Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Ak Kitabevi Sunar ŞEMSİ BELÜ'nİD 2 Şür Kitabı SATIRBAŞI UYKUSUZ TRENLER Yazarın öğretmen olarak Lise aruları BÜYÜK PAYDOS Her uç kitap Ptestik cütU Sırası ile 5 4 6TL. Ak Kitap, Kırtasiye, Ders Araelan Ankara Cad. No. 78 İstanbul Feza Reklâm: 473 13907 umhuri KURUCUSU: FUNÜS NADÎ bevi Sfcnar lerinden Tteser SABTRE: \ ME ;TRE: V \ içinde Fiatlan«32.5 Kırtasiye, Ders Ankara Çad. No. \ 43. yıl sayı 15207 Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 Salı 29 Kasım 1966 Feza Reklâm: 432 ~ 1390# / AP Kongresinde TÎP'in kapatılması istendi Elmolı meselesi yOıünden kavgalar çıktı, 6. Filo Ortadoğu'ya Sezgin yuholandı müdahale etmek için AP Tüzüğünde yapılan yol açtı İSRAEL Ürdiin gerginliği ve Ürdündetd Kıraliyet rejimi aleyhtarı gelişmeler yüzünden Ortado ğu'ya müdahale etmesi ihttmali beliren 6. Filonun, Shangri • La isimli uçak gemisi gorülüyor. Filoya mensup 4 gemi 30 kasım günü İstanbui'a gelecektir. Shangri La, bu 4 geminin arasında bulunmaktadır. değişiklikler, yer yer tartışmalara SAID TERZIOĞLU BULEND DIKMENER MKARA emır Kurultayı umulduğundan hareketli vt yüksek bir tan siyon içinde geçiyor... Milletvekili, senatör veya teşkilâtta görevli delegeler kürsüye çıktiklan zaman öyle coşuyor, öyle lâflar ediyorlar ki, Genel Başkanın da, Genel İdare Kurulu üyelerinin de canlannın sıkıldığını, yüzlerinden okumamak mümkün değil! thsan Ataöv... Antalya milletvekili... Konuşmalarında ölçüyü kaçırmasıyla meşhur bu zat. karşısında heyecanlı bir dinleyici kitlesi bulunea büsbütün ipin ucunu kaçırdı... Ona göre Genel îdare Kurulu vazifesini yapmamıştir. Kızılayda bir takım gençler nümayişe kalktığı zaman Adalet Partili gençler teşkilâtlandırıl malı ve bunlann karşısına çıka rılmahydı!. Süleyman Demirel'in bu sözle ri yüzü kınşarak dinlediği gö rülüyordu... Nitekim az sonra yardımcısı Talât Asal Genel İdare Kurulu adına tenkidleri cevaplandırırken gayet kesin funlan söyledi: «Biz memleket meselelerinin sokakta değil, Parlâmentoda halledileceğine kaniiz. Devletin zâbıta kuvveti, Adliyesi ve Emniyet Teşkilâtı kanunsuz hareketlen önlemeye muktedirdir. Biz sokak kavgası ile vatandaşları karşı karşıya getirmek istemiyoruz...» Genç bir delege... Nail 0ervişoğlu... Ordulu bir avukat Arkası Sa. 7, Sü. 3 te " PARTI, HÜKÛMETE MÜDAHALE EDER HALE GELMİYECEK „ Salonun sol tarafındaki bazı delegelerin sataşmalan da Hamıd Fendoğlu (Hamido) tarafından önlenmiş ve bu delegeler Hamido tarafından dışarı çıkarümıştır. AP Büyük Kongresi dun saat 10.45 te AP İstanbul ll İkinci Başkanı Ertuğrul Adah tarafından açılmış ve saat 12 ye kadar sonük ve ilgisiz geçmis, delegeler tüm olarak kulis yapmışlardır. Saat 11.00 sıralarmda salona gıren Dr. Sadettin Bilgiç alkışlanmıştır. Profesör Celâl Ertuğun okuduğu program komisyonu raporuna kimse ilgi göstermemiş, salonda çok az delege kalmıştır. Bu sırada, kuliste toplanan delegeler, bazı Genel Idare Kurulu uyeleriyle Bakanların görevlerıni iyi yapmadıklarını, ehliyetsiz olduklarını iddia ederek ağır isnatlarda bulunmuşlar ve seçilmemelerini arkadaşlanna tavsiye etmişlerdir. Kulis faaliyeti sırasında yeniden Genel 1dare Kuruluna seçilmemesi istenenlerin başında Mehmet Tnr" gut ile Farnk Sükan, Cihat Bil" gehan bulunmaktaydı. Delegeler ayrıca, tbrahim Tekin'in de yeniden Bakan olmamasını arkadaşlanna tavsiye etmişler ve bu yolda çaba sarfetmelerini istemişlerdir. Kulis faaliyetine zaman zaman Bakanlar da katılmışlardır. Geniş bir kulis faaliyetine girişen • Refet Sezgin'in ve Kâmil Ocak'ın bu faaliyetleri gözden kaçmamıştır. Aynca, Içişleri Bakanı Faruk Sükan, sırasiyle delege gruplarının arasına katılmış, resim çektirmiş ve samimî hasbıhallerde bulunmustur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) AP Kongresinin ikinci gün toplantısında dün, Hükumet adına söz alan Devlet Bakanı Refet Sezçin yuhalanmış ve bu sebeple salonda yer yer kavgalar olmuştur. Refet Sezgin konuştuğu sırada bir delege (Diyanet İşleri Başkanı Elmalı'dan bahset) diye bağnmış ve bir kısım delegeler de Sezgin i yuhalamışlardır. Bu sn*ada, yuha çekenlerle diğer delegeler birbirbirlerine hücum etmişler, yuhalıyanlar Başkanın isteği üzerine arkadaşları tarafuıdan salondan çıkarümıştır. 130 ÜNİVERSİTELİ CHP YE GİRDİ bekliyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NAPOLİ Akdenizde üslenen Amerikan 6 ncı filosu, gerektiği takdirde Ortadoğu'daki duruma müdahale etmek için VVashington' dan emir beklemektedir. Altıncı filo sözcüsü, «gelişmeler karşısında ber seye hazırız» demiştir. Sözcü, 50 sava? gemisi ve 25.000 deniz piyadesinden kurulu olan güçlü filonun tsrael Arap çatışmaları dolayısiyle alârm durumuna geçinlip geçınlmediğini açıklamak ıstememıştır Ancak, donanmaya yakm kaynaklar, Altıncı Filonnn 1958 yılında Lübnan olayında nlduğu gibi amfibtk araçlarla cıkarma, uçak ya da helikopterlerle sev • kiyat için gerekli plânlarının hazır oldngnnn söylemiştir. Demokrasi, ancak Halkın demokrasiye inancı ile korunur,, " Gene) • Sekreteri Bül e n t Ecevit aün CJI.P. İstanbul ll Merkszir.de Istanbuldaki Üniversite ve vüksek okul bğrencilerinclsn 130 unun partiye kayıt töreni münasebetiyle yapuğı konuşmada, «De. mokrasi ne orduya dayanarak ko runur, ne de halkı silâhlanmaya çağırılarak korunur. Demokrasi ancak halkın demokrasiye inancı üe korunur» demiştir. Egede yaptığı geziyi takiben dün öğle üzeri şehrimize gelen Ecevit konuşmasında, «Ortanın solu felsefesinin vatandaşlar tarafından benimsenmekte olduğunu, bunun da demokrasinin kornnması için sevıniiecek bir durum yarattığını» belirterek, bir köylünün ortanın solundaki devlet anlayışını «hayırlı devlet» tâbiri ile açık bir anlama kavuş(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ÜRDÜN Kıralı Hüseyin, tahtını korumak için yaptığı mücadele arasında, sosyal faaliyetlerini de aksatmıyor. Rcsimde Kıral, bir suikasta kurban giden Muhammed Daifallah Habakbeh'in ailesine başsağlığı dilerken gorülüyor. Lübnan çıkartmas» 15 temmuz 1958'de Lübnan Cumhurbaşkanı Camılle Samun, Başkan Eisenhower'e başvurarak yardım ıstemiş, bunun üzerine Altıncı filoya bağlı İ . O deniz UU O piyadesinin Irak'ta Kral Faysalın devrilmesıne yol açan karışıkhklarda, Lübnan bükumetini des • teklemek üzere karaya çıkarıl • masına başlanrmştı. Aynı zamanda, Kral Hüseyi • nin arznsu üzerine Ingiltere bava yoluyla Ürdfine 2000 paraşütçü göndermişti. O zamandanberı Ingılterenin Ortadoğudaki askerî gücü aza lırken, Altıncı Filo, bölgede çeşitli çıkarma ve ındirme harekâtı yapabilecek duruma geçmiştir. Kıral Hüseyin şimdilik duruma hâkim oldu Kahire, Kıral aleyhtarı Urdünlü öğrencı/ere talim yaptırıyor D1Ş HABERLER SERVİSİ KAHİRE Filistin Kurtuluş Teşkilâtı Başkanı Ahmet Şukeyrı'nin bildirdiğine göre, bu teşkilât ordusu ıçın, Kahirede talim kampları açılması hususunda Mısır hükümeti mutabakatını bildirmiştır. Bu kamplarda, Mısırda bulunan Urdün ve Fllistinli üniversite öğrencüeri talim göreceklerdir AMMAN Kıral Hüseyin, aley hine yapılan nümayişleri şimai'ık bastırmıştır. Suudî Arabistan Kıralı Faysal'ın gönderdiği 20 bın asker, rejimi korumak için Urdünün çeşitli bölgelerine dağılarak üslenrnişlerdir. Bu arada ÜrdUn Başbakanı Vasfi El Tel, Kırallığın çeşitli bölgelerinde, genel seferberlık çerçevesi içinde asker toplan:a merkezleri açılmasmı emretmıştir. Bu arada Başbakan, kanlı olaylarda biri asker 5 kişinin öldüğünü, ismini açıklamadığı ürdün'e düşman Arap devletlerınin nümayişçilere büyük miktarda para verdiğini söylemiştir. AP kongresinde Milliyetçi, Mukaddesatçı bir gazete yakıhrken Ispanyol Polisi Akdeniz yolcu gemisini bastı n BAZI SEMTLERİ DÜN SEL BASTI Dün, sağnak halinde düşen yağmurun meydana getirdiği seller; ozellikle Kasımpaşa Şehremini ve Balat'ta bazı evlerin ait katlarını basmış. caddelerde birıken sular. trafiği güçleştirmiştir. Meteoroloji'den verilen bilgiye, yağmur yağışı bugün de aralıkiı devam edecek ve ısı 1114 derece arasında değişecektir. ##* Akdenız limanlannda kaçakçılığı ile tanınan «Akdeniz* yolcu gemisı, Cenova ve Beyrut limanlannda odediği biıüerce lira cezadan başka, Barselon'da Ispanyol polisinin baskınına uğramıştır. tspanyol polisi ile gıimrük memurlan, Akdeniz yolcu gemisinin iskele başını tutarak personelin aldığı fazla mallan gemiye sokmamış ve kendilerine ait olmadığı anlaşılan palto, ceket ve îspanyol konyaklarını da satın aldıkları yerlere iade ettirmiştir. İtalyan ve tspanyol gazetelerinin başlıklarını teşkil eden «Kaçakçı Akdeniz gemisi» dün sabah limanımıza dönmüş, Denizyollarınm tahkik heyeti, derhal gemiye çıkmıştır. Heyet, kaçakçılığa sebebiyet veren ve hâdiselere ismi kanşanl ^ a n ^ , ^ ^ w r > ları bile gemiden çekerek, soruşturmaya başlamıştır. FIRTINA Akdeniz gemisi bu seferinde kaçakçılık hâdisesinden başka. şiddetli bir fırtmaya yakalanmıştır. Napoli limanına, 10 kuvvetindeki fırtınayla giren «Akdeniz», kalkarken de fırtına sebebiyle Amerikan transatlantiğinin denize düşürdüğü 8 ton ağırlığındaki çıpaya takılmıştır. Gemi 2 saat uğraştıktan sonra güçlükle kurtulabilmiştir. 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ ' Kongrede bir gazeteci dövüldü ANKARA (Cumhuriyet Büro" su) «Akşam» gazetesının foto muhabiri Yavuz Donat, dünku AP Kongresinde. kapıda görevli bir partili tarafından dövülmüştür. Su içmek için dışarı çıkan Donat, donüşte ıçeri alınmamış, AP linin yuzune vurduğu kafa darbesi ve yumrukla, kan içinde kalmıştır. Olaydan sonra partili ortadan kaybolmuş, dudağı patlayan gazeteci, dâvacı olmuştur. Bu arada Kongre Başkanlığı, bir açıklama yaparak, döven şahsın AP ile ilgili olamıyacağını ileri sür»nü?tur. Bazı AP lilerin ise. hâdıse dolayısiyle Donat'tan özür dıledıkleri görülmuştür. AP Genel İdare Kurulu üyesi Vedat Ali Özkan ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad da, Donat'ın yanma gelerek, ken disini teskin etnıek istemişlerdir. Teknikerlerle ilgili yeni bir komisyon çahşıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Istekleri yerine getirilinceye kadar boykota devam edeceklerini» yeniden açıklayan Teknıker öğrencılerının durumunu görüşmek üzere dün sabah Milli Eğitım Bakanhğında yenı bır Komisyon çahşmaya başlamıştır. Çalışmalan bir süre devam edecek Komisyonda dün, Teknıkerlerin fonksiyon, sorumluluk ve yetki durumları ile şu konular üzennde durulmuştur: O Tekniker nnvanı ve bn nnvanın kan an yolnyla kornnması lüznmn. S Teknik Formasyonn ve Teknikerlerden istekli ve kabiliyetli olanların Mühendislik ögrenimi yapabilme imkânının arastınlması. Kurul çalışmalarını bıtırdıkten sonra Bakanlığa bir rapor verecek ve Mıllî Eğitım Bakanının bırkaç gün önce açıkladığı gıbi ya yenı bır kanun tasarısı ya da eski tasarı tâdil edılecektir. İZMİRDE ZARAR BÜYÜK NIGAR BAŞOGULLARI BİKİNİLİ CESET \ İÇİN 2 MÜRACAATl DAHA YAPILDI Silivrinin Selimpaşa köyü yakınlarındaki bir tarla içind? bulunan bikinlli cesetin «Nigâr Basoğulları» isminde bir kadrca ait olduğu, ısrarla iddia edilmişfır. Adı açıklanmayan şahıs, dün Savcı Yardımcısı Köker'e başvurarak; 23 yaşındaki Nigârm, «Ömer Ortaç» gemisinde çalışan kocasıyla geçinemediğini, evdea ayrıldıgını ve bir daha da ortahkta görülmediğini söylemiştir. Bu arada, Emine isminde bir kadın da cesetin, kızı «Mücellâ» ya ait olduğunu öne sürmüştür. Savcılık, her 2 mUracaatı dikkate alarak, soruşturmayı genişletmiştir. Bilindiği gibi eeset, tanınmıyacak bir haldedir. İZMİR Şiddetli yağmur yüzünden Bayrakb. Mersinli. Halkapınar, Tepecik, Alsancak, Yemiş Çarşısı ve 27 Mayıs Mahallesüıi dün sel basmıştır. Kanalizasyonlar patlamış; ayrıca bazı semtler, elektriksiz kalmıştır. Zarar büvüktür. ÖLDÜRfcXEN POLÎS UÇKAN'IN KİMLİK KARTI POLİSİ VURAN JANDARMA, İKİ KIŞİYI DE AGIR YARALADI KIRKLARELİ Pınarhisar ilçesine bağh Yenice köyündeki bir düğünde çıkan kavgada izinli gelen bir jandarma, bir polisi öldürmiiş, 2 kişiyi de ağır yaralamıştır. Onbaşı Yakup Binay, içkili olarak kahveye gelmiş ve köy gençleri kahvede eğlenirken, anlaşılamayan bir sebepten, beylik tabancasını çekerek, Saray ilçesinde görevli Polis Vasfi Uçkanı öldürmüş, Aliman Biçer'i ve ağabeysi Eyüp Binay'ı ağır yaralamıstır. Jandarma, tutuklanmıştır. CHP'li Ülker Bursa nutkıı ile ilgili olarak Bafbakana cevap verdi ANKARA (Comhnriyet Bürosn) CHP İstanbul milletvekili Reşıt Ülker, Başbakan Demırelin «Atatürk'ün Bursa nutkuuu şüpheli karşılıyan beyanı» üzerine yaptığı basın toplantısında; «Nutnk, anarji yaratmak için degil, devletin temel nizamını, rejimi, Cnmhnriyeti ve devrimleri korumak için söylenmiştir. Başbakan bn nntku her okuyanın ber istediğini yapabilecefi mânasına anlıyorlarsa, bu endişesi esassız ve yersizdir» demis<tir. Ulker, sozlenne özetle şoyle devaın etmiştir: «Atatürk, bn nntkn, 1933 senesi subat ayının 6 sında Bursada, Çekirge yolundaki bir köskte, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Sunay'ın «Veto» ettiği bir tasarıyı Geçici Komisyon aynen kabıd etti ANKARA Usul yönünden Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından bir defa daha görüsülmek üzere Meclislere iade edilen «Umumî ha yata müessir âfetlec dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar dımlar» a ilişkin bir kanun, Millet Meclisi Geçici Komisyonunda eski şekliyle kabul edilmiştir. Tasarı, Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadu*. ŞEHİT POLİSİN HAZİN CENAZE TÖRENİNDE NİŞANL1SIDA BULUNDU r Gaziosmanpaşa'da, bir sabıkalı tarafından başına sıkılan kurşunlarlı sehit edilen Polis Âdil Aydoğmuş, dün gözyaşlan arasında Zincirlikuyu'da topraga verilmiştir. Bir buçuk aylık sözlüsü Hamdive Adar ile nişanlanacağı günden bir gece önce öldüriilen Aydoğmus'nn cenaze töreninde Vali, Emniyet Müdiirü, Savcdar, nişanluı Hamdiye ile polisler ve çok kalabalık bir taalk tophıluğu bulunmuş, 5O'y«" yakıu çelenk gönderilmiştir. Öte yandan, detektifler, sabaha karşı, polisin kaatılleri sanılan 2 ki?i ile silâhlı bir çatışma yapmıştır. tsımleri henüz açıklanmayan ranhlar kaçmışsa da ilgililer, bunlann yurt dışına firarını önleraek tizere de, tedbir almışlardır. MTTB Kongrenin açılışında aşırı sola şiddetle çatıldı tehlikeye düsen ve ancak îlân edilen saatten 5 saat sonra »çılışı yapılabilen bu kongrede M.T.T.B. 2. Başkanı Yavuz Ulusu, aşın sol ve sosyalistlere çatarak, «Atatürk'ün Bursa Nutkunun Staline ait olduğunu» iddia etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te « Olüm yürü/üşü » devam ediyor öte yandan Adana'dan ölütn yüruyüşune çıkan «Motor Tekniker» öğrencılennden 21 kışıJık kafile dün, 108 kıtometrede mola verdıklen sırada hastalanan ikı arkadaşlan ıçın otobü? yolcularmdan ılâç ıstemlşlerdır. Hasta ikı arkadaşlarını sırtla rında taşıyan «ölüm Yürüvüşü» öğrencılen, Soğukpınar mevkiın de mola vermişler ve yorgutıluktan yerlere serılmışlerdır. KLTAHYA (Alâeddin BtLGİ Bildiriyor) MİIÜ Türk Talebe Birliğinin 48. Genel Kurul Kongresi dün Kütahya Sinemasında 200 e yakm delegenin iştirakiy. le açılmıstır. Çeşitli illerden gelen delege öğrencilere jatacak yer temin edilmediğinden bir ara yapıbnau İSTANBUL Vefa Lisesi öğrencüerinden Tamer Savaş, dün okuldan eve dönerken, bıçakla yaralanmıştır. Sanık Çetin Kır, oknlda kardeşini dövdüğü için bu işi yaptığını söylemiştir. • Sahte belgelerle sigortalı 50 işçiye «İş görememezlik» kâğıdı imzahyarak Sigorta'yı 29 bm lira ödemeye rorladığı iddıasıyla mahkemeye verilen Paşabahçe Sosyal Sigortaıar Hastanesi hekimlerınden Kemalettin Tüzün'ün durusnıasına dün 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. ANKARA Tiirkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, dün dördüncü yıl çabşmalarına, Devlet İstatistik Enstitüsünde başlamıştır. Açış konu? masını yapan Devlet Bakanı Ali Puat Alişan, Kurumun Bilimsel araştırma faaliyetlerinden ohımlu sonuçlar alındığını söylemiştbr. İZMİR Lübnan, Turkıye ile Arap ülkelerı arasında ticarî ilişkilerin artırılmasmı istemiştir. Bu konuda Lübnan Tıcaret Bakanlığınca düzenlenen rapor, butün Arap memleketlerine gonderilmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog