Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

J* »ŞAHESER ROMANLARZ En Büyük Yazarların En Güzet Et«rl«ri Romen edeblyatından SnlO bfr romao ı <c ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR „ fR * *4y/n kitabmı sunar! > MİHAİL DRUMEŞ Aet bir afk macerası içindc korkunc bir kıskançlığm tahlili Yaldızb lcabartn» ba cf.rtceketk.pli 12.5 l VALSE DAVET 0 V V l ' N İ V . umhuriYet KURUCÜSÜ: rüNUS NADİ MARKSISTLER 2 NCİ CİLI ÇUKTI Stalin, Mao TseTung, Che Guevara, Togliatti, Kruşçov ve diğer Marksist düşünürvve eylemcilerin Türkiyede ilk defa ydyınlanan yaalan ve çağdaş sosyalizmde». görülen yeni hareketler. Yazan: YVright Mills Bütün Kitapçılarda AĞAOĞLU* YAYINEVİ Ankara Cad. 37/7 (Viîtyet karşısı) İstanbul \ Cumhuriyet 1477i eiltli 43. yı! soyı 15226 Telgraf v e m e k t u p a d r e s h C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefanlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Pozor 18 Aralık I 9 « BÜTÇE KOMİSYONUNDA AGIR TENKITLER YAPILDI "ENFUSYONim ESIGIHDEYIZ Kaldır îdrâki.. x gelişmiş bir millet oldnğumaz için basınımızın da imkânları pek bdar. Gazetelerimiz bellibaşlı merkezlerde sürekli muhabir bnlnnduramıyorUr. Önemli olayların geçtiği uzak ülkelere, röportaj için birkaç haftalığına olsun, tecrübeli bir arkadaş göndermekte güclük çekiyornz. Dış dSnys ile ilintimiıi çogu zaman yabancı ajanslann aracılığına dayamak zomndayız. Onlar da temsil ettikleri politikanın propagandannı yapmakla görevli olduklarından, bize kala kala, dürüstlügüne inandıgımız büyük Batı gazetelerinin snndngn haberleri değerlendinnek ve dünya gidişatına dair daha ziyade bu haberin ışıfında okurlarımızı »ydınlatmaya çalışmak kalıyor. Geçenlerde Le Monde gazete•inde gördügüm bir Vietnam rftportajının bende bırsktıgı iılenimleri ba dnşünce ile burada dile getirmistira. Başkan De Gaulle'ün tntomnnn genel olarak eleştiren bu gazete Vietnam konusunda onu yakından desteklemekte ve savunduğu bagımsızlık tezini gerçekler üzerine otortmak amaciyle arada bir Uzakdoguya, oraları iyi tanıyan muhabirler gönderip röportajlar yaptırmaktadır. «Babalar, Ogullar ve ITnslar» başlıgı altında burada çıkan yazıyı bu röportajların sonancnsundan edindiğim izlenimler üzerine yazmış<ım. önce Saygon'u, arkasından Hanoy'o gören muhabir, bu iki şehir arasındaki hayat ve karakter ayrıntılarını anlatıyordn. Muhabirin adını unntmuştam, yazdıklannı da cümlesine, virgülüne kadar hatırlamama imkân yoktn. Daha önce aynı gazetede oknduğum röportajların bende nyandırdığı izlenimlerle birleştirerek Saygon'un yabancı işçali sltında, kukla bükumetli, yarı (îlgın, soysuzlaşmış bir ömür sürdüğü sonucuna vardım. Buna karsılık Hanoy sessiz, karanlık, yoksnlluklar içinde, fakat nlusal bagımsızlık uğnına her şeyi göze almış, ölümü bile kanıksayan bir disiplin altında yaşıyordn. Saygon, bizim Kurtuluş Savaşı yıllannın Babıâli'sini, Hanoy ise aynı yılların Ankara' gını hatırlatıyordu. Yazımda bu benzeyişi dile getirmeye çalıştım. Vay, efendim, mejer ne büyük bir snç işlemişim! Amerikalıdan fazla Amerikan taraflısı Babıâli kalemşorlan derhal irkildiler. O röportajda böyle bir benzetişe yol açacak bir bava yokmus. Ben yazıyı îşime geldiği gibi değştirmiş, kimi olayları uydnrmuş, Saygon rejimini «kasten» kötülemeye kalkışmışım. Gazeteciler Cemiypti harekete geçmeli, beni aforoz etmeli imiş.. Meslek haysiyetini korumak amaciyle harekete geçtigi takdirde Gazeteciler Cemiyetinin ilkin hangi tipleri Babıâlidcn temizlemesi gerekir konusunu şimdilik bir yana bırakalım da Saygon rejimi hayranı şu Damat Fcrit özlemcilerine, çiçeği bnrjıunda yepyeni bir Vietnam haberi ile kısa bir cevap verelim. Haber, 9 Aralık günkü Le Monde gazetesinin ikinci sahifesinde, çerçeve içinde yaymlanmıştır. Kaynağı da A.P. admdaki Amerikan ajansıdır. Özeti şu : Perşembe sabahı Amerikan »skerî polisi Saygon Belediye Başkanı Van Van Kua'yı tutuklamış, ellerine kelepçe vnrarak karakola götürmüş, kimliğini tesbit ettikten sonra serbest bırakmıştır. Olaydan ötürü Amerikan Büyükelçisi üzüntülerini belirtmiş, fakat özür dilememiştir. Resmî Amerikan makamlanna göre olayın sebebi, Saygon Belediye Baskanının Biiyiikflçilik dolaylarında sabab İcaranhgında silâh çekip havaya ateş etmesidir. Fakat, yerliler oIavı söylc anlatmaktadırlar: Ya(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) 50 APlt, ENERJİ BAKANI İÇÎN GENSORU ANKARA Bürosu nerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tbrahim Deriner hakkmda AP Grupunda «Bakanın bazı tasarrufları ve davranışlan konusunda» gensoru açıunası isteği ile elli kadar AP li millctvekilinin hazırlayıp im za ettiği önerge, rauht e melen Pazartesi günü Grup İdare Heyetine verilecektir. Tumbas tartıştı i "«"»«a PARİS (AP) Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Çağlayangil'le Tumbas, dün Kıbns sonınuyla ilgili olarak, bir görüşme daha yapmışlardır. İki bakan, bu özel toplantıdan evvel. NATO Bakanlar Konseyi oturumunda, camia huzursuzluğu yuzünden barut fıçısına dönen Ada'ya Çekoslovak yapısı silâhlar sevki konusunda tartısmışlardır. İki Bakanla müşavirlerinin toplantıları 3 saatten fazla sürmüştür. Görüşmelerei son dereccte gizli tutan taraflara mensup dip lomatlaj, toplantı yerini bile açık lamaktan kaçınmışlardır. Bununla beraber görüşmenin, Türkiye nin NATO Büyükelçisi Nuri Birgi'nin evinde yapıldığı öğrenilmiştir. Yetküi kaynaklara göre Çağlayangil, Cuma günkü toplantıda NATO Dış Bakanlarını, durumun ciddiyeti bahsinde açıkça uyarmış, Türkiye'nin, Makarios yönetiminin eline komünist yapısı veni silâh partilerinin ulaşmasını icabında fiilen önleraek nakkuu mahfuz tuttuğunu ifade etmiştir. Çağlayangil'in Çek silâhlan konusunu ortaya atması üzerine Tumbas, meselenin Konsey'e getirilmesini üzuntUyle karşıladığını söylemistir. Bu arada. Bakan, Ankara ve Atina arasındaki İkili Görüşraelerin, şündiye kadar iyi git(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Çağlayangil ile silâhları,, konusunda îstanhul'a > ılııı ilk kar'ı dttştü / Oış siyasi çevrelere göre, TiirkYuııan ilişkileri çok gergin E öğrenciyi taşıyan iki minibiis tipide kayboldu Yurt Haberler Servisi iddetini arttıran karakış, I dün yurdun birçok bölgesinde felâket halini almış, Kırsehir Mncor yolunda 21 öğ renciyi taşıyan iki minibiis, tipide kaybolmuştur. Birçok yol kapanmış. bazı il ve ilçclerle irtibat kesilmiştir. Bn arada, lstanbul'a da yılın ilk kar'ı düşmüstiir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) i A / a Mali yılı bütçesiıün türaü üzerinde dün Bütçe ve Plân Karma İ W Q # Komisyonunda görüşmeler başlamış, söz alan Komisyon üyeleri, 1867 yılı bütçesini ve bugünkü ekonomik durumu ağır seki;de tenkid etmişler, enflâsyon tehlikesi üzerinde durmuşlar, Hükumetin bütçe açığı ifin sağlanan kaynaklara gitmesini istemişlerdir. Ş Görüşmeler İlk söz alan Kemal Sarıibrahimoğlu (CMP) Hükumetin genel politikası üzerinde konuşmasına başhyarak, gericiliğe karşı alınan tedbirlerin yürnn kalraamasını istemiştir. Fenni Islimyeli (CHP) 1967 bütçesinın enflâsyon tazyikini arttıracak bir bütçe olduğunu (Masrafçı bir bütçe olduğunu) ileri sürmüş, bütçe gelirlerinin şişirildiğini bildirmiştir. YTP'li Ekrem Alican millî gelir hesaplaruun nasıl yapıldığını sormuş, fiyatlarda son aylarda hızlı ( bir artış olduğunu söylemistir. Alican, Merkez Bankası kredilerinin arttığına işaretle, 1960 dan önce enflâsyonun bu sebepten çıktığını hatırlatraış, «Buna engel olmazsanız, enflâsyona gelir dayanırsmız.» demiştir. Alican, plânın öngördüğü tedbirlerin bir an önce yerine getirilmesini istemiştir. CHP li Şefik lnan 1967 yılı bütçesinin ashnda 2 milyar 677 milyon lira açık oiduğunu söylemiş, giderlerin eksik gösterildiğini, gelirlerin ise şişirüdiğıni öne sürmüştür. (Atkan Sa.,7. Sâ 1 *e) Gensorunun esaslan, özelHlvle; petrol fiatları indirimi. THY uçaklarının ikmali, akaryakıt dövizleri. Ofîs'in çalışmalan, bazı tâyinler ve sendika konnlan etrafında toplanmaktadır. Istanbul'da kar AP MERKEZ TEMSİLCİLER MECUSt TOPLANTI HALİNDE. Balkanlardan sarkan soğukhavı dalgasının tesiriyle tstanbul'a dün yılın ilk kar'ı düşmüştür. Üç gün önce başlayan yağmur, dün de devam etmiştir. Bir aralık ısının düşmesiyle birlikte yağmur. yerini sulu kar'a bırakmıştır. Gece ise, aralıklı kar yağnnştır. Deriner ne diyor ? Görüştüğümüz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ibrahim Deriner •Şimdilik söyleyecefim bir yok» demiştir. DEMİREVE 4 YARD1MCI SEÇİLDt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Merkez Temsilciler MecIisi, dün Genel Başkan SUleyman Demirerin başkanlığında toplanmış ve Genel Başkan Yardımcılığı seçimleri sonunda Talfit Asal 82, tsmail Hakkı Tekinel 77, Sadık Perinçek 74, Mustaîa Gülcügil 64 oyla Genel Başkan Yardımcılık larına seçilmişlerdir. Toplantıyı açan Demirel Pa?lâmentonun kesif bir çalışma devresl içine girdiğinl. tafcriOen 300 kanun tasan veya teklif i nin çıkanlması icabettiğinı, bun:arın önemli memleket dertlerine çare olacağını, tesanüt içinde bulunmaları gerektiğini, Türk parasınin kıymetinin duşürüleceği yolundaki haberlerin doğru olmadı ğını, söylemiş ve istismarlara rteğinerek Türkiyede halen süflî şekilde dinin istisraar edildiğini bildirmiştir. 24 öğrenci kayıp DÜNDE385 İŞ0İMİZ1 MİLYON M ARK'UL YURDA DÖNDÜ Doğan Keçecioğlu 6M, Rodezya'ya ambargo koydu | Uyulması zorunlu olan karar, tarihte ilk defa verildi. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NEVV TORK Tarihinin en önemlı toplantılarından birini yapan Güv^nlik Konseyi, Rodezyadaki «âsi» rejimi dize getirebilmek için zorunlu ekonomik müeyyide'er uygulanmasını ongören karar teklifini dört çekimsere karşı 11 oyla kabul etmiştir Bu şekilde B.M. tarihinde ilk defa olarak bir ülkeye karşı, teşkilâta üye 122 ülke, iktisadı ambargo kararına uymaya dâvet edilmiştir. Fakat Güvenlik Konseyi petrol ihracı ambargosunun uy'gulanması için kuvvet kullanılmasını (abluka) öngörmemiş, böylelikle ambargonun etkisiz kalması ihtimalini doğurmuştur. Kabul edilen teklif uyannca, bütün teşkilât üyeleri Rodezyanın bazı ihraç mallarını boykot edecek ve âsi rejime «akaryakıt, silâh, nçak, motorln araçlar ve bonların yedefc parcalarını göndermekte kaçınaoaklardırj> Rodezya, karar hakkmda şündilik hiçbir tepkide bulunmamıştır. Bu arada, Güney Afrika'nın karara uymak niyetinde olmadığı açıklanmıştır. Dün sabah Mucur'dan Kırsehir Lisesi, Ticaret ve Öğrctnıen okulları ile Sanat Enstitüsüne gitmekte olan 24 öğrenci, kaybolmuştur. Tıpiye tutulan minibüslerin, kara saplanmasından korkulmaktadır. Yetkililer. ögrencilerin yol üzerindeki tnaiç köyüne sığınmı? olabıleceklerini söylemektedir. Ögleden sonra Kırşehir Valisi öğrencileri bulmak için ekiplerle yola çıkmışsa, bu defa onlardan da geç saatlere kadar haber alınamamıştır. Öğrenci velileri, yaya olarak çocuklannı aramağa çıkmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sö. 3 te) «YENİ VERGİLER KOYMAKTAN ÇEKİNMEMELİ» Söz alan 67 ll Temsilcisi; hükumete,«Gerekirse yeni vergiler koymaktan çekinmemesi, âdil olmak sartıvla bn vergilerin hal ka anlatabileceklerini» bildirmişlerdir. Bazı temsilcüer de, partide bir «Araştırma Knrulu» kurulmasını, bu kurulun üniversite ve gençlik teşekkülleriyle ilişkiler kurmasını istemiştir. zel bir trenle dün Almanyagelen 385 işçi, 1 milyon mark (3 milyon TL.), Diyarbakır'a bir gelin ve Almanyada dogan 7 çocuğu da ilk defa Anavatana getirmiştir. Ü dan Sükan, Barış LronııUulerımn köylerde hosa gitmediğini söyledi ANKARA (Cumhnrivet Bürosu) Amerikan teknik ydrdınu çtr çevesınd? Türkiye'de göre« yapan Barış Gönüllülerinin durumlarınm gözden geçırıldiği, bunlardan köy hizmelierinde çahşmaların fayda sağlamadığı ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar arasmda da tensikat yapılacağı Dışişleri Bakanlıgı tarafından acıklanmıştır. Diğer .araftarı İçişleri Bakanı Faruk Sükan da, «Barıs gönüllülerinin özellikle köylerde rastİ3nan bazı hoşa gitmey?n davranışlan konusunda ilgililerin jükkatinin çekildifiııi. söylemistir Dün sabaha karşı Sirkeci Garına inen işçiler, Almanyadaki işsizlik sebebiyle tekrar dönmiyeceklerini söylemişler ve gümrük muamelelerinin eskiden olduğu gibi trende yapılmamasından yakınmışlardır. Gümrük kapısında, dondurucu soğuk altında muayene için sıra bekleyen ve içlerinde kürk mantolu kadınlar ve çocukların bulunduğu işçiler grupu, beraberlerinde çeşitli g:"im eşyası, radyo, oyuncak, teleskop ve muhtelif ev eşyası getirmişlerdir. Bu arada getirdiği 17 bin markla (51 bin TL.) rekor kıran Menek(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Y . » iUNLUĞUNDAN VE UYKUSUZLUKTAN PERİŞAN DÜŞÜP, EŞYALAEINI KAYBEDEN MEMO, «AH İ'ANDIM ŞİMDİ NE YAPACAĞIM. BÜTÜN EMEKLERİM BOŞA GİTTİ...» DIYE FERYAT EDİYOE. Çocuklaro «SabinAşısı» yapılacok EŞYASIM TAŞMAK Bulgoriston, Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmek istiyor SOFYA (a.a.) Bulgar Ulusal Meclisinde, «Bulgaristan'ın, Tiirkiye ile ilişkilerini iyileştirmek istediği» belirtilmişür. Toplantınm ea ilgi çekici konuşmalarından birini >apan eski Dışişleri Bakanı Petro Staynof, Balkanlarda şimdi yeni bir rüzgârın estiğini söylemiçtir. Son günlerde İstanbul'd», «Çocnk FelcU vakalarının artması üzerine. 1 Ocak 1967 den itibaren 7 yaşına kadar olan çocuklara «Sabin Aşısı» uygulanması kararlaştırümıştır. Kampanyayı, Sağlık Bakanlıgı ile Vilâyet ve Belediye yürütecektir. Belediye Başkam Haşim Işcan, bütçeye yeteri kadar ödenek konduğu takdirde. kampanyanın çok faydalı olacağını söylemistir. BARIŞ GÖNÜLLÜLERİNİN TÜRKİYEDEN ÇEKİLMİYECEĞİ BİLDİRİLDİ WASHİNGTON (a^.) Ban ? Gönüllüleri Sözcusü, Türk Hüku metinin Banş Gönüllülerinin ülkeden çekilmesini istediğine dair haberlerin doğru olmadığını sövlemiştir. Sözcü, aksine, gelecek sonbahara 215 yeni Barış Gönüllüsüniin Türkiye'ye gitmesi için miızakerelerin henüz bittiğini üeri sürmüştür. «Boraks rezervleri yabancıların eline geçiyor» Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, CHP Denizli Milletvekili Hüdai Oral, dün düzenlediği basm toplantısında, Boraks madeninin de •yabancı şirkeflerin kontrol ve hâkimiyeri altına girmek üzere oldusunıi" ileri sürmüştür. 66 yaşındaki kadın 9'uncu çocuğunu dünyaya getirdi MOSKOVA (AP) Tass Ajansı Gürcistan'daki bir dağ köyünda yaşıyan 66 yaşındaki Züleyha Peridze'nin bir kız çocuğu doğurduğunu bildirmiştir. Ajans, bunun kadının dokuzuncu çocuğu olduğunu, kocasınuı 79 yaşında bulundugunu da haber vermektedir. ANKARA Cumhurbaşkanı Su nay. dün sabah, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural'Ia bir görüşme yapmıstır. İSTANBUL «Anadol» otomobili. yann İstanbul'da ve 4 büyük ilimizde iş adamîanna. ilgiliiere ve basın mensuplarıua çösterilecektir. • Haydarpaşa Nümune Hastahanesinde dün terneli atılan «Yeniden Canlandırma Merke/i»ne, «Dr. Ahmet Rasim Onat KIiniği», Birinci Cerrahl KliniSine ise «Dr. Feridun Şevket Evrensebı'in adı verilmiştir. • Türkiye Çağdaş Ressamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen sergide özdemir Altan «Yılın Genç Ressamı», Orhan Peker de «Yılın Ressamı» seçilmiştir. İSKENDERUN «Preveze Deniz Tatbikatı», bugün saat 9'da, Mersin • îskenderun Domuzbumu ve Kıbns açıklarında başlıyarak, gelecek Pazar gününe kadar aralıksız devam edecektir* YENİ BİR YAZI SERİSİ Seferi... Yazan: Burhan FELEK «Uzay böcekleri» Dünyaya dönmedi! HONOLULU (AP) Uzay böceklerini taşıyan kapsül, dünyayadönmemiştir. Dün yeryüzüne ip mesi gereken kapsül, halen dünyanın etrafında dönmektedir. Uzmanlar. kapsülün izlediği roy i ! B \ Ş I TATİLİ DOLAYISİYLE VE İŞ AKİTLEBİ FESHEDİLEN BİR KIStM İŞÇİLER, PEYDEH PEY YT.TIDA DÖNMEKTEDİR. tayı da kaybettiklerinden, şimdi I PÜN GELEN 385 KIŞİL1K KAFİLEDE, EŞABPLI VE KÜRK MANTOLV KADINLAK, BİLHASSA DİKKATİ ÇEKMİŞTİB. bunu bulmaga çalışmaktadırlar. Sayfomızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog