Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

DÜNYA ORBAN KEMAL Ünlü yazar Orhan KemaJ'in en son eseri. Bütün çıplaklığı ile Türk sineması. İste gerçekçi bir yazar. İste gerçekçi bir roman. IALANCI DÜNTA... AĞAOĞLC rAIINEVİ Ankara Cad. 37/7 İstanbul Tel: 27 73 37 Cumhuriyet 1462S 45. yı! soyı 15222 umhuri KUBDCUSÜ: rüNUS NADt T e l g r a f ve m e k t u p adresfc Cunahuriyei TeJeioalan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 IstanbuJ Posta K u t u s u : tstanbuJ N o 246 ~ 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ıyük adlî l^clası... BagındaD ınuna kadît MEVELESI Emile Zota Fi. 10 Lka Nuruosmaniye Cad: Çarşombo 14 Arolık 1966 \ \ Reklân^ıık < 4 AP Grupunda Hükumet tenkid edildi Iktisadî Devlet teşekk'ülleri mensuplarına verilmeyen avansın Ordu personeline elinde silâh olduğu için mi verildiği soruldu ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) "Bu bütçe enflâsyonist tazyiki gideremez,, Bugün Ramazan ki übarek Ramazan ' ^ bugün başlamıştır. Bu münasebetle şerefelerde kandiller yakılmış, selâtin camiİerde de mahyalar kurulmuştur. İlk teravih namazı da dün gece kılrnmıştır. Ramazan münasebetı ile Bele diye de kahve, lokanta, muhal lebicı gıbı yerlerin sah'ir vrktı ne kadar açık tutulmasına mulaade vermiştir. Pıde fiatı ıse geçen yıllaıcia olduğu gıbı 80 «urusMr. Fırınlann yumurtalı pıde satmalan ise yasaklanmıştır. £kmek «ıkın tısı doğmaması çin fırınlar raat 15'den sonra pıde çıkarmağa baslayacaklardır. TASARI BUGÜN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK Avanstan 351 bin devlet memuru faydalanabiliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Uükumet tarafından hazırlanan Avans Kanunu ta"'sansuun gerekçesinde belirtildiği ve Başbakanın da kesinlikle açıkladığı ve AP Grupunun genel eğiliminden de anlaşılacağı üzere Personel Kanun unun maIî hükümlerinin uygıüanabUmesi için 1966 yıh bütçesine konulan 470 milyon lira «yalnız devlet memurlanna» avans olarak dağıtılacaktır. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı Turkiye, talep edilse bile, Vietnanra asker göndermiyecek ANKARA Bürosu) ans'te bugun başlıyacak NATO Bakanlar Konseyi toplantısı sırasında, Amerika Birleşik Devletlerimn, NATO ulkelerınden ve bu arada Turkiye'den, kendi saflarında savasmak üzere asker ıstıyeceği yolundaki haberler üzerıne, Dışişleri Bakanlığı sozcü vekili, «Türkiye'nin daba taae açıklannus ve devam etmekte olan Vietnam savası görüşü açısından, bu bölgeye asker yollamasının s5ı konusu olamıyacağını» soylemistir. AP Millet Meclisi Grupu dün iktisadî konularda Grupta bir genel görüşme açılmasını kabul etmistir. Dnn saat 10 da Hüsamettin Atabeyli başkanlığında toplanan Gnıpta iktisadî tonularda genel görüşme açılmasını istiyen önergelerin gündeuıe al nıp alınmaması görüşülmüs, Gnıp R « h ı ı Vekili Aydın \alçın ve Başbakan Süleyman Demirel'in konnsmalanndan lonra genel görüşroe açılması kararlastınlmıştır. Sert bir konuşma yapan Prof. Yalçm 1967 yılı bütçesinin kabarık ge'.ır tahminlerine dayandığını, bu bütçenin enflâsyon tazyikınî gideremıyeceğini, döviz rezervlerimizin azaldığını «Tehüke ve sıkıntılarla karsı karşıya geleceğimizi» söylemiş, «Yalnız nıünferit tesis açıhslan ile iktlfa etmek, bjnların kendi başlarma iktisadî başan ve sıhhat işaretleri olduğu nu sanma devri geçmiştir» demiştir. Grupta bir konuşma yapan Cihat Turgut ise Grup içinde «Bir cunta gibi hareket eden» bir gru pun varlığından bahsetmiş ve bunun tehlikelerine işaret etmistir. Devekuşu Politikası Grup içindeki cunta Grup toplantısı başladıktan son ra, gündem dışı bir konuşma yapan Komisyon Başkaru Mesut Erez, avans kanun tasansmın komisyondan geçen şeklinl anlatmıs ve Grupun tasanyi benimsemesini istemiştir. Erez, iktisadî devlet tesekkiillen ve mahall! ıdareler memurlanna avans vermenin imkânsu olduğunu, bu lcu ruluslann zarar etmekte olduklannı, esasen bunlara ait personel kanunlarmın benüz çıkmamış olduğunu büdirmistir. (Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Ecevit, Dogu'da sıvii savunma orgutu kurulmasını tavsiye etti Fikret OTYAM bildiriyor ERZl'RUM Dün »ksam Doğu Ekspresiyle Ankara'ya bareket eden CHP Genel Sekreteri Bdlent Ecevit, Erzurum'da yapılan bir top lantıda, «Doğu'da iivilsavunma örgütu kurulmâsı» nı tavsiye etmistir. Slnema galonunda çok kslabalık bir toplnlnğa hitap eden ve konnşması hoparlörden de verilen Ecevit, Varto'daki durumu anlatırken, «Harp ihtimalıne hazırlanır gibi, tabii afetlere karşı da hazırlanılmalıdır. Bunun için, deprem ve sel felâketine maruz kalan bölgelerde sıvil savunma örgütu ku rulmahdır» demiştir. Ortanın Solu'nu anlatırken, «Artık CHP; dogruları, çerçek(Arkası Sa. 7. Sü. fi da) 1966 yılı Maliye Bakanlığı bütçesmde yer alan rakamlardan aniaçıldıgı Uzere Türkiyede genel ve katma bütçell daırelerde çalışan 351 bin memur bulunmaktadır. Bu duruma göre 351 bin memur «Avans» Kanunnndan» vararlanacaktır. Ote yandan Adalet Partısinin dün toplanan Millet Meclisi Grupunda, Avans Kanunundan yalnız Devlet Memurlannın yararlanmalan kabul edilmiştir. Adalet Partlsi Grupu, Millet Meclisinin bugünkU birleşiminde görüşülecek olan ve avansın yalnız Devlet Memurlarına uygulanması yolunda hükümler kapsayan tasannın tümü lehinde oy kullanacak, bazı partl gruplan ve lauhalefete mensup milletvekilleri tarafından avansuı tktisadl Devlet Teşekkülleri, özel îdareler ve Belediye peraoneline de uygulanması yolunda Terecekleri degişiklik önergelerine «Ited» oy"u vereceklerdir. Mubalefete mensup partilerin Avans'tan Devlet Personeli dışındaki İktisadî Devlet Teşekkülleri, Özel Idareler ve Beledlyelerde çalışan personelın de yararlanmaları yolunda verilecek değiştirge önergelerini benimseyecekleri ifade olunmaktadır. Muhalefete mensup bazı milletvekilleri bu konudakı değışıklik önergelerini şimdıden hazırlamışlardır. ir muhalif mületvekiU düşününüı ki. koUarını f P J sallaya sallaya kürsüye ^mm^ çıksın ve Anayasanın vatandaşlara sağladığı demokratik hakları daraltmıyor diye hükümete çatsın, özgürluk kısıcı tedbirlere basvurması için iküdanaUbildijnne taşkırtsın. Bir nrahalif yazar düsününüz ki, gazetesinde her gür» kapab rejimin propagandasını yaparak iş basında bulnnan sorumlulan memlekerte bir baskı idaresi knrmara zorlasın. Yok canım, bSyle şey olnr mu'? Diveceksiniz. Hakhsıntz. Gerçek bir özgürlük rejiminde kiml zatnan iktidarlar güdümlü yönetime iizlem doysalar da, muhaliflerin onları bu yola ıttiği görfilmüş, işitilmiş değildir. Ama ne yaparsımz ki. dünyanın hiç bir yerinde olmıyan şey 1966 Türkiyesinde pekâlâ olmakta ve (tabiati eşya) ya bövlesine aykın hir nlay pek de göze batmamaktadır. Bunun nedeni, her halde demokrasimizi henüz biçimsel kalıplardan kurtaramamış olmamızdır. Muhalif, ya da muvafık, statükodan vana olan politikacıiannuzın çoğu, demokrasi ile sınıf mflcadelesini bir türlü bağdaştırmak istememektedirler. Bunlar bizde sımfiarın varlığım kabul etmiyorlar. diyemiyeceğiz. Clusal gelir dağılımmdaki adaletsizliein yarattıih mutlu azınlık re onun karşısında yoksul halk yığınlan darup dururken realiteyi inkâr etmek elbette kolaT degildir. Statükoculann boşuna gitmiyen. bu adaletsizliği ridermek njeTuna açık ve kesin bir biçimde rarlıksızlann yanında cephe alınmasıdır. Halkta sınıf bilinci uyandınyorgunuz, memleketi sınıf mücadelesine sürüklüyorsunuz! Diyorlar. Bunu derken, hem yoksul sınıflarm varbğun tasdik ediyor, hem de bu smıflann bilinçlenip örgütlenmelerini önlemeye çalıştıklannı belirtmiş olnyorlar. Söylediklerine bakarsanız demokrasi sınıf mücadelesini yasaklıyan bir sistemdir. Oysa, tam tersine demokrasi sınıf mücadelesini gün ışığnna çıkaran, onu seçmen vatandaşın gözü önüne seren açık bir rejimdir. Biçimsel olmıyan gerçek demokrasilerde bu mücadele çizlilikten kurtulnr, kafa göz patlatma, isyan ve anarşi doğnrma tehlikelerini ortadan kaldırarak fikir mücadelesi halinde medeniyet yoluna doğru kanalize olur. Çıkarlan arasında benzerlik, ya da zıtbk bnlunan çeşitli gruplar örgütlenirler. Bunlann desteklediği siyasî partüer de Anayasa hükümlerine bağb kalmak şartiyle halk önünde serbestçe mücadelelerini yaparlar. Böylece bir yandan, o kadar sevdalısı olduğumuz, yemin billâh her gün tekrarladığımız sosyal adalet ilkesini gerçekleştirir, bir yandan da hep özlediğimiz kalkmma hamlemizi adım adım gerçeklestinne imkânını elde etmiş ohıruz. Bu meşru ve doğru yol dururken, statükoyu korumak amacıyla yan sokaklardan medet umanlar aslında sınıf mücadelesini karanlığa ittiklerini, huknk düzenini çıkmaza sürüklediklerini, böylece istemiyerek de olsa topluma kntülük ettiklerini artık bir an önce anlamalıdırlar. Halkın bilinçlenmesinden korkanlara tavsiye ederiz, bilinç innutlara çok yararlıdır. Bilinçten kofkmayuuz. Siz de bi'inçleniniz. P MAHYACISIZ KALlNABİLİR Eski DPliler Sanayi Bakamna baskı yapmış ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) AP Millet Meclisı Grupunun dunku toplantısında, Turhan Dıl lıgil'ın «Torçelik Şirketi» ile ılgili olarak Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un, Hazıne'yi 7 milyon lira zarara soktuğunu iddia eden önergesi de görüşülmüştur. Sanayi Bakanı Turgut, önergeye verdiği cevapta, olayın mahkemeye ıntikal ettığini bildırmiş ve Torçelik Şirketi lehine eski DP'li Bakanlardan birinin baskı yaptığını ileri sürmüş tur. Bazı Grup Üyelerinin, «Kim? Kim?» diye sorması üzerme Bakan. kendisine baskı yapan eski DP'li Bakanın Hayrettin Erkmen olduğunu açıklamıştır. Hükumet kararı: "Kıbrıs için gereken her tedbiri tereddütsüz alacağız,, ANKARA tçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Faruk Sükan. Çekoslovakya'nm Kıbrıs'a silâh yardımmın devam etmesi halinde, Prag"daki Büyük Elçimizi geri çekeceğimiz hakkında basında yer alan haberler üzerine, Anadolu Ajansı mühabirine, şunlan söylemijtir: «Kıbns konusundaki hassasiyetimiz malumdur. Hükumetin bu konudaki. kararı kesindir. Gereken her tedbiri, teredüt etmeden alacağız.» Elindekı bastona rlayanarak yürümeye çalışan 70 yasındakı, nur yüzlü Hacı Ali Ceyhan, tellerı birbirine karıştıran çırağına seslendi: « Dıkkatlı ol. Bir kontak hayatın sonunu getirır». Hacı Ali Ceyhan, hayatta kalan tek mahyacı. Bu meslsği yanındakilerın nğrenmemesinden şıkâyetçı. «Benim ölümümie, mahyacılık da yok olacak. Buns çok üzülüyomm» diyor. 62 yıllık Mahyacı Ali Ceyhan, Vakıflar Başmüdürluğüne, geçen yıl «Mahyacılık hursu> açmak üzere müracaatta bulunmuş. Henüz kendisine bir cevap vermemişler. «KnrsB biran fince açmalıyım> di>., yen Ceyhan, »ıtrek »esi ile çunları göylüyor: « Eskiden büyük eamilerimizde nk nk mahyalar knrulurdn. Gazi Mnstafa Kemal Pasa da bundan büyük zevk ahrdı. Bir gfin beni yanına cıkarttılar. Yüzüme dikkatli dikkatli baktı. ıtran Şahı Rıza Pehlevı, snemleketimizi ziyaret edecek, farsca «Hoş geldin» yazabilir misin?) dedi. Tazanm diyerek yanından ayrıldım. O gün Sultanahmet Camiinin minaresindeki manyada, Farsea «Hoş geldiniz» kelimesîni yazmıştım. tngiliz Kıralımn da gelişinde, tngilizce olarak • Hoş geldiniz» yazmamı istediler. Bu görevi de yerine ge tinniştim. Şimdi bonları yapacak hiç kimse yok. Yaslan dım. Terde mahyayı hazırlıyornm, yardımcılanm minaTelere asıyorlar. Eğer bu işi yapacaklara bir aylık bağlasalar, kaybolmak üzere olan bn meslek de canlanır.» Mahyacı Ali Ceyhan, mesleğir.e 8 yaşmda ba^lamış. tlk önceleri, oturdukları evin bahçesinde bulunan agaçların ara sına gerdiği teller uzerine «At kestaneleri» ile yazılar yazmış. Bir gun, o zamanın en ünlü mahyjcılarmdan, Ulu Camiin müezzini Emin Efendi, kendisini görrnüs ve yanına almış. Eiraz tecrübeden sonra Sultanahmet Cemiine, Mahyacı olarak tâyin edilmiş. Bir kaç gıin sonra Ramazan ayına firılecekmiş. «Bismillan» ve «Allah» kelımelerini yazması istenmiş Heyecanlanmış, fakat ya?mış... Dun de Ali Ceyhan'ı aynı heyecan içinde bulduk. önüne binlerce lâmbayı dizmıştı Telleri birbiri arasından geçirdi. Sonra «Cereyan veriıı» diye seslendi. Ortaya «Hosgeldin», «Mubarek ay» cumleleri çıkmıştı.. Ilarırlîinan mahyalar ise tam 9 Camie Kurulacakü. Tepkiler 1966 yılı bütçesındeki 470 mılyon liranın avans olarak yalnız Devlet Memurlanna dağıtılması yolunda hazırlanan kanun tasarısı Iktisadi Devlet Tesekkulleri sendıkalan, Özel Idare v» Belediye mensuplan tarafından protesto edılmeğe devam olunmaktadır. Dun de bu konu ile ilgili olarak çeşıth kuruluşlar bildirüer yayınlamışlardır. (Arkan Sa. 7, SS. 1 de) Bir bakanlık yetkilisi de, «Hükametimiz. Vietnam sorununun Dünyayı nükleer bir çatışmaya sürükleyebilecek merdivenleşmeye fötürmeden, ilgili taraflarm derhal karşüıklı saldınlarını durduracak barışçı yollardan müzakereyle çözümlenmesini istemektedir» demiştir. «Anadolu Ajansı» nın Paris'ten bildirdiğıne göre, Amerika Dışişleri Bakanı Rusk, daha ziyade Müttefıklerinden; Vıetnam'a sahra hastahanesı, hemşıre, sağlık ekibi, araç ve teknik danışmanlar gbndermelerini isteyecektir. Parıs siyasi çevrelerine göre Rusk, konu üzerinde fazla ısrar etmekten kaçınacaktır. SENATO'DA OKULLARA GÖNDERILEN YAYINLAR TARTIŞILDI 70 TAŞINDAKİ MAHTACI İZAHAT VERİTOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet Senatosu'nun dür. kü oturumunda CHP' li senatör Ferit Melen ve arkadaşlarınuı ıç güven ve asayış konusunda genel görüşme açılmasını isteyen önergesi okunmuştur. Önergenin gündeme alınıp alınmaması, gelecek toplantıda görüşülecektir. Bu arada, Sıtkı ülay'ın durumunun, istilB dilekçesinin ışıgı alUnda son defa başkanlık divanmda görüşülerek karara bağlanması kabul edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İzmir İl Meclisinde bir olay Vulilik acıklamosındaki bozı kelimeler için MOSKOF OYUNU,, dendi İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) ll Genel Meclisi toplantısında okunan Valilik izahnamesinde geçen bazı kelımelerı AP li bir uye; Moskof oyunu olarak tanımlamıştır. Bu olay uzerine Valılık, durumu Savcılığa aksettireceğini bildirmiştir. Okunuştan sonra soz istiyen AP li üye Kadri Demirok, «Valilik izahnamesini dinledik. Akçayıl, ilkel, örgüt gibi nydurma kelimeler kullanıldı. Bunlar bana, ögürtü veriyor. Bunlar Jıattızatında, birer Moskof ovunudur» dıyınce. ortalık karısmıştır. Bu arada toplantıyı tâkip etmekte olan Izmir Valisi Nâmık Kemal Şentürk, Adalet Partili üyeye sert bir şekflde: «Sözlerinize dikkat ediniz!» diye bağırmış ve. «Bn izahnameyi bazırlıyanlar en az sizin ve benim kadar vatanperverdir ler. Üstelik bu kelimeler Anayasada da kullanılmaktadır. SözlermlSon haberler: Memurlann terfileri ve nakilleri yeniden ezi Savcılığa intikal ettireceğim» dele almıyor. Aşırı akımlarla mümiştir. cadele yeniden ele alımyor. TopElektrikli hava üzerine toplanrak reformo kanunu yeniden ele almıyor. tıya 10 dakika ara verilmiştir. ... Ve, dikkat ediyor musunuz? Bu «yeniden ele alma» lann sonu yok. Fntbol birinci liginden şehirde klâkson meselesine, berbat bir hale gelen stadyomun bir defa daha tamirinden Amerika üe olan ilgili anlaşmalara kadar her iş yeniden, ve boyuna, ele abnıyor. Almıyor da ne oluyor sanki? ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zaten bir şeyler olsa yeniden ele İçişleri Bakanı Faruk Sükan, aJmaya lüzum kalmazdı. Bursa CHP Milletvekili Sadrettin Yauıız, bir de, hiç ele almamak Çanga'nm 10 Ekim seçimlerinden var. Bilmem ne dersiniz? bu yana kaç kişiye silâh taşıma ruhsatı verildiğine daır sorusunu Daha fena obnaz ya şu! D. N. yazilı olarak cevaplandırmış. Çanga da bu cevabı acıklamıstır. Sü Işçi Siileyman Demirel ve iki arkadaşı, Batı Almanya'dan sınır dışı edildi Siı yıl önce Almanya'ya turist pasaportuyla gidip çalışmaya başlayan Süleyman Demirel, iki arkadaşı ile birlikte Alman polisi tarafından smır dışı edilince, dün uçakla İstanbul'a gelmiştir. Burhanettin Şenel, Yılmaz İmren'le beraber Manhaym şehri polisinden çalışma izni alan Süleyman Demirel, durumlannın anlaşılmasmdan sonra tevkif edilmişlerdir. Mahkeme, 3 işçiye 5 hafta hücre hapsi vermiştir. Demirel ve arkadaşlan, Alman polisinin kendilerine çok kötü muamele ettiğinl söylemişlerdir. İŞÇİLEB SİRKECİ GARINDA Gölge düşüyor 923 Işçi 3 milyon lirahk döviz getirdi Dun sabah özel bir trenle gelen ve ekserisi inşaatta çalışan »23 ışçi, 1 milyon 95 bin mark (3 milyon 285 bin TL.) döviz getirmiştir. Bu arada tabanca ve mermi getiren 3 isçi hakkında adll koğuşturma açılmış ve gümrüğe tâbi bir çok ejya da; gümrük makamlan tarafınflflT1 alıkonulmuştur. Içlerinde pek az bayan ve çocuk olan işçilerin bir kısmı, iş akitlerinin feshedildiğini ve çok üzRÜn olduklarını söylemiştir. Gümrük muayeneleri 5 saat süren işçilerin hepsi başta radyo olmak üzere bisiklet lâstiği ve çamurluğu; motorsiklet benzin deposu, dikiş makinesi, duvar saati, teyp; pikap ve çeşitli oyuncaklar getirmiştir. Bu arada sade elbise üzerine uzun kurk giyen bayanlar dikkati çok çekmiştir. tşçilerin çoğu, Martta inşaat mevsiminin başlamasiyle Almsnya'ya donecektır Alman Çalışma Bakanlığı Işçi Bulma Kurumu Mudurlerınden Dr. Kaefferbitz ile tş ve İşsizlik Sıgortası Müdürlerınden Weıcken. son gunlerde Almanya ile aramızdaki işçi konulan hakkında görüşmelerde bulunmak uzere, dün uçakla İstanbul'a gelmişlerdir. Her iki mudur, yarın basın toplantısı yapacaktır. SADl PARİS (a a.) Türk ve Tunan Dışişleri Bakanlan, dün Kıbns meselesini müzakere etmişlerdir. Çağlayangil Tumbas göriişmesi, 90 dakika sürmüştür. Bakanlar «Dostlar arasında görüşme» olarak niteledikleri müzakere üzerinde herhangi bir açıklama yapmamış, sadece görüşmelere devam edileceğini belirtinişlerdir. NATO Bakanlar Konseyi toplantılarına katılmak üzere Paris'ts bulunan Kıbns Dışişleri Bakanı Kiprivanu «Kıbns'ta durum, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) TÜRK VE YUNAN DIŞ BAKANLARI 90 DAKİKA GÖRÜŞTÜ "10 Ekim 1965den beri 1772 kişiye silâh ruhsatı verildi #/ kan, cevabında şu bilgiyi vermektedir: «10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Seçimlerinden bu yana, 1722 kişiye silâh taşıma belgesi verilmiş, 1265 kişinin de vesikaları bulundurmadan tası >aya tebdil edilmiş (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ALMAN İŞÇİ VE İŞSİZLİK MÜDÜRLERİ GELDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog