Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

YENİ DERGİ Yoneten: Memet Fuat KASIM 1966: AFRİKA ŞÜRİ ÖZEL SAYIS1 Lumumba'dan Senghor'a Afrika'nın bütün unlu şairlerinden seçmeler; bir Afrika bikâyeai ve kısa oyunu. Ayrıca: Nâzım Hikmct'in 23 sayfalık yeni bir şiiri; Edip Cansever; John Updıke; Langston Hughes; Demir Özlu ile Önay Sozer'in Kafka üzerine yazıları. Kısa zamanda tükenecek eşsiz bir özel sayı. Ve 1000 TL AHMAĞANLI ELEŞTIRİ YARIŞMASEMIN ŞARTLARI. KATILMA SÜRESİ 31 ARALIKTA BİTİYOR. Yenl Dergi'ye abone olunuz. Yıllık S2 TL DE YAYINEVI, VILÂYET HAN, CAĞALOĞLU Cumhuriyet 12941 43. yı! soyı 15183 umhuriYe KURUCUSU: CTJNUS NADİ Telgrai vt mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 t DELİNIfKJİÂTIRA DEFTERÎ\ Nıkolay GogoFun, oyun haline^getiilerek büyük başarı kaz^nmış o l a n ^ u hikâyesi, •Jfhe oj*ft» ^haline ^ ekli ile bîrUfete luy'unİ r. V Cumartesi 5 Kasım 1966 AP1L KONGRESI BÜGÜN BJİŞLIYOR SAVUNMA BAKANLIĞI, BÜTÇESiNiN I MiLYAR ARTIRILMASINDA ISRAR EDiYOR 0 "CHP, iktidar miicadelesini Parlâmento dısına cıkaracaktır Bugün çalışmalanna başlayacak AF İstanbul ll Kongresinde, okunacak ll Idare Kurulunun raporunda, CHP'ye şiddetle çatılmakta ve «Önnmflzdeki günlerce siyasî iktidarı ele geçirme mücadelesi, parlâmento dışına itilecek ve aşırı yollar zorlanacaktır» denilmektedir. Maliye, dörf Bakanlığın bülçe teklifini reddelli (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) *SIHIF ARKADAŞIM AN Fuat Cebesoy HARB OKULU ÖGRENCtSİ ATATÜRK GENERAL aliye Milli SavunM raa,Bakanbğı, Eğitim, Bakanlıklarının Sağlık ve Tarım bütçe tekliflerini fazla «şişkin» bularak reddetmiş ve kendilerine iade etmiştir. Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığının 1967 yıh için cari masraflarda 1 milyar liralık artısı öngören bütçe teklifi bir süredir toplantı halinde bulunan Yüksek Plânlama Kurulu çalışmalannı güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır. Onaltı sayfalık raporda, CHP'nin yeni idareci kadîcsunun metot ve hedefinin belli olduğu, ileri suruımekts ve şu husus yer almaktadır: «Ana tnuhalefet partisi kurultayında ferdi hfirriyetleri kısarak iktisadî gelişme elde etmek istiyenler galebe çalmışlardır. Böy^^ lece solcular, zayıf bir muhalefet partisinin kadrosunun dısında daha güclü bir sıyasi organ elde etmis bulunnyorlar. Bn grup, partilerinin seçim kaybetmekten yılmış ve bezmiş taraftarlanna şevk ve ümit vennek için devamlı yardımcı knvvetler anvacaklardır. Sosyal dalgalanrnalar yaratmak istiyeceklerdir. Sosyalist ve Marksist doktrinlerin tatbikatı, geçmişte ve başka ülkelerde daima bu yolda gelişmiştir. Ana muhalefet partisinin «endikalan ele geçirme ve yaygın jTevlere girişme istidadım ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) açıkca teşhis etmekteyiz. Kadın dernekleri ve gençllk kururuşGenel Sekreteri Bülannın kontrol altma slınnsii, lent Ecevit ve Merkez çeşitli boykollann ve yfirfiyflşYönetim Kurulu üyeleri geniş bir yurt gezisine çıkacaklardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Merkez Yönetim Kurulu, gezi programını onaylamışür. 10 kasım günü Istanbula gidecek olan Ecevit, Türkiye Milli Genç lik Teşkilâtının Atatürk'ü anma töreninde, diğer siyasi partıler çağrıhları gibi bir konuşma yapacaktır. Ecevit ve beıa Ecevit yutt gezisine çıkıyor Bir arkadaşiarı vurulan 2 Bulgar genci iltica etti Millî Savunma Bakanlığının bu teklifinin, ayrıca, Ihsan Gürsan'ın Maliye Bakanlığından istifasuıın sebeplerinden biri olduğu anlaşıl maktadır. Belirtüdiğine göre Milll Savunma Bakanlığının geçen yıla göre 1 milyar lira fazla olarak gösterilmiş olan bUtçe teklifini Maliye Bakanlığı reddetmiç ve iade etmiştir. Ancak Milli Savunma Bakanlığı hiç bir kısmtı yapmadan bütçe teklifim yeniden Maliye Bakanlığına geri göndermiştir Bu durum karşısmda tnsan Gürsan'ın istifa ettiği bildirilmektedir. Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun Maliye Bakanlığı vekâletini üzerine alması da konuyla ilgiU görüHıektedir. Milli Savunma bütçesi için ts* tenen bu carî ödeme arttınmının Topaloğlu'nun Maliye Bakanlığına vekâlet etmesi sırasında halledilebileceği belirtilmektedir. Ya da sene içinde ek ödenek getirmek suretiyle bir formüle bağlanabileceği ilen sürülmektedir. ANKARA, (Cumhurivft Bürosu) Dün saat 15.00 de Nurettin Ok'un başkanhijında toplanan Millet Meclisi, thtisas Komisyonlarına gerekli seçimin yapılması için çalışmalanna gelecek hafta Cuma günune kadar ara vermistir Oturumun açılmasından sonra kısa bir konuşma yapan Baş kan Ok, Parti tem.silcilenyle \a pılan bir toplantıda, mevcut Bakanlıklara paralel olarak daha dört adet yeni komisyonunun kurulmasının kararlaştmldığını, bunların Köyişleri. Imar ve tskân, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma Komisyonları olacağını bıldırmiş ve partilerin Komısyon üyelerınin adlarını henüz bildirmediğinı, Partilerin ısimleri 10 Kasım Perşembe günü verebilecekleri ni, seçimlerın yapılabılmesi için Meclisın çalışmalanna Cuma gu nüne kadar ara vereceğini söy lemiş ve 11 Kasım Cuma günü saat 15.00 te toplanılmak üzere oturumu kapatmıstır. Meclis çalışmalanna bir hafta ara verildi FEHtM PAŞA Reddedilen bütçeler îltica etmek için Sofya'dan E«Jirne sırnnna gelen üç Bulgar Rencinden biri öldürülmüş, ikisi ise kurşun yağmuru altında, Türk topraklarına glrmeyi başarmıstır. Dün Edime'den tstanbul'a getirilen ve Siyasi Polis tarafmdan muhafaza altma aiman 20 yaşındaki Yanço tvanof Georeief ile Georgi tvanof Dimitrof, «Biz. üç arkadaştık. Türk Bulgar sınınna geldiğimiz zaman. çeceyi bir nrmanda beklemeye başladık. Karanlık bastınnca, Türk sınınna vürüdük. Fakat Bulgar devriyeleri bizi eörmüs olacaklar ki, yavlım atese basiadılar. Arkadaşımız Nikola Kirf'un. arkamızdan fervatlannı duvduk. Onu vur muslardı. Fakat jiz. kendimizi Türk topraklarına atarak hiirriyeti sectik. Vurulan arkadasımız icin çok üzgünüz. Çünkü kaçıs plânlarını. beraber ktazırlamıştık» demislerdir. Milli Savunma Baküığı bütçe teklifinden başka Maliye Bakanlığı, Tanm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe tekliflerini de fazla «şişkin* bularsb iade etmiştir. Belirtildi*ıne göre Tarım Bakanlığı bütçesinin carl masrafiar bölümündo yüzde 70 oranında bir artış öngörülmüştür. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) JOHNSON AMELİYAT OLACAK aşkan Johnson 15 güne kadar bir operasyon eeçireceğini ve geçen seneki safra kesesi smeliyat'ndan sonra ortaya cıkan «ameliyat fıtığı» nın tedavi edileceğini açıklamiştır. Johnson'un hastaneye yatacağı haberi 8 kasım seçimleri arifesinde bulunulduğu için sürpriz yaratmıştır. Muhalifleri Johnson'un ameliyatla ilgili açıklamasını seçim taktiği olarak yonımlamaktadıriar. Resim, Johnson'ın, geçen yılki ameliyattan sonra hastaneden çıkarken yarasını fotoğrafçılara «österdiği sırada çekilmiştir. Bu arada bazı çevreler Johnson'ın hastalığını «kanser» olarak nitelemektedilerler. Bunların dayandığı nokta, Başkanın ayni ameliyatta boğazmdaki bir «şişkinliği» de aldıracağıdır. (İlgili yorumumuz 3. sayfada). Dinçer: «Halk işlerin secikmesinden şikâyetçi» Adliye Bakanı Hasan Dinçer, «Halkın, Adliyede işlerin gecikmesinden ötiirü şikâyetçi olduğunu» söylemiştir. Yaptığı basm toplantısında, adlî mekanizmanın geç işleyişindeki başlıca nedeni •teşkilâtın yetersizliğine» bağhyan Bakan, bu arada «Bakanlığuı zararlı cereyanlarla mücadele konusunda bir kanun tasarısı hazırIama faaliyeti içinde bulunduğunu» belirterek şdyle demiştir: « Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Kanunlann boslnklanndan sızarak bn bütünlüğü bozmak için sınıf ve zümreleri birbirleri aleyhine tahrik ve teşvik ile toplnm arasında kin, nefret ve düsraanlık hislerini yaymak gayreti içinde olanlan dnrdurmaya mecburuz. Kama düzeni ve milli güvenliei bozacak her çesit bölücü faaliyetleri süratle önlemeye mecburuz. Anayasa nizamına nygun kanunî tedbirler düşünülmüstür^ (Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) | Harb Akademisinden on üç kurmay yüzbaşı olarak çıktık. Mustafa Kemal 5 inci» ben 8 inci idim. Birinci Ali İhsandı. M. Kemal okulda birinci olamadı ama hayatta en birinci oldu. J Şamda ünlü Arap şarkıcılan ve bahçelerdeki eğlencelerimiz. | İttihat ve Terakki gŞ içinde Mustafa KeP mal gibi lider yoktu. 0: | Bizi niçin Makeg donya'ya gönderme^ dıler. % | Meşhur hafiye Feg him Paşa ile kadeh tokuşturduk. B BÜLENT ECEVtT Bakır isletme ve gensoru önergesi verildi berindekiler, 14 kasıma Kadar j • İhnlt>aİ İrİli Istanbulda kalacaklar ve teşkı : prOJtt Ullllt!»l l^Ul lâtla temaslarda bulunacaklar ' . dır. Genel Sekreter, 20 kasımda Ege ge zisine Izmirden başlayacak, Merkez Yönetim Kurulu iivcleriyle birlikte 22 kasımda ManiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sa. 23 kasımda Oenizli, 24 ka C.K.M.P. Ağn milletvekili Absımda Aydın, 25 kasımda da dülbari Akdoğan, Karadenİ7 BaMuğla'ya gidecekler ve partilikır Cevheri İşletme projesinın, lerle görüşeceklerdir. bir Amerikan finriasma verilmeı$ bölümü sinin nedenlerini, Millet Meclisine getırmiş ve «Hükümet hakkın CHP Senato Grup Yönetim Kurulu da gensoru açılmasını» istemişdün toplanmış ve Grup kâtiptir. lıklerine Muammer Obuz ile Böylece, 1 Kasımdan bu yana Mehmet Pınltıyı, basın sözcühükümet hakkında Meclise verilüğüne de Ekrem Özdeni seçlen gensoru önergesi iki olmuşmıştir. Aynca toplanan Grup tur. Haysiyet Divanı BaşkanJığma Akdoğan'ın gensoru önergesi öda Ağn Senatörü Salih Türkzetle şöyledir: men, Sekreter üyeliğe de Ibra«Enerji ve Tabii Kaynaklar Bahim Karakapıcı seçilmiştir. kanlığına bağlı Etibank Genel Mfl Fenerbahçe ve Millî Takımın sol dürlüğünün, Karadeniz bakır cev hafı. Türkiye Rusya Milli Fut ! herlerini. elindeki imkânlarz rağbo] macının .asılmaz müdafaa amen memleket yararına kullanma damı olarak nitelendirilen Yılmasmın nedenlerini kama oyuna ma7 Sen. kadın kaçırmak ve dövaçıklamak ve hazineyi milyonlarrack sucundan polis tarafından aca lira zarara sokmanın besabını rsnmaktadır. vermek amacıyla: ANKARA İsveç'in Malmö Iddıaya göre, önceki gece saat O Karadeniz bakır cevherleri23 firalarında Beyoğlundaki bir şehrınde işçilik yapan Cihat Önal ne düşünülen proje vapur ve kon ve Mehmet Ali Arel, dün sarkıntıpavyona giden Yılmaz Sen ile. hetrolu için aynlacak 6 7 milyon lık suçundan, tevkif edilmiştir. nüz kırrliği tesbit olunamıyan bir doların. hiç bir çözüm yolu düHenüz rüştünü ispat etmemiş arkadaşı, M.G. adındaki aktrisi ) şünülmeden Amerikan Parsons iki İsveç'li kızla arkadaşlık kuran masalanna çağırmışlardır. Geç saJordan firmasına veribnesinln seTürk işçileri. kızlarla yaptıklan atlere kadar pavyonda eğlenen bepleri nelerdir? bir gezide, iddiaya göre, sarkıntı(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) lıkta bulunmuşlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ALl ,HSAN SABls Fenerbahçeli Yılmaz ŞenH polis arıyor Radyo sanatçıları greve gidiyor Anlaşma olmadığı takdirde, dünyada ilk radyo grevi, 17 aralıkta İstanbul Radyosunda başlayacaktır. Türkiye Müzisyenler Sendikası Başkanı Şerif Yüzbaşıoğlu, dün dü zenlediği basın toplantısında TRT Idaresini cçiftliğe» benzetmiş ve yö neticilerin tutumunu şiddetle ten kid etmiştir. «Türk sanatkârları istismar edil mektedir. Ayda 300 ilâ 11M liraya sanatkâr çalıştınlmaktadır diyen Sendika Başkanı, telif hakkı verilmemekle Anayasanın ihlâl edıldığini belirterek şöyle demiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Sendika Başkanı ŞERtF YÜZBAŞIOĞLU Pazar Günii Cumhuriyefte tsveç'te 2 Türk, sarkıntılıktan dün tevkif edildi Ölü sekize sayısı yükseldi Af Kanununun Yassıada hükümlüleri ile alâkalı 5.maddesinin iptali istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıjet Senatosu'nun AP Grupu dışındaki uyelerden 41 i, son çıkarılan ve Yassıada hukümlülerinin tümünün affını sağjayan Af Kanununun 5'inci maddesinin l'inci fıkrasının Anayasaya aykırılığını ılen surerek, ıptalı için Anayasa Mahkemesine basvurmuslardır. Yarım asırlık «Taze» bisküviler BERTH (AvustraİTa), (ajı.) Amerikah Jeofizik uzmam Cnarles Gunn, ünlU Ingiliz gezgini Ro bert Scott'un Antarktika'daki kampmı ziyaret ettiği zaman, 55 yıl önceden kalma bir bisküvi ye diğini söylemiştir. Güney kutbunu inceliyen bir heyetin üyesi olan Gunn, «Bisküviler, bayat değildi» demiştir. Yeni «Su Tarifesi» dün yiirürliiğe girdi Istanbul'un su tarifesi, dünden ltıbaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 3 ayda 30 metreküpten fazla su kullanan aboneler, Eujijn metreküpüne 153 kuruş ödiyeceklerdir. Üç ayda 30 metreküpten az su kullanan aboneler ise, esklden olduğu gibi, yine suyun metreküpüne 92 kuruş vereceklerdir. ÇANAKKALE Çanakkale Boğazmda beş gün önce meydana gelen denız kazasında ölü sayısı 8'e yükselmiştir. Olay gecesi Derince Arabalı vapuruna binen 30 yaşlanndakı Orman Ağaçlandırma Memuru Serafettın Doğrusöz'ün yakınlarınrn SavcıIığa yaptığı müracaat sonunda kaybolduğu anlaşılmıstır. Ifadesı alınan Rus kaptanı Scherbon Vladimır, gemısine dönmüştür. Derince arabalı vapuru kaptanı Havn Adıvar'ın da sıhhi durumu düzelmiştir. Diiekçe geç vakit verildi Başta Milli Birlik Grupu uyelerı olmak uzeıe 41 senator tarafuıdan imzalanan diiekçe. dun geç vakıt Anayasa Mahkemesine venlmistir. Af Kanununun 5. maddesinin l.fıkra^ı eereğince Yassıadada hüküm giymiş olan siyasi suçlulann cezaları. fer'î ve ıniitemmim neticelerivle birlikte affedilmi*. böylece memur olanların âmmc hakları iade edilmisti. Diiekçe sahibi senatörler, bu hiikmün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürnıektedirler. Kaçan kurtuluyor Yağmur bekleniyor Yeşilköy Meteoroloji tstasyonundan alınan bilgiye göre, bugün İstanbul ve dolaylannda hava, genellikle açık geçecek, sıcaklık en çok 22, en az 16 derece olacaktır Rüzgârlar, Gündoğusu ve Poyrazdan zamanla hafif ve orta şlddette esecektir. Bugünlerde: ısının düşmesiyle beraber, yağmur de beklenmektedir. .. Hürriyet UUCMİ A.B.D. nin Başkanı Johnson, Vietnam'daki Ulaştmna Bakanı, bir Genel Müdttr Yardımasını toplantıdan kovdu dolayı Bertrand Russel'in bajkanlığında kurulajı yargılanacak Gazeteler bir özel tutumundan mahkemede TAZISIZ İstanbul'da bulunan Ulaştırma Ba lindeydi. kanı Seyfi Öztürk, Çanakkale BoğazmBanka Genel Müdür Yardımcısı daki son kaza dolayısiyle, Denizcüik Ban Şükni Kıyıkoğlu, «Derince» araba vapukası yetkililerini, sert. bir dille tenkid et runun baiması ile ilgili krokileri, «acele» miş, Denizcüik Bankası Genel Müdür kaydı ile getirince Öztürk kızrnış, «GemiYardımcıamı salondan kovmuştur. Bu miz battıktan sonra aceleniz mi kaldı? (Arkası Sn. 1, Sü. 8 de) arada Bakan, armatörlerle toplantı ha Plânlama Teşkilâtıadan iki iiç günde bir, birisı (stifa edivor Çekilen miistpsarların >avıst ka çı buldıı? âdpta şasırıvoruz İşin bir garıp tarafı ıstifa e denler hemen er.esı eünü basna verlerde venı «azifcıerinp baslı vorlar Ikı gün evvel de bu leskılâttan bir müşavir çekilmıs vp çpkilnn! ; yle beraber »eı elinı Parı» de miş, uçmuş. hadı doğru Avrupa İktisadî Işbırlifine. Övle anla^ılıyor ki, bizim Plân tamada. en iyi şekliyle. istifalar plânlaniTOr! D. N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog