Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

NIL YAYINEVI SUNAR FEMİNA ARMAĞAM KAZANAN ŞAHESEB Şehrin Yüksekiikleri Yazan: Emmanuel Bobles Lüks CUUi. Fiatı: 10 lira NİL YAYINEVİ, Nuruosmaniye Cad. 38 İSTANBUL Tel: 27 69 97 Feza Reklâm: 435/13385 umhuri KÜRÜCÜSÜ: rUNÜS NADt HESEKS&OMANLAR Oüyük Yazarların MAN KT^PLIĞINIZA YENİ BİR üıel Eserleri 1ten sonra P K SULH 2 43. yı! soyı 15194 ve mektnp adresf: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 1 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşombo 16 Kasım 1966 kabartoıa * cıltlı beş renk en iyj belirten n bint 1,5 milyon ini işçinin yararlonacağı kurumu,, lesis ediliyor Bülent DİKMENER bildiriyor nnıını*n iki AP milletvekili "Aşırı cereyanlar Cumhuriyetin ile Belediye Meclisi Dyelerine edilen kuruluşundan beri faaliyette,, iftira çok iğrençtir yardımlaşma ADANA ('Cumhuriyet Bürosu) P Genel Baskanı ve Başbakan Süleyman Demirel, dün, Partisinin Adana tl Kongresinde, özellikle aşırı akımlar üzerinde durmnş, sosyalizmi savunanlara şiddetle çatarak, «Cumhuriyetin kuruldufundan bu yana Türkiye'de aşın cereyanlar faaliyet halinde olmuştnr. 1961 Anayasasının hürriyet anlayışı ile bunlar yer altından yürüyüşüne çıkmışlardır. Bugiin sosyalizmi savunanlara bakınız. Bnnn, sadece Komünizm Türk kanunları tarafından yasaklandıfı için maske olarak kullanır. Sosyalist, Türk Anayasasının, Türk vatandasına sağladıgı hür teşebbüsün, mülkiyetin, serbest ticaretin karşısındadır. İstihsal vasıtalarının topvekun devletlestirilmesine taraftardır. Ticaretin devletleştirilmesi taraftarıdır. Mül kiyeti, mirası inkâr eder. Vurguncu, soygnncn, komprador önüne gelenin yakasına taktığı yaftadır. Bu yalancılarm bütün maksadı, Türk balkının huzurunu bozmaktır. Marks ve Lenin âfiklanmn yeri Türkiye değildir.» demiştir. Demirel, konuşmasında. «Özel teşebbüsün» önemıne de değinmiş, «Adalet Partisinin özel teşebbüscülüğü programlarında önemle dikkate aldığını» söylemiştir. Adana AP ll kongesi dolayısiyle şehirde büyük emnıyet tedbirleri alınmış ve Başbakan Süleyman Demirel, polis ve trafık ekipleri himayesinde AP II kongresine gitmiştir. Çeşıtli hizıplenn çarpıştığı kongrede. bugıine kadar alışılmamış bir yol tutularak, delegeler CHP ve Inönüne değil de, birbirlerine şiddetle çatan konuşmalar yapmıçlardır. Demirel sosyalizme şiddetle çattı \ A IERBİYE DIŞI DÂVRÂNIŞ~ Abdurrahman Şeref LAÇ AP Milletvekili #%umhuriyet) gazetesinin 31 Ekim 1966 tarihli nüshasında (Bir I imar durumunu değişürmek suretiyle tstanbul Belediyestal 582 bin 240 Ura zarara sokan iki A.P. milletvekili Abdurrahman Şeref LAÇ ve Osman özer ile, A.P. li Belediye Meclisi üyeleri hakkmda tçişleri Bakanlığınca so ruşturma açıldı) şeklinde yapılan neşriyat yalandır. Bu iğrenç iftiranın hesabını soracağız. ( ANİVAKA Türk tş tarafından hazırlanan Vardımlaştna Kurumu (t.Y. ) k a n u n tek]if. Ç a l I ş m a B a . Başbakandan başka Mıllî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, fçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, Gumrük ve Tekel Bakanı Ibrahim Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal, Saadettin Bilgiç ve dıger Senatör ve Mılletvekillerinin katıldığı Kongre Başkanlığına, Isparta Senatörü Mustafa Gülcügıl, Yardımcıîığına da tstanbul Milletvekili Nuri Bayer getirılmıştir. îl Başkanı Mustafa Kasımoğlunun okuduğu rapor, delegeler arasında reaksiyonla karşılanmış ve Erdem: "Hemen verin,, bu arada ılk konuşmayı yapan Cevdet Akçalı «GeGeçtiğimiz hafta Içinde Türk tş temsilcileri ile nel Idare Kuruluna dinlemiyen ve Başbakant küilgili Bakanlar arasında yapüan işçi sorunları ile çük düşüren böyle bir ll Başkanı görülmemiştir» i'gili toplantıda Türkİş Genel Sekreteri Halil demiştir. Delegelerden Cavit Oral, yöneticileri şıd Tunç, tşçi Yardımlaşma Kurumu adı altında bir detli bir dille yermiş, Kemal Çetinsoy raporun «Sikanun teklifi hazırladıklannı belirtmiş ve Çalışma yasî bir intihar vesikası» olduğunu belirtmiştir. Bakanı Ali Naili Erdem'in bu konudaki fikrini sorMustafa Tosyalı AP ile DP'yi karıştırmıs, 70 yaşlamuştur. rındakı Cabbar Gandi de «Bu rapor tsmet Paşanın Erdem, Tunç'un bu teklifi üzerine«Aman bu seçim beyannamesinden farksız» demiştir. teklifinizi hemeo verin. Şimdi yanınızda ise alayım» «Rahmetli Menderes» sözlerinın sık sık kullanıldemiştir. dığı kongrede Emin Ağaoğlu CHP nin fazla SenaErdem, Türklş'in bu teklifini inceledikten tor çıkarmasının AP nin kötü çahşması sonucu olFcnra Çalışma Bakanlığı tasansı olarak Bakanlar duğunu söylıyerek «Sadakai milliyeden Mnkadder Kuruluna getireceğini belirtmiş, «Cmit ediyorum ki ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) öztekin Adanada Senatör oldu» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Adanada 8 Amerikalı erin sineErdoğan Buray adlı delege ise madan çıkan Türk kadınlanna sar Adana Üniversitesi konusunda kıntılık etmesiyle başlıyan olayBaşbakanın konuşmasını istemiş lar gündem dışı konuşmalarla dün ve Demirel 'i şöyle takdim etmiş Cumhuriyet Senatosuna getirilmi? tir: tir. «Sayın sehitlerimizin nnmnn Özgüneş'in konuşması alnında parlatan Demirel». Konu ile ilgili olarak konuşan Eski Senatör Sakip Önal'ın Bir burjuvala.şına hareketı ulan Tanzimattan, hattâ ondan önceki tabiî senatör Mehmet Özgüneş, öAdanadaki olaylan Kemal SaOsmanlı devletimn duraklama gerileme yıllarından Birinci Dünya zetle şunlan söylemiştir: tır'ın Adanaya gelip gitmesıne Harbt sonuna kadar Türkiyenu meselesi sömürgecüerle uğraşmak ol«Amerikalılar tarafından sebep mu.ştur. Moskof harhleri aslınd.. Rus emperyalizminin Türkiyeyi niifuz bağhvan konuşmasından sonra olunan bu ve benzeri hâdiseler sık sahası yapabilmek ıçsn saldıraniarla istiklâllerini savunan Türkler aratenkidlere îl Başkanı sert bir sık tekerrür etmektedir. Bu gibi sında'd mücadeklerin dizisidir ve efer Türkiye o devrelerd*" diğerledille cevap vermis, bu yüzden olaylar karşısında Hükumetın rini bir yana bırakıp Ruslarla işbirliği yapsaydı Moskof harbleri ye(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Türk haysiyetine yakışan enerjik rine uzun süre ölekilerle çatışacaktı. Nitekim tarihimizde böyle örbir tuUıma gitmemesi halkı fiıli neklcr de vardır. hareket] ere sevketmektedir. Birinci Oünya Harbi İngiıiz Alman emperyalizminin çekişmesinin Bugünkü gazetelerin bazılarmsonucuydu. Müttefikler galip gelseydi Almanlar Musul petrolleri, Orda olay bir komünist harekeü olataşark üzerindeki ve nihayet Türkiye üzerindeki sömürme amaçlarınrak gösterilmektedir. Olaylara bir dan vazgeçecekter miydi? Meseleleri ekonomik, uluslararası ekonomik kaç kötü niyetli kimse veya birkavgalar açısmdan değerlendircn tarihçilere göre vazgeçecek değillerdi kaç komünist de karışarak halkın ve Türkiye 1914 öncesindeki Alrnan peykliğini, galibiyete rağmen, sürgaleyanını bir tahrip makinesı ha diirüp gideceıtti. Ataiürkün dış politikada gösterdiği örnek tutum, tariline getirmek için gayret sarfetmış himizi ve bize karyı girişilen saiöırıların, hattâ ittifak tekliflerinin maolabilir. Ancak gerçek şudur ki hiyelini derinliğine, genişliğine bütün sebepleııyle bilmesindendir. olay nâmusuna düşkün Türk halİkinci Dünya Harbine girmeyişimiz de aynı politikanın devamı idi (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ve biz harbin sonuna dek çatışmplar arasında denge politikasını yürütebilmişizdir. Ne var ki İkinci Dünya Ilarbi dünyadaki kuvvetlerde değişiklik yaptı. Ingüterenin verini Amerika aldı. Hür dünyanın lideri Amerika Marshall olân, Trunıan doktnm ile dış yardımlara başladı. Dünya ADAPAZARI TMTF Geözellikle Avrupa iki bloka ayrıldı. Sovyetler bal gibi doğu blokunun künel Kongresinde konuşmacıçüklerini sömürüyorlardı. Batıd" ise zafer sarhoşluğu, özgürlük şarkılar Turkiyedeki Nurculara lan. Birleşmiş iHilîetler kuruluşunun heyecam, karşılıklı münaseşiddetle çatmışlar, komünizm betleri, hırslı sömürroe yerine, öoce insancıl düzeyde tuttu. Ama, 1948 ithamları karşısında savcının den sonra Anırrikanır. bu tutuıru değişti. Hele Eisenhower'in Başkanve adliyenin harekete geçmelığı. DuUes'ın Dışişleri Bakanhğı sırasında dış yardımların insancü yödığıni ileri sürmüşlerdır. nü bir tarafa itücrek sadece ekopomik hırslann yörüngesine oturtuldu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) îstanbul Hukuk Fakültesi Ta Amerikahlar 1952 den. Kennedyyp kadar Stalin'den müdevver iki blok Kurmay Albay Cengiz Baslebe Birliğı Baskanı Ufuk Şehdüşmanhğı politikasi*le birliktc yayılma, sömürme volunda yürüdüol'un Frankfurt'un Maine nehri, «Bngün Türkiye, dofn ve ba" ler. Dış yardımlaı. sermaye yatnımlan, bu dönemde gelişti. Petrolde rinde bulunan ve bir çok söylentı bloklarının kendi hesaplanna İngiliz hâkimiyeti yerini Amerikaya terketti. Kennedy Amerikanm tilere sebep olan çantası Ankasömürmeğe çalıstıkları bir para'ya getirilmiştir. yayılmasiyle paralel giden prsstii kaybını gören ve seçim kampanyazarlık ülkesi olmustnr. Eğer biz Genel Kurmay Baskanlığı Basını bu espriy göre yürüten adamdır. Kennedy işbaşında kalabilseydi ler bunu önliyemezsek, Türkisın ve Halkla Münasebetler Amerikan kapitalizmi bugünkü koşullara göre değişikliğe kavuşabilir, yenin geleceğini garantiye alaGrup Baskanlığı ilgilileri, bu aynı zamanda yeni dünyaya. k.rşı 1948 1950 arasındaki güven yine mazsak, birer vatan haini olukonuda tahkikatın devam ettisağlanabilirdi. An>a olmadı. Yerin» gelen Johnson içeride sosyal reformğini ve henüz bir açıklama yaruz. Turkiyedeki 3800 mümessillardan söz ederken dışarıda Eisenhower dönemine rabmet okutacak pılamıyacağmı bildirmişlerdir. liçin 3500 ü gayri millî unsurlauygulamalara girişti. Ilgililere göre. çantada bulunan nn elindedir. Antikapitalist oAmerikanın tulumu böyle olmakla beraber bu tutumu kınamak, albayın tatbikat konusundaki lanlar kapitalisti bilmiyorlar, daha doğrusu tek taraflı kınamak saçmadır. Zira tutum, şöyle notlan ve bazı belgeler ıncelenTürkiye'ye gönderilen barış göya da böyle ama sistemin mantığıyla, karakteristiğiyle esasta çelişiklik mektedir. Albay Başol hakkırınüllüleri birer hristiyan misyogöstermez. AmerikaL meselâ bir ülkeye yatınm yapacak, yatırım yada bir işlem yapılıp yapılmıyaneridirler. Bunlar. öncelikle dıparken elbette kâr etmek istiyecek ve eğer imkân bulursa ekonomil' cağı bu tahkikat sonunda anlasan atılmalıdırlar.» demiştir. çıkarlarını sisteminin gereğinf göre devlet baskısıyla arttırmaya şılacaktır. çalışacak. Bir ittifak anlaşmasmda kuvvetini ortaya koyarak, kendi insanlan, kendi ekonomisi için en fazla faydayı sağlamakta direnecek. Bütün mesele imerikanm nasıl davranacağmı, nasıl direneceğini çok önceden kestîrip bUıp politikavı ona göre ayarlamakta, bloklararası, sistemlerarası çatışmalardan faydalanarak dengeyi kurabilmekte. Böyle bir denge kurmak bugünkü dünyanın ve Türkiyenin koşuUarı dolayısiyle elbette kolay değil. Zira oradaki kişisel çıkarlar, buradaki kişisel çıkarlarla birleşiyr. Şu var ki son günlerin olaylan ilgililere artık Türk • Amerikan münasebetleıi meselesinin yakm gelecekte bir çıkmaza sürüklenebileteğı işaretini vermeli ve güçlüklerin bu açıdan deUniversiteye almamıyan öğrencilerin bir süreden beri kaldıkğerlendirilip venilmesi yoluna gidilmelidir. ları Universite bahçesindeki iki çadır, önceki gece saat 3 ten sonra Hangi yönden ırplirse gelsin ister «kökü içeride», ister «dışarıda» mahalJî polis tarafindan kaldırılnuş, olay sırasında çadırda buolsun toplumdaki tepkiler gözdeı. uzak tutulur ve polis tedbirleriyle lunan gençlerden Dursun Ozdemir ile İlhan Aydoğan ortadan kayAmerikayı sevdirmek gibi bir saçma uygulamaya girişilirse bundan bolmuşlardır. Ancak gençler dün yeniden, bez parçaları ile semhiç mi hiç sonuç alınmaz. Aksine işler büsbütün çıkmaza girer. bolik bir çadır kurarak. «gerekirse geceyi açıkta fakat Universite Ecvet GÜREStr bahçesinde geçireceklcini» bildirmişlerdir. Ali Naui Erdem'in isteği üzerine Çalışma Bakanlığına verilmiştir. Kanun, Ordu yardımlaşma Kurumunda olduğu glbi, üyelerine emeklilik, maluliyet ve sosyal y?.rdımlar verilır.esi ile işçi pazarlarının kurulmasmı öngörmektedir Kanunda aynca, Kurumun* ekonomik kalkmnıamıza hizmet amacıyla Plânlama Teşküâtı tarafmdan, plânianan yatırımlardan bazılannın kurum fonları vasıtasiyle gerçekleştirileceği de belirtilmektedir. Türktş Genel Sekreteri Halil Tunç, kanun teklifi ile ilgilı olarak verdiği demeçte, tşçi Yardımlaşma Kurumunun gerçekleşmesi halmde, 1,5 ır.ilyon işçinin bu hükümlerden yararlanacağını ifade ile şöyle demiştir: «Kanun, işçi ailelerini de nazara alırsak. en a7indan 45 milyon kişiyi Ugüendirmektedir. Yapılan hesaplara göre Kurumun aylık sermaye biri kimi 30 milyon liranın üstünde olacaktır. Diger bir deyimle Kurumun faaliyete geçmesinden bir yd Konra sermayesi en azından 360 milyon lira olacaktır. Kanun özellikle iki amacı gerçekleştirmeyi önförmektedir. Birincisi işçinin geleceğini güvenlik altına almak. ikincisi, sermaye terakümü dolayısiyle istihdam hacmini genişletmek amacıyla yatırımtarda balunmak. Kurumun yatınmlan Öıellikle, özel teşebbüsün Itibar etmediği doğu illerinde yapılacaktır.» Hakikat, kısaca şöyledir: Arkasındaki apartımanın manzarasını kapayacağı bahanesiyle bir arsanın istimlâki için 1964 senesinde, Belediye Meclisine bir plân tâdili getirilmiş, başkanı bulunduğum Kavanin Encümenine bavale edilmiştir. Tetkik ettik. Şunu gördük: Mez kur arsa, 1960 dan evvel Millet caddesi için istımlâk editauştır. Fakat 27 Mayıs ihtilâlinden sonra tmar Müdürlüğünün teklifi ve Meclıs vazifesi gördürülen raüdürler topluluğunun plân ve İmar durumunu değiştirme kararivle arsa. istimlâk gayesınin dışına çıkanlmış ve bir şahsa satılmıştu. Hal böyle olunca ve bu arsanın imar durumunu tekrar değiştirmek ve sahibini zarara sokmak için âmme menlaatı de bulunmayınca, Encümenimiz ve Belediye Meclisi, teklifi reddetmiş, ayrıca o zamankl mesuller aleyhine taklbata karar vermiştir. Yanl AJ» U Meclis tiyeleri İmar durumunu degiştirmemiş, tekrar degiştirme teklifini reddetmistir tşbu tcanu nî karanmız uzerine diger nak sahipleri, AJ». 1 Meclis üyelerinin 1 ve milletvekillerin değil, 27 Mayıs sonrası Belediye idarecilerinin tasarrufiarı dolayısiyle, Belediyeyi tazminata mahkum ettirmişlerdir. Hakikati tahrif ederek tam tersini yaymak hem ayıptır, hem suctur. "Siyasî intihar vesikası,, S on günleı'de kadınlaıa \e pılan sarkıntılıklar, hemen herkesi rahatsız edecek derecede artmıştır. Yollarda ve kaldırımlarda bir takım kendini bilmezler. tiynetlerinin gereğince hareket etmekte ve bu terbiye dışı davranış, şehrin her tarafma hızla yayılmaktadır. Dün de Cağaloğlunda mini etekli, pardesü giymiş bir turist kızı gören serseriler önce kızı takibe başlamişlar ve bu arada biri utanınazlığı, yerlere yatıp kızın eteklerinin altına bakacak kadar Ueri götürmüştür. Fotoğraflar: (Selçuk AYBATAR) ADANA OLAYLARI SENATO'DA Işveren, grevci işçilerle beraber eğlendi İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) Beş nebati yağ fabrikasmda grev yapan işçiler grev halinde olduklan Turyağ fabrıkasında işverenlerle birlikte önceki gece eğleıımişlerdir. Işveren ve 1000 den fazla işçi ailesinin de katıldığı eğlence sırasında ışçıler ile ışverenler kar şılıklı gobek atmışlardır. Eğlenceler de bır ses sanatkârının Sen dika yönetıcılerının ma^dfi önünde «Kalpsiz», ışverenlenn arasında da «Kader Böyle imiş» Polis memuru Hasan Yaylnnın şarkılarını okuması büyük tebir hafta önce KasımpaşadT yazahürata sebep olmuştur. raladığı 15 yasındakı lise ogrenGecede konuşma yapan bır işcısi Zühtü Çamyeli dün ttk Varveren gönül rahatlığı ve buzur dım Hastahanesinde ölmaştür. içınde grevcı ışçılerın arasına ış Sarhoş memurun sebebsız veverenlerın ılk defa gırdıltlerıni re kullandığı silâhtan çıkan kur söylemış ve «tsçiler baklı olarak sunla boğazından yaralarıan ve haklarını istemektedirler. Kakat felç olan öğrenci, »edavı altına altın ynmnrtlayan tavuğv kesalındığı günden bu ı/ana sun'i meyiniz. Çok kısa bir zaraanda cihazla teneffüs •'ttirilmış ve anlasmaya vanlacak. Fabnkala bitkisel bir hayat yaşat;larak rın bacaları tütecek ve huzur ıkurtanlmasına çalışılmıştır. çinde evlerinize döneceksiniz. Ölüm haberi öğrencisi buiunBunu teminat olarak söylüyoduğu Mecidiyeköy lısesinde bır ruz» demiştir. anda yayılmış. ve arkadaşları Zühtü Çamyeli için matem tutZORLA DEĞİL muşlardır. Çamyelinın cena/esi Işverenın bu konuşmasına mubugün Şişli camiinde öğle nakabele eden Tüm Gıdatş Sendımazından sonra kaldırılacaktır. kası Başkanı Cavıt Yalçın da gre vı hiç bır zaman korkutraa vasıtası olarak kullanmadıkldrını belirtmiş ve ışçılerın hiç bır zaman ışveremn önünü kesmeyeceğını ve haklanm zorls elde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) etmıyeceğinı söylemıstır. 24 kasım tarihinde yapılması Dığer taraftan grevcı uçıler daha önce kararlaştınlan AP ile ışveren arasında arabulucubuyük kongresi, bazı il kongreluk yapan tzmır Tıcaret Udası lerinın henüz yapılamamıs ol Başkanı Şevket Filıbelı dun de ması dolayısiyle 27 kasım pazar tema«larına devam etmıştir. gününe ertelenmistir Başgil, Anayasa Komisyonu Başkanı seçildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Anayasa Kpmisyo nu Başkanlığına Ali Fuat Başgil (AP), seçilmiştir. Aynı Kotnisyonun Başkan Vekilliğine Coşkun Kırca (CHP), Sözcülüğe îsmail Hakkı Yıldınm (AP), Kâtipüğe Mustafa Akalın (MP> seçilmiştir. Millet Meclisi Bütçe ve Plân Ko misyonu Başbakanlığına lsmet Sez gin (AP). Başkan Vekilliğine Erol Akçal (AP). Sözcülüğe Nuri Bayar (AP). Kâtipliğe Halil tbrahim Cop (AP) seçilmişlerdir. Sanayi Komisyonu Başkanlığına Nevzat Sener (AP), Sözcülüğe Ke mal Doğan Sungut (AP), Kâtipliğe Kasım Önadım (AP) seçilmişler dir. Ticaret Komisyonu Başkanlığına îbrahim Aytaç, Başkan Vekilliğine Salih Baydil (AP). Sözcülüğe Musa Kâzım Coşkun (AP), Kâtipliğe Kasım Önadım (AP) seçilmişlerdir. unün notıofi Amerikayı sevdirmek. Siz sual sormadımz? Bir saatten fazla bır «üre. Türkiyede görevli Duiunan yabana gazetecilerm soruiarına cevaplar veren ve Park Oteün özel kokteyl salonunu dolduran vabancı basın mensuplarından daha fazla soru bekliyen C H P Genell Sekreteri Bülent Ecevit, konuştugu masanın başmdan kaikmıs Amerikalı diplomat McFarland'a doğru Uerlemişti. Amerikalı diplomat. gülerek cevap verdi: Sizi dinliyordum. Bütün söyledikienniz güzel sevler, tasvip ediyorum Tesekkür ederiın. Sizin söytediklerlnizde birim politikamıza aykırı gelen hiç bir şey yok. Oyle mi. memnon oldum. Biz, dünyanın ber tarafında sosyal demokrat Dartilen destekliyoruz. Biliyorum. Hattâ bizun ortanın solu politikamıza başlanTÇ ta süphe besliyen Amerikalı dostlanma daima. Başkan Kennedr*nin dıs •ardımlar için Ueri «ürdüğü şartlan hatırlatmışımdır. O daima ortanın solu DOİitikasmı savunmuştur. Evet evet, naklısınız. Ecevit. Amerikalı diplomata şu sözlerle mukabele etti: Yabancıların bizı anlamasına çok memnun otuvoruz. McParlandna Ecevit arasındakı konuşmaları takip eden Tass A(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Kennedy Orlonın Solu'nu sovunurdu „ 6t ECEVİT: Polisin yaraladığı lise öğrencisi dün öldü TMTF kongresinde Barış Gönüllülerine ve Nurculara çatıldı Manisa İzmir yolu soygununun dorduncu faili de yakalandı tZMİR Manisa • İzmir yolunda Sabuncubeli mevkiinde iki kisiyi Öldürüp dört vasıtayı da soyan bes sovguncunun dördüncüsü de tzmir Malî Polis Teşkilâtı tarafından yakalanmıştır. Yine Mardin'li olan Kâmıl Aslan adında 30 yasındakı soyguncu, Güzelyalı semtınde bır ın şaatta işçi olarak çalışırken ele geçmıştır. tnşaat ışçısı olarak tzmir'de bır süredenberı çalışmakta olan Kâmıl A«IMI> hiitı;n suçunu polise itiraf etmiş, tutuklanmıştır. Almanya'da nehirde bulunan çanta Ankara? getirildi «GEMÎNİ 12» dün uzaydan döndü CAPE KENNEDY «Gemini12» astronotları, dün Türkiye saatiyle 21.21'de, dünyaya dönmüşlerdir. Kapsül, Atlas Okyanusundaki Sargasso Denizine indilcten 10 dakika sonra Covell ve Aldrin, helikopterlertc uçak gemisine almmışlar, tezahüratla karşılanmışlardır. Traşlan, 4 günlük uzay gezisi sonunda bir hayli uzamış bulunan astronotlardan Lovel, çok memnun olduğunu söylemiştir. AP büyük kongresi 27 kasıma ertelendi Yeni b i r soygun Dığer taraftan tzmır Turgutlu yolunda da bır soygun olmustur. Yol ortasmda kasdî sekil de duran kırmızı renklı bır taksı, şoför Salım Sümer yönetımındekı 45 AE 242 plâkalı kamyo • nun yolunu kesmıştır. Taksı şoBöylece, Amerika'nın «Gemini förü ile kamyon şoförünün müUzay Programı» basarıyla son 1 nakaşası sırasında kamyonun arbulmuş olmaktadır. ka tarafına geçen pusurtskı sov guncular, kamvondakı gıvım eşyası ve ayakkabıların bir kısnı calmışlardır. îantiveyi soydular DİİARBAKIK Çeınıık ılçe?i yakınındakı Kilımder» mevkiinde bulunan KCA petrol arama santıyesı öncekı gece soyulmuştur. Kampa. sılâhlı bır baskın yapan üç sılâhlı meçhul şahıs, şantıyede buldukları 35 bın lira değerindekı muhtelif eşyavı alıp kaçmışlardır Universite bahçesindeki 2 çadırı Polis kaldırdı KAPTANLAR TEVKİF EDtLDİ ÇANAKKALE Sovyp; <ılebi «Taıfun» un kaptanı Csherbon Vladımır ile «Derınce» 8iabalı vapurun kaptam Havri Adıvar dün Sulh Ceza Mahketnesın de üç saat süren soraulan sonun da tevkif edilmişlerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog