Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

AK KİTABEVİ SUNAR Dünya şaheserlerinden iki eser Ayn Band: BİR PINAR Kİ... MONTE KRİSTO KONTU Her flci kitap lüks ciltli, jömiz içinde 15 şer lira. AK KİTAP, KOCTASİYE, DERS AKAÇLABI Ankara Cad. No: 78 İstanbul Peza Reklâm: 471/13872 Alexandre Dumas: 43. yıl soyı 15206 umhuri KURUCUSU: 3TUNUS NADt Telgraf r e m e k t u p adreafc C u m h u r i y e t İstanbuJ Posta K u t u s u : îstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 \ Ders Araçları INSAM ISKJÛb£TUEB) Avrupa Plastik INSAN VÜCÜTLARI Avrupa . Plastik KAN DOLAŞIM] Motorlu Avrupa. BÜTÜN ÜZUVLAB Avrupa Plastik. FİZİKİ ÂLBTLEH ÇesftÜ. ZOOLOJİ • BOTANİK . TEKNOLOJI ÇESİTLİ HARİTALAR GÜNES StSTEMLERİ Oalml Sergimlzi gezlniz. Katalog İsteylnız. En Zengın En üstün Kalitell Pozortesi 28 Kasım (966 tNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ (llâncüık: 6921) 13879 AMERİKAN ASKERî YARDMINDAN YALNIZ HARB VESİLAH ALACAGIZ TÜRKİYEDEKİ AMERİKAN ASKERÎ PERSONELİ AZALTILMITOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) firk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni •ilâhlarla takviyesi için Amerikan Tar dım Knrulu yetkilHeriyle y» pılan çalışmalar ilerlemis ve Amerikadan askerî yardım çerçevesi içinde yeniden külliyetli miktarda savaş araç ve ferecinin slmması karar lastınlmıştır. Bu arada. bnn dan böyle Amerikadan sadeee harp silih ve malzemesinin almması nygnn bnlnnmustur. Esasen, birkaç yıldanberl, Amerıkadan alınmakta olsn giyim eşyasmın sevki durdurulmuştur. Hâlen askeri giyim eşyası ken dı imkânlanmızla yerli olarak imâl edilmektedir. AP Büyük Kongresi çahşmatanna başladt DEMİREL " Atatürk'e nispeti son derece şüpheli bu demeç sistemli tahriklerle harekete geçirilmek istenen masum kimselerin karşısma Ata'nm bir vasiyeti, bir direktifi olarak konmaktadır „ dedi T HER YIL 300500 TANK Genel Kurmay Başkanhğı 11gili uzmanları ile Amerikan Yar dım Kurulu yetkililerinln aylar danberi sürüp gelen çahşmalan tonunda Amerikadan her yıl 300500 kadar tank, hüüiyetli miktarda yeni »istem uçak savunma silahı, top ve mermisi lle kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ihtiyaçlannın alınması kararlaştınlmıs ve bunlann yıl lık programlar çerçevesinde Türkiyeye sevkine baslanmııtır. Vedat Ali özkan açış konuşmasında Büyük Kongresinı yap makta olan AP nin (Sağlam temellere oturduğunu) bıldirmiş ve «Anarşı, tehdıt, yolu bir daha geri dönmemek üzere kapanmıstır. 3. Büyük Kongremizi Ce nabı Hakka Şükrederek açıyorum.» demiştir. Daha sonra, 1575 üyenin yoklaması yapılmış v* Yüksel Menderes, Nilüfer Gürsoy, Sadettin Bilgiç, Süleyman Demirel ve Ali Fuat Başgil'in isimleri alkışlanmıştır. Yoklama sırasında, okunan t simlerden delegelerin daha zıya de. Senatör ve Milletvekillerinden tesbit edildigi diknati çekmistir. T gün sürecek olan AP Büyük Kongresi dün sabah saat 10.30 da Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda başlamıştır. AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Dcmirel, Başkanlık Divanının seçilmesinden sonra 59 sayfa tutan konuşmasını her sayfajı 3 dakikada okumak suretiyle 3 saate yalon bir zamaıı içinde tamamlamıştır. Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Vedat Ali Özkan'ın açış konuşmasını vaptığı kongreye Gaziantep Belediye Başkaıu İbrahim Tevfik Kutlar başkanhğa tek aday gösterilmiş ve seçilmiştir. ^^ "MILLET KIME K ARŞI DIRENECEK.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MİLLET PARTtSİ BİLDİRİSİ: Aşın sol, KUrtçUlük ve Nurculuk'lo mücadele lasarısı Bakanlar Kuruluna gef iriliyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) A dalet Partisi Büyük KongTcsinin bitiminden sonra ** Bakanlar Kurulu, Adatet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşın sağ ve solla mücadele konusunda kesin bir kanuıı tasarısını görüşmeye başhyacaktır Başbakanlığa yakın çevreler, hükumetın özellikle aşın sol akımlar konusunda öremli tedbır ler alacağını bu arada aon zamanlarda yaygın biT nale gelen nurculuk ve kürtçülük cereyanlannı önlemek için c!e ajır cezal hükümler kapsayan bir kanun tasarısını Meclislerden süratle geçirmek ıçın yoğun hır çalışma düzenı ıçıne gıreceginı belırtmektedırler. Aynı çevreleı Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 ınct maddelerinı sımdılik legiştırilmeyeceğını. ancak Dunun yanında özellikle dşırı snl akımlarla mücadele rdebılmek ıçın ağır cezal hükümlerl Kapsayan bır kanun tasansının hazırlandığını ifade etmişlerdir. Blr Bakan kendisıyle konuşan muhabmmize «Memleketteki bü tün bnlüeü eereyanlan dordurucu mahiyettekl ralısmalanmıı fonnçlandınlmıstır. Bflvük Kon rrrden sonra bn konnda hazirlanan kannn tasan<nnı Bakanlar Knrnlanda cürfiftnkten «onra «üratle Millet Meelisinc sevk edeeeğiz» demiştir Demirenn konuşması ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı ve Başbakan1 Süleyman Demirel, Adalet Partisinin Genel Kongresinde, dün yaptığı konuşmada, çeşitli yurt sorunlan, rejim ve dış politika konuları üzerinde durmuştur. Demirel, 59 daktilo sayfası tutan konuşmasında. Atatürk'ün Bursa Nutku konusuna da geniş yer ayırmıı ve • ' bu "fconudâ, «Atatürk'e nispetl son derece şüpheli bu demeç sistemli tahriklerle ve teşviklerle harekete geçirilmek istenen masum kimselerin karşısına Atatürkün bir, vasiyeti bir direktifi olarak konmaktadır» demiştir. «Sunl bahar havası memleket sorunlarmı halletmez» ANKARA, (Cumbunyet Bürosu) Mület Partisi TBMM Grupu dün yaptığı olağanüstü toplantıda Meclis tutanaklannda yapılan «tâhrifat olsyı» müzakereleriyle «hükumet an» tnnhalefet partisi arasındaki bahar havası» nı müzakere etmiş ve bir bildıri yayınlamıştır. Bildiride, Mechsteki olâylar üzerinde durulmakta, AP'li Başkan ve Başkanvekilinin tutumu yerilmekte, muhalefetin davranışına değinilerek şoyle denilmektedir : «İktidann tüzüğe ve hakka yaptığı bu tecavfisler karşısında prensiplerin savonucnsn olduklannı her zaman iddia eden mahalefet partilerinin ve bilhassa CHP'nin seslerini çıkarmamaları iktidann davranıslanndan daha hazin ve ibret verici bir mâna taşımaktadır. DEMİREL, KONGRE SALONUNA GİRİYOR Son günlerde birtakım snni hareketlerle yaratılmak istenen bahar havası bn davranışlann sebebi ise, sunn büyük Türk milletine ifade edelim ki, MP (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) m Camlar kırıhyor Kongrenin yapıldıgı salon 1Î73 delege ile tamamen doldurulmuş basına da kürsünün gerısındeki sıralarda bir kaç kişilik yer aynlmıstır. Dinleyicilerden büyük bir kıs mı dışarda kalmış, içeriye girmek için yapılan çabalar netice vermemiştir. Bu arada kongreyi takip edecek gazeteciler, bir kısım delegeler salona gırememiş uzun süre dışarda neklemek zo runda kalmışlardır. Organizasyonun bozuk olması yüzünden delegeler, dinleyiciler basın mensupları ıçeri girmek için kapılara koşuşurlarken bir kısım dinleyiciler, arka Kapılara hücum etmişler ve polısın müda (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Tasarıda neler varl Tasan, aşın akımları 3 bölümde toplamaktadır: Q Asın aolealnk akımlan, Q Kürtçülük akımlan, 0 N n r c u l n k faalivetleri, Tasan aşın soiculuk, Kürtçfllük ve nurculuk faaliyetlerinin sınınnı belirtmekte ve hangı ko nuların suç sayılacaSını belırlı hale getirmektedir. Avnca ıuçlann cinsine göre uygulanacak cezaî müeyyide oranı da belirtılmektedir ADANA (özer Öztep bildiriyor» Türk İş Yönetim Kurulunun TtP hakkmda vayınladıgi bildirlye çok sert bir cevap veren TİP Genel Sekreten Rıza Kuas, «Su anda Türk ts'in en vetkili olan zatı. Başbakanı. iHirk tsçisinin emeğinin karşıhğını satarak. nasü yardım alınm pazarlıeı içinde, Amerika'dadjr. Acaba Türk İş'in bildiri vayınlayan vöneticileri, Başkanlannın hanfi pazarlık içinde olduklannı bilivorlar mı?... (Hür dünvadan avırmak. bağb bulnnduçumn7 milİPtlerarası teşekküllerden koparmak istiyrn maktıatlı davranı«lann karşısındayız) diverek ceri kalmıs ülkeleri sömürmeie matnf ikili anlasmalann fıanıri «tebeplerle »»mlmı» olflntunu bitrmiverrk kadar bileiden roksnn btr vfln«t(cl kadrosunun. kimlere hfzmet ettiğl son bir kere daha yaymladıklan hOdiri Ue ortaya çıkmıştır» demistJr. (Arkaı Sa. 7. Sfl. 3 de) TİP, TÜRKtŞİ YENlDEN İTHAM ETTİ ASKERÎ FABRİKALAR GELİŞTİRİLİYOR Amerikadan alınan tank ve »air araçların kullanılmış olma 8i dikkate alınarak bunlann yurdumuzda bakım ve onarım gnrmesı icabetmektedır. Bunun için de «AğırbakımTamır» Fab rikalarının genişletilmesıne baş lanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 27 Mayıs ve sonrası "Huzursuzluk devri,. AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, konuşmasının başında, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, AP nin işbaşma geldiği güne kadar geçen devrenin tahlilini yap mış ve bu beş yıllık süreyi bir «Hu zursuzluk devri» olarak nitelemiştir. 10 ekim 1965 seçimleriyle, «İhtilâller, silâhlı ayaklanmalar ve koI alisyonlar devrinin kapandığını» belirten Demirel, bu arada, iktidar lan süresince, «Memlekette istikrarın sağlandığını da» çeşitli sahalardan ömekler vererek anlatmıj ve siyasi felsefelerinin millete dayandığını ifade ederek, «Bizim için millet herşeydir. Hâkimiyet onun Adalet Partisi 1964 kongresinde bir lider yaratta, jimdiki kongrede dir. Onun sahip olduğu hakları, hür lse siyasi kadrosunu kuruyor. riyetleri tehdit etmeye yetkili bir şahıs, bir zümre, bir sınıf olabilece AP kuruluşundan bu yana sür'atli değişimler geçirmis bir parttdlr. ğine inanılmaz, serbest seçim hak1961 yıhnda hazır bir kitleyi devralmış. daha doğrusu başsız kalan bir kı bütün haklann ve hürriyetlerin kitle AP de kendini bulmuştur. Ne var ki hazır olmasına rağmen kıtlenin kolayca devrahndığını söylemek de mümkün değildir. Once o gü dayanağı ve seçimle iktidara gelmiş bir iktidar da bu haklann ve hürri nün şartları içinde Demokrat Partinin mirasına konabilmek ıçın kelleyi yetlerin teminatıdır» demiştir. koltuğa almak gerekiyordu. Sonra da aynı kitleyi toparlamak ısteyen başka partiler vardı ve bunlar ihtilâl idaresi tarafından desteklenıyordu. "Millet kime karşı "Hayatımız pahasına,, M.T.T.B. Kongresi bugün Kütahyada toplanıyor KÜTAHYA, (Alâeddin BİLGt bildiriyor) TMTB'nin 48. Genel Kongresi bugün Halk Eğitim Mer kezinde başlayacaktır. 240 delegenin iştirak edeceği kongre münasebetiyle poliste bütün izinler kaldınlmıştır. Kütahya Valisi İhsan Aras «Yeni bir Adapazarı olayının cereyan etmemesi için geniş tedbirler almış bulunuyoruz.» demiş, herhangi bir yardım talep etmediklerini söylemiştir. CİNİSLÎ TESEKKÜB ETTİ Kongre münasebetiyle dün îstanbul'da Rüstempaşa medresesi öğrenci yurdunun avlusunda bir basın toplantısı düzenleyen MTTB Genel Başkanı Rasim Cinisli, 15 , Arkası Sa. 7, Sü. 3 te KONGREOEN NOTLAR unün HHÜ A.R. deki I BUGÜN BAŞKA BİR DEMİREL DİNLEDİM Yılmaz ÇETINER Ankara'dan yazıyor Karışık ortamda karmakarışık bir teşekkül hüviyeti gösteren AP, «inün şartlarma ayak uydurabildi, idarenin ve karşı cephenın dırenmelerinden ustalıkla faydalanarak 1961 de ilk başarıyı sağladı. Başarıya rağmen üst kademelerde iç ihtilâfların başladığı görüldu. 22 şubat olayları, CHP AP koalisyonunon maceraları, tahliyeler dolayısiyle partıye Nöneltilen hareketler yukarı kademede, daha çok kuruluş karmaşıklığmiian gelen sarsıntıları yarattı, istifalar oldn. 1963 mahallî seçimlerindekı ikinci başarıyı ise lider Gümüşpalanın ölümü tâkip etti. Kısacası bu donem başarıdan çok sarsıntıların etken olduğu bir değişim dönemidir. îukan kademelerden, parti grupundan bir kısım politikacılar CHP ye bir kısmı YTP ye geçmiş, bazılan da tarafsız kalmışlardır. Gümüşpalanın vefatiyle ikinci büyük kongreye kadar geçen dönemde. ortam nispeten yatışmış ve parti yerine oturur hâle gelmişti. Oıellıkle koalisyon hükumetlerinin iç ihtilâfları, beceriksizlikleri AP nin ışıne pek yaradı. Sunî ihtilâl havalan ise sessiz ve âdeta .kabuğa çekik. bır politika izleyen partiyi büsbütün kuvvetlendirdi. Adalet Partisinin içte ve dışU kendi gerçeğini kabul ettirmesi de bu döneme rastlar. Nitekim 2 nci büyük kongre arifesinde .gerçeğin kabulü» parti içi ve parti dışı çevreleri yeni bir lider aramaya doğru zorlamıştır. Süleyman Demirel'in seçilişi, 4 üncü tnönü Hükumetinin düsürülüşüyle U ekim seçimleri arası, AP nin siyasi hayaünda hem iktidar tecrübes:, hem de kaybedilenlerin kazanılması dönemidir. Gerçekten bu sure içinde parti. kâybettiklerini aşağıda, yukarda misliyle geri aldı ve seçimlerde nispî temsil barajı oldnğu halde tek başma iktidara geldl. Senato seçimlerinde kazancın artmasına rağmen, izlenen politika bakımından parti çelişmelerle dolu bir yıl geçirdi. Bu çelişmeler evvel emirde" kuruluştaki karmaşıkhğın sonucudur. Zira yukarda soylediğimiz gibi parti anormal şartlar altmda kurnlmuştur. İçinde, her ceşit in»an, aydm, eski demokrat, reaksiyoner, islâmcı sosyalist, ırkçı, bölücü. seriatçı, maceraperest hepsi vardı. Böylesine kanşık bir teşekkülde ise İktidar sırasında elbette sürtüşmeler olacak ve ağır basan kanat, partiyi istediği yöne doğru süruklemeğe çalışacaktı. AP de önce aşın sağa doğru çekiş görüldü. Bu çekiş ynrt içinde huzursuzluğu artördı. Parti içindeki baskılar karşısmda hükumet ve lider kadrosu bir yandan sağa tâviz verirken öte yandan başka taktiklerle, (meselâ seçim kanunu gibi) durumunu kuvvetlendirdi, ama huzursuzluk da büsbütün fazlalaştı. Aynı zamanda dıştan gelen baskılar içerdeki sağ kanadın baskılarına karşılık artmış ve parti içinde büyük bir grup Genel Başkanın etrafında toplannıaya başlamıştı. Nihayet bu grup duruma hâkim oldu. Hâkim grup hem AP de kurulmasına çalışılan yeni lüer kadrosudur, hem de lider Demirel'in etrafıdır. Böyleee Adalet Partisi sfandi yeni bir değişim donemine daha giriyor. Öyle gbrülür ki değişim bir yandan çeşltli anlayıştakilerin, anlayışlaruıdan vazgeçerek <etraf»a katılması, öte yandan direnenlerin tasfiyesi joluyla gerçekleşecek. Katılmanın fazlalığı her halde sarsmtılan önler ve tesanüt havasını ygratır. Ne var ki bu tesanüt AP bakımından bir süre için iyi olur ama, fazlası ilerde yeni bir değis.imi de getirebilir. Devlet Bakanlığı bölünmeleri önlemek için kaldırılmış Ecvet GÜRESİM Bugün iki yıl öncesine nazaran çok değişik bir Süleyman Demirel gördum ve dinledim AP Kongresinde... Meydan mitinglerinde kongrelerde veya Meclis kürsüsünde bir zamanlar hayli tutuk konuşan kelimelerin, cümlelerin hakkını veremeyen genç Genç Başkanının hareketlerine, mimiklerine bir rahatlık ve bir serbestlik gelmişti... 59 daktilo sahifesi tutan açış nutkunu öyle heyecanh ve net okuyordu ki delegeler zaman zaman direnecek,, o'na alkışlar ve bravo sesleri ile iştirak ediyorlardı. AP Genel Başkanı Demirel, sözSelim Sırrı Tarcan Spor Salonunun tribünleri bir hayli lerıne devamla, «Iktidann teminatı renkli simalarla dolmııştu dün .. İstanbullu güzel ve şık hanımve milletin direnme hakkı> konular... Eski politikacılar... Her iktidara sokulmanın yolunu bularına değinmiş ve özetle şunları lup servet yaparı bir takım küçük avantacılar tek tük de olsa söylemiştir: ilk bakışta göze çarpıyordu. •Şimdi bizi işgâl eden ö'nemli Fakat aslında dört bir köşe ( bir soruya geliyorum ve soruyoTürkiyenin 67 ilinden gelen gençrum: Seçilmiş olarak sorumluluk ihtiyar, kadınerkek delegeleryüklenmiş olan meşru bir iktidarın teminatı nedir? Her şeyin ka \t, milletin temsilcilçriyle dolu idi. nun ve hukuk çerçevesi içinde yü Ama ne yazık... Çıkarcılar, burütüldüğü demokratik bir hukuk lanık suda balık avlamak istedevleti nizamı içinde meşru olan yen bir takım isimsiz siyaset iktidan bir teminat ile kuvvetlentüccarları daha başından Kuruldirmeye asla ihtiyaç hissedilmez. taya hâkim olmak için fısıltı Böyle bir teminat ancak zora, istigazetesıni, tezvirat makinelerini lâcıya karşı aranır. Meşru olarak harekete geçırmislerdi.. seçilmiş ve sorumluluk yüklenmiş Genel Başkan konuşurken bi. stanbul Belediyesi Konolanlann korunması başta gelen hu le bunlar rahat durmuyor, heyeIservatnvarının dünkü suslardan biridir. Normal bir topcanh, saf duygulu delegeleri islum nizamı içinde kanunlar ve zâkonserinde, genç virtüoz tedikleri yola sokmağa çalışıyorbıta kuvvetleri bu vazifeyi görür, solist Oktay Dalaysel'in ke(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) lardı. manı, Lalo'nnn tspanyol senfonisini çalarken kırılmıstır. Olay, hem solistte, hem kenSüleyman Demirel konuşmasına saat 11.15 te başladı. Şıddetli disine eşlik eden Cemal Realkışlar arasında salona girdiğı şit Rey yönetimindeki Şehir gibi, şıddetli alkışlar v» teza Orkestrasında ve hem de sehüratla kürsüye çıktı. yirciler üzerinde sok tesiri Yalnız ona değıl... Yüksel Menyapmıştır. deres'e, Nilnfer Gürsoy'a da ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kısa bir kararsızhk anı geçiyoklamada isimleri okunurken Başbakan Süleyman Demiren solist. bir orkestra sanatçıalkış tutuldu. Demirel kadar v* rel'in Maliye Bakanhğına atasının kemanı ile konsere devam belkı de ondan çok alkıs, Cumnan Cihat Bilgehan'dan boşalan etmiştır. Gövde ile sapın birleshurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ismiDevlet Bakanlığını, «Büyük Kon" tiği yerden kırılan keman, Italnı Genel Başkan nutkunda okurgre sırasında yeni bölünmelere ken duyuldu... Görülüyor kı AP yan Cremona asıllı bır kemandı. yol açmamak» gerekçesiyle kaldelegelen Snnay'a ayn bir semÜzücü olaydan sonra kendisıydırdığı öğrenilmiştir. pati besliyorlardı. le görüstüğümüz solist Oktay Bilindiği gibi, bazı anlaşmazGen akımların liderlığım kaDalaysel: «Bu hâdise ilk defa lıklar yüzünden, bundan bır ay bullendığı görülen Ali Fuat Basbasıma ırcldi. Daha önce kemaönee istifa eden Maliye Bakanı gil ise siyah paltosu, titrek basnımda hiçbir sey hissetmemisthsan Gürsan'ın yerine Devlet tonu ile salona gırerten kimse tim. Âni olarak kırılınea sahneBakanı Cihat Bilgehan'ı getiren onun farkında değıldı. de çok büyük bir üznntüye kaDemirel bu Bakanlığa tâyin yapGenel tdare Kurulu üyesı Mepıldım. Çaresizlik içinde şaskına ması için önceki akşam sona eiâhat Gedık ile Nazmıye Demirdöndüm. O «ırada Sef Cemal Reren süre sonunda, Bakanlığı kal el, Genel Başkanın sağında otu•it Rey bana, başka bir kemandırdıgını Cumhurbaşkanı ile yap nıyorlardı... Etrafları Bakanlar la çalmamı tekiif etti. Orkestra tıâı görüşmerien sonra açıklave diğer Genel triare Kurulu u Arkan Sa. 7, Su. I te mıstır. I yelerıyle eevrılmıştı U«.>aii DeSa. J. Sü. < da) Arkan S». 7, Sfl. 1 de I tZMtR Ortanın solunu Ege bölgesindekl teşkilât İle halka anlatan CHP ekibi dün tzmlr'e dönmüştür. CHP tzmir ll Merkezinde dün bir basm toplaatısı düzenliyen CHP Genel Sekreterl Bülent Ecevit, seyahatin çok olumlu geçtiginl belirttikteen sonra, «Ege halkı ortanın solu hareketine büyük bir inançla bağlanmıştır» demiştir. CHP Genel Sekreteri Ege bölgesinde geceli gündüzlü devam eden gezilerinln çok büyük llgi gördüğunü, gecenin geç saatlerinde dahl toplantılan Izlemek için çok büyük kalabalığın bir araya geldiğüıi söylemiştir. Ecevit: «Ortanın 8olu Ege'de benimsendh Adalet Partisi tarafından yayınlanan ve «Hnknmetin bir senelik ieraatı hakkmda bazı izahlar» adını taşıyan Beyaz Kitapta yer alan su cütnle dikkati çekmektedır: •Memleketimizde görülen yıkıcı cereyanlar ister sağdan, ister soldan, nereden gelirse gelsin, devlet nizamını yıkmaya matuf her bareket hayatımız pahasına da olsa yok edilecektirj» Cenelkurmayla teşriki mesai «Beyaz Kitap» ta komünizm ve diğer aşırı akımların önlenmesi için «Genelknrmayla isbirliği» yapıldıgı da belirtilmektedir. Bu konuda şöyle denilm^ktedir: « Komünizme yönelmiş f a aliyetlerde, komünizm ve diğer asın cereyanlann önlenmesi için Genelkurmay Baş • (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) T. M. T. F.'nun yeni İkinci Başkanı dün seçildi ADAPAZARl TMTF'nun tstanbul'da bulunan n. Başkanlığına tstanbul Teknık Üniversitesi Teknik Okulundan Faruk Yalnız seçilmiştir. tstanbul Yüksek Teknik O'ıılundan Tunay Öztamur' un 51 oyuna karşılık 69 oy alan Yalnız, TMTF II. Başkanı olmustur. TMTF Mahalli Yürütme Kurulu Başkanlıklarma ise şunlar seçilmiştir: Aziz Kaygusuz (Erzurum), Yalçın Dağgüden (Izmir), Aybay Ağızkalı (Karadeniz). Bugün sona erecek Kongrede, Yönetim Kurulu ile Denetçılerin seçımi yapılacaktır. • Konser sırasında virtuozıııı kemanı kırıldı Maç yüzünden Kayseri'de olaylar KAYSERİ Sehir stadmda oynanan ve 00 sona eren Galata • Kayserisopr maçından sonra Galata'lılan tutan askerlerle sıvil halk arssında hâdiseler çıkmıştır Sılâh İhtisas Taburu ile Jandarma Birlığı erlerının Galata le hmde tezahürat yapmaları Kayserili seyırcilerle kavga çıkmasına yolaçmıştır Staddaki olav'ardan sonra erler Jandarma Merkez Birlik Knmutanlığı binasına sığın mışlardır 5 bine vakın kalanalık bma önüncie toplanarak Jandarma Knmutanlıjfının oencerelerln! taslamışlar Bunun üzerine Jana. 7, Sü. 1 de) Genç virtuoı Oktay Dalaysel ve kırılan kemanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog