Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

İlkoku] Öğretmenleri ve Öğretmen Okullaruun D İ K K A T İ N E ! İlkokul müfredat programı taslağına göre uygulanmıs yıllık ve ünite plânlari EĞİTİM ve ÖĞBETİMDE PLÂN Yazanlar: İSA YAVÜZ Bolu hköğretmen Müfettis* NEZAHAT SAVUZ Öğretmen 376 Sahife Fiatı 10 lira Odemeli gönderilir. OKAT YAYINEVİ Ankara Cad. 45 P. K. 1017 İstanbuL umhurive 43. yıl soyı 15200 KURÜCUSU:CTJNUSNADİ Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbuJ P o s t s K u t u s u : tstanbul N o 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 42 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 a m Kaybomn Tren redillr Hiçbiri akla gelm veremiyecekt Bu seriden birer romandır Sah 22 Kosım 1966 TiP Kongresinde iKiNCi BEŞ YILLIK PLANIN STRATEJİSİNİ İNCELEYECEK T | M İ | A P f l A l l CHP'ye çatıldı MALATIA, (özer ÖZTEP bildiriyor) Türkiye Işçi Partisinin büyük kongresinin ikinci gününde ittifakla alınan bir karar gerefince Vietnamdaki savaş snçlularını yargılıyacak uluslararası mahkemeye bir telgraf eekiiecektir. Bu telgrafta TİP II. Genel Kongresinin kendilerini , destekledikleri belirtilecek. tir. Bu arada sabah saat 9 da TÎP Genel Başkanı Mehmet A)i Aybar, beraberinde Genel Sekreterleri Cemal Hakkı Selek, Rıza Kuas ile milletvekili Kemal Nebioğlu olduğu halde Malatya Valısı Ali Rıza Aydos'u makamında ziyaret ederek Malatyalıların (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) I IIIUt#|{JCİ|* ULUSLARARASI KOLLOKYUM ANKARADA TOPLANDI Plânlama bir müşavirlik faaliyelidir ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ikinci beş yıllık kalkınma plânmın stratejisini incele"mek üzere dün çalışmalarına başlıyan «Uluslararası Kollokyum» da konuşan Devlet Plânlama Teşkilâtı Başdanışmanı Prof. J. Tinbergen «Kendi kanım olarak, plânlamanın bir müşavirlik faaliyeti olması gerektiğini önemle belirtirim. Şunu da eklemek isterim ki, politika kararlan alma oluşumunun düzenli ve etkili olabilmesi için, bilhassa günlük kararlara Plânlama Teşkilâtınca çok fazla müdahale edilmemesi gerekir» demiştir. Prof. Tinbergen, konuşmasının Başbakan Süleyman Demirel'e ayırdığı bölümünde şöyle demiştir: «Devlet Plânlama Teşkilâtı Başmüşavtri olarak ve eminim ki Devlet Plânlama Teşkilâtı mensuplan ve battâ Kollokyum'un hislerine tercüman olarak, burmda bulunmanız ve yaptığınız konuşma için minnettarlığnnı mramak isterim. Sizin sorumlusu bulunduğunm hükümet faaliyetlerinin plânlama ya ihtiyacı vardır. Plâncılar görevlerini yapabilmek için ki kolay bir is değUdir özeUikle ken disi için çabştıklan Hükümet Başkanınm şahsî ilgisine ihtiyaçlan vardır. Şahsen burada bulunmakla, onlara ihtiyaçlan olan de» teği vermiş bulunuyorsunuz. Plânın uygulaması, sizin nezare tiniz, koordinasyonunuz ve vereceğiniz ilhamlann içinde Bakanlar ve Bakanlık Dairelermce vörütülür.» Plânlamanın, Müşavirlik yetklsi içinde, ileriye bakış, belirli b«defleri tesbit ve ana lcra akımlarını koordine etmek faaliyetlerini kapsadığını bellrten Prof. Tinbergen, «Bu anlamda plânlama, hükümet politikasının özünfl ve kapsammı herhangi bir şekilde önceden kararlaştıramaz. Bu konuda kararlar almak hükümetin sorumluluğudur» demiştir. Prof. Tinbergen konuşmasına şöyle devam etmiştir «Hükümetin politika tercfld her ne olursa olsun bu daima memleketin gelecekteki refabjoı, (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) IMlFnun Genel Kurul toplanhsmda kavga çıktı 15 yaralı var Bakır cevherleri konusunda gensoru reddedildi ANKARA (Cnmhnriyet Bfirosn) Millet Meclisinde dün Ağn Milletvekili AMülbari Gündoğan (CKMP) nın Karadeniz bakır cevherleri ile ilgıli gensoru önergesı AP lilerin oylariyle reddedilmiştir. Önergesi konusunda söz alan Akdoğan, cevherlerin işletilmesinin bir Amerikan firmasına verıleceğini ifadeyle «bn konnyla ilgili olarak bir Amerikan fir" masının M bin dalara proje yaptınlmıştır. Bn, rfişvet mahiyetindedir» demiştir. Akdoğan, ürettiğimiz bakırlardan yurt dışına ihraç ettiklerimizden yılda 30 milyon dolar dö (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) OECD Genel Sekreteri de ödeme dengesınin bozuiduğunu bildirdı O "Plân fıazırianırken Hukumetin çıkaracagı engeller fıesapianmalı,. tktisadi Araştırmalar Tesisi tarafından düzenlenen «Türkiyede İktisadî Plânlama» konulu seminerin dflnkö oturuta lannda; releneklerle iktisadi kalkınmanın ilişkileri, kalkınma hızı ve yatınm öncelikleri konuları üzerüıdeki görüşler tartışılmıştır. Berlin Serbest Üniversitesi Sosyo'.oji Doçenti Martin Pallman, e k..lKnma plânlarında sosya' l"' celierin anlamı konusundala kcn fcransmda özetle şunları söylerrittir: «Gelenekleri iktisadi kalkınmayı ençelliyen ve destekliyen toplum'.ar rardır. Plân yapılırken nb jektif hedefler tesbit edilmeli, kültürcl durum tarihsel gelişmslerle ineelenmeli. siyasî durum yani hükiimetin pratikte çıkaraca jh ençeller çözönünde tutulmalıdır. Az çelismis üleklerde olâıı ka\Tayıcı ve Kelişmeyi canlandvncı olmalı, sosyal birliği saflıvacak hedeflere sahiu bulunmalıdır. Bundan dolayı plân sosval ^nfrastrüktürü optimum seviyede saflıyacak gayelere sahip bulnnmalıdır. Mflli seviyede plânlamanın, bölgesel ve beynelmüel plânlama kadar önemli oldufu hiç bir zaman akıldan çıkanlmamabdır.» Konıeransçı daha sonıa Kendısine vöneltilen soruUn cevaplandınnıştır. Demokratik plânlamanın ferdin hürrivetlerar kısıtlamadan vapılıp vapılamıyacafı *°" nusundakı soruva Konferansçı & zetle: «Sadece ıstihsal razlasına yol açacak istihlâkin düzenlenmesinde ferdi hürriyetlerin bsıtlanmasının düşünülehileceğini. de(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Beş grevden biri anlaşma ile sona erdi İZMİR Tümgıda Sendikasınm îzmirdeki beş nebati yağ ve margarin fabrikasmda 11 günden beri uyguladığı grev, bugün bir fabrikada anlaşma sonucu durdurulmuştur. Diğer dört fabrikada ise grev devam etmektedir. İşçi ve işveren temsilcileri anlaşma gereğin ce toplu sözleşmeyi imzalamışlardır. Toplu sözleşmeye göre, 950 kuruş olan asgari ücretler, 16 liraya çıkartılmış, bunun dışında kıdemi beş yıla kadar olanlara seyyanen yüzde 70, on yıla kadar olanlara günde 500, 15 yıla kadar olanlara 550. 15 yıldan yukan olanlara da 600 kuruş zam yapılmıştır. tşe yeni girip de sendikalı olan işçılere de yüzde 15 zam kabul edilmiştir. Toplu sözleşme 1 ağustos 1966 ta rihinden itibaren yürürlüğe girecek ve geçmiş farklar derhal işçiye ödenecektir. P A n Ekonomik Perst \M U Pektifler Komite * ^ sinin hazırUdıg» ve Ttirkiyenin de ekonomik durumuna değinen raporun dün özetini vermıştık. 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Pariste yapılacak Bakanlar Konseyine sunulmak üzere bir muhtıra hazırlıyan O.E.CJJ. Genel Sekreteri Trorkil Kristen^en'in Türkiyenin ekonomik durumunu eleştiren raporu da dünkü haberimizi doğrulamakta ve Türkiyeye Yardım Konso siyumunun çalışmalarından söz açmaktadır. Kristensen raponınun Türkiyenin ekonomik durumu tle ilgili kısmmda, Türk ekonomisinin gelişmesinin memnunluk verici olduğu, iyi bir rekolte alındıgı büdirildikten sonra şöyle denilmektedir: (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) SAZLI, DANSLI PROTESTO T iirk Şoförlş Genel Merke• zi dün sabah Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetini pro • testo etmek için, sazlı ve dansözlü bir protesto gösterisi yapmıştır.Cemiyetin soförlerin esnaf sayılmasına sebep oldufn ve çalışma karneleri ile de baksız para topladığı ileri sürülmektedir. Gösteriye katılan iki kamyondan biri, «Şoför ağaiarının pavyonlarda eğlenişini» di^eri de «şoförün evinde kuru fasnlye kaynalışını» temsil etmektedir. Vatan cadde sinde başlıyan gösteri. Taksimde sona ermistir. 5 Tekniker öğrencisi tevkif edildi Tekniker'lerın «son ikaz» adını verdikleri hâdiseli protesto yürüyuşu sırasında nezaret altına alınan 27 oğrenciden dün 5 i sevkedildıkleri 5. Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif edilmişlerdır. «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerî Kanununa muhalefet ve po" lise fiilî mukavemet» iddıasiyle tevkif edılen oğrenciler şunlardır: Şahabettin Koçak, Toncer Ateş, Mesnt Gamsız, Mustafa Tılmaz ve ömer Tosungil. Soysal'ın dövüldüğü araba lâboratuvarda incelenecek ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Gazeteci llhamı Soysal'ın dövülmesı olayı ile ilgili sorusturma, Yarbay Racı Tekin'in Buick marka otomobilinın bulunmasından sonra, yeni bir saf haya girmiş ve Ankara Savcılı(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Bölükbaşı ikna heyetine «Hayır» dedi ADANA Önceki gün Seyhan Baraj gölünde 12 ördek vuran ve çok neşelı görünen Osman Bölükbaşı, kendisinı ikna icın Ankaradan gelen MP heyetine «Genel Başkanlığa dönmiyece|ini» söylemiştır. Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, ava kendisini, «İkna» için gelen heyetle birlikte çıkmış, bu arada uzun uzun görüş meler yapılmış, fakat Lonunda da «Hayır» demiştir. Bölükbaşının Genel Başkanlığımn hukuken devam etmekte olduğunu söyliyen MP Gen«l Merkez Heyeti, önceki aksam geldikleri otomobillerle şehrımızden Anka j raya dönmüşlerdir. EFE'YI KAYBETTİK C umhuriyet, kuruluş yıllarından beri çalışmakta olan bir mensubunu daha kaybetmistir. 43 yıldan beri gazetemizin mürettiphanesinde çalişan usta mürettip Ahmet Efe Pazar gecesi sabaha karşı hayata gözlerini kapamiştır. Efe'nin cenazesi öğle namazını müteakip Nuruosmaniye Camiinde kılınan namazdan sonra eller üzerinde soft defa Cumhuriyet'e getirilmiş ve yıUarca emek verdiği mürettiphanenin öntinde yapılan vakfeyi takiben Topkapı Mezarlığına defnedilmiştir. Merhum arkadaşunıza rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Fotoğraflarda Ahmet Efe ve cenaze toreni görülmektedir. Kurulun 9 gunkU çalışmalannda çıkan olaylara Ko:ıgre Başkanı Hüseyin Günday'm Ankara Üniversite&inden Nacı Özdemir grupunu meşru delegasyoB olarak kabul etmesi üzerine patlak vermiştir. Saatler 15.50'yi gösterirken delegelerin arkasında bulunan ve (iinleyicılere ayrılmış olan yerden gayrimeşru Orhan Ünal delegasyonundan bir kişi ayağa f.rlamış ve sandalyelerden birini kaparak Başkanlık Dıvanına hücum etmiştir. Onu üç kişinin takip etmesıyle salon bir anda karışmıştır. Olaylar daha sonra sokaklarda da devam etmiştir. Delege oîmayan Ankaraülar ile delegeler arasında çıkan oluylar polis ve itfaiye gruplan tarafından bastırılabilmiştir. Tekrar toplanan kongrede Ünal taraltarlan salonctan çıkartılmıştır. Kongre Başkanı Hüseyin Günday, Atatürk'ün Bursa Nutkunu okumuştur. YARALANANLAR Kavgada; Taylan Benli, Yahya Köksal, tzzet Ünlü ve Bedri Demir adlarındaki oğrenciler vücutlarınm muhtelif yerlerinden yaralandıklarından hastaneye kaldırılmıslardiE. JDiger yarahlann tedavilerı ayakta yapılmıştır. Bu arada kongrede dlnleyici olarak bulunan eski CHP Milletvekili ve 27 Mayıs Milll Devrim Derneğı Başkanı Burhan Akdag ile Kongre Başkanı Günday da yaralananlar arasmda bulunmaktadır. İFADELERİ AIJNANLAR Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen Burhan Akdaf, Tarık Benli, Hüseyin Günday, Mithat Çevik, Kemal Çevik, Ahmet Kalkan, Orhan Ünal, Nurettin îspir'in ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardır. JOHN F. KENNEUY Sakarya Valisi Ertuğrul Ünlüer «Bu sahıslar için suçlu veya sanık tâbiri kullanamayacağım. Buna ancak mahkeme karar veOrhan ERINÇ recektir» demiştir. Bu arada ifadesi alınanlardan Belediye sınırları içinde ticarl. sınai ve meslekl faaliyette bulunan özel Kemal Çevik, «Ben sizi tanımıve tiizel kişilerden ahnmak üzere «meslek vergisi» acU altında yorum. Faruk Sükanla görüşmek yeni bir vergi ihdas edilecektir. Meslek ve vergisi'ni öngören ve tçişlerı Bakanhğı ile Maliye istiyorum» diyerek elini polisin (Arkası Sa. 7, Sü. 5 dc) Bakanhğı tarafından hazırECEVIT EGEDE lanmış olan «Belediye Gelir* leri Kanun Tasarısı» Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. Meslek Vergisinin kapsamına, a(DIŞ HABERLER SERVİSİ) çık karpuz sergisi, manav ve ANKARA Ziraat Bankasının DALLAS Amerikanın 35. bakkal dükkânı sahipleri, yaknruluşunnn 103 üncü yıldöBaşkanı J. F. Kennedy, üç yü zıhanesi olan avukat, mimar, nümü dolayısiyle bankanm önce bugün, Dallas'ta, Warren mühendis, doktor, kimyager kurucusa büyük devlet adaKomisyonunca Lee Harvey Osve diğer serbest meslek ermı Mithat Paşanın heykeli ÖDEMÎS CHP Genel Sekwald olduğu iddia edilen bir babı ile sanayi ve ticaret sadün Ziraat Bankası Genel reteri Bülent Ecevit önceki akkaatilin kurşununa hedef olahalarında faaliyet gösteren Müdürlüğü bahçesinde ya • şam saat 19 da ödemışte büyük rak hayata gözlerini yummuşkuruluşların sahip ve ortakpılan bir törenle açılmış ve bir törenle karşılanmış, 2500 kıtu. ları girmektedir. Mithat Paşanın kisiliği, yapşilik kalabalık kendisinı «OrtaAradan üç yıl geçmiş olmasına tığı hizmetleri belirten konnşnın solu kahramanı, boş gel Yukarıda behrtilen iş yerlerinrağmen, cinayetin gerçek kahramalar yapılmıstır. de maaş ve ücretle çalişan dra!> dive alkışlamıştır. Ecevıt, manınm Oswald olup olmadığı ko hizmet erbabı ve seyyar es • Ankara Üniversitesine giremeşu konuşmayı yapmıştır: nusu hâlâ zihinleri kurcalamakta nafla. hâlen Kurumlar Veryen öğrenciler dün gece geç «Teskilâttan gelen tazyik bidevam etmektedir. Dün de •Life» gisinden muaf olan bazı ış vakit Hukuk Pakültesinin bah zim nerede oldufnmuzu ve kimdergisi. Kennedy cinayetinde ikin çesinde toplanarak nümayiş yerleri ise meslek vergisi müden yana olduğamuzn batırlatci bir kaatilin varlığından şüphelen yapmışlar ve geceyi fakülte tı, bizi uyardı. Ortanın solonda kellefiyetı dışında bırakılmekte ve soruşturmanın yenilenbahçesinde geçirmişlerdir. olarak hem sağı. hem asın solu. mesini istemektedir. Son bir anmışlardır. tesirsiz hale getirmek mümkün. kete göre, Amerikan kamu oyuİZMİT Turist olarak gelen Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Meselâ tngiltere'de İşçi Partisi nun °b 60 ı Warren Komisyonunun Mnhammed Beşir Ahmet, 1yirmi ciltlik raporundan tatmin iktidara gelinceye kadar parlâdeldi ve Raşit Reşat adlarınolmamıştır. Ancak tenkidler karmentosunda komünist milletvedaki iki Suriyeli, baslarında şısında uyanan tepkinin de fazlakilleri varken ortanın solunda sank ve takke ile dolaşırlarlaştığı dikkatten kaçmamaktadır. ken din propagandası yaptıkolan Ingiliz Isçi Partisi iktidara Meselâ, Dallas Savcı Yardımcısı lan anlaşılarak, polis tarafıngelince, hiçbir komünist roilletWilUam Alexander. «Bu insanlar dan yakalanmış ve Adliyeye vekili seçilememistir. Dnrnm, soru yerine cevapla ortaya çıksalar verilmislerdir. tsveç için de aynıdır. Dünyanın daha iyi ederlcr. demiştir. her yerinde ortanın solundaki İSTANBUL Avrupa Ekonopartiler kazandıkça, komünistmik Topluluğu (AET) TıcaBozulan karar ler kaybetmistir.» ret ve Sanayi Odaları Daımi Konferansı dün baslamıştır. Cinayetin ertesi günü Oswald'ı İki gün sürecek kooferansa herkesin gözü önünde tabanca ile katılan Türk delegasyonuna, öldüren bar sahibi Jack Ruby. hâ BONN Hitler'in Nasyonal İktisadî Kalkınma Tesısı Idalen cezaevinde yeniden yargılanSosyalistlerine halef olduğu ilere Hey»tı Reısı Behçet Osmayı beklemektedir. Dallas Ağır ri sürülen sağcı Millî Demokrat manağaoğlu başkanlık etmek(Arkası Sa 7. Sü. 8 de) Parti, Batı Almanyanın en güçtedir. Heyetin Teknık Müsa • lü üçüncü partisi olan Hür Devırliğını de tktisadî Kalkınmokratlan Bavyera eyalet sema Tesisi yapmaktariır KENNEDY SUİKASTI çimlerinde. mağlup ederek Bav • Dün geceki şiddetli sis yera Parlâmentosuna da temsilVE SONRASI yüzünden vapur seferleri akci sokmağa muvaffak olmustur. DERLEYEN: sanuştır. Sirkeci Harem. BoBonn'daki Bundestag'da hiçbir ğaz ve Karaköy Kadıköy ORHAN DURÜ „ temsilcisi olmıyan iki yıllık N°oseferleri saat 23 ten sonda yaNazi Milli Demokratlar, iki hafTürk Şoför îş Sendikası Kapılamamıstır. 5. SAYFAMIZD'4', ta önce de Hesse Eyalet Meclidıköy Şubesi dun sabahtan itisinde yedi sandalye eld« etmişbaren «Dolmuş fiatlanna zam lerdi. yapılması için» Turkiyede ılk 204 sandalye için yapılan sedefa yolculardan imza toplamaçimlerin resmî sonuçijrı şöyle • ya başlamıstır. Bu arada bazı dir: (1963 rakamlan parantez şoförler sefere çıkmamışlar. bir ; içinde verilmiştir.) kısmı da Göztepe, Selâmiçeşme Hıristiyan Nasyonal "• 48^ / ve Kızıltoprak bölgelerinde yolu (47.5) 110 (108) keserek dolmuşların çahsmasını Sosyal Demokratlar • 35.8 / • V • *• „ " 5 e l â h a t t i n GÜLER önlemişler, yolcuları otomobil(35.3) 79 (79) lerden aşağı indirmişlerdir. Ulusal Demokratlar % 7.4 (15 Düzce cinayetf ve soygununa önce,. jandarma, sonra Düzce Emsandalye) Bu yüzden Kadıköy'ün Bağdat Hür Demokratlar '/o 5.1 (5.9) • niyet teşkilâü, .öaha sonr.a, prinıyet Genel Müdürlüğünden bazı mücaddesi guzergâhında oturanlar tehassıs elemaniar ei k(»jmuşîardır. Ancak bürodarçalışan cınayetle(0 sandalye) olayın ilk saatlerinde vasıta rin, hele boy^'soypınjıft.'Sş kâr^ğı ve gbrgü ufRgi bulunmıyan bır sıkmtısı çekmişler, bilâhare (Yorumumuz üçüneö sahiolayın, bürolarrrt^ai dışarı cjfcmn^m sadece duymıklan ve gördukl«t1 İETT otobııslerinin takvıvesı ve fede, «Dünyada Bngün» ıttila yetinen mUtehassıslar, ^pkifcat ilerledikçe' çaresizlik içinde k»lBu 1 (Arkau Sa. 7. Sü. 5 de) tunanda). ' *rillr" \ "'|%ı%w t (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ADAPAZARI, (Şükran SONER bildiriyor) TMTF'nun 21. Genel Kurulunun dünkü oturumunda Ankara Üniversitesi Talebe Birliği delegasyonluğu yüzünden çıkan kanh arbedede 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralanmıştır. Ankara'dan bir gün önce gelen Orhan Ünal grupunun sebep olduğu olaylarda masa ve sandalyeler havada uçuşmuş, yakalanan 8 kişi ilk sorgularından sonra serbest bırakılmıştır. arttırmak için meslek vergisi ihdas ediliyor Belediye gelirlerini «Ortanın solu komünizme karşıdıry> Kennedy suikostinin üçüncü yıldönümü Şoförler zam için yolculardan imza topluyor Almanyâ'dâ neo Naziler yeni bir zafer kazandılar Düzce cinayeti ile ikjilj olarak 3456 kişinin ıferçfesi alındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog