Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Araçlarmda KALİTE, UCUZLUK, SAĞLAMLK YERLİ VE AVRUPA Ak Kitabevinde Ankara Cad. No: 7 İstanbul. Tel: 22 47 43 tâncılık: 7122/13397 umhuri 43. yı! soyı 15195 KURDCUSÜ: rUNTJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kurtısu: tstanbuJ No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 12 97 22 42 98 22 42 99 Perşembe 17 Kosım 1966 Sağlık durumunun Bölükbaşı MP Genel Başkanlığından istif a etti OSMAN BÖLÜKBAŞI bozulduğu gerekçesiyle r Inonu: 'Maksat felâkete uğrayan vatandaşı kurtarmak, dedi DEMİREL G/tZtttiTEP AP KONGRESINDE KONUSTU "Pollaklar ciddileşirse onorşiyi önleyici tedbirler alınır,, GAZİANTEP Gaziantep AP İl Kongresinde «İlerlememize, yükselmemize mâni addettiğimiz her meseleyi pervasız, fütursuz konuşmak yolunu seçtik» diyen AP Genel Başkanı ve Basbakan Süleyman Demirel, hürriyetlerin «istimalinden» bahsetmiş ve «Hürriyetler hüsnü istimal edilmez ise bunun neticesinde patlakür meydana çıkar. Bu patlaklar ciddî bir*mahivet alma istidadını gösterirse o zaman anarşiyi nnleyici tedbirler aluunası icab eder» demiştir. Konuşmasma Gaziantep ve Gazianteplilere övgüyle başlayan Demirel, Türkıyenın yüzlerce meselesi olduğunu, bunların cesaretle ortaya konulması gerektiğini, ancak bunun, hemen ertesi gün düzelmesi şeklinde düşünülmemesı gerektiğini belirtmiş, şunları söylemiştir : «Ortaya konulan meseleler konusulmadıkça, açık bir dille serbest, hür bir zihinle tartısılmadıkça, fısıltı halinde vatandaşı rahatsız etmeye devam eder. Adalet Partisi mesru nizamın ve bunun icabı olan mesru yolların müdafaasını yapmakta oldugu iç:ndir ki, memlekette cidal yerine bansın müdafii olduğu içindir ki, büyük milletimizin gözünde itibar sahib'dir. Konnsmalanmda kendimizi anlatma^a çalısıyorum. Bunu vaparken birtakım yollar vardır. Tollardan birisi, muanzlanmızı tarif etmek suretiyle bizim ne olduğumuzu tâyin etmektir. Diğeri ise kendimizi tarif. Şimdi bu meselenin sırası mı gibi itirazların da zaman zaman yükseldiJH ırörülmüstür. (Arkası Sa. 7. Sü. S de) (ANKARA Cumhuriyet Biirosu) İİQGenel Başkanı Osman Bölükbaşı, sağlık •"•• durumunun bozulduğu gerekçesiyle Genel Başkanlıktan istifa etmiş, karannı bir raektupla, dün, Genel İdare Kuruluna bildirmiştir. "Sıhhatim düzelmedi,, Kendisiyle görüştüğümüz Osman Bölükbası, uzun süredir rahatsu bulunduğunu söylemiş ve şöyle demiştir: «Bır türlü iyi olmadım. Sıhhatim düzelmedi, faydalı olamıyorum. Bu sebeple partimin Genel Başkanlığından istifa ettim, bunu bir mektupla Genel îdare Kuruluna da bildirdim.» «Milletvekilliğinden de ayrılacak mısınız?» sorusuna ise Osman Bölükbaşı şu cevabı vermiştir: cGerekirse, sıhhatim düzelmezse milletvekilliğinden de ayrılmayı düfünmüşümdür, düşünüyorum.» ugünkft Anayasamı» vatandaşlsra en genii dttşünce özgiirlugü »aglayan bir anayasadır. Yalnız teokratik devlet düzeni ile her türlü dikta rejlmlerine kapalı olan bn Anayasanın güvenliği altında toplnm yararına kamu önünde açıkça tartışılamıyacak hiçbir fikir yoktur. Hal bftyle olduguna göre, yürürlükteki Anayasa düzeninin korunması, özgür düşünceye değer veren bütün vatandaşların yürekten istegidir. Bu isteği sürekli olarak yerine getirecek olan da, herkesten önce elbette hükumet ve onun başında bulunan sorumlu kişidir. Bu Anayasanın kurduğu düzen sayesinde bugün iktidarda bulunan Sayın Demirel, ona bağlı kalacağına dair Meclis kürsüsünden andiçmiştir. Anayasa dülenini, hiçbir aksamaya yer vermeksizin pürüzsüz uygulamak, Anayasa düzenine karşı şuradan buradan gelebilecek büyüklü küçüklü her türlü saldırıyı yerinde kesmek Sayın Basbakanın birinci ödevidir. Oysa, iktidara geleliberi, çegitli davranıslan ile Sayın Basbakan, yürürlükteki Anayasadan pek de hoslanmadığını göstermektedir. Son bir y\lın olaylannı kronolojik sıraya uyarak gözden geçirirsek, bu görüsü destekliyen birçok misaller bulmak mümkündür. Sayın Basbakan ikide bir sovut millî iradeden söz etmekte, oy çoğunluğuna dayanan partisini devlet kaderine kayıtsız sartsız hâkim sayar görünmekte. özerk Anayasa müesseselerini icra organının dümen suyunda yürütmek eğilimini açığa vurmaktadır. Partisinin Adana İl Kongresinde önceki gün yaptıfı konusmada Sayın Demirel'in bir sözü özellikle dikkatimizi çekti. Aşırı akımların ynrdumuzdaki davranıslarını kendi anlayış açısından elestirirken Sayın Basbakan : Bnnlar eskiden gizli çahşırlardı. 1961 Anayasasının hürriyet anlayısı ile yeraltından yer üstnne çıktılar! Diyor ve sağma hiç bakmaksızın. yalnız sol tarafmdakileri hasım farcederek bunlara verip veriştiriyor. 1961 Anayasasının getirdigi özgürlük anlayısından Sayın Detnirel'in hiç boşlanmadığı, hattâ rahatsız oldu|u roeydandadır. Bngün toplumu tedirgin eden nedenlerin başında da bu olağan dısı durum gelmektedir. Devrim yaparak kırallıgı yıkmıs, cumhuriyet ilân etmis bir toplum düşününüz ki, dfirüst seçimlerle işbasına gelen adamın yüreğinde gene kırallık özlemi yatmaktadrr. Bövle bir toplumnn huzur içinde yaşamasına, kendi 8orunl>nnı rahatça tartıgıp çözmesine imkân var mıdır? îşte Sayın Basbakanın tutumu da. tıpkısı değilse bile, yukardaki örnegi pek andırmaktadır. Demokrasilerde «bütün fîkir Tuhafbir Durum İstifa mektubu Osman Bölükbaşının Millet Partisi Genel Başkanlığından aynldığına dair, MP Genel İdare Kuruluna dün gönderdiği mektup söyledir: •Çok ağır ve yıpratıcı sartlar altında geçen 21 vıllık ınücadele hayatımın neticesi olarak sağlık durumum son aylarda devamlı ola rak bozulmuştur. Bu yüzden bütün arznma rağmen vazifemi yapa mamaktan duyduğum derin teessürü ve sağiık durumumun düzelraemesi halinde başkanlık vazifem den ve icabında milletvekilliiinden aynlmak zorunda kalacağımı birçok kcreler parti yetkililerine ifade etmiştim. Bugün bir türlü dü zelmeyen sağlık durumum dolayısiyle Parti Genel Başkanlığından aynlmak kararına büyük bir teessür içinde varmiş bulunuyorum. Bundan sonra uğrunda bir ömür harcadığım MP nin ideallerine sonuna kadar bağlı bir nefer olarak kalacağım. Bütün arkadaşlanma başarılar diler, saygılarımı sunarım.» KAHVE FALI GİBÎ Â Grup, sürpriz olarak karşıladı MP. li mületvekilleri, Genel Başkan Bölükbaşının istifasını sürprizle kanşlamışlar ve bir gece önce Grup toplatısmda £6lükbaşınm da bulunduğunu ve istifasını imâ edecek herhangi bir şey söylemediğini belirtmişlerdir. GERİ ALDIRILACAK Bölükbaşı'nın istifası uzerine MP Genel Idare Kurulu dün gece toplanmıştır. Toplantıda, Bolukbaşı'nm istifasının geri aldırılması oybirliğıyle kararlaştırılmıştır. Bugün bir heyet Bolukbaşı'na istifasını geri aldırmaya çalışacaktır. Bir MP'li, bu konudaki çalışmaların olumlu sonuç vereceğine inandığını söylemiştir. "Kızıluy Olaylan. sanıklorından ikisi daha levkif edildi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumartesi günü düzenlenen «Amerikayı tel'in mitingi» den sonra kanun dışı gösteri yaparak «devlet nüfuzunu kırıp asayişi ihlâl» ettikleri iddiasıyla Adliyeye verılen 24 kişinin duruşmasına dün 3. Asliye Çeza Mahkemesinde devam edilmış, 7 saat süren duruşma sonunda tutuklu bulunan 5 öğrenciden gayri TürkiyeIs Sendıkası Baskanı Cemal Akın ile yine sendikacı Bekir Güvenç'in de tevküıne karar verilmiştir. Duruşmada önce iddia makamının şahit gösterdiği 32 polis ile Toplum Zabıtası Müdürü din ADANA (Cumhuriyet Bürosu) lenmiştir. Hâkim, bazı şahitle Pazar gecesi meydana gelen rin önceki ifadeleri ile şimdikileolaylara katıldıklan gerekçesiyri arasında farklar bulunduğuna le mahkemeye verılen 14 tutukdikkati çekmiştir. Sahit olarak lu ile TlP mılletvekılı adayladinlenen Prof. Muammer Aksoy, rından ve eski İl Başkanı Selâöğrencilerin polisin yersiz davrahattin Uyar ile TİP üyesi Canan nışları ile tahrik edildiklerini söy lemiştir. Bıçakçı'nın duruşmalarına dün başlanmıştır. Duruşmanın sonunda sanık avu katları tutuklu bulunan Kenan Mahkeme Başkanı Semra DuÖlmez. Gün Zileli, Mehmet Güra, celseyi açtıktan sonra sanıkneş, Hazım Gür, AtiUâ Elçi'nin ladan biri 15 yaşmı bitirmeöğrencilik durumlan da dikkate diği için Savcının isteği üzerine alınarak serbest bırakılmalarını duruşma gizli yapılmıştır. talep etmiştir. Buna karşı Savcı, Sonuçta, olayı kışkırttıkları Atillâ Elçi dışmdaki tutuklu saiddia edilen TİP'h Selâhattin nıkların tutukluluk durumlarınm Uyar ile Canan Bıçakçı serbest devamım, ayrıca Jemal Akın, Bebırakılmış, diğerlerinin ise tukir Güvenç, Muzaffer Balban, Antuklu olarak duruşmalannın yamet Eroğul, Nejat Aşkın ve Rıdpılmasına karar verilmiştir. van Güzellerin de tevkifini istemiştir. Duruşmaya 5 dakika ara veren Hâkim, tutuklu öğrencilerin bu halinin devamına ve Sendikacı Cemal Akın ile Bekir Güvenç'in de tevkiflerine karar vermiştir. merikanın ünlü «Esquire» dergisi, yukandaki resmi, Kennedy'nin tek kaatilinin Oswald olamıyacağinı ispatlamak amacıyla yayınlamıştır. Resim, Kennedy'nin ölduruldüfü 22 kasım 1963 te, DalIas'U cinayetin islendiği yerin yakı nında çekilmlstir ve «eski Baskana nişan almıs diftY birinin varlığınt ortaya koymaktadir.» Dergiye şöre, «Bunun, Kennedy'ye nişan almıs bir adama ait olduğu ortaya çıkarsa, Oswald'm, soruşturmacıların kesin ifadelerine ve VVarren Komisyonunun vardıgı kesin sonuçlara rafmen tek kaatil olmadığı ispatlanacaktır». A merikan l Pl Ajansının arşivinden çıkanlan resimde, solda kare içinde ve altta büyültü • len kısımda mnteveffa Başkanın otomobiline silâhıyla ni şan almış bir şahsın görüldügü ileri sürülmektedir. «Esqire», «Bu resmin ortaya çıkması, Kennedy'nin kaatilinin kim olduğunu tesbit için yapılmış bütün araştırmalara yeni bir ışık tntacaktır» demektedir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dün Büyük Millet Meclisinde Nıhat Dıler (YTP), Gıyasettın Karaca (CHP) ile Nermın Neftçi (CHP) nın deprem konusunda Meclis araştırması istiyen önergelerinin göruşülmesi sırasında söz alan CHP lideri Ismet Inönü «Münakasaların maksadı, faydalı tedbirlere varmak, felâkete uğrayan vatandaşın hal ve âtisini kurtarmaktır» demiştir. Inönü. depremden hemen sonraki günlerde ıstırap ve telâşın çok büyuk olduğunu düşunerek, hükumetin sükunetle çalışmasını sağlamak için büyük gayret sarfettiklerini söylemiştir. CHP lideri, bu konuda bir gensoru açılmasının yersiz olduğunu ifade ederek «Hepimiz fe Iâketten müteessiriz. Hepimiz oradaki vatandasa faydalı olmaya çalısıyoruz. Bu konuda bir Meclis araştırması açıiması yerinde olur. Çeşitli siyasî partilere men sup üyelerden kurulacak bir komisyon deprem bölçesine gider, dertleri can kulagiyle dinler, derhal ve daha sonra almması gerekli tedbirleri bildirerek hühumete yardımcı olur» demiştir. Inonü'nün konuşması bütün gruplarca alkışlanmıştır. Önerge sahiplerinden Nermin Neftçi (CHP> deprem bölgesinde gördüğü aksak işleri anlatmıştır. MP grupu adına konuşan Sami Binicioğlu tedbirlerin yeterli olmadıŞını ileri sürmüştür. TİP grupu adına konuşan Behice Boran «lleriye matuf tehlikeler var» demistir. Emin Gündoğdu (YTP1* den son ra söz alan Muhittîn Güven (AP) Inönüye teşekkür etmiş, AP grupunun Meclis araştırması açılmasına taraftar olduğunu bildirmiş, ancak kurulacak komisyonun o bölge milletvekillerinden olmamasmı temenni etmiştir. Bundan sonra Imarlskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu söz alarak tenkitleri cevaplandırmıştır. JOHNSON'IN KANSERLI OLMADIĞI ANLAŞILDI WASHtNGTON, (AP) aşkan Johnson dün gırtlağı ve karnından ameliyat olmuş doktorlar sonradan Amerikan liderinin gırtlağından alınan polipde kanserlı hücreler bulunma dığını ve hastanın sağlık durumundan memnun oldukl»rını ıfade etmişlerdır Başkan, ses tellerinden birinin kenarında buyuven bır et parçasının giderilmesi ve bir karın fıtığımn düzeltilm»sı için ameliyat edilmıştir, Çifte operasyon B APSenato Grupu Hükümeti daha sıkı denetlemeye karar verdi ANKARA, (Cumhnriyrt ICürosu) AP Senato Crupu dün saat 10 da Cahit ükurer'in Haskanlığlnda toplanmış VE «Hükflmetin daba sıkı bir şekilde denetlenmesine» karar vermiştır. Grupta alınan karar gereğmce, günün konulan ile ügili olarak AP Senato Grupu sık sık hükumetten izahat isteyecek ve dönem içerisinde bazı konulan üçer kişilik komitelerde inceletecektir. Grup bilhassa muhalefetin ortaya attığı konularda hü(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Efeoğlunun sözleri Katil sanığı «damadımı kızım öldürdü» dedi Cinayet suçundan sanık olarak dört aydanberi yargılanan 65 ya, şında bir kundura boyacısı, dün 5. Ağırceza Mahkemesinde vapılan durusmada «5z kızım» kaatillikle itham etmiştir. Daha önceki yargılanmaları sırasında damadı Ahmet Göksu'yu «öldürdüpünü» söyliyen, fakat bu cinayeti nasıl, niçin ve neyle Işlediğini bir türlü anlatmıyan Rah mi Karabayır. dünkü duruşmada ansızm fikir değiştirerek kızı Lemanı kaatülikle itham etmiş ve: «Çocuklanna acıdığım için suçunu üstürne aldım» demiştir. Gündem dışı konuşan Zeki Efeoğlu (AP), son Amerikan aleyhtarı gösterilerine değinerek «Bu yürüyüşler AP'ye karşı değil tüccar, fabrikatöre karşı Marks:st propaganda sisteminin tâ kendisidir» demiştir. Efeoğlu, yürüyüşlerin TİP Genel Başkanı Aybar'ı gittiği Londradaki kongrede desteklemek ıçın yapıldığım iddia ederek «Rus ge mileri Boğazda kaza yapıyor, ses I Arkası sa 7. Sü. 6 da) Bethesd» banliyösüadeki Mil1! Donanma Tıp Merkezinde yapılan ameliyatta altı doktor hazır bulunmuştur. Beyaz Saray basın sözcüsü, Bill D. Moyers, Başkanın boğazındaki et parçasının «habis» veya kanserli cinsten olmadığım söylemiştir. Johnson, geçen hafta bir basın toplantısında bu hususta bazı endişeler belirtmiş ve polipin cinsinin bilinmeyişinin kendisini huzursuzlandırdığını söyletnisti. Cumhurbaşkan yardımcısı Hubert Humphrey, Johnson'un a • nestezi altında bulunduğu süre içinde âni kararlar verilroesini icabettirecek olağanüstü herhangi bir durum vukuunda harekete geçmeye hazır olarak bekiemekteydi. Sıtkı İllay'ın Senatörlüğü ANKARA. (Cumburiyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu dün yaptığı bir toplantıda Senatör Sıtkı Ulay'ın Senatörlüğünün düştüğüne karar vermiştir. Hatırlanacağı üzere Sıtkı Ulay, 1962 yılında bir parti kurmuş ve Tabiî Senatörlükten istifa etmişti. Anayasa ve Adalet Komisyonu dünkü toplantıda Ulay'ın durumunu ıncelemış, Anayasanın 7073 ve geçici 10. maddesine göre Senatörlüğünün düştüğüne karar vermiştir. Ulay hakkındaki bu karar Senato Genel Kurulunda görüşülüp neticeye bağlanacaktır. Karar. onaylandığı takdirde Ulay'ın Senatörlüğü kalkmış olacaktır. Adana olaylarının duruşmasına başlandı 4 fabrikonın öze! sektör hisselerini devlet sotın a'ıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) Yurdun çeşıtli bölgelerınde dört büyük fabrıka tasfıye edilecek ve bunlar ikıısadî devlet teşekkülü halıne getırilerek Sum^rbink'a devredilecektir. Sümerbank yetkilıl»ri, 440 sayılı kanuna göre Maraş ve Eskıç/hir Pamuklu Meıiiucat Fab rikaları ile Çanakkale Valeks Fabrikası ve Ordu Soya Fabrikalanndaki özel te(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Arap saçı Mahkemenin seyrini tamamen değiştiren bu itiraf karşısında Hâkim Talip Güran, «Bu dâva Arap saçına döndü!..» demiştir. Poliste, Savcılıkta. Sorgu Yargıçlığında ve nihayet Ağırceza Mahkemesinde «Damadınu ben 51 dürdüm» diyen yaşlı boyacmın, iki aydanberi kızı ve kansı tarafından cezaevinde ziyaret edilme yişi, dünkü itirafta önemli rol oynamıştır. Hâkimin, «Şimdi kmn ve karın nerede kalıyor?» sorusuna, «İki aydır onları gördüğüm yok. Bilmiyorum» cevabını veren Rahmi, daha sonra. «cinayeti» basit bir «yaralama» olayı sandığı için kendi uzerıne aldığını soylemiştir. ANKARA <Cumburiyet Biirosu) Ankara Üniversitesi Ziraat **kültesi öğretim üyelerüıden Doç. Dr Ziya Gökalp Mülâyim dün CHP ve girmiştir. Doç. Mülâyim CHP'ye girdi Meğer neymişler Farkında mısınız? bilmem. Türkiyeyi, şu son zamanlarda, bir dehşet havasıdır sardı. gidiyor. Müthiş ifşaat (Dündsr Seyban). Daha mütbis ifşaat (Talât Aydemir). En müthiş ifşaat (Brdiî Fa ik). Ve, her sabah, dizi ditf bir sürü dehsetli yazı. Meger. memlekette, bükametlerden başka, hemen herkes ibtîlâllerin başındaymıs! Dofrosu, ne 27 'Mayısta, ne 33 Şubatta, ne de 21 Mayırta, böylesine, dehşet içinde kalmadıktı. D.N. İstanbul halkına havayı telefon söyleyecek Bundan böyle İstanbulluiar, sabahlan evlerinden çıkmadan önce, yanianna şemsiye almaJarı gereklp gerekmediğini, havanın güneşli mi, ya da kapalı mı olacağını, çok meraklıları da rüzgârların hangi yönlerden ne kuvvette eseceğini, telefondan, altı numara çevirmek suretıyle kolayca öğrenebilecekler. îstanbullular, otomatik makinede şündilik bir süre için erkek sesi duyacaktır. Yskmda hava durumunu tatlı bır bayan seıının (elefondan kulaklara fısıldaması ijin gerekenin yapütcağı büdiriltnektedir. YARIŞMA BU GECE Türkiye güzeli İnci Asena, önceki gün Londra'da Birinci Elizabeth devrinden kalma bir lokantada yemek yemistir. Güzeller dün yarışma için son hazırlıklannı tamamlamıs ve dinlenmişlerdir. Bu akşam yapüacak yanşmada önce finalistler seçilecek, sonra 1, 2., ve 3. güzeller ilân edilecektir. Birinci olan güzel, Londra'da bir hafta daha kalacak, diğerleri ise < memleketlerine donecelderdir. Resimde, İnci Asena Londra'daki lokantada bira içerken görülüyor. NADÎR NADİ ' Arkası Sa. 7, Sfl. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog