Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Ders Araçları İNSAN İSKELETLERİ INSAN VÜCUTLAKI KAN DOLAŞIMI BÜTÜN UZUVLAB FİZİKÎ ALETLER Bn Zanfln Bn Oıtön KaUtcU Avrup» Avrup» Motorlu Avrupa . ÇeçitU. • Plistik. . Pttrtik. Avrup». • PlAıUk. ZOOLOJİ BOTANİK . TEKNOLOJİ ÇEŞİTLİ HARİTALAR . GÜNES StSTEMLKRİ Daiml Sergimlzl gtuniz. Katalog Isteyiniz. hVKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ liâncılık: 6921 13492 umhuriye 43. yıl sayı 15197 KÜRUCUSU: YUNTJS NADt T*lgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t u t a n b u l Posta K u t u s u : îstanbut N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 0 6 22 1 2 9 7 2 2 4 2 9 6 22 42 W 9 VCVZCmfL, SAĞLAMLS UPA Cumortesi 19 Kosım 1966 17 KtŞILlK BİR KflRMfl KOMİSYON HflZlRLIYflCflCl RflPORÜ BIRflYİÇINDE MECUŞC SÜNflCflK Deprem konusunda Meclis araştırması açılması kabul edildi Zararlı Söylentiler Mayıs öncesi günlerini bir hatırlayınız: Memleket ufuklannı yürek karartıcı, ağır bir baskı havası kaplamışlı. Vatandaş. dayanılması güç bir bunalım altuıda eziliyordu. Seçimle iş başına gelen bir iktidar, Anayasa düzenini çiğnemiş, geldiğl yerden bir daha gitmemesinin hesabı içinde mcşruluğuna yitirdigini bile farkermeksizin tedbir üstüne tedbir alıyor, bir yandan haysiyet divanı ile iktidar takımından çıkabilecek çatlak sesleri önlerken, öte yandan, tahkikat komisyonu ile tüm muhalefeti sindirmeye çalışıyordu. Bu İ5I11 böyle siirüp gitmiyeceği anlaşılmıştı. Olduğtı yerde birden cınk diye duran demokrasi mekanizmasını tekrar işletmek icin bir «müdahale» şart olmuştu. 27 Mayıstan kimsenin haberi yoktu, fakat herkes .bir «eyler. bekliyordu. • Bir de bugüne bakalım: 27 Mayu Anayasası iyi, kötii yürürlüktedir. Scrbcst seçimle tek basına iktidara geçen partiyi, muhalifler diledikleri gibi eleştirehilmektedirler. Klmi zaman 141 ve 142 nci maddelerin ağıııa düşmekle beraner, vataııdaş, Cumhurlyctin hiç bir devriııde görmediği derecede genis bir soz ve yazı özgürlüğünden yararlanabilmektedir. Bugün kimsenin «bir geyler» bcklediği yoktur. Böyle olduğu halde. sanki günü ilân cdilmiş gibi. yakında «bir şeyler» olacağuıa dair ortalıkta yaygın bir uedikodn havası esip durmaktadır. Son zamanlarda sinirli konuşmalar yapan Başbakanın yerli yersiz bir takım silâhlı çetelerden buna karşı direnme hakkından söz etmesi. geçen yıl «on ay bile dayanamazlar» diyerek AP'ye çatan İnönü'niin şimdi sık sık Oemirel'i ve bükfimeti deslekleyen sözler söylemesi, hattâ Alican ile Bolükbasının arka arkaya parti başkanlıklarını bırakıp rekilmeleri ve buna bcnzer bir takım raslantılar hep bu beklenmejen «ihtilâl>in açık belirtileri olarak ileri siiriilmektedir. * Politika ile yakından ilgili çevrelerde pek ciddi bir biçimde ortaya atılan bu söylentilerin gerçeğe uygunluk oranını kestirecek durumda değiliz. Fakat gerçeğe uzaktan yakından ister uysun, ister uymasın, kamuoyunu dalga dalga elektriklendiren ;u hulutlu havanın memleket yararlarına hiç de uygun düşmediçini belirtmek isteriz. Meteorolojik bir aksama gibi altı yıldır sık «ık yurdumuz iizeri. ne cöken bu havayı elbirliği ile mutlaka dağıtmalı ve demokratik rejimi. aklına esenin bir omuzlayışta yıkıverecesji bir tiyatro dckorn sanılmaktan kurtarmalıyız. Demokratik sislemin temel ilkesi, halk oyu ile gelip gene halk oyu ile gidecek iktidarlara imkân sağlaması, yâni her türlü zor metodlarını önlemesidir. Bu da bütiin kurul ve müesseselerin Anayasa sınırlan içinde görevlerini başarmaya çalışmalan ile gerçekleşebilir. İş başında bulunan hükumet, son derece yetersiz. beceriksiz ve kusurlu olabilir. Biz bu hükumetin tutumunu yurt çıkarları açısından yararsız, zararlı. hattâ tehlikeli bulabilirız. Hükumeli ve onıın temsil ettiği iktidar partisini alabildiğine eleştirmek, seçmen vatandaşı uyararak bir daha sefere o partiye oy vcrmcmesini istemek bizim en doğa) hakkımızdır. Anayasanın sağladığı temel haklarımıza sahip olduğumuz sürece demokratik bir sistem içinde bundan başka tutacaşpmız bir yol yoktur. Bu yolu bırakıp da hiç bir gereği yokken zor metodlannı kullanmayı tasarlamak, hattâ böyle bir ihtimalin dedikodusunn beslemek bile rejime ve memlekete hiç de yararı dokunmayacak bir davranıj olur. \ Dernirel: "Türkiyede herkes istedigi şekilde düşünür,, KAZADA BATAN MOTORU ÇKABMAK VE KAYIPLARI BL'LMAK İÇİN UĞRAŞAN BAUKÇILAR ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) bir M illet Meclisi dün deprem felâketi ile ilgili olarak bir Meclis Araştırması açılmasını, teşkil edilecek heyetin deprem bölgesinde incelemelerde bulunmasını kabul etmiştir. Karar, geçen oturumda başlayan ve dünkü oturumda devam eden Meclis Araş Bursa nutkunun Stalin'e ait 1J.)£„».,, 01GU2UnU l i e n şunu ileri sürenler protesto edildi ÎTA««Î " *« smacaktır. tırma onergeleri uzerindekı gorusmelerden sonra alınmıstır. Deprem bölgesinde tetkiklerde bulunacak 17 kişilik Komisyon Se çim tarihinde sonra bir ay içinde raporunu hazırlayarak Mecli I nına göre tespit edilecek ve adaylar Pazartesi gününe kadar Meclis Başkanhğma bildirilecektir. Üyeler, partilerin kuvvet ora Dünkü görüşmeler Millet Meclisi dün Ahmet Bilgin'in Başkanhğmda toplanmıı ve ilk önce CHP'lilerin verdiği ve petrol boru hattı konusundaki Meclis Araştırması Önergesi okun muştur. Bu önergenin gündeme alınıp ahnmaması gelecek oturumda görüşülecektir. ADAPAZARI (Şükran SONER bildiriyor) Atatürk'ün Bursa nutkunun ayakta o knndufu TMTF 21. Genel Knrnlunnn dünkü otummunda nutknn Stalin'e ait olduğunu iddia eden Atatürk Üniversitesi asistanlarından Hüseyin Ayan ve yazıyı yayınlayan bir gerici gazete siddetle protesto edilmistir. Kongre Başkanı Hüseyin Gunday, olayı delegelere özetledikten sonra su konusmayı yaomıstır: « Gemi azıya almıs yobazların gerici bir yayın organında Hüseyin Ayan adındaki bir asistan Bursa nutkunun, Stalin'e ait oldugunn iddia etmeye cesaret etmiştir. Bu gazeteleri besleyen şrafil ve hainlere uzun zamandır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Deprem konusunda Bundan sonra, deprem konusunda Meclis Araştırması açılması isteyen önergeler üzerindeki görüş. melere devam edilmiştir. lmar ve lskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, geçen oturumdaki başlayan ko nuşmasını bu oturumda da sürdürmüş ve «Deprem bölgesi halkının 7 aylık kış yiyeceğini sağlamıs bulunuyoruz. Hükâmet hiç bir tedbir almamıstır demek gerçekleri acıktan açığa çiğnemektlr» demiştir. Bakan özetle sunlan söylemiştir: • Hükumet muhtelif illerde felâkete uğrayan vatandaşlara iş temin etmiştir. Ancak. bu vatandaşlardan bir kısmı çalısmak istememişlerdir. Vatandaş çalısmak istemiyorsa hükümeti ilzam eder mi? İşler temin etmişiz, işe girecek kimse çıkmamıştır. Sayın İnö nü meseleye objektif olarak temas etmiştir. Vatanseve* ifadelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim.» Baskan Ahmet Bılgin, zaman zaman mudahalede bulunan Nihat Diler'e bir ihtar vermiştir. Bakan sözlerinin sonunda «Bizim tekerimi7e tas kovmak i«teyen • ler bugün mahküm olmuslardır» demiştir. Tankerin batırdıgı motorda yedi tayfa boguldu KAZAYA SEBEP OLAN PLOİESTİ TANKERI BojHndfl yeni Mt deaiı faciusı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün gazetecilerin sorulannı cevaplandırmış ve «Son konusmahuının huzursuzluk yarattıfı yolundaki yorumlan» karşı, «Herkes Türkiye'de istedigi şekilde düşünür ve yazar, bizim getirdiğimiz hürriyet havasıdır bu» demiştir. Başbakanla gazeteciler arasındaki konuşma şöyle olmuştur: SORU Sosyalist Fikir Kulübü, sosyalistleri komünıstlikle itham etmenizd»n ötürü sizi dâva edecekmiş, ne düşünüyorsunuz? CEVAP Türkiye'de her sev serbest. Verebilirler, bizden izin mı alacaklar. SORU Son gezinu sırasında yaptığınız konuşmaUnn, memlekette huzuru bozduğu, çesitlı yazarlarca ileri sürülüyor. Bu yonımları nasıl karşıhvorsunuz? CEVAP Canları öyle ıstiyor da ondan. Herkes Türkiyede istedigi şekilde düşünür ve yazar. Bizim getirdigimiz hürriyet havasıdır bn. Herkes istedigi şekilde düşünsün ve yazsın. Sükan'ın demeci içişlerı Bakanı Dr. Faruk Sükan, çeşitli konularda yönelttiğimiz sorulan cevaplandırmış, «Bazı olaylarda kullanmak üzere HilN kuvvetleri te«kil edil difi» yolundaki söylentiler için, «Bu hfuoce bir iftiradır. Oevle«in knvvetleri, kanunların ^erçevesinde her zaman görevini tam olarak yapacak kuvvettedir» demiştir. Bakan, Düzce cinayeti faillerinin de en kısa zamanda ele ge(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Eski Harbiyeliler bugün 5 şehirde yürüyüş yapacak 21 Mayıs olajlanna katılan eskı Harbiyeli oğrencüer. askerlik gorevlerini «er» olarak yapmalarını ongören karan protesto etmek amaciyle bugun aynı saatte Istanbul. Ankara, Izmır. Eskışehir ve Erzurum'da birer (Arkası Sa 7. Sü. 6 da) f DAKİKA : ~ ^ Eksiği yok, fazlası var! Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in, birbin artimra söylediği, son nutuklannda hep «İcabında 200 bin kişi «ııâhlanıı. kendi haklannı fcornr» «ibilerdpn konuşması tenkidlere vol açtı Bizim tenkidimiz başka vönrten olacak. Gün (reçmiyor, memlekette adam öldürmeler, topln tüfelüı saldırmalar, vol soyjrunJan devam edip gidiyor Dnrum böyle olunca Sayın Demirel'in, sSzlerini biraz değiştırip «irabmda silâhlı vatanüaşlann sayısını 200 bine indiririzı dr mesi. şüphesiı, çok daha doğra olurdn. Hattâ, bu «icabı» şimdiden Terine getiree hiç de fena otmıvacak gibi! Vedat ETENSEL R oğaz'da birbirini takip eden feci deniz kazalarına dün bir yenisi daha eklenmiş Romen bandıralı «Ploiesti» tankeri Ortaköy ile Beylerbeyi arasında ağır ağır seyretmekte olan <:Bereket» isimli balıkçı motoruna çarparak 7 bahkçının boğulmasına sebep olmuştur. KAZA HAKKINDA BİLGİ VEREN TAMKLAR Adana olayı sanıklarından iki kişi daha tutııklandı Bir zafer mi? «Son söz milletvekilinindir» kuralına uyularak önerge sahiolerinden Nermın Neftçi (CHP) söz almış ve Bakanı bir zafer edasiyle konusmakla suçladıktan sonra deprem bölgesindeki çahşmalarını anlatmıştır. Bir AP'li milletvekilinin yerinden mudahalede bulunarak Neftçi'nin şalvar giymesini hatırlatması üzerine Neftçi «Şalvar elbet de giyerim. Kara çar(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Olay üdesadan aldığı U bin ton mazotla Iskenderiyeye gitmekte olan Romen bandıralı «Ploiesti» tankeri sabaha karşı saat 5.25 te Kavak açıklarınd» Kılavuz Kap tanlardan Muhiddin Sülünü alarak îstanbul Boğazma girmiştir. Ortaköy önlerine geldiği zaman önünde çok yavaş bir şekilde seyreden balıkçı «Bereket» moto runu görmüştür. Tanker'in süvarisi önce düdük çalmıs, bilâhare rota değiştirmiştir. Bu arada Karadeniz Boğazı dışında balık avmdan dönen «Bereket» mö törü bu sefer de gemi yanımızdan geçer düşüncesiyle rotasını ters yöne çevirmiştir. Tanker kaptanı Serescu Adrien balıkçı teknesine yaklaşmca yolu nu tam olarak kesmek lstemişse de buna muvaffak olamamış ve «Bereket» e çarparak tekneyi ikiye bölmüş ve motörrde bu lunan 10 balıkçıyı denize dökmüştür. Kaza tırasında tayfalar bas altında yattığı için takası ile bir likte rulara gömülen motörden sadece kaptan Mustafa Çakar, motörün sahibi Maksut Çakar ve (Arkası Sa. 7. Sü. S de) ADANA. (Cumbnriyet Bürosu) Amerıkan aleyhtarı numayiş yapanlardan ikısı daha tutuklanmış bu suretle tutuKluların sayısı 16 yı bulmuştur. Nümayişe katıldıkları fotoğraflardan teş hıs edilen eskı Teztş Büro Sen dıkası Başkanı Kevzı Burhan Cahıt Yiğitbaş ile moblecı Sait Akpmar sorgularından sonra tutuklanarak cezaevıne gonderilmışlerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CEZAEVÎ MÜDtRt İLE tKİ Amerikanm Ankara Büyük ElTÖNETİCİ TEVKİF EDİLDİ çisi Parker T. Hart, dün, Dışişleri Bir inşaat yolsuzluğundan doBakanhğı Genel Sekreteri Büyük layı mahkemeye verilen Adana Elçi Zeki Kuneralp'ı ziyaret ederek, Cezaevi Müdürü Emir Öztunç, kendisine «Amerika Başkanı John rtmhasip Abdullah Özdemir, amson'nun, gösterdiği anlayıştan ve bar memuru Orhan Aydın ve Or geziyi erteleme teklifinden ötiirü han Saraçoğlu adında bir müteTürkive Cumhurbaşkanı Cevdet ahhit sorgularını müteakip tevkif Sunay'a teşekkür ettiğini» bildiredilmişlerdir. Öğrenildiğine göre, miştir. Cezaevinde bazı hükümlü ve tuBaşkan Johnson'un, Büyük Elçi tukluya yaptırılan inşaat işleri aracıhğıyla şifahi olarak, Ankaiçin faturalar düzenlenmiş ve 70 raya ilettiği mesajda, aynca gezinin bin liraya kadar usulsüz ödemeen yakın bir tarihte gerçekleşmesi ler yapılmıştır. temenni edilmektedir. Johnson, Sunay'a teşekkür etti HCSETİN ÇAKAR (O da. kaptan olan babası da knrtuldu) Gureba Hastanesinde iki ay stajyer doktorluk (!) yapan bir ilkokul mezunu, dün Dolandırıcüık Masası detektifleri tarafmdan yakalanmıştır. Sırt'na giydiği beyca gömlekle hastanede hakiki stajyer doktorlarla birlikte gczen ve bu arada profesörlerın derslerini de takip eden Mehmet Basatuğrul adındaki Bingöllü gencin, bir çok hemşire ve bazı aüe kızlarını dolandırdığı, kaldığı otellerde ise hırsızlık yaptığı tesbit edılmiştir. Kendisini «Ismail Ismailoğln» ve «Şemsettin öztürk» olarak tanıtan ve iki ayrı tıp öğrencisine ait «şebeke» de taşıyan 18 yaşındaki sahte doktor, son olarak Ka sımpaşa'daki bir otel müşterisinin eşyalannı çalıp Bingol'e kaçarken peşine takılan Dolandırıcılık Masasına mensup iki detektif tarafından Adapazarında yakalanarak, şehrimize getirilmistir. Bir llkokul mezunu Gureba Haslahanesınde 2 ay slajyer doktorluk yoptı D. N. KEBANDA GREV ELÂZIG Keban govde inşaatını yapan Fransız «Dam Joint Venture. Şirketinin YapıIş'e bağh 800 ışçısi dün sabahtan itibaren davul zurnalarla greve baslamışlardır. Greve, Sendika ile işveren arasındaki lojman ve ucret konularında anlaşılamaması sebep olmuştur. Fransız Mudür Vdalenche, istenilen zam mın 5 yıl içinde 150 lirayı bulduğunu soylemiştir. « Kimse benden şüphelenmedi!..» Bavulunda, bazı tıp ve cerranl kitaplan ile bir doktorda bulunması gereken, âletler taşıyan Mehmet, nezarete konulmadan önce kendisiyle konuşan gazetecilere, bütün yaptıklannı anlatarak, şunlan söylemistlr: «Binçölün Sancak nahiyesindenim. Ancak ilkokulo bitirdim. Üç ay önce 1300 liraya buğdayı satarak, İstanbula geldim. 15 gün kadar bir kuoduracının yamnda çırak olarak çalıştım. Sonra, ken dime beyaz bir çömlek diktirerek, Gureba Hastanesine gittim. Kendimi stajyer doktor olarak ta nıttım. Kimse benden şüphelenmedi. Oradaki diğer doktorlarla arkadaşlık ettim. Gezdim. Hastaları muayene ettim. Hattâ birçok dersleri takip ettim. Bu arada birçok hemşire ile arkadaşlık ettim. Dışarda herkes beni doktor bilivordu! 10'a yakırı aile fcızma kendimi doktor olarak ta nıttım v» arkadaşlık fcurdom.» :::::::::::lî!Si âgsg 9BHH w^ iiii!ii!if:i:;iii NADtS NADİ BtGA Zeren Otelinde kalmakta olan Edıncik'li Sabri ören isîmli bir şahıs Saidı Nursi'yi övmüş, Atatürk'ü de yermiştir. Oteldekı salonda, «Saidi Nursi iyi adam. Eserlerini okudum. Siz de okuyun. Atatürk vatanı ve memleketı kurtardı, ama bıze ihanetlik etti. Ören Savcılığa teslim edilmiştir. Atatürk'e çatan bir Nurcıı Savcılığa verildi iiİİÜİİÜİ jşHH: 1 1 • ALI AYBAR LONORADAN DÖNDU ///M BEŞ . : • : . : :;:::iîîüiîiüiİll |İ;İii!ijiİİij;iii;ii Demirel 5 yıllık ekonomik plânın stratejislnl beğenmedi Gazeteler 1 YILLIK POLtTİK PLÂN.. (NOT: Strstejisinin beğenüip, bcğenUmediği bellt dtği\ ) Ünlü Fransız ya?arı i. P. Sartre'nin yönettiği ve İngiliz filozofu Bertrand Russel'in Fahri Başkanlığuıı yaptığı «Milletlerarası Savaş Suçlarım largılama Komisyone» çalışmalarında hazır bulunmak üzere Londra'ya giden TIP Genel Başkanı M. Ali Aybar, dün yurda dönmüş ve «Çalışmalarda mahkemenin hâkim üyeleri ve gelecek oturumun Mart veya Nisan aylannda yapüacağı belli oldu. Artık hiçbir hükümetin Devletler Hukukuna ve Adalet kurallanna sırt çeviremiyeceği ve uyanan inşaıılığın bu gibi davramşların hesabını soracağı anlaşılnuştır. İleriki otuıumlarda Kennedy'in katli ve Vietnam savaşı en önemli konular olacaktır* demiştir. Fotoğrafta üstte. Komisyon çalışmalanBin birinde Aybar (sağdan fiçnncü) ve altta, Bertrand Russel konuşurkeıı gSrülmpktedir (BU OLATLA İLGtLt BİR TAZI BUGUN X SAYFAM1ZDAD1R) . :İİİİIİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog