Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Onbınlerce vatandaş neden , SAÇFRİKSİYONUKullamyorPi • Aklaşmış saclan tabn Renğıne çevırır • Saç kepeklerını. kaşıntryı lamamen yok eder. • Saçların dokülmesini K ÇÜtllÇİİ... AKYOK • Saçları besler ve çoğaltır. ŞAT1ROĞLU KOZMETİK SAN Iİ Tel 2714 54 SAÇLARINIZIN.KORUYUCUSU (Reklâmcılık: 4688) 14542 umhuriyet 45. yıl soyı 15220 KUEÜCDSÜ: rUNTJS NADİ KÜEÜCÜSÜ: nJNTJS NADt S 1938 Harp Okulu Olayı Nâzım Hikmet ılar Harb Okulu öğrencisl olan bu ayın Jçindeydi. 30 yıl kitabınV yazdı bu olayın. Siz bu ki. >ı ister bir >jnı fdtabı. ister roman. ister diye oku^uı, ama mutlaka olrayun. iladınız njL,bırakamayacaksınız bu „„ ıı^eTinizden. ^ttterota kuse kââıda bssılmıs %0 fotoğraf^fc. Nâzım Hflcmet'irı bır yajâdaki, dört y ^ j d a k i fotoğraflan var. 'Butiın kitspeılarda, Beyazıt, Cumhuriyem 14530 X relgral ve mektap adMsfc Cumburiyrt İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 8 2 2 42 99 Pozortesi 12 Arolık 1966 Sarıyar Santralının elektrik üretimi bir misli arttı ANKABA Sarıyar Santralının üretimini 80 bin kılovattan 160 bin kilovata yükselten tevzi tesisleri dun Baş batcan Süleyman Demirel'in de hazır bulunduğu bir tören le açılmıştır. Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanı Ibrahim Deriner. törende yaptığı konuşmada Sarıyar Santralının 10 yıllık ureüminin 4 mılyar 200 milyon kilovat saat olduğunu behrterek, «Bunun, vasatî 15 knrustan değeri, 630 milyon Türk lirasıdır. Maliyeti üzerınde yapılacak bir hesapla, bngün için baraj, tesis masrafının iki mislini çıkarmış durumdadır» demiştir. Deriner özetle sunları söylemıstir: « Bn santral, Türkiyede eIektrifikasyon ve baraj insasının öncüsüdür. Bo itibarla büyük bir rinemi vardır. Bn «antralın diçer bir vasfı da, kuzeybatı Anadolu sisteminin bel keraiğinı teskil etmesi, yük merkezlerine çok yakın bir santral olma sı ve fonksiyonunu servise gir diğı 1956 sonundan itibaren yerine getirmesidir. Avnca, knzeybatı sisteminin en sıkıntılı zamanlarında dahi (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) NATO VE DIŞ YARDIMLARDAN TEMİN EDİLEMEYİNCE Kendi imkunlanmızlo dört muhrip alıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için hazırlanan «Asgarî Tedarik» plânınm uygulama safhasma gelinmiş ve ilk defa NATO ve dış yardıma başvurmaksızın, malî portesi millî bütçeden karşılanmak üzere, yabancı ülkelerdcn dört muhrip alınrnasını öngören kanun tasarısı, Millî Savunma Komisyonunda kabııl edilmiştir. Denız Kuvvetlerimizin asgari kuvvet hedefine ulaşması ıçın dört muhribe ihtiyacımız oldığu tesbit edilmış, ancak bu konuda NATO'ya yapılan muracaatlardan olumlu bir sonuç aImamamıştır Türk Hükumetinın dort muhrip verilmesi için yaptığı müracaat NATOda u\gun görülmemiş, bunun uzerine bu 4 muhribin karşıhğının Millî Bütçeden sağlanması için bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Belediye cezaları kırk misli arttırılıyor Gerekçe : <^ Belediye otoritesini ve dolayısiyle halkın huzur ve sükununu sağlamak» Orhan ERİNÇ (Belediye otoritesinin ve dolayısıyla halkm huzur ve sükununun sağlanması için» Belediye cezaları 40 misli arttırılmaktadır. MUlot Meclisine sevkedilmiş olan Belediye Cezaları Kanunu Tasarısında cezalar 10 lira ile 2000 lira arasında değişmektedir. Hâlen yürürlükte bulunan Kanuna göre verılebilen en yüksek para cezası ise 50 liradır. Tasarı, &eledıye cezalarının uygulanması bakımından buyuk yenılıkler taşımaktadır. Bunların en onemlılerı şunlardır : Q Belediye suçlarının tekerrürü balinde verilecek ceza her defa için artacaktır. Suçun ikinci defa tekerrüründe para cezası altıda bir, üçüncü ve de sonraki tekrarlar için de üçte bir oranında artınlarak uygulanacaktır. B Belediye Encümenlerine tanınmış olan ceza takdiri yetkisi, nüfusu 50 bınden fazla olan Belediyelerde «Belediye Ceza Kurulları» tarafından kullamlacaktır. Belediye Ceza Kurulları Belediye Başkanı veya görevlendirecegi Başkan Tardımcısının başkanlıgmda, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir üve ile Hukuk Isleri Müdnründen meydana gelecektir. Belediyenin şubesi olan ilçelerde ise bu yetkiyi Şnbe Ceza Kurulları kuilanacaklar, ceza nbıtlannı uygun görecek Ieri para ve kapatma cezasına çevireceklerdir. vTeşkilât/ 1975 yılında TOrkiyeden ayrılacak ANKARA Cumhuriyet Bürosu) merikan Lluslararası lktisadi Yardım Teşkilâtı (A1D) Turkıye Dırektöru James Grant, dun düzenlenen bir brıfıngde, «1975 yılında AID Teşkilâtı bütün mensuplariyle Türkiyeden gidecektir. Aksi balde, Türkiye kalkınma hamlesinde başarı kazanmış sayılmaz» demiştir. Grant, Amerıkanın Türkıyeye yardım konusundakı ana polıtıkasını anlatmıştır. Grant, Amerıkan yardımının ana hedefinin «Türk ekonomisinin güclenmesi» olduğunu belirterek, bunu sağlıyacak dığer hedeflerı şöyle açıklamıştır : A DEMİRELİN KONUŞMASI Modern icaplara göre Sılâhlı Kuvvetlerimizin gelisme, yeterli bir müessmyet v« modern icapları ile ihtiyaç hususları dikkate almarak Denız Kuvvetlerine yabancı memleket lerden dort muhrip satın ahnANKARA (a.a.) Sanyar Baması hakkındakı kanun tasarırajı'nın dun ikı ek ünitesini hizsının gerekçesinde, bu dört mete açan Başbakan Demirel muhrip için 250 milyon liraya «Memleketin dört bir yanında ihtiyaç olduğu belirtilmekte ve köpürdeyerek akan suyu çatlak her yıl bütçesıne 50 milyon hra topraklara akıtnudıkça ve tütrn ' &öntOmafc rtrretiyle bu mnhripj bacalarla donatmadıkça rahat etlerin satın alınacağı ifade olunmeyelim» demiştir. maktadır. «Türkiye bugün bir savaşın içinGerekçe dedir, bu medeniyetçilik savaşıdır» dıyerek konuşmasma başlaMillî Savunma Komisyonunca yan Demirel devamla şunlan söykabul edilmesinden sonra Plân lemiştir: Komisyonuna sevkedilen kanun « Bugün bu tevziatla yılda tasarısmın gerekçesinde şöyle dörtyüz bin kilovatsaat enerji isdenümektedir: tihsal edecek olan tesisin yeni «Memleketimizin deniz savun ünitelerini hizmete açıyoruz. Bu ması ile görevli Deniz Kuvvetiiç milyon insançücü demektir. lerimizin dnrumonnn düzeltil1970de enerji istihsalimiz 15 milmesini teminen ber çareye baş yar kilovatsaate yükselecektir. vurularak asgari kuvvet hedeAma bununla yetinemeyiz. Bugünfine nlaşacak bir tedarik plânı kü halimizle, İsveç'in kırkta birindeviz.» (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kongresi seçimler yopılmadan süresiz KUTAHYA Dün öğleden sonraki oturumda Kongre Başkanlıfı MTTB 48. Genel Kurul toplantısını süresiz olarak tatil etmlstir. On beşincl tura gelinmiş dmasına rağmen Genel Başkan seçilememesl üzenne, 23 delegasyon başkanı Kongre Başkanlığına Genel Kuruhın süresiz olarak tâtil edilmesi lçin müracaatta bulunmuştur. Kongre Başkanlığı mUracaatı yerinde bularak MTTB'nin 48. Genel Kurul toplantısım süresiz olarak tâtil ermiştir. Bu suretle, Başkan, Ikinci Başkan ve Tönetim Kurulu seçimleri yapılamamıştır. Öte yandan, MTTB'nin 48. kongresinin başladığı günden bu yana kongrenin malî portesi 112.500 lirayı bulmuştur. Nne Sosyal Sigortalar kurumunun hastalık, ölüm ve ihtiyarlık fonlarında açık var «Amerikan yardımı 1948'lerde, kuzeydeki Sovyetler teh* likesini gidermek amaciyle askerî yönden başlamıs ve bunu Türk halkının bayat standardını yükseltecek diğer ekonomik tedbirler izlemiştir. Bundan sonraki safha ise, Türkiyenin 1972 yılmdan son* ra dıs yardımsız kalkınma isini yürütmesini temin edecek diğer tedbirleri kapsamıştır.» Turk Hükumetinm ikinci bes yıllık plân ıçın kararlaştırdığı yüzde 7 kalkınma hızını, «ihtiraslı bir istek» olarak niteleyen Grant, «Ancak, bu hız gerçekleştifi takdirde, Türkiyenin gelir kaynakları 10 yıl içinde iki misli artacaktır» 17 yılda gerçekleşmedi ANKARA Sosyal Sigortalar Kurunnı Genel Müdürü İlhan Altan, dün yaptığı açüclamada, Sağlık Sigortası pnmleri toplamı ile malullUk, yaşlılık ve ölüm Sigortası prim toplamlannın yapılan ödemelen tam olarak karşılamadığını ve bu fonlarda açık olduğunu söylemiştir. tlhan Altan, Anadolu Ajansı tnuhabirinin sorusu ozerine yaptığı açıklamada, özetle şöyle demiştir: Hastalık Sigortası hariç diğer sigorta kollan için alınan primler, yapılan yardım e masrailan karşılamakta ancak, Hastalık Sigortası koluna afl primler bu slgorta kolu için yapılan çeşitli harcamalan karşılamadığından gider fazlası irae etrnektedir. Ancak, bu mevzuda alınan tedbirlerle gider fazlasmın azaltılmasına çalışılmaktacür. James Grant, Türkiye'ye Amerikan yardımı başladığı yıldan bu yana geçen 17 yılda, kalkınma hamlesinin hâlâ başanlamamış olmasının nedenlerı üzerinde de durmuş ve «Marshall Plânı ile kalkınma hamlesine girişen Milliyetçi Çin, Tunanistan ve tsrael bu isi basarmıslardır. Ancak Türkiye'nin daha geri kaimış olusu, 1950 başlarındaki sıkıntılı ekonomik durum, alınan (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Karaborsa Tasarı, şımdiye kadar müeyyidesi bulunmayan seyyar satıcılık, bilet karaborsacılı^' v e istiap haddine rıayetsızlik gibi suçlar için de cezalar gefırmektedir. Bılet karaborsacılan ı!e karaborsaya vasıta onlanlar 25 li radan 250 hraya kadar para cezasma çarptırılacaklardır. Belediyelerce tesbit edilen yerlerın dışında satış yapan seyyar satıcılara venlecek para cezaları ise 10 lira ile 100 lira ara sında olacaktır. Umuma açık sınema, tiyatra gibi eğlence yerlen ile dolmuş motörleri ve kavıklarına, Beledıyece tesbit edilenden fazla muşteri ve yolcu alanlara ise 50 liradan 1000 liraya kadar ceza verilebilecektir. Umuraa açık yerler için, para cezasından ayrı olarak15 güne kadar ticaret ve sanattan men cezası da uygulanabilecektir. İ NTİ H AR unün MJIIfl Ya ötekiler ne olacak? Genel \e katma bütçeli dairelerde çalışan personele 470 milyon lira avans olarak dağıtılacak. Tasarıya göre 950 liraya kadar ücret alanlar yüzde 15, yukansı yüzde 10 oranında, avanstan faydalanacaklar. 470 milyonun zam şeklinde değil de avans olarak bölüştürülmesi doğrn bir mantığa dayanır gibi görünür. tlerde sınıf tüzükleri bazırlanacak, yatay ve dikey terfiler tıkır tıkır işliyecek, ve verilen avans, yeniden düzenlenen ücretlerden kesilecek. Böylece, Hoea Nasrcddin'in kar helvasına benzeyen personel rejiminin malî böliimüne yeni tasariyle mahsup işlemi de sokulmnş oluyor. Şimdi, Avans Kanunn yüzünden ilerde çıkacak kanşıklıklann tartısmasını bir yana bırakarak, bugünkü duruma bakalım : Tasariyle 470 milyon liranın sadece genel ve katma bütçeden ücret ya da maas alanlara dağıtılması öngörülmektedir. Demek ki, 1963 istatistiklerine göre, bu dağıtımdan 332.265 memur ve ücretli faydalanacaktır. lktisadi Devlet Tesekkülleri, belediyeler, il özel idareleri, döner sermayeler ve diğer tüzel kişiliği haiz kamu memur ve hizmetlileri tasan kapsamının dışında bırakılıyor ki, 1963 rakamlan bu teşekkül ve idarelerde çalısan personelin sayuım 135 bin olarak göstermektedir. 135 bin kişinin tasarı kapsamı dısında bırakılması şu gerekçeye dayanıyor: 1966 bütçesindeki 470 milyon lira genel ve katma biitçeli dairelerde çalısan personelin ücret dfizenlenmesine tahsig edilm stir. Bn bakımdan lktisadi Devlet Tesekkülleriyle diğer idare ve müesseselerden ücret alan memur ve hizmetliler avans bölfişümüne katılmamalıdırlar. tktisadi Devlet Tesekkülleri ve döner sermayeli tnüesseselerin kendi kendilerine yeterli olmalan varsayımından bareket edersek, gerekçe yanlış değil. Mademki müesseseler verimlilik prensibine göre çalışmaktadırlar, onların memurlanna verecekleri ücretler de bn prensibe dayanmahdır. Ne var ki, varsayım, mevcut düzene uymuyor. önce bu teşekküllerden çogu, ya kamu çıkanna göre fiatlan belirli seviyede tutmak, ya da işletmecilik anlayışmdaki yoksunluk yfîzünden devamlı zarar etmektedirler. Dolayısiyle personel ücretleri için kendi kendilerine zam karan alamazlar, ikramiye yoluna da gidemezler. Üstelik her ne kadar istiklâlleri sağlanmıs gibi görünürse İf. Barem Kanunanun dar çemberinden kurtulabilmiş değillerdir. " Belediye ve özel idarelere gelince; bunların dnrumu ötekilerden de acıklıdır. Gelirleri düzenleyici kanunlar çıkmamıştır. Ücret artınmı, ikramiyc, ya da avans bir yana, bugünün aylıklarını mevcut bütçeyle güç karşılamaktadırlar. O halde ne olacak? Hükumet ve parlâmento, tasarı dışındaki personeli kendi kaderlerine mi terkedecektir? Bu yapılamaz. Zira 135 bin kişinin 112 bini ayda 400 800 lira arasında ücret alıyor. Üstelik taban fiatlan tutmakta ne kadar direnilirse direnilsin, bir yandan kredilerdeki ölçüsüzlük, öte yandan para miktanndaki artış ve diğer nedenler, Türkiyeyi enflâsyonun çemberine oturtmaktadır. Aynca bütçe açığuıı kapamak için getirilen vasıtah vergiler değismez gelirleri biiyük ölçüde azaltacak, sosyal dengeyi büsbütün bozacaktır. Bir de 332 bin kisi arasında 470 milyon lira bölüştürülnrken, asağı yukarı onun yarısı kadar tutan ve aylık seviyesi de düşük olan kitle hiçbir sey alamazsa elbette ki huzursuzluk artacaktır. Artık ok yaydan çıktı. Mademki genel ve katma bütçeden maas alanlara avans diye yüzde 10 15 arasında zam yapıbyor, geri kalan kamu personeline de avans, ikramiye, velhasıl hangi adla olorsa olsun, aynı ölçüler içinde, bir zam yapmak zorunlulnğu vardır. Zarar eden müesseselere borç mu verilir, belediyelere, özel idarelere genel bütçeden yardım mı edilir, ne yapılırsa yapılsın, fakat herftalde aileleriyle birlikte yanm milyonu geçen vatandaş kitleıi bir kenara atılamaz, Pıjamaları içinde penoere sundurmasında duran 56 yaşındaki EdKavga çıktı ward Cakagm, kardeşı Louıs tarafından intihardan vazgeçirilmeğe çalışıhyor. Louis, iki sa^t dıl dökmesine rağmen ağabeyini kararından ESKİŞEHİR Eskişehir tkticaydıramanıjştır. Ne var ki, bu sırada yetişen itfaiyecıler, Edward'ın sadî ve Ticari tlimler Akademisi nin dün yapılması gereken 9. Ge ı üçüncü kattan beton zemine düşup olmesıni önlemışlerdır. Dizmden ve başından yaralanarak hastaneye kaldınlan Edward, itfaiyecilerin nel Kurul toplantısı, çıkan kargagerm.ş olduklar: bir uğın üstüne düşmüştür. Olay Londra'nın Highate şalık yüzünden Hükumet Komisemtinde cereyan etmıştir. serince tâtil edilmistir. Olaylar sırasmda iki kişi muhteliı yerlerinden yaralanmıştır. Olaya, ilgililerce el konulmustur. Ulay mal ve parası olmadığını beyan etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün senatörlükten istifa eden (eskı Tabü Senatör) Sıtkı Ulay, Senato Başkanlığına mal ve servetini belirten bir de beyaııname vermiştlr. Bu servet ve mal beyanında Sıtkı Ulay, yurt içinde ve dışında herhangi bir malı ve parası olmadığını bildirmekte, olduğunu tesbit edenlere bu mallan noter huzurunda vereceğini açıklamaktadır. "Demirel bize kazık attı,, Ecvet GÜRESLN BAT5L\N (Fikret Otyam bildiriyor) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 15 gün önce Siirt iline bağlı Konakgölü (Rehina) köyünde yapılan azılı eşkiya Hakimonun, oğlunun düğününde iki polisin de misaiır bulunduğunu açıklamıştır. Gazetecilere yaptığı açıklamada Ecevit olayı şöyle anlatmıştır: « 15 gün önce yapılan Hakimonun oğlunun düğününe köy okulu bosaltılarak tahsis edilmiş ve azılı şakînin de bulunduğu düğüne Siirt ten gelen iki polis de misafir olarak katılmıştır. Düğünün yarısın [ da köye bir jandanna müfrezesinin j Türkiye Motorlu Taşıt îşçilerl gelmesi üzerine Hakimo kadın elSendıkası İstanbul Şubesinin dun bisesi giydirilerek kaçınlmıştır. yapılan 2.'nci dönem kongresinde Ayrıca öğrenildiğine gore. Siirt AP konuşan Petrol İş Sendikası Geîl Başkanınm kardeşi, hâlen okulnel Başkanı Ziya Hepbir, Türk da okumakta olan Hakimonun diİş'ın Petrol tş'i bünyesinden ihğer oğlunun veliliğini yapmaktaraç etmesıne şiddetle çatmış ve dn.> Paşabahçe grevini hatırlatarak Öte yandan iddia edildiğine gö«Dünyanın hiç bir yerinde 83 gün re Siirtin Sarpana köyünden üç ha devam eden bir grevi erteleyen cıyı dağa kaldırıp birini öldüren hükumet görülmemiştir. Demirel Hakimonun düğününe katılan pobu grevde bize kazık attı ama yalisler omuzlarda gezdirilmiîtir. kında ona da kazık atılacaktırs demiştir. BCRSA, (a.a.) Petrol | Hatip Okulu dün Bursa tmam saat 15'de törenTürk îş l.'inci Bölge Temsllle hizmete girmiş, açüıştan bir Ecevit Batmandaki konuşraasıncisi Ismail Topkar'ın kongre başsaat sonra okul müştemilâtından da petrol konusuna da değinmiş ve kanlığı yaptığı toplantıda söz alan olan cami ile kütüphanenin temelboru hattı hisselerinin özel teşebkonuşucular genellikle Cumhurleri atılmıştır. Senatör ve milletbüse devredilmek istenmesini tenbaşkanı Sunay tarafuıdan veto vekilleriyle 10 bin'i aşkın Bursalıkid etmiş. «Böylesine verimli bir edılerek yeniden görüsülmek üzenın hazır bulunduğu törende, estesisin özel teşebbüsle paylaşılması re Meclise iade edilen tş Kanuki devlet bakanlarından Niğde devlet hazinesinin yağma ettirilrae nu'nun müzakereleri esnasında Milletvekili Mehmet Altmsoy'un sinden farksızdıı> demiştir. Türk Iş'in pasif davrandıgını yaptığı konuşmada Elmalı mes'eEcevit bu konuşrnasında özetle ileri sürmüşlerdir. lesine temas etmesi bir kısım halşunları söylemiştir: kın tepkisine yol açmıştır. Öte yandan yurdumuzda bulu• Çağımızm savaşlan iktisadî nan Pakistan İşçi Sendikaları Altınsoy, konuşmanın bir yerinalanlarda kazanılıp kaybedilmek , Konfederasyonu Başkan Veklli tedir. Petrol, bu savaşlarda en ö ' de «Diyanet İşleri Başkanınm şahÇandri ümardin ile Pakistan Tasuıa değil, Müslüman Türk millenemli unsurlardan biridir. Petrole şıt îşçileri Sendikası Genel Sektinin dinî inançlaruıa saygılı davsahip olup da onu millîlestirmiyen reteri A. Rahim Türk • Pakistan yabancılara kaptıran bir raillet. siranmaya mecburuz. Esasen, bu, (Arkası S. 7, Sü. 5 de) dinimizin icaplarmdandır. Bir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) din adamı. alelâde bir insan gibi kolundan tutulup atılmaz, atılamaz, atılmamalıdır.» demiş. konuşmaya müdahaleler olduğu görülmüştür. Konuşmanın Elmalı ile ilgili kısmında, Bursaiıların iki gruba ajTildığını gören Altınsoy, nahoş ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) bır hâdisenin doğmasını önlemek LEFKOŞE Kıbrıs Rum Hukümetinin Atinadan da habersiz olarak gayesile konuyu değiştirmış ve Çckoslovakyu !İr imr.nlamış olduğu silâh anla;ması konusunda, Atina ve şöyle devam etmiştir. Lcfkose aruında bir uzlaımays varıldıfı anla<ilmaktadır. «Müslüman olanın gerici olma(Arkası Sa. 7,'Su. t da) (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 1 Ziya Hepbir Paşabahçe grevi dolayısı ile hükumete çattı Şakî Hakimo oğlunun dugununde ıkı polısı de misafir etmiş Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları Sigortalüann ve hak sahlplerinin geleceklerinin teminatı olan Malullük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarında, bugün cari olan sistem mahiyet itibariyle kapitalizasyon sistemine dayanmaktadır. Ancak, bu sigorta kolunun kuruluşunda ilen yaşta bulunan is< Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ehlî hayvanlar Tasarının 85 inci maddesi ise şehir halkının en büyük şi'<âyetlerinden birini önlemek gayesini gütmektedır. Bu maddeye gore, «Kümes hayvanları ile köpek ve difer ehli ve ehlileştirilmiş hayvanları başıboş bır a karak civar halkın rahat ve huzurunu bozanlar 10 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası ile teeziye» olunacaklar ve ceza, suçun tekerrurü haliade belirtilen oranlarda artınlarak tatbik edilecektir. Tasarı ile ilgili olarak gdriıstüğumüz yetkilıler, tasannın za man zaman mueyyidesızlık veya müeyyidelerın zayıfhğı \üzünden kaybolan Belediye otoritesini sağlayacağını, Beledıyclerin kanunu tam olarak tatbik edebilmeleri halinde de hem beldeye huzur, hem de gelirlerine artış getirebileceğıni ıfade etmektedirler. Bursa İmamHatip okulunun dıinkıi agılış töreninde M. Altmsoy'ım konuşmasma Oswald'm kaatili Rubv kanser DALLAS, ta.aAP) Başkan Kennedy'i öldüren X,ee II. Osıcald'ın kaatili Jack Rnüy'niıı, Zatürrie teşhisiyle kaldınldıgı Parkland Hastahanesi sazcüsü, mnayene sonunda zatürrie değil. kanser olduğunun görüldügünü açıklamıştır. Hastahane yetkılıleri lokal anestezı ile yapılan testler ve biyopsı sonunda Jack Ruby'nin ciğerinde bir tümör tesbit edildiğinı ve Ruby'nin zatiırrieden değil kanser'den mustarip olduğunu açıklamışlar dır. Adono'do b.r futbolcu tevkif edidı ADANA (Çoban TURTÇÜ bildiriyor) Dün oynanan Adana Demirspor maçı sona erdikten sonra, müessif hâdiseler çıkmış, bir futbolcu tevkif edilmistir. Maç 2 1 Adana Demirsporun galibiyeti ile bittikten sonra Şekerspor'lu futbolcular yenilgin'n etkisi ile bakemin üzerine yürümüşlerdir. Bu sırada sahada görevli bulunan Bölge Trafik Âmiri Hikmet Mimaroğlu olayı yaHstırmak için araya girdiğinden, Şekerspor'lu futbolcu DoŞan lifit tarafından tekmelenmistir. Trafik Âmirinin 12 günlük rapor almasına sebep olan Doğan dün geç vakit yapılan duruşması sonunda • Asavişı bozmak. suçundan tevkif edilerek ceza evine çönderilmistir. Tevkif edilen fotbolcu, cezaevine giderken, göz yaşlarını tutamamıs, ağlamıstır. Atina ve Lefkoşe, Çek silâhları konusunda anlaştı Çamaşır makinesi Öte yandanDallas Times Herald» gazetesi belki müteveffa Kennedy ile Oswald'ın ailelerini aynı zamanda tanıyan yegâne karıkocanm eski Başkanm öldürülmesıne bir çamaşır makinesinin sebep olduğunu söylediklerini bildirmiş tir. Her iki aıleyi de tanıyan bu Çİft, bay ve bayan Geoıge de Moh(Arkası S. 7, SU. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog