Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

5> . »ŞAHESER ROMANLAR î En Büyük Y««fırm En Guzel Eurfori yw ^ J t R ROMAN KİTAH.IĞINIZA YENİ BİR O f Aym kitabını sunar! > Romen adebryatmdait ün.u btr ro»n.w% » . M Î H A İ L DRUMEŞ 9 Ç Acı blr afh macerası içinde karkunt bir krelc.nçlığın tahlili VALSE DAVET umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NADİ demirbaşlan: Gölpınarb MEyLÂNÂdan^onra MEVLEVÎLIK MEVLÂN C^A%jETTİNMektuplar M4NAK1BI ÜAC1 "BEKTAŞI VELİ (VİLÂYETNÂME) % MEVtJfivf ADÂB ve ERKÂNI S, H«fl*a Ciltli " *"FVJar: 20,^20, 20v 10, 15 liradırKİTABEVLEBİ CâncOlk: 7461/14664 Yajdnh ksbartn» bel ciitL C # l * W E I V Y A r i N E V l o h a « * « fc.pl. • 12.5 L 43. yıl soyı 15223 Telgraf ve mektup adreafc Cumhuriyet Istanbui Potta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 15 ACGİlk 1966 ^BW DONANMAMIZ muhtemel bir polis hareketi için AKDENIZE AÇILDI Avans Tasarısımn Mecliste görüsühnesi cumaya kaldi Kıbrıs'a silâh sevkiyatı Güvenlik Konseyine getiriliyor DIŞ HABERLER Inönü "Ayınm yapılması ıslırap konusu olacak,, dedi ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Senatosu Grup toplantısmda dün Genel Başkan İsmet İnönü memurlara verilecek avans konusunda bir konuşma yapmış ve «Memurların bir kısmına avans verilir.. diğer kısmı belki daha muhtaç olduğu halde, dikkate almmazsa, şikâyet hem umumi olur, hem haklı olur» demistir. "Şikâyetler alıyorum,, ^ İnönü, şu konusmayı yapmışür: «Memurlara verilecek avans me selesi içm memleketin her tarafından umumi muvazeneye ve kat ma bütçelere dahil olmayan memurlar tarafından şikâyetler alıyo rum. Memurlardan bir kısmının avans alıp, bır kısmının da almaması meselesi büyük bır tartışma ve ıstırap konusu olacaktır. Bunu, hü kumet isteyerek yapmamıştır, böy le bir münakaşalı duruma girilme nin esası, malî imkânsızlık olacaktır. Mali imkânsızlık. vakit vakit h'ikumetlerm baijma gelebılir, fa = na gelince bu konu diğer me5e ielerin halline tekaddüm eder. Bo zulmus bir maliye ile kamu düze nini idare etmek mümkün değildir. Hâlen malî bir darlık gözüküyor. Bunun gerçek bir sebebi varsa, mu halefet olarak biz, memleket bu dar lıktan geçinceye kadar hükumete elimizden geldiği kadar yardımcı olmak isteriz. Böyle mall bir darlığı bir politika konusu yapmaktan çekiniriz. SERVtSİ ir harb filomuz «muhtemel bir polis hareketine girişmek» üzere önceki gece Gölcükten Akdenize açüırken Türk Hükumeti Praga sert bir nota vermiş, «Kıbnsa Çekoslovak silâhları götürmekte olan gemi yoluna devam ettiği yakdirde, TürkÇekoslovak iüşkilerinin yeniden gözden geçirileceğini» sert bir dille bildirmiştir. Öte yandan da Birleşmiş Milletler Gej nel Sekreteri UThant, Türk Hükumetinin talebi üzerine Çekoslovak silâhlan meselesini Güvenlik Konseyine getirmek üzere hazırlanmaktadır. B Çekoslovak Hükümetine dün sert bir nota verdik Yararlı bir Q stim arkadan gelsin düsün•jicesi ile geçen 3"' çıkanlan J I Personel Kanonu, istim gel*ââlınediği için uvgulanamamıştır. Şimdi hükumet, elde bulunan 470 milyon lirayı, ileride yapılacak maaş zamlanna mahsuben, avans olarak memurlara dafıtılmak üzere bir kannn tasarısı hazırlamıştır. Fakat, bu tasarı çesitli eleştirilere uğramakta, kimseyi memnon eder görünraemckttdir. Bir kez, sayıları 150 binin üstfinde olduğunu bildirdijirniz Ikt'sadi Devlet Tesekküllerinde, Belediyelerde, özel Idarelerde, PTT v.s. yerlerde çalışan vatandaslar bu avanstan yararlanamıyacaklardır. Böylece memuriar arasında ikilik >aratılacak, hatırı sayılır bir kitle mağdur duruma düşecektir. Sonra, zaten borç harç içinde ay sonann çüç bulan memurun cline geçecek olan bir maas tutarındaki para, pek bir ise yaramıyacak, belki sitndiden kımıldadığını gördüğütnüz fiyat artışlarını bile karşılamaya yetmiyeeektir. Aynca, ekonomik hayatımızı tebdit eden enflâsyonist baskının bn yüzden kamçılanması \e devlet memurlarına yardıra edilmek istenirken tiim vatandasların yeni ve ağır sıkıntılara sürüklenmesi ihtimali de gözden uzak tutnlmamalıdır. Bütün bu sakıncaları dfisünmek ve acele etmiyerek alınacak tedbirleri ona göre hesaplamak iji olurdu. Bu itibarla Tabii Senatör Kadri Kaplan tarafından sunulan kannn teklifi üzerinde Meclislerin uzun boylu durup işlemesini biz çok istcrdik. Sayın Kaplan, hazırladığı kanun teklifi ile ortaya jeni bir fikir getirmektedir. Kaplan'ın teklifi özetle sudur: 470 milyon lira memurlara avans olarak dagıtılacak yerde bu para memleket kalkınmasına yararı dokunacak bir yatınm sermayesi olarak kullanılmalıdır. Örneğin bir anonim ortakhk kurulraalı ve memurlara devletten alacaklan avans oramnda bu ortaklığin lisse senetleri dağitılmalıdır. Sayın Kaplan'ın teklifi gerçekten ilgi çekici bir nitelik taşımaktadır. 470 milyon liralık Dir hazır sermaye ile en azından bir milyarhk bir tesebbüse girısmenin mümkfin olabileceğini düsünürornz. Bu tesebbüse devlet de katılabilir. Aynca bagün dağıtılması düşünülen avanstan yararlanamıyacakları için üziildügiimüz bütün Belediye, özel İdare v.s. memurlarına da böyle bir dev ortaklığın hisse senetlerinden verilmek imkânı sağlanabilir. Hattâ isteyen her vatan(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Golcük muhabiriraize göre, mu. tarthikat*. , Marmaris, Mersin ve Iskenderun limarüanna gitmekte olduğu söylenen Türk Dönanmasımn bu arada Kıbnsa Çekoslovakyadan silâh tasımakta olan gemileri de geri çevirmek için ernir aldığı sızan haberler arasmdadır. akarios \önetimj ile Çekoslovakya arasındaki giz11 gilâh andlaşmasının iraza tarihi ve malî portesi henüz bilinmemektedir. Silâhların, niakineli tüfekler ve bazukalardan müteşekkil 150 tonluk ilk partlsi, 23 kasımda Panama baııdıralı bir sileple Adaya gctirilmiştir. 25 zırhlı otomobilden ibaret ikinci partinin Akdenizde, jolda olduğu bildirilmektedir. Yugoslavyanın Dobroviç liminından diğer bir Panama bandıralı şilepe yüklenmiştir. Çekoslovakyanın denize açılan kapısı yoktur. Bazı haberlere göre, yeni silâh lar üzerinde epitim görmek iirere, eylftl ayında. >âni ilk vakyaya Rum askerler de gcinderilmiştir. Haber dünya kamu oyuna ve, Türkiye Hükümetine, «Xew Tork Tfaaes» Arina muhabirinm geçen hafta gazetesine verdiği bir haber sayesinde aksetmiştir. Açık denizlerin serbestliği bir milletlerarası hukuk kaidesidir. Dolayısıyle açık denizlerde seyreden blr tekneye yapılarak herhanifi bir müdahale, «saldırı» an lamuıı taşır ve ciddi sorumluluklar yaratır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bütçe, yarm Komisyon'da göriişülmeye başlanacak «f | % milyar «65 milyon li™ I y otarak teslrit eflüeo 19i* mali yıü genel ve kat* ma bütç* kanun tasarüan ya> rın T. M. M. Karma Korâsyonunda göriişülmeye ba^an» caktır. 1967 mali yılı bUtçe tasarısının gerekçesinde, 1966 yılında gayri safi milll hasılanın 66 rnilyar fi78 milyon liraya ve yıllık artış hızının da yüzde 6,5 a ulasacağının tahmin edildiği bclirtilmektedır. Tasannın gerekçesinde aynca îert basına düsen milll gallrtn 1966 yılında 2 070 llrayı bulacagı belirtilmektedir. Gayri safi milll nasıladaki artış ile ılgüı olarak ısanrun gerekçesinde şöyle denilmektedir: Devlet tstatistlk Enstitüsünün 1961 yılı istihsal amüleıi fiyatlan iübariyle Temmuz 1966 »arihinde yaptıgı geçicı ön tahminlera göre, 1966 yılı gayri safı milll nasılasında yüzde 8,5 oranında bir artış olması öeklenmektedır. 1966 yılında plânda öngörülen yüzde 7 kalkınma hızınırı da Us(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kesin karar Gölcükteki diğer harb gemilerimiz de «hazır ol> durumundadır. Ankara Büromuz çunlan ilâve etmektedir: Donanmanın da dün Gölcükten Akdeniz yönüne hareket etmesi, Ankarada. «silâh taşıyan gemiyi durdurma amacı ile girişilecek bir polis harekâtını öngörecek bir hükumet karannın alınması halinde, bu karan uygulamak üzere açık denize hareket» şeklinde yorumlan mışür. Söz konusu silâhların Kıbns Rum yö'netıminin eline geçmemesi konusunda kesin karar sabibi bulu nan Türkiyenin, diplomatik teşebbüslerden bir sonuç almaması halinde, gemlyi engellemek amacıyla bir «polis hareketine de girişebileceğU ihmaller arasında sayılmakta ve donanmanın dün Akdenize açıhşı bu açıdan değerlendirilmekte dir. "Istimar konusu yapılmayacak., Mali darlığı gidermek için bazı tedbirlere tevessül edilirse bunları kolaylastırmayı düşünürüz. Asıl meseleye gelince, bu, maaş meselesidir. Elde ne ımkân varsa ayınm yapmadan bir muamele yürütmekten başka hal çaresi olamaz. Memurlann bir kısmına avans verilir, diğer kısmı, belki daha muh taç olduğu halde, dikkate alınmaz sa şikâyet hem umumi olur, hem haklı olur. O takdirde de hükume tin cevap vermesi çok zor olur. Hükumet buna çare bulmaya çalışacaktır. Hükumet için ciddı bir vaziyet varsa ki, biz bunu bilmiyo ruz, emareleri görülünce. gerçek tedbir bulmaya meyledilirse bizım tarafımızdan da konularm bir istismar mevzuu olmayacağını bilme lerini isterim.» Ajmı konu üzerinde söz alan Grup Başkanvekili Fent Melen, avans tasarısının bir fantazi olduğu nu maliyenin elinde ödeme yapacak para bulunmadığını ileri sürmüstür. Denizli senatörü Hüseyin Atmaca. memurlar arasında bir ayrım yapıl mamasmı istemiştir. Nü\nt Yetkin ıse hükumetin ken di hatasiyle mali bir sıkıntıya düş tuğünü ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesinin üye seçi mi konusu AP Grupunun Anayasa Mahkemesine üye olarak adaylardan eski AP li senatör Halit Zarbun'a oy vermek için temenni karan alması CHP Grupunda tenkıd edilmiş ve üye seçimlerine CHP H lerin kaülmaması kararlaştırılmıştır. Kıbrıs'a giden silâhları Birleşmiş Milletler kontrol edecek Birleşmiş Milletler CVew York) (a.a.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant, Çekoslovakyadan Kıbrıs'a yapılan silâh sevkıyatının Birleşmiş Milletler tarafından kontrolü için girışilen hazırlıklar konusunda Güvenlik Konseyine bılgi vermiştır. Genel Sekreter, baspiskopos Makarios'un boyle bir kontrolü kabul ettiğini ve Çekoslovakya' dan getirtilen silâhların Kıbns Hum polisine iki aydan once tevzı edılmeyeceğı hususunda beyanda bulunduğunu so\ lemi^tır. Bılindıği gibi, Kıbrıs Rum yönetimi, Çek silâhlarınm Rum poJıs kuvvetlerine dağıtılmak üzere alındığmı iddia etmektedir. 23 DÜKKÂN VE 1 EV YANDI aşkent'in Samanpazarı semtindekı Terlıkçiler Sitesı, onceki gece çıkan büyıik bir yangınla, korkulu saatler geçirmiştır. Kenüz nasıl çıktığı bilinmiyen yangın, saat 01.50 de başlamış ve ahşap dükkânlardan kurulu Terhkçıler Sıtesini bir anda k splamıştır. Sabah saat 7,15 te söndürülebilen yangın sonunda 23 dukkân, 1 ev tamsmen, 6 dükkân da kısmen yanmıştır. B Cevap bekleniyor Ancak böyle bir harekât Mi.lî Güvenlik Kurulunun onayuıdan geçmiş bir hükumet karan gerekUrmektedir. tlgililere göre, başka çare kalmaması halinde hükumetin böyle bir karar almasu çok muhtemeldir. Alınan bilgilere gdre, Türkiye, hâlen, yeni bir tedbire başvurmadan, Çekoslovakya'nın, Notamıza vereceği cevabı beklemektedir. Prag Hükumetinin vereceği cevaba gore, silâhların Adaya çıkıjınm nasıl engelleneceği konusunda Türkiyenin izliyeceği yol tesbit edilecektir. Kıbnsa Dabroviç limarundan 1kinci parti Çekoslovak silâhmı ta şımakta olan Panama bandıralı şilepin hâlen Akdenizde seyir halinde olduğu bıldirilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 1967 programı yayınlandı Vergilerle ilgili yeni tedbirler tavsiye ediliyor ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) 1967 >ılı programı dünku Resmi Gazetede yaymlanmıştır. Programm 1967 yılı kamu sektorü gehr gıder dengesinın 2 mılyar 219 milyon lira açık olduğu programdan anlasılmaktadır. Programaa açık ile ılgıli olarak şoyle denilmektedir : «1967 yılında kamu kesimi harcama hedeflerine nlaşabilmek için 2 milyar 219 milyon liralık ek finansmana ihtiyaç vardır. Kamu sektöriinün bu derece yüksek bir ek finansmana ihtiyaç göstermesinin baslıca sebebi plânda ve onu izleyen programlarda lktisadi Devlet Tesekküllerinin yaratacağı kaynakları ve vergi selirlerini artırmak için önçörölen tedbirlerin bir kısmının henüz gerçeklestirilmemiş olmasıdır. Ekonominin plânda belirtilen yeierlikte bir gelişmeyi de\am ettirebilmesi için bu finansm'i ihti* jfimn «aflam Iki Harbokulu öğrencisi kayıp Kara Harb Okulu oğrencılerınden ıkisi bır hafta once kaybolmuştur Harb Okulundan çıkıp nereye gıttıklerı bellı olmayan oğrenciler 1. Tabur 1. Bölükten Suleyman Koç ile 1. Tabur, 4. Bölukten Fahrı Doğan'dır. Hatırlanacağı uzere geçen hazıran ayı ıçerısinde Kara Harb Okulu oğrencilennden 24 ü ırkçılık gıbı aşırı hareketlerde bulunmak ve bu maksatla teşkilât kurmak, emre itaatsizlik iddialariyle takibata uğramış ve Kara Kuvvetleri Mahkemesinde yargılanmışlar ve bunlardan 3 u okuldan tard cezası almışlardı Bu arada diğer 21 öğrencı de okul disiplin kurulunca sorguja DIŞ HAB^KLER SERVİSİ çekilmişler ve fakat beraet etPARÎS Vietaam için Amemelerine rağmen okul disiplınirıkanın miittefiklerinden yardım ni sarsıeı harekette bulundukistıyeceğı söylenen NATO toplanları için sınıfta bırakılmıslardı. tısı dün sabah, Fransasız başlaBu defa bunlardan 1. Tabur mıştır. Toplantıya 14 ülkenin Dış 1. Bolük öğrencilerinden Süleyişleri ve Savunma Bakanlan kaülmaktadır. man Koc ile 1. Tabur 4 Bölük Edebiyat Fakiiltesi gece öğretimiııe 1 martfta başlıyor Gece öğretiminde uygulanacak sistemle ilgili kanun tasarısı Edebiyat Fakultesi senatosunda görüsulerek kabul edılmıştır. İstanbul Universitesı Edebiyat Fakultesinde gece bğretimı 1 mart'tan jtıbaren başlayacaktır. Bakanhğa gonderilen kanun tasarısına göre üniversiteye girememis 510 oğrenci bu karardan yararlanacaktır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ISATO toplantısi basladı CHP ve CKMP hiikumetten ilgi istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisinin dünkü toplantısında CHP Grupu adına gundem dışı bir konuşma yapan Nihat Erım, Çekoslovakya'dan alınan silâhların Kıbns'a götürülmesi konusuna değinmiş, «150 ton ağır silâh Kıbrıs'a girmiştir. Kıbnstaki silâh dengesi yeniden Rnmlar lehine boznlmnstar. Bu vahim bir gelismedin demistir. Erim, olayla ilgilj olarak özetle sunlan söylemiştir : «Bu konnda hükumetin Böyfik • Meclisi avdınlatmasını rica ederim. Hâdise nedir, ne tedbir alınmıstır? Biz CHP'liler daima ikili mfizakerelerin Tunan Hükumeti tarafın^ın ovalam» için kullanılabileceîi voianda höknmeti ikî>» otmıîtik. Bn silâh lArkam S. 7, Sft. 5 de) TASEMİN MLCt RLÜ TAHUYE EDILDİ ir ay önce, başkası ile evlenen sevgilisinden intikam almak isterken, duğün günunde rakibesinin yüzünü kezzapla yakan Yasemln Mucurlu'nun duruşmasına dün devam edilmiştir. Duruşnıada tanık olarak dinlenmesi gereken gelin Hanife Ozçelik, halen hastahanede olduğu 1 çin dinlenememiş ve müdafaa avukatuun teklifi üzerine sanık Yasemin'in 100 lira kefaJetle serbest bırakümasına karar verilmiştir. B 21 Mayısa katılan Harbokulu Öğrencileri askerliklerini yapmış sayılacak ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Mıllî Savunma Komisyonu 21 Mayıs olaylarına katılmış olan Harp Okulu öğrencilerinin dunımu ile ilgili ka nun teklifini dün ele almış, teklifin bazı yerlerini değiştirerek 21 Mayıs olaylarına katılmıs «ÖJrenciIer'n hepsinin muvazzaf <Aıkaa Sft. 1, Sü. > de) (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dünkü Millet Meclısinin gündemi daha önce münhasıran soru önergelerinin göruşülmesine ayrıldığı için avans tasarısı dün Millet Meclisinde ele almamamış, tasannın görüşülmeai Cuma gününe kalmiftır. Tasannın görüşülmesi cumaya kaldı ANKARA. (a.a.) Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, dün basına ya zıh bir açıklamada bulunarak, «Eski Demokratlardan şikâyet et tiği» yolundaki haberlen yalanlamıştır. Mehmet Turgut'un açıklaması şöyledir: «Grupta yaptığım konusmamda eski DP Iiler hakkında herhangi bir şey söylemedhn ve herhangi bir şikâyette bulunmadnn. Bu sebeple, eski Demokratlardan şikâyet et tiğim. yolunda çıkan haberlerin ha kikatle hiç bir ilgisi yoktur.» Mehmet Turgufun açıklaması f <KaraYi Mehmet'ten Polis'e mektup enîboşuna aramayın „ S •KARA» MEHMET ultanahmet Cezaevinden üç arkadası İle kaçan Kara Mehmet, polise, «Beni aramasınlar, boşuna zahmet edecek ve yorulacaklar» diye haber gOndermlştir. 15 gündenberl aranmakU olan Mehmet Yümaz'ın ikl gün önce gönderdigi bu haber, Cınayet Masası detektifleri tarafından gülünç olarak nitelendirılmıştır. Cinayet Masası vetkilüertaden biri, «Günün birinde o da elimize düşecekttr. O kaçmakta devam et»in, bi» kovaltvoruz» demltlr (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Duruşma tanıklann dinlenmesl için başks bir gUzıe bırakılmıştır. (ArkMi Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog