Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Sanat ve Insan Estetiğe Giri* İrwin Edman Çeviren: Tnriıan Oğtokan Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Bilim Eserleri serisinde çıkan bu kitap Plâstik Sanatlan ile ifade sanatlannı ele aldıktan sonra başka sanatın hayat tecrübesi, medeniyet ve felsefe ile mfinasebetleri üzerinde durmaktadır. 365 kurus fiyatla satılmaktadır. "Basın 2640/13458) umhuri 43. yı! soyı 15196 KURUCUSU: YÜNÜS NADt Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t ı ı s u : tstanbul N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 1 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 CINSEL OYUN Cumo 18 Kosım (966 MEHMET SEYDA Çocukluk çağında erg^ılik ve büyümeye geçişin cinsel yanını, Osmanh İmparatorluğundan Cumhuriyet devrine geçişin sosyal çerçevesi içerisinde veren orijinal eser. Y»zar, «Çocukluğumuzun, ağızların süt koktuğu masum bebeklik dönemi değil, çok yönlü birer cinsel sapık olduğumuz dönem olduğunu ayrmtılarryla belirtmeğe çalıştan» diyor. AĞAOĞLU TAYINEVİ: Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet fcarşısı) İSTANBUI» n 1 " Yeni Trafik Yönetmeliği Anayasaya aykırı bulundu Ihsan ONUR stanbul Belediyesi I" Hukuk İşleri Müdürlüğü, iki ay önce yüriirlüğe giren yeni «Trafik Yönetmeliği» nin Petrol Ofisinin İstanbul'da yeniden akaryakıt İstasyonu açmasını engellediğini, bu durumun ise Anayasaya aykın olduğu gerekçesi ile yönetmeliğin iptali için Danıştaya başvurmuştur. TOPRAK REFORMU KONUSUNA BiR YER VERiLMEMiŞ OLMASI TENKiT EDiLiYOR Başlcan Johnson'un ameliyatı dolayısıyle : BEGENMEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CEVDET SUNAY'IN DEMİREL BEŞ YILLIK AMERİKA GEZİSİ PLÂNIN STRATEJİSİNI GELECEK YILA KALDI ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) umharbaşkanı Cevdet Sunay'ın, 6 aralıkta, Amerıka Bırleşık Devletlerme yapacağı resml gezinuı, Amerıka Devlet Başkanı Johnson"uıı geç^rdıfı ameliyattan oturu, bir süre ertelendıği, Türkiye saati ile dun sabaha karşı Washington'da, Beyaz Saray Sözcüsü tarafından açıklanmıştır. Açıklamamn tek taraflı olarak Washington'da yapılması, Ankara'da hoş karşılanmamıştır. B Hukuk tşleri Müdürlüğü, Içisleri, Ulaştınna, Bayındırlık ve İmar Bakanlıklarının birlikte hazırladığı yönetmeliğin, Anayasadan başka imar, trafik ve belediye kanunlanna da aykırı hükümler taşıdığını Danıştaya verdlğl dokuz sayfalık dâva dilekçesinde belırtmiştir. Dflekçe, «Bu yönetmelik mevcut benrin istasyonlanna inhisar! bir durum meydana getirerek, millî petrol şirketimlzin akaryakıt istasyonu açmasmı önlemektedir» denilerek son bulmaktadır. Trafik ySnetmeliğinin Anayasaya aykınlığı şıı şekilde belirtllmiştir: « Anayasanm 11. maddesi (Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve nıhuna uygun olarak ancak kanun ile sımrlanabilir) demektedir. Bn büküm, temel haklann ancak kanun ile s> mrlanabileceğini açıkça gösterdlği halde hazırlanan Trafik Yönetmeliği, kendi basma ferdin temel haklarını sınnlamaya kalkmtstır. Yönetmeliğin üçiincü bölümünün sekizinci maddesinde «mevcut a(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) D aşbakan Süleyman Demirel, daha önce üzerinde " çalışılan ^e Yüksek Plânlama Kurulu üyesi Bakanlar tarafından imza edilmek üzere Başbakanuğa gönderilen ikinci beş yılhk plânın stratejisini beğenmemiş ve hazırlanan tasanyı Devlet Plânlama Teşkilâtına iade etmistir. Öğrenildiğine güre Başbakan, iade sebebi olarak stratejide «köy sorunlanna gerekli önem verilmediğini» öne sürmüştür. Çağlayangil: "Resmî bir cevap geimedi,, «Cnmhurbaşkanı Sunay ın Amerika gezisinın erteiendiği» haberı yabancı rıaber ajanslan tarafından dunyaya aKsettinldikten sonra. Dışışlerı Bakanı Çağlıyangıl, Cumnurbajkanı C. Sunay'ı, Çankaya Koşkuode saat ll'de zıyaret etmış ve Köşkten Bakanhğa geldığı sırada gazetecılere, «Ertelenmenin Cumhurbaskanı Sunav tarafından bir mesajla Başkan Johnson'a teklif edildigini» bıldirmıştır. Dışışlerı BaKam, bu konuda basına verdiğı demeçte junları söylemiştir: «Başkan Johnson'un geçirdigi ameliyatın basarılı oldufunn, fakat doktorlann kendilerıne bir ay katî istirahat tavsiye ettiklerini haber aldık. Bunun üzerine Sayın Cnmhurbaşkanımız, Sayın Başkan Johnson a bir mesaj göndererek âcil şifalar te tnenni etmis ve bu durumds kendilerinı ayrıca yormamak için seyahatının kararlaştırılaeak difer bir tarihte icrasını tek lif eylemiştir. Şu dakikaya kadar bu teklife resmî bir cevap alamadık.» Yabancı haber ajanslarının verdiklerı haberlere gore, Beyaz Saray Sozcüsü Bill Moyers, Turkıye saatı ile dün sabaha kar şı, Cumhurbaskanı Sunay'ın Amerıka gezisinın ertelenmesi konusunda şu açıklamayı yapmıştır: «Başkan Johnson'un geçirdiği ameliyattan ötürü, Türkiye Cnmhurbaşkanı Cevdet Sunay' ın Washington'a gelecek ay yapacağı gezi, gelecek yıla bırakılmıstır.» Kabinede değisiklik söylentileri ortaya yeniden\en ortaya J J cıktı ASIL SEBEP Asıl iade sebebınin ise başka olduğu ileri süruhneKtedır. Eılindiği gıbı şımdi 'stiU etmis bulunan Devlet Plânlama Tcşkılatı eskı İktisadî Plânlama Daıresı Başkanı Baran Tuncer, ıkıncı Deş MAKSILYA YAKINLARINOA BARBAROSTAN KALMA TÜRK KALESİ y *p 111 lâmn ,, (Cumnnriyet Büro) Başbakan Oemirel'in Kon gre öncesinde kabinesinde bir revizyon yapması beklenmek(Arkası Sa. 1. Sü. s de» üniin ıtotıarı Jtğızdaki bakla halefet şerhi vermışti. Bu :.erhte, «Stratejide toprak refoımıı konusuna biç yer verilmem'ş olması» tenkıd edümektedır Belirttldlgine göre Basbakaıu ikinci be? yılhk plâmn stratejisınin muhalefet şerbı olmadan cık masını ıstemış, bu sebeple ve stratejiyl Plânlamaya iade etmıştir. Baran Tuncer Plânlamada ar tık görevli olmadığından muhalefet şerhı verecek kımse de bulunmamakta ve stratejınin muhalefet şerhsız olarak çıkması beklen mektedir. stratejısine tır m u FRANSA SAHILLERİNDEKt BIR KALENtN BARBAROS'A AİT OLDUĞU TESBtT EDİLDİ 4 silya'nın İ80 küometre kadar batısındakı Aude iline baflı Gruissan adlı bnîıkçı köyündeki eski kalenin, Büyük Türk Denizeisi «Kaptanı Derya» Barbaros Hayrcttin Faşaya ait oldufu tesbit edilmistir. Kısmen harab durumda olmakla beraber hâlâ ayakU duran kale, üç tarafı denizIe çevrili sarp bir kayanın tepesindedir ve bn yüzden gerek denizden gerekse karadan ulaşılması çok zordur. Kalenin Barbarosa ait oldııcu. denizcili^e ve Fran^'Z limanlarına dair eserlerile ün yapmış Jean Merrien'in Guney Fransa Kıvıları» adlı eserinde de belirtilmektedir. Kalede yapılan incelemeler <le tm kanıyı knvvetl«udirccek sonuçlar vermistir. Kalenin, Fransız Imparatoru Birinci François'nın, Kanuni Sultan Süleymandan yardfm istemesi üzerine Batı Akdeniz kıyılanna ve bu arada 1543 yılında Marsilva ve Nise eiden Türk donanmasıııın, bu bölçedc kaldıih sırada yapılmıs olması kavvetle muhtcmeldir. Tarih ve denizcilik uzmanları tarafından derinlestirilmesi beklenen incelemeler sonunda, kesin delil ve ve sikalar bulunduğu takdirde kalenin, tarihi öneminin yanı sıra Türkiye'ye turizm yönünden de büyük fayda saşbyaeagı ifade edilmektedir. Başbakanın konuşmaları kamu oyunda huzurguzluk yarattı. Bn nuzursuzluk özellikle iş çevrelerinde geniştir, yaygındır. Aslına bakıhrsa kimse ne oldnğunn, ne bittiğini bilmiyor. Fakat konuşmalar birbiri arkasına sıralandıkça berkes bir şeyler «ezinlemeğe, Demirel'in dağınık cümlelerinden anlamlar çıkarmaya çalışıybr. Başbakan bu konuşmalara baslarken, söylevlerinin dokuz tane olacağını, ve bepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini söylemisti. Doğrusunu isterseniz hepimiz acele ettik degerlendiraıede. Kimimiz çabayı A.P. Büyük Kongresine bafladık; kimimiz, sol akımlar meselesini ön plâna alır göründüğü için, sadece o kısımları seçip eleştirdik. Gerçi Demirel dağınıklık içinde berkese üzerinde duracak, eleştirecek kadar bol bol materyel sağlamıştı. Hattâ öylesine sağlamıştı ki, bunlar eleştiri konusunun sınırlarmı aşıyor, söylentilere de kaynak olabiliyordu. Başbakanın söyledikleri yine parça parça üzerinde durnlduğu ya da asıl önemli konular açıklıkla ortaya konmadığı için olacak konusmanın gerçek hedefini gözden nzaklaştırabilmiştir. Meselâ Başbakan, sol akımlar üzerine fazla yüklenmis ve bu yüklenis, söylemek istevip de bir türlü açığa vuramadığı konuları âdeta katnufle etmiştır. Demirel'in üstü kapalı olarak söylediği, Silâhlı Kuvvetleriu durumu, tutumu ve, bizim bilmemize imkân olmayan, fakat söylentiler halinde ağızdan a|ıza dolasan. birtakım çalkantılardır. Nitekim Gaziantep'te Basbakanı, konusmasına biraz daha aydınhk vermek çabasmda görüyornz. Yine de açık ve seçik olmamakla beraber, Demirel bu konusmada «tabu» haline gelmiş meselelerden, hattâ üzerine varılamayıp etrafında dolasılan tabu'lardan, ambargolu, ipotekli meselelerden söz etmekte, özgür ortam içinde bunların tartısılması gerefini savunmaktadır. Başbakanın sözlerini daha iyi değerlendirebilmek Için, yukarda isaret ettiğimiz gibi, hem bunları bir arada ele almak, hem de son zamanların siyasi gelisraeleriyle aym zamanda gözden geçinnek zorunlugundayız. Gerek Izmir konusması, gerek Bursa nutku ve gerekse Anayasaya göre özerk olan müesseselerin iktidann karsısına geçmemeleri hakkındaki sözleri Gaziantep'teki konusmasiyle karsılastırılınca, Demirel'in ne demek istediği beUi oluyor. Başbakan demektediı ki. miUet tarafından iktidan yürütme görevi bize verildi Biz bu görevi yürütürken direnmelerle, çebnelerle karşılasıyoruz. Tehditler altındayız. Anayasaya göre özerk müesseselerden geliyor bu direnme ve tehditler. Oysa biz demokratik düzende olmamıza rağmen, tehdide, direnmeye karsı çıkamıyoruz. Zira Türkiyede bu müesseselerle ilçili meseleler ambargoludur ve bu muesseseler tabu haline getirilmistir. Şimdi Başbakanın tüm konusmalarını son günlerin siyasi gelismelerivle değerlendirmeçe çalısalım : Ana muhalefet partisinin Genel Baskanı Inönü. Kurultaydan hemen sonra yeni yasama döneminin huzurlu geçmesini israrla tekrarlamaga baslamıs, önce Cumhurbaskanı Sunay'la, arkasından Başbakan Demirel'le görüşmeler yapmıstır. înönü yine israrla demokratik rejimin islemesi konusu üzerinde durmaktadır. Atatürk'un ölüm yıldönümü çünü Ankara'daki toplantıda yaptığı konusma gerçekien ilgi çekicidir. C.H.P. Genel Baskanı çok sert ve heyecanlı sözcülerden sonra düzenin korunması için parlâmento çalısmalannın ve hükumetin desteklenmesini istemiştir. Inönü'nün daha sonra Grupta. ve dün Mecliste yaptıgı konuşmalar da pek önemli. Zira hepsinde iktidarın çalışmalarına karşı müsamahah gBrünmenin çabası var. Hemen söyliyelim ki, C.H.P. Genel Başkanı bir şeyler biliyor da onun için Basbakanı ziyaret etti ve kendisine tavsiyelerde bulundu demek tnönü'yü tanımamak olur. Zira tsmet Paşa neler biHrse bilsin, bunu yapmaz. Ama Ismet Paşa eğer bir seyler sezinlemisse, hele sivil idareye, «düzene karsı» bir şeyler sezinlemişse, dolayh konusmalarla düzeni korumağa çalışır. Ziyaretler gibi, yakınlık gösterileri gibi davranıslarla muhtemel gelişmeleri önlemek ister. Kısacası, Inönü'nün son faaliyetiyle, Demirel'in dağınık konuşmaları birbirine eklenince, söylentilerin hiç değilse esasını haklı çıkaracak meselelerin varlıgını kabul etmemek imkânsız hale geliyor. Bu arada isaret etmek istedigimiz bir yeni olay var: Osman Bölükbası'nın M.P. Genel Baskanhğından istifası.. Sağlık sebeplerinin gerekçe olarak verilmesine raemen bu ir"fa önemlidir ve ilerde önemi herhalde ortaya çıkacaktır. *& •!* •»* KOLLOKYUM TOPLANIYOR Bu durumun yarattığı ilgi çeklci bir sonuç ise pazartesi gunü ıkinci beş yıllık plânı incelemes üzere toplanacak olan uluslararası Kollokyuma plâmn stratejisiz git mesi olacaktır. STURCK DÖNDÜ Ote yandan Ankarada bulunan ve uluslararası Plânlama Kollokyumuna katılması beklenen Para Fonu uzmanı Ernest Sturck, Kollokyuma katılmaktan vazgecerek Türkiyeden ayrılmıştır. STRATEJİ îkinci beş yülık plâmn strateJisinde bilindiği gibi ikinci plân döneminde de yüzde 7 lik kalkınma hızı esas niınmiş ve dığer sektörlerde ana hedefler gösterilmiştir. i AP'li Milletvekili ve Belediye Meclis üyeleri hakkında tahkikat devam edıyor tKTİSADİ PLÂNLAMA SEMtNERt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MP Genel Baskanlığından sağlık duzeninin bozukluğu gerekçesiyle ayrılan Osman Bölukbaşı, Genel Idare Kurulu ile Meclis Grupunun oncekı akşam yaptıkları ortak grup toplantısmda «istifasım geri alması» yolundaki kararı kendisine ileten heyete «Hayır» cevabını vermiştir. Bolukbaşı bu konudakı bir sorumuza, «Arkadaşların bu karannı kabul etmedim. Hastalık sebebiyle ayrılan bir kimse rica üzerine bu kararından nasıl dö~ ner?» denııstır Genel tdare Kurulu ile Meclis Grupunun önceki geceki ortak toplantısı sonunda «Bölükbaşına âcil şifalar» dllenmesine. ancak istifanın «kabul edilmiyeceğinin» bildirilmesine karar verilmiştir. Karar dün sabah Bölükbaşıya evinde lletümiştir. Ancak, Bölükbaşı istifasım geri almasmın bahis konusu olamıyacagım söylemiş ve teşekkür etmistir. Bir MP'li «Bölükbaşı yorgundur, hasta değildir» demiş, istifa(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bölükbaşı istifasında ısrar ediyöf DERECE ALAMITAN TÜRK GÜZELİ tNCl ASENA HİNDLİ ÖGRENCi DÜNYA GÜZELİ SEÇiLDi LONDRA, (AP) Kahverengl gözlü, bir tıp talebesi olan Hindistanlı Reita Faria, Dünya Güzellik Kıraliçesi seçilmiştir. Hindistan güzeli hayatmda ilk defa bir mayo giyerek kalabaük karsısına çıktığmı söylemiştir. îkmciliği ise Dunya Güzellik yanşmasmda bir komünist mem leketi ilk defa temsil eden Yugoslav güzeli Mikica Marınoviç almıştır. Uçüncülüğu 21 yaşındaki Yunanlı manken Efi Plumbi, dordüncülüğü 18 yaşmda bir talebe olan Brezilya'lı Marluci Manyaller, beşıncüiğı de sanşm bır İtal yan talebe olan 23 yaşındaki Gıgliola Carbonara kazanmışlardır. Yeni Dunya Güzeli (Mıss World) tahtına oturan Hintli Reita Faria. «Ben bir tıp talebesiyim. Bütün gayem milletime hizmet etmektir» demiştir. Hint güzeli 62.500 lıra mükâfat almış, tahta otururken modellık yaparak ayrıca 5.000 lira kazanmıştır. İkinciye 12.500 lıra ve ondan sonraki beş kişiye de daha az para mükâfatı verilmiştir. Finale kalan dığer memleket güzelleri sunlardır : Arjantin, Ka nada, Dominik, Ftansa, Almanya, eski İngiliz Güyam, Norveç, Güney Afrika, Ingiltere, Amerika. TMGT BAŞKANI BAŞBAKANA CEVAP VERDİ ADAPAZARI, (Sükran SONER bildiriyor) TMTP'nun 21. Genel Kurulunda dün dâvetli olarak konuşan TMGT Başkanı Alp Kuran, Başbakan Demirel'in «Bağımsızbk şarkılan okuyanların nereye dayandıklan malumdur» şeklmdeki sözlerine cevap vererek «Bu zihniyetin sahibi tam bir dalâlet içinde değilse, tam bir hıyanet içindedir. Bn ne biçim Atatürkçülüktür» demiştir. Kuran, «TMTF'nın mücadelesi sayesinde petrol fiatlarında Ordu için yüzde 27, halk için de yüzde 12 indirim yapıldığını» söylemiştir. Daha önce görüşülen «Turizm Lmd. Şti.» kuruluş tasarısı kabul edılmiştir. Ayrıca Federasyon bünyesindekı «Diş Münase" betler Komisyonu» yerine daha şumullu olan «Diş lliskiler Sek" reterliği» kurulması ile 21 Mayısçılarm affı için TMTF 21. Genel Kurulu adına TBMM'ne muracaatte bulunulması karar altına almmıştır. Bu arada bır ihtıyatî tedbir kararı ile İTÜ Yonetim Kurulunun seçimi ihtılâfh olduğundan Kayhan Kalaba Baskanlığındaki delegasyonun kongreye katılamıyacağı bildirilmiştır. Belediyeyi zarara soktuklan iddiasiyle iki AJV1İ milletvekili ve Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturm» devam etmektedir. Belediye Mıidürler Encümeninin 1963 yılında kabul etmiş olduğu bir ımar durumu, Belediye Başkanhğının yaptığı değiştirme tekhfının, Meclısın 31 TemÜniversite Senatosunun dün 4 muz 1964 gunku oturumunda asaatten fazla suren toplantısınlınan 391 sayılı kararla psddedildan sonra Rektor Ekrem Şerif Egeli. Edebıyat Fakultesinın en mesi yuzunden yurürlükte kalmış ve Belediye 582 bın 240 iira kısa zamanda ikili öğretime başIktisadî Araştırmatazmınat ödemeğe mahkum edıl layacağını belirterek «30 kasımlar Tesisi tarafınmiştir. Dâvacı parasını hacız da kayıtlann kapanacağını, dudan •Türkiyede İkyolu ile tahsıl ettiğınden hacız rumun bundan sonra anlaşılaca" tisadî Plânlama» ko ve tahsil masraflan ile ödenen ğını» söylemıştır. nusunda düzeni etazminat 650 bin liraya yukselEgeli sunlan söylemiştir: nen seminerin açımektedir. « Orman, Biyoloji ve Diş hş töreni yarm sabah saat 10 da Belediyenin tazminata mahBelediye Sarayında Başbakan DeHekimliği Fakültelerinde ikili kum edilmesi üzerine, yurürlukmirelın de iştıraki ile yapılacaköğretim sisteminin gerçekleştiteki kanunlara göre, âmme zatır. rilmesi sartlan Edebiyat Fakülrarı, zarara sebep olanlardan Törende Başbakan Süleyman Detesindeki gibi tek yönlü sayıla(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) mirel de konuşacaktır. cak faktörlere bağlı olmadıfı Yabancı ülkelerden gelpcek uziçin prensip elarak çareler bumanların da katılacağı milletlerlunsa bile bir çoklannın gerçekarası seminer, 24 kasım perşembe lesmesi Üniversite dısı yardımgünü akşamına kadar Tarabya Ote lara ihtiyaç çöstereceği için mut li Konferanı salonunda devam ede laka bu yıl uygulanabilir karacektir. nna varmak Komisyon neticesini almadan mümkün değildir.» Üniversite Senatosu dün ikili öğretim konusunu görüştü Ecevit, yarın îstanbulda basın toplantısı yapacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. Genel Sekreten Bülent Ecevit, gezı programım defıştırmiştir. Ecevit cumartesi günü îstanbula gidecek ve «ıç poütikada son gelışmeler konusunda bir basın toplantısı yapacaktır. m NATO'da kabul edilen bir Türk teklifi Sükan, Adana olayları hakkında Senato'da izahat verdi PARİS (a^.) NATO'nun Güney kesımını askerî ve iktisadî bakımdan yeni durumu dıkkate ahnarak, kuvvetlendırme yolunda Turk delegesı Kasım Gulek'ın teklıfı Siyasi Komısyonda ittıfakla kabul edılmiştir. Fransanın NATO'dan ayrılmasınm NATO'yu ıkıye bolduğunü söyleyen Gulek'in strateji konusundaki teklıfıne Yunan ve îtalyan delegasyonları da katılmıştır. Bartınlıoğlu bu defa beraet etti Ecvet GÜRESİN ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dün saat 15 de yapılan toplantısmda lçişleri Bakanı Faruk Sükan, Adana olaylarma değinerek gündem dışı ANKARA, (Cumhuriyet Bürobir konuşma yapmış, olaylar sebe su) Fransız düşünürü Babebiyle 54 bin 795 liralık zarar ziyan uf'un Türkçeye çevrilen bir ki tesbit edildigini bildirmiştir. tabından iktibas ettiği için koîçişleri Bakanı, «Amerikalılar ta münizm propagandası iddıasıyla rafından tecavüze uğramış her yargılanmakta olan Atilla Barhangi bir kadınm bulunmadığınu tınlıoğlu dünkü duruşması soileri sürmüş ve özetle şunlan söynunda beraat etmıştır. lemiştir: Bilindiği gibi Bartınlıoğlu An «Olayın tertip olup olmadığı, tahkara Bınnci Ağır Ceza Mahkerikin mahiyeti mahkemeler tararaesı tarafından eeçen yıl 7 yıl fından ortaya çıkarılacaktır. Türk 6 ay hapse ve 2.5 yıl sürgün ce milletinin mukaddes tanıdığı dezasına mahkum edilmişti Yargı ğerlerine karşı her hareket önüntay Birincı Ceza Dairesi mahkede son derece hassas bulunmaktamenin bu kararını ° noktadan yız. Kanun dışı hareketler ve sobozmuş ve yeniden mahallî mah kak gösterileri ancak düşmanlarıkemeye sevketmişti. Duruştna mızı sevindirir. Kanunlarm tanıdıdevam etmiş ve Bartınlıoğlu'nu |ı hürriyetleri suistimal edenler, mahkum eden h»vet bu defa bekarjılannda devlet kuvvetlerini raat kararı vermıştir. bulacakbr.» Son sığınak /•'HC/ZC/R.. Kayseride bîr vatandaşımız. Atatürk heykelinin karsısına geçip, bağıra bağıra, dert yanmaya başlamış: Evvel Allah, sonra senin sayende yaşıyoruz. demiş, sen öldükten sonra memleket batü, demış. niye cevap vermlyorsun. demiş ... Pakat «Bırakın beni. Ben Ataya derdimî söylemeve çelflim» diye direnmesine rağmen. adamcağızı yakaiamışlar. akıldan mnavene için, hastahaneye vollamış. lar. Böyle akıl hastası olur mu? Hasta olsa heykeli brardı. Biz örlesine alıştık. Hem. sövleyin. hakikaten. dertleşecek başka kimse kaldı mı memlekette Allah askınıza? HUZUB GETtRİYOUZ, HUZUR... AL SANA HUZUR.... D N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog