Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 109. Fasikül Millî Eğitim Bakanlığmca yayımlanan Türk Ansiklopedisinin 109. fasikülü çıkmıştır. (Ebu Bekir), (Ebu Hanife), (Ebu Müslim ElHorasanî), (Ebüzziya Tevfik), (Edebiyat) maddeleri üzerinde özellikle durulan bu fasikül Bakanlık Yaymevleriyle bütün kitapçılarda 10. lira fiyatla satılmaktadır. (Basın 22640/12895) 43. yı! soyı 15182 umhuri KtJRUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresfc Cumhuriyet İstanbjıl Posta K a t u s u : tstanbal No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Sapık Sevgi Cumo 4 Kasım 1966 Sapık Sevgi (Corydon), A^dre Gide'in eserleri arasında zaman'iıda en çok gürultü koparmış, en çok tartışılmış olanıdır. Çok zaman dokunulmaz sayümış bir konuyu bilgi'nin eesaretiyle enine boyuna işliyen bu kitabı Fikret Kolverdi düinıize çevirdi, Varlık Yayınlan arasmda 4 lira fiyatlâ çıktı. Üâncılık: 6Î50/12891 Erhard, Senato'nun kısır çoğunluk hükumeli çekişmelerden uzak kuramazsa görevinden ayrılacak kalması istendi LUDWİG ERHARD Grup yetkililerinin konuşması : DIŞ HABERLER SERVİSİ BONN Federal Almanya Başbakanı Erhard, bütçe konusundaki anlaşmazJıktan ötürii koalisyonu terkeden Hür Demokratlan (Liberaller) çeri dönmeye ikna edemezse istifa edeceğini söylemiştir. Erhard, hâlen azınhktaki Hıristiyan De mokrat hükumetinin başındadır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ün saat 15 te toplanan Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı birer konuşma yapan grup yetkilileri, kısır çekişmelerden uzak, verimli bir çalışma devresine girilmesini istemişlerdir. GENERAL D Ali Fuat Cebesoy Bizi niçin Makedon Anlaşmflzlığa sebep, 1967 federal bütçesindeki bir milyar dolar lık açığı kapatabilmek için vergilere zam yapıltnası istegınin Llberaller tarafmdan onaylanmama sıdır. Erhard aynca, genel vergl hasılâtı federal hükümet payının, ğretmenler toplnluğn % 35 ten 39 a çıkanlmastnı sa> içinde süregelen hnzur vunmaktadır. Geriye kalan, eyafsuzluk Sayın tnönfi'yü letlere gitmektedır. kaygılandırmaktadır. C. Bütçedekl açık ıse, genellikle H.P. Grup toplantısında yaptığı bütün Batı âlemini kaplayan enkonaşmada şöyle diyor : flâsyonist bir akımın sonucudur. «Bir onemlı konu da öğretmen Erhard hükümeti fiyatlar ve üctopluluğunun içinde bulunduğu retler Ikilisinin gidişinl önlemek derın huzursuzluktur. Bu arada için bir takım sınırlayıcı tedbirler almıştır. Fakat dış politika 1 koy öğretmenlerıni malum çevrelerce baskı altına alma gay lişkileri bu tedbirlerin tam uygulanmasına engel olmaktadır. retlerme dair pek çok şıkâyetler Meselâ, Almanya, Amerikanın Alaldım, üzuntü duydum. Fedemanyadaki ordusunun masraflarasyon grupu ile Milliyetçi öğrına karşılık olarak 1 milyar doretmenler Derneklerinin karşılarlık Amerikan silfthı satın almak lıklı vazıyete sokulması eğitim zorundadır. ve öğretimi zedelemektedir. Bir (Arkagı Sa. 7, Sü. 1 de) taraf ıltıhaka zorlanmakta veya çevre yaşanılmaz hale getirilmektedir. Türkiyede vahim olaylar cereyan ediyor; hocalar öğretmenleri baskı altında tutuyor. Bütün bunları Sayxn Bajbakana anlatacağım. Olumlu bir sonuç alacağımızı umarım.» C.H.P. Genel Başkanı Sayın Inönü'yü kaygılandıran hmrarsnzluk olaylannın yirmi yıl» yaklasık bir geçmişi vardır. Uınn süredir bn konuda biz basın mensupları da sayısız şikâyet mektuplan alır, fırsat bnldnkça bnnları dile getiririz. Ashna bakarsanız. öğretmenler arasındaki huznrsuzluk, toplumda yaşadığımız genel huzorsuzluğun eğitim alanını kapsayan yankılanndan başka bir şey değildir ve bn olağan, hattâ sevindirici, nmnt verici bir dnrnm sayılmalıdır. öyle ya, çok partili hayata geçişimizden beri içine daldığınuz özgürlfik ve uygarlık savaşında gerici gficlerin baskısına karsı ilericiler ber ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) toplnm katında cesaretle Ata Uluslararası Gazetecıler Dernetfirk devrimini savunvrken eğiğının ekim ayında Doğu Berlin'de tim ailemiz saldırıya ngramasın, düzenlediği kongreye katılan gaya da nğradığı saldırıya sessiz zetecılere, Demokrat Alman Cumsedasız bovnn eğsin, elbette olahuriyetinin Cumhurbaşkanı Walmazdı. Tam tersine, ilericilik ter Ulbrıcht, bir akşam yemeği ver gericilik savaşında en zorlu çamış, bu arada Doğu Batı Almantısmalann eğitim alanında geçya konusundaki görüşleriyle dünya mesi akla daha yatkın gelirdi. meseleleri hakkmda açıklamalarTirnıi yıldır bizde olan biten de da bulunmuştur. zaten budur. Atatürk ne yaptı Bu yemekte, Demokratik Alise yıkıp silmek için demokrasiman Cumhuriyetinin Başbakanı yi fırsat bilen Uara knvvet ve Willi Stoph, kongreye Ispanya, çıkan uğruna onnnla elele verYunanistan, ttalya, Kıbrıs, îngıraektc biçbir sakınca görmeyen liz, Mısır, Pakistan. Hındistan ve oportünist çevreler. daba ilk Iranlı gazetecilerle birlikte gözgünden bashyarak ülkficü Türk lemci olarak katılan gazetemiz Sğretmenini sindirmeyi, eğer muhabın Said Arif Terzioğlu'ginmezse onu bulnndnğn yerde nun sorulannı özel olarak cevapbarınamaz hale eetirmeyi is elandırmıstır. dinmisler. bn yolda yapmadıklaWilh Stoph ile muhabirimiz nnı bırakmamıslardır. öğretmearasında karşılıkh olarak şu konin evi taslanmış, öğretmene nusma cereyan etmiştir : sövülmüs, öğretmen dövülmüs, Sorn Turkiye ve Demokralekelenmis, sürfilmüs. aç bıratık» Alman Gumhuriyeti (Doğu kılmıs, perisan edilmistir. ÇağAlmanya) arasmdaki ilişkilerın das nygarhğa bağlı olmaktan, yenıden düzenlenmesi konusunvnrdnmnznn bilim yoln ile kalda ne duşunuyorsunuz? hınacağına inanmaktan eayn bir Cevap Demokratik Alman 8nçn olmayan, mâsnm yavrulaCvmhoriyeti, Türkiye ile ilişkinmızın kafasını ısıklandırmakler knrmayı, bütün öteki ülketan gayn bir ulkü tanımayan lerle dostane ilişkilere girişmeknice Atatürkçü genç öğretmen, te oldnğn gibi, arzn eder. çıkarcı ve gerici baskı gücleriSorn Turkiye ve Demokranin zorn ile komfinist zanlısı otik Alman Cumhuriyeti arasınJarak mahkemeye verilmis, yarda, Turkiye'nin NATO üyesi olgıç önünde temize çıktıklan masına rağmen, ilişkiler kurulhalde bnnlardan bir kısmı mes(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) leğe geri ahnmamıslar, bir kısmı da, Sayın Inönü'nün dediği gibi, «çevre yaşanılmaz hale çetirildiği» için, toplum hesabına ka\bolnp gitmislerdir. Bir gün Elbette., | ya'ya göndermediler? Adalet Partısi Grup Başkanı Cahit Okurer, CHP Grup Baş kanlarından Fehmi Alpaslan ve Millî Bırlık Grupu aduıa Ahmet Yıldız yaptıklan konuşmalarda Se (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ENVER PAŞA Soygun olayları Senatoya getirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Memleketteki asayış konusu, dün Cumhuriyet Senatosu toplantısına getirilmıştır. Gunaem dışı »oz aian Senatör Sıtkı Ulay, son günlerdeki soygun olaylarına değinerek özetle şunları soylemıştır: «Son günlerde artan soygan, vnrçnn, asayissizlik olayları hepimizin canını yakıvor. Jandarmamızın zafiyeti yıllar bovn bir gerçektir. Bn olaylar da çoğnıv lnkla Jaidarma böleesinde ol«HıakUdır. Jandarraamız bugün» kü şekiiyle kaldıkça bn olaylar önlenemiyecektir. Jandarma hem knş, hem deve olmaktan çıkmalı, yani hem ordn hem de asayis kuvveti olarak iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak durumundan kurtarılmalıdır. Hiç olmazsa bazı bölgelerde jandarmanın yerini takviyeli polis birlikleri almahdır. Sorumlulann âcıl tedbir ve başarı haberlerini bekliyornzj | Mustafa Kemalin Harbokulu'na kadar olan hikâyesini dğzmdan dinledik. | Bizden bir sınıf yukarda olan Fethi Okyar ideal arkadaşımızdı. 1 Hafiye Fehim Paşa ile nasıl viski içtik? • Arif (EskişehirMe| K. K ARA BEKİR Doğu Almanya Başbakanının demecİ: Mustafa Kemal ve busu Albay Arif) Mustafa Kemale benzemeğe çalışır, onun gibi giyinir, onun gibi konuşARtF Enver. | Atatürk'e göre En «Türkiye ver, Talât ve Cemal Paşalar. m a k isterdi. ile dostane ilişkiler Pazar Günii Cumhuriyefte Atatürk'ün harf inkılâbını geç de olsa almalıyız „ kurmak Sükan Manisa'da isteriz» SOKAKTA TRAS Istanbnl'da havaların sıeak gitmesi dolayısiyle, çesîtli is yerlerindff çalışanlar kendi imkânlarından faydalanarak rahat etmenin yollannı bulmuşlart'ır. Resimde, müşterisini eaddeye koyduğu iskemleye oturtup tra$ eden bir berber görülüyor. (Fotoğraf: Tulây DtVİTÇlOÛLU) " Soyulanlar yürek sahibi degılmiş „ MANİSA Eşkıya tâkibi için beraberınde Jandarma Genel Komutanvekılı ve Emniyet Genel Müdürü olduğu halde öncekı gece saat 01'de Manısaya gelen İçişleri Bakam Dr. Faruk Sukan. dün soygun olayı ile ılgili tatbikatlara katılmış, «Eğer soyulanlar yürek sahibi olsaydı, bu iş yerinde biterdi» demiştır. tzmır ve Manısa Valılen, Kmniyet Müdürlen ve Jandarma İl Komutanlan ile dığer ilgililerın Içışlen Bakanı Sükan Başkanlığında yaptıklan toplantı dun sabaha kadar aralıksız olarak devam etmiştir. Toplantıda elde edılen butün deliller değerlendırilmış ve ıkı kişının de canına kıyan soyguncularm bir an once yakalanması için koğuştur(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Plânlama'nınbugünkü durumu tartışıldı ANKARA, (Cuınhuriyet Bürosu) Orta Doğu Teknık Ünıversıtesınde dun düzenlenen bir açık oturumda, eskı plânlamacı Yalçın Kuçuk, Mılletvekılı Prof Aydın Yalçın, CHP lı Mılletvekılı Prof. Turhan Feyzıoğlu ve TİP'lı Mületvekıh Sadun Aren. «Plânlama Teşkilâtının bngünkü dnrnmo» nu tartısmışlardır. Elen Alfabesinin lâiin harfleri i l e değiştirilmesi istendi Kosta DAPONTE bildiriyor OKIM YETÎSMEK İSTERKEN OTOBÜS ALTINDA CAN VERDİ Bahçelievler Basın Sitest otobüs durağında dün Zeymp Neclâ Tıbet adında bir öğrenci Belediye otobusünüD altında kalarak fecı şetalde ölmüştür. Saat 8.00 de Bakırköy Bahçelievler seferlni yapmakta olan şoför Ahmet Kavas vonetımindekl 475 aumaraiı ve 98 hat sayüı Belediye otobüsü durağa vanaşmaK Istediğ) sırada 12 yaşındaki öf.encı dığer arkadaşlan ve volcularla beraber koşup arabanın kapısrna gitmek ıstemıstır Bu sırada yavaşlamış olan otobusün altına düşen Zevnep Neclâ Tibet. okut arkadaşlannuı çığlıklan arasında caı, vermiştır İstanbul AP II Kongresinde üç grup çarpışacak ann yapılacak İstanbul AP İl Kongresi, «Demirel» ve «Bilgiç» taraftarlannm çekişmesinden ziyade, İl Başkanlığını ele geçirmek isteyen 3 adayın çarpışmasiylc geçecektir. Yalçm Kuçuk, gelişmemiş ve gelişmemekte olan Türkiye'nin insanlarının gelişmek istedıklenni belırtmış, bu gelışmenin sağlanması için de mevcut durumda değişıklik yapılması gerektığini (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) «PLÂN FİKRİ. DOĞUDAN DOĞDU» Y r BİR DAKİKA : ~ > Bunnnla beraber, yirmi yıldan beri çok ağır kosnllar altında bir devrim savaşı vennelerine rağmen, ilerici Türk öğretmenleri genellikle bütün basfcılara göğüs germisler, yenilmemişlerdir. Bn konuda Basbakanla görüsmeye karar veren Sayın tnönü'nün nasıl bir sonnç slacağını bilmeden söyleyebiliriz ki, Atatürkçü ve ilerici Türk Sğretmeni bundan böyle de yenilmiyeeektir. Onnn verdiği en çetin savaslar artık geride kaldı diyebiliriz. Ufuk yavas yavas aydınlanmaktadır. Tann Türkiye'nin ımklı düzeyine kavostuSnmnzda, arada parlıyaeak olan Türk öğretmeninin alınterini selâtnlamayı unutmıyac;»»i7. «KARTAL» ve «ŞAHİN» Türk Donanmasına törenle katıldı Uslu durma maaşı NAÜİK NADİ Federal Almanya yardımiDdan sağlanan «Kartal» ve «Şahin» hü cumbotlan, dün öğleden sonra Kuzey Deniz Saha Komutanlıfında törenle Türk Denlz Kuvvetlerine devredilmiştir. Törende, Milll Savunma Bakanı Topaloğlu, Genel Kurmay Başkanı Org. Tural, Kuvvetler Komutanlan, Vali ve Belediye Başkanı, Donanma Cemiyeti Başkanı, Alman Büyükelçisi ile Alman Donanma Komutanı, Amerikan Askerl Yardım Kurulu Deniz Kısmı Başkanı ve dAvetliler bulunmuştur. (ArkMi Sa. 7, Sü. 4 de) Emniyet Mödürlüğün^ başvuran İstanbulun en yaşb ve en kıİl Başkanlığına Ertuğrul Adademli (60 vılhk) hırsızi «Bana telı, Faruk Hgaz ve halen gorev kaüt maaşı bağlaym, hırsızlıktan basında bulunan Cavit Köksal, vazgeçeyim» demiş. adayhklannı koymuşlardır. Partı Valla, hiç de yabana atılacak tüzüğüne göre fl Başkanı, idare fikir zannetmeyin. kurulunun içinde seçilecektir. Bu Hem, yalnız ona ve valnız tsyüzden, İl Başkanlığına adaylıktanbnla değil, bütün hırsızlara ve larını koyanlar, taraftarlannm bütün memlekete uygulamalı. İdare Kuruluna girmesini iste Tek basına tstanbulda günde mektedirler. Bunun için de ku ortalama 25 hırsızlık vak'ası olulis çahşmaları, çekişmeli geçmektedir. Bu arada. İl Başkanlı yor. Hemen hemen hic birinin de faili bolnnamıyor. Gitti gider oğı için Orhan Koraltan ve Musluyor. tafa Gürpınar'ın da aday gösterlİsmini bilmediğimiz, cismini leceği, dolaşan söylentiler ara görmediğimiz kimselere bir sürü sındadır. çöpçü parası angaryasma katlanKongrenin ikinci önemll tarafı, dıktan sonra, bütün yurttaşlar Kasım'ın son haftasında Ankara' bn yeni külfete hiç şüphesiz seda toplanacak olan AP Büyük ve seve katlanır. Kongresıne katılacak 82 delegeZaten başka da çaresl kalmadi nin seçilmesidir Demirel ve De r«lib«! mirel'in muhalıflen, bu »eçime D. N. (Arkau Sa. 7, Sü. 4 de) RUS KAPTANI İFADE VERDi ATİNA «Ynnan aırabesı 1927 28'de Türkiye'de yapıld^ı gibi Lâtin alfabesi ile değiştırilmelidir. Atatürk'ün harf inkılâbını, geç de olsa, örnek almalıyız. Yunan dilinin ilk olarak Atatürk ün Türkçe için yaptıfı gibi miUetlerarası alfabeye uydurtılması şarttır.» Atına Barosu avukîtlarından A. Angelıdıs, Yunan Parlâmentosuna, Millî Eğitim Bakanıığına ve diğer kulturel kurumlara sunduğu bir muhtırada, yukarıdaki hususlan belirterek, Yunan alfabesinm Lâtin harfleriyle değıstırılmesını teklıt etmektedir. YunanU avukata gore, bu reform ne kadar guç olsa, kaçınılmaz bir hal almıştır; bu deği'iklık dığer nıılletlenn Elenceyı kolaylıkla öfrenmelerinı mümkün kılacak. Yunanlılann da yabancı dilleri öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Reformcu avukat aynca bu ış ıçın yenı bir dil bılgısı kıtabmın hazırlanması, yenı lugatlerın bastırıltnası, eskı ve yenı Elence kıtapların Lâtin harflenyle yenıden bastınlması gerekeceğını de eklemektedır. Avukat Angelıdıs, bu yolda sarfedılecek gayretlerın basan garantısı ıçın Üniversite'ye ahnamıyan öğrenTurkıyenin en canlı mısali teşkil I ciler, dün Üniversite bahçesinde ettığını belırtmektedır. yaptıklan toplantıda, Çift tedriBu arada Yunanlı avukatın bu sat sisteminin uygulanmasını, (akülte kontenjanlannın genişletilteklıfı genellikle olumlu bir şemesini ve yedek listelerin süratkılde karşılanmıştır. le değiştirilmesini» istemişlerdir. Sadece asırı sağcı ve sağcı gaHaklarını alabilmek için Cuzetelerden ESTtA, ELEFTEROS martesi günü velilerin de katılaKOZMOS ve KATHÎMERÎNÎ'de cağı bir gösteri yürüyüşü düzenbu reform teklıfıne karşı görüleyeeeklerini bildıren gençler, Rek len ilk tepkıler bu konu etrator ve Üniversiteler Arası Sınav fında polemıklerm beklenebileKomısyonu Başkanı Haydar Furceğını ortaya koymaktadır. Bu gaç'la yaptıklan temas sonunda, gazetelerden ELEFTEROS KOZ çift tedrisat ve gece öğretimınin MOS, avukatın teklifinı «saçma» gerçekleşmesinin hükumetten geolarak vasıflandırmakta ve teklecek tahsısata bağlı olduğunu öğ lifin uygulanması halinde. Yurendiklerini belirtmiş. •Millî Eğinan dilinin ortadan kalkacagını tim Bakanı, açıkta öğrenci bırakRUS SILEBİ KAPTANI (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) mıyacağız, demişti. Dâvâmız, onnn SCHERBON VLADİMIR elinde, mutlaka halletmesi gerekir.» demişlerdir.. Gençler, aynca öğretim üyelerinm çift tedrisat sistemini mutlaka kabul etmek zorunda olduklaÇANAKKLE (Ahmet özkan bildiriyor) «Uerince» araba varını söyleyerek, «Açmış oldukları özel okullarda diploma ticapurunun batmasına ve 7 kişının de olumune sebep olmaktan sanık reti yapacak zamam buluyorlar. Rus şılebi «Taifnn» un kaptanı Scherbon Vladımır ancak dun saÇift otretim sisteminde gore» albah karaya sıkarak, ıfade vermiîtır. mak durumundadırlar» fekllndt (ArkMi SA. 7, Sü. 5 d«> konujmuslardır. Universiteye alınmıyanlar «.yürüyüş» yapacaklar BİR GÜN OLACAKTI. Bakırköv ile Babçelıevler arasmda ıkı otobüs çalısması ve bu iki otobüsün olcu Izdıhamını önlıvememesi devamlı şekılde şikâyet feOnusu olmuş fakat ne sefer sayısı artmış, ne de (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Çaglayangil, Kahire'ye gidecek ANKARA (a.a.> .Ikı ülke arasındakı ekonomık ve kültureı ilişkilerın daha gelıştirilmesi. konusıınun ele alındığı Türk B A.C. göruşmelerine dün de devam edılmiştir. Birleşik Arap Cumburiyeti Pışislen Bakan Yardımcısı Hasan ElFeki ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zekı Kuneralp arasındaki görüşmelerin columlu bir şekilde geçtiği» oğrenilmıştır Goruf meler sırasında, Ortadoğu sorunlan» üzennde de durulmujtur (Arkau Sa. 7, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog