Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

AK KİTABEVİ Kıymetli iki eserini sunar. Niyari Ahmet BANOĞLU: ŞAHİN REİS Atatürk'ün aşçıbaşısı Mehmet YHJMBIN MODERN YEMEK Her iki kitap lüks cilÜi, şömiz içinde 15 şer lira. AK KİTAP, KIRTASİYE, DERS ARAÇLARI Ankara Cad. No: 78 İstanbul Feza Rekiâm: 470/13834 umhuri KURUCUSü: TUNUS NADİ 2 2 4 2 9 7 43. yıl soyı 15205 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet 2 2 4 2 9 6 İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o 246 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 Pozor 27 Kosım 1966 AP üçüncü büyük kongresi bugün açılıyor :: seçtiğini korumaya ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) DEMİREL, AP İL BAŞKANLARI İLE TOPLANTIDA. MÎÎÎeF aziml TürkIş aşırı cereyanlarla mücadeleyi yeterli bulmuyor ANKARA Türklş Yönetim Kurulu, beş gündenberı devam eden cYönetim Kurulu» çalışmalarının sona ermesi dolayısıyle dün yayınlanan bildiride, «Türk demokrasisinin karşı karçıya bırakılmak istendiği tehlikeleri yakinen bilmekteyiz. Bixe bsglt hak ve hürriyetsever işçi kitlesinin bu tehlikeler için bazırlıklı bulunrnalan gerektigi inancımızı büyük milletimize duyurmayı bir vatan borcu telakki ederiz» denılmektedir. Hükumet Bilgehan'dan boşalan Birinci Devlet Bakanlığını lağvetti Demirel, "Kumanda heyeti hırpalanamaz,. dedi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Cevdet Sunay'la dün iki .saat süren bir gdrüşme yapan Başbakan Süieyman Demirel «Cihat Bilgehandan boşalan Dev let Bakanlığının kaldırılacağını» açıklarnış. bir soru üzerine «Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural'ın yıpratılması> konusuna da değinerek «Türkiyede devlet vazifelilerini Türk Silshiı Kuvvetlerinin kumanda heyetini hırpalamaya veya küçük düşürmeye ve devlet miiesseselerinin itibarı ile oynama ya hiç bir şekilde razı değiliz» demiştir. Sunay'la yaptığı görüşmede son konuşmaların altında yatan bazı sebepleri izah ettiği tahmin edilen Başbakan Demirel daha sonra saat 18.30 da Çankaya köşkünden ay nlırken gazetecilerin sonılannı cevaplandırmış ve «Cihat Bilgehanın Maliye Bakanlığına atanması ile bir süre boşalan Devlet Bakanlığının 4951 sayılı kanun gereğince kaldırıldığmı» söylemiştir. dalet Partisi Üçüncü Büyük Kongresi bu sabah saat 10 da Selim Sırrı Tarcaıı spor salonunda toplanaca'atır. 1,570 delegenin katılacağı kongre, üç gün devam edecektir. Genel Başkan ve Başbakan Süieyman Demirelin uzun bir konuşma yapacağı kongrenin delegeleri Ankaraya gelmiş bulunmaktadırlar. A ff Hür Dünya AP büyük Kongresi ugün Ankara'da toplanacak olan A.P. Büyük | Kongresinin nasıl bir hava içinde geçeceğini şimdlden kestirmeye elbette imkân joktur. 1965 seçimleri ile tek başına iktidar yerine gelen ve orada en az üç yıl kalmak hakkını kazanan bu en güclü siyasal kurulumuza, büyuk kongresi soııunda. yurt çıkarlan açısmdan başarılı kararlar almasını yürekten dileriz. Ancak, dilemek başka, dileğin gerçekleşebileceğini umut etmek de başkadır. Ne yalan söyleyelim biz bu ikinci noktada hiç mi hiç iyimser değiliz. Yirmi yıldır izlediğimiz iç politikadaki gelişmeler, yüreğimizdeki hemen bütün umut çiçeklerini birer birer kurutmus, onca çırpınmalarımıza rağmen bizi günden güne karanlığa doğru itegelmiştir. Bu kötümser gelişmenin çeşitli nedenleri vardır. Biraz yuvarlak, biraz belirsiz de sayılsa, bu nedenleri «toplum yapımızın özellikleri» genel formülü ile ifade etmek belki mümkündür. Çok partili hayata adım atarken biz iki şeyi unuttuk : Yeni devrim geçirmis bir millet oldufumuzu, bir. Devrim düzeninden tâviz vermekle demokrasi yapılamıyacağını, iki. Atatürk devrimlerinin amacı ne idi? Kurtulus Savaşında dökülen kanımız pahasına kazandığımız bağımsızhğı perçinlemek, toplumu ekonomice ve kültürce yükselterek çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak değil mi? Amaç bu olduğuna göre, o devrimlerden bir tekinin bile hırpalanmasına göz yummakla demokrasiye de, özgürlüğe de, bağımsızlığa da aykırı davranmıs olacağımızı düşünmeli idik. Bunu düsünemedik. Demokrasinin, bir uygarlık biçimi, bir dünya görüşü olduğunu, çoğunluk ne derse mutlaka o olur anlamına gelemiyeceğini, tersine, çoğunluğa karşı azınlıgın fikir ve vicdan özgürlüğünü güvene bağlayan bir rejim sayılması gerektiğini kavrayamadık. Kavrayamadığımız için de, daha ilk günden, bindiğimiz dalı keser bir duruma düştük. Îşin kötüsü, içimizde bu gerçeği kavrayanlar da olmak üzere, hep birden oy avcılığı uğruna benzeri baska hiçbir ülkede görülmedik bir tâviz yarışına yöneldik. Demokrasi adına tutulan bu sakat yolun bizi bir çıkmaza sürükliyeceği, demokrasiyi de maskara edeceği besbelli idi. Olan bitenleri şimdi burada bir daha tekrarlamıyalım; başımıza gelenleri hep biliyoruz. Başımıza gelenleri hep biliyoruz ama, yediğimiz tokatlardan çoğunlukla gene de ders almışa benzemiyoruz. Yakm geleceğimiz bakımından en ağır sorum, şüphesiz bugün tek basına iktidar yerinde oturan Adalet Partisinin omuzlarındadır. Bu parti, zaten yeterinden fazla hırpalanmış bulunan Atatürk ilkelerini kurtarmak hususunr'a olumln bir gayret harcamayı göze alabilecek midir? Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmemizin ilk şartı olan akıl temeline dayalı eğitim birliği yurdumuzda yeniden kurulabilecek, yobaz üretim merkezleri(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Dün sabah Demirel, ü başkanlarının tamamının katıldığı bir toplantı yapmış ve delegelere hitap ederek özetle şunlan söylemiştir: « Partimiz, Türkiyenin en güçlü partisidir. Partimizin üçüncü büyük kongremizden yeni bir güç kazanarak çıkacağından eminim. Bu kongremiz münasebetiyle yeni puanlar alarak umumî efkârın bir defa daha takdirine mazhar olacağımıza inanıyorum. Üçüncü büyük kongremiz şüphesiz ki, birîik ve beraberliğimizi bir defa daha tarsin edecektir.» Demirel değil, Kırat • Demirel dün sabah, Genel Merkeze geliş ve gldişinde binanın önünde toplanan partili delegeler ve meraklılar tarafından tezahüratla karşılanmıştır. Bu arada, bir delege, Başbakanın göğsüne Demirel'in kendi resmini takmak istemiş, fakat Başbakan, delegeye şöyle seslenmiştir: «Arkadaş! Benim resmimi bana takma! Kırat tak, kırat!» Bunun üzerine bir başka delege Demirel'in göğsüne büyükçe bir kırat iğnelemiştir. Üçüncü büyük kongrenin faaliyet raporunda, çeşitli konulara değinilmekte, «Yüce miUetimiz demokrasiyi ve onun temel şartı olan iradesini ve onun neticesi olan seçtiklerini korumaya azimli ve kararlıdır. Bu, milletimizin Anayasadan doğan hakDelegelere verilmek üzere hazırlatılan kıdır. Bu, Adalet Partisinin var oluş sebebidir. Bu Kiratlı çantalar. inançtan dolayıdır ki. A.P. canlıdır, hayatiyet doludur» denildikten sonra CHP ve sosyalizme çatılmakta ve A.P. nin «gerçek Atatürkçü» olduğu belirtilmektedir. Rapora göre AP., «t'mmetçiliğin, ırkçılığm, intiYılmaz Çetiner Ankaradan yazıyor kamcılığın, reaksiyonculuğun, ve I Bütün gözlerin Ankaraya, Adalet Partisi Kongresine çevrildiği şu sayetçiliğin mutlaka karşısında | günlerede birtakım önemli, ilgi çekici olaylar biri diğerinin peşisıra dır.» cereyan edip gidiyor... Gidergelir Sokaklarda söylendiği iddia edilen «bagımsızbk şarkılan» nin hikâyeleri!.. Tural Soysal dâvası!.. Zincirleme nutuklar.. İki kampa A.P. büyük kongresine sunulaayrüan gençlerin eli sopalüar tarafından basüan kongreleri!.. İnönü cak olan genel muhasebe rapove Demirel'in muhabbet dolu temaslan... Ve nihayet ekonomik durunda son zamanlarda teşkilârumumuzu altüst eden ihtilâl fısıltüarı!.. tın genel merkezden mall yarIşte iktidardaki partinin büyük kongresini yapacağı gün memledım isteğinin büyük rakamlara ketin apaçık görünen siyasî manzarası... ulaştığı, bir yılda 10 milyon liraya yakm talepete bulunulduğu Ankara otelleri AP'li kongre üyeleri Ile dolu .. Sevgililerin başbaifade edilmektedir. şa oturduklan en tenha çayhanelerin köşelerinde bile şimdi aşk keü21/11/1964 • 31/12/1965 dönemlni kapsayan bütçenln bağış ve meleri değil, siyasilerin hırçın pazarlıkları duyuluyor .. yardımlar bölümünde muhtelil I (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) I şahıslann 3 milyon 912 bin lira bağışta bulunduğu, aynı devre içinde de adaylardan alınan paranın ise 2 milyon 686 bin lira olduğu belirtilmektedir. Aynı devre içindeki Parlâmento üyelerinin partiye ödedikleri aidat toplamı ise 345 bin liradır. Aynca Parlâmento üyelerinin yapmış olduk ADAPAZARI, (Şükran SONER bildiriyor) TMTT'nin 21. lan bağış ise 146 bin liradır. Genel Kurulunun 14. gününde seçim maddesine geçilebilmiş ve AnAynı dönemde A.P. nin seçim kara Yüksek Okullar Delegasyonundan Sencer Güneşsoy, beklenilgideri 5 milyon 766 bin liradır. meyen bir şekilde, ilk turda 107 oydan 70 ini alarak Genel Başkanlığa seçilmiştir. Oylamada Atatürk, Demirel, Bölükbaşı, Goldwater ile Morrison'a birer oy çıkmıştır. TMTF Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Güneşsoy, «Mücadelemizi bana verdiğiniz kuvvitle yürüteceğim. Yolumuz Atatürk yoludur» demiştir. Dün sabah 27. oturumun açıl(DIŞ HABERLER SERVİSt) masından sonra, 12 delegasyon AMMAN Crdünden gelen başkanının verdiği önerge ile sehaberlere göre, ülkede tam bir çimler dilekler maddesınden öne karışıklık hüküm sürmekte, biralnmıştır. Bu durum en çok günADANA (özer ÖZTEP çok şehirlerdeki Kraliyet aleyhlerdir uyku uyuyamıyan Adapariyor) Bu sabah altmcı günütarı ve tsraele savaş açılması tazarı polisini memnun etmiş, banü dolduracak olan Akdeniz raftarı nümayişlere polis kuvMensucat Fabrikası grevinde önzı polisler sevinçlerinden birbırvetleri ateş açarak mâni olmaceki gece de müessif olaylar celeriyle kucaklaşarak öpüşmüşğa çalışmaktadır. reyan etmiş, işverenin mal kaçılerdir. Bu arada Ürdünde dün hiçbir gazete çıkmamış, bir ara da dün racağı söylentileri üzerine fabrika; yeniden tasa tutulm^fstur. ya ile telefon irtibatı kesilmişSoylentiler, fabrikanın karsı tir. sında geceleyen işçileri heyecanDiğer taraftan kendine «Hür landırmıştır. Ellerine sopa ve Subaylar» adını veren gizli teştaş alan grevci isçiler, fabrika kilât, bir bildirı yayınhyarak kapısma gelmis ve ellerindeki programını açıklamıştır. Gizli taşlarla hücuma geçmislerdir. teşkilât amacının Ürdün KrallıJandarma ve yetkili şahiflar, ğını devirmek olduğunu bildirbez katlama dairesini tasa tutan mektedir. «Ürdfln Hür Subaylagrevcileri sabahın saat 3.30 unrı İhtilâl Komitesi» adı altındada ikna edebilmislerdir. ki teşkilât hedeflerini şöyle öTeksif Genel Merkezi. grev zetlemektedir: halinde bulunan isçilere dün sa0 Kutsal vatanı hâlen iş bah 70,000 lira para dağıtmıştır. başında bulunan rejimden kurFabrika sahibi M. Nuri Satarmak, buncu «Teksif'le bir daha görüs0 Cumhuriyetin ilânı, me masasma oturmıyacafım» deO Ürdün Hâşimî Krallıfı omiştir.. Greve katılmıyan işçilelarak hâlen bilinen memlekete ri döven grevcilerden ikisi kaFilistin adının verilmesi, dın 5 kişi Adalete teshm edılmiştir. Olay yerinde fotoğrafçı Q Kudüs'ün yeni cumhuribulunduran polis, sanıkları bu yetin başkenti olması, şekilde teşhis etmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bildirı şoyle devam ediyor : • Türkîş, kaynagını Anaya«a ve kanunlardan almayan bütün kanunsuz davranışların kecin olarak karşısındadır. Bu cümleden olmak üzere yurdumuzu hür dünyadan ayırmak, baflı bulunduğumuz milletlerarası antlasmalardan koparmak isteyen maksatlı davranışlan, anarsist sokak gösterilerini asla tasvip etmemekte ve bu davranışlarda bulunanları takbih etmektedir. Hele bu davranışlar içinde adıgeçen birkaç sergerde sözde sendikacının büyük işçi kitlesiyle ve onun tek ve gerçek mümessili Türkts'le uzaktan yakından hiçbir ilgisinin buInnmadıgını milletimizin bilmesini istemektedir. Türklş aşırı akımların kesinlikle karşısındadır. Bu aşırı akımlarla yeteri derecede mücadele de edilmediğini teessür ve eaefle tesbit ftmistir.» OGRENCİLER ANKARA YOLUNDA Tural'ın yıpratılması Başbakan Demirel bu arada «Genel Kurmay Başkanı Tural'ın bir gazetecinin dövülmesi olayına adı karıştırılarak yıpratılmaktadır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?» şeklindeki bir soruya su cevabı vermiştir: «Türkiyede devlet vazifelilerini Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kumanda heyetini hırpalamaya veya küçük düşürmeye devlet müesseselerinin itibarı ile oynamaya hiç bir şekilde razı de|iliz. Vazife beklediğimiz müesse•eieıl hırnaUmak dtfril, teşvik etmek herkesin üzerine düşen bir görevdir.» Başbakan Demirel aynca bu sorunun Soysal'ın dövülmesi ile ilgili kısmına karşılık «Mahkemeye intikal etmiş bir mesele bakkında beyanat vermek âdetim değildir, hakkım da değildir. Bu yolu açmayınız. Türkiyede kanunlar vardır. Âdil mahkemeler, âdil hâkimler vardır. Ihkakı hak da kanun devletinde hiç kimsenin müracaat edeceği bir husus değildir. Bunlar nizamın esas prensipleridir» demıştir. Üç Tekniker okulu boykottan vazgeçti Dün bir basın topl^bsı düzenliyen 3 Tekniker Okulunun Talebe Cemiyetleri Başkanları, Başbakanla yaptıklan görüşmede; dâvalannın halli için 10 Aralıkta konuşmak üzere söz aldıklaruu bildirerek, Ankara Akşam Yüksek Tekniker, İstanbul Tekniker ve Yüksek Tekniker Okullan öğrencilerinin, yanndan itibaren yedi aydır devaro edgjj boykota son vereceklerini ve derslere gıreceklerini aç^klamışlardır. Aynca bugün yapacakları yürüyüşten de Sultanahmet Sanat Okulu Müdürünün ölümü dolayısiyle vazgeçen teknikerler, eğer 10 Aralıktaki görüşme sonucunda imtihan hakkı tamnırsa, diğer 1 1 lerdeki teknikerlerin de boykottan vazgeçeceklerini söylemlşlerdir. , TIP'« Bildiride, ismı zikredilmeksizin T.ÎJ'.'ne de cevap verilmektedir : Arkası Sa. 7. Sü. 1 de r I KONGRE BAŞLARKEN Gaziosmanpaşa Ordu Caddesınde öneeki gece karakola giderken polıs memuru Âdıl Aydoğmuş, iki meçhul kişi tarafından tabanca ile üldürüimuştür. Polisi öldürenler daha önce. ma halle bekçisi Orhan Atalay ile Bir polis nhanlanacağı gün öldürüldü < " Intihar edeceğiz ,, ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Oncekı geceyi Tarsus dağlannda geçıren ve Ankaraya «Ölüm yü rüyüşü» ne çıkan Adana Motor Tekniker Okulu öğrencüen dün Pozantıyı geçmislerdir. «Ölüm yürüyüşüuıüz blöf değildir. Haklaranızı alamazsak Ankarada intihar edeceğiz» diyen öğ renciler, yanlarma kahn kazaklar, kışlık elbiseler ve battaniyeler almışlardır. Tinbergen gitmeden önce bol bol nasihat verdi Uranyum hakkında kanun teklifi ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Aydın milletvekili Reşat özarda (CKMP) uranyum arama ruhsatnamesinin yalnız Türk vatandaşlarına verilmesinı ve uran yum cevherinın yabancı ülkelere satısını önleyen bir kanun teklifi hazırlamış ve Millet Meclisi Başkanlığına vermiştir. Teklifte aynca aramanın A tom Enerjisı Komisyonu adına yapılabileceği, cevher bulanlara bir defaya mahsus 10 bin liradan bir milyon liraya kadar mükâfat verileceği, cevherın ise komisyon adına Etibank tarafından isletileceği vardır. TMTF Kongresinde seçim one almmca polisler opüştıi Bikinili ceset morgda dün tekrar incelendi Bikinili cesedın esrarını çözmek için tahkıkatı yöneten Savcı Ve Jandarma Kumandanlığı, öldürülerek Silivrinin Harmanlar mevkiıne atıldığı iddia olunan Hayriye Aktı'nm ortaya çıkmasından sonra çalışmalanna yeni bir yön vermişlerdır. Morgda bir hafta daha teşhis için bekletilecek olan meçhul kadının cesedı üzerınde dün yeniden bir inceleme daha yapılmıştır. Morg Müdürü Mehmet Aykaç ile Dr. Alâeddin Yılmaztürk, çalısmaları sonunda: d öldürülen kadının 18 25 yasında olduğunu, A Alt çene sol kavsinde azı dişleri bölgesinde bir dişin eksik bulunduğunu, Q Meçbul cesedin saçlannın sanya boyanmış, boyunun 1.50 olduğunu fesbit etmıslerdır Ürdün'de karışıklık artıyor Grevciler dün de f abrikayı taşladılar ADİL AYDOGMUŞ Tevfik Denız'ı 19 Mayıs sokağında kurşun yağmuruna tutmuşlardır. İki bekçi büyük bir şans eseri ölümden kurtulmuşlaıdır. Bekçilere ateş eden ve bir polisi öldüren, uzun boylu kahverengi pardesülü, duglas bıyıklı katil ile orta boylu şişmar, lâcıvert pardesülü arkadaşınm bulunması için Emniyet Müdürü Haydar Özkın teşkilâta alarm vermıştir. DÜN NÎŞANLA.NACAKT1 Eskişehirli olan ve 1.5 yıl Snce polis mesleğine giren Âdil dün Pendikte oturan Hamdiye Adar ile nişanlanacaktı. Nısan içm yine dün sabah Eskişphırden şehrimize gelen Âdil'in aoııesı ve yakınları durumu öğrenince kriz eeçirmişlerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) n evlet Plânlama Teşkilâtı Baş•* danışmanı Holândalı Prof. J. Tinbergen yurdumuzdan ayrılmadan önce Süieyman Demırel'le bir saatlik bir görüşme yapmış ve teşkilât mensup larına bir mesaj göndermiştir. Prof. Tinbergen'in mesaj mda «siyasî mahiyette» bol bol öğüt vermiş olması DP.T. yetkililerinin geniş tepkilerine yol açmıştır. D.P.T. Genel Sekreter Vekili Selçuk Egemen imzası ile teşkilâttaki personele yayınlanan Tinbergen'in mesajmda aynca D. P.T. nin Hükumetin istişarî bir organı olduğu beürtılerek «D. P. T. nin verdiği fikirleri uygulayıp uygulamamak Hükumete aitlir. Benim şahsi kanaatime göre. geçerli bir gelişme politikası için Plânlama Teşkilât] politikanm uygulama detayla(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) 96 kilo bazmorfin ele geçirildi MANİSA Interpol'un de yar dımıyle polıs, Gordes'te bir eroin imalâthanesınde 96 kılo bazmorfin ele geçirmiştır. Bır aydanberi takipte olan Hü seyın Dilvaz, Halım Demirkol ve Orhan Akça adlı kaçakçılar, alıcı rolündekı polise Yaka sem tındeki ormanlık içinde bulunan imalâthanede yakayı ele vermışlerdir. Osvrald'ın mezarını yiizlerce kişi ziyaret etti (DIŞ HABERLER SERVÎSİ) ORTWORTH Warren Komisyonuna göre Baskan Kennedy'yi öldüren Oswald'ın mezan, ölüm yıldönümünde yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Mezara bırakılan çiçeklerin arasındaki bir san kasımpatı buketini ise. eski bir F.B.I. memuru bırakmış ve üstüne su sözlerin yazıldığı levhayı iliştirmistir : «Lee Harvey Oswald: Kennedy'yı o mu öldürdü? Suçlu mu, yoksa masum mu? Bütün dünyayı bu soru üzerine bırbırıne düşürerek aramızdan göç eth.» Bu arada FB1 Direktörü Hoover, bütün delillerin, Osnald'ın Başkan Kennedy'nin katli olayında yalnız başına hareket ettijini açığa vurmakta olduğunu sövlemistir. F Yeni yılda 115 kişilik jetler hizmete girecek «EVETMI, HAYIRMI?» Dün Belediyeye başvurarak dolmuş ücretlerine zam yapılmasmı istiyen Türk Şof5rtş Sendikası, 1 Aralık günü «Evet mi, bayır mı?» sloganı altında bir kampanya açacak ve dagıtacağı bir milyon broşürle halkın zam isteğini uygun görüp görmediğinı tesbit edecek (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) NADtR NAOt New York şehrinde havanın zehirli gazlar taşıyan bir sisle kaplanması üzerine resmî makamlar tarafından alârm verilmiştir. Halktan. otomobillerini çok lüzum olmadıkça kullanmamaları, kalorifer ve sobaların asgarî sıcaklığı sağlayacak kadar yakılması istenmiştir. Resimde, «smogn denilen öldürücü sis altında New York göriilüyor. OLDIJREN sis Ulaştırma Bakanı Seyfi Oztürk, dün yaptığı basın toplantısında, «1967 yüının Ulaştırma işlerinde altın devri olacağını» söyleyerek, 115 kişilik jet uçaklannın 1 mayısta hizmete gireceğini, mo dern tersanelerle motor fabrikalarının açılacağını ve bütün vatandaşlann telefona kavuşturulacağım söylemiştir. Ulaştırma Bakanı Seyfi Özturk, toplantıda özetle şunlan söylemiştir: « Limanların bir kısmı Denizcilik Bankası, bir kısmı De miryollan, bir kısmı da Kömür Işletmelerinin elinde idi. Bun lar, çok yakın bir gelecekte yeni kurulacak Limanlar Genel Müdürlüğüne bağlanacaktır. Tersanelerin daha iyi randıman verebilmesi için de Tersaneler Genel Müdürlüğü ihdas edilecek ve Bankacılık kısmı ile iç, dış ve Şehir Hatları gemileri «Tiırk De(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kuruluşundanberı cumartesi ve pazar günlerı bır Türk ve bir Amerikan bayra£ı asan Istanbiıl Hilton Oteli, dünden itibaren Amerikan bayragı asmaktan vazgeçmiştir. tlgililer, yaptıklan açıklamada, karann. Amerikan aleyhtarı hareketlerı kıskırtmamak için alındığmı, ayrıca 3 aralıkta baslıvacak olan OLEYÎS grevinın de karar ürerinde etkili olduğunu söylemışlerdir. Hilton, Amerikan bayrağı asmaktan vazgeçti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog