Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

İlkokul mufredat program taslağuıa göre uygulaamış yıllık ve ünite plânlan Eğitim ve öğretimde Plân Yazanlar: İSA YAVUZ NEZAHAT YAVUZ Bolu İlköğretim Öğretmen Müfettişi 376 Sahife Fiatı: 10 LAra Ödemeli Gönderilir. OKAF YAYINEVİ : Ankara Cad. 45 P. K. 1017 İstanbul. Feza Reklâm: 409/13109 umhuriye 43. yı! soyı 15187 KURUCUSü: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s n : t s t a n b o l N o 2 4 6 Teleftmlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ESER\f$OMANLARi*Z Yaıarlar&En Güzel Eserleri K PLIĞINIZA YENİ BİR *• ^ 1 U U A r E SUIH 2Sl«ltlr<e» sonra 2 cü büyuk^romanı! * Çorşomba 9 Kasım 1966 ı^Idızlı cıltIK,beş renk rten eserteriırifen biri! 4 fitina; Makarios'u "Kiralık Üs,, için ikna etmeğe çalışıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Lefkoşe'deki Rııs Elçisi, Rum tezine yaklaşan bir konuşma yaptı NATO GÜVENLİK MAKAMLARI POLtS TEŞKtLÂTI İLE NATO ÜLKELERt SEZGIN : "AP Din işlerine her seçimde hürmet gösterdi „ Bir Turk Subayının vesika dolu valizi Almanya'daki Main nehrinde bulundu (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) ALÂRM DURUMUNA ĞEÇtRÎLDİ Milletimiz din hürriyetine ve lâikliğe her an bağlıdır ANKARA (Devlet Bakanından) in işlerimiz, bütün Cumhuriyet boyunca, konunun hakikatlerini ve zaruretlertni bilenler tarafından, daima bir ciddiyet ve sorumluluk duygusu ile ele alınmıştır. Din vt vicdan hürriyetine bağlı bulunanlar için, din ve devlet işlerinin birbirinden ayn tutulması hususundaki prensipi savunanlar için ve Diyanet İşlerinin genel idare içinde mütalâa olunmasmda memleket menfaatleri bakımından büyük fayda^ lar görenler için mevcut büyük vazife şudur: Din düşmanlığını da, din istismarcılıgını da reddetmek... Biz, seçimlerden önceki, seçimler sırasındaki ve seçimlerden son raki bütün tutumlanmızda işte bu tnddiyet, bu sorumluluk ve bu vazife duygusu içindeyiz. Memlekette konunun önemine dikkat et miyenler zaman zaman türlü tahriklere âlet olmaktadırlar ve bu yuzden de din konusunda z&rarlı münakaşalar yaratılmasına sebebiyet vermektedırler. Son münakaşalar sırasında, cUn bahsinde çeşitli isnatlar ortaya atılmış ve bu arada, A.P. nin Diyanet îşlerini seçimlerde kullanmış olduğu ileri sürülmüştür. Derhal hatırlatalım ki, seçimler sırasında DJyanet îşlerini tedvirle vazifeli bu ANKARA, (Cumhuriyet Bürolunan hükümet üyesi Adalet Parsu) Bundan bır süre önce bin tili değildi. Tam aksine. bu iddiadiğı otomobildeki şahıslar tarayı ortaya atanlann partisine men fından kaçırılıp dövülen gazetesuptu. Buna rağmen biz, seçimci llhamı Soysal, dün, Ankara lerde Diyanet İşlerinin o parti taSavcı Yardımcısı Yusuf Kapısız rafından kullanılmış olduğunu 1 tarafından kendisıne gösterilen fade edecek değiliz. Zirp bu şekil12 fotoğraf içinden ikisıni seçmiş deki iddialann ve ithamların ve «Beni dövenler bunlardır» memlekete zaran dokunabilir. demıştır. Fotograflann arkasını Diğer taraftan din konusunda çevıren Savcj Yardımcısı, bunson mUnakaşaları yaratanlar, Diların Assubay Yüksel Hacıoğlu yanet îşleri Başkanlıgı ile ilgili ile Assubay Sadık olduklarını bir kararnamenin Cumhurbaşkasöylemiştir. nı Vekili tarafından imzalanmak istenmediğini iddia etmişler ve Ankara Savcı Yardımcısı Kamünakaşaya bir de bu yönden tan pısız bunun üzerine bir zabıt rikçilik eli uzanmıştır. Hakikatte, tutmuş ve Soysal'a «Bu konuda bahis konusu kararname, Cunv âmme dâvası açacağım, Yarbay hurbaşkam Vekiline sunulmamışSalih Raci Tekin'in resmini tesb. Sunulmıyan bir Kararname için biti için de gerekli teşebbüsleimzalamak veya lmzalamamak dlre geçtik» demiştir. ye bir durum ortaya çıkamaz. Yapılan soruşturma sonunda, Yar Tahrikçliğe âlet olanlar bir de bay Raci Tekin'in 1952 model buick Diyanet Îşleri Başkanlıgı konumarka otomobili olduğu, tstanbul sunda Mason Teşkilâtının baskıTrafiğine kayıtlı bulunduğunu tes sından söz açmışlarcur. Bu iddia bit edilmiş, ancak Türkiyenin her da gösteriyor ki, tahrikçüik, din tarafında aranan arabayı bulmak işlerimizi gtinlük münakasa ortaimkânı olmamıştır. Arabanm tsmına sürüklemek için her çareye tanbulda Yarbay Tekinin bir zave ber yalana başvurmaktadır. manlar Kamp Komutanlığı yaptığı Biz, tekrar ifade edelim, Diyanet Fenerbahçe Askerî Kampında oldu tşleri Başkanhğma tevcih olunağu ihbar edilmiş, burada otomobi bilecek her türlü baskının esalin resmini çekmek isteyen gazete sen karşısmdayız. Ve biz, Diyanet ciler kampa sokulmamışlardır. tşleri Başkanhğımızın ve Diyanet Teşkilâtımızm yüksek varlığına İfadeleri alınmış tahammül edemiyen zihniyetin de Öğrendiğimize göre, llhamı Soybu teşkilâtı güya himaye etmek sal'm fotoğraf]ardan teşhis ettiği maskesi altında .aaliyette buluassubayların daha önce Kartal Sav nan tahrıkçiliğin de Karşısmdayız. cılığı tarafından ifadeleri alınmış, Refet SEZGİN assubaylar o tarihlerde izinli olduk Devlet Bakanı larını söylemişlerdir. Bunlardan assubay Yüksel Ahçıoğlu'nun dövülme olaymdan bir gün sonra kıtasına iltihak ettiği askerî makam larca tesbit edilmiştir. ^ Ankara'ya gelen haberlere göre, Yunan Hukumeti, hâlen Atina'da bulunan Makarıos'la, Kıbrıs ikili göruşmelerinin ilk sonuçlarını müzakere etmeye başlamıştır. Akseden bilgiler ve yapılan tahminlere göre, Yunanistan, Türkiyenin istediği «Hükümran üs» yerine «Kiralık üs» konusunu yine Türkiye ile tartışabilmek için, Kıbrıs Rum yönetıminin başı Makarios'u ikna etmeye çalışmaktadır. Yunan Hukumeti netice alabildiği takdirde, bu konu ile ilgıli ilk görüşmenin, 1516 araljk NATO Ba kanlar Konseyi toplantısı münasebetiyle toplantıda hazır bulunacak Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ layangille Yunan Dışişleri Bikanı Tumbas arasında yapılması beklenmektedir. AAEkim cumartesi günii, Frankfurt, ^ * un Maİne nehrinde bulunan bir valizden. Türk subayı üniforması ile NtATO'ya ait çeşitli askerî belge çıkmış olay, dün dünya basınına aksetmiştir. Olayın, Uluslararası casuslukla ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Valizden çıkan üniformanın sahibi Türk subayınm kim olduğu ve hâlen nerede bulunduğu, bilinmemektedir. Öğrenildiğine göre, içinde NATO'ya ait askeri bilgiler bulunan evrak, erkek çamaşırları ve bir kışlık Türk subayı üniforması çıkan valiz, 26 veya 27 ekim günü Frankfurt tren garı emanet bagajı kısmına bırakılmıs, valizi teslim alsn bagaj memuru, bunun bır yabancı tarafından bırakıldığını ifade etmiştir. Aynı memnr, polise valiıin 28 ekimde bir Alman tarafından aIındığını hatırladığını bildinniştır. D REFET SEZGİN YTP, Başbakanı TIP'i kapatmaya dâvet etti Sovyet görüşü LEFKOŞE (Özel) Sovyetler Birliğinin Kıbrıs Büyük Elçisi Yer mosin, komünist ihtüâlinin 49. yü dönümü münasebetiyle önceki pün Lefkoşede düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Zürih ve Lor.d ra Andlaşmalariyle Kıbns halkına empoze edildiğini iddia ettiği U shhüdlerin kaldınlmasmı istemiştir. DEMiREL'İ SUÇLADI ANKARA (a*.) Türkiye îşçi Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Sadun Aren, yazılı bir demeç vererek, Başbakan Süley man Demirel'in, Izmir AP ll kongresinde yaptığı konusmayı tenkid etmiştir. Sadun Aren, Demirel'in, bu konuşmasiyle sadece özel sektörü korumak istediğini ileri sürmüş ve demiştir ki: «Başbakan Demirel tzmirde yaptığı konuşmada, her türlfl bilime ve tarihî gerçeklere •ykın olarak, demokratik reji(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) s. İ. SOYSAL KENDISINİ DÖVEN İKİ ASSUBAYI TEŞHIS ETTİ Bir yabancı gazoza daha imalât izni verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir Amerikan firmasının, Türkiyedekı temsılcısı vasıtasiyle, ham madde&ı tamamen dışarıdan getirtilmek suretile gazoz imali için yaptığı müracaatı, «Yabancı Sermaye Komitesi» kabul etmiştir. Fırmanın. müracaatında, Ame rıka'nın sentetik maddeden yapılmış gazozunu Türkiye'de imal etmek istediğini bildirmış, «Xa* bancı Sermaye Komitesi» de konuyu inceleyerek, gerekli iznin verilmesıni uygun bulmuştur. «Yabancı Sermaye Komitesi» ndekı Odalar Bırlıği Temsilcısi Genel Sekreten Necmettin £rbakan, bu iznin, narenciye ve dığer meyva müstahsiline zarar vereceğini, aynı firmanın geçen yıl yaptığı müracaatın, bu ge* rekçeyle reddedildiğini hatırlatmış, ancak, diğer komite üyeleri müspet oy kullandıklan için, izin çıkmıştır. Ihbar üzerine.. Frankfurt polisi. 29 ekimde bir ıhbar üzerine söz konusu valizi nehirde bulmuş ve içinden çıkan NATO belgelerini tanıyınca soruşturmayı siyasi polise bırakmıştır. Başkente gelen bilgilere göre, Batı Almanya Güvenlik Polisi, valizin hâlen bulunamıyan sahibinin kaçırılmış olmasından endışe etmekte, ayrıca kimliği açıklanmıyan bu muhtemel Türk subayının öldürülmüş olması ihtimali üzerinde de durmaktadır. 69 Kaymakamın yeri değistirüdi *> tçişleri Bakanlığı, yeniden 69 kaymakamın vprini değiştirmiştir. Bu konudaki liste, 5 inci sahifemizdedir. unün notıorı Dağınıklığın sonucu Alarma geçirildi Son yılların ilgi çekici olaylarından biri olarak nitelenen ve bir açıdan NATO güvenliğıni ilgilendiren bu olayın bir an evvel aydınlahlması ve valizin sahıbiyle olaya karışanların tespit edilerek bulunması için NATO güvenlik makamları ile NATO ulkeleri siyasi polisleri ve millî emniyet teşkilâtı alârm durumuna geçmişlerdir. Olay konusunda şimdilik elde edüen bil gilere göre ilgilıler, bazı tahmin lerde bulunmakta; clayın basit bir hırsızlık konusu olabileceği gibi, büyük bir casusluk hâdisesi olabileceğini de ileri surmektedirler. Başbakan Süleyman Demirel, son konuşmalariyle, bir yandan AP büyük kongresinin havasmı bazırlarken, öte yandan Adalet Partisini yelpazeBin merkezine oturtmağa çalışıyor. Öyle sanıyoruz ki geri kalan beş konuşma da aynı caba içinde geçecektir. Gerçekten hava hazırlamak için ele alınan tematarı kenara ayırdığımız zaman. Demirerin konuşmalarında biraz dağmık, biraz çelişik ve tutarsız olmakla beraber orla yolcn bir kitle partisi anlayışmın savunuculuğunu gorüyoruz. Aslında çelişikliğin bollnğu da zaten buradan geliyor. Prof. Egeli "Hödiseler önlenemezse dersleri lalil edeceğiz,, dedi üniversite'ye giremiyenler konusu, dün Senato'da tartışıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün yapılan gündem dışı konuşmalarda, üniversiteye giremeyen ogrenciler konusu üzerinde durulmuş, tenkidleri cevaplandıran Millî Eğitim Bakanı. «tstanbul Üniversitesinde 90«, Ankara'da 600760 boş kontenjan vardır. Kayıtlar he nüz bitmemiştir. Binlerce öğrencinin dışarda kaldığmı söylemek, yanlıştır. demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) HUKVK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. REHA POROY, BOYKOT YAPAN OGRENCİLERLE KONUŞURKEN ••• 18 inci Kurultay bildirisiyle ortanın solunu kabul eden CHP ye karşı AP ııiıı giriştiği «merkezleşme» çabası, Türkiyenin iki kamplı görünüşü acısından değerlendirildiği takdirde yanlış bir taktik değildir. Once CHP nin kurulıışundan bu yana onu merkez partisi olarak destekleyen böyük toprak sahipleri, iş çevreleri ortanın solu politikasından tedirgin olmuşlar, arkasuıdan kurultayda yenilgiye uğramışlardır. Teşkilâtta hâlâ geleneksel tutıım ile yeni tutum taraftarlan arasındaki çekişmenin sürüp gittiği bir vâkıadır. Bu çekişme, partinin Genel Merkeziyle, Meclis Gnıpu arasında daha acık ve seçik olarak görülüyor. Nitekhn orta solculara karşı ortacılar denilen, yahut bu deyimi kullanmamak isteyenler grup yönetim kurullarını çoğunluğun oylariyle ele geçlrmişlerdir. Bu durumda CHP içindeki mücadelenin genişleyeceği, teşkilâtın birbirine gireceği kanaati vavgınlaşmıştır. Anlaşılıyor ki: AP kurmayı şimdi ana muhalefet partisinin henı iç çekişmelerinden yararlanmak, hem de çıkar gruplarınca daha fazU tutulan orta yolu bir ana politika olarak yürütmek niyetindedir. Böyle bir politika ile Adalet Partisi aynı zamanda sağ damgasmdan da kurtulacak ve partilerarası savaşı. sağın solla değil. merkezle sol'un, merkezle sağın savaşı şeklinde kabullenmiş görünecektir. Hukuk Fakültesmde dün derslere girmek isteyen öğrencilerle boykot taraftarlan arasında çatışmalar olmuştur. Olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Ekrem Şerif Egeli, «Hâdiselerin devamını önleyemediğimiz takdirde Hukuk Fakültesmde belirli bir süre için dersleri tatil etme zorunda kalacağız. Hâdiselerin devamı bn meı'nliyetin ağırlığmdan daha önemlidir.» demiştir. T. M. T. F., M. T. T. B., 1. Ü. T. B., Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti ve Talebe Derneğinin desteklediği boykotla ilgili olarak, adı geçen kuruluşların baş kanları ile, Rektör, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda öğrencilerin isteklerini, ültimatom havası taşımayan bir dilekte ile Fakülte Yönetim Kurulu(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Tahminler Buna gore. çanta sahibi Turk subayı, büyük bir ihtimalle, ATmanya'ya gelene kadar bazı casuslar tarafından izlenmiş ve Frankfurt Garına geldiğinde. valizi; herhangi bir ihtiyacını gidermek amaciyle bagaja teshm etmesinden sonra, kaçırılarak elindeki makbuz alınmış ve daha sonra bu makbuzla valiz, bağajdan çekilerek içindeki önemli NATO evrakı ele geçirilmiş, olaya başka anlamlar verilmek üzere de nehre atılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Ineklere yenilen Içişleri Bakanı.. YENİ DELHİ (aj.) Hmdıstan tçişleri Bakanı Gulzarulâl Nanda, «Kutsal tnekler» in kesilmesini istemıyenlerın Parlâmento onündeki gösterileri sırasında 8 kışinin olmesı sonucu | dun istifa etmiştir. I Türkiye'de erkek nüfusu, kadından yarım milyon fazla ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 29 Ekim 1965 genel nüfus sayımı ömekleme sonuçlarına çöre Türkiyede nüfusu 1 milyonu aşan illerin sayısı dörde yükselmiştir. (Arkası Sa 2. Sü. 2 de) İZMİR Atatürk'ün Bursa nutkunu bildiri olarak yayınüyarak kulübü siyasete âlet ettiklen gerekçesiyle haklannda Bornova Savcılığınca dâva açılan Ega Üniversitesi Piktr Kulübü Başkam Ahmet Çelikkol dün Bomova Asliye Hukuk Mahkemesin.de yar gılanmıştır Mahkemede önce Türk Tarih Kurumunun nutkun Atatürk'e ait olduğunu bildiren bilirkışı raporu okunmuştur Mahkeme karar için duruşmayı ertelemiştir. Daha sonra yine aynı derneğın Ataturkün büstüne yapılan tecavüzden sonra yayınladığı «Hortla tüan gericilik» başlıklı bildirisiiçin de aynı gerekçe ile açılan dâvasına bakılmıştır. Bu dâvada da bilirkişi olarak seçılen tstanbul Hukuk Fakültesj profesorlerı. bildıride bır suç unsuru bulunmadığmı belirtmişlerdir Mahkeme, karar için duruşmayı başka Bursa Nutku ile ilgili duruşma karara kaldı i Özdlikle bu görünüşte Merkez sol catışmasının ağır basacağı şimdidcn belli oluyor. Nitekim AP liderinin İstanbuldaki konuşmasiyle, Izmirdeki sözlerini birbirine bağladığımız zaman, orta yolun merkezcilik sa\unma«ını;ı daha ziyade soVa hücumla kuvvetlendirildiğini farketmemek inıkânsızdır. Demirel, hücumlarını iki parti üzerine teksif ediyor. Birincisi TÎP'e yapılan iıücumlardır ki. Başbakan İşçi Partisini sınıf diktatörlüiü amaciyle Miclandırmakta. hattâ partinin «siyasi dolap» çevirdiğinden bahsetmektedir. Hücumlaruı öteki yönünde ise CHP var. Halk Partisine yapılan bu hücumlnrı acık ve kapalı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Açığında Süleyman Deınirel. ortanın soluyla alay ettikten sonra partinin uzun süren iktidar devresinde yapmadıklannı özetliyor, ama muhalefet partisini samimiyetsizl'ktc suçluyor. Kısacası acık hücumlarda AP lideri, CHP ye karşı klâsik ifadcler küllanmağa özellikle dikkat etmekte, aynı zamanda «vatandaşın 7İhnini çeime gaye ve hedefine» karşı savunma taktiğini de yürütmektedir. Kapalı hücumlara gelince, AP Genel Başkanının sözleri bir yandan TİPin de CHP ye yönelttiği «Aydın oligarşisi» ithamlariyle paralel gi. derkeıı. öte yandan halkçılık ve halka dayanan iktidar konularında, plân, dtvhtçiliğin agır bastığı karma ekonomi anlayışmda, yabancı sermaye ve dış yardımlar meselesinde ayrılık noktalarını ortaya koymaya çalışıyor. Belki de özellikle dağınıklık gösteren bu sözlerle Demirel, hem ana muhalefet partisini eleştirmekte, hem de «bu düzen böyle yürümez» şeklinde yaygınlaşan kanıları karşılamaktadır. Medrese tahsili için Suriyeye kacanlar «ajan» eğitimi de göriiyor ANKARA, (Cumhnrirrt Bürosu) Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, kanun dışı yollardan Suriyeye geçerek, medreselerde din öğrenimi yapan Türklerin yurda dönmelerini sağlamak ama cıyla, Bakanhğın bugüne kadar Şam Elçiliğine ve Suriyedeki Kon solosluklanmıza çeşitli tamimler yaptığını açıklamış. «kendilerinin ajan eğitimine de tâbi tutulduklan» belirtilmiştir. Enformasyon Dairesinin verdiği bilgiye göre, sayılan yüzü aşkın bu kimseler, çeşitli tarmlerde, özellikle güney sınınmızdan kaçak olarak Suriyeye geçmişler dir. Bunlara Suriyedeki bazı gay ri resml din demekleri burslar saglamışlardır. tlgililer, bu sahıslann din 6ğreniminin vanısıra «ajan eğitimi ne de» tftbi tutulduklarııu belirtmektedirler. AMERİKADA SEÇİME İLGl BÜYÜK OLDU WASHİNGTON B. Amerika' da dün, 35 eyalet valisi, 35 senatör ve 435 temsilciler meclisi üyesi için seçim yapılmıştır 116 milyon 400 bin seçmenden 56 mil yonunun oyunu kullandığı ve bunun, rekor olduğu bildirilmektedir. Bu arada bir yetkili. «Seçmenlerin seçim tablosunu idare etmek için astronot kadar kabiliyetli, başarılı bir sekreter kadar kuvvetli hafızaya ihtiyacı vardır. Amerikada oy kullanmak. kolay bir iş değildir» demiştir Her seç men. kulübede en az 2 dakıka kalmıstır Başkan Johnson. sandık açılmadan yarım saat once oy verme yerine gelmiş. oyunu, Demok ratlara verdiğini sövlemiştır. Hiç kimse, Başkanm oyunu yanm saat önce kullanmasma ses çı karmamıştır. OAKIKA : " ^ Hasret artıyor tstanbnl Valisi sayın Vef» Poyraz'ın bir kararı: Şebrin emniyetini temin için mahalle bekçilerinin sayısı, aşafı yukarı, iki misline çıkarılacakmış. Xani, şimdi, 1080 civarında olan, bekçilerimiz 2000 i bulacak demektir. Eyvaaaaaaah... Bn «baziçe» de, anlaşılan, bizler yine yanacağız. tsmini cismini bilmediflmiz, görmedifiraiz vatandaşlar ara»ına 1000 tane daha katılacak! D. N. Şu var ki, sayın AP Genel Başkanmm konuşması yine dağınıklık yfiziindcn büyük bir talihsizliğe uğramış, bir yandan huzur devrinin başladığından, bu devrenin getirdiklerinden söz edilirken, araya sıkışan, meselâ Fransa örneği, konuşmanın esprisini değiştirdiği gibi kamu oyunda baklı tereddütleri uyandırıvermiştir. Yapılan açıklamaya rağmen iki günden beri herkes birbirine ne olduğunu soruyor, ve iktidar başının dili altında bir şcylcrin bulunduğundan SOT ediyor. Hele sayın Genel Kurmay Başkanının konuşmanın ertesi günü tzmir dolaylarmda denetimler yaptığı haberleri de yayılınca söylentiler büsbütün alıp yürümüştür. Raşbakanın bundan sonra ard arda yapacağmı söylediği bes konuşma, cger aynı dağınıklıktan kurtulmaz, hele Anayasanuı ve demokrasinin korunması gibi meseleler gerceklere pek uymayan böyle örneklerle kavvetIndirilmek istenirse söylentiler sürüp gidecektir, KIŞI ÇADIRDA GEÇIRECEKLERI Manisa îüksek Tabsil Yardımlaşma ve Kültür Der ne ğinin açtığı yurtta kalan 90 Öğrenci, yöneticile'• rin kira bedelini ödiyememesi yüzünden açürta k a l m ı ş l a r , çadıra taşmmışlardır. Manisa Valiliği, ge. ! Ç«n yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilere tahsis edilen 18 bin lirayı göadermemiş ve yöneticiler de kira i bedelini yurt sahibine ödeyememişlerdir. Fotoğrafta, kendilerine ynrt binası verilinceye kadar Tak< sim Belediye Gazinonınun alt tarafındaki MÜıaya kurdukları çadırda baruıan öğrendlcr görülmektedir. Ecvet GÜRESLN tstanbul AP İl tdare Kurulu, dün görev bölümü yapmiş. Başkanhga M. Kemal Pekün getınlmiştir. Ertuğrul Adalı İkinci Başkanhğa, İsmail Sinal Sekreterliğe, Sadi Bodur da Muhasiplige Mç.ilmi;tir. M. Kemal Pekün İstanbul AP ll Başkanı seçildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog