Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

INKILAP ve AKA KTTABEVLERI İftiharla takdim eder General ALİ FUAD CEBESOYhın Okul ve genç subaylık hâtıralanmn tam metni. Sınıf Arkadaşım ATATÜRK Pek yakında Kitap halinde yaymüanacaktır. İlâncılık: 7461/14472 umhuri 43. yı! soyı 15219 KURÜCUSÜ: rUNUS NADt Telgraf Te mektup adresh Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 346 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 22 42 99 \jifn 1 • . 4MtHAN KEMAL " 5¥ ^^ >^. \ İL^ÜrJü yazat^£aJk.emal"m en »on eWi. Bütüâl fcıpl^K Ue Türk sine\ ması. İşte geırçddKir yaza*» İşte gerçekçi bîr roman^ALANCI J^ÜNTTA... AaTara^ad, AĞAOĞCll YAYINKVI 37/7 ftltanbul. Tel: 27 73 sMl ^ ^ Cumhıldyet,^ 144|Ş Pazar 11 Aralık 1966 Ithalât damga resmi artıyor Akaryakıf vergilerine 1967 yılında zam var Neyi, niçin kısacaksın? Bü/et DİKMENER ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) 1967 yılı butçesıne bir mılyar hra gelir sağlıyacak zam tasarıları Maliye Bakanhğı tarafından hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı yetkılılerı tarafından uzun suredenberı hazırlanmakta olan ıthalât damga resmi, akaryakıt gumrük resmi ile akaryakıt istihsal vergisi kanun tasarılan nihai çeklini almış ve onceki gun Maliye Bakam Cıhat Bilgehan'a verilmiştır Bilgehan zam tasansım son defa gözden geçırdikten sonra önümuzdeki gunlerde Bakanlar Kuruluna sevkedecektir. 1967 yılı butçesı gelir tahmınlerine ithalât damga resmınden sağlanacak ek gelir mıktarı 250 mılyon hra clarak gostenlmıştır. Dün geceki deprem irkaç hafta önce yazdığım bir yazıda resmi ja da gayriresmî kaynaklardan yardım gören kimi dergilerın «demokratik bir düzende kalkınma olamıyacağı gerekçesi ile hükumeti özgürlük rejimi aleybine kıskırttıklarına değinmis, bu düşünceyi yermiştim. Arkadaşım Hamdi Başar, ne kendisinden, ne de dergisinden hiç söz etmediğim halde o yaııma epeyce içerlemiş. Vaktiyle faşist, şimdi de sosyalist geçindiğimi iddia etmek suretiyle kendisini savunuyor. Savnnmasını yaparken de işbasındaki iktidara hararetle tavsiye ettiği hürriyet kısıcı politika hakkında «biz disiplin ve otoriteyi yalnız kalkınma dönemi için gerekli bulmakta ve bunu da her geçen gün demokrasiye doğru ilerleyiş şartı ile savunmaktavız» diyor. Ilkin sunn belirteyim ki, ben, soz konnsa vazıyı sadece Hamdi Basar'ı kastederek kaleme almış de£ilim. Bugün yurdnrauzda belli kaynaklann beslediği irili nfaklı bir sürü dergi yaymlanmakta ve bunlar sistemli bir biçimde lâiklige, düşünce ösgürlüğüne ve demokrasi ilkelerine hücam etmektedirler. Sayın Başar, birkaç yıldır tek basına basarı ile çıkardığı derfisi için herhançi bir yerden destek aramıyorsa bu beni memnun eder. Ancak, dergisini yönetmek görevini yardımsız da başarsa, Sayın Başar'ın savundnfu fikirler, yazık ki besleme yayınlarda ötedenberi propagandası yapılan fikirlerle bir bakıma akraba dnrumundadır. Ben de işte bnnlara tiira karşıyım. Sayın Basar arada bir orijinal buluslar ortaya atan bir aydınımızdır. Bunlar arasında ekonomimize yararı dokunanları da olmuştur. örneğin, 1930 bnhran yılında Inim inim inleven Türk köylüsünü knrtarmak için ekmck fiyatlarına zam yapılarak buğday üreticilerine biraz nefes alma imkânı sağlanmasını istemis, ba^langıçta «Vay sen halkın ekmeğini de mi \ergiye bağlıyacaksın» diye sahlanan «ekâbir» i lena halde sinirlendırdiğı halde, sonnnda teklifini kabul ettirmek kıvancına ennisti. Sanırım, Toprak Mahsulleri Ofisini Sayın Basar'ın basarısı saymakta bir nata yoktur. Ne var ki. o zamanlar tarım nreticilerimizin derdine geçici olarak derman bulunması uğrnna bunca çaba harcayan Savın Basar, Türk toplumunnn ekonomik kalkınması ve sürekli refaha ka\usması için sart olan toprak reformu bakkında avnı heyecanı gösterememis, bn konuda daha ziyade statükoyu koruyucu yanm tedbirler üzerinde durmakla yttinmistir. 1950 yılında Demokrat Parti Meclis Grupuna snnduğu «Milletçe Kalkınma» adını verdifi kannn teklifi «ruyi ıltifat» gdrmeyince Sayın Basar küsmüs ve bir tür korporasyon sistemini andıran, dıs biçimi ile orijinal görünmekle beraber, aslında hem uygulanması imkânsız, hem de millî gelir dafılımında adalet saglayamıyaoağı besbelli ideolojisini kucaklayacak bir ortamı beklemek üzere bir köşeye çekilmiştir. «Fikrivatını. zerrece paylasmadığım halde fikırlerini savnnması için Sayın Başar'ın alabildiğine genis bir özçürlük düzeninden yararlanmasını ben tabiî karsılanm. Ne var ki Sayın Basar, ideolojisini uygulayabilecegi ortamın ancak demokratik haklar kısılmak. yani karsı fikirler yasaklanmak suretiyle yaratılabilecegi kanısındadır. Oysa, bugün iktidar saflarında Sayın Başar'ın kalkınma felsefesini benimsemis bir kisi yoksa da, kendi bildiğini okumak sevdasiyle özgürlük kısıcı tedbirlere özlem dnyan pek çok kimse bnlunduğuna süpbe yoktnr. Kendi deyimi ile, «geçici bir siire için» memlekette bir fikir tekeli kurnlmasını öneren Sayın Başar, özgürlfikler bir kez kısılmaya başlandı mi, berkesle be ıo Ilimiz sarsıldı • Kastamonu'da halk, sokaklara fırladı Yurt Haberleri Servisi 1 Petro/ ürün/erîne zam Petrol ürunlerme zammı ongoren Akaryakıt Gümruk Resmi ile Akaryakıt İstihsal Vergisi Ksnun Tasarılannın kanunlasması ile 1967 yılı butçesıne buyük ölçüde gelır sağlanacaktır. 1967 yılı bütçesı geh rtahmınlerınde, petrol urunlerıne zam yapılması ile elde edılecek gelır mıktarı 700 milyon lira olarak gostenlmıştir. Tasarı, petrol urunlerıne ıkı ayrı zam yapılmasını kapsamaktadır. Bun lardan ilkıne gore, Akaryakıt Gutnrük Resnuıun artırılması suretiyle petrol ürünleri fiatları zam gorecektir. Bundan başka Akaryakıt îstihsal Vergısı alınmak suretiyle petrol ürünleri fıatları ayrı bir zamma tâbi tutulacak, bu iki zam bırleştirılerek benzin, mazot, gazyağı (Arkası Ss. 7. Sü. 2 de) urdumuzun Kuzey Batı \e İç Anadolu bolgelerindeki 10 İlde dün gece depremler olmuştur. Saat 19.10 19.30 arasındakı sarsıntılar; Kastamonu'da 5, S»msun da 3, Ankara, Sivas, Çankırı ve Çorum'da 2. Bolu, Zonguldak ve Sinop'ta l'er sanıve surmuştur. lstanbnl'da da 19.29da pek hafıf bır deprem olmuştur. Sarsıntı; Akhisar, Mer%ifon, Tosya ve Karabfik'te de hıssedılmıştır. Kastamonu'daki sarsıntı, şıddetli olmus; halk sokaklara fırlamıştır. Birbirlerıne yakın olan Çankırı'nın Ilgaz îlçesı ile Kastamonu'ya bağlı Boyalı bucafı hükumet konakları ve buralar(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) UThant Rum yönetimini G. Konseyi'ne sikâyet etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) ber alınması üzerine. Dışışleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili Âli Binkaya, dün, Amerikan, Yunan, | Çekoslovak Büyükelçilerini dâvet l ederek, cıddi tesebbüslerde bulunmuştur. Öte yandan, Birleşmi? Milletler Genel Sekreteri UThant da, Güvenlik Konseyine sunduğu bir raporda, «Barış Gücünün görevini güçleştirdiği gerekçesiyle, Kıbrıs Rum Yönetiminin davranıjlarından» şıkâyet etmiştir. Dışışleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekili Ali Binkaya, Çek Elçisine, Ada'ya gonderılecek ikinci partı sılâhm durdurulması gerektığini bildirmiştir. Binkaya, Yunan \ Elçisine de, «Türkiye, bu duruma flgisiz kalamaz. Tedbir almak durumuna girecektir» demiş; ayrıca Amerikan ve İngiliz Maslâhatguzarının muhtemel vahim sonuçlara dıkkatıni çekmiştır. ekoslovakya'nın Kıbns'a silâh Ç sevkıne devam edeceğinin ha Gangster Irfan Vural'a pranga vuruldu skudar Toptaşı Cezaevı'nın hucresınde onceki geceyı çok sâkın geçıren gangster îrfan Vural'a dun. pranga vurulmuştur. «Polis Kaatili, yaralı olmasına rağmen ılgıhler, boyle bir tedbire luzum gormuşlerdır. Gangster, cezaevıne gırer gırmez, derın bır uykuya dalmış, kapısında nobet tutan gardıyan. devamh «Vurmayın, vurmayın!» dıye sayıkladığını duymuştur Bırara da Cezaevı Muduru Suleyman Arıcan, Irfan Vural'ın hucresıne uğramıs, kapının açılmasından korkan kaatile, oğutlerde bulunmuştur. Gangster; kaçmıyacağını, ayaklarından çok ıstırap çektiğını soylemistir. Polis. «Kara Mebmet» ile arkadaslarını yakalamak ıçm de alarm durumuna geçmıs. 6 ekıp gorevlendirılmıstır. İstıhbarat Servısı detektiflerı, bu defa hedeflere daha öldurucü darbeler indireceklerini belirtmi«lerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Şurası'nın son çalıjma gunü olan dun, toplantıda konuşan Turk Muhendıs Odaları temsılcısı ve Plânlama DİYARBAKIR uzmanı Ahmet Selçuk, KonsorFikret OTYAM sı>um'un Turkiye'nin tersane bildiriyor kurmak için kredi teklıflenne menfı cevap verdiğini açıklamış tır. Ulaştırma Bakanı Seyfi ÖzGenel Sekreteri Bulent turk aynı konuda, «Hiçbir yaEcev^t, Tuncelı'nde bir bancı memleket böyle bir tatlı kapalı solon toplantıpazarı kaybetmek istemez» desında konuşmuş, «Halkın yükü, vasıtalı vergilerle daha da a mıstır. Toplantıda aynca Bakan, terjırlasıyor,» demıştir. sanelerin Denizcılik BankasınZcevıt, iktidar partisinin, vardan ayn bir kuruluş halıne gelıklı zumrelerın baskısı altmtırilmesı, Denizcilık Bankasının da servet beyannamesı ve vergi sadece ışletmecilik yapması için açıklaması gıbi kontrol sistembir tasarı hazırlandığını ve Meclerinı ortadan kaldırmaya hazırlıse sevkedıleceğıni bildirmiştir. landığını, çok kazananın vergi Toplantıda, gemi sanayıının yukünu hafifletici tedbirler dugehstırılmesı, gemi ithal edılsunduğunü, bu yüzden fakir hal memesi istenmiş, fakat aksi tezı kın vergi yukunün ağırlaşmaksavunan da olmuştur. Deniz ta olduğunu sozlerine eklemişKuvvetlerı Temsılcıleri ise, tır. «Kıbrıs olaylan dikkate ahnaİŞÇİLERLE KONUŞTU rak, Güney kıyılarımızda terTunceliden sonra Elazığa glsane yapılmalı» demıştir. den Ecevıt, yaptığı konuşmada > • • ortanın solunun çıftçıye, esnafa, tüccar ve fabrikatöre zararlı olmadığını, aksme yararlı olduğıınu bıldırmış ve «Böylece herkes kazanacak, ancak, sınırsız ve haksız kâr sağbyanların menfaatleri sarsılacaklır» demıştir Ote yandan, CHP Genel Sekreİstanbul Barosu'nun dunku teri, dun Keban Barajı ınşaat sakongresınde, Serbest Mâli Mühasım gezmış, işçılerle konuşmuş, şavirlik Kanunu Tasarısfnın adaha sonra Dıyarbakır'a geçmişvukatlık mesleğini baltalıyacagı tır. İlerı surulmuştur. Bu arada, ORTANIN SOLU VE «Idarî Mahkemeler Kanunu Tasarısı» nı mceleyen Baro Baska«EŞKİYALIK» nı Ferruh Derelı, «Tasarının îçCHP Genel Sekreteri Ecevıt dün işleri Bakanhgınca bir oldubitakşam Dıyarbakır'da yaptığı kotiyle kanunlastınlmak istendigi nuşmada, Doğu bdlgesindekı eşkîhissi, bizde hasıl olmuştur» deyalık konusuna da değınmış; eşkıyalığın sosyal, ekonomik ve sı mıstır. yasî sebepler yüzunden ılerı gelAltmış sekiz sayfahk faaliyet dıginı belırterek, «Içişleri Bakanı, raporunun okunduğu ve çeşıtli eşkiya takibi için helikopter aldileklerın belirtıldiğı Galatasamayı düşüneceğine, istifa etmeyi ray Lısesi Tevfık Fikret Salodüşünmelidir» demıştir. nundakı toplantıda, daha sonra, seoımlere geçlmistır. 1000e yakın Diyarbakırlmın NüFerrnh Dereli, tekrar Baro Başgün Sinema salonunda dinledığı kanlığına secılmış; Şemi Uğe, Yüortanın solu açıklamasına Ecevit, bilhassa CHP iktidardan çekıldimaz Ercir, Emin Baltaoğlu, Yağinden bu yana Doğu ve Güney şar Un ve Cemil Salih Dencen, yeDoğu Anadolu'da asayışın bozulm Yonetim Kurulunda görev alduğunu söylemişur. mışlardır ' ECEVÎT: «HALKIN YÜKÜ VASITALI VERGİLERLE DAHADA AGIRLAŞIYOR» Konsorsiyumun şeklini aldı gemi sonoyii î. D. Teşekküller için kredi vermediği Belediye ve Özel gçıklandı Idare mensupları tasarı dısı kaldı ANKARA ^ıımhuriyet Bürosu) İLLET Meclisi Geçici Komisgün saatlere M yonu onceki .Maaşgeç Ucretlekadar çalışarak ve Avukatlar, iki tasarıdan şıkâyetçi re Geçici Zam üygulanmasma Dair Kanun Tasansını» bazı değışıkhklerle kabul etmiştir. Verilen bir değişiklik önergesinin kabulü ile tasannın ismi «657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa Ek Kannn Tasansı» olarak değıstirilmiş. Trabzon Milletvekıli Hamdi Orhon (CHP) tarafmdan verilen ve Iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Mahalli ldareler mensuplarmm da Tasan kapsamına alınmasını öngören önergesi reddediimiştir. İstanbul Arması Kanunun Birinci maddesine, verılecek avanstan Subay ve Assubayların da yararlanmasına dair hükum konmuştur. Böylelikle zam dan Subay ve Assubayların da yararlanmaları kanuni hükme bağlanmıştır öte yandan tasarının (Arkası Sa 7. Sü 2 de) SUBAYLARLA ASSUBAYLAR DA FAYDALANACAK Yabancı büyük bir havayolu şirketi, 105 kişüik jet motorlu 10 uçaktan birine, «İstanbul» adının verileceğini bildirerek Işcan'dan, uçağa resmedilmek üzere, istanbul şehrini temsil eden bir armanın gönderUmesini rica etmifti. | Şehir Galerisi Şefi Dekaratör Mirr.ar Ruzin Galatalı'ya yaptınlan arma, ilgili uçak şirketine gönderilmiştir. Armada: İstanbul kelimesi. Rumelihisan'nın bir burcu, yarımay, balık. lâle, Kız Kulesi .e Fatib'in kadırgası bulunmaktadır. Yeni flskerlik Kanun Tasansı hazırlanıvor ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Genel Kurmay Başkanlığının koordınatörlüğünde bir fcomısyon 1111 sayılı Askerlık Kanununun yerinı alacak yeni bir (Askerlik Kanun tasansı) hazırlamaya başlamıştır Günün ihtiyaçlanna cevap vereceği bildirilen veni tasan, Askerî Şura'nın 1967 yıhnda yapacagı toplantılarda son şeklini alacaktır. Diğer taraftan, tzmir milletvekili Şması Osma'nm bır süre önce AP Grup'.' na verdıçı ve (askerliğm tahsil durumuna göre ayarlanması) nı öngören teklifmın de bu çalışmalar sırasmda dikkate alınacağı yetkılilerce açıklanrnıs ve durum, teklıf sahıbıne bıldinlmıştır. U ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Senatör Sıtkı Dlay, «Cumhuriyet Senatosnnun vurt sorunlan > le meşgul olması icabeden bir devrede kendi senatörlöğfinün düşüp düşmemesinin tartışma ko nusu yapılmasını yurt varanna aykın gördüğünü» ıleıi sürerek senatörlükten dün istifa etmıştir Sıtkı Ulay Cumhurivet Senatrv su Başkanlığma gönderdiğı istifa dilekçesinde özet olarak şoyle deraektedir: Sıtkı Ulay, Senatörliikten istifa etti .Kısaca TEVKİF EDİLEN ER MUZAFFER AKSOY Erzurum'daki facianm iki sanığından biri tevkif edildi ERZURUM Dumlu 247. Piyade Alayı'nda 65 erimizin yanarak şehıt olmasiyle sonuçlanan olayın 2 sanığından er Muzaffer Aksoy, j dün Askeri Mahkeme tarafından ı tevkif edilmiştir. İddiaya göre, koğuş nöbeti tutmakta olan diğer ' samk Onbaşı Sefer Santaş, soba ' nın içine döktüğü benzini, Muzaffer Aksoy'la getirtmiştır. Lâpa lâpa kar yağarken inzibat ; cipiyle Dumlu'dan şehrimize geti i rilen Muzaffer Aksoy, Askerî Cezaevine konulmuştur. Yarası ağır olan Onbaşı Santaş ise, ilk tedavisinden sonra, Garnizon'da nezarete alınmıştır. Sefer'in, sürekli kriz geçirdıği bıldirilmektedir. Tutuhlanan kücükler l'ankesici kadınlan sindirmek ve çalışamaz hale getirmek için polis yepyeni bir usul balmuştur. Gruplarm arasında «MAŞA» olarak kullanılan küçük çocuklan yakalayıp nezaret altına alan memurlar, bu kilde kadin yankesicilerin faaliyetlerini önlemeğe başlamışlardır. Polis ilk olarak dün en küçüğü 7, en büyüğü 13 yasında olan Nuray Kenıendi, Nermiıı Kemendi, Birgül Özmut, Zeliha Özmnt ve Erdoğan Bayral'ı tutuklamıştır. VVilliam Faulkner'in büyük eseri ÇARŞAMBA GÜTSÜ RAMAZAN ANKARA, (a.a.) Ankara Muftüsü Ragıp tmamoğlu, yaklasmakta olan Ramazan dolavısıyla bır tebliğ vavınlamış, «Ramazan'ın aziz milletimize ve bütün insanlığa saadet getirmesini dilerim» demıştir. Ankara Müftüsunün bu konudakı tebliği şöyledir: «Bu yıl, Ramazanı Şerif'in ilk günü, 14 aralık 1966 Çarsamba' ya rastlamaktadır. Aziz milletimize ve bütün inasnlığa saadet getirmesini dilerim.» AŞK ve Ö Ü OLUM Bugün 4. sayfamızda o ZİYA HEPBİR TÜRKİŞ'TEN Ç1KAR1LD1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Türk tş Yonetim Kurulu, Ziya Hepbir ve Sendikası Petrol • İş'i, 18 ay süreyle, geçici olarak, Türk • Iş'ten ihraç etmiştir. tddiaya göre Hepbir, Battnan greviyle ilgili bildirismde, sendika üyelerini mahkeme kararlarına aykırı davranışlara sürüklemek istemiştir. Bu konudaki açıklamayı, dün, Pet Kım tş Başkanı M. Kıhnç yapmıştır. W. FAULKNER'İN HAYAT KISA Denize dalan Balıkadam, bir daha çıkmadı İstakoz avlamak için dün sabah Kızkulesı ile Şemsıpasa açıklarında dalan deniz adamı 19 yaşındftki Keraal Abduldoğan bir daha su vüzüne çıkmamıştır. Genç denizcı, balık adam kıyafetiyle ve tüple dalmıştı. Havanm poyraz oluşu sebebiyle denızde başka bir cisme takıldığı zannedilen Abduldoğan, Boğaz'da batan «Yeni Galatasaray» motdriınü çıkartan dalgıçlardandır. Kemal Abduldoğan ile birlikte istakoz avına çıkan fakat denize dalmayan diğer arkadaşı İbrahim tzzet, polis'i durumdan haberdar etmistır. HIKÂYESİ ~~ 1S97 de Amerika'nın Mississippi e\aletinde, New Albany'de doğdu. Orta oğreniminden sonra o sırada yeni baslıyan Birinci Dunya Savaşı'na katılmak üzere, Kanada Hava Kuvvetlerine gönüllü yazıldı. Fransa üzelindeki bir uçak kazasmda yaralandı. Savaştan sonra Amerika'ya dönüp iki yıl (1919 1922) Mississippi tni\ersitesinde okudu. tlk romanını 1924 te vajınladı. 1926 da çıkan ikinci romanı •Soldiers' Pay» (Bugün Aşk ve Ölıim adıyla türkçesini verdiğimiz roman) ona ilk büyük unünü S. Şerifoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu İPRAC EDİLEN SENDİKALAR YENİ BİR KONTEDERASYON KURUYORLAR İstifa mektubu İSTANBIL Paris'te yapılacak olan NATO Savunma «Bir sivasi partiye girdiğimi. Î8 Plânlama Komitesi ve BaOcak 1962 tarihinde yazı ile Sekanlar Konseyi toplantılarınato Başkanlığma hildirmiş. hakna katılmak üzere, Milli Sakımda Anavasanın 70 inci madde | vunma Bakanı Ahmet Tosi hiikümlerinin nvgulanmasını paloğlu dün uçakla Fransa'istemiştim. ya gitmistir. Vâkl müracaatim üzerine • Dışıslerı Bakanlığından bılSenato Başkanlık Divanmın dırıldığıne göre, Belediye senatörlüğümün 6 vıl devam Başkanı Iscan, Sofya Beledıedeceğine dair Tl Mart 1964 yesı Baskanının dâvetlısi ogün ve 31 sayılı karan tarafılarak, 14 Aralık'ta Bulgarısma şifahen tebliğ edilmiş oltan'a gıdecektır. duğundan vasama çörevime ANKARA Adana CHP Milbugüne kadar devam ettim. letvekili Sanibrahimoğlu, AHangi sebebe müstenit olursa dana olaylannı, bir soru öolsun Başkanlık Oivanı kararunn bir tartışmava vesile olmasına ve nergesijle Meclis'e getirmisbir tek şahsın pek tasa kalan vatir. önergede, lçisleri Bakasama görevi için Yüksek Senatonından; bazı AP'liIerin, Adanun kıymetli gün ve saatlerinin na'da bir terör havası yaraharcamnasına gönül ve vicdanım tarak sorusturmayı etkileme razı obnadığından Cumhuriyet ie çalıstıklannın doğruluk Senatosu üyeliğinden istifa ediyoderecesi de sorulmaktadır. 0 Jandarma Genel Komutam Korgeneral Haydar Sükan, «Ahnan tedbirler sayesinde gazeteleı. yakında a«ayiş ve kaçakvılık olaylan bakımından. konu kıthğı çekecektır» demistir. RİZE Çayeli tlçesi Çukurluhoca Kövündeki Atatürk büs tü. ikinci defa kırılmıstır. İIANKARA (Cumhuriyet Bürosu) eililer, «öfrencilerin birbiri Zıraat Bankası Genel Müdür ne attığı taslardan biri büsYardımcılanndan Sabahattin Şete geldi, kırıldı» demisl'rdir. rifoğlu'nun Banka Genel MüdürBustün başı, paramparça ollüğüne asaleten tâyinl kararlaştınlmıştır. mnstur. NADtR NADİ (Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Türkiye öğretmenler Sendikası, yazar öğretmen Mahmut Ma kal, Bakanlık emrine alan Milll Eğitlm Bakanlığınm karan aieyhinde Danıştaya yürütmeyi durdurma dâvası açacaktır. Sendika dün bir bildlrt vavınlıyarak bu bususu açıklamıştıı. Makal için TÖ S, Danıştay'a başvuruyor kazandırd:. Faulklıer 1950'de müştiir. Romanlannda olarak da:ma insanın nizm belki kapitalumı sozıi ünlüdür. Nobel Edebivat Armağanını kazanmış, 1962 de ölAmerikan hayatını çeşitli açılardan işlemiş, konu toplum içindeki sorunlarını ele almıştır. Komügomecek ama, insanlık her ikisini de gömecektir» Üçer ay süre Ue Türk tş'ten ihraç edüen Maden İş, Lâstik İş, Kimya İş ve Basın • İş, yeni bir konfederasyon Irurmuştur. Merkezi İstanbul olan konfederasyonun tüzüğü, birkaç güne kadar tamamlanarak, Vilâyete verileeektir Konfederasyon Başkanlığına Maden tş Başkanı Kemal Türkler'ın, Muhasıpliğe de Şaban Yıldız'ın getinlecekleri öğrenılmıştir.'"~ Geçici olarak Türk • İş'ten ihraç edilen Petrol • İş, yeni konfederasyona girme teklifini reddet* mis, Türk tş i desteklemeye ksrar vermiştir. BAŞBAKAN DEMIREL HALKEVLERİN! ÖVDÜ ANKARA (a.a.) BEşbakan Süleyman Demirel, dün «Toplum kalkınması hamlemizde halkevleıi» semınerıne gönderdiğı bır mesaıda «Gönüllü kuruluşlar arasında Büyük Atatürk'ün uzak görüşlü dehasının örnek bir eseri olan halke\ierinin, başlıca halk eğitim kurumumuz olarak müstesna bir mcvkii vardır, milletçe plânlı kalkınma dâvamızııı gerçekleşmesindp. t'evletin yanında, halkın gönüllü gayretleriyle kalkınma hareketine kaiılması önemli bir kuvvet kaynağımızdn» demiştır. Demirel ayrıca: Halkevler^rrızıa kalkınma harnlemjzdeki k&tkıstnı zenginleştire"e3uîi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog