Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

5> ŞŞAHESER ROMANLARÎ En Buyök Yazarlann En Güıel Eserleri <j.R ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR 2 1 HARP VE SÜIH 2 DlRlLlS'te» sonra * TOLSTOY'un 3 cü büyük romonı.' KAZAKLAR Yaldızlı kabartma Yazann sanatını en jyi belirten eserlerinden biri! O V E l Y A V I N E V I 53 umhuriyef 43. yıl sayı 15199 KURUCUSU: YUNÜS NADt Trlgral ve m e k t a p adresfc C u m h u r i y e t IstanbuJ P o s t a K u r u s u : tstanbuJ N o 2 4 6 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 1 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 okul öfcretmenleri ve Öğretmen\pkullarının I K K A^« İ N E ! dat pnpanu taslağma ış yıllık veMjnite plânlan ÖĞRETİMDE cılth b e ş renk ofset cpkpt kanh 1? S I. Pazortesi 21 Kosım 1966 Odemelı YIS 1017 Istanbul. dengeside bozuldu güîü'p" geçeriz ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Perspektifler Komitesinin hazırladığı ve sekreterya içinde sayıh kişilere dağıttığı bir raporda, Türkiyenin genel ekonomik durumuna da değinmekte, «Ödemeler dengesinin vahim bir sekilde bozulduğu, altın ve döviz stoklannın son derece alçak bir düzeye düştüğü» belirtilerek ithalâtın frenlnmesinin gerekebileceğine işaret edilmektedir. ECEVİT İZMİR'DE KONUŞTU: ÖZER ÖZTEP bildiriyor MALATYA Dun sabah Renkli Sinemada başlıyan Turkıye tşçi Partısının ikinci Genel Kurul toplantısında konu şan Genel Başkan Mehmet A 1 Aybar, «Başbakanın tehdit1 lerine sosyalistler gülüp geçerler. Çünkü biliriz ki, halkların uyanışını, özgürlük yolundaki mücadelesini, sosyalizmin gelişmesini durdurmak, kimsenin gücünde değildir. Başbakanın sosyalistlerin ihanet ıçinde olduklanna ^air sözlerine gelince: Bir sosyalist partinin lideri olarak bunlan aynen Başbakan'a iade ederim» demiştır. Aybarın konuşmasmda suç unsuru olduğu iddıa edümiş ve demeç Savcılıkça ıncelenmeye başlanmıştır. Kendisiyle goruştügumüz bir yetkılı haberı doğrulamış ve «konuşmayı inceliyoruz» demıştır. Çetın Altan'ın divan başkanlığina seçıldıği Genel Kunıl, hep bir ağızdan soylenen tstiklâl Marşıyla başlamıştır. Tahminlerin akslne kongre şehirde hiç bir tepkl ile karşılaşmamış ve Malatyahlar muhtelıf illerden gelen 200'ün üstündeki TİP1İ delegelerle Ugilenmışlerdir Kongreye muhtelif teşekküllerden ve şahıs'ardan başan telgrafları gelmiştir. Bu arada en çok alIArk9«ı Sa 7. Sü. « da) OECD Ekonomik Perspektıfler Komitesinin hazırladığı ve 10 kasımda Paris'teki Sekreterya ıçmde az sayıda kışiye dağıttığı raporun Türkiye ile ilgili bolumünün giriş kısmında şoyle denılmektedir : «Net olarak ortanın üzerinde bir tanm üretimi ve diger sektördeki hamlelerle birlikte ekonomik faaliyetlerdeki relisme son aylarda hızlı olmnstur. Fiat istikrarını sağlamak için alınan tedbirler bir dereceye kadar basarılı olınus, bununla beraber ödemeler dengesi vahim sekilde bozulmus, altın ve döviz rezervleri son derece alçak bir düzeye düşmüstür.» Aybar: "Demirel'in Türkiyenin ödeme tehditlerine #f OECP raporu TIP GENEL KURULU TOPLANDI AP Ankara Kongresi kavgalı geçti DİVAN BAŞKAN1 rÜKSEL MENDERES, BABASINDAN BAHSEDİLMESÎNE İZÎN VERMEDt SÜLETMAN DEMİREL ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dalet Partisinin, Gölbaşı Sinemasında, dün yapılan Ankara ll Kongresi elektrikli bir hava içinde baş lamıs, bir deleğenın Adnan Menderesten söz açması üze rine, Kongre Başkanlı|ına seçilmiş olan Yüksel Menderes, «Sadet dışında tecavuzlerde bulunulmasına, burada aramızdan aynlmış olan kımselerın lsımlerının ıstısmar konusu yapılmasına tnu saade edemem, kendılenrıın bahsetmekte oldukları Türkiye Cumhunyetının eski Başvekılı Adnan Menderesın kımsenın sıyanetıne ıhtıyacı yoktur» demiştir. Kongre Başkanlık Dıvanının seçımı sırasında, tartışmalaı ve kavgalar olmuştur YukseJ Menderesın Dıvan Başkanlığına seçılmesını Isteyen bır Snergenın okunmasından sonra, buyuk sev gi gosterılerı başlamış ve bu 6nerge oylanarak 210 oy almıv tır. Turhan Kapanlının başkan hğını teklıf eden dığer bır öner genın okunmak ıstenmesı ise de legeler tarafından tepkl tle kar şılannm, onergeyı okuyan gorevlı «Kahalanmıs», bunun üzerıne AP Genel Idare Kurulu uyesı Vedat Alı özkan kursuye gelerek, önergenın oylanmasının bır usul meselesı olduğunu ızah etmeye çalışmı$tır Ancak delegeler, Özkanı da ayakta protesto etmışler ve netıcede soz konusu onergeyı oylatmamışlardır. Yukse! Menderesın Başkan se çilmesınden sonra, kendısının Kongrede ounadığı gorulmuş ve evınden Sınemava gelmesın» kadar yarım saat beklenmıştır. Yuksel Menderes Sınema kapısından ıtıbaren omuzlar» alı> narak, sevgı gosterılerı arasında Başkanlık Dıvanının bulunduğu sahneye getirilmış ve Kongre bdylece başlamıştır. Bu olaylar sırasında çıkan bır kavgayı da, kavgacılıgı ile tamnan Mılletvekilı Hamıdo onlemıştır (Arkası Sa. 7. Sü. 3 det OSMAN BÖLÜKBAŞI îkna heyetinin Bölükbaşıyı istifâdan caydırdıgı sanılıyor ADANA. (CnmhorİTft Bürosu) Genel Başkanlıktan çekildikten aonra sehrimize gelen M.P Ankara Milletvekili Osman Bölükbssı'yı «Ikna Heyeti» Sneeki jece şehrimiıe gehniş ve kendisiyle derhfil temas kurmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Man sur Ulusoy, Genel Sekreter Fehmı Cumalıoğlu, Genel Kurul Uyesi Memduh Erdemir, Oğuz Tuzün ile Millet Partisi Meclis Grupunu tpmsilen de Ismail Hakkı Akdoğan, Hüseyın Yapıcıoğlu ve Mesut Ozansudan kurulu heyet, ıkı otomobille geç vakit Adanaya geldikten sonra Bolukbaşıyı misafır bulunduğu (Arkası Sa. 1, Sfl. 1 de) "Ortanın Sola bir halk hareketidir,, İZMİR Türkiye'nin sosyal sorunlan» konusunda tzmir özel Iktısadi ve Tıcarl Üımler Akademisinde dun bir konferans veren CHP Genel Sekreten Bülent Ecevıt, «Türkiye hiç bir zaman köle olmamıştır. Türkiye'de asalet, aristokrasi olmamıştır. Böyle bir toplumdan gelen halk, baskıya, zora davanamaz. Dayansa bile verimli olamaz. Osmanlı tarihinde ne zaman baskı artmışsa halk isyanları, ihtilâller çıkmıstır. Bunun için haksızbkları düzeltmeye, dc mokrasiyi yasatmava mecbarnz» demıştır. Buyük bır ilgl gören konferansta CHP Genel Sekreteri Ecevit, gelişinde ve gidisınde dinleyiciler tarafından ayakta dakikalarca alkışlanmıs ve kendisine çok büyuk tezahürat yapılmıştır. Ecevit, konuşmasına Türkiyede İktisadî düzenin bozuk olduğunu ve mutlak değiştırilmesinin gerektiğini bildirerek başlamış ve özetle şunlan söylemiştir: «Memlekette tarrmsal ürünlerin satışında aracıuk yapanlar fireticiden, asıl kıyrneti meydana getiren insandan daha fazla ka(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) A MEHMET ALİ AYBAR llctisadi politika Raporda bundan sonra şöyle devam edılmektedır : «Geçen aralık ayında banka kredilerindeki artısı frenlemek için alınan tedbirlerden bo yana, hiçbir yeni ekonomik tedbir alınmunıstır. Gerçekte, banka krcdileri 1966 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı süresi içindekine göre dafaa fazla artmıştı. (Tüzde 6 ya oranla yfizde 7.3 lük bir artış olmuştur). Merkez Bankasının bankalar sistemine daha büyük yardımda bulnnmasına rağmen, para arzı bir yıl öncesine nazaran daha düsük bir hızIa artmıştrr.» Türkes. «Rejim tehlikede dedi S.4MSUN CKMP Genel Baş' kanı Aalpaslan Turkeş. «Bütün millete ve özellikle iş çevrelerinc ilân ederim ki, Türkiyede rejinı için bir tehlike yoktur» demıştır. Türkeş, «Başbakanın son deraeçlerinde rejimin tehlikede buluııduğunn ve halkm silâhlandmlması gerektigini söyleyereS AP Büyük Kongresinde muhaliflerini baskı altına alarak asıl meseleler den uzaklaşmak ve muvaffakiyetsizliğini örtbas etmek için nazarlan başka tarafa çekmek istediğini» soylemiştir. CKMP Lideri demiştir ki: « Memleketimızde hakikî demokrasinin en büyük düsmanı partizanlıktır. tktidarlar kendilerini partizanlık yolnna bir daha kaptırdılar mı, ne memleket, ne rejim, ne de kendileri bunnn sebep olacafcı ted'rginlik ve felâketlerden kurtulamazlar. Bugünkü iktidar yöneticileri en küçük kademeden en üst kademeve kadar adam kavırma ve partizanca bir tutumun yolundadırlar.» Turkes, Türkiyenin iktısadi polıtikası üzerinde genış ızahat verdıkten sonra hükumet politıkasındaki partizanhŞın piyasa(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Faaliyet raporu: Amerika, AP, NATO, CHP ve Türktş'e çntıhyor MALATYA Türkiye tşçi Partisının İkinci Genel Kurul toplantısında okunan 43 sahıfelık fa aliyet raporunda, Amerika'ya, NATO, Türk îş, CHP, AP ve Anayasa Mehkemesine şiddetle çatılmıştır. Bu arada Türk dış politıkası ile Kıbrıs konusundaki hükumetlerin takip ettiği sıyaset yerilmişttr. NATO Ue Ilgiü kısımda, Türkiye'nin, 1969 yüında sona erecek Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan çıkmaya hazırlanması istenmiştir. Ortanın soluna da şid detle çatan raporda, «CHP Knrultayında ortanın solu grnpanun seçimleri kazanması ilerici, hatta sosyalist diye tanman bir kısım aydmlar tarafından CHP'de yeni hamle. sola açılıs olarak isimlendirildi. Ovsa aslında bu ne yeni bir hamle, ne de sola acılıştır. Tersine, sola. sosyalizrae karşı kesin bir cephe almaktır. Ortanın solu, bağımsızlıktan yana emperyalizme karşı görülmemektedir» denilmektedir. Bütçe durumu «Bütçe gelirlerindeki artış (mart açustos döneminde) öngörüldügünden daha hızlı olmuş <Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) 1 unün n o tı Ö r» IKI DüZCE CiNAYETi: Avrnpa Ekonomik Işbirliği Teşkilâtının hazırladığı rapor Tfirk ekonomisinin durumanu tarafsız gözle inceliyor. Bn raporda ne iktidar'ın fazla iyimser, ne de mnhalefet'in fazla karamsar havası var. Rapor'nn isaret ettifine göre. (eylül ayına kadar) fiat istikrarını sağlayıcı tedbirler basanlıdır. Ancak ödemeler dengesinde bozuklnk «vahamet» gösteriyor. Bununla ilgili olarak altın ve döviz rezervleri de düşmüstür. Gerçekten indeksler incelendiği zaman görülmektedir ki, Tfirkive'de, eylül ayı dahil, toptan eşya fiatları büyük bir artıs kaydetmis değil. 1P65 ağnstosunda indeks rakamı 293 idi, 1966 da bn rakam 294 e çıkmıstır. Buna karsılık gerek 1966 agnstos ve gerekse eylül a\ları mayıs'a oranla ha\li düsüktür. Zira mayısta indeks 313 rakamını bulmuştu. Kısacası, fiat istikrannın boznlması, daha dogrusu fiatların hızlı artması olayı ile henüz karsılasmıs değiliz. Ne var ki bu, yakın avlarda da böyle olacağı anlamına gelmez. Nitekim O.E.C.D. raporunda da belirtilmektedir ki, yatınm harcamalarındaki yüzde 40 artısla birlikte itbalâtta da artıs vardır. thracat ise ithalâttaki tempoyu muhafaza edememekte, bn yüzden ödemeler dengesi bozulmaktadır. Dö\iz stokn ancak iki haftalık ithalâta tekabül ediyor, dolavısivle transfer ödemeleri devamlı kısıntılara nğrnyor. O.E.CJ). nin gdrüsü, özetle. Türkiyede ekonominin hızlanmasına karsılık, bir dengesizlik döneminin basladığı seklindedir. Belki tarım üretiminin bn yıl gelisme göstermesi ekonominin fâsit dairesine girmemizi önlüvor. Sn var ki, eğer simdiden ölçülü tedbir alınmaz ve tarım üretimi gelismesinden yararlanılarak denge sağlanmazsa önümüzdeki aylarda bn dairenin içinde dönmeğe başlamamız mümkün, daha doğrusu mutlaktır. *** SOTSAL OLATI AÇIKLANMALI Arkadasımız tlhami Sovsal'ı baskent caddelerinde güpegündüz kaçırıp dövenlerin k'mliklcri belli oldu ve esrarengiz araba da bulundu. Takın yıllarda Fransa'daki OAS'çılar bn gibi tertiplere girisirler, çarpık isteklerinin karsısındakileri kaba kuvvetle susturma£a çalısirlardı. Böyle olaylar. iç düzeni karısık olan ya da zor ydnetmini yürütmeğe çalısan baska ülkelerde de görülmüstür. Türkive'de tkinci Mesrntıvetin anarsi içindeki yıllan hariç, tedhis yolu genellikle kapalı kalmıslır. 1955 ten sonra partizanlığın zorlamasına raâmen bu vol açılmadı. Birkaç düzmece kaba knvvet denemesi Türk Silâhlı Knvvetlerini daima karsısında bnldu. Soysal olavı ile ortaya çıkan OAS özentisi tedhis'in hesabı Türk adaletinin önünde görülecek ve elbette snçlnlar lâyık olduklarını bulacaklar, Ancak burada bir önctnli noktaya işaret etmek isteriz: Ilhami Soysal kaçırıldığı sırada, bir gazeteci olarak, Genel Kurmay Baskanı Sayın Tnral'ın tutumnnu elestiren yazılar yazmaktaydı. Teshis edilen sanıklardan yarbayla yardakçıları ise ordu mensnbndnrlar ve Genelknrmay baber alma servisinde uzrnı süre çalısmıslardır. Bnnlar bir araya gelince tabii olarak söylentiler genislemekte ve bn söylentiler Sayın Tural'la olay arasında bağlantılar kurulacak sekilde yoğunlasmaktadır. Denilebilir ki, mesele adalete intikal etmiştir; karar, sövlentilerin temelsizliğini, çirkinliğini ortaya çıkaracak, gerçek o zaman anlasılacaktır. Soysal'ın kaçırılısı ve devülüsü yurdumuzda sık sık raslanan basit bir «adam kaldırma» olayı olsaydı biz de böyle düsünebilirdik. Ne var ki Sayın Tnral, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin basıdır ve tüm ordnyn temsil etmektedir. Bu bakımdan olaya açıklık vermek ve söylentileri vakit geçirmeden bir noktada kesmek gerekir. Böyle bir açıklama yapılmadıgı sürece, asker sıvil, hepimizde förülen iç huzursuzluğu devam edip gidecektir. "Beyaz paketjn esrarı Özel surette giden Selâhattin GÜLER bildiriyor DÜZCE Çeşıtli yönieri ile incelenmekte olan Düzce • r a e •a y tınde polısın karşısına «Beyaz Paketin Esrarı» çıkmıstır. Amerikah kadın teğmen Brenda L. Howard'ın nışanlısı Bırol Sayulganla İstanbul'a gelirken ve olay gecesi Ankara'ya dönerken yamndan ayırmadığı «Beyaz Paket», teğmenın bldurülerek susturulması ile ortadan kaybolmuştur. COPLANAN BİR OGRENC1 Teknikerler, coplu polisle döğüştü İHSAN ONTJR Teknikerler Sultanahmet Meydanında saat 11 de toplanmışlardır. Öğrcncıler, ellermde oHaklarımızı verin, evlrneceğiz», «Sağ dediler, sol dediler, arada bizi yediler». «Demirel amca; ben de mi bu hale düşeceğim?», «Süleyman bacanak halimiz ne olacak?», «Bay Süleyman, anarşistler diyor, bizi neden sokağa atıyor», «Dengiz sen teknikten anlamazsın, bırak anlıyan gelsin» ıbareleri yazılı pankartlar ve Teknik Okulların bu lunduğu Ulerin uzerıne kilıtler ahrit l u sılmış bir Türkiye haritası ile yuİktisadî Araştırmalar Tesisi ta.ruyüşe geçmişlerdir. rafından düzenlenmiş olan «TBrkiyede İktisadî Plânlama» seruiİlk ihtar veriliyor nerinın ikinci gününde genellikle Öğrencıler Ayasofya onune geplânda yer alacak sosyal ve ekolince yollarını değıştırmısler ve nomik yapılar arasmdaki ilişklDıvanyolu ile Cağaloğluna gıtlerle toplumun plâna karşı gösmek ıstemışlerdır. Toplum Zatereceği tepkilere değinilmıs ve bıtası Emnıyet Âmırı Yusuf Akbu arada konuşan Doç. Dr Haysu, Toplantı ve Gosterı Yurudar Kazgan, «Geleneklere bağlı yuşlerı Kanununa gore yurujutoplumlarda seviye ve zevkler şun ıstıkametınm tâyın edıldığibakımından geçmişe yakmlık dunı belirtmıstır. Öğrencıler, polisyulduçundan tüketim artmadıeı lenn kurduğu barıkatı yarmışve buna karsılık üretim çoğaldığı için ihracat yolu Ue döviz talar ve Cağaloğluna sapmışlardır. sarnıfu sağlandısından kalkınma Emnıyet Âmın, bu olaydan sonnm sürati yükselebilir» demistir. ra «ilk ıhtar» ı vermistır. Vılâyetin önünde, «Hukumet istıfa, Dun sabahki oturumun ilk tebliğlni Berlin Serbest ÜniversiteMilli Eğıtim Bakanı ı^tıfa» diye sinden Dr. Martin Pallmann yapbağıran Tekmkerler, Tophane'de mış, statik ve geleneksel toplumBoğazkesen yolu ile Istıklâl Cadlarda plânlamanın imkânsız kadesıne çıkmak ıstemışlerdir. dar zor olabileceğini ileri sürerek bzetle şunları sövlemiştir: Çatışma başhyor «Plânlama sosyal bir hareketPohs, Boğazkesenden geçmetir ve sosral hedefleri amaç tulerıne mânı olunca, Teknıkerhtar. Benim görüşüm sudur ki; ler ellerındekı bayrak ve dovızplânlama modern ve dinamik bir lerle yere oturmuslar ve trafıtoplum için kaçımlmaz bir ge> ğı kapamıslardır. Toplum Zabırekliliktir. Bu resmî kanallarla tası polislerı, yarım saat beklevapılmasa dahi modern toplummısler ve yolu açmak ıçm ıhtar larda fert ve gruplar tarafınvermıslerdır. öğrencıler dıredan uv^ulanabilir. Az çelismis ül nınce, polısler hırıken ta'sıt'ara kelerde tonlam ırplpnfklerine «ıki > ol vermek ıçın hareke'e 8«^glkıya ba^lı nMuftundan (eçtnl* (Arkau Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Oramiral Uran yurda döndü Ingıltere ve ABD Deniz Kuvvetlerının dâvetlısı olarak 15 gunluk dostluk gezısinden dun akşam uçakla yurda donen Denız Ku\n7etleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, tngıltere ile tersanelenmızın geliştırilmesi konusunda ışbırlığı yapmamızın mümkün olduğunu söyleyerek, «Denizci denizciye yardım eder» demıştır Amiraller tarafından karşıla* nan Uran. «Amerika ve tngiltere* de yardım konusunda görüşme yapmadığmı» behrtnuştir. Dâvalarını dııyurmak için Teknikerlerin düzenledikleri dünkü yürüyüş hâdiseli geçmiş, polislerle öğrenciler çatışmıştır. Bu arada polis «cop» kullanmak zorunda kaimış, yaralananlar olmuştur. Olayla ilgili 24 kişi de nezaret altma alınmıştır. VİETNAM «Emperyalizmin güçlenen saldırganhğı der.ince ilk akla gelen (Arkası Sa. 7 Sü 5 de) AMERİKALILAR SUSUYOR Cınayetten hemen sonra Brenda'nın Ankara'da kaldığı evın Amerıkah detektıfler tarafından arandığı, bazı eşyasının alınarak Tuslog'dakı merkeze gotu(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Toplumun plâna karşı tepkileri Alman polisi Türk kabadayı grupu ile mücadelede MÜNİH, ( a * ) Alman polisi, Munıh barlarında hâdise çıkaran ve ortahğa dehşet saçan Türk lerden kurulu bir kabadayılar grupunu tesbit etmiştir. Münib Emnıyet Âmiri, «Türk işçileri Münih'i ikinci bir Şikago haline getiremiyeceklerdin» demiştir. Barlarda çıkardıklan olaylardan baska Türk işçi toplantılanna da katılan ve huzuru bozan ka badayılar polisin mudahelesi ile karşılaşmıştır. Turk kadın işçılerinin olumsuz hayat sürdüklerini iddıa ederek yakaladıklan İşçi ka dmlan doven «PankerI» çetesınden sonra. bu yeni tureven kabadayılar polısın şiddetlı tepkisı ile karşılaşmıştır. \ Soysal'ın içinde döğüldüğü araba Ankara'ya getiriliyoı Traktörün çekerek Ankara'ya gotürdüğü otomobü. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İlhami Soysal'ın içinde dovulduğu araba Ankara'ya getirılecektir. Ankara Savcısı dün bu konuda: «Soysal'ın kaçırıldığı otomobilin bulunduğu haberini alır " almaz Konya ve Akşehir Savcılığına gerekli talimatı verdim ve otomobilin Ankara'}a gonderilmesini istedim. Otomobil incelenecektir» | demlştır. (Arkan Sa. 7. Sfl. S de) f ' Ecvet GÜRESİN MİDYAT Batman Gercüş yo lunda önceki akşam soyulan 1 otobüs. 3 kamyon ve 1 pikabın 60 yolcusu. 7 soyguncunun kendilerine gayet kibar davrandıklarını, ellerini ceplerine sokmadıklarını söylemışlerdir. Soygunda 5 bin liraya yakın para toplayan 7 sakînın eşkallerinin tesbit edildiği büdirUmiştir. Jandarma geniş çapta tertihat almıştır. ANTALYA Adrasan açıkfarında batık Sadıkzade sılebının parçalanan demırlennı getırmekte olan Demır motoru, Kemer açıklannda fırtınaya yakalanarak batmıştır. Motorun murettebatı olay ye rınden geçmekte olan Buvuk Korsan motörüne nakledılmış ve can kavbı olmamıştır. İZMİR Izmırde 5 nebatî vağ fabrikasında ısçılerin grev, işverenlerın de loka\t yapması pıvasavı genıs sekilde etkilemıs ve bu arada margarın yafı fıvatlan 7 lıradan 8.50 lirava kadar vükselmıstir. ÎSTANBUL Beraberınde 6 kisilik bir askeri heyet olduğu halde dün sabab Parıs'e giden Millî Güvenlık Kurulu Genel Sekreten Orgeneral Kemalettın (iökakın. Parıs'te dört çün sürecek NATO Askeri toplantmna katılacaklarını ve topl^v eiindemi hakkında bır açıklama vapmaya vetkisi olmadıfını söylemiştir. ANKARA Cumhunyet Senatosu AP Grupn'nun DoSa'daki deprem bölersıne ennderılme«ine karar vrrdıgı hevet dun h^rayuluyla hareket
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog