Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

YENİ YAYIN : MİCHEL ZlVACO DON JÜAN Kahramanlık romanı: 500 kuruş. Michel Zevaco'nun diğer eserleri: KAPİTAN 2 cilt Borjiya Tribule (Ragastanın Oğlu) Serseriler Yavağı Buridan Kanlı Kıraliçe Kıraliçe İzabo Monterö Köprüsü. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 6921/13809 umhuriYef^ KURUCUSü: YUNUS NADİ 43. yı! soyı 15204 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumortesi 26 Kosım 1966 AP, Beyaz Kitabında Hükumet icraaü anlatılıyor M. P. Eski Genel Başkanı basın toplantısmda band dinletti " CHP bir mütegallibe zümresidir., ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) faaliyet raporunda, rejim konusuna geniş yer verilmekte ve CHP'den «Bir mütegallibe zümresi» olarak bahsedilmektedir. A dalet Partisinin yaruı açılacak Büyük Kongresinde okunacak olan 19 sayfalık Genel İdâre Kurulu Açıklık gerek aşarlanmış Batı demokrasilerinde iktidarla muhalefet arasındaki politika çekişmelerinin kişisel medenî ilişkıleri zerrece bozmadıfı bilinen bir şeydir. Amerikan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları boyunca iki aday ve onları tutan politikacılar balk ö'nünde birbirlerine karşı söylenmedik söz bırakmazlar. Seçim giinü yaklaştıkça karşılıklı yermeler kıncı bir hal alır. Bn adamların bir daha yüı yüze bakamıyacaklan inancına kapılır gibi olursunuz. Fakat sonuç alındıktan sonra yeni Başkana ilk tebrik telgrafım çekenin de yenik aday oldaguna ertesi jilnü gazetelerde okursunuz. Avam Kamarasında bükumeti en ağır şekilde yeren muhalefet liderinin o aksam bir ziyafet sofrasında Başbakanla kadeh tokuşturmasını Ingiliz demokrasisi «umuru âdiye» den saymaktadır. Bourbon sarayında nerede ise Concorde Meydanına çıkıp düello edeceklerini sandığımız bir komünist milletvekili ile bir De Gaulle'cünün, Meclis kürsüsünde içlerini boşalttıktan sonra, caddeye kolkola çıkmaları Paris'te raslanmaz olaylardan değildir. Fikir aynlıklarını, hattâ çıkar zıtlasmalarını kişisel ilişkilerin dışında tntan bu demokratik anlayışı biz henüz benimsemiş olmaktan uzağız. Onun İÇİM, son Cumbnriyet Bayramından başlıyarak buçünlere kadar sürüp gittiğini gördüeümüz «yüksek politika kademcleri» ndeki bava defişiminin hangi nedenlere dayandıfını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bilindiği sribî, 29 Ekim günü AnıtKabir'de yapılan tören sona erdiğinde muhalefet lideri Ismet İnönii, Basbakan Demirel' in kolnna girmiş ve insana küçük dilini ynttnrabilecek bn görüntü içinde foto mnbabirlerine poz vennisti. Aynı görüntüyü, önceki aksam Senato Baskanı Atasagnn'nn kordiplomatik şerefine verdiği akşam yemeğinde foto muhabirleri bir daha zapta geçirmek fırsatını buldular. Comhnrbaşkanının arkasından, davetliler kalabalığının toplandığı salona giren «ricali devlet» arasında muhalefet lideri ile Basbakan gene beraberdiler. Inönfi bir baba şefkati ile Demirel' in knluna asılmıstı. O da bir «evlâdı mânevi» fislubn içinde, Pasa'nın «himayekâr» edasından sıkılır gibi «mütebessim, mahzun» ekâbir masasına doğru yiirüdü gitti. 39 Ekimden beri yiiksek politika kademelerinde görmeye başladığımız bu hava değişiminin sadece kolkola yürümek gösterilerinden ibaret kalmadığını biliyoruz. Bn süre boyunca Basbakan, parti lideri olarak A.P. kongrelerinde anlammı çözemediğimiz birtakım imalı nutuklar soylemis, sanki rejime karşı bir tertip hazırlıeı varmış da, bunu bastırmaya devlet gücü yetmezmis gibi sivil direnme ile ilgili olarak bizim buçünkü durumumuza hiç yakısmayan yabancı bir memleketten ömek göstermistir. Bunun yanısıra muhalefet lideri de 29 Ekim kolkola dostlnk fösterisinden bu yana yoğun fakat gizli birtakım politik çabalar barcamaya baslamıstır. înönü, simdiye kadar yirmi yıldır ahstığımızın tersine, hükumeti ve Basbakanı hırpalamaktan dikkatle sakınmakta, hattâ iktidarı destekleyici davranışlara girismekte ve bu arada Başbakanla ve Cumhurbaşkanı ile «esran faşedilmeyen» förüşmeler yapmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sii 6 da) Kongrede ayrıca okunacak olan «Beyaz Kitap» ta da hükümetin bir yıllık icraatına yer verilmiştir. Faaliyet Henüz açıklanmamış olmakla beraber Genel tdare Kurulunun faaliyet raporunda rejim konuları yanında genellikle C.H.P hedef almmıştır. Raporun bu kısmında C.H.P. «faşist idaresinin son temsilcisi» olarak vasıflandınlmaktadır. C.H.P. ile ilgili kısmında özetle şöyle denilmektedir: «C.H.P., simdi, ortanın soln sloganı ile h;*ttan yana oldujhınu iddia eder/k mazisini unuttur mak istemel/edir.» Raporun sosyalizm ve komünizmden bahseden bir kısmında İse, «Sosyalizm maskesi altinda komünizmi savunmak istiyenler Türkiyenin gerçeklerine efihnemekte ve bunu anlıyamamaktadırlar» denilmektedir. Raporda ayrıca, her Hirlü aşın cereyanlara karşı konulacağı, ırk çılık ve ümmetçilik cereyanlannın şiddetle taklp edileceğl ilert silrülrsekte, A.P. nin kuruluştmdan bu yana geçirdiği devra anlatılmakta, her seçimde aldıgı oy mık (Arkası Sa. 7, Sö. 4 te) Bolukbaşının ortaya koyduğu delillere göre, bandlarda değişiklik yapıldığı belırtilmektedir. Bölükbaşı geçenlerde Mecliste açıklanan ve bandlarda tahrifat yapılmadığına daır Başkanlık Divanı kararını ele almış, Meclis Başkanının kendisıni yalancı çıkartmaya çalıştıgını belirterek, şiddetle Bozbeyllyi itham etmiştir. Bölükbaşı ayrıca bu konuyu Meclise getireceğini büdirmiştir. Bölükbaşı, Meclis Başkanı Fer ruh Bozbeyliye çatmış, daha sonra «Bahar havası konusuna» değinerek, «Biz bahar havası diye bir sey tanımıyoruz. Demokrasinin teminatı faziletsizlifin tasfiyesidir. Yoksa Incinünün gösterir göıüktüğü rejimi kmrtarma gayretleri hiçbir mânâ taşımaz» demiştir. A dana'dan acele gelen Osman Bölükbaşı dün **Ankara Milletvekili sıfatiyle bir basın toplantısı yapmış, Meclis band ve zabıtlannda tahrifat olduğunu tekrar iddia ederek, bununla ilgili belgeler göstermiş, bir de band dinletmiştir. Bölükbaşı, ınbıfların degistiriidiğinde ısrar etti ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) BORU HATI1 HtSSELERtNİ HALKALMAZSA T.P.A.O. ORDU YARDMLAŞMA KURUMÜ'NA SATACAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kahire, halkını baş kaldırmaya cağırdı Bandfarda tahrifat Dünku nömayişletde 8 oğır yaralı var (DIŞ HABERLER SERVİSİ) AMMAN Israel Ürdün araıındaki tınır çarpışmasından sonraki Araplararası sıvasî geliş meler meseleyi bir Mısır Ürdün çatışması şekline sokmustnr. Ürdün Kıralı Hüseymın Suudl Arabistandan asker kabul etmesine çatan Kahire Padyosu, Ürdün halkını Kıral Hüseyin rejimi aleyhıne başkaldırmaya çafırmıştır. Kahire, çaıpışma sırasında Mısırdan yardım ısten mediğini ıleri sürmüştür. «Adana bana yaramış mı?» diye sorarak basın toplantısını açan Osman Bölükbaşı. otayı özetie şöyle anlatmıştır: «Bölükbaşı yalan söylememiştir. lşte delilleri: Kotokopiler, tasdikli Meclis zabıtlan ve tahrif edilmis Meclis bandının kop yası. Demokratik rrjim fazilet ve ahlâk ikliminde yasar. Bunu kabul etmiyenler rejime sahip çıkar, görünseler de rejımın muhtemel ve müstakbei felâket lerini» hazirlayıcıiarıdiTİar. Sayın Borbeyli, iki gün evvel (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Inönü ile Demirel tekrar kolkola girdi ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Baş kanı Ibrahim S. Atasağun'un önceki gece TBMM tören salonunda Ankarada bulıınan Kordiplomatik şerefine düzenlediği kabul resmine Demirel ve Inönü kolkola gelmişlerdir. Cumhurbaskanı Cevdet Sunay, Meclis Başkanı Ferruh Boz beyli, Basbakan Demirel, Ana Muhalefet Parti Genel Baskanı Inönü. Parti Başkanları, Parti Grup Temsilcileri, Senatörlerin de hazır bulunduğu kabul resminde, CHP Genel Başkanı Inönünün, Basbakan Süleyman Demirelin kolunda salona girmesi dikkati çekmiştir. Inönünün bu vakm davranışından zaman zaman memnun kaldığı, zaman zaman da sıkıldığı belli olan Basbakan Demirel, bir süre tnönü ile komısmu$tur. ANKARA'YA «ÖLÜM YURUYUŞÜ» BASLADl ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Şehrimiz Motor Tekniker Okulu öğrencilerinden 24 kişilik bir grup ,dün sabah Adana Ankara arası cölam yürüyüşü» ne baslamıstır. Ellerinde Türk bayrafı ve Atatürkün resmi ile «Adana Motör Tekniker Oknlu öfrencilerinin Ankaraya ölfim yürüyüşü» yazılı döviz olduğu halde, «Daf basını duman almıs> Marşı ile yola çıkan grupa, Tarsustan da altı Tekniker öğrencisi katılacak, bu suretle sayıları 30 a çıkacaktır. Saatte dört kilometre yol alabileceklerini hesaplıyarak yola çıkan Teknikerlerin 15 günde Ankaraya ulaşabilecekleri samlmaktadır. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te NÂSIR Bn arada Mısırın kıskırttığı Ürdündeki Filistinli müttecilerin yaptıklan nümayişler haystı felce nğratmıstır. Ürdün hükumetinin koydofn nkı sansüre rafmen dün Beyruttan öğrenildijine çöre, nümayişçiler ile Güvenlik kuvvetleri arasında çarpısmalarda lrbidde 5 Filistinli ölmüş, birçok Filistinli yaralanmıstır. Bu kesimde «ürdünlü Hfir Sa baylar» imzalı bildirüer dağıtılmaktadır. Bildirilerde Kıral Hfiseyin ile rejimine çatılmakta, hükümetin istifası Istenmektedir. DENiZE UÇAN KAMYONETiN iÇiNDEKi SANAT OKULÜ MÜDÜRÜ BOGULARAK ÖLDÜ Hâdisenin kaza değil, bir intihar olduğu zannediliyor Sultanahmet Erkek Sanat Okulu Müdürü Şekip Ozsoy, dun saat 15,30 da Sarayburnu sahilinde okulun 34 AE 725 plâka sayılı kamyoneti ile denize uçmuş ve boğularak ölmüştür. Bir ay önce Cerrahpaşa Hastanesinde ciğerindeki kis'i aldıran ve dün de aynı hastaneye şoförii Celâl Şahin ile pansumana giden okul müdürü, hastane dönüşü, Sarayburnunda çay içeceğini ve hava alacağını söylemiştir. Şoför Celâl Şahin, Saraybumundaki bekçi kulübesine kamyoneti bırakmış ve 30 metre uzaklıktaki kahveye yürümeğe baslamıstır. Bu sırada bir motor gürültüsü duyan şoför geriye dönüp baktığı zaman müdüriin direksiyona geçtiğini ve gaza basıp sahile süratle indiğini görmüştür. Şekip Şehrinüzde dün akşam meydaÖzsoy, içinde bulunduğu araba na gelen iki trafik kazasında 5 ile kısa bir sürede denize uçmuş kişi ölmüştür. (Arkası Sa. 1. Sü .{ de) Acıbadem'de Ankara istikametine gitmekte olan bir otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadınla Haydarpaşa EtBalık Kurumunda çalışan Dursun Kıyma admdaki bir erkeğe çarpmış ve 50 metre sürükleyerek feci şekilde ölümlerine sebep olmuştur. Knrimm kimliği anlaşılamamış, ancak yüzügünde «tzzet» ibaresi görülmüştür. Olaydan sonra her iki cesedi hastaneye bırakarak kaçan özel otomobil aranmaktadır. Kartal'dan tstanbul'a gelmekte olan 26 AD 690 plâkalı kamyon Ahmet Çelep yönetimindeki kamyonla çarpışmıştır Kaza, Eskişehir plâkalı kamyonun, yol kenannda aksı kınldığından duran 03 AC 676 plâkalı vasıtayı sollamak istemesinden meydana gelmiştir. Olayda 3 kişi ölmüştür. Ayrıca Bakırköy'de 34 DE 392 v« çadırda yaııyor Gazeteler plâkalı taksi Yusuf tlhan'a çarparak yaralanmasma sebep olmustur Türkiye Petrolleri Anonim Ottaklığı, petrol bonı hattı hisse senetlerinin yüzde 49 unn öneelikle halka satmayı, özel kişilerin hisse senetlerini almakMtLLET PARTtSLNÎN ta isteksiz görünmesi halinde ise Ordn Yardımlaşma ESKÎ GENEL BASKANI Kurumuna ve diğer istekli kurumlara satmayı kaOSMAN BÖLÜKBAŞI rarlaştınnıştır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Turgut GUlez, petrol boru hattı ile Ugili olarak gazetemize verdigi demeçte «Esas amacımız, petrol boru hattı hisse senetlerini halka satmaktır. Halkı hisse senedi satın almaya alıstırmakla ileride vapacm fımız 800 milyon liralık vatırıma kaynak buunus olacajhz» demiştir. Gülez, hisse senetlerinin satımında halka kolaylıklar saglanacağını, yüzde 51 hlssenin TJA.O. elinde bulunacagını ifade ile özet olarak sunlan söylemiştir: « Boru hattı hisse senetlerini öncelikle halka satmak fstivomz. Bir şahıs ancak 50 bin liralık hisse senedi alabilecek ve bunlar nama muharrer olacaktır. Hisse senetleri sahipleri. bu hisseleri başkatanna devredemiyeceklerdir. Devretmek istivenler, Türkiye Petrollerine müracaat etmek zorundadırlar. Aynca hisse senetlerini eeri wrmek fstivenlere 5 yıl içinde Ortaklığimtza müKocası Recep Aktı tarafından racaat etmeleri sartivle paralanoldürülduğü ve Silivri yakın(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) larındaki Harmanlar mevkıine atıldığı iddia edilen Hayrıye, önceki g^ce sabaha karşı ortaya çıkmıştır. Tahkikatı yöneten Savcı yardımcılanndan Nabi Köker tarafıadan yapılan istihbarat sonunda, Kadıkoyde ya?lı bir ailenin yanında çalışan Haynyenın ortaya çıkmasından sonra «bıkınili eeset» olayı yeniden esra ra gömülmuşturJandarma ve Savcüık yeniden kimlik tesbitı ıçin çalışmalara baslaANKARA. (Cumhuriyet Bürora) mış, kaatilleri bulmak uzere Nurettin Ok'un başkanlıâında harekete geçmıştır toplanan Millet Meclisinin dünkü TELEFONDAKİ birleşmesininde CHP Meclis Grupu Başkanveki]!eri Fevzioglu ve InKONUŞMA cesulu'nun petrol boru hattıntn kurulacak bir şirkete devredileceYıllardanberı böylesine bir ofii ve bu şirket hisselerinin yüzde layla ilk defa karşı karşıya 49 oranmda özel kisilere satılmakalan Savcı yardımcısı Nabı sı. tpraş ve Ataş rafinerileri Köker'e bir kadın telefon enin genişletilmesine izin verilmesi derek, «Hayriyeyi geceyarı konulannda Meclis araştırması ya sından sonra size getirecepılmasma dair önergesi. yine AP ğim. Bu kadın, kayıp kadına Grup Baskanvekilleri Yalçın ve çok benziyor. Fakat keadisi Atabeylinin bu önergeye genel pet kimli|ini saklamaktadır. A rol politikasmın incelenmesi husu dını Nermin olarak bildirdi» sunun da ilâve edilmesi hakkındemiştir. Esrarlı olay, Ködaki önergeleriyle Feyzioğlu ve tn ker'in yakından tanıdığı kaöldürüldâğn sanılan Hayriye, Adliyede sakat parmağını gösteriyor. cesulunun önergelerine ayni kodının telefonundan sonra büsnuyla ilgili üç hususun daha ekbütün karışmıştır. Savcı yarlenmesine dair önergeler' müzadımcısı telefondakı kadına, kere edilmiş ve ilk sözü CHP Gru «Saat 60,: de Yenikapı sahilinde bulusalım. Ben, kadı • pu sdına Prof. Fevzioğlu almıştır. «Millî Petrol dâvâsı Türk halkının refahı ile ilgili millî bir (4rka«ı Sa. 7. Sü. 7 de) «Bikinili ceset» olayı OLDÜGU SANILAN HAYRİYE ORTAYA ÇIKTI FEYZİOĞLU, ÂCİL TEDBİBr ALINMAS1M İSTEDt I Çağlayangil yurda dö'ndü Brüksel'de Türkiye Avnıpa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin Bakanlar seviyesinde yaptığı toplantüara katıldıktan sonra, dün yurda dönen Dışişîeri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yeşilköy Havaalanında basın mensuplanna, temaslan hakkında bilgi vermiş ve Belçika Dışişleri Bakanı ile yaptığı temaslarda en ziyade Türk işçilerinin durumları üzerinde durulduğunu beUrtmiştir. Çağlayangil, dün akşam 18.20 de uçakla Ankara'ya gitmiştir. Nurcıdarın TMTF Kongre8İni basacağı ihbar edilincp oturıım erken bitti ADAPAZABI, (Şükran SONER bildiriyor; TMTF 21. Genel Kurulu Başkanı Hüseyin Günday, bazı şahıslar tarafından kışkırtılan Nurcuların, Kongreyi basacaklanna dair yapılan ihbar üzerine dün sabahki oturumu bir saat önce tâtil etmiş ve müessif olayiann çık maması için Kongre üyelerini sükunetlerini muhafazaya dâvet etmiş tir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Yıınan Hükumeti düsme tehlikesi ile karşı karşıya ATİNA, (ajı.) 14 aydan beri işbaşında bulunan Basbakan Stefanopulos, Muhafazakâr Radlkal Milll Birük Partisinin kabineyi düşürme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Seçim kanununun değiştirilmesine karşı olan Radikal Millî Birlik Partisi'nin Meclisteki 99 üyesi, Basbakan Stefanopulos, basit nispi temsil esasna dayanan seçim kanununu diriltmek çabalarından vazgeçmezse, hükumeti desteklemeyeceklerini açıklamıştır. RECEP AKTI nin aitesini alacak ve oraya gelecegiın. Tren köprüsünü geçtikten sonra arabamı göreceksiniz. Oraya çeliniz» demış ve hemen Küçükçek • meceye giderek Hayrivsnin annesinı, babasım ve halasını arabasına alarak Y^ıikapıya gelmıştir Askerler ateş açtı KUDÜS (Ürdün Kesimi), (AP) Ürdün'ün Arap Lejyonuna bağ lı birlikler dün surlarla çevrili Kudüs'ün dar sokaklarında hükumet aleyhinde gösteri yapanlara ateş açmışlar, sekiz kişinin (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) <BU KOVÜDAKÎ YORUMUMUZ İİÇÜNCÜ SAHİFEDE, «DÜNYADA BUGÜN» SÜTUNUNDADIR.) Dün aksam vuku bulan iki trafik kazasında bes kisi öldü SAHİLDEKİ HEYECAN Yenikapı sahilinde durmadan sigara içen v» köprü altmdan geçecek olan otomobilin farlannı beklıyen Köker, «bir ara Morg'daki ceset dirildi mi?» dıye düsünmüstür Saat 00,2,15 te sıyah bir arabadan ınen açık yeşıl mantolu, siyah ıskarpinli, kahv»rengi saçlan kısa kesilmış, elinde küçük çantası bulunan genç bir kadın, Voikswagen otomobile doğru vürümege baş* lamıştır. Arabada bulunan Haynyenın annesı,. babası ve halası da «Morçta çördö^ü müz Hayriye idi. Bu çelen kim? Bir benzeri mi? Yoksa hortlak efsanesine inanmak mı ;erekiyordu> diye düşüyorlardı. Ne var ki bunların hiç bıri olmadı Biraz .«onra. 2,5 aydır kayıp Hayrive ailesi kueaklaşıyordu. V« Hayriye, Morgdaki ceset detildi artık. Kan dâvası: Diyarbakırda bir köy ağası karakol önünde öldürüldü DİYARBAKIR Şehrimizdo kan dâvası yüzünden bir cinayet işlenmiş, 60 yaşında bir köy ağası, 4 hasım tarafından tabanca ile öldürülmüştür. Önceki akşam Mardinkapı semtınde Çınar ılçesıne bağlı Tilvar köyündeki evine gitmeye hazırlanan köy ağası Ahmet Duyar, kan dâvası yüzünden 20 yıldan ben araları açık bulunan Mahmut Atlı ve 3 akrabası tarafından Karakol önunde etrafı çevrilmış ve 4 yandan atılan kurşunlarla öldürülmüştür. Cinayetten sonra Mardinkapı bahçeierine kaçan sanıklardan Mahmut Atlı, bekçı ve polisler tarafından yakalanmıştır. 20 yıl önce Atlı ailesinden 3 kişiyı öldürdüğü belirtilen Ahmet Duyar'ın ce«pdı. otopsı ıçın Nümu Arkası Sa. 7, Sü. 4 te «AKDENİZ» e Cenova'da 18 bin lira ceza kesildi «Akdeniz» yolcu gemisl Cenova limanında nhtıma bağb dururken gemlye giren ttalyan polisl ile gümrük muhafaza memurlan, ^emlcilerin kamaralarında dekl&re edllme miş 235 karton Amerikan sı garası, 57 şişe Skoç viskisl ile konyak ele geçirmişler ve ceza kesmişlerdir. Italyan gümrük memurlan, sü vari Naci Tansev'e 1.400.000 liret (takriben 18.000 lira) ceza 6den meden «Akdeniz» in hareket edfr miyeceğini büdinnişlerdir Bunun üzerine gemicilerden Kemal Kaygısız ve diğer ıki arkadaşının gemidekl diger personelden topladıklan 1.400.000 tiret ttalyan lara ödenmiş ve «Akdeniz» volcu gpmtcinin hareketl guçlükle saglannuşlır. Vedat ETENSEL KOCAMA DÖNMEM Dün Savcılıja çagnlan Hayriye, «Koeam, durmadan if»enee yapıyordu, kaçışım bu sebep(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Türkiyed* 18.000 «ile majır» NAntT? NADİ Y A ZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog