Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

YALANCI DÜNYA ORHAN KEMAL Ünlü yazar Orhan Kemal'in en son eseri. Bütün çıplaklığı ile Türk sineması. İşte gerçekçi bir yazar. İşte gerçekçi bir roman. YAIANCI DÜNYA... AĞAOĞLU YAYINEVİ Ankara Cad. 37/7 İstanbul. Tel: 27 73 37 Cumhuriyet 13994 umhuriye KURUCUSÜ: YUNTJS NADİ İTAE^Vİ SUNAR KTTA0ÇVİ SI şaheserlefcinden 2 eser AVE FULUBERT: ikanhnıV Hikâyesi YERBY şadıkça Iüks$JlUi, şömiz îçinde. Vl2,5Jira. ^ , KIR1<«İYE, DERS ARAÇLARlA Cad^No: 43. yı! sayı 15208 Telgraf v e m e k t u p adresl: C u m h u r i y e t Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Istanbul Posta K u t u s u : İstanbu! N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşomba 30 Kosım 1966 "TİP, BATITİPİ BİR İŞÇİ PARTİSİ HtJVİYETİNE GİRMEDİKÇE TÜRK İŞ DAİMA KARŞISINDA OLflCflKTIR,, ANKARA, (a.a.) Türklş Genel Sekreteri Halil Tunç, «TİP, Batı modeli bir İşçi Partisi hüviyetine girmedikçe, Türklş bu partinin daima karşısındadır» demiştir. Tunç, özetle şunlan söylemiştir: Türklş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'un Amerika gezisi, Amerika İşçi Sendikalan Konfederasyonunun bir dâveti üzerine olmuştur. Demirsoy, gezisi sırasında Amerikan sendika çalışmaları üzerinde tetkikte bulunmuş ve temasları çoğunlukla Amerikan sendika yoneticileri ile olmuştur. Bir pazarlık konusu bahis mevzuu değildir. Bu gezilere zaman zaman İşçi Partili sendika yoneticileri de gönderilir. Bunlardan bir tanesi de Rna Kuas'tır. Kuas, Türkİş tarafından üç ay müddetle Amerikaya gonderilmiştir. Süleyman Demirel'e rakip çıkan Nuri Eroğan 175 oy aldı Birleşmiş Milletler yabancı askeri Demirel yine Genel üsleı meselesini İsraei görüşüyor Başkan iki Mısır seçildi SAİT TERZİOGLU BÜLENT DİKMENER " " " " cü Büyük Kongresinin dünkü toplantısında karşısına rakip aday olarak Kadri Erogan çıkanlmasma rağmen Süleyman Demirel 1239 oyla yeniden Genel Başkan seçilmiştir. Genel Başkan seçiminde 1468 delege oy kullanmış ovlardan 1239 u Süleyman Demirel'e, 175 i ikinci aday Kadri Erogan'a oy kullanmışlardır. Tasnif sonucunda 45 oyun boş, ve iki oyun da Nazmiye Demirel'e verildiği anlaşılmıştır. Kadri Erogan'ın Erogan'm aldığı oy neticesi açıklanırken bir kısım delegeler (yuh) diye bağırnuş, Nuri Erogan ve Hamdi Maden birer oy alnuşlardır. uçağmı dusurdu TEI^AVİV İsraelliler, bir hava çatışmasında, 2 Mısır av uçagını düşürmüşlerdir. Bunlar, Mıg 19 tipinde Sovyet yapısı u çaklardır. TelAvıv'e gore çarpışma, bir İsraei uçağmın, Necep Çölü üzerinde devrıye uçuşu yaptığı sırada, yolunun 2 Mısır uçagı tarafından kesılmesinden sonra olmuştur. İsraei uçakları kayıp yermemlştır. Amerikan delegesi "Karar çıksa da üslerimizi bırakmıyacağız,, dedi (DIŞ HABERLER SERVtSİ) A N K A R A Adalet Partisinin üçün HAL1L TUNÇ Türklş, politıka yapacaktır. Ama bu politika partılerustü bir politika olacaktır. TÎP'in hücumuna gelince, TİP, büyük bir telftş içindedir. Bu telâşı Turk ışçisinin kendisine itibar göstermemesinden ıleri gelmektedır. TİP, Türklş'i yıpratmak ve parçalamak istemektedir. TİP, partiye sempati duyan işçilerden, Türklş'i yıpratmak veya parçalamak için faydalanmak istenjektedir, Anayasa dözeni icinde kunılan her partiy* hiirmetimiz vardır. Ancak TİP ile temelde prensip ihtilâflarunız mevcuttur. Anayasamız, Batı modeli bir demokrasiyi benimsemiştir. TİP ise, bugünkü tutum ve davranışlarıyla, Batı modeli demokrasinin karşısında olduğunu göstermiştir.» 18 ayrı pusula ,18 ayrı kanat Kongrenin yapılacağı salonun önü dün sabah saat 7.00 den itibaren delegeler tarafından doldurulmuş fakat bunlar ancak 08.30 dan sonra içerl gire bümişlerdir. Bu sırada, ellerinde sanlı, yeşiUi, beyazh, lor•ualı, kırmızı atfı. kıratlı. portakal renklî, üç yıldızlı, (D) li, çizgıli kırmızı bantlı oy pusulaları bu lunan delegeler ve gorevliler delegelerin arasma karışmış ve pusula dağıtmışlardır. 6. Filo O. Doğu'ya müdahale etmiyecek TÜRKİŞ'E GÖRE GREVLER Kongre açılıyor Saat 10.45 te kongre üçüncü gün çalışmalarına başlamış ve ılk olarak tüzük uzerindeki müzakereıer de maksadı iyi anlaşüamıyan bir maddenin Tüzük Komisyonu Başkanı taraiından yeniden açıklanması istenmiştir. Bu istek üzerine söz alan Tüzük Komisyonu Başkanı Şeref Kayalar, maddeyi izah etmiştir. Bu maddeye gore, Genel İdare Kurulu: Milletvekili veya senatör adayı olanlan yoklamadan önce veto erieh jecek, yoklamadan sonra seçilenler veto edilemiyecektir. (Arkası Sa. 7. Sn. 1 de) Turkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun dün yayırıladığı bildiride, grevleri dbğuran sebeplerin, işverenın sakim anlayışı sonucu meydana geldığı ifade edilmektedir. Bildiride ayrıca, «Bu tutumun devam etmesi halinde, grevler daha da sürecek ve hepsi de başanya ulasacaktır» denilmektedır 1 4 6 8 delegenin 1239 oyu ıı e tekrar AP Genel Başkanlığma seçilen Demirel, rakibi Nuri Erogan'la... (Erogan, 175 oy almıştır.) Fotograf: Mustaf» İSTEMI 1900 ünün ıtotıorı Sistem Anayasaıun dibaçesine, koruyucu hükünüerine ragmen, sıkıştınlmadı mı? Az geUşmiş bir ülke için kuvvetli yürütme organına ihtıyaç var. Ama onun jamnda kuvvetli organı ters yollara girmekten alıkoyacak mekanizmaja da ihtiyacın bulunduğu açık. Birincisini sağlamak pek kolay olduğu için tüzükle, kulisle, başka yollarla dâva haUedüiveriyor. ' İkincisi ise bir oluşum meselesi. Kendi kendine ya da kâğıt üzerinde kunılamıyor bu mekanizma. A.P. nıu 3 üncü kongresi aldığı kararlarla çekilci demokrasinin hastahğına açık bir bünyeyi yarattı. Temennimiı bu hastahğın «şiddetli seyretmemesidir. mmmm b ü l Be'STbu'bir tutum meselesi denUecektir. Yakm tarihte öyleolmusfur ama gunümüzde böylee olm.yacak denUecektir. O tecn.tek£ Adalet Partisi büyük kongresi «milliyetçi, mukaddesatçı» kanadın yenilgisiyle bitiyor. Önceki gün yazdığımız gibi bu partinin hem üçü.ıcü kongre&ı, hem de yeni bir değişimin başlangıcıdır. Parti bugünkü gürünüşe göre, sağcı aşırüığı yani açık dinciliği, hilâfetçiliği v.s. yana ıterek, «tedricî tekâmül» den yana kurulu düzenci, bir teşekkül hüviyetir/e giriyor. l'çüncii kongrenin bir başka karakteristiği de Genel Merkezi daha otoriter hale gelirmek ve kitleyi yöneten lider partisinin özelliklerini tüzük yoluyla kazanmaktır. Sadece Yönetim Knrulu seçimlerinde li'Jere yakın olarlann yönetime katılmasiyle defil, meselâ yardnncıların Genel Başkan tarafından tâyini, aynca lidere kontenjan tarnnmasiyle de bu sağlanmış oluyor. Kısacası partı kitlesinin «temsil» i mekanizması üçüncü büyük kongre ile hayu değişmiş, Adalet Partisi tek başma iktidarda bulundoğuna görc. yürütme organının kuruluşu ve işleyişi yolunda da dolayısiyle değişme yoluna girilmiştir. A.P. cok partili parlâmento ve nisbî temsüe rağmen Demirel'in 1965 seçimlenndenb«ri işlediği kuvvetli hükümet, kuvvetli yürütme îi*rini uygulama safhasına geçmek üzeredir. Gerçi seçimlerden bu yına Irttchs çoğunluğu zaten buna imkân veriyordu. Ne var ki partinin tiizüğj 1961 lerin havasına göre yapüdığı için bir parti içi demokrasisiıi öngönnüştü. Aynı zamanda kuvvetU liderle ekipine değil, iki yüda bir seçilecek olan Genel Başkanla, partideki kanatların temsilcilerinden kurulu bir idare kurulunun yönetimüıe bağlı bulunuyord'i. 3 üncü kongreye kadar devam eden esepri başa geçmiş olanlann dengeyi muhafaza etmeleri idi. Şimdi ise denge yerine üder ve liderle anlnşmış bir kadronun yöneticüiği söz konusudur. Eski sistemin tâvizleri gereketirdiği, lider kadrosunu ve hükürneti çahşmaktan alıkoyduğu, partizanlığı yaygınlaştırdığı şüphesiz. Su var ki lider ve kadrosu sistemi de öteki kadar ve belki ondan da fazla sakmcalarla doludur. Önce denetim fonksiyonu zayıüıyor, hattâ siuı'e kalıyor. Arkasından yalnız partinin değil, devlet< gemisinin vönetimini tüne almış olan kadro yetldlerini smırsızlaştırabilmek, işMs.nda kalabilmek uğruna daha başka tâvizlere gidiyor. Partizanhi gemşlıyor a zalmay. P aksine bir ekipin çıkar. için belirli yonlerde Lvvet hükümette, hattâ tek basma liderde toplandıg. ıç.n partoen enıpu denetim fonksiyonunu yapmak yerine yavaş yavaş l.der erm S n d a bir çıkarlar topluluğu haline geliyor. Bu satanc»lan uzat ,nak mümkün. Nitekim yakm tarihimizde uygulamamn orneklerı bol Almanya'daki işçilerin durumu Meclis'e getiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) J\ JjMANYA^Y A Almanya'da çalışan Türk işçilerinin Alman iktisadî hayatında meydana geler kriz dolayısiyle işlerinden çıkarıldığı yolundaki haberler, TİP Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioglu tarafnıdan bir sözlü soru halinde Meclise aksettirilmiştir. ^fc Nebioğlu, Çalışma Bakanının cevaplandırması isteğiyle verdı NEW YORK Yabancı topraklardaki askeri iislerin kaldınunasına dair bir öntrge. Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda tartısdııken, Amerikan delegesi: «Bu önerge kabul edilse bile, Amerika karara uymayacaktın demiştir. Sovyetler Birliği tarafından hazırlanan tasarı için, Amerikan delegesi Foster, «Denizaşırı ülkelerdeki Amerikan üslerini, Sovyetler Birliği ve Çin'in saldırgan 64 tutumlarının ve tehditlerinin bak lı gösterdiğini ifade etmiştir. Bırleşik Arap Cumhunyeti İSRAEL ÜRDÜN temsilcısı lsmaıl Fehmı ise Sovyet teklifi lehinde konuşmuştur. SINIRINDA ATEŞ BAC Delegesi, ayrıca «Dogu ülKUDLS İsraei Ürdün sınıkelerinin bazılanna askeri anlaşrında dan, 3 dakıkalık ateş teati Gaziosmanpaşada genç bır polimalar. zorla kabul ettirilmiştir» edılnüştir. Israel'e göre Urdun sı otomatik tabanca ile öldüdemiştir. kuvvetlerı, once, kesimdeki İsraren meçhul şahsın kımlığı ciei çıftçilerıne ateş açmıştır. Her nayet masası tarafından tesİtalyan delegesi Francesco Caval 2 taraita kayıp yoktur. bıt edilmiştir. lettı ise, Sovyet teklifinin hükumetlerin başka devletlerle andla; llgılıler, polis Adil Aydoğmuş'ıı malar yapmak haklarına tecavüz öldüren sanığın cinayetten, ettiğini, yabancı topraklardaki üssoygundan, yaralamaktan ve lerin tasfiyesinin «Silâhlanma yaırza tecavuzden sabıkalı îrrışını hızlandıracağını ve barışın fan Vural olduğunu dün amâruz bulunduğu tehlikelerl arttı çıklamıştır. racağını» söylemiştir. Kaatılı yakalamak için alârm WASHİNGTÜN Amerikan halinde olan polıse, «ÖLÜ Dı.şişleri Bakanlığı, Pazartesı KOMÜNİST ÇtN, DÜN VEYA DİRİ. yakalanmas» igünü, basın haberlerinde yer çin k^sın emır verılmiîtır. 16. DEFA REDDEDİLDİ alan ve Akdeniz'deki Amerikan Altıncı Filosunun OrtaDogn oKomünist Çin'in B. Milletlere laylarına kanşacağı habcrlerinln ahnması teklift, <Uin 4 * ne» defa «Asılsız> bulduğnnu açıklamifreddedilmisUr. Genel Kurulda; tır. 57 aleyhte, 46 lehte ve 46 çekimBununla beraber Amerika'nın, ser oy kullanılmış, meselenın Ürdun'e 36 uçak gonderdığı resyüksek kademeae incelenmesini men bildırılmıstır isteyen bir İtalyan teklifi de, kabul edilmemiştir. KIRAL'IN İTHAMI Bu arada Türkiye, alevhte ov AMMAN Ürdünde yeni bir kullanmıştır. gelışme olmamıştır. Ancak Kral Hüseyin AP Ajansına verdiği demeçte, «Durum Süveyş ouhranından daha tehlikelıdir» demıştır. Kıral, ayrıca duzenledıği basın toplantısında, Sovyetleri ve komunıstlerı, Ortadoğu buhranını koruklemekle itham etmiştir. Polis kaatili aranıyor ölü veya diri,, AUSTİN Başkan Johnson, dunkü basın toplantısında, Ortadoğu buhranını endişeyle yakından izlediğini ve faydalı olabilecek herhangi bir tavsiyede bulunmağa hazır olduuğnu söylemiştir. JOHNSON ENDİŞELİ Sunay, yarın Tunus'a gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Cumhurbaşkanı Sunay'm Tunus'u ziyaret programı belli olmuştur. Sunay ve beraberindeki heyet, yann saat 11.55'de askeri bir uçakla Tunus'a gidecek, resmi görüşmeler Cuma günü başlayacaktır. & 1ö n e r Ş Şimdi ne olacak?.. imdi ne olacak? Tasnif henüz tamamlanmadı, netice açıklanmadı ama isimler, listeler ortada . Süleyman Demirel'in beraber çalışmayı arzuladıgı arkadaşlarmı, aşağıyukarı Genel Kurul'a toplayabüeceği görülüyor... Rengârenk 32 çeşit basılı liste dolaştı dün elden ele... Kimisi kuşe kâğıtlı, kimisi zımbalı, kımısi pembe, kimisi kırmızı .. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) tSTANBUVDA ZSJT***âdetlerini BİN İŞÇİ SIRA BEKLİYOR Almanya'ya gönderilen Türk işçilerinin 1966 yılma ait son kafılesi 2 Aralıkta özel bir trenle hareket edecektir. 90 bin işçi ise sıralarının gelmesini beklemektedır. Istanbul'dan sevkedılmelerını beklıyen bu işçıler, Trakya ve Anadolu'nun Ankara hizasına kadar olan şehirlerimize mensuptur. Kafileler, tahminen 350 400 kısılık olacaktır. Son gunlerde Almanya'dan gelen işçi taleplerı, çok azalmıstır. Gazetelerin, Almanyanın artık Turkiye'den işçi istemiyeceği ve Almanyadakı Turk işçilennin işlerine de son verilmekte olduğu yolunda çıkan haberler şehrimizdeki yetkıliler ve Alman Irtibat Bürosu yoneticileri tarafından doğrulanmamıştır. /*" tri1\ftî1V IT11İTİ£Jİ\. fd~^t\T lig'lLV olup olmadığını, doğru ise çıkartmaların devam edip etmiyeceğini, bu durumda bulunan sor S e d e haberlerın doğru İRFAN VURAL Usküdar'da Abdurrahman adında bir kuyumcuyu dört arkadaşı ile soyan ve 180 bın liralık mücevher çalan Irfan Vural, 19 yıl beş ay ağır hapıs cezasına çarptırılmış ve bu cezasım Bolu Cezaevınde çekerken beş ay önce ıkı arkadaşı ile kaçmıştır. Babaeskılı olan caninin akıl hastası olması da dikkate almmıştır. Hiç bir çeyden sakınmayan ve yanında taşıdığı oto matik silâhı ile ölüm saçan gangster, üç gün önce Babaeskide kardeşinin evinde kıstırılmış, silâhlı bir çarpışmadan sonra da kaçmıştır. " Bir İnzibat Eri, iki er adayını para için vurdu ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Ankara Merkez Komutanhğı inzibat erlerinden Remzı Öztürk, Güvercinlik istasyonu civarın da, Etimesğut Zırhlı Süvan Eğitim tümenine gelen yeni eraV tan birisini tabancayla öldürraüş, diğerini de ağır surette yaralamıştır. Erlerin paralarını alan inzibat eri, olaydan sonra frar etmiştir. Öldürülen, Istanbul'un Çatalca ilçesinden 20 yaşındakl Nazif Can* dır. Yaralı Arif, koma halinde bulunmaktadır. Gaziantep'li inzibat eri Remzi'nin, tabanca zoruyla iki erden, 345 lira aldığı öğ renümiştir. ••• AP Genel idare Kurulıma seçilenler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel İdare Kurulu seçünlerinin tasnifi, geç saatlere kadar devam etmiştir. Saat 02'de alman sonuçlara göre, 24 kişilik Genel İdare Kuruluna girmeleri kesinleşen 19 üyenin isimleri şöyledir: thsan Sabri Çağlayangil, Faruk Sukan, Talât Asal, Mustafa GülcigU, Ahmet Topaloğlu, Nizamettin Erkmen, Saadettin Bilgiç, Cevat Önder, Ismet Sezgin, Vedat Ali Özkan, Mehmet Turgnt, Cihat BUgehan, Kâmfl Ocak, Ismail Hakkı Tekinel, Sabri Keskin. Sadık Çermçek, Nnrettin Bulak. Ihsan Kırunlı, Fethi Tevetoğlu. GUNUN KIZLARI Genç kızların çeşitli sorunlarını ortaya koyan RÖPORTAJ SERİSİ TUMı Nevyire KOÇER M1TB KONGRESİ ıııııııııımmımıııımı Ecvet GÜRESİN «Hilton Oteli» nde 3 Aralık Cumartesi günü başlayacak grev, dün kesinleşmiştir. OLEYİS ılgilileri, grevin, işveren için bir «Cehennem azabı» olacağım söylemışlerdir. Grev süresince Hilton'da, 82 görevliden başka hiçbir işçi çahşmıyacaktır. Bilindiği gibi grev, ücretlere zam meselesinden doğmuştur. • İZMİT'te de dün, Lâstiklş Sendikası, Good Year Lâstik Fab rikasmda, yarın başlamak üzere, kesin grev kararı almıştır. • KEBAN Barajındakl grev, işçılere yeni haklar tamnması sonunda, dün nihajete ermiştır. Grev, 10 gün sürmuştür. ^ , Hilton'da grev dün kesinleşti 22 YOLCU SOYULDU Cinisli «Milliyetçilik anlayışı içinde» olduklarını söyledi KÜTAHYA, (Alâeddin BtLGl bildiriyor) 33 öğrencı cDernek» ve Cemiyetinın> katıldığı Millî Turk Talebe Bırliğınin 48. Genel Kongresi Kütahya Halk Eğıtim Merkezi salonunda Başkan Rasım Cinislimn faalıyet ra porunu okumasıyla çalışmalarına devam etmıştir. Niyazi özdemir'ın başkanhk yaptığı dünkü oturumda Kongreve iki ayn delegasyonla katılmıs bulunan ıhÜlifh 3 öğrenci Dernejii hakkın (Arkası Sa. 7, Sü. < da) VAN (aji.) Baskale ilçesınden gelmekte olan bır taksi ile otobüs, önceki gün saat 18 de, silâhlı meçhul kişiler tarafından. yola taş dizilerek durdurulmuş, 22 yolcu soyulmuştur. Saat. para ve paltoları alan soyguncular, tesadüfen geçen jandarmalara ateş ederek kaçmışlardır. Altı soyguncunun elebaşısı çıftçi Fehım Yıldız, Van'da bır evde yakalanmıştır. (Resimde, geçenlerde Gulpınar ilçesınde 65 AD 222 plâkalı kamyonu soyan Ahmet ve Ömer Şapkacı kardeşler, yakalandıktan sonra goruluyor.) 00 00 .UHJJL, Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog