Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Büyük bir adlî facianın hikâyesi: DREYFUS MESELESi «İtham ediyorum. Emile ZolaBütün kitapçılarda bulunur. Fi. 10 Lira REKTUK Kitap Servisi Nuruosmaniye Cad. 18 Emek İş Hanı Tel: 27 21 58 Reklâmcılık: 4282/12836 umhuri KDRUCTJSü: STJNUS NADİ 43. yı! sayı 15180 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşambo 2 Kasım 1966 rimleri konutaınu bütc işleyen önemli\£seri arasında 5 lira öfatla çıl Üânc Atatürk V Ceyhur r 50/12820 Çanakkale Boğazı'nda Yeni Bir Deniz faciası SENATO VE MECUS ÇAUŞMALARINA BAŞLADI CHP Grupuna Ortanın Sağı hâkim oldıı ' ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) CHF. Meclis Grupu dün toplanarak Başkanvekilliklerine Turhan Feyzioğlu Ue Hilmi tncesulu yu seçmişür. Gruptaki ortanın solcuları Orhan Erkanlı"yı Grup Başkanvekilliği lçin aday göstermişler, Feyzioğlu U0, tncesulu 96 oy alarak Başkanvekili olurken, Erkanh 44 oy sağlamış ve Başkan vekili olamamıştır. C.HJ». Grup Meclis Yönetim Kurulu Ue Haysiyet Divanı üyelikleri grupun or tanjn soluna karşı olan üyeleri ar rasında paylaşılmıştır. Bu arada Meclis Başkanvekili adayı olarak îsmail Arar, kâtiphklere aday olarak Muzaffer Şa miloğlu Ue Kazım Kangal, idareci üye adaylığma Celâl Sungur Geçilmişlerdir. Grup Yönetim Kurulu şu şekUde teşekkül etmiştir: Reşit Ülker, Salâhattin Kılıç, Fennl tslimyeli, Ahmet Şener Coşkun Kırca, Cevdet Aykan, A dil Sağıroğlu, Atıf «oboğlu, MusUfa Uyar. Eski Yöneüm Kurulu üyelerin den olan Şeref Bakşık 45 oy alrrnş ve üyelige seçilememlşitir. Grup Haysiyet Divam ise şu üyelerden teşekkül etmiştir: «Osman Yeltekin, Bekir Tümay. Ahmet Üstün, Öyas Küıç, Emin Erdinç, Gıyasettin Karaca. Hüseyin Avni Akın, Hüseyin İnceoğltı, Hayri Başar.» Ortanın solculan bu sonuçlar karşısmda ortamn soluna karşı o'an Peyzioğlu grupunun çok «katı» davrandığını ileri sürmüşler, Yönetim Kuruluna bir tane olsun ortamn solunda üye alınmamasını tenttid etmişlerdır Ortanın solcuları seçimleri «kontr • kurultay» diye adlandırmışlardır. (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Derince orabo vopuru bir Rus şilebi ile çarpışaruk bollı Gemide bulunan 6 kamyon, 3 taksi ye bir otobüs sulara gömüldü. Ölü sayısı belli değil Çanakkale Eceabat arasmda çalışan Hayri Kaptan idaresindeki «Derince», dün saat 21'de, içinde 6 kamyon, 3 taksi ve bir otobüsle Çanakkale'den 7 nci seferini yapmak üzere, Eceabat'a hareket etmiştir. Saatte 75 kilometre süratle esen şiddetli lodos fırtınası ve yagmur, eski bir arabalı vapur olan «Derince» nin hareketini güçleştirmiştir. Arabah vapur, bu sırada Boğaz'dan geç mekte olan bir îngiliz ve bir Fransız gemisine yol vermiş, bunları takip eden Rus şilebini de görerek, tehlike ve yol isteme isareti olan «kırmızı ışık» yakmış, üstelik, siren çalmıştır. Buna rağmen, Bus şilebi, yolunda devam etmiş ve sancak baş omuz dan Derince'ye, şiddetli bindirnüştir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi, dün saat 15 ten itibaren çalışmalanna başlamışlardır. Senato"nun ilk bileşiminde başkanhk divanı belli olmuş, Millet Meclisinde ise başkanhk divanı seçimi, sonçlandırılamamıştır. Meclis, konuyu bir sonuca bağlamak üzere, bugün tekrar toplanacaktır. Demirel, AP Grupıından Meclis içinde verimli çalışma istedi ANKARA (CumhurTyet Bürosu) A.P. Meclis Grupu dün saat 10 da toplanmış ve bir komışma ya pan Başbakan Süleyman Demirel: «Bu devrede iktidar oln» mesuliyetimizi ve ağırhgımızı dsima gözönünde tutarak çok verimli bir çalışma yapmalıyız» demlştir. Demirerin konuşması özetle şöyledir: Millet Meclisinde dünkü görüşmeler Millet Meclisi dün saat 15 de, Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli başkanlığında toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Başkan Bozbeyli, «Hayırlı, başarılı ve verimli olması temennisiyle» toplanüyı açmış ve bundan sonra vefat eden eski Cumhurbaşkanı Gürsel için bir dakikalık saygı durusunda bulunulmuştur. Başkan Bozbeyli, bundan sonra bir sunuş yaparak Başkanhğın bu (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ÇANAKKALE Denizyollarının «Derince» arabalı vapuru, dün gece Çanakkale Boğazmda bir Rus şilebiyle çarpışarak batmıştır. Çarpışma, Rus şilebinin yol vermemesinden vuku bulmuş ve arabalı vapurdaki 10 kadar vasıta, içindekilerle birlikte sulara gömülmüştür. «Derince» de bulunan yolculann uzun süre denizle mücadele ettikleri ve bunlardan 4 kişinin kaybolduğu bildirilmiştir. Şiddetli çarpışma Ikili görüşmeler akamete uğradı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara'ya gelen haberlere göre. «Kıbns konusundaki Türk tekliflerini» incelemekte olan Yunan KıraüyBt Konseyi bu tekliflerin tUmünü birden reddetmıştır. Ancak, gerek Yunan hükuıneU İSTANBUL ÜNtVERSÎTEStNtN AÇILIŞ TÖRENİNDEN BÎR GÖRÜNÜŞ gerek Türk hükuraeti aralann0 ATALAY (CHP) da vardıklan bir Karar geregınce bu «Red karannın» her ıki TURHANGİL (AP) 25 dakikada battı memlekette en az tepkı varalacağına ınanıldığı bır «ırada açık Şehir Hatları tarafmdan 1941 VE ÜNALDI (AP) lanması uygun bulunmuştur Bu yılında Ingiltere'deki Newcastle BAŞKANVEKİLİ sebeble Yunan Kralivet Kunsetezgâhlannda inşa ettirilen 692 yının kararı son derece gızlı tugros tonluk «Derince» arabalı va SEÇİLDİLER tulmuş ve basına ni£«etroemesıpuru, Rus şilebinden ilk darbeyı ne gayret sarfedıldığ! gıbı Türlt ANKARA, (Cumhuriyet Büro , yedikten 25 dakika sonra sulara haricıyesınde de Dısışlerl Bakasu) Cumhuriyet Senatosu dün, | gömülmüştür. nı ile Genel Sekreter ve Kıbns ikinci dönem 6. toplantı yıluıın Batmamn mukadder oldugunu Masası yetkılilerınden haşkasina 1. birleşimini yapmıştır. Toplan ' gören mürettebat, yolculara can | tıda Senatonun tatilde bulunduğu duyurulmamıştır Nitekim Kenkurtaran simitleriyle yelek dağıt ı müddet içinde gelen bazı Cumdilerine başvurdugurouz Uısışrruştır. Bu arada, batmadan sonCHP Senato Grupu hurbaşkanhğı tezkereleri okunmuş, leri yetkilileri bu konuria hetra Rus şilebinin, civardan ayrılbu arada 14 Eylül günü vefat eden Fedakârlıkyapılmaması hangibir açıklama vapamayaC.H.P. Senato Grupu Başkanmaması tembih edilmiştir. Durueski Cumhurbaşkanı ve Tabiî üye vekilliklerine Ferit Melen Ue Feh caklarını bildirmışlerdir. Ka(Arkası Sa. 7, Sü.fida) Cemal Gürsel için bir dakikalık ski Bulgar H»rbiye Nazırı General Kovaçef'in fcua Dimitrina'nın . mi Alpaslan seçilmişlerdır Serar aynca, Kıbns Türk Yfinetiisteniyor saygı durusunda bulunulmuştur. ö'.ümü dolayısiyle T B A tarafından Sofyadan ahnan haberi dün nato Yönetim Kurulu ise tamamine de aksettirilmemiştir. Grupta bundan sonra Meclis bildirmiştik. Gerçekten Atatürkün Sofya AtaşemihterUği ve oramen ortanın sağında olanlardan Atasağun'un başkanhğındaki top Yunan Kralıyet rCouseyı KıbBaşkanlık Divanının teşkfli ve A. • stanbul Üniversitesi, dün 1966 daki hayatı hakkuıda çeşitli yazarlar, türlü söylentilere dayanarak, de ' teşekkül etmiştir. Yönetim KurulantıdaBaşkan Vekilliği, Kâtip ve rısla ılgılı tekhflerımu karşıI 67 ders yıhna torenle başlaP. ye 13 kişilUt Divandan kaç U lu üyeleri şunlardır: Cemal Yılğişik yarşılara vaımışlar, bu arada Atatürkün hissî veya görevle ilgüi Idare Âmirlikleri seçimi sebebiysında olumlu bır tutum takınmıs mıs, bir konuşma yapan Rekyenin verilmesi gerektiği tartışıldınm. Ekrem özden, Fehmi Bayolan münasebetlen değişik yorumlara vesile vermiştir. Ashnda bunle, Başkanvekillerinden Sırrı Ataolsa ıdı, en geç bır «y ıçmde tor Ekrem Şerif Egeli, «Türkimıştır. Söz alan üyeler, geçen dösoy, Mehmet Pırıltı, Sakip Hatun lann içinde münasebetler bakımından gerçek payları kısmen bulunlay ile Kadri Kaplanm ve AP'den Türk ve Yunan Uı$ı;ierı Bakan yemizde üniversitelerin başka nem AP. nin tedakfirlık vaparaK oğlu, Muammer Obnz, Ali Şakir makla beraber, mesele gösterildiği gibi değildir. istifa eden Tevfik Inci'nin istifa ları buluşarak, Kıbns sorunu ile altı Uyeye razı oldugunu, bu dö memleketlere göre ön plâna gi(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ılgılı ıkilı görüşmeler vapacakren en önemli görevlerinden bi~ Ataşemiliterliğe tayim KASSERİ Gemerek'in Gıinem fedakârlık yapümaması geçük tstasyonunda dün sabah lardı. ri, gericilikle savaştır» demiştir. rektiğim Uerl sürmüşlerdir SoTalât ve Enver Paşalar lçin te^ I Kaysen'den Sıvas'a gıtmekte onuçta Başkanhk Divanımn mırulike haline gelen Alı Fethı ti?$ «Üniversiteler, oturmus ve lan bır yolcu trenı ile karşıdan luşu hakkındaki çeşitli çözüm yol (Okyar) uı Sofya Elçüiğıne tâyıyerleşmiş müesseseler olarak, çe gelmekte olan bır marsanrtız çaT lan gösteren önergeler oya KOni konusunda bemen bütün ttusitli düşünce dokrin ve ideolojik pışraış, 2 kişı ölmüs. 28 kişi de nulmuş ve AJ>. nin Başkanhk Dv hat Terakki liderleri anlaşmışlardalgalanmalara karsı bir drnge yaralanmıştır vanında bir Başkan, ikj BaşkanLİMA, (aj».) 75 yaşındaki dı. Gerekçe, Balkan Harbınden durumunda olmalı ve valni7 ilÇarpışmada 2 lokomotıf ile 13 Victor Valderrame, kalbini takvivekili, bir idare âmirl ve 3 kâsonra Bulgarlarla lyı münasebetmin inanılır ölçüsünii kullanavagon hasar görmüstür. OUy B.MJVl. nin dün basıayan doııeminde huzur içinde çalışması, «kısır» tiplikle temsU edilmesinin ıstenye eden âletin pili vaktinden 3 ler kurmak, Almanya ile İngiltere rak düşüncesini açık'amalıdır.» yolcular arasında paoik varatçatış'nalaıa girmemesi şüphesiz hepimizin temenni ettiğimiz bir husus. mesi karara bağlanmıştır. yıl önce tükenchğinden, ölmüşarasmda bocahyan ve Ruslara da diyen Egeli, din fconusuna değiGündemde bekleyen tasanlar var. Hattâ Anayasanın kısa zamanda çıkmamış, kendilennı oencerelerdpn hissen bağlı bulunan Bulgarista tür. nerek his ve ruh öte<:inp hıtap sını emrettiği halde çıkanlamıyan kanunlar var. Üstelik Parlâmentodaki dışarı atanlar yaralanmışti' 6nı, Cermen blokuna doğru çekeValderremajıın kalbini takviye eden bir müessesenın halrım olçatışmaların mcmlekct içinde güvensizlik havasını derhal yarattığı şurada lenler; hüvıyetı tespit edilemebilmek, hıç değilse yaklaşarı 1. eden âlet, 1964 oğustosunda yermasını isteyen ve cnun asırlar burada acaip kıpırdanmaların hemen başverdiği de biünmez değil. yen bir yolcu ile hajaj kondükincı Dünya Harbinde taralsızlığını leştirilmişti ve pilierin 5 yıl çaönce konmuş değışmcz kanunlatörü Hihni Onur'dur. Gerçeklerin böyle olmasına karşılık Parlâmento acaba bu yıl özlenen sağhyabümekti. Pethi Oisyar'm lışması bekleniyordu. rını bugüne uygulama gayretidüzene kavuşacak, «kısır» çekişmelerden kurtulabilecek midir? Bu yönde Sofya Elçüiğine tâyıni smismda ne saplananlarla cıdrliyetle sayapılan telkinler, hattâ baskılar arttığı halde mevcut şartlar pek olumlu Enver Paşa, bir türlü yılcuzınm vaşmak gerektiğinı belirtmı?tir. sonuçlara vanlabileceğini göstermiyor. Önce meseleye geçen yılla bu yıl banşmadığı binbaşı Mustata KeRektör daha sonra üniverritearasmda kabaca bir mukayese yaparak girelun; mali Sofya Ataşemiliterligine gön ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nin bugünkü durumu hakkında dermeyi başardı. Geçen yıl Adalet Partisinin ilk iktidar yılı idi. 15 ekim seçimlerini öte îzmir AP milletvekili Sinasi geniş bilgi vermış. çok pahaiı ki partileri ezerek kazanan AP iktidanna karşı girişilecek hareketler kaOsma, askerlik müddetlerini tahAtatürk'ün 1913 te bir yıl kaolan yeni Üniversiteler açmak mu oyunda, özelliklc tarafsızlar arasmda. tepkiyle karşılanıyordu. Lstelik dar süren Bulgaristandaki hayatı yerine vüksek teknik okullarm beş yıllık muhasebe hayli yüklü idi. Askerî ayaklanmalar olmuş, tek to sil durumuna göre indiren bir kanun teklifinde bulunmuştur. aslmda kısır bir alanda eğlenceli. kurulmasının aynca Univsrsiteraflı sokak gösterileri halkı yorduğu gibi. aynı zamanda baskı altında göKanun teklifinin gerekçesinde Cakat aynı zamanda vatanına faylerimızde çift öğretimın uypulan rülenlere karşı müsamaha isteyen bir hava da yaratmıştı. Ayrıca 1964 iin da sağhyabilmek için çabalarla ge masının daha yararlı olacağını durgunluk devresi ekonomik durumu sarsmış. yeni iktidara, yeni bir hız Osma «Bugünkü duruma göre yüksek okul dışındaki bütün çen bir hayattır. Mustafa Kemal vermesi için, kredi imkânlarını arttırmışh. Adalet Partisi böylesine sanslı ifade etmiştir askerlik göreviyle mükellef buSofyada Bulgar Kıralı Ferdinand • bir ortamda iktidara geldi. Hemen söylemek gerekir ki, eğer kendi içine (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) lunanlar askerliklerini er olarak la sıkı bir temas kurabUmiştı. Fa dönük bir politikayı uygulamakta direnmeseydi çok iş yapabilirdi. Ne yapmakta, bu hal üzüntü yaratkat asıl münasebetleri, o zamanvar ki bu içe dönük politika, onu Seçim Kanununu değiştirmek gibi bir maktadır» demekte ve askerlik ki Bulgar Başbakanı Rodoslavot, çıkmaz amaca doğru sürükledi. Engellemelerle uzun bir çekisme dönemine süresinin tahsil durumuna göre Harbiye Nazın General Kovaçef. girildi. Parlâmento kürsülerinde önemli konulann görüşülmesi ikinci plââyarlanmasını teklif etnvektedir. General Petrof ve milletvekili Asna atıldı. Buna göre, tahsilsizler 24, ilk kof ile olmuştur. Hükuraetin Parlâmentodaki çekişmeler sırasında «yeni hız. isteklerlni ve rnuadili ortaokul mezunlan Rodoslavof'un kızı Mikolina. karşılayacak faaliyete girmcdiğini iddia etmek haksızlık olur. Bu faaliyet 20, ortaokul mezunlan 18, lise Askof'un kızı Elena ve özellikle görülmüş, hattâ bir takım sonuçlar da alınmıştır. Şu var ki içe dönük pomezunlarının da 16 ay askerlik General Kovaçef'in kızı Dunitrina litikasınıı yürütme organında da hâkim olması uygulamalan bir yandan yapmaları istenmektedir. ile Mustafa Kemal'ın arkadaşlığı dağınık hâle getirirken öte yandan güdükleştirdi, dolayısiyle sonuç verimli Eski Maliye Bakanı Saym thAtatürk'ün Sofyada iken yakın bilinmektedir. Bazı ıddialara göolamatı. Bugün Adalet Partisi iktidarı 1965 kasımmdaki AP iktidarı değilsan Gürsan'ın, 26 Ekimde. vani temas kurduğu milletvekili Askof dir. Grup belki içindeki muhalefeti az çok eritmiştir, fakat aynı zamanda re Mustafa Kemal Sofyada K J a bir hafta evvel, daha ve asıl yaheyecanını da kaybetmiştir. Şimdi lidere bağlı ve onun dediğinin doğru dığı sürede hepsiyle aşk nayatı ni, istifasından evvel İzmirde verolduğuna inanan statik bir topluluk hüviyetindedir. Hükumet ise içe döyaşamıştır. Hattâ bu arada Kodiği beyanat: nük politikayı kollamakla beraber çeşitli sebeplerle daha doğrusu «isimvaçef'in kızını babasından tstedi«Türkiyede enflâsyon, var de»iz koalisyonun gerekleri yüzünden kendi kitlesl karşısında hayli zayıflaği ve Harbiye Nazırının Diraitn mek bir tarafa, kenarında oile mışttr. Denge esasına göre kurulu bir düzende, dengesizliğe kayma çabana'yı Atatürke vermediği yazüdeğiliz.» PYRGOS, (AP) Sigarasmı lan ckonomiyi tehlikeli bir noktaya getirip bırakmıştır. Kısaçası «îsimsiz» mıştır. Aynı İhsan Gürsan'ın 1 Kasımjakacak ateş bulamıyan bir Yukoalisyonun görünmeyen kanadı ağır basarken iktidann sorumluluğunu Lord Kinross kitabında bu ldda, yani evvelki gün, daha ve anan köylüsü, dün tren hattına üzerine almış olan AP kanadı, 15 ekimdeki ümitleri hayli yitirdi. Maliye Bakanının isdiayı ileri sürer ve Mustafa Ke sü yani, istifasından üç gün .sonyatarak, bir ekspresi durdurmalin Dimitrina ile evlenememesiIste yeni Parlâmento dönemi böyle şartlar altında başlıyor. Bu du muştur. tifası ekonomik sorunra verdiği beyanattan: ni Müslüman • Hıristiyan ayrılırumdd «huzur içinde. «kardeşçe çalışma» lâflarınmın pek iyimser temen«Ekonomimiz enilâsyonist baslar üzerine tartışmaya Makinist hattm üzerinde biri• m bağlar. •a nilerden ileri geçmediğini, ya da ilerdeki hesaplara uygun yatırımlar olkı altmdadır.» nin yattığonı görmüş ve treni, yol açmıştır. Bu tartışduğunu söylemek sanıyoruz ki pek yanlış değildir. Nitekim Meclis BaşkaHey Yârabbi! Demek, o Maliye son dakikada durdurabilmiştir. Gerçek nedir? malara ışık tutmak üzenı sayuı Bozbeyli de daha Meclisin açılmasına bir ay kala geleceğe ait teBakanıyken enflâsyon voktu. Gi Tren biraz Uerisinde durunca areddütlerini açığa vurmuş, hattâ bir Iiderler toplantısmın yapılması gere bugünkü iktisadî der gitmez, hemen, tehlike başOysa olay Sofyadaki arkadaşı dam, yerinden fırlayarak: «Areğinden EÖZ etmişti. Gerçi saym Bozbeyliyi karamsarlığa sevkeden sebepgösterdi. dunımumuzu inceliyen merhum Şakir Zümreden ıntikal man, bana bir ateş verin, sigaralerin bizim kabaca üzerinde durduğumuz şartlarla aynı paralelde olup olGerçi, ekonomi kitaplannda eneden hfitıralara göre başka şekilsızlıktan öldüm!» diye sızlanmışProf. Dr. Besün Üstünmadığın; bilmiyoruz. Şu var ki gerçekler, görünüş, ve kuvvetli dayadedir. tır. Yolcular, köylüye hem siga flâsyonnn çeşitli sebepleri vardır el'in seri yazılarmın ilnagı bulunan ihtimaller yeni yasama döneminin geleceği konusunda aynı Vardır ama, cahillipime verin ra, hem kibrit vermişlerdir. MaGerçi Mustafa Kemal adı geçen sonuncu \eriyor. kini bugün 2 nci sayfaben böylesine rastlamadımdı! kinist: «Hiç kîmse sikâyette buUç kızla arkadaşlık kurmuştuı ^ Samimi isteğimiz bu yargıda aldandığımuı, ve aldanıldığını görmektiı. mızda veriyoruz. lunmadı. biz de yohımıum devun D. N Hattâ o zaman B ElciHktp calı ettik» demiştir. Ecvet GÜBESİN Arkam Sa. 7, Sü. 1 de 1 ATİNA, TÜRK TEKLİFLERİNİ REDDETTÎ SENATO TOPLANTISI 1 «Senato ve Millet Meclisinin yeni devre çalışmalanna başladığı bugüntte üye arkadaşlamm saygı Ue seiaififryor, bu devrenin ha yırh, uğurlu ve başanlı olmasını temenni ediyorum. T3.M.M. nin çalışmalanna başladıfı şu andan itibaren çahşmalann devamı boyunca demokrasiye ve demokratik müesseselerimize dost olanla rm yanmda dost olmıyanlann da mevcut oldugunu daima nazarda tutmak mecburiveti içinde bulun malıyu;. Bu devrede iktidar olma mesuliyetimizi ve ağırlıgımızı da daima gözönünde tutarak çok verimlj bır çaiışma yapmalıyız. Ü mitle dolu milletimize büyük ölci de hizmet etme azim ve fearanmızı âzaml haddinde kuUanmalı yız.» Rektör Egeli, gericilik istedi ile savaş Alalürk'le Dimilrino orosındoki ilişki ve gerçekler E lki tren çarpıstı: 2 ölü. 28 yaralı ünün n o 11 Q r . dönem Kalbindeki piller tükenince öldü! Askerlik süresinin azaltılması tehlif edildi r DAKIKA: Orijinal ATflTURK Sigarasını yakmak için yolcu trenini durduran köylü " Türk Ekonomis nereye gidiyor?,, AliFuutCebesoy Okul ve gençlik hâtıraları Pazaı güoü Camhurıyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog