Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Üçüncü baskısı da kısa zamanda tükenen, her kitaplıkta bulunması gerekli bir eser: BUGÜNÜN DİLİYLE MEVLÂNÂ Yenişehir: A. KADİR Dördüncü baskı çıktu 6 lira. Odemeli gönderilir. 3 kitaptan aşağı siparişlerde posta pulu gönderilmelidir. P. K. 58 Beyazıt, İstanbul (A. KADIR'in iki yılda hazırladığı 1938 HARB OKULU OLAYI ve NÂZIM HİKMET pek yatanda çıkiyor.) umhuriYeıN ^^ Ağzının \tadml bilir! ne klfer lezzetli ise, njjîrmesi de o kadar^ ^MKFM MUHİTTt^ Al&TURjİA ve YEM1 n. cut: ALAIRANGA ALAT^jRKA, T&L.ABL, SOFEA TAJfZİMİ ^ s KURUCUSU: 7TJNUS NADİ 43. yıl soyı 15186 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul Pocta K u t u s u : tstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 9 7 22 42 98 22 4 2 9 9 Salı 8 Kosım 1966 İNKILÂP v&AKA K$T N. ilâncıhk: P r arsda refıs r i l " l 3> 1 " \ Konsorsiyumdan 268 milyon dolar istedik ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ir yıldanberi devlet yöJnetiminin sorumunu taşıD j y u AJ». konsrelerine ku^ k veriniı; bn partiyi hâlâ iktidar kavgası yapan bir mnhalif knrnldan ayırdedemeısiniz. tstanbul'da ve Izmir'de uxun konuşmalar yapan Sayın A.P. Lideri ne diyor? Aklımııda kaldığı ölçüde düşüncelerini ösetliyelim: «Hür teşebbüsün yaratıcı gücüne inanıyomı. Iktisadi devlet müesseseleri dünyanın hiçbir yerinde geregi kadar verimli olamamaktadır. Serbest geçimlerle işbaşına gelmiş bir iktidar olarak millî iradeyi tem•il ediyoruz. Yurdumuzda aligarşik bir nizam kurmak istiyenlere karsıyız. Bir sınıf diktatörlügü hevesine kapılanlann da daima karşısındayız.j» lktidarı ele alışı üzerinden bir yıh aşkın bir zaman geçmiş olan bir parti başkanına yakışır sözler midir bunlar? Hür teşebbü•e inanıyorsan. işte tşbaşındasın; bir yıl içinde 8zel sektBre ne gibi imkânlar hazırladın, y«bancı özel sermayenin yardımı ile yurt ekonomisine ne kazandırdın? Yahut, bir yılda dişe dokunur sonuçlar alınamıyacağı iddiasını savnnnyorsan, tasarladıgın plân ve yürüttügün politika nedir, onlardan söz etsene! Bir yıl önce hangi noktadan işe baslamıştın? Üc yıl sonra hangi asamaya varmayı umuyarsun? Parti programında ve seçim beyannamesinde öngörülen esaslar ne dereceye kadar nygnlandı? Aksayan hususlar var mıdır? Varsa, düzeltilmeleri için parti başkanı olarak ne düşünüyorsun? Bizim bildiğimiz, iktidarda bulunan bir partinin kongrelerinde bir lider daha ziyade bn ve bnna benzer konular üzerinde dnrnr, gerekirse parti içi anlaşmazhklara açık yürekle çölüm yolları araştırır. Oysa, A.P. kongrelerinde Sayın Genel Başkan ve onn yakından izleyen üst kademedeki yöneticiler bn yola girmekten dikkatle sakınır görünüyorlar. Iktidar partisinin politikasını ilgilendiren elle tntulnr pratik bir memleket sorunu bir adsız kahraman tarafından kazara ortaya atıldı mı, saym yöneticiler duymamazhktan eelmekte, ustalıkla konnyu örtbas edivermektedirler. Serbest seçim, millî irade, oligarşik düzen, sınıf diktatörlüğü gibi ynvarlak ve içinde bulundnğumnz koşullar açısından tartışılması çok su götürecek konnları parti kongrelerine getirip sakız gibi çiğnemekle Sayın Genel Başkan, eğer bir yıllık başarısızlıkların perdelenmesi amacını gütmüyorsa, bizce anlasılması oldukça güç bir davranışta bulnnmaktadır. Bugün yurdumuzda serbest seçimlere ve millî iradeye karsı oldnğnnn söyleyen, oligarsik düzen, ya da sınıf diktatörlüğfine heveslenen bir kimse bulunduğunu biz ne gördük, ne de duvdak. Tersine, bizim gördüğünıüz, duydufumuz ve okudnğumnz, yurdumuzda politika ile uzaktan yakından ilgilenen herkesin serbest seçimlerden, millî iradeden yana ve oligarsik düzene de, her türlü sınıf diktatörlüfüne de karsı olduçudur. Ancak, bngün yurdumuzdaki geçerli koşnllan gözönünde tuttuğnmuz zaman, seçmen vatandaşın iradesini bir ölçüde çelen yan müdahalelerin varhğını da inkâr edemeyiz. Evet, sandıktan çıkmak şüphesiz demokratik sistemin temel ilkelerinden biridir. Fakat oradan pml pırıl çıkmak gerekir. Bn da dinin politikaya filet edilmemesine, «.eçmenler uıcrinden her türlü ekonomik baskı araçlannın yokedilmesine, malî yönden partilerin eşit koşnllar altında seçim yanşına katılabilmclerine bağlıdır. Oligarsik düzen ve sınıf diktatörlüğü teblikelerine gelince, bnnlan Snlemenin en gövenilir yola, toplnm bayatımızda iıleri evlet Plânlama Teşkilâtı tarafından Türkiyeye Yardım Konsorsıyomuna verilen bir muhtırada, 1967 yılı finansman açığımızın karşüanması için 288 milyon dolar'a ihtiyacımız olduğu belirtilmektedir. Kredi konulan ile ilgili olarak Başkentte temaslar yapmak ta olan Konsorsıyum Başkanı Von Mongold ile Konsorsıyum Genel Sekreterı Hacket'e verilen muhtırada, 1967 programında yer alan yatırımlar, program açığı belirtilmekte ve 1967 yıh dış finansman açığımızın karşılanması için konsorsivuma üye devletlerin Türkiyeye 268 milyon dolar kredi vermelerı gerektıği ifade olunmaktadır. Kredi isteğimiz >le ilgili olarak konsorsiyuma aye devlet» ler, Türkiyeye «Ne miktarda» kredi verebileceklerini Kasım ayı içinde kararlaş'.uacaklar ve bu ay sonunda fürk heyeti ile bu konuda görüşmelere başlayacaklardır. (Arkası Ss. 7, Sfi. 4 de) DPT'nin raporunda 966 programımn ikinci İtalya'yı 3 aylık ııygulama sonuçları başarılı göriilüyor şimdi de Adriyatik suları tehdit ediyor JLP. D Neıede? zeltilmesini sağlamak ama ciyle Hukuk Fakültesinin bütün sınıflannda dün başlıyan boykot sonunda 11 bin Hukuklu öğrenci derslere girmemiştir. akülte YönetmeliğinF deki aksaklıklann dü DfRSlERE GlRMEDİ HUKUK FAKÜLTESİNDE 11BİN Ö6RENCİ BOYKOT BASLADI T.M.T.F., İ.Ü.T.B., Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti ve Talebe Derneği tarafından desteklenen boy kot, 15 gün sürecektir. Boykotun elebaşıları olduğu söylenen Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti ve Ta lebe Derneği Başkanları Fakülte dısıplin kuruluna verilmişlerdir. Boykotu destekleyen öğrenciler, sabahın erken saatlerinde, üniversite bahçesine ve koridorlara çeşitli pankartlar asa rak, dersane kapılarını tutmuş lar, ve derse girmek isteyen öğ rencilerin sınıflara girmelerinl engellemişlerdir. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıfla rın boykota kolayca katılmalarına karşılık 4 üncü sınıf öğren rileri Talebe Cemiyetlerl Başkanlarmın dâvetlerine rağmen boykota katılmamak konusunda israr etmişlerdir. Ancak ilk dersin hocası prof. Şemsi Gök'ün gürültü yüzünden dersi terket mesi üzerine öğleye kadar tartışmalar devam etmiş ve bir ka rar alınmadan daçılınmwtır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «DERSLERE DEVAM EDİLECEK fesör Reha Poroy, bu sabahtan itibaren Fakültede derslere devam edileceğini, karşı koyma olduğu takdirde gerekli tedbirlerin alınacağını söylemiştir.. Resimde, boykot üzerine dün boş kalan Hnkuk Fakültesi anfisinden biri görülüyor. DÎŞI BOND Ünlü sinema yıldızı Moni ca Vitti tarafından filme alınan Dişi James Bond, MODESTY BLAİSE bugün 4 üncü sayfamızda İlk macera MODESTY AMERİKADA Washington, Paris ve Bonn Büyükelçileri değişti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı Büyük Elçilerimiz arasmda değişiklikleri kapsayan karamame nin birinci bölümü, önceki gün Cumhurbaşkanının onayından çık mıştır. Bu ilk kararnameye göre, Viyana Büyük Elçisi Seyfettin Turagay, Washington Büyük Elçisi Turgut Menemencioğlu, Bükreş Büyük Elçisi Şemsettin Arif Mardin ve Karakas Büyük Elçisi Beşir Balcıoğlu merkeze alınmışlardır. Bu arada, merkezde Büyük Elçi ve Kıbrıs Işleri Plânlama ve lcra Grupu Başkanı Nurettin Vergin Pa ris, Tokyo Büyük Elçisi Melih Esenbel VVashington, Bonn Büyük Elçisi Ziya Müezzinoğlu Ortak Pa zar, Ortak Pazar Büyük Elçisi Oğuz Gökmen Bonn, Paris Büyük Elçisi Nâmık Yolga da Karakas Büyük Elçiliklerine atanmışlardır TelAviv Maslahatgüzan Rifat Ayanlar da, ayrı bir kararname ile merkeze ahnmış, yerine Bakanlık Ulaştırma ve Arşiv Dairesi Genel Müdürü Şakip Payaz atanmıştır. Diğer tâyin ve değişikliklerle ilgili kararnamelerin de önümüzdeki günlerde bölüm bölüm çıkması bek! enmektedir. Sel yiizünden yıkılan setlerin arkasından Kuzey İtalya'yı tehdide ba$lıyan Adriyatik suları, bolgeyi endiseye sevketmektedir. Po ovasını felâkete boğan ve aanat merkezi Floransa'daki tarihî eserleri harab eden sellerden »imdiye kadar 200 kişinm öldüğü kesinleşmiştir. Bu arada Floransa Cezaevinden 83 mahkum kaçmıs, fakat bunlardan ld'n, sel korknsnyla geri dönmüştiir. İtalya'nm üçte birini kapsıyan su baskınlannı. salgın hastalıklann izlemesinden korknlmaktadır. 7( bin kişi evsizdir. Avusturya'da ise hayatitı kısmen normale dönmeye başladığı bildirilmektedir. Kötü hava şartlan ve sel yüzünden Avrupa trenleri, Istanbul'a da geç gelmektedir. (Yukanda, Floransa'nın tarihî köprüsünü, sel geçtikten sonra görüyorsunuz.) BAŞBAKAN VE «SİVİL HALKIN SİLAHLANMASI» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, Yüksek Plânlama töpTintisınâ " 'katılmSR' üzere dün evinden çıkarken, bir soru üzerine, Izmir AP İl Kongresinde yaptığı konuşmanm, «Sivil halkın silâhlanması» konusu ile ilgili kısmını izah etmiş ve «Benim söylediğim husus iktisaden hür zümrelerin ehemmiyetine işarettir» demişür. Başbakan Demirel. «İzmir konuşmanızda, General Salan'ın âsi askerî kuvvetlerinin hükumete el koyma teşebbüsü karşısında, 200 (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Johnson'm kanser olup olmadığı ameliyattâ anîasılacak FREDERİCK.SBURG (Texas) Başkan Johnson, gırtlağındakı urun mahiyetini anlamak için bir an önce ameliyat olmaya karar verdiğini açıklanuştır. Johnson, dün sabab düzenledığl beklenmedik basm toplantısmda. ameliyatın San Antonio'dakl B r o o ke askerl hastahanesinde yapıîma sını istediğini belirtmlştir. Daha sonra da röntgen ve lâboratuar muayene ve deneyleri için oraya gitmiştir. Ameliyat muhtemeien bn hafta İçinde veya gelecek hafta başında yapılacaktır. Johnson ayrıca, geçen yıl geçirdiği safra kesesi ameliyatuıdan kalma bir fıtığı da aldıracaJctır. ••• TÜRK TflRIH KPRDMÜNÜN KflRflRI "Bıırsa nutkunu 933'de Atatürk söylemiştir,, İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) lnönü, «Hilâfeti getirseler, gülünç bir şey olur» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı lnönü, dün Türk Dil Kurumunu ziyaret etmiş, bu arada, Yönetim Kurulu üyesi Agâh Sırrı Levent'in, «Sağcı basınm dil çalışmalaruıı yeren tutumundan yakınması» üzerine, «Bunlar, böyle davranmakla, Türk çe olmayan kelimeleri yazmakla, eskiye bağlı kalınacağmı sanıyor lar. Ne zannediyorlar? Hilâfeti kuracaklar da, eskl kuvveti ve itibarı olacak mı zannediyorlar? Gülünç bir şey olacak hilâfeti getirseler» demıstır. Kuruma bir nezajcet ziyaretinde bulunan lnönü, bazı öztürkçe kelimeleri yadırgadığını belirtmiş, «Bazan hatırıma gelir, babam uyansa da duysa, ne der diye. düşünürüm» demiştir. CHP Genel Başkanı, konuşmalan sırasında, Kurumun çalışmalannı da övmüş, «Öztürkçenln kendini en iyi şiirde gösterdiğini» belirtmiştir. 1 DIŞ HABERLER SERVİSİ Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu Atatürk'ün «Bursa Nutku>nu M33 yılın.n şubat ayında Bursa'da söylediğine oybirliğiyle karar vermisAir. Ege Üniversitesi Fikir Kulübünün 28 nisan olaylarının yıldönümünde bildiri halinde yaymladığı bu nutuk sebebiyle Bornova Savcısı tarafından kulübün siyaset yaptığı gerekçesiyle kapatılması istenmLj ve bu konuda Asliye Hukuk Mahkemesinde bir dâva açılmıştı. AILAK MUSA Her gün aramızda gezen, bizden bir varhk... Kansı Muallâ, kızı Nur, oğullan Sezai ve Zekâi ile; dostları ve düşmanlan ile AYLAK MUSA. Sevcceksiniz. Bugün 2. sayfamızda. «Batman rrevı» Bugün Bornova Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacak bu dâvada Türk Tarih Kurumunun Bilirkişi raporu da okunacaktır. Bu raporda özetle şöyle denilmektedir: «Söylevin Atatürk'ün 1933 şubatında Bursada yaptığı konuşmadan mealen aluımak suretiyle çesitli tarihlerde basılmış olduğu ka naatine, 24 ekim 1966 günü toplanı larak oybirliği ile karar verilmi;tir.» GARTH Türk oku Özel sektör de bir örgüt altında birleşecek IZMIR Işçilerin bir örgüt altıoda birleşmeleri üzerine, özel sektör de, teskilâtlanma yolunda geniş çapta çalışmalara başlamıştır. Bu arada özel sektör bilhassa «zararlı sol akımlarla> daha olumlu mücadele yapabılme konusunda da tam bir fikir birliğine varmıştır. Bu yolda yapılacak çalısmaların programı öncelikle ele alınmıştır. ertelendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiys Petrol, Kımya ve Atom Işçileri Sendikasınca, Türkiye Pet.ollert Anonım Ortakhğımn Batman Rölîe Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile, Malatya /Vkaryakıt deposa ısyennde yapılmasına karar verilen grev, millî güvenliği bozucu ritelıkte görüldüğünden. Bakanlaı Kurulu tarafından 30 gün surevle ertelenmıştır. yucusunun yülarca merakla takip ettiği GARTH ın «zaman ötesi postacıları» isimli yeni macerasını 4. sayfamızda bulacaksınız. İstanbuVda hava Yeşilköy Meteoroloji tstasyonundan oğrenildiğine göre, bugün tstanbul'da hava; çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek, ruzgârlar Güneydoğu ve poyrazdan orta kuvvette, bazan da sert esecektir. Hava sıcaklığı ise, 1813 arasında değişecektir. (Dün sıcaklık İS derece olmnştur.) İzmirde konuşan DEMİREL Millî Güvenlik Akademisi Komutanı Tümgeneral Samih Güney'in başkanlığında 27 kişiden kurulu bir hey'et, dün, incelemelerde bulunmak üzere, uçakla Batman'a gitmiştir. Daha sonra Adana'ya, oradan Mersin'e geçecektir. MİLLÎ GÜVENLİK AKADEMİSİ HEYETİ BATMAN'A GİTTİ >d'ğ'm,, ( söyledi Şiir ezberliyen öğrenciyi yaraladığı anlaşılan sekiz yıllık polis tevkif edildi % Vurulan öğrenciye ' Felç,, geldi Kasımpaşa'da; şiir ezberlemekte olan 1$ yaşmdaki lise öğrencisini, otomobilden ateş ederek ağır yaralayan meçhul kişinin, ayni semt karakoln polislerinden Hasan Yaylâ olduğu anlaşılmıs ve sanık, dün akşam tevkif edilmiştir. Bu arada, hastane yetkililerinin bildirdiğine göre, boğazına rastlayan kurşunla komaya giren öğrenciye felç gelmiştir. Evli bir kadın, sarkıntılık eden adamı öldürdü ADANA, (a.a.) Karşıyaka semtinde evli bir kadın kendislne sarkıntılık eden evli adamı, tabanca ile 2 el ateş ederek öldürmüştür. Ayşe Doğan'ın; bir süreden beri peşine düştüğünü iddia ettiği Urfalı 35 yaşmdaki Hacı Durmuş, bir işçidir. Cinayet, Hacı'nın cadde ortasmda elle kadına sarkıntılıkta bulunduğu bir sırada işlennıiştir. Ayşe, Adalete tesllm edilmistır. Ankara'da bir Milletvekilinin 1 Nasıl yakalandı ; Mecidiyeköy Lisesı 1. sınıl öğrencilerinden Ziihtü Cavelınm va ralanmasmdan sonra harekete ge çen ekıpteı. tabancd atııan o,»uı.ıbıli, dün sabaha karşı tesbıı ^clerek Kasımpaşada yakalanmışlardır «34 ER 884» plâkaiı gri otomobılın şoförü. verdiği ifadede tabancsnm sarhoş bir halde arabasına bınen bir polis tarafından atıldıâını bıldirmıştir Bu arada mermı çekııde ğini ınceliyen polis. bunun bevıik tabanca.va ait olduğunu anlsması üzerine. soföıün doğru ıfade veıdığine kanaat getirmis ve sanık polis Hasan Yayla'yı evinde vakalamıştır Kasımpaşa Merkez Karakolunda görevli olan 8 yıllık polis. sorgusu sırasında. olayla ılgısi olmadığını iddia etmiştir «ıncnk tanıklar, «anık polıaın <»drhus uıdu 4unu ve tabancayıı t t e | ettl|inl eöylemijlerdır. yazıhanesine baskın yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bir AP Milletvekilinin. kendisine ait avukat yazıhanesinde, ışıkları söndürülmüş durumda bir kadınla görülmesi, Kızılay' daki Emek İ ş Hanının (Gökdelen) 8 inci katını birbirine katmıştır. Saat 18.30'daki olayın fotoğrafını çekmek isteyen bir mu habir, Milletvekili tarafından dövülmüş, makinalan da kırılmıştır. Olay. Adliveye intikal etmis buiunmaktacür. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) NADIR NADİ (Arkası Sa. 7, Sfi. 3 de) Kızılay İstanbul Müdürlüğü Çırağan Ambarı işçileri | ile Şube Müdürlüğü Transit Ambarı işçileri dün sabahtan itibaren greve başlamışlardir. Bu arada grevi yöneten Türkiye Liman Tahmil Tahliye işçileri Sendikası, greve iştirak ( onuunın yüzde yüz olduğunu bildirerek. Çırağan ambanndaki bir kısım malların grevden önce Maltepe ambanna kaçmldığını iddia etmiştir. Grev «GÖZLERİME BAKINIZ, NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLIYOSUNlîZ YA...» Politik ata sözü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog