Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

NIL YAM.NEVI SUVAR jazan Alberlme Sarrarin Bu evr dcmır parmaklıklar ardında «e. kız buçuk yılda yazıldı. Süâhh soygun, hırsızJık, fahışehk suçundan hajatımn uçte bırlnı hapıshanelerde geçiren yazarını kısa zamanda şohretın zırveslne çıkardı. Fransada yaymlanır yayınlanmaz 100 btn adet satıldı ve bır çok yabancı d:le çevrıldi Luks cılth fıatı 10 lıra. NIL YATINEVİ Nuruosmanıye Cad. 38 ISTANBUL DiKENll l •APISHANE HUCRESINDEN ŞOHRETIN ZIRVESINC umhuri 43. yıl soyı 15218 KURUCUSU: TTJNUS NADt 22 4 2 9 7 ÎsVnli en 310 Sayfa lukifc c Kita \ Ödeme İTİMAT ÖTAB Cağalcğlu Narlıbahçe Sokak İSTANBtTL Telgraf v« mektup Telefonlan 2 2 4 2 9 0 adresi: Cuınhuriy«t İstanbul Post» Kutusu: fstanbu] No 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 Cumottesi 10 Aralık 1966 Feza Reklâan: YANAN 65 Komisyon dün avans ER'İN CENAZESİ tasarısını TORENLE kabul etti KALDIRILDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avanslar en geç I Haziran'a kadar ödenecek KIŞ BASTI m\ İstanbul'a kar yagışı bekleniyor | Meriç, Tunca ve Arda Nehirleri yer yer taştı Kuzey*den gelen soğuk hava d«lgasının etkı alaruna gıren Traky» ve Mannara bolgesınde dun kar yağışı başlarken, şehnmızde hava sıcaklığı, 4 dereceye düşmuştur. Uç gtrn once 17 dereceye kadar yukselen hava sıcaklığının arkasından, bugün Istanbul'da yer yer sulu kar yağışı beklenmektedır. Bu arada Meteoroloji, sıcaklıgın 3 dereceye duşeceğını bildırmıştir. Memurlara verilecek avansla ilgili kanun tasarısı, Millet Meclisi Geçici Komisyonu'nda kabul edilmıştir. AP grupu tarafından hazırlanan tasan, memurlara maaşlarına gore yüzde 10 15 avans verılmesi, bu avanslardan emekli keseneği ve Tasarruf Bonosu aidatı alınmasmı ongormektedır. Komisyon, gece geç vakte kadar çalışmıs ve tasanda bir değişiklik yaparak «Avansların en geç 1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olması» hukmunu, bır madde halmde eklemıstir. t «AVANS» VE GELİR ' VERGİSİ Perhiz ^ ^ Tll | C l l % %Mmı lw wm emlekelte huzur sağlanmak şariıyle 10 yıl içinde havsalaya sığmaz kalkınma hamlelerı basanlabıleceçıni söylüyor Başbakan. Biz de dıtornz kı, yurdumuzu huzura kavusturmaktan en basta sızler sorumlusnnuz. Hukümet olarak, iktıdar partisi olarak Anayasayı yfirekten benımseyıniz, Anayasava uygun kanunları tıtiz bır dıkkatle uvgulayımz, hukuk devleti kurallarına savgılı olunuz. O zaman, sağdan soldan geleeek aykırı seslerin sızi rahatsız etmedıgını görecek, ünıversitenin, gençliğin, basının, avdınlar ve zinde gücler çoğunluğunun sıze karsı cephe birligi kurması ihtimallerıni azaltacak, vurdumnzdaki iktidar mnhalefet iliskilerinın medenî ölçüler içinde ynmuşamasını saglıvaeaksınıı. Ov çognnlugn ile iktidara jelmıs olmanın muhalefetı hıçe saymak icın yeter bir sebep sayılamıvacağını snlamadığıtnızdandır ki, demokrası gemisini kısa zamanda sapa oturttuk. 27 Mavıslan bu >ana geçen 6 yıl boyunca da hep bocalavıp durduk. Bugün hâlâ aklımızı başımıza topladığımızı ispatlıvacak bir durumda olmaktan uzağız. Başbakan, «Huzur içinde çalısırsak memleketi ihya edeeefiz> derken, Basbakaaın lıderi bulunduğa partı orçanları huzur yaratıcı davramslara biç de iltıfat eder çbrıinmuvorlar. Curnhurıvet Senatosunda basIa\an Sıtkı Ulav'Ia ılgilı görusmelerı ızley\nız, bu hususta çıçefı burnunda bır orneğın gozIprınız oniine serıldığını goreceksınız. ^avın llavın durumu politık, >a da ıdeolojık çetrefil bır dâva dcğıl, doğrudan doğruya Anayasa ile ılgıli, partilerustü, bilimsel açıdan çozumu hıç de çuç olmaun bir hukuk tneselesidır. Tabiî Senatorlukten ayrılır a\rılmaz, Sayın Ulay, senatdrluk sıfatımn ne zaman sona ereceğıne daır kendılığınden Senato Baskanlığına bır %azı ile bas\urrnus, bakkında karar alınmasını • «temısiir. O zamankı Baskanlık Dnanı, «Tabıılık» \asfı kalmadığına çore, Savın l'la^'ın, seçımle gelmıs senatorlere kıjasen. 1968 Mlına kadar, 6 vıl senator olarak bulunabıleceğme karar \ermistir Bu karardan sonra 1964 ve 1966 yıllarında kısmi Senato seçımleri çelmis çeçmıs, Sayın Llay da, Baskanlık kararı gereğince Senatodakı gorevıne devam etmistır. Fakat, aradan bunca zaman feçtıkten sonra, Savın Ulav'ın görev suresinin bıtinune bırbnçuk vıl kala, ne hikmetse, ıkı A.P.'li savın senator, Baskanlıfea birer yazı sunarak Savın l l a y hakkında verılen kararın yanlıs olduğunu, tabiüık vasfını yıtiren senatorlerın ılk vapılacak Senato seçımleri ile senatorlukleri sona ermesi bır Ana>asa emri oldufn tezini savnnmnslar, bövlece Savın Vlav'ın 1964 ten bn yana senatdr savılamıvacaSını iddia etmıslerdir. Cumhurıyet Senatosu Baskanlığı da bn hususta Anavasa \e Adalet Komısvonlarının mütalâalarını istemis, A.P.'li senatorlere hak veren mütalâaları aldıktan sonra da, avnca Dıvanda hiçbir karar almaksızın raeseleyi Genel Knrula bavale bnynrmustor. Tamsmiyle hukuki olması gtreken bn meselenln usnle ve esasa ait çözüm bekleven birtakım noktalan bulnnduğn meydandadır. Gönfil isterdi ki, parti farkı avırdedilmeksizin bütün •avın senatörler meselevi sırf objektif açıdan ele alsınlsr ve bütün avnntı noktalannı bir bir elıverek. kimsenin itiraz edemiyeceii huknki bir sonnca var•ınlar. Oysa, ne «•örüvornz? Daha usnl (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Tasarının komısvonda kabul edilen bu şeklıne gore alınacak avans, tnüstakilen Gelır Vergisıne tâbi tutulacaktır. Yetkılıler, avansrn maaşa eklenmeden ayrıca vergıye tabı tutulması suretıyle memurların, daha kazançlı durumda olacagını bıldırmışlercür Öncelık ve ıvedıiıkle goruşulmek üzere tasan, Meclıs Genel Kuruluna sevkedılecek, onumuzdekı hafta Meclıs'te goruşulmeve başlanacaktır Tasarının tam metnı soyledır: «Madde 1 657 Sa\ılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uvgnlanacağı tarıhe kadar Genel \r Katma Büt çelerle bunlara bağlı doner «ermavelerden \e Kefalet Sandıklanndan maaş \e ficret alan memnr ve hızmetlilerle 6320 sajılı Çavns ve l zman Çavus Kanann ile 635 savılı l'ıman Jandarma Kanunnna çore ücret ve avlık alanlara 363 savılı Kanun geregince zamma esas olan aylık ve ucretlerı iizerınden 1. Mart 19K tarıhınden itibaren her av asağıdaki oranlarda svanı «nretıyle ödeme yapılır: Maas \e urretter Avans oranı 1100 2000 TL. Yüzde 10 100 950 TL. Yuzde 15 Bu kanunnn yavınlandığı tarihte ölum, yas haddi veva maluliyet dolayısıyle emekliye sevk halleri dışmdaki sebepler(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) thalelerde teminat hadleri indiriliyor ANKARA, (Cumhun>et Bürosu) 3 KİŞİ BOĞULDU Dunku kotu hava sartları yuzunden, sabaha doğru, îğneada açıklarında Akçakoca lımanına bağlı «Lale» motoru batmış, Temel Soylemezoğlu'na aıt motorda bulunan kaptan Mahmut Bıçakçıoğlu. makınıst Mahmut Karaduman ve kımlığı te^bıt edılemeyen bır ta>fa bogularak olmu*lerdır Edırne ve Kırklarelı'ne oncekı akşamdan itibaren vılın ılk karı duşmeğe başlamıstır Yıldız (tstırancalar) Dağlarında karın kahnlığı 30 santımetre\ı bulmustur Bazı kesımlerde ha(Arkası Sa 7 Su 2 de) TRAKYA'DA KAR TASARININ TAM METNİ «Âmme ihtiyaçlarının karşüanmasında en ucuzun değil, en iyisinin alınmasını» amaç guden ve Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan «Devlet İhale Kanunu Tasansı» Başba kanlık tarafnıdan Millet Meclisine sevkedilmiştir. Tasarının kanunlasması ile, plânlı kalkınma donemımn ıcap larına cevap verdığı ılen surulen ve 30 vıldan berı yururlukte bulunan 2490 sayılı arttırraa, «kııltme ve İhale (canunu il« bununla ılgilı 18 kanun yururlukten kaldmlacaktır. En ucuz yerine iyisi Tasarının gerekçesınde, amme ihtıyaçlannın karşüanmasında en ucuzun yerine e i ıyısının alınması yolunda hukumler getırıldığı belırtılmekte ve foylt denılmektedır: «2490 sayılı kanunun ibtiva ettifi sert hükümler. zaman kaybına sebebiyet veren formaliteler ve amme ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkardığı guçlükler bâzı ıdareleri bn kanun hukümlerinden kurtnlmava sev ketmiştir. Tasarıda, ıdarelerın vetkı ve bununla orantılı olarak sorum(Arkası ba. 7, Su. 7 de) POLİS KAATİLI IRFAN DÜN TEVKiF EDiLDi Üskudar roygartepe gecekondularında Cmayet Masası detektıflerl ile yaptığı sıJâhh bır çarpışma sonunda yaralanarak yakalanan ve yakalamrken de komıser muavını Cazıp Işık'ı ağır yaralıyan Irfan Vural dun saat 17'den sonra Uskudar Sulh Ceza Mahkemesı tarafından tevkıf edilmıştir Yaralı oldugundaı.. Toptaşı Cezaevımn revırıne >atınlan ERZURUM'DA TANARAK SEHtT OLAN ERLERtMtZ, DÜN ÖGLEDEN SONRA DUMLUD4 ÖZEL SEHİTLİGE DEFNEDİLMIŞTtR. FOTOGRAFTA. BATRAGA SARR.I TABUTLAR GÖRÜLMEKTEDİR. (TELEFOTO. HA ERZURUM) Çağlayangil: " Çek silâhları konusu çok ciddîdir,, ATINA Dışışlerı Bakanı Çağlayangil, Avrupa Konseyı Bakanlar Komıtesı ve NATO Bakanlar Konseyı toplantılanna katılmak üzere dun uçakla, Panse gıderken, Atı na ya da uğramıştır. Alanda bır sure kalan Çağ'ayangıl, «Kıbrıs'a sokulan Çek silâhlan konnsu. çok ciddidir. Bu olay elbette Turkiyenın bâzı tedbirler almasını gerektirrcektir. Konuyu Paris'te Yunan Dışışleri Bakanı ile etraflıca söruşeceğiz» demıştır Çağla>'angıl. bu arada, Turkıye'nın îkılı Goruşmeler konusunda husnunıyetle davrandığını sozlenne eklemıstir Öncekı gece, bır îngılız uçağının pıstten kalkarken çamura saplanması yuzunden, 4 saatlık bır gecıkmejle Yeşılkoy Havaalanından Pans e hareket eden Dışişlerı Eakanı Çağlayangil, gazetecılere ozetle şunları soylemiştu': (Arkası tsa 7. Mı. 2 de) EKZURUM, (a.a.) Ü çüncü Orduya bağlı 247 nci piyade alayı karargâh koğuşunda, önceki gece meydana gelen yangın faciası sonunda hayatlannı kaybeden 65 erimiz dün yapılan hazin bir törenle Dumhı'da Gökçedere mevkiinde hazırlanan ö'zel şehitlikteki ebedî istirahatgâhlanna tevdi olunmuşlardır. Tasan, protesto ediliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Personel Kanununun uygulanmayıp yerine 470 milyon liranın avans şeklinde dağıtılması, Personel Sendikaları tarafından protesto edilmektedir. Cumhurba^kanı Cevcıe* Sunay. Başbakan Suleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural başta olmak uzere cenaze torenıne yuzlerce çelenk gonderılmıştır Bu arada sıyasî hderler teessurlerını belırten mesajlar.nı Gn Kur. Başkanma gondermıslerdır. Torende Mıllî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneıal Refık Yılmaz, Uçuncu Ordu Komutanı Orgeneral Fıkret Esen. Jand^nna Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Sevket O^an, Tuşgeneral Humza Gunalp, Tugamıral Saıt Kurçokan, Hava Tuğgeneıalı Re^a* Baskdn, Va'ı Alı Akarsu, Beledıye Baskanı Hılmı Nalbantoğlu, Ataturk Unweı»ıtesı Rektoru Prof Osman Okyar, daıre mudurlerı sub^y^d^ ve c^rsncııe' bulunmuslardır Bu arada bmlerce Erzurumlu gozyaşları arasında torenı ızlemıştır. Saat 9 da rfirk bayrafclarına | sanlı tabutlar Veşilderedekı ka i rarfâhtan alınmış, Dumlu buca > ğı camııne getırilmıştir. Dumlu | camıinde kılınan cuma ve oele * namazından sonra, tabutlar tek ' rar eller üzerıne abnmış ve Gok | cedere mevkiinde özel sehitliğıne | getirilerek toprağa verUmiştîr. | İstanbul'dan Hareketi Makal, Bakanhk enırine alındı ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) Adana'da tlk Oğretım Mufettıslığı japmakta olan «Bızım Koy» vazarı Mahmut Makal, Mılli Eğıtım BaKaniıiı A'udurler Kurulu kararı ı'e BakanJık emrıne alınmıstır Bakanhk emrıne ahnma^ı cla yı ile ılgilı olar^k Makal dun şunları so\lemıştır: ( Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) «POLİS KAATtLt» Irfan \ ural'ın varaladığı Komser Muavıni Cazip Işık'ın havatını kurtaran not defterlen Gangsterin knrsunları, Iaık'ın üzerindeki bu defterlere rastlamıstır. (Fotoğraf Tulây DİVÎTÇÎOĞLU) Bu arada Orman Genel Mudurluğu Merkez %e Tasra Te'îkılatı Personel Sendıkası dun bır bıldm \avmlıyarak «avans» verıne Personel Kanununun uygulanma=;ını ı^tedıklerını, «a^ans verılme^mın» kendıler»nde umut kırıklığı u\andırdı|ını açıklarnıştır. ( Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) ANKAR4, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclısı dun Ahmet Bılgın'ın Ba^kanlığmda toplanmış, gundeme geçılmeden once Erzurum çehıtlerı ıcm ^a\ gı duruşmada bulunulmuş Hukumet adına Devlet Bakanı Sezgın, o'aydan uzııntu duyduklannı belırterek olayın cereyan seklını ızah etmıstır Daha sonra yine giındem dışı soz alan Zarıfe Koçak ( C H P ) â sayiş konusuna değınmıştır Koçak, âsayışi bozan olaylann her gün artmakta olduğunu. cao mal emniyetınin varlığınm tartışma konusu olduğunu, vatandasır sabah evınden korku ile çı^nıakta bulunduğunu «dylemış «Anayasa da bulunan ve hükümetin en baştaki gorevlerinden biri olan can ve mal emniyeti metinlerde kalmamalıdır» demıştır. «Can ve mal emniyeti metinlerde kalmamâlı» gangsterin, cDiızce Cınayeti» yle de ılgilı bulunduğu sanılmaktadır. Cınavet Masası yetkılıleri, her lhtımal uzennde durulduğunu, daha once de Duzce cınayeti tahkıkatı yapılırken trfan Vural'JJ uzerınde durulduğunu beurtmışlerdır Hattâ Irfan Vural'rn (o toğrafı Dıızce cınayetmden kurtulan Bırol Soyulgana gosterılmış, Soyulgan, fotografa uzun uzun baktıktan sonra, «Bclki. benzıyor, olabilir» şeklinde konuşmuştur Durumu iyi Gangsterle çarpışan ve yaralanan komıser muavını Cazıp Işık'ın durumu duzelmıştır Işık, «Bu iş bir yerde kopacaktı. Benden (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulastırma Bakanlığı Yüksek tstisare Kurnlunun dünku toplantısında deniz nakli\atı ile ilgili meseleler müzakere edilmistir. Devlet Plânlama Teşkılâtı tem . sılcısı Mahır Barutçu yaptığı ko \ nusmada, ıkincı beş yıllık plân 4 da gemi ıthal edılmemesının ka | bul edıldığını, armatorlerın ve | Denızcılık Bankasının elmde u jj luslarara'i alanda çalışabılecek / 19 geminın bulunduğunu jfade " ile ozet olarak şunları sovlemış tır : «tkinci bes yıllık plânda veni tersanelerin hizmete so * kulması öngörülmustür. Ar , matörlerin elinde bulnnan 5 ;"; gemi ile Denizcilik Bankasına ait 15 gemi Avrupa standartlanna nveun bnlnnmak(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) «YddalOO milyon dolar navlun ödüyoruz» Toto talihiisi 25 kolonda 13 maçı doğru tahmin ettiği için ikramivesini alamavan Ahmet Yıldırım SporToto idcresi aleyhinde açtığı dâvavl kazanmıştır. SporToto nizamnamesinde değişiklik gerektırecek olan bu karar iıakkuıdaki jazımız 5 mci sajfadadır. ÂSAYİŞ Vahdet GÜLTEKIN ¥ARIN CUMHURİ YETfc VALİ TÂYİNLERt Koçak mesleğmde ilerlemlş kımselenn bu?un tçişleri Bakanlığının odalannda depo edılmiş ^ (Aırkaıı Sa. 7, Su. 6 da) İLK., OKTA.. LİSE.. ÜMVERSİTE..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog