan nihayet fcavramıs ve bu faaliyetin kısıtlanmasını istemistir. Tfirkiye'nin teklifî Amerika tarafından pek olumln karsılanmamakla beraber, tedbir zornnlalnğnna Johnson hnkflmeti de dnymnstur. Yeni şekle göre, 445 olan Barış Gönüllüsü sayısı yavas vavas artırılacak ve bunlar sadeee oknllarda tngilizee öğretmenligi yapacaklardır. Müteveffa Kennedy'nin döneminde komlan Barış Gönülüleri Teşkilâtının amacı o zamanlar dünyaya parlak sözlerle ilân edilmisti. Gönülliiler, az gelişmis ülkelerin toplnm kalkınmasma yardımcı oiacaklar ve bir derviş gibi, geri kalmıs bölgelerde, köylerde o bölge halkınm yaşayişına nyarak çalısaeaklardı. Alacaklan para 78 yüz lira civanndaydı. Ayrıca Amerikadaki hesaplanna ayds 75 doIâr yatırılıyordn. Otomobil falan gibi esyayı gittikleri yere götüremezlrr, oradan da alamazlardı. Amerika gönüllülerin gelir ve yaşantılannı sımrlandırmakla, Amerikalılann da bans ve insanlık nğrnna bir lokma bir hırka misali yasıyabileceklerini hem göstennek, hcm de Amerikalıyı az gelismis filkelerde sevdirmek istiyordn. Türkiyede ilk u>;ulaması 19S2 de baslayan Bans gönüllülüğunü öncelrri kimse tadırgamadı. Gerçekten, gelenler iyi Amerikalı'yı temsil eder gorünnyorlardı. Çoğnnlnkla yasları pek genç olan bn Yeni Dünya insanları, otostop'la diınyayı dolasacaklanna, Snltanahmet otellerinde esrar arıyacaklanna, kendilerince ekzotik ve eksantrik kabnl edilen yerlere gönüllü gidiyorlardı. Şn var ki, Amerika'da 3 aylık bir kursa sokulnp çıkanlarak gönderilenleTden büyük çoğnnluğunun hiçbir ise yaramadığı kısa zamanda anlaşıldı. Yapılan testler ve incelemeler, bir kısmının sağını solnnn bilemiyecek kadar cahil oldngnnn, bir kısmının ruhî boznklnğa, dengesicliğe müptelâ bulnndağnnn ortaya kovdn. 200 dolârcık gibi Amerika standardına göre pek düsiik aylıkla Bans göniillfilüfiinn kabnl edenlerden pek azı ise bir bilim dahnda nzmanlaşmıs, hekim. Sfretmen, fizikçi, v.b. idiler. Kennedy'nin ölümünden sonra eönüllüler yavaş yavas değistirilmeye baslandı, havaî gençlerin, cahillerin yerine akIı basında şörıinenler gelmeğe başladı. Bn aklı basında gönülliiler, tneselâ Törkiye'de Karadeniz gibi, Doğn gibi bölgeleri de pek seviyorlardı. Aynca bölgelerde Barıs Gönüllüsü Teşkilâtının merkezleri knnıldn, gönüllüler böylece disiplin altına alındılar. Gelgelelim «aklı basındakiler» in çoğalması ve disiplinin sağlanmasiyle beraber çahsmalarda bir degisiklik oldnğn da gözden kaçmadı. özellikle Dogn'da ırk ayırımı propagandalan ziyadesiyle artmıştı. Bazı gönüllüler, hacısiyle, hocasiyle, nnrcnsiyle fazla ilgileniyorlar; bazı gönüllüler ise Irak'taki Barzanî harekâtiyle Dogn bölgesi arasında iliskileri arastırmağa pek meraklı gorünnyorlardı. Gnvenlik Knrnln'na gelen baberler hiç de içaçıeı değildi. İse, rüfaîler gibi, C.l.A.'nın kanstığından söz ediliyordu. 19461948 yıllan arasında Dofn'ya sızmıs olan Taskentli çezginci hocalann yerini bn defa sanki gönüllüler almıstı. O zamanki Güvenlik Knmln Genel Sekreteri Saym Korgeneral Ülgenalp'in incelemelerinden sonra mesele Knrul'a getirildi. Asın akımlar ve dıs tahrikler konnsn nznn nznn tartısıldı, Amerika nezdinde tesebbüslere de geçildi. Ama Amcrikalı dostlarımız, anlasmaya dayanan programın nygnlanmasında direnmekteydiler. Nihayet Doğn'da söylentiler ayynka çıktı, köylerde kentlerde Banş Göniillülerine halk eskisinden çok daba başka bakmafa başladı. Washington ve Ankara'da teşebbüsler artırıldı, Çağlayangil'in «program gezisi» nde mesele ele alındı ve çalısma alanlarının sınırlanması kabnl edildi. *** Bans Gönüllülerinin bepsini birden Cl.A. ajanı olarak nitelendirmefc şüphesiz yanhş olnr. Sn var ki, özellikle Johnson yönetimi sırasında bn teşkilât «topyekun hareket» doktrinine nynlarak gizli knrulnsla işbirliğine girmis ve dünyanın her yanına bn yolla ajanlann gönderilmesine baslanmıstır. Nitekim sadeee Türkiye'den degil, Bans Gönüllülerinin icrai faaliyet ettiği 54 ülkeden çoğnnda aynı şikâyetler ve tepkiler Washington'a nlasmakta, Teşkilât bünyesinin yine topyekun hareket felsefesî içinde nasıl değiştirilebileceği nzmanlan düsündürmektedir. Bn bakımdan yeni karar bir geçici dönemi yansıtıyor. Bekleyelim bakalım, ayda 700 800 lira alan ve «rüfaîlere» pek fayda gağlayan misyonerler bnndan böyle ne marifet cötrtcrecekler. Mecliste Tazyik ve isteklerin ağırhğına rağmen bugunku Gruptan avansın diğer memurlara da teşmili yolunda bir karar çıkmasının güç olacağı anlaşılmaktadır. Bu görusu savunan uyeler «Hükâmetin mali imkânlannın avansın teşmilinl sağlayaeak güçte olmadıgını» ileri surmekte ve goruşlerini bu noktaya d ay amaktadırlar. Buna rağmen bir çok AP milletvekilinin Grupta «avansın diger memnrlara da tesmili» görüşünü savunacaklan bildlrümektedir. (Arka« Sa. 7. Sn. 1 de) BÜTÇENİN TÜMÜ KABUL EDİLEREK MADDELERE GEÇİLDİ Bilgehan "Enflâsyonist bir emare yoktur» dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler dün gece TBMM Bütçe ve Plân Komisyonunda sona ermiş. bütçenin tümü kabul edilerek maddelere geçümesi kararlaştınlnuştır. İstanbul Ankara yo/u ADAPAZABI Önceki gece bir den bastıran kar, şehirde 10, civarda ise 50 santımı bulmuştur. İstanbul Ankara asfaltınm Hendek Bolu arası kardan bir ara ka(Arkası S. 7, Sü. 5 de) Bazı illerde Ramazan için mesai saatleri değiştirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Ramazan munasebetıyle, parlâmentoda dahı çalışma saatlerinia değiştirılmesi yolıındakl önergeler reddedllirken bazı ülerde valiltkler memurların mesai saatlerinl rftar zamanına göre ayarlamışlardır. Bu arada, Bursa ValiliğJ Bursalerını detıştırmiştir. Ayrıca valililerı değiştirmiştır. Ayrıca valJigin bu ısteğine uyan Bursadaki Karayolları 14. Bolge Müdürlüğü de mesai saatlenni ıftar saaüarine göre ayarlamıştır. Karayollan Genel MüdürlüŞü bu durumu «Bilgi edinilmek üzere» aynca teşkılâtına tamim etmıştir. KarayoUarmm yeni düzeni açıklayan bildorısi şdyledır: «Karayollan 14. Bölge Müdürlügünden alınan 3/12/1966 gün ve 24340 sayıb yazıda, Bursa Valüiği(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Sovyetler Birlıgı Başbakanı A. N Kosigin'in 20 27 Aralık tarılıleri arasında Tıirkiyeye yapacagı resmî ziyareün programı Dışişierl Bakanhğınca Jün açıklanmı?tır tlgıUler, Başbakan Kosigm için Devlet Baskanlanna uyguianan bir proğram hanrlandığırıı ifade etmişler, aynca Ankara'nıa ana cadde ve meydanlanna Tüık ve Sovyet Bayraklan asüacağım blldirmişlerdir. Sovyet ve Türk Başbakanları arasında vapılaca.'c Ankara görüşmelennde de çeşirli dunya sorunlannm ele alınacagı bellrtilmiştir. Sovyet Başbakanı proğrama göre 3 gün Ankarada. 2 gün Izmirde, 2 gün de tstaabulda kalacak, çeşitli görüşmelerde ve lncelemelerde bulunacaktır Ankara görüsmeleri sırasında taraflar genel olarak dünyanın slyısl durumu üzerinde durarak önenll sorunlan tartısacaklar bu arada Kıbns, Vietnam, Avrupa früvenli>ı, Almanyanın birleşmesi, nükleer silâhlann kontrolü, süfthsızlanma ve Orta • Dogu bloku ülkelennıa yaratbğı sil&h dengesızlığl konulanndaki görüşlennl bildireceklsrdir. KOSİGİN YARIN ANKARA'YA GELİYOR Bir Yolcu Ucağı düştü, 18 ölü var BOGOTA, COLOMBİA (AP) Bir yolcu uçağı Pazar sabahının erken saatlerınde, Eldorado hava alanına mıs yapmağa çalıştığı sırada duşup parçalanmıstır. îlk haberlere göre, uçu murettebat olmak üzere en az 18 kisi can vermiştir. Uçak yolcularından bazılarının yaralı olarak kurtulduklan santlmaktadır. Kazanın, alanı kaplayan kesıf sıs yuzunden vukua geldiği bellrtilmiştir. 1967 Basbakan'a Bursa Nutku ile ilgili soru yöneltildi ANKARA (Cnmhnriytt Bürosn) Hayrettın Uysal (CHP), Başbakana Atatürk'un Bursa nutku ile ilgili olarak bir soru onergesi yoneltmiş ve önergeyi M^clis Başkanlığına vermıştir. Uysal, onergesmde, Başbakanın AP kongresındeki konuşmasına değinerek şunlan sormuştur: | Atatürk'un Bnrsa nntkn• nun anarsi yaratıcı bir demeç oldngn kamsında mısınız? Bn nntukla anarşi araanndaki il gi nedir? O (Ataturk'e nisbeti mevcut * zannedildığinden şımdiye ka dar adalet cihazının müsamahası ile karşılanan bu d»meç..) sözunüzden bundan boyle bu nutku okuyanlar adaletçe takıp (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Dun saat 18 de başlajan komıs\on toplantısında bir konuşma yapan Malıye Bakanı Cıhat Bilgehan, tenkıtlerı cevaplandır mıs ve «Enflâsyonist bir emare yoktnr» demiştir. 1966 açığı Bakan konuşmasının basında 1966 butçe uygulaması ıle ılgılı bılgi vermiş, bu arada 1966 yılı gelir butçesı açığının 800 mılyon hra civarında olacağını ıfade etıniştir. Bılgehan, 1967 yılı butçesı gelir tahmınlerının şışırıldığı yolundaki tenkitlere değınerek, 1967 yılı içinde yapılacak bazı gehr arttıncı operasyonlarla but çeve 950 mılyon lira sağlanacağını açıklamıştır. İki tren çarpıştı 40 ölü var TERTJEL, ÎSPANTA (a.a.) Teruel yakınlarında bir yolcu ekspresi ile bir yük treni tam hızla giderken çarpışmış, 40 kışı öîmustur. Yolcu trenindekilerden sadeee 10 ya da 12'sinin kurtulabıldığı sanılmaktadır. Şımdije kadar enkazdan 21 } a nık viıcud çıkanlabilmıstır. Rehîndeki altın Malıye Bakanı bu arada 1966 yılı içınde 15 mılyon dolarlık al(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bir motora çarpan meçhul gemi kaçtı ÇANAKKALE Maden dıreğı yuklü olarak Zonguldak a gıtmekte olan Kaptan Bahattin Yılmaz idaresindekı 175 tonluk «Çagatay» motoruna onceki gece Gelıbolu feneri onunde meçhul bir gemi tarafından çarpılmıştır. Arka omuzluktan darbe yiyen motor su almaya başlamtş, tayfalar ise denıze ındinlen filıkalarla sahıle çıkmışlardır. Tomruk yukunden dolayı motor batmadan sahıle çekilmistır. «Ça ğatay>ı dun sabaha karşı Ege'den gelerek İstanbul Boğazından Karadenıze çıkan Italyan, Yunan, Lıberya bandıralı sılep veya gemılerden bırının yaralamış olabıleceğı üzerinde durulmaktadır. YURDA DÖNÜŞ Almanya'dan dün de dört ayrı trenle gelen 1350 iseimiz ortalama oiarak 4 milvon 350 bin Türk lirası karşılığında doviz bozdnrmnslardır. Bu arada 9 adet sunî knrküne gümrükçülerin elkoydnkları Sadık Kalkancı «Memlekette ış yok. Bunları satmak ıçın getırdım> demistir. Bn arada otobüsle Avnsturya'dan gelen Trabzon köylülerinden 25 kişilik Albayrak ailesi 500 bin Avnsturya silini (245 bin TL) bozdnrmnstnr. Resimde, kürklerinin alıkonulması karşısında gümrükçülerle münakasa eden Sadık Kalkancı görülüyor. (Fotoğraf. Selçuk AYBATAR) Ük Türk otomobili «Anadol» bugün bcş şehrimizde halka gösterilecektir. Otomobil sanayiinin son buhışlan. memleketimizin sart^ lanna gore geUştirilerek Imâl edüen Anadol'nn büyük ilgi toplayacağı anlaşılmaktadır Otosan bu munasebetle bugün fabrikad» bir tören düzenlemistir. Fotoğrafta, Anadol otomobili görülmektedir' ANADOL Ecvet GÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog