Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

P. Souvestre M. Allain Fontoma ve Kaybolan Tren Fantoma nın Oğlu Fantoma serisinin 22. ve 23 üncü kitaplarıdır. Pek çok macera ve polısiye kitapları neş. redılır, yeni yenı kahramanlar ortaya atıhr. Hiçbıri FANTOMA'nın verdıği heyecam ve akla gelmez değışik maceralannın zevklni veremiyecektır. Bu serıden çıkanlar hepsi ı y n ayrı bî. rer romandır. 5 er liradır umhuri KURÜCUSD: FUNUS NADİ İNKILÂP ve AKA Kitabevleri Hâncılık 746114170 43. yıl sayı 15221 Telgrai v e mektup adresfc C u m h u r i y e t i s t a n b u l Posta K u t u s u : Istanbul N o . 246 Teleionlar: 2 2 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 Soh 13 Arolık 1966 Sezgin, aşırı BİR BASIN cereyanlar için TÖPLANTISl İLK AVANS TAKSİTİ yeni fedbirler YAPTI... hazırlandığını YILBAŞINDAN Doğu'da dağ kanunu açıkladı Amerika'da hüküm sürüyor Ö NCE VERİLECEK Polis'in Parlâmento üyeleri ödenek ve yollukların toplamı üzerinden avans alacaklar MIKÂİL İLÇİN (SAĞDA) BASIN TOPLANTTSINDA HAKKÂRİ BELEDİYE BAŞKANI DÜN Devlet Bakanı: «Gerekirse Anayasa da değişebilir» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) telefonları dinlemesi tartışılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hakkâri'nin AP'li Belediye Başkanı Mikâil tlçin, dün Ankarada düzenlediği basın toplantısında, «Doğuya tecrübesiz idareci yollanmasından, Doğunun devlet raemuru için bir sürgün. bir ceza yeri olarak kulkullamlmasından» yakuımış ve «bu şartlar altında Doğuya gelen idarecisi, jandarması, «bundan da öteye süremezler» zihniyeü ile hıncını vatandaştan almakta, vatandaşa, tasavvur edilmiyecek zulüm yapmaktadır. Cumhurbaşkanmm kesin cmirlerine rağmen zulüm devam etmektedir» demiştir. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) WASHİNGTON Amerikan Anayasasına aykırı olarak, baa şahıslann telefonlarımn dinlenmesi ve bürolarına dinleme cihazi nnın konulması olayına, Senatör Robert Kennedy'nin de adı karışmıştır. Bu konuda suçlanan F.B.İ. (Federal Tahkikat Bürosu) eski Başkanı Hoover, «Telefonlan dinledık; fakat emir o zamanki Adalet Bakanı Robert Kennedy'den geliyordu» demiştir. Robert Kennedy ise, kendisinin bu işlemden haberi olmadığuu Ueri sürmektedir. Hoover, dün FBI dosyalarında bulunan «üç gizli belge» yi kamu oyuna açıklamıştır. Bu belgelerde FBI'nin gizh mikrofonlar ve diğer bazı teknik cihazlar sayesınde, belirli kimse(Arkası Sa. 7, Sfi. 5 te) Avans ksnunundan TBM.M. üyeleri ödenek ve yoüukian toplamı üzerinden faydalanacaklardır Buna gore mılletvekilleri ve senatörler tasan kanunlastığ: takdirde, ayda 350 lira avans alacaklarriır. MiUet Meclisi gündeminde dün yer alan memutlara a\ans verilmesi ile ilgili kanun tasansmm geçici komisyon raporunda bu husus belirtılmekıedır. Buna karşüık memurlar için «Avans nıünbasıran esas aylık veya ücretlere uygulamr. Ek görev ve diğer nam larla verilen istihkaklara teşmü edilmez» denılmektedır. Maliye Bakanının sözleri Mılıye Bakanı Cıhat Bilgehan avans tasarısının Cııma günü Mıllet Meclisınce kabul edileceğı kanısında olduğunu belırt mıs ve avansın bır defada oden rneyeceğını söylemı>tır I Bılgehan, nakit para durumu | nun eözönüne almarak avansın | ilk taksidinin vılbasından önce \erilebileceğiııi, diğer taksitlerin de daha sonraki aytarda verileceğini ifade etmiştir. Dağ Kanunu Hakkârı ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde, eskiyalık olaylarının «Son yıllarda gözle görülür tarzda azaldığını» behrten llçin, bu konuda özetle şunları söylemiştir: «Bn bölgede asiret, kabile zihniyeti hakimdir, balkın yüzde 95'i Türkçe bilmez. Devletin kanunlarından habersizdir. Kız kacırma olayları ve »razi ihtîlâflan bazı kimselerin dağa çık masına böylece eskiyalann doğmasına yolaçmaktadır. Her tür lü medenî imkândan malırum taalk (Dag Kannnn) nu tanımak tadır. Bn kananlan nygnlayan eskiyanın dağdaki ayıdan (arkı yoktur. Bu bakımdan Dfju'ya gidecek Vali, Kaymakam, Jandarrna tecrübeli kisilerden seçil meli, halkın arasına kansıp, bu yanhş davranışları gidermelidir. Oysa bngün bunun aksine hare ket edilmekte, Do|u. bir (Sürgün ve ceza yeri) olarak görülmektedir. Bn sartlar altında Dogu'ya giden idareci ve jandarma da hıncını halktan almaktadır.» Kıbrıs a silâh götüren gemiyi durdurmamız cok muhtemel ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Çekoslovakya'nın Kıbrıs Rum Yönetimine sattığı silâhlan Ada'va götüren geminın, daha önceki ikazlara rağmen yoluna devam etmesi üzerine lürk Hükumeti, bu konudaki diplomatik teşebbüslerine dün de devam etmiştir. îlgililerden alınan bilgiye göre. söz konusu geminin rotasında israr etmesi halin de, bâzı fiilî tedbiriere başvurul ması beklenmektedir. Dışisleri Bakanhgı Genel Sek reter Vekili Âli Binkaya, dün Amerika Birlesik Devletlerinın Ankara Büyükelçisi Parker Hart ile yeni bir görüşme yaparak, olayın doğurabileceği vahim sonuçlara. dikkati çekmiştir. (Arkası S. 7, Sü. S de) Başbakanın demeci Başbakan Demırel, dun gazetecilerin bır sorusu üzerine, «Avans Kanunu Tasarısı'ndaki İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışanların faydalanamıyacağını» belirterek. demiştir kı: «Bütçeye konan 4*0 milyon lira, "Ilevlet Personel Kanunundan faydalanacak memurlar içindir. Elbetteki avansdan da. Devlet Per(Arkası ha. 7. Sü. 1 de) Zam tasarılarmı Maliye Bakanı inceliyor Rejim meseleleri konusunda genel görüşme isteyen ve dünkü müzakerelerle Mecliste reddedilen önergenin müzakeresi sırasuıda söz alan Devlet Bakanı Refet Sezgin, «Anayasanın tanıdığı temel haklan rencide eden aşırı cereyanlar için alınması gereken teşriî ted birlerin tesbit edildiğini ve bunlann yakında Meclis'e sevkedileceğini» açık lamLştır. Oevleı Bakanı, aynı konudaki muzakereler sırasında. rejım konusunda daha dnce çeşıtlı partılere mensup üyelerin yaptıkları konuşmalan da cevaplandırırken, «Biz, mcşruiyetini Anayasa'dan alan bir iktidarız. Gayrimesruya karsı halkın direnmesinden, elbetle bahsedeceğiz» demiştir. Alı Karahan (YTP) tarafından verilmış bulunan ve rejım meselelerı ile ılgilı olarak genel görüşme açılmasını isteyen önergenin gündeme ahnması. dün A P lilerin oylariyle reddedılmiştir (Arkası Sa 7 Sü 6 da) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Batan Pakistan gemisinin 100 yolcusu kayıp MADARİPUR, (a.a.) Pakistan Basın Ajansınm elde ettiği bilgilere göre, Ganj ırmağı deltasının Feritpur bölgesinde dun batan «Eko» isimli bir Pakistan gemısının yolcularından 100 u kayıp sayı'maktadır. Gemide bulunan 400 yolcudan üçyuze yakmının yüzerek kıyıya çıktığı öğrenilmiştir. Yolculardan bir çoğunun çıkan panik yüzünden gemiyı terketmeye vakit bulamadıları sanılmaktadır. Komünizm ve kürtçülük Hakkâri Belediye Baskam, ayrıca, Doğu'da Komünizm ve Kurtçulük hareketleri bulunduğunu da yalanlamış, Turkiye'yi bir bütün olarak kabul ettiklerini, her türlü ırkçılık ve bolgecılık zıhniyetinin karşısında ol« duklarını söylemiştir. Doğu'ya gerekli iigımn göste rilmesi ve ekonomik kalkınmasının sağlanması ile, bütün bu sorunların çözümlenecegini de ifade eden tlçin, son olarak, Zap suyu üzerine bir köprü yapıltra^ sını ılgililerden ısteraiştir. TRT önemli tercüme hataları yapıyor SOGUKVEDENİZ İstanbul dün de yağışlı bir gün ceçinnistir. Önceki eunden beri metrekareye düsen yağmur miktarı 9 kilo 200 gramdır. Lodosa rağmen hava sıcaklığı arrmamış ve 11 derece civarında kahnıştır. Çoğunluk için soğuk kabul edilen bu ısıya rağmen bir meraklı dün de Dolmabahçe sahillerinde denize eirmiş ve «deniz, daha sıcak» demiştir. Resim, mayolu yüzücüyü, denizden çıktıktan sonra soğuktan mantosuna bürünmüş eşi tarafından kurulanırken gösteımektedir. Tahminlere göre rüzgâr bugün karayele çevirecek ve ısı daha da düşecektir. Fotoğraf: Selçuk AYBATAR yüı bütçesinin I O ^ 7 f i n a n s m a n a• çığını kapatmak üzere Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından hazırlanan zam tasanlan. Mallve Bakanı Cihat Bilçehan tarafından incelenmektedir. 1967 yılı bütçesine" 1 milyar lira gelir sağlıyacak olan ithalât damga resmi. akaryakıt istihsal vergisi ve, akaryakıt çümrük resimlerl ile Ugilı kanun tasanlan bu hafta ıçinde kesin seklmi alarak Bakanlar Kuruluna sevkedilecektır. Ilgililerden alınan bilgiye göre ithalât damga resmi. ıthal mallarında vüzde 3 10 arasında zammı öngörmektedir. Damga resimleri her mal için ayrı ayrı tesbit edilecek, özellikle yatırım maddelerıne 'ncrıılana cak hadler asgarl ölçüde turulacaktır. Lüks savılan 'thîil maddeleri üzerine uygulanacak damga resminin oranı sse âzaml ölçüde turulacaktır. Danısa resmi kanununda itbalât damga resmi 1çin çeşitli alternatifler tesbit edilerefe Maliye Bakanı Bilgehan'a sunulmuştur Bakan bu tasarıyı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna eetirecektir Meclıs Petrol Araştırma Komısyonu bellı oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Meclıs Araştırma Komısyonu'na, petrol konusunda ıncelemeyle ılgili olarak, dün l've seçimı yapılmıştır Komisyona \P.' den KemaJ Ziya öztürk, ılırgut Toker, Ahmet rürkel Cemal Külâhlı. İlhami Ertem. Ata Bodur, Cevat Valçın. Selâhattin Güven, Kemal Doğan Sungun: CHP' den Sefik tnan, Hüdai Oral Resit 11ker. Seiâhattin Kılıç, Hamdi Orhon. MP.' den Memduh Krdemir, YTP.'den Ekrem Alican ve TİP* den Ali Karcı seçilmışlerdır. BİR YUNAN GEMİSİ BATCYOR STOCKHOLM, (AP) «Finlandıa» adlı bir Yunan gemısi İsveç aoı'<lannda yanmaktadır. Beş kışılik mürettebatı bulunan geminın. batacagı anlasılmaktadır. Sıddetli rüzgâr ve kar fırtınası, kurtarma işini güçleştirmektedir. unün Jt Otl 0 f l Devalüasyon söylentileri Almanya'dan bir grup işçi süresiz izinli olarak geldi EDİRNE Almanya'nın muhtelif bölgelerinde çalışan Türk işçilerinden 1500 kişilik bir grup, Noel tatili için • çoğu süresiz izinli olarak dün saat 16.50'de, 28 vagonluk özel trenle yurda dönmüştür. Şehir bandosu tarafından karşılanan işçilerden hüngür hüngür ağlayanlar olmuş, bir kısmı da toprağı öpmüstıir. «Almanya'da son seçimlerden sonra durumumuz çok kritik hale geldi» diyen işçilerimizden bazılanna tekrar Almanya'ya donmemek üzere kesin çıkış \izesi verilmiştir. Çok az sayıdaki işçi de, belirli bir süre, bir grup da suresiz izinli gelmiştır. Bunlar, Majns ayında durumlarmı Alrnanya'daki ışyerlerinden mektupla soracaklardır. îşçilerin ifadesine göre, Ocak ayı içersinde daha büyük bir işçi kafilesi, süresiz yurda dönecektir. T Devalüasyon söylentileri yalanlamalara rağmen durmuyor. Dünkü Izmir Ticaret Gazetesi yayınladığı haberde, Tfirk parasının değerinin düsürüleceği söylentilerine kesinlik vermis, hattâ kararnamenin hazır olduğunn, 1967 ocak ayı başında üân edilecefini bildirmistir. Gazetenin haberine göre yeni değer, 1 dolâr = 123 1* TL. üzerinden avarlanacaktır. Devalüasyon söylentileri asbnda bir balon da defil. Daha doğrusu, bu soylentiler ilgililerin zaman zaman iddia ettikleri gibi yalana dayanmıyor. Meselenin esası şudur: Dünya Bankası ve Para Fonu iki yıldanberi para değerinin uluslararası piyasaya göre ayarlanmasında ısrarlıdırlar. Bu ısrarın gerekçesi malum.. Paramızın iç değeri dolâr 9 lira olarak hesaplanmakta, dıs değeri ise 11 lira ile 12 lira arasında değismektedir. Son aylarda New York ve Isviçre scrhest piyasasında Türk lirasının satıs değeri 11^5 11.75 liradır. M;iletlerarası Para Fonu ayrıca dıs seyahat vergisi adı altında alınan ve bir nevi prim mahiyetinde olan verginin isçi dövizlerine verilen primlerin de aleyhindedir. Paramızın devalüe edilip, bütün bn primlerin kaldırılmasını salık vermektedir. Para Fonunun, Dünya Bankasınm tavsiyelerine rağmen, Türkiye, devalüasyon konusunda uzun süredir direniyor. Çünkü : 1 Önce. elinde ihraç edilecek stok malı yoktur ki, ihraç maddelerinin ucuzlamasından faydalanabilsin. 2 Dıs ve iç değerler nazarî bakımdan birleştirilse de, döviz rezervlerinin bulunmaması, ihracatın henüz gelismemis olması aradaki ayniyeti yine bozacak ve dolâr. serbest borsada yine farklı satılacaktır. 3 Elimizde mal bulunmadığı için ihraç maddelerinin fıatlan yeniden yükselecek ve Türkiye bir fâsit dairenin içine tekrar girecektir. 4 tthal maddeleri fiatlannın yükselmesi devalüasyonun normal sonucııdur. lhracatla ithalât arasmdaki denge. büsbütün bozulacağı, ithalât belki de devalıiasyon oranında azalacağı için fiat artışları, karaborsa hemen arkadan golecek ve 7 eyluldeki kesmekeş bir defa daha görülecektir. 5 Ekonominin a» üst oluşunda ithalât, ihracat düzenskliğinden başka. dış borçların Türk lirası olarak tutaruıın artması da kaçımlmazdır. Gerci dış botclar para değerinin düşüriildüğü oranda azalmaktadır. Şu var ki elimizd» fazla döviz birikse böyle hesap doğru olabilir. Aslında dövu hirikemiyeceği. ve karşılığındaki Türk lirası tutarı da yükseleceği içüı borçların hafiflemec! mümkiin olamıyaoaktır. S En önemli konu tehlikeli operasyonun, genel fîat artışlariyle birlikfe sosya! çalkantılan azdırması. ve zaten bozulan dengenin bu operasyonla büsbütün tâmir edilemez hâle gelmesidir. Bugünkü fiat dalgalanmalanna göre yapılmış olan bütün toplu sözlesmelerin bozulması, memurlara, emeklilere yeniden zam yapılması gerekecek, is ihtilâflan, grevlcr Türkiyeyi huzursuz bir ortama sokacaktır. Para operasyonlan ekonomi bir kritik noktaya geldiği ve şartlar elverdiği zaman şüphesiz gereklidir. Ne var ki hem bu noktaya henüz gelmiş değiliz, hcm de operasyondan sonra istikTarı sürdürebilecek şartlan bııgün icin sa^layabilmek imkânlan pek azdır. Bu bakımdan bırakınız kararı, devalüasyonun niyetinde bile dikkatli davranmalı ve her halde maceraya girnıcmcliyiı. Devalüasyon konusu yeniden tazelendi Izmir'de çıkan «Ticaret» Gazetesinin rcanşetinde, «Türk parasının değerinin düsürüleceği, hazırlanan kararnameye göre de dolâr fiyatının 12^0 ile 14 lira arasında değiştirileceği ve prim sisteminden vazgeçileceği» yolunda yayımlanan bir haber uzerine, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan. Siyasî hayatımı orta>a koyarak söylüyorum ki, devalüasyon düşünülmemektedir» demiştir. RT'nin sık sık önemli tercüme hataları yapması, şikâyetlere «ebep olmaktadır. Dün sabahki 07.30 haberlerinde, AP ajansına atfen. «Başkan Johnson'ın 1968 seçimlerinde Başkatılığa adaybğını koymayacağı» ileri surülmüşse de, yanlışlığın bir tercüme hatasından ileri geldiği anlaşılmıştır. TRT, sonradan böyle bir vahim hatayı düzeltmek yoluna da gitmemiştir. Bir tercüme hatası da. 15 gün ka dar dnce yapılmış. gene düzelrme yoluna gidilmemiştir 07.30 ajansında Kızıl Çinin Birlesmiş Milletler üyeliğine yeniden kabul edilmediği belirtilmiştir. Ancak, Kızıl Çinin üyelıği meselesini inceleyip önümüzdeki yıl Genel Kurula bir rapor sunmakla göreviendirilecek altı kişilik bir komite kurulmasma dair Italyan teklifinin onaylandığı ilâve edilmiştir. İNÖNÜ ÜZÜLDÜ Haber almdığına göre CHP Genel Başkanı tnönü, Komisyona CHP'den Hüdaı Oral ile Muammer Erten'in seçılmesinı ıstemiş; ancak CHP Grup Yöneüm Kurulu, Hüdaı Oral'ı ada* söstermekle beraber. Muammer Erten'i aday seçmemiştır Büdirildiğıne göre, tnönü, Grup Başkan Vekillerinden Hılmı tncesulu"yu çağırarak, üzüntülenm bildirmıştır. Genel Başkan tnönıi, dün Meclis't yapılan seçimde, oy kullanmamıştır. Akaryakıt vergileri Ügililerden alınan bilgiye göre akaryakıt istihsal vergisi Ue akaryakıt gümrük resmi kanunlan petrol ürünlennin litresinde 5 • 10 kuruşluk bir zammı öngörmekteciir. Bu suretle tasarmın Kanunlaşması ile, benzin, mazot, gaz ve diger petrol ürünleri zam görecektiı. Hükümete vakın çev(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Halbuki Genel Kurul, Kızıl Çinin üyeliğini TRT'nin iddia ettiğin den iki gün sonra reddetmiştir. Üstelik altı kişilik komitenin kurulmasma dair karar tasarısı da onay lanmamıştır. Bir Türk Bilim Gizli bir kararname hazırlandı mı ? İZMİR «Ticaret» Gazetesinin bir haberine gore, Türk parasının değeri düşürülecek ve bir kararnameye gore de, dolârın yeni değen 12,50 14.00 lira ara(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Adamı, asırlarca okımamıyan bir kitabeyi okudu ANKARA Vali Coşkun Ankara ilinde 18 bin çocuğun okulsuzluk yüzünden okuyamadığını, okur yazar oranı nın yüzde 65.2 olduğunu, hastanelere başvuranlarm yüzde 71 inin taşradan geldiğini söylemiştir. Vali, bekçi paralanna da çok itiraz olunduğunu sözlerine eklemiştir. • Reşat Özarda'nm Teknikerlerle ılgıli «Yüksek Tekniker ve teknisyenlerin meslekî formasyon görev, yetki ve iinvanları hakkında» verdıği kanun teklifi, dun Meclis Sanayi Komisyonunda görüşülraeğe başlanmıştır. • Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Genel Müdüru Hayri Seckin, 1967 yılından Hibaren yılda 10 bin ailenin mesken sahibi olması hususunun programlaştırıldığını bildirmiştir. Scckin, İstanbul Osmaniye'deki 1280 daireli mahallenin de yakında tamamlanacağını sözlerine eklemiştir. "Yılanlarm Ocü,, Altın Madalya aldı Tunus'ta yapüan uluslararası «Kartaca Film Festivali» nde Fakir Baykurt'un romanmdan Metın Erksan'ın çevirdiği ve BEYA Film'in yapımı «YILANLARIN OCÜ» filmi, «Altın Madalya» kazanmıştır. Bu festivale, Türkiye'den yönetici Metin Erksan, oyunculardan Aliye Rona, Fikıet Hâkan ile sinema eleştiricisi Semih Tuğrul gitmişlerdı. ADANA Yüzyıllardır çözülemiyen Gülek Boğazı'ndaki kaya parçasına yazılı tarihî yazılar, İstanbul Ünıversitesi Profesörlerinden Afif Erzin tarafından okunmuştur. Bazı harflerı eksik kitabede, şunlar yazılıdır: «Roma Devleti İmparatoru Sezar Hadrijanus. mutlu bir tesadüfle buradan geçmiş ve bu sarp yolu aşarak çevredeki eserleri tâmir ve tahkim etmiştir.» Kolayı bulundu Mernurlara bir yüzde nisbetinde avans sağbyacak kanunun Meclise çabucacık sevkedilmesinı garipsiyenler. durumdaki ivediliği anlamakta gecikmediler: Meğer, bu avanstan, sayuı B.M.M üveleri de faydalanacaklarmış. O halde, bir türlü çıkmıyan kanunlar işi. az çok kolavlaşmış oluyor demektir. Bunların her birine. mılletvekillerimizi ve senatörlerimizi bağhyacak, bir iki nokta ilâve edildi mi, mesele kaimaz. Şipsak. Hepsi olur biter. D. N. DİĞER SONUÇLAR KARTACA (ajı.) Kartaca uluslararası film festivalinde, yerli bir kızm dramatik hayat hikâyesini anlatan bir Senegal filmi, büyük ödülü kazanmıştır. Jüri Heyeti, ikınci büyük ödule de, bir Çek filmini lâyık bulmuştur. «Yılanların Öcü» nden başka suratsız fMacar) ve Beata fPolonya), Werner Holt'un Maceraları (Do*u Almanya) filmleri. şeref madalyasiyle taltıf eâılmiştir. «Bekçi parası» için Manisctda yürüyüş yapıldı MANİSA Bekçi paralannm fazla olmasını ilk protesto eden yer Muradiye bucağı olmuştur. Tâti) gününden istifade eden Muradiye halkı önceki gün ellerinde «Bekçinin ekmeğinde gözümüz yok, âdil vergi odemek istiyoruz. Üç bekçiye üç tahçlldar niye» Bibi dövizlerle çarşı ve pazar yerini dolaîraışlardır. Ecvet GÜRESİN EŞKIYA Tedbirli olalım ağa. büyük sözüdür: «Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz»!. Anadolu dağlannd» cşkıyalar birbirlerine de duşman Gazeteler ANTALYA Finike ilçesinin Bağyaka köyü okulu bahçesindeki Atatürk büstü. gece belirsiz kişiler tarafından parçalanmıştır Okula. yeni bir büst, torenle konmuştur. İZMİR Çiğli Hava üssünde görevli Yargıç Yüzbaşı Robert Montgomery. 25 metre yıikseklikteki «Keçi kalc^i. nden düşerrk ('lmüştür. Daecı olan Yüz ba«>n" avnı srıiti bir erkek çocuğu dünyaj a gclmijtir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog