Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Yolları da gösteren HARİTA1I Almanyayo Gidiyorum Prof. Münir Hayri EGELİ Hiç Almanca bilmeyenlere her bahiste pratik Almanca konuşturan kitap. İşçi olarak gideceklere lüaumlu bilgüer. Öğrecd olarak gideceklere okullar ve başvurma yolları. Seyahat edeceklere tam bir rehber. Plâstik yapıştırmah 10 lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 6921/12987 umhuriYe 43. yı! sayı 15184 KURUCUSU: FUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresî: Cumhuriyet tstanbul Posta Kurusu: îstanbn! No. 346 Telefonlar: 22 42 90 224296 2 2 1 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 5s YE kaEdebiyat Amaganını k Rus 3; a ^ ^ MİKHAİL •Stüyi: W dört ciltluPidev eseri MHOFUJ KARDra m :a ashni 3^ T E olfcak, Mcısfi^ja dtrfffcilin i^Keviren Pazor 6 Kosım 1966 1 AĞJ \OGİU KTA^.A( J A O Ğ ^ U YAYI$%\ İ'> :^Phk«ra Cad. 37/7 (VI |âyet kan \ Cumht|Mn\^ Universitede hâdiseler Demirel in hazır bulunduğu AP II Kongresinde konuşan Gençlik Kolu Temsilcisi: "Dertlerimize çözüm yo/u bulunmazsa 27 Mayıs çonları kulaklarımızda çınlıyacaktır,, dedi , ^ urün A.P. Istanbul tl | DjKongresi toplanıyor. îkti,1 P J dar partisini destekleyen ^ ^ ^ iş, ticaret, endüstri çevreleri ile geniş halk yığınlannın bulunduğu nyanık bir merkezde olması bakımından bu toplantı önemlidir. tstanbnl Kongresinin havası, ayıu 18 inde başkentte yapılacak A.P. büyük kongresinin kaderini etkileyici bir nitelik taşıyabilecektir. 1965 seçimlerini kazanıp da tek başına hükumet karabilir bir çoğnnlnkla parlâmentoya hâkim olan Adalet Partisi, geride bıraktığımız bir yıl içinde, üzülerek söylüyoruz, başanlı olamamıştır. Üzülerek sözcüğünü burada lâf olsun diye kullanmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Hiçbir partive bağlı bnlnnmayan ve ayrıcasız bütün partileri yurt hizmetinde yarışa çıkmış birer kurul olarak pesinen kabullenen bizler için, hanglsi olursa olgnn, her iktldann başarısı önce milletin baıann demektir. Bnnnnla övünür ve ne kadar değersiz olsa da, bütün gücümüzle işbaşındaki hükumeti başarı yolunda desteklemeyi kaçınılmaz bir görev biliriz. Nitekim, giitmek ister göründüğü politikanın çıkar yol olmadığını bildigimiz, burada da açıkca belirttiğimiz halde, önyargilara saplanmamak kaygısı içinde Sayın Demirel'in tutumunu fazla eleştirmeksizin, aylarca nzaktan izlemekle yetindik. Gerçi simdi bizi acelecilikle suçlamaya kalkısan A.P.'liler çıkabilir. Bnnlar, isbasına yeni gelmiş genç bir iktidardan bir yılda macize yaratraasını beklemek insafsızhk olacağını, önümüzde daha üç nzun hizmet yılı bulunduğunu, hırçın mohalefetin engellemelerine rağmen hükumetin basarıya doğru güclii adımlarla ilerlediçini. nurlu ufukları görmek için biraz daha sabırlı olmak gerektiğini söyleyebilirler. Ne var ki, önümüzde nzanan üç yılın sonnnda varacağımız aşamanın, öyle vaadedildiği gibi parlak nfnklarla çevrili olamıyacağını, geride bıraktığımız bir jıla bir göz attığımız laman görmemeye imkân yoktnr. D.P.'nin dört yılda ulastığı çıkmaza A.P. bir yılda gelmiş, davanmıs gibidir. Bugün bn iktidar, nefesi kesilmis bir atlet nvsali, derin derin solumaktadır. Hazinenin imkânları son derece daralmıstır. Döviz rezervimiz onbes günlük dıs alımlan karsılayamaz hale gelmis, altın stokumnz erimeve yüz tutmustur. Durumn kurtarmak yeni vergi kaynaklan bnlmamıza, günlük harcamalarda büyük kısıntılar yapmamıza, hattâ plânla ilgili bir kısım yatınmlardan vazgeçmemize bağlıdır. Bunu yalnız ekonomi nzmanları, yalnız ünivers'te profesörleri değil. dunımu yakından bilen bir kısım A.P.'liler de açıkca söylüyorlar. Geçen gün görevinden çekilen Maliye Bakanı Sayın Gürsan'a bngüne kadar bir balef bulnnamaması, dnrnmnn ciddîliği hakkında bir fikir verebilecek kesinliktedir. Açıkta kalan öğrenciler Bir Kongre Rektörlüğü bastı Vesilesi ile R Ricacı heyetler POLİSİN MÜDAHALESt ÜZERİNE ÖĞRENCİLER, HEP İSTÎKLÂL MARŞINI SÖYLERKEN BİR AGIZDAN MACERA DEVRI KAPANDL İHSAN ONUR anştıran değil, birleştiren partiyiz», «Dine hürmet ederiz», «Oy hakkını iyi kullan» dövizleri ile süslenen Vatan caddesindeki Lunapark salonunda çalışmalarına başlıyan AP tstanbul İl Kongresinde Başbakan Süleyman Demir»l de bulunmuş ve «Hakikatlerden uzak yaşıyan, kökleri milletten sökülmüş, milletin ihtiyaç ve ıstıraplanndan haberdar olmıyan hayalci ve maceracılar devri, Batı medeniyetçiliği içinde Türkiyede kapanmıştır» demiştir. K ektörlüğü basan 300 kadar öğrenci adayını dağıtmak için, dün, 27 Mayıs Devriminden beriye ilk defa olarak İstanbul Üniversitesine polis dâvet edilmiştir. Olay, Rektör Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli'nin «kanunsuz» olduğunu ileri sürdüğü bir protesto toplantısında kullanılmak istenen hoparlörün cereyanını kesmesi uzerine patlak vermiştır. Cop kullanan 30 kadar Toplum Polisi ve sivil emniyet memuru açıkta kalan öfkeli adayları 10 dakika içinde Rektörlükten Üniversite bahçesine çıkarmayı başarmıştır. Polisler daha sonra da yeni bir baskını önlemek amacıyla Rektörlüğü kordon altına almışlardır. Açıkta kalan öğrencilerin velilerıyle bırhkte duzenlediklerı protesto toplantısının saat 10 da Üniversite bahçesindeki Atatürk âbidesı cıvarında yapılacağı ılân edilmıştı. Ancak Üniversite bahçesınde hıçbır velı görünmuyordu. Öğrenciler, kesılen ana bına cereyanının açılması ıçın Rektorluğe bir kaç ricacı heyet gondermışlerse de sonuç alamamışlardır. Bunun üzerıne saat 11 sularında hep bırlıkte Rektörluğe yuruyen gençler, ızın alma • dan Egeli'nin odasını ve salonu doldurmuşlardır. Tıklını tıklım Rektorlük makamında Egelı ile Ünıversiteye alınmıyan öğrenciler komitesı başkanı Vural Yıldırım ve diğer gençler arasında elektrikli bir havada zaman zaman galiz sözler sarfedilmesine kadar varan sert tartışmalar olmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 27 Mayıs ve tepkisi «Allah», «Peygamber», «MiUet» kelımelerlnln sık sık kullanıldığı kongrede, «27 Mayıs» la başlıyan cümle duyulunca salonu «Yuh» seslert çmlatmıştır. Bu arada konuşan gençlik kolu temsilcisi Temell öztürk, İl İdare ve Genel İdare Kurulunun gençlik meselelerme eğilmediğini belirtmiş ve «Hükümetimiz de, partimiz mensuplanndan kurulduğu halde dertlerimize çözüm yolu bulmuyor. Böyle giderse, 27 Mayıs çanlan kulaklarmuzda çınlıyacaktır. Bunu hiç bir kuvvet durduramıyacaktır» demiştir. Bu sözler, kongrenin havasım elektriklendirmiş, «Yuh...» sesleri İle hatip konuşmasma devam edememiştir. Kongre Başkanı, İstanbul milletvekili İsmail Tekinel. havayı yatıştırmıştır. Avrupa ve Amerika'da kış SOGIR VE YAGMUR, FELAKET HAIMALDI Yeşilköy Meteorolojl Istasyonu' ndan alman bilgiye göre, bugün İstanbul'da hava, sabah çok bulutlu, sonralan yer yer yağmurlu geçecek, sıcaklık 1523 derece arasında değişecektir. Rüzgârların ise, önceleri Poyrazdan haiif, öğleden sonra da Lodostan esece ği bildirilmektedir. Halen Avrupa'da bulunan soğuk hava dalgasının, Kuzeydoğu' ya doğru yöneldiği, bu bakımdan Türkiye'de fazla ıs'ı düşmeleri beklenmedifi öğrenilmiştir. Üç günden beri Avrupa'da ortalığı kasıp kavuran soğuk, fırtına, yağmur ve sel; özellikle İtalya, Fransa, Avusturya, Portekiz ve Polonya'da büyük can ve mal kaybma sebep olmuştur. İtalya'da 50, Avusturya'da 11 klşı olmüş bulunmaktadır. Amerika'run da, hemen hemen bütününde, şiddetli bir soguk dalgası başgöstermiştir. 50 eyalet devletinin 45'inde ısı, sıfırm altına düşmüştür. Bu arada, sellerin, insan kaybına sebep oldugu bildirilmektedir. "AP, DP'nin akibetine sürüklenmek isteniyor,, Daha sonra A.P. gençlik kolu.adına konuşan Köksal Toptan da, İdare Kurulunun «teskilâtı parçaladığını» iddia etmiş ve sözlerini şu şeküde tamamlamıstır: (Arkan Sa. 7, Sü. t de) Kongreden notlar... M Ü C A H I T BEŞER S. İstanbul AP İl Kongre inde Başbakan Süleyman Demırel'den daha fazla ilgi ve alkış toplayan iki kişi vardı: Yüksel Menderes ve Malatya Milletvekih Hamit Fendoğlu (Hamido). Aksaray'daki Luna Park Gazinosu semt sâkinlerinin hâfızaları nisyan ile malul değilse kurulduğu günden bu yana, ancak iki defa boyle şenlik görmüştü: Biri, geçen yaz Zekı Muren'ın konserinde, birı de dün.. AVRUPA ve AMERİKADA Korsanlar bir motor sahibini öldürdü BAŞBAKAN DEMİREL, DÜNKÜ AP İL KONGRESİNDE Resimler ve dövizler MflNISfl TOLUNDA S07ULANLARDAN «Hıncahınç diye, ben işte buna derim. Konserlerde, balolarda 2 bin kişiyi rahatça banndıran BIRt SÜKflNI CEVfiP VCRDİ uçak hangan gibi salon, iğne a da "Bahsetmış olduğunuz yürekler satılıyorsa bir tane rica edeceğim,, İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) ÖLDÜRÜLEN ADALI Soyguna çıkan korsanlar öncekı gece Gazlıçeşme kum iskelesinde 25 yaşındaki Cavıt Adalıyı tabanca ile öldürmüşlerdır. Demirci ısımli kum motörünün sahibı olan ve bir yıl önce evlenip iki gün önce de bir çocuğu dünyaya gelen genç adamın oldürulmesı aile muhitinde olduğu kadar arkadaşları arasında derin üzüntü yaratmıştır. Çabuncubelinde mej'dana gelen kanlı soygun olayında soyulan ^otobusun içinde bulunan yolculardan Hıkmet Erbarıştıran, soygunla ılgılı olarak Içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın (Soyulanlar yurek sahibı olsalardı. bu ış orada bıterdi) sözüne karşıhk, «Sayın Bakandan şahsen bir ricada bnlunuyornm. Babsetmiş olduğu yürekler eğer satılıyorsa, bundan sonraki yolcnluklarım için kendisinden bir adet yürek rica edeceğim» demiştir. tılsa yere düşmeyecek misali dol duktan başka, Lunapark alanı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yeni İdare Kurulu İstanbul AP İl İdare Kurulu seçimi, şu sonucu vermiştir : Ertuğrul Adalı, Kemal Pekün, Samim Yücedere, Sadi Bodur, Salih, özbatur, Şinasi TJçbaşaran, Niyazi YUdırıin, Nejat Zırhlıoğlu. İsmail Sunal, Nebil Kotan, Yener Selimoğlu. Trafik için 115 bina yıkılacak Trafik sıkışıklığmı azaltmak amacıyla, Beyazıt • Eminönü ara sındaki yolun açılması için, yol üzerindeki 58 gayrimenkülden 29'unun sahibine, paralarının bankaya yatınldıgı ve boşaltma işine geçileceği bildirilmıştır. Bu arada, tsküdar Beykoz yolunda trafiği engelleyen Kanlıcadaki gayrimenkulün istimlâk işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca, Sultanahmet Yerebatan Sarayı önüne rastlayan virajda 13, Unkapanı Geçidi • Eyüp yolunda da 35 gayrunenkulün istimlâk işi, bitmek üzeredir. fANKABA, (Cumhuriyet Bürosn) D undan onbeş gün önce, evinde yapılan bir araştırma sonucu tevkif "^ edilen ve Nurculuk propagandası yaptığı iddia edilen Ankara Merkez vâızlerınden Said Ozdemir'le bırlıkte, Abdülsettar Hemavendı'nın de tutuklandığı dün açıklanmıştır. Hemdvendı iki yıl önce de Kürtçülük propagandası iddiasiyle tutuklarmnş, askerî mahkemece bır buçuk yıl hapse mahkum edilmışti. Nurcu Ozdemir'le birliic fe bir Iraklının da tevkif ediidiğı dün açıklandı KORSANLAR Yenikapıdan ıtibaren sahili ta rayıp ıskelelere bağlı ve açıkta demirli bulunan motörleri soyan korsanlar takma motörlü sandallan ile Gazlıçeşme kum iskelesine bağlı, 0emirci motö rünün kıç omusluğuna tırmanıp içerı girmek istemişlerdir. Sahilde bulunan motör sahibi Cavit ve arkadaşı Ahmet Kocatepe, korsanları görür görmez bağırmağa ve taş atmağa başlamışlardır. «141 ve 142'nci maddeleri aynen bırakıyoruz..» Eyüp'teki yangma, yağmacılar karıştı! ADALET BAKANINA GÖRE SOYGUNLAR.. Dığer taraftan, Adalet Bakanı Hasan Dinçer dün gazetecilerle yaptığı görüşmede, artan silâhlı soygun olaylarıyla ilgili olarak sorulan soruya karsılık, «Sovfunlann artmasım yalnız cezalann nispetine bağlamak doğrn değildir. Bunlann çeşitli nedenleıi arasında eeza nispeti (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Banketler, normal duruma getiriliyor Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü, Ankara Asfaltındaki alçak banketlerin normal duruma getirilmekte olduğunu bildirmiştir. Halen, Kartal'dan Pendik, Bostancı'ya kadar olan kısımdaki iki taraflı banketler yükseltümiştir. Bilindigi gibi, yolun kahnlasması yanında banketlerin ç«k alçak seviyede kalması, trafik kazalarına sebep olmaktadır. tktidarmın ilk yıbnı verimli ve yapıcı çalışmalara ayırarak kolları srvayacak yerde A.P. sayın yöneticileri Seçim Kannnn gibi, Af Kannnn gibi sırf politik konnlarla vakit öldürmeselerdi, belki bngfinkfi çıkmazı önlemek imkânını bnlurlar, hiç değilse önümüzdeki üç yılm sonona dair kimi yüreklere aşıladıklan umudn söndürmemiş olnrlardı. Oysa salt politik davranışlarla milletin değerli zamanları heba edilmiş, işin kötüsü, bu politik davranışların olnmln ekonomi k başarılar sağlıyabileceği sanılmıştır. A.P. tstanbul tl Kongresinde bn gerçek dile getirilmezse, korkarız partinin Ankarada toplanacak olan büyük kongresi de «eski hamam, eski tas» edebiya<ı içinde başlıyacak ve başladığı gibi de sona ereeektir. TAŞA TABANCA İçinde üç kişinin bulunduğu korsan teknesinin dümen mevkiindeki uzun boylu, beyaz pardesülü meçhul adam sahilden (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İZMİR Adalet Bakanı Hasan Dincer, dün, «Türk milletinin ahengini bozmak istiyenlere (Dur) demek için çalışmalanmız var» demiştir. Bakan, bu konudaki çalışmalar hakkında şu bilgiyi venniştir: «141 ve 142. maddeleri, olduğu gibi bırakıyoruz. Ancak, bu mad delerin ve zararlı cereyanlan kapsıyan diğer maddelerin boşluklanndan sızmak suretiyle, Türk milletinin bütünlüğünü boz mak için sınıf ve zümreleri birbirleri aleyhine tahrik ve teşvik ile toplum arasında kin, nefret ve düşmanlık hislerini yayma gayretleri içinde olanlan durdurmağa kadir hazırlıklannnz da vardır.» Yd. Astğ. Niyazi ifşa ediyorî Prof. Sinanoğlu ve Prof. Erben, Bilim ödülü aldilar ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun «1966 yıh bilim ödülü», dün törenle Cumhurbaşkam Sunay tarafından, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ile Prof. Talât Erben'e verilmiştir. Kurumun Bilim Kurulu Başkan Vekiü Profesör Dr. Erdal Inönü, iki profesörün çalışma sa halarım anlatmıştır. Öldürdükleri adamı hendeğe bırakıp kaçtılar Tophane ile Karaköy arasında yanş yapan Samsun 55AF805 ve 55DF409 plâkalı iki otomobil meyhaneden çıkan ve komisyonculuk yapan Ahmet Güder'le Hasao Okul'a çarpmışlardır. 55AF805 plâtalı otomobjllc kaçınlan ve yolda ölen komisyoncu Hasan Okul, P*livrikapı ile Belgradkapı arasında bir hendeğe bırakılmıştır. Diğer yaralı Ahmet Güder ise 55DF409 plâkalı otomobille İlk Yardım Hastahanesıne götürülüo terkedilmiştir. iHIiLâU NASU I • Yazan: Umit Yaşar Oğuzcan BİRİ BULUNDU NADtR NADİ Trafik ve ağır suç masası polislerinin yaptıkları arama sonunda cesedi bırakıp kaçan 55AF805 plâka sayılı otomobil Yedikule Gaz(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bugün 6. sayfamızda EYÜP Muhlispaşa caddesindeki dün geceki yangında «Yeni Sinema» tamamen, bir halıcı ile bir pastane ve düğün salonu da, kısmen yanmıştır. Olay sırasında bazı kimselerin vağmaya kalkışması, polis tarafından güçlükle önlenmiştir. Tâmir halinde bulunan ahşap ve tek katlı sinemadan çıkan alevler, bir anda büyümnş, sağında ve solundaki Hasan ve Mevlut Koçak Kardeşler'e ait halıcı dükkânı ile, «Rıza Düğün ve Pasta Salonu» na sirayet etmiştir. Alevler, sinema karsısındaki bir eczanenin ön camını da eritmistir. Bu arada, sinemanın sahibi Şakir Kazar'm kardesi Hasan elinden, Eczacı Erdil özkan ise vüziinden varalanmntır. (Resım, yangın sırasında alınmıstır.) , Fotoğraf: Selâhattin GİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog