Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

5. En Büyük Yazarfarın En Giııel Escrleri S 1 HMP VE SUIH 2 DlRUlS'teı. »ŞAHESER ROMANLARÎ <fcR ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR D f * * TOlSTOYun 3 cü büyük romam l KAZAKLAR Yazam sanatını en iyi belirten , eserlerinden biri! YaJdızlı kabartma cıltlı beş renk ofset ceket kaplı 12,5 L. V A V umhuriye KURUCUSU: YUNUS NADİ 43. yıl soyı 15201 T«lgraf ve mektup adresi: Cıımhurıyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefontar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 12 97 22 42 98 22 42 99 Çarşomba 23 Kosım (966 ZiraatBankası DPT TETKİK VE MHLİL ŞUBESİ GÖSTERiLMESiYLE „ MÜDÜRUNUN AÇIKLAMASI KAPATILMASINA Genel Müdürü ÇALIŞILIYOR HkretAktekin 4 0 8 2 PROJE IÇIN Plfinın istiîa etti 25 MÎLYAR LAZIM sosyoi ANKARA (Cumhuıiyet Bürosu) T iraat Bankası Genel Müdürü Fikret Aktekin, «Kre•" dilerle ilgili olarak gelen baskı sonucu» bu görevinden istifa etmiştir. PLÂNLAMA KURULUNDA BÜTÇE AÇIGININ ^ ^ " GELiRLERiN ŞiŞKiN hakkında acıklama ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gazetecı tlhamı Soysal'ın dövülmesı olayı ile ılgilı olarak Genel Kurmay Başkanlığı dün bir acıklama yaparak, adalete ıntikal etmış bir konu üzerinde tartışma açmanın kanunlara aykın olduğunu belırtmıştır Genel Kurmay Başkanlığının açıklaması şöyledır: Asayişe Diyecek Var mı? çişleri Bakanı sayın Sükan dilediği kadar «yurtta asayiş berkemal» diye dursun. üzülerek söylüyoruz, olaylar kendisini hemen ber 5ün arka arkaya yalanlamaktadır. Türkiye Milli Talebe Federasyonunun Adapazarında yaptığı kongreyi darma dağın eden son kavga, yurdumu»daki «asayiş» durumunun ne hallere düştüğünü göstermesi bakımından aynca bir teblike çanı sayılacak niteliktedir. Böylece dağ başlarında korunamıyan can emniyetinin artık güpe gündüz şehir içinde, hükumet otoritelerinin gözü önünde yapılan aydın toplantılannda bile saŞlanamaz olduğuna nerede ise inanmak gerekecektir. T.M.T.F. anu çekemlyen, bu kurulun yönetlmini ele çeçirmek istiyen kfiçük bir hizip bulundugn ötedenberi bilinmektedir. Çoğa öğrencilikle uzaktan yakından ilişiksiz olan bn bizip üveleri her fırsatta T.M.T.F. ye saldırmakta, kongrelerde kanşıklık çıkarmakta, battâ knrul merkezini basarak çetecilik metotları ile T.M.T.F. yönetimine el koyma denemelerine girişmektedir. Bn itibarla Adapazannda toplanan son kongreyi bu adamların rahat bırakmıyacaklan beklenebilirdi. Nitekim, önceki sabah Vilâyete yazılı olarak başvuran kongre başkanı Hüseyin Günday, aldığı haberlere eöre Ankara'dan otobüslerle gelecek bir takım sahısların kongreyi dağıtma teşebbüsünde Dulunacaklannı bildirmiş ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınraasını istemiştir. Bu yazılı ibbar üzerine Vilâyetin ne gibi bir islem yaptığını henüz öğrenmis değiliz. Belki bir takım güvenlik tedbirleri almış, belki de sayın Sükan'ın «yurtta asayiş berkemal» parolasını değişmez bir kural sayarak ayrıca tedbir almaya lüzum görmemiştir. Ne var ki, Hüseyin Günday'ın sabahleyin yaptığı ibbar, öğleden sonra gerçekleşmiş ve Ankara'dan otobüslerle hareket eden şabıslar kongre salonuna girerek ortalığı altfist etmişlerdir. Bunlar hükumet komiserini dinlememişler, kürsüye hilcum ederek başkanı ve evrakı kaçırmak istemişler, delegeler divan baskanının yardımına koşnnca da kızılca kıyamet kopmuştur. Masalar, sandalyalar bavada uçuşmuş, salonda hızını alamıyan kavga oradan sokağa taşmış, halkı telâşa vermistir. Dördü hastahanelik olmak nzere 15 kadar yaralı olduğu söylenmektedir. Fakat bizi asıl üzen nokta, bukuk devleti ve demokrasi kavramını hiçe sayan bu saldırgan kişilcrin kendilerini milliyetçi olarak tamtmaları. aynca Içisleri Bakanından himaye gördüklerine dair yaratmaya çalıştıkları havadır. Bunlardan biri, götürüldüğü karakolda komiserin masasını yumruklıyarak camı kırmış, göirevlilere emir verircesine telefonla acele Içişleri Bakanını bulmalarını söylemistir. tşin hazin yanı da, ortada ağır bir saldın olayı ve bastahaneye kaldırılmış yaralılar bulunmasına rağmen, ne hikmetse, saldırganlardan hiçbirinin tutuklanmayıp, hepsinin serbest hırakılmış olmalarıdır. Bu durum karsısında sayın Sükan'ın ne yapacagını merak etmeye bilmeyiz değer mi? Şimdiye dek benzer olaylardan sonra takındığı umursamaz tntumu gözönüne getirdigimiz zaman, T.M.TJ. olayı üzerine sayın Bakanın heyecanlanıp barekete geçmesi bizce sürpriz sayılacaktır. Oysa «yurtta asayişin berkemal» olabilmesi, her şeyden önce hokuk devleti kurallarımn tam uygulanması ile miimkündür. Bunu nygulıyacak olan da !M/\|>TR NAOİ Arkası Sa. 7, Sü. l d e öğrendiğimize göre, Ziraat Ban kası Genel Müdürü Fikret Aktekin, perşembe günü Bakan Müftüoğlu ile yaptığı bir tartışmayı müteakip görevinden aynlmıştır. Belirtildiğine göre Bakan Müftüoğlu, krediler konusunda AJ>. 11lerin bir çok şikâyetleri olduğunu, bu şikâyetlere C.H.P. li olarak tanman bazı müdürlerin sebep olduğunu, bunların defiştirll mesinin gerektiğıru söylemiştlr. AKTEKİN VE 103. YlLDÖNÜMÜ Genel Müdür Aktekin, Bankanın pazar günü tertiplenen 103. kuruluş yıldönümü töreninde yapacağı konuşmayı önceden hazırlamış ve üzerinde itinayla dur muş olmasma rağmen, bu konuşmayı istifa ettiği için yapmamış, yerine törenle ilgüi faaliyetleri Genel Müdür Muavini Haluk Kansu idare etmiştir. Aktekin, pazartesi günü Bankanın merkez şubesiyle birlikte, Genel Müdürlük önünde inşa edilen Mithat Paşa anıtının açılış töreninde de bulunmamıştır. Aktekin, istifasını müteakip tstanbula gitmiştir. BAKAN NE DİYOR? öte yandan, dün kendlsiyle g9rüştüğürnüz Ticaret Bakanı Sadık Teldn Mflîlüotlu, bu istıfadan habersiz görünmüş ve «Benden cumartesl günü telefonla izın istedi. Gerekçe olarak babasının hastalığıru gösterdl, kendisine bu izni verdim. Genel Müdür halen tstanbuldadın demişür. (Arkası Sa 1. Sü. 2 de) Iktisadi Araştırmalar Tesisi tarafından Büyük Tarabya Otelinde düzenlenen «Türkiyede tktisadî Plânlama Semineri» nin dünkü oturumunda bir konuşma yapan Devlet Plânlama Teşkilâtı Tetkik ve Tahlil Şubesi Müdürü Nejat ölçen, Devlet Plânlama Teşkilâtının önünde kamu sektörüne ait 4082 adet projenin mevcut olduğunu ve bunların gerçekleştirilmesi için 25 milyar liraya ihtiyaç bulunduğunu söylemistir. ölçen, 196465 yıllan arasındaki bir yıl içinde gıda maddelertnde 9,6 bir artış kaydedildiğini, yatırun gerçekleşme oranmm endüstrileşmemizde en önemli rolü oynayan imalât sektöründe ancaK yüzde 55'i bulduğunu, özel sektörün en çok konut inşaatına önem verdiğini ve bu durumun mahzurlar yarattığını tfade etmiştir. Ayrıca, dünkü oturumda Avrupa Ekonomik Topluluğu tktisadl ve Malî tşler Dairesinden Dr. Hermann Burvard. «Milli Kalkın tnada Dis Tesirier» konusunu mcelemiştir. Dr. Buryard, «Dış tesirlere karşı milli çıkarların ön plânda gözetilmesi eerektiğini» belirterek, «Evvelâ ihracat tesbit edilmesi ve bundan sağlanan kân kullanarak ithalin kısıtlanmaması yoluna gidilmelidir» demiştir. Dördüncü gunun son konuşmacısı, Die Welt gazetesi Başyazan Dr. Heinz Pantzlin, «Tabaneı kalkınma kredilerinin emoiyetsizlik ve şüpheliliklerhıtlen do* layı plânlama teşkilâtı mesnl tutnlmamalıdır. Bunun mesuliyeti iç ve yabancı politikacılara aittir» demiştir. BOĞAZ TRAFİGİ, SİS ÜZUN SÜRE FELCE LĞRÂDI YÜZÜmEN yonu lartışıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «İkinci Beş Sıllık Kalkınma Plâ nının teknik yönleri konulu ulus lararası kollekyum'a dün de devam edilmiş ve «Plânın sosyal yö nü» üzerinde tartışılmışUr. Toplantmm açıhşmdan sonra, Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı Enver Ergun. lkinci Beş Yıllık Plânuı sosyal yönlerinl ele alan bir konuşma yapmış ve söz konusu plânın strateji ve hedeflerini şöyle ta nımlamıştır: «Millî gelirin dengeli dağılma prensipi, ekonomik plâncılan ilerici vergi koymaya. sosyal plâncılan da özel tedbirlcrle. fakir halkın yaşama seviyesini yukseltmeye ve onlara daha iyi kamu hiztnet îeri sağlamaya zorlar.» Enver Ergün, bu konudaki konuj masında devamla, Türkiyede olagelen köklü değişiklıkleri ve bunlann gerektirdiği bilinçli yatırun zorunluluğunu anlatmış, bu konuda özetle şunları söylemistir: •Politik açıdan büyük önem ka zanan köylünün isteklerl 15 yıldnn bn yana her gün artmaktad». Öaha önce var oimayan bir orta ve ortanın altı smıflan şehirlerde mey dana cıkmıştır, gelişen ekonomiye paralel olarak teşkilâtlanan işçl, derin ve güçlü kökler kazanmıştır.» • • •• SİSİN DAĞILMASINI BEKLEYENLER Kadıköy'den. Karaköye ılk vapur saat 9.20 de îînceki gece saat 23 den itibaren Bogazı ve li(|manı kaplıyan kesif sis ancak dün sabah sa kalkabilmiştir. tskelede bekleyen 10 a yakın vaat 9,15 de açılmış ve bu yüzden şehrin Ana purun yolcularının meydana getirdigi turnike kuy doln ve Rumeli yakaları arasında vapur seferle ruğn ise Kadıköy Evlendirme Daıresinin önüne ri yapılamamıştır. kadar uzamıstır. Pek çok kimse Üsküdardan KaSehrin havatını büyük ölçüde felce nğratan bataşa geçmek istediğinden Csküdar yoln trafiği sis yüzünden sahil yollanndaki kara trafiği de de karışmıştır. İzdiham yüzünden Kabataştan aksamış, vasıtalar (arlarım yakarak yola devam Köprüye ise vasıtalar ancak bir saate yakın bir edebilmislerdir. sürede olaşabilmişlerdir. Acıklama «Son gunlerde gazetecl Ilhamı Soysal'ın dövülmesı olayını Silâhlı Kuvvetlere mal etmeye yeltenen yayınlara rastlanroaktadır. Her şeyden önce Türk Sılâhlı Kuvvetlerının kanuna ve görevıne bağlı olduğu bilıumelidır Olayın adalete ıntikal ettiği öğrenılmıştır. Adalet organları ise bağımsız ve her çeşıt tesırden uzaktır Her suç adalet ölçüsünde tesbit edilen suçluva aitür Adalete intıkal eden bir konu üzerinde tartışma açtnak hem kanuna aykırı ve hem de adalete hürmetsızlık olur Bu çeşıt yayınlan yapanların başka bir maksat taşımadıkları takdırde her milliyetçi TürU vatandaşı iibi adaletl sabtrla b?klemelerinin gerekeceSını umUml efkâr ve Silâhlı Kuvvetlfr önünde beyan edenz.» CHP Haysiyet Divanı komünistlik isnad edenleri mahkemeye verecek ÖZER ÖZTEP bildiriyor MALATYA Türkiye tşçi Partisinin 2. Genel Kurulunda konuşan hatipler, kendilerine isnat edilen «Komünistlik» damgasını şıddetle reddederken Malatya Cumhurıyet Savcıhğı da vcdı TtP'li hakkında adli soruşturmaya başlamıştır. TİP Genel Başkanı Aybar ile delegelerden Şükran Kurdakul (tstanbul), Uuşet Aslan (Muş), Âdil Bayn (Ayvalık), Hüseyin Kiraz (Urfa), Hüsamettin Güven (Zonguldak) ve Mehmet Taşkesen'in (Maraş) yaptıkları konuşmalarda TCK'nun 141 ve diğcr maddelerine aykın harekette bu lunduklan iddia edilmektedir. Önceki gece saat 24'e fradar devam eden ve dün âabah da saat 9'dan itibaren çahşmala rına başlayan kongrede Içel delegesi Zekeriya Kayaselçuk, heyecanlı bir Itonusma yamış ve «Türkiyede sosya(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) "TÎPT Sorular ve cevablar Enver Ergun'un açıklamasından sonra. lngiliz Profesörü Berril'in yönettiği toplanüda, sorular ve ce vaplar şeklinde yürütülen tartışma bölümüne geçilmiştir. îlk olarak eski plâncı Nejat Erder söz almış, plânda gerçekten ge çerli tedbirler bulunduğunu belir terek şöyle konuşmuştur: «Hükumetin ekonomik politikası bellidir. Bu bakımdan acaba plâncılar, bu tedbirlernı gerçekleş mesi için hükumeti ikna cdebilmiş ler midir?.» Plânlama baş danışmanı Holândalı Profesör Tinbergen de, özellikle işsizlik konusu üzerine dikkati çekerek, «Daha fazla işçi istih dam edilecek projelere gidilmesini. öğütlemiş ve ilgililerden, •hâlen Avrupa'da çalışan Türk işcilerimn dönüşlerinde memlekete tekrar m tibaklaruıı sağlamak için ne gibi tedbirler almdığını sormuştur. Fransız ekonomisti Tomiche de, sendikaların, plân hazırlanışında katkıda bulunup bulunmadıklarını, katkılarmın ne olduğunun açık lanmasını istemiştir. Kollokyuma katılan diğer üyeler de gelişmekte olan ülkelerin en önemli meseleleri eğitim ve konut meseleleri üzerinde aydmlatıcı bil (Arkası Sa. ?. Sü. 2 de) Ankara Savcıhğı Buick arabayı istedi ANKARA, (Cumburtyet Bürosu) Gazetecı tlhamı Soysal'ın dovülme olayında kullanılan, Yarbay Racı Tekıne'e aıt Buıck marka otomobılın Ankaraya gönderilmesı ıçın. Savcılık, Akşehir Savcılığına gereklı resmi yazıyı yollamıştır Söz konusu otomobilin, bu hafta içinde Ankara'ya getirilerek gerekli incelemeye tâbı tutulması beklenmektedır. GECEYİ VAPUKDA GEÇİRENLER TAHSÎN BANGUOGLTJ Banguoğlıuna bir hafta mehil verdi ANKARA, (Cumnuriyet Uflrosn) CHP Haysiyet Divanı dün toplanmış ve daha önce Haysiyet Dıvanına verilen Senatör Tahsin Banguoğlu'nun durumunu görüşmüş, Banguoğlu'na savunmasını yapması için bir haf ta mehil verilmesine karar vermiştir. Son kurultaydan bu yana ilk defa toplanan ve tclâl Aşimgil. Necatı Akagün, Tahsin Argun, Hüseyin Atmaca, Mahmut Bozdoğan, Zeki Kumrulu, Nazif Ku rucu, Necıp Mirkelâmoğlu ve Türkân Seçkin'den kurulu yenj Genel Merkez Haysiyet Divanı, dün toplantısmda gündetninde bulunan Senatör Tahsin Banguoğlu'nun durumunu müzakere etmiştir. DÜZCE CtlSAYETt İLE İLĞtLt YENÎ BİR İHBAR üzce cinayetının faillerini 6le geçirmek ıçın 25 bin kilo' metre yol kateden, 3456 kişinin ifadesini alan tstanbul Cinayet Masası detektiflerı dün Bursadan bir tanığı uçakla Istanbula getirmişlerdir. Ismi ve yaptıfı ihbann mahiyetini gayet gizli tutan detektifler, tanığın ifadesini, kurduklan gizli bir karargâhta almışlardır. Bütün istihbarat kaynaklarını harekete geçiren tajıkikat yöneticileri, Turk polis tarihinde ilk defa bir tanığa böylesine önem vermişlerdir. Bikinili sarışın kızın cesedi morga kaldınldı Boğazı beyaz eşarpla sıkılarak öldürüldükten sonra Silivrinin Selimpaşa köyü Harmanlar mevkiindeki bir tarlaya gömülen genç bir kızın cesedi bulunmuştur. Üzerinde siyah ipekli kumaştan çift parçah ve yeşil çi çekli bikinisi ile önce çarsafa sarılan ve sonra da şeker çuvalına konulup gömülen kimliği meçhul cesedi, Ali Akçay adındaki köy (obanının köpekleri ortaya çıkarmışlardır. Adapazarı olaylarmm sorusturması TMTF Kongresinin usulsüz sayılması ihtimali belirdi ADAPAZARl (Sükran SONER bildiriyor) TMTF'nun 21. Genel Kurulunda çıkan müessif olaylarda birbirinde nşikâvetçi olan 9 kişi dün Aslıye 2. Ceza Mahkemesınde yargılanmışlardır. 27 Mayıs Millî Devrim Derneği Başkanı ve eski CHP milletvekili Burhan Akdağ, Tarık Benli, Kongre Başkanı Hüseyin Günday, Komiser muavını Hasan Sönmez ile kongreyı basan gruptan Ahroet Kalkan, Atillâ Akman, Kemal Çevik, Nnrettin îspir ve Orhan Ünal yekdiğerlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi olmuşlardır, Duruşma, yeni şahitlerin çağırılması ve istenılen evrakların temini için duruşma 18/1/1967 tarihine tehir edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) D Bir yabancı mı Acheson, Kıbrıs için «Taksimy> tezini savundu VVASHtNGTON SALEM, North Carolina (AP) B. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Dean Acheson. geçenlerde yaptığı bir konuşmada, Kıbrıs için en iyi çözüm yolunun taksim olduğunu soylemiştir. Eski Dışişleri Bakanı, bunun gerçekleşebilmesı için de, Kıbns Rumlarının lideri Başpiskopos Makarios'a birinin «baskı yapması» gerektiğini ifade etmiştir. Acheson bu görüşlerini, 27 ekimde Salem Kolejinde düzen(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) San saçlannm kesilisi, el, ayak tırnaklarmın gayet muntazam olu şu, uçuk pembe oje ile mam'kür ve pedikürlü bulunuş,u, üzerindeki mayonun durumu, genç kızın bir yabancı olması ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Silivri ve civanndaki köylerde yapılan soruşturmada, eşkali verilen 1.60 boyunda 1620 yaşlarında, sarışm yeşil gözlü kayıp kızlar aranmış, fakat böyle bir kızın kaybolmadığı tesbit olunmuştur. Tahki katı yönetenler kimliği meçhul kı zın başka bir yerde öldürüldüğü ve sonradan olay yerine getirilip gömüldüğüne kanaat getirmişlerdir. Cesedi muayene eden doktor, ölümün bir ay önce vukua geldiğine dair rapor vermiştir. İlgililer Silivri, Celâliye, Kumburgaz ve yakınlarmdaki otel, motel ve kampinglerde eşkale uygun bir kızın kalıp kalmadığmı tesbit için harekete geçmişlerdir. Otopsi sonucu tstanbul Morg Müdürlüğünde meçhul genç kızın üzerinde yapılan otopside. ölümün boğazı stkılmak suretiyle vukua geldiği, Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Bir AP Senatörü: «.Amerika'yı kalbten selâmlıyorum» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısmda günderr dışı bir konuşma vapan AP'h Senatör Ziya Termen son günjerde beliren Amerikan aleyhtarhfina ve TtP kongresine sunu'an raporda Türk halkmı Amerikan uükumeti aleyhine bovkofa dâvet eden bölüme çatmıştır Termen «Amerikavı kalbten selâmlıyonım Mazarratına şahit nlduğum an Amerika düşmanı olacağım» demiştir Millî Birlik Grupu adına deprem böİResindeki "ezisınden dönen Haydar Tımrknnsıt Kı^ıiavın bu bölgede iyi teşkilâtı olmama Arkası Sa. 7, Sü. 3 te 14 dolarla dünya seyahatine çikaıı bir lngiliz ... NAZAR DEĞMESİN!.. 402 BIN LİRfi fiLfiCAKLAR Spor Toto'da iki kolonda 13 tutturarak 492,435 lıra kazanan 60 yaşındaki Bayan Eşref Yararbaş ile ortağı ve komşusu 35 yaşındaki Beyhan Savunlu «Toto'yu is olsnn diye oynadık. Eskişehirspordan başka takıraı tanımıyoruz» demışlerdır. Talihlilerden Eşref Yararbaş, parayı aldıktan sonra hacca gideceğını soylemiştir. Resimde toto talihlısi iki bayan Beyhan Savunlu (solda). Eşref Yararbaş (sağda) görülüyor. Foto: Eskışehir karaborsacılık yapmış SAN FRANSKCO, (AP) Cebinde yalnız 14 dolâr olduğu halde dünyayı dolaşabileceğine dair 28 dolâr bahse giren 20 yaşında bir İngiliz şenci dün vapurla San Fransisco'ya gelmiş ve hiç bir mahçubiyet hissetmcksuin Turkiye ve diğer ülkelerdeki maceralarmı anlatmiştır. Arkası Sa. 7, Sü. 1 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog