Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

r SİNEMA ve Fotoğraf MAKİNELEBİ GELDİ 8 ve 16 mm. lik sesli ve sessiz SİNEMA MAKİNELERİ ile 50 liradan 2000 liraya kadar Fotoğraf Makineleri. EN MÜSAİT TAKSİTLERLE SABRİ ACARSOY MAĞAZALARINDA Tophane, Boğazkesen C. 155174175 İSTANBUL Tel: 49 18 76 Yıldız: 1272/13018 umhuriyet 43. yı! soyı 15185 KÜRÜCUSU: rUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Ctnnhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 JgSER KOMANLAR Bjffefc Yaıarlann IĞINIZA YENİ BİR 1 HftRP VE SULH 2 f mSTOY'UB 3 cü büyük romanı! Pazartesi 7 Kasım (966 İzmirde konuşan DEMİREL, "Fransadaki bir darbe teşebbüsü karşısmda 2OO.OOO sivilin bir günde siâhlandığını» söyledi Avropa'da sogok dalgası yüzüoden can ve mal kaybı artıyor "Oligarşik nizam kurmak isteyenlere karşıyız,, YURT HABERLERİ SERVİSİ tzmir AP İl kongresinde konuşan Başbakan Süleyman Demirel, «Türkiyede oligarşik bir nizam kurmak isityenlere karşı olduğumuz gibi herhangi bir sınıf diktatörlüğü kurmak istiyenlere de karşıyız.» demiş ve Fransada askerî darbe teşebbüsü karşısmda bir günde silâhlanan 200.000 sivilden bahsetmiştir. Demirel, «iktisaden hür zümrelerin gelişmediği ülkelerde, değil böyle bir kuvvet, âsiler çetesi bile milletin kaderine hâkim olabilir» demiştir. AP'nin diğer İl kongresinde ise genellikle CHP ve Ortanın Solu'na çatılmıştu*. Sakarya İl kongresinde ise kavga çıkmış, yüzlerce delege yumruklaşmış, beş delegenin kaşı patlamıştır. Bu yüzden Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu konuşmasını yapmamıştır. İZMİR (Cıunhuriyet Bürosu) 593 delegenin iştirakiyle Yıldız smemasında yapılan AP tzmir kongresi Belediye Başkanı Osman Kibar ıle îl Başkanı Karaoğlu'nun hizıplerimn cekişmesi halınde geçmiştır. Hizıp çekişmelerinden yakınan Mustafa Acar adındaki bir delege «Geçen kongrede iki hizip başkanı öpüştüler, kolkola girdiler, niçin bir türlü bir araya gelmiyorlar?» demiş tir. Başbakan Süleyman Demirel saat 11 de beraberm de Sadettın Bilgiç olduğu halde gelmiştir bir ihbor polisini boş yere uğraşfırdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) eçtiğımiz Cumayı Cumartesıye bağlayan gece son radan aslı olmadığı anlaşılan bir ıhbar yüzünden Içışlen Bakanlığı yetkılılerı, Emnıyet Genel Müdürlüğü, kısmı sıyasi ve kısml ıdari poiısı ıle 28 ılın Emnıyet Kuvvetlerı alârma geçınlmış ve sabaha kadar arama tarama yapmıştır. Cuma günü, Emnıyet Genel Müdürlüğüne telefonla müracaat eden meçhul bır şahıs, numarasını, boyasını ve modelıni bildırdiğı bır Chevrolet arabanın büyük ıllenmızden bâzılarında benzın ıstasyonlarını basacağını, eşkâlı bıldınlen Chevrolet arabanın ıçındekı gangsterlerın otumatık sılâhları bulunduğunu bıldırmış ve uyanık olunmasını tavsıye etmıştır. Italya. Isviçre ve Avusturya'da 105 kişi öldü DIŞ HABERLER SERVİSİ Avrupa'ya birden bire bastıran soğuk dalgasıyla birlikte gelen yağmur ve kar yüzünden İtalya'da 83, Avusturya ve İsviçre'de 22 kişi ölmüştür. Mal kaybı ise çok fazladır. Can kaybının daha da artmasmdan korkuhnaktadır. FLORANSA Paha biçilmez sanat eserlerinin diz boyu çamur içine gömüldüğü Floransa' da snlar yavaş yavaş çekilmeye başlamakla beraber, Po Neta rinin yükselmeye devam eden suları yeni bir felâket tehlikesi yaratmıstır. Ö!ü savısı önceki gun geç vakıtlerde 83'e yukselmiştır. On bınlerce ınsan evsız kalmış, bınlerce dönüm arazı sular altında âdeta kaybolmuştur. Meteoro lojı bürosu yağışlann devam edeceğini bıldirmektedir. Cumhurbaşkanı Giuseppe Saragat, sadece Floransa'da 17 ftişinin ölduğü durumu yerinde gormeye gidecektir. Mahalli polıs. sanat galerilerinı muhtemel bir yağmacılığa karşı korurken, hapishaneden kaçan 72 mahkum hâlâ bulunamamıştır ZARAR Felâketin maddi htlânçoüunn tesbit etmek şimdilik imkSnsııdır. Floransa'nın rönesans devrinden kalma paha biçilmez sanat hazinelerinin büyük zarara nğradığı belirtilmektedir. Lffizi Galerisindeki tablolarm büyük bir coçunluğu kurtanlmıştır. Fakat, Galerinin zemin katın da saklı bnlunan bazı tabloların tamamen harap oldnğn öfrenilmiştir. Ikıncı Dünya Savaşı sı(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Sakarya AP Kongresinde çıkan kavgada S delegenin kaşı patladı 6 İSTANBUL İL KONGRESI TOPLANTI HALJ.NUt AP İSTANBUL İL KONGRESI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI Tedbir alınıyor Yurdun muhtelıf köşelerınd» ötedenberı devam edegelen soygun oiaylarını da dıkkate alan asayışı korumakla görevlı kurumların başları, ıhbarla ilgili olarak gerekli tedbirlen almı» ve başta İstanbul, tzmir. Bursa, Bolu, Adana, Diyarbakır gibi büyük illerın de bulundugu şehırlerde Emnıyet Kuvvetlenni alârma geçırmış ve meçhul arabanın aranmauna başianmıştır. Birgün bir gece turen bu arama sonucunda ihbarda numarası bildınjen otomobllin doğu ıllerımizden bınne kayıtlı olduğu tesbit edilmiştir. Özel sektörün politikadaki rolünü anlatan Demirel, bu konuda şöyle konuşmuştur: Ml^HH^^^^MH «Biz hususî sektörün ekonomik kalkınmamızda büyük ve tesirli bir rol oynaması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Bnnun için gerekli ve tesirli bütün tedbirlerin hızla ve devamlı olarak alınmasını lüzumlu görüyoruz. L nivcrsitedeki olaylar çirkin ve çirkin olduğu kadar da üzücü. Once belırtelim ki \atandaşlar arasındaki özel münasebetlerde bile hak isteraeKaldı kı hususî sektörün kısa nin ve almanın yollan kanunlarla, yönetmeliklerle belirlenmişür. Anayazamanda gelişmesinin ekonomik sa genel olarak haklarm kullanılabileceğini gösterir. Ama bu, herkes istealanda olduğu kadar iç politika dijini yaparak ve Anayasaya dayanarak rektörlük odasını basabilecek dealanında da çok faydalı tcsirleri olaeaktır. mek de değildir. Hürriyetlerin \ e demokrasileSebepler ne olursa olsun bir üniversite rektörünün odasına sokak gosrin hukukî teminatlarının yanınterileriyle glrilmez ve hakaret edilerek, kaba kuvvete başvurularak hak da ve onlardan daha tesirli olaIstenmez rak iktisaden bür zümrelerin var Hcle Atatürkün Bursa nutkundaki ihkakı hak esprisini anarşiyle kalığı, hürriyetlerin ve demokra • nştırmak ve nutka dayanarak çirkin davranışlara girişmek, Atatürk yosinin korunmasında daima bü lundan gitmek değil, aslında onun yolundan aynlmak, onu ve gençliğini yük rol oynanvitır. Türk milletinin gözünde küçültmek için uğraşan gericilere fırsat vermekBugün Ingilterede, Fransada, tir. Birlesik Amerikada hürriyetle • ••• rin, demokrasinin tehlikeye girTürkiyenin nüfusu, arttıkça özellikle aktif nüfus oranı yükseldikçe memesinin sebebi sadece Ana yüksek öğrenim talebinin artması beklenmeyen bir olay değildir. Aynca yasa, demokratik müesseseler, ekonomik gelişme ve diğer yan etkenler, yüksek öğrenim Ulebini nüfus kanunî müeyyideler, demokra • artısıyla kıysslanmayacak kadar hızlandrrmaktadır. tik idarenin emrinde olan devNitekira 19341935 yıllannda yüksek öğrenime kayıtlı olanların 1823 let kuvvetleri değildir. yas arasındaki nüfnsa oranı binde 4 idi. Bu oran 1964196î te binde 25 i geçtktisaden hür, kuvvetli zümmiştir. Gürülüyor ki kayitlarda 6 kattan fazla artış var. Öte yandan lise relerin varlığı, demokrasiyi ve öğrencileri sayısındaki yükselme de 19311932 yılına oranla dokuz katı hürriyetleri koruyan çok büyük buluyor. bir teminattır. Talebin böylesine artmasına rağmen üniversitelerimizle, yüksek Cezayirin istiklâle kavuşturulokullarımizın kapasiteleri aynı gelişmeyi gösteremedi. Yüksek öğrenimması sırasında anavatana silâhh de son plânlı döneme kadar talep hesaplan yapılamadığı için, aynı zabir baskın yapmak hevesi ile amanda imkânlarm da yetersizliği yüzünden gelişme sağlayacak yatınmyakalanan General Satan emrinlara gidilemedi. Liselerdeki doldurma sınıflar gibi bir kısım fakülteler dekı parasütçüler. rejımı ve hürde de öğrenci sayısı akıl almayacak ölçüde arttınldı, dolayısiyle yüksek riyetleri korumak için Paris'te öğrenimin verimi düstü. bir günde silâhlanan 200 bin sivil gönüllünün hükumetle işbir••• lifi yapması sebebiyle plânlarıŞurası gerçektir ki üniversitelerimizde kapasite dı$ı şişkinlik dolayını tahakkuk ettirememişlerdir. siyle sadece verim değil, aynı zamanda başarı oranı da süratle düşmüşHalbuki iktisaden hür rümretür. Zira 15902MO kişilik sınıflarda bir öğretim üyesinin. öğrencileriyle lerin gelişmediği memleketler • ilişki kurabilmesine. araştırma. teorik bilgileri hazmetme yetenekleri(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) nin geliştiriimesi için onlarla uğraşmasına imkân yoktur. Üstelik hocaların bir kısmı (meselâ İstanbul Üniversitesinde yüzde 45} dışarda başka isler yapmaktadırlar. Başan oranının düşüşünü sadece smıflann kalabalık olmasına, öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında ilişki kurulamamasuıa bağlamak da hatalı olacak. Onların yanında belki onlardan da önemlisi orta öğretimdcKi gerileme ve çoğunlugun yüksek öğrenim yapmak için gerekli bilgiyle donanmadan liseleri bitirebilmeleridir. Burada öğrencinin kabahati şüphesiz yok. Hatâ özellikle İstanbul. Ankara. İzmir gibi büyük iller dışında öğretmen ihtiyacı hesaplanmadan liselerin açılmasında. göz boyacılığının yıllardır sürdürülmesinde. Anadoluda çocuk, çoklukla matematiği tahrirat kâtibindcn. tarihi şube reisinden. tabiat bilgisini sağlık memurundan öğrenip liseyi bitiriyor. Hattâ bazı yerlerde ders verecek memur bulunmadığı icin okumadığı dallardan eleme geçirmeden diplomasını alarak üniversitenin kapısına geliyor. Giriş sınavında toto'daki gibi başan kazamrsa fakültelerKARS tki AP Kars MUletden birine giriyor. Ama ondan sonra bırakınız araştırmacılığın gelistivekıli yıımruk yumruğa dövüşrilmesini, ckuduğunu anlayamadığı için sınıflarda döniip duruyor. müşlerdir. Olay, önceki gece saKısacası bir büyük problemdir bu. Ve Türkiye, orta öğrenimde başat 23'de Tarım Bakanı Bahri Dağlayıp üniversitelerde biten plânsız, programsız, başıboş gidişin ortaya daş ile kongreye müşahit olarak çıkardıği sonuçlarla bugün karşı karşıya kalmıştır. gelmiş olan Kayseri Milletvekili Vedat Ali Özkan'ın kalmakta olDeniliyor ki: «Üniversite sayısını arttıracağu» iyi. güzel ama, sayıduğu Vali Köşkünde başlamıştır. nm artması acaba yüksek öğrenimin verimini de birlikte arttıracak mıKöşke iki arkadaşı ile gelen Kars dır? Ve yine sayııun artması orta öğrenimden eksik bilgilerle gelen Milletvekili Celâl Nuri Koç, Özgenci yeni açılan üniversitelerde başanya ulaştırabilecek midir? Bunlakan'a usulsüz iki kongre yapan rın cevabını ilgililer kolay kolay veremezler. Zira orta öğrenim meseIğdır delegelerinin İl kongresine lesi halledilememiştir, öğretmen yetiştirme dâvası çözülememiştir. Ayniçin kabul edilemiyeceğini sorrica bu ünivcrsüelere yeni öğretim üyesi bulmak meselesi de madalyomuş ve iddiaya göre kendisine hanun öteki yüzü olarak durmaktadır. karette bulunmuştur. Bu sırada Yeni iiniversitelerin açılması, her yanda öğretmensiz ortaokulların, olaya müdahale etmek istiyen AP liselerin açılması gibi gözleri boyayabilir, politikacılara öğünme fırsalı Kars Milletvekillerinden Lâtif yaratabilir. Ne var ki öğünmeler yüksek öğrenimin verimini arttırmaAküzüm, Koç i!e yumruklaşmışyacak, aksıne düsürecektir. Hattâ bugünkünden daha da aşağıya diisüretır. • cektir. İki milletvekili kavga sırasında Ecvel GÜRESÎN (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) M | \ İstanbul ll Kongresinin Ucinci ve son gününAl de, eğitim sistemi tenkid edilmiş, üniversitede tedbir alınması istenmiş, CHP' ne çatılmış, Demirel'den «Muhteşem Süleyman» diye bahsedibmif, bir senatöriin «aramzda kapitalist var mı?> sorusunu delegeler «Yok, yok» sesleriyle karsılamışlardır. llk olarak Genel Idare Kurulu üyesi Prof. Aydın Yalçın konuşmuş, AP'nin açık düzen partisi olduğunu belirtmiş ve «Berlin duvan gibi, AP nin fikir hudutlan kapalı değildir. Biz, CHP gibi kendimizi fildişi kulesinin içine hapsetmiş değiliz» demiştir. AP Meclis Grup Başkan Vekili Muhittin Güven I sözlerine •Millî heyecanı dünden aldınız, bugünlere getirdiniz» diyerek başlamış, CHP' ne çatarak: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' " Bizim de, Muhteşem Süleyman'ımız var,, PTO(. SUNGURBEY Demirel'in konuşması AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Kongrede yaptılı konuşmada, «Özel sektörün memleketin ekonomik hayatındaki rolünün yanı sıra, siyaset hayatında da etkili bir durumu olduğunu» belirtmiş, «İktisaden hür zümrelerin, demokrasilerin ve hürriyetlerin korunmasında büyük rol oynadığını» söylcrniştir. Öğretim üyeleri kitap hırsızlığmdan şikâyetçi Kitap hırsızlıgı, eski deyimle (intihal) olaylarmın son zamanlarda artması ile ilgili olarak konuştuğumuz öğretim üyeleri bu durumdan şıkâyetçi olduklarını belirtmişlerdir. Ord. Prol Dr Hıfzı Veldet Velidedeoglu ise «Bu kitap hırsızlıgı ancak ciddî. müsamabasız. bilim, fikir ve edebiyat umumî efkânnın değişmesi ile önlenebilir» demıştir. Gerçekten son yıllarda Dilim kltaplarında da aşıncılık olaylan sıklaşmış, hattâ Oniversite öğretim üyeleri birbirlerini mahkemeye verir hale gelmişlerdir Kamu oyunda bilim adamlanna karşı şüpheler uyandıran bu olaylann nedenlerini kendileriyle görüştügümüz öğretim üyeleri şöyle açıklamaktadırlar: 200 Bin silâhh sivil İstanbul şehrine her geçen gün 1 1 1 bir gariplik daha eklennıekte. Bunun en ranlı örnekleri de yıllardır maske kullanır gibi çehresi değişen Beyazıt Meydanı ve çevresinde göriilüyor. Şimdi de Kapaiıçarşınm girişinde ruhsatsız, gayrî sıhhî bir balık lokantası açılmış. Acaba şehrin uzak noktalarını vasıta ve eleman yetersizliğini ileri sürerek kontrol edemiyen Belediye iİKİlileri hiç Kapalıçarşıya ahşverişe de gitmiyorlar mı? iiniin Bir bu eksikti Bursa sanayi bölgesinin bazı tesisleri açıldı BURSA Türkiyenin ilk Or. ganıze Sanayıı bölgesı Ali Yapı tesıslerı dün açılmıştır 2400 donüm sahayı kaplayan tesıslerın 1700 dönümunü satılabılir parseller teşkıi etmektedır Arazının satın alınması, su. kanal, yol gıbı tesısler ıçın bugüne kadar 30 mılvon liraya yakm raasrat yapılmıştır. Bölgede sentetık ve yün lplık, makara emprıme fabnkalarının da açılıçı vapılmıştır Açılış törenıne eski Sanayi Bakanları ıle Bursa Senatör ve Milletvekülert katılmışlardır. gösteri Gecekondu yönetmeliğinin esasları 6e/// oldu (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Yeni Maliye Bakanı tayini için 4 giinlük zaman kaldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirelin yeni Maliye Bakanını seçmesi lcın 4 giinlük vakit kalmıştrr. Anayasanın 106 ncı maddesl, Başbakana, istifa eden bir Bakarun yerine yenisini ataması için 15 günlük mühlet tanımıştır İhsan Gürsan, Maliye Bakanhği görevinden 27 Ekim tarihinde istiîa. ettiğine göre Süleyman Demirel yeni Maliye Bakamnı en geç 10 kasım perşembe akşamma kadar seçmek zorundadır. Başbakana yakın çevreler Demirel'in Maliye Bakanını 9 veya 10 kasım gümi açıklayacağmı ifa Kars'ta AP'li iki Milletvekili doguştu Gecekondu Kanunu uygularaa yönetmeliğinin esaslan belli olmuştur. Yönetmelik, yoksul vatandaşlara arsa tahsısi, gecekondularını ıslah edecekler ile yeni mesken yapmak istiyenlere kredı verilmesini öngörmektedir. Gecekondu Kanununun uygulanmasını kolaylaştırma amacını guden yönetmelik şu temel hükümleri kapsamaktadır : • Gecekondu Kanununa göre şahıslara arsa tahsisi, gecekondu fonundan kredi tahsisi, aynî yardım, teknik yardım ve konut yardımı yapılması öngörülmüştür. 0 Yardımdan yararlanacak kimselerin, yoksul veya dar gelirli olmaları, ya da eşı ve çocuğunun belediye smırı içinde ev yapmaya müsait bir arsası bulunmaması lâzımdır. • Yönetmeliğe göre, bir ailenin yoksul, ya da dar gelirli sayılabilmesi için, iki kişilik aileler için ayhk net gelirin 400 lirayı aşmaması gerektir. Ikiden fazla nüfuslu aileler karısı Muallâ, kızı Xur için, diğer aıle fertlerinin her biri için 100 lira ilâvesiyle ve oğullan Zekâi ile buiunacak mıktarın üzerınde olmaması şarttır. SeTai'nin maceraîan... AYLÂK MUSA çalışma• Belediyeler dağıtıma tâbi tuyı sevmez. fakat her işin içindedir. Ne ortanın tulacak arsalar üzerinde ınşa edilecek tıp konutlann prosolunda, nc de sağın ortasmdadır; ama AYjelerini hazırlamak, yapılacak inşaatlann su ihtiyacını LÂK MUSA'nın sağda da solda da gözü ve karşılıyacak tesisat ve ana kulağı vardır. Sab günü CUMHURİYET'te. yollannı stabılize olarak yapmakla eörevlidir Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoglu «Bir müelnfin orijinal bir eserinden başka bir müellifin normal olarak faydalanma sınırlannı a > şıp, ondan kendi eserine blok halinde aktarmalar yapması olaylanna gerek benim hatırlavabildiğim eski devirlerde ve gerek bugün maalesef oldukça sık bir şekilde rastlanmaktadır. Aktarmacılığın en önemli nedeni, eserlerinden aktarma yapılan (Arkası Sa 7. Sü. 4 de) Şiir ezberleyen bir öğrenci tabanca ile vuruldu Kasımpaşada dün gece arkadaşı ile Atatürkle ilgili bir şiiri ezberleyen Zühtü Çayeli admda 16 yaşmdaki bir lise ögrencisi bir taksiden atılan tabanca kurşunu Ue boğazmdan ağır şekilde yaralanmıştır. Olay, Mecidiyeköy Lisesi I. sınıf öğrencilerinden Zühtü Çayeli, arkadaşı Muhittin KubayTa evlerinin bulunduğu Sabana Fer hat sokağı merdivenlerinde «10 Kasım» şiirini ezberledikleri sırada olmuştur. Kursunun yoldan geçen «san» renkli bir otomobilden atıldığı bildirilmiştir. Polis, olayın civardaki sarhoşlann havaya ateş ettikleri sırada meydana gelebileceğinin tahmin edildiğini söylemiştir. Çıkan kurşunlardan biri Zühtü'nün boğazından girerek ensesinden çıkmıştır. îlk Yardım Hastanesine kaldırüan öğrencinin sağlık durumu ağırdır. Aylâk Musa AYLAK MUSA, Üniversiteye giremiyen öğrenciler rektörü suçladı «Vaadleri verirken viskili miydiniz?», «Millî Efitim Bakanı istifa et» dövızlerının asılı olduğu Üniversite kapısı önünde, basm mensuplan ıle görüsen öğrencıler, önceki gün polisler tarafından nasıl dövüldüklenni anlatmışiar ve cop yaralannı göstermişlerdir. Edebiyat Fakültesı felsefe bölümü son sınıf öğrencısi oldu • ğunu bildiren Ibrahım Şentürk, (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) BIR " DAKİKA : "> ömiir lörpiisii Fransızca «ne kadar değişse, o kadar ayni şjy» ^iye bir söz vardır. Biz de döndük dolaştık yine ayni noktaya geldik. Yargıtay kararlan meselesinden, vergi adaletinden geçerek, toprak reformuna kadar, mnhalefet neden dem vursa, iktîdarın cevabı değişmiyor: Sanki sizin zamanınızda başka türlü müydü? Anladık. Değildi, değildi, hiç şüphesiz değildi amma mâdem ki hep böyle gidecek, o halde iktidar değişmesine hattâ seçımlere ne lüzum vardı? D. N. ARSA TAHSİSİ ŞARTLARI Yönetmeiıkte arsa tahsisi ile ilgili hususlar şu şekilde tesbit edılmıştir : • Gecekondulann ıslah ve tasfiyesi sebebiyle, açıkta kalacaklara kiracı veya ev sahibi olsun başka sart>aranmak sızın a r " tahsis edılir Aynca yıllık ıcra Drogramına a(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Londra'da polis 40 kişiyi tutukladı LONDRA, (a.a.) Binlerce Ingiliz genci «Guy Fawkes Günü» dolayısiyle gece Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanında, sicîm gibi yağan bir yağmur altında, polisi çileden çıkaran bir coşkunluk havası içinde sabaha kadar her türlü çılgınlığı yaparak eflenmişlerdır. Parlâmento'yu havaya uçurmak isteyen adamın hâtırası anıldı Polis, sabaha kaışı en az 40 kişinin. sükunu bozucu davranışlarından ötürü tevkıf edildiğini bıldirmıştır. Guy Fawkes, 5 kasım 16Ü5 tarihinde. Kıral James'in parlârnento dönemını açtığı gün par(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog