Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

AK KİTABEVİ SUNAR Dünya şaheserlerinden 2 eser Honore de Balzac: TILSIMLI DERİ Moze dela Boche: Her iki kitap lüks ciltli, şömiz içinde 10 ar lira. AK KİTAB, KIRTASİYE, DERS ARAÇLARI Ankara Cad. No: 78 İstanbul Feza: 463/13276 RENNY'nin CENÇLİGJ 43. yıl soyı 15202 umhuriye KURtTCUSU: CTJNÜS NADİ Tplgraf ve m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 / IstanbuJ Posta K u t u s u : tstanbul N o 246 2 2 1 2 8 7 224298 224299 dinSioca \Yazan: Bagç Şevl Çıkorbo: Fiatı 10 lirKplup 2 aitetten az si] gönderumez. Perşembe 24 Kasım 1966 Özel İdareler bötçelenoden yapılao yardımlar Vilâyat Eannnaoa aykırı balnnda : 7148/13715 «BURSA NUTKU» , İLE İLGtLİ OLARAK 7 ÖGRETMENE İŞTEN EL ÇERTİRİLDİ nutkunn teypten halka dinletmek istiyen 7 öğretmene işten el çektirilmiştir. Yoz gat'm Boğazlıyan ilçesinde 10 kasım günü yapılan anma töreninde «Bursa nutku» nu oknyan bir ögretmrn hakkında da sorusturma açılmışIır. Bornova'da devam etmekte olan «Bnrsa Nutku» dâvasına dün de devam edilmiştir. «Ata köyünde düzenlenenBursa türk Günü» nde namnr ilçesinin Melleç Sunay, Inönü'nün talebi üzerine kendisiyle bir saat konuştu IHTİIAL INONU HAVASI YONTUR DEDİ ff ANKARA İçişleri Bakanlığı derneklere yardım yapılmasını menetti Ihsan O N U R ı I | 5 çiçleri Bakanlığı, Özel İdare bütçelerinden derneklere yardım yaI pıltnasun yasakJanuştır. İçişleri Bakanlığı, yıllardan beri Özel İdare bütçelerinden dernek ve cemiyetlere yapdmakta olan yardımı, «İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu» nun 78. maddesine aykırı bulmuştur. Bu durum karşısında, bütün illerin özel îdare bütçelerinden öğreaci kuruluşları dahil, hiç bir dernek ve cemıyete, bağış ve yardım yapılamıyacaktır. Yürürlükteki mevzuata göre; özel İdare bütçelerinden, sosyal yardım fonuna «yrılan paranın, Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığı bütçesındekı «Sosyal Yardım» la ilgili ödeneğe eklenmesi ve Bakanlık kanalı ıle dağıtılması Iktisadî Araştırmagerekmektedir. tstanbul tl Gelar Tesisi tarafından düzenlenen nel Meclisi, bu duruma rağmen, •Plânlama Seminegeçen yıl sosyal yardımla ılgıri«nin beşinci güli ödeneği, cemiyet ve dernekle nünde, Atatürk Üre ad belirtmek «uretiyle dağıtniversıtesi Rektörü Prof. Osman mıştır. Dağıtılan miktar, 2 milOkyar'm konuşmasından sonra açı yon 702 bin 150 lıradır. Bunun lan tartışmada. kâr etmeyen Ikti115 bin lirası MTTB ne 25 şer sadî Devlet Teşekküllerinin özel bin lira TMTF, ve TMGT na. 30 teşebbüse devredilmesi gerektiği bin lirası Türkiye Komünızmle öne sürülmüştür. Mücadele Derneğine. 20 bin liraBu fıkri öne sürenler arasında sı Milliyetçiler Derneğine veril Denizcilik Bankası Sözcüsü Yaşar mısti! Geri kalan miktar da K o Gürkök de bulunmaktadır. ruma ve Güzelleştirme DernekTartışma sırasında Prof. lsmet lerine dağıtılmıştır. Giritli Plânı kabul etmek esasen liberalizme veda etmek ve disipli» Dağıtımı yasaklıyan cerçeveal icinc ghmek demcktir^ gcnsige şeklinde konuşmuş ve demokratik fikirlerle kalkınma konusunda ikBu konu ıle ılgılı olarak, tçistisatçılarla hukukçular arasında leri Bakanlığının Valiliklere bir ihtilâfın mevcut olduğunu söy gönderdiği genelge şu şekildelemiştir. dır: tktisadî ve Ticarî tllmler Aka« Ban iller Urafındmn çeşit demisinden Dr. Salih Şanveren ise, li maksatlar taşıyan ve mnhtelif millî gelire yapılan katkı açısınsabslarda faaliye» gösteren Derdan Amerikan ekonomisinin Türk nek Cemiyetlere özel İdare ekonomisinden daha «devletci» olbütçelerinden yardım yapıldıfı duğunu ileri sürmüş, «Türkiyede göriilmüştür. Ozel tdareler, gödevlet sektörünün millî gelire yap revleri mahalli olan tüzel kişilitıği katkı yüzde 29 den ibaretken fe sahiptirler. Görevleri ise, bu pay Amerikada yüzde "0 un üs İdarei Umumiyei Vilâyat Kanutündedir» demiştir. nunnn 78. Maddesinde belirtil• miştir. Bu sebepten, mahalli ve ortak nitelikteki ibtiyaçları kar şılayaeak konnlars yardım ve masraf yapılması gerekir. 78. Maddede sayılan ve konasn n u hallî olan hizmetlerln dışında hangi maksatla olursa olsun derneklere yardım vapılması uy fun olmamaktadır. Bu bakımdan 1967 yıh öıel İdare bütçesi nin tertip ve tanziminde, bu bususun nazara alınması gerekirj» İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ MERSİN Anamur tlçesine bağlı Uçarlı, Kaşdislen, Çeltikçi, Melleç, Malaklar, Tekedüzü köyleri ilkokulları öğretmenlerinden Mehmet Yiğit, Fahrettin Deniz. Abdükadir Bulut, Durmuş Ali Oysan, Sabri Toklu, Metin Hamarat ve Anamur Ortaokulu Tarih Coğrafya öğretmeni Arif Şahin'e Valilikçe işten el çektirilmiştir. Bu 7 öğretmen, 13 kasıra pazar günü Melleç köyünde bir «Atatürk Günü» düzenlemek ve Atatürk'ün «Bursa Nutku» nu teypten köylülere dinletmek için Melleç köy okulunun salonunu almak istemişlerdir. Okul Müdiresi Fatma Eroğlu salonu vermemiş ve öğretmen ler; hazırladıkları konuşmayı bu toplantıda teyple köylülere dinletmek imkânını bulamamışlardır. Fatma Eroğlu, durujnu, llköğretim Mudürüne aksettirmiş ve haberi Içel Valisi Ethem Boysan duyar duymaz nizamlara aykırı hareket ettikleri iddiası ile bu 7 öğretmenin işine süresiz olarak son vermiştir. (Cumhııriyet Bürosu) CHP Üniversiteye giremiyen öğrencıler dün düzenledikleri f mitıngden sonra 100 kişilık bir kafıle halinde Ankara'ya kendi deyimleriyle «Eğitim yürüyüsü» ne geçmışlerdir. Mitingde yapılan konuşmalarla Milli Eğitim Bakanı sert bir şekilde tenkid edilmiş. daha sonra İellerinde çeşitli pankartlar olduğu halde yurüyıişe başlayan gençler bilet almadan vapura binmişler ve Üsküdar iskelesindeîdarenin anlayışı sayesinde bir olaya sebebiyet verilmediğinden yollarına devam etmişlerdir. Egıtım yurayuşu bir Genel Başkanı lsmet tnönü dün Cumhurbaşkanı Sunay ile yaptığı bir satten fazla devam eden görüşmede «Son Sskarya ve Ankars olaylan dolayısiyle idarenin zorba knvvetlerle karşı karşıya kalmasından» şikâyetçi olmu.ştur. Inonü ayrıca, Başbakan Demirel'in son konuşmalarının maksadı ve anlamı üzerinde kamu oyunda uyanan merak ve heyecana da işaret etmiştir. CHP Genel Başkanı bu konuda duyulan genel endişeyi Cumhurbaşkanına nakletmiştir. CHP çevrelerinden sızan haberlere göre tnönü bu konulardaki temaslarına devam edecektir. CHP Genel Başkanı lnönü. Cumhurbaşkanı Sunay'la yaptığı goruşmeden sonra gazetecılerin çeşit li sorularını cevaplandırmıştır. «Başbakan Demirelin ihtJIâüerden söz eden son konuşmalannı yorumlamıyacafını, şimdilik bu konuşmalann sebeplerinin açıklanmasını beklediğini» belirten înönü, bir sonı üzerine de kendisinın bir ıhtilâl havası görmediğıni açjklamıştır. Ayrıca, gençler arasmda son çatışmalara da değinen İnönü: «Ozel kuvvetlerin meydana irrlmesinin rormlefcete çok urartı olacağım» söyleml$ ve «Demokratik rejim taraftanyız, onun muhafazasına çalışıyoruz» demiştir. «Kâr etmeyen Devlet Teşekkülü Ozel Sektöre devredilmelidir» ANAMUR SAVCISININ VERDİĞİ BİLGİ Anamur Savcısı Mevlut Selâm, Valilikçe işten el çektirilen 7 öğretmen hakkında ıdarî yönden tahkikat yapıldığını doğrulamış ve «Henüz Adliyeye inti" kal etmemiş olan tahkikatı bir İlköğretim Müfettişi yönetiyor. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Osman Bolükbaşının, geçen dönem mart ayındakı oturumlar sırasında Başbakan Demirel'in Mecl'ste yaptığı bir konuşmasırun daha sonra tutanaklarda değiştirildiği yolundaki iddiası ıle ılgili Meclis Başkanhk Dıvanı kararı dün Mecliste okunmuş, bu kararla ilgili olarak MP lı Memduh Erdemir ile Başkan Ferruh Bozbeyli arasmda tartışma olmuş, MP Grupu Meclisi terketmiş, Başkan, Memduh Erdemir'e bir Birleşim Mecüsten çıkanlma eezası vermiştir. KAÎBOLAN ÖNERGE Dün saat 15 de Meclis açıldıktan sonra ilk önce geçen dönem Seçim Kanunu görüçülürken Coşkun Kırca (CHP) nin, kaybol duğunu iddıa ettıgı önergesı ile ilgili Başkanhk Divanı kararı bir sunuş halinde Genel Kurula açıklanmıştır. Bu kararaa öner Öylesine acaip bir ortamda yaşıyoruz ki, muhalefet lideri, Başbakangenin kayboluşunda Divan üyela, hele arkasmdan Cumhurbaşkaniyle görüşürse bu hareketi mutlaka (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) demokratik düzen aleyhinde girişilmiş tertiplerin bulunduğuna bağlıjoruz. Aslında bağlamakla vatandaş olarak haksız da değiliz. Zira önce muhalcfet le iktidar münasebetlerinin medenileşmesine alışmamışız. Çok par(ili düzen kargalı başlamış. iki kamplı başlamış, münasebetler bir türlü medenileşememiş. Bizim için kavga normal, kavgasızlık anormal. Sonra vc daha oııemlisi kâğıt üzerinde pek mükemmel görünen Anayasamıza rağmen müesseselerin görevleri. yetki sınırlan ya kendiliğinden birbirinc karışmış. birbiri içine girmiş, ya da demokratik düzen anlayışunızıu doğululuçu >üzünden iktidar da muhalefet de onlan birbiri içine soknıuş. ADAPAZARI (Şükran SON Dahası var; son 5 yıl içinde Türkiye öyle maceralar geçirdi ve tam ER bildiriyor) Müessif orcjim oturuyor falan derken ortalık öylesine karıştı ki artık önemsiz gilaylardan sonra TMTF 21. bi görünen hareketlerden, haberlerden bile öküz altında buzağı arama Genel Kurulunun oturumları kabilinden manalar çıkarmaya alıştık. Filân kumandan bir yere teftiş polis nezaretinde delegasyon için de gitse kafalarda bir sonı işareti beliriyor, •hımm» lamalar. fısıltılar, kulak gazetesinin son model döktürüleri başlıyor. Cumhurbaşkanı, üyelerinin kimlik kartları hele Kuvvet Kumandanları kendi aralarında toplanmaya ve yeni moda tesbit edildikten ve üzerleri olan brifinglere katılmayagörsünler, şüpheler artar, fısıltılar uğultu arandıktan sonra devam ethâlini alır, piyasa durur. altm yükselir v.s., v.s. mektedir. Ancak her oturuma ayrı bir hükumet komiserinin ••• gorevlendirilmesi ve bunlann Son üç yıldır, özellikle 1965 seçimlerinden sonra her hareketi mâanlaşmazlık konusu olan Annalandınna alışkanlığından kurtuluyor gibiydik. Kısacası tam alışıkara Üniversitesi Talebe Biryorduk normal düzene, bu defa sayın Başbakan arka arkaya konuşmalar liği hakkmdaki raporlarının japmaya başladı. Sola yüklendi, sağa yüklendi, müesseselere veriştirdi, birbirinin tamamen zıddı oltabulardan, ambargolu meselelerden yakındı ve sonunda ortalık yine ması bir netice ahnamadan karıştı. Şimdi, gerçi havayı tekrar düzeltmeğe çalışmaktadır. Çalışmaktadıt ama, öyle sislendi, ve puslandı ki bu hava, ne dedimdedi diyaloglakongrenin uzamasına yol açriyle düzeliyor, ne de «tehlike yoktur» diye yemin, kasem etmekle. Üstemıştır. lik gençler birbirine giriyor. Yürüyüşler, kavgalar sürüp gidiyor. AmeriBirinci hük met komiserikan, ya da Rus uşaklığı çamurları bol bol herkese atılabiliyor. Beri yannin, Naci Özdemir delegasyodan güpegündüz yollarda insanlar soyuluyor, öldürülüyor, tüm niteliklenunun hakh olduğuna dair riyle bir anarşi önccsiııin ortamı bu. Böyle bir ortamda, değil rutubetten şahsî görüşünü belirten raııcm kapmak. sırılsıklam olmak artık olagan bir şey. Bu bakımdan sayın porunu okumasından sonra, Başbakan vc sayın ilgililer, meselelerin üzerinde neden duruluyor? Halk önceki gece yapılan oturıımneden tahrik ediliyor? diye kızmamalıdırlar. Zira kongre nutuklariyle ekilen rüzgâr, şimdi fırtına olarak biçilmektedir. Basın yazsa da, yazmasa (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) da vatandaş yine düşünecektir ve eğer meseleler üzerinde durulmazsa m halk «bir şeyler»den büsbütün şüphelenecek, fısıltı gazetesinin tirajı büsbütiüı artacaktır. TUTANAKLARDA TAHR1FAT Türkiyede 16 TAPILDIGI İDDİfiSI bin aile MECLISI KARIŞTIRDI mağara ve çadırda yaşıyor ANKARA CUMHL'RİYET BÜROSU Hevlet Istatistık Enstitüsü ta"'rafından yayınlanan 1963 yılı konut sayımı sonuçlarına göre 20 nci yüzyıl Türkiyesinde 16 bin 401 aile çadır ve mağaralarda oturmaktadır. Sayım, nüfusu 5 bin v« 5 binden az olan ilçe ve köylerdeki konutları kapsamaktadır. Köylerde bir hane halkının 6,5 kişiden meydana geldiği tesbit edil(Arkası Sa. 7 Sü 'X de) Bir saatıik görüşme CHP Genel Başkanı tnönü, dün sabah Çankaya köşküne giderek, önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan'la görüşmus. saat 10.20 de de Cumhurbaşkanı Sunay'ın makamına geçerek, kendisi ile bir saat süren bir konuşma yapmıştır. lnönü, Çankaya'dan ayrıhrken, kendisini bekliyen gazetecilerin çesitli sorulanm cevaplandırmıştır. INONÜ Çekişmesiz çalışraa tnonü ile gazeteciler arasında şu konuşmalar geçmiştir: SORU Gerek Başbukan Demirel'in son konu^maları, gerek muhalefet olarak, ıktidara karşı takındığınız yumuşak tutum, rejimi tehlikeye düşürecek bazı hazırlıkların farkına varıldığı şeklinde yorumlanıyor. Bu yorumlar sizce yerınde midir? CEVAP Münasebetleri normal ve medeni bir hale getirmek, Meclisin çekişmesiz ve (Arkası 8a. 7. Sü. I de) unün Söylentiler durmuyor «Özel Sektör, 2. Beş Yıllık Plân için . yapılan çağrıya cevap vermedi» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) İkinci Beş Yıllık Plânı inceleyen Uluslararası Kollokyum dun akşam çalısmalarını bitirmis, genel tartışmada söz alan yabancı uzmanlar, eleştirmeler yapmışlar ve tavsiyelerde bulun muşlardır. Bu arada «Vergi reformunun gerçeklestirilmesi, dış ticaret dengesinin önemi ve yatırımlann özel dikkatle yapılması» gerektiğini de bildirmişlerdir. Konsorsiyum temsilcisi ve Para Fonu Temsilcisi hükumetin plân ve yıllık program karşısındaki tutumunu tenkid ^tmişlerdir. «Kezzaplı Aşk» ın duruşması dün başladı 200 müracaat var İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen, geçen yıl İstanbul Vilâyet özel tdare bütçesınden yardım alan H«>""1'iprden 200 ü bu yıl a a müracaatta buiunmuştur. tl Genel Meclisi tatilde bulundu >u'idan müracaat lar bütçe sırasınaa görüşülmek üzere sıraya koouımuştur. Geçen yıl 1000 dernek yardım almak için müracaat etrrjişti. TMTFKongresinde polis, delegelerin iistiinü arıyor Sektörler Toplanh saat 10 da başladıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtı müşavirlerinden Merih Celâsun, ikinci plânın sektörlerle ilgili bölü münü anlatmıştır. Celâsun, iyi ha zırlanmış projelerin eksikliğinin güçlükler doğurduğunu, projeleri inceleyecek bir büronun Plânlama Teşkilâtmda henüz kurulmadığmı bildirmiş ve «Özel sektör henüz ikinci beş yıllık plân için proje ko nusunda yaptığimız çağrıya cevap vermemiştir» demiştir. Celâsu., ka mu sektörünün ikinci plân döneminde 51 milyarlık yatırım yapaca ğını, ayrıca birinci plân döneminden kalmış 19 milyarlık yatırımlan tamamlayacağını, böylece toplam yatınmlann 70 milyar lira civarına ulaşacağmı bildirmiş, yatırımlar içinde önde yer alanlarm ula.jtırma, imalât, enerji, eğitim ve maden sektörleri olduğunu söy lemiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te î Şoförlerin grevi dün Eyüp'te başladı Şoförler Esnaf Kanunu kapsamından çıkarılmadığı ve çahşma karneleri trafik şubeleri tarafından verilmediği takdirde Şoförlş Sendikası İstanbul. Ankara, Izmir, Adana, Konya, Bur sa, Samsun ve Sınop illerinde genel greve gidecektir. Grev kararının ilk mevziî uygulaması dün Eyüp'te yapılmış, 476 dolmuş ve taksi sefere çıkmamışlardır Sendika, istekleri kısa bir süre içinde olumlu sonuca bağlanmadığı takdirde, Istanbul'daki diğer bölgelerde de greve gidecek, yine bir sonuç alınmazsa grev bütün İstanbul il sınırları içinde başlayacaktır. <Bu konudaki geniş haberimiz 5 inci sayfamızdadır.» IKIZI.ER ANNSSI IİAKIM ONÜNDE Şimdi alalım dünkü Sunay lnönü görüşmesini. Sanır nusuıız ki bu haber yeni birtakım istifhamlar yaratmayacak, tnönünün «böyle bir hava görmüyorum», «demokratik düzcni koruyacağız» demesine rağmen söylentiler alıp yürümeyecek? Hattâ bu görüşme bir akşam önce köşkte yapılan brifinge bağlanmayacak? Elin ağzı torba değil ki büzesin demişler. İster iyi niyetle, ister kötu niyetle, ne olursa olsun halk arasmda bunlar konuşulacak, «birin üzerine «bin» katılacak. ve söylentiler dalga dalga köy kahvelerine kadar yaj ılacaktır. Bu havadaıı kartulmanın tek çâresi açıklık, açık olmak, özellikle böylesine kanşık zamanlarda vatandaşa söylentilere inanmayacak, omuz silkip geçecek kadar bilgi vermektir. gerçeği söylemektir. Meselâ Cumhurbaşkanı Sunay, ya da Başbakan, muhalefet lideriyle mi konuştu? Vatandaşı tatmin edecek bir resmî açıklama (ama tekzip değil) yapılır. inandırıcı bilgi verilir, böylece söylentilerin genişlemesi, dolayısiyle tahribi önlenir. Taklit etmeğe çalışt'ğımız Batılılığın. sadece olumsuz yönlcrine özeneceğimiz yerde, biraz da oluınlu yönünü alsak işler her halde daha kolaylaşacak. ••• SoysaVı kaçıran otomobil Ankara''ya getirildi Cezaevinde doğan Ikizler bir yaşında hürriyetine kavuştu Alâeddin BİLGİ arısın ikizler, sanık sandalyesinde oturan ortaboylu, şişmanca kadının kncağında her şeyden habersiz îülüvor, zıplıyor, olmadık maskaralıklar yapıyordu.. Ardarda parlıyan flâşlarla kamaşan gözlerini uzun süre kıpıştıran yumurcaklar, karşıianndaki yüksek koltnkta oturan siyab cüppeli, kırmızı atlas yakalı Hâkim konuşurken, yaramazlıklarına son ve Arkası Sa. 7, Sü. 3 te C ÎASEMİN MUCURLU DÜNKÜ DURUŞADA Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde eskı nişanlısıyla nikâhlanmak üzere olan Hanıfe Özçelik adındaki gelinin yüzünü kezzapla yakan Yasemin Mucurlunun yargılanmasına dün başlanmıştır. Siyah bır elbise giymiş olarak Cezaevinden Kadıkoy As liye Ceza Mahkemesine getirilen Yasemin Mucurlu, Erdoğan'la ev leneceği kıza hiç bir kasti olmadığını söyleyerek «Benim sadece Erdoğan'la evlenmemize engel olan ablası ile ağabeyine kinim vardı» demıştır. Erdoğan'la buluştuğu yolunda çıkarılan haberleri de durusma sırasında yalanlayan Yasemin, Hâkimin «Avukat tutacak mısınız» sorusuna «Hayır, avukat is" temem. Ben kendimi müdafaa edeceğim» cevabını vermiştir. A0AL£T Ecvet GÜRESİN ANKARA, (a.a) Gazeteci tlhami Soysal tarafından. bundan bir süre önce içır.e bindirilerek kaçırıldığı iddia »dilen 34 EH 612 plâkah Buick marka siyah otomobil dün A.ntcara'ya getiril mistir. Akşehir ilçesının bir Köyünde bulunan otomobü. önce Akşehir Savcılığınca, Soysal'ın ihbarı üzerine Akşelnr cezaevınp ko (Arkası Sa. 7, Sü. t de) BtR BtLİNMETENLl OENKLEM.. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog