Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Dr. NEZAHAT ARKUN İntiharın Psikodinamikleri (Niçin intihar ederler?) 21.45 TX.. Türkiyede Evlenmeler ve Boşanmalar 7. TL. (Psikososyal Bir Tahlil) ELİF ve ANIL KİTABEVLERİ Reklâmcüık 4392/13188 umhuri KÜRUCTJSU: CTJNUS NADİ urako Sctisi 500 KapitfSk Cild Kapitan Cild n ^k Borjiya W 750 rribule (Ragastamn oğlu) ^ W 750 ^^750 SersenŞler'^Şatag. Buridan •£. Kanlı Kıraliçe Kraliçe İzabo ' * , ^ 500 500 Moritero KöprAir4 A^ W 43. yıl soyı 15190 Telgrai ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbui Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 12 Kasım 1966 1 \ INKX«^P ve Q^WLERI • Oİlcı jfl 6921/13217 v . Tasarruf Bonoları için genel goruşme istendi D •• •• CHP LİDERİ, BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE YAPTIGI GÖRÜŞMEDEN "MEMNUN" AYRILDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) iyarbakır milletvekili Recai İskenderoğlu (YT P) Meclis Başkanhğına verdiği bir önerge ile üç konuda genel görüşmee açılmasını istemiştir. Bu konular şunlardır: ÎNÖNÜ DEMtREL ARASINDA BAHAR HAVASI ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) n aşbakan Süieyman Dcmirel ve Dışişleri Bakanı •* İhsan Sabri Çağlayangil, dün CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile yaptıklan görüşmede, kendisine çeşitli iç ve dış meseleler konusunda bilgi vermişlerdir. İnönü, görüşmeden ayrılırken. gazetecilere, «Bütün görüşmelerden nıemnun olarak ayrılıyorum» deraiştir. İNÖNÜ MEMNUN CHP Genel Başkanı tnönü, üçlü gbrüsmeden sonra, gazetecilere bılgi vermış ve şunlan söyiemıştır : «Mohtelif memleket meseleleri fizerinde durduk, ben öğretmenler için rsndevu almıştım. ögretmenlerin vazifelerini emniyetle, verimlilikle, muhitleri içinde ahenkle yapmalarını Başbakan ciddî olarak arzn etmektedir. Bu mesele üzerindeki görüşmemizde aramızda tam bir görüş birlifi vardır. Bu vesile ile memleketin iç ve dış meseleleri hakkınd» bilgiler verdiler. Çok müteşekkir olarak ayrılıyoram.» İnönü, daha sonra sorular üzerine, Türk Yunan ikili görüşmeleri konusunda da bilgi aldığını belirterek, «Bugün için müm kün olan aydınlatmayı yaptılar. Çok ciddî olarak çalışılıyor ve zaten ber vesile ile bunu söyltiyorlardı» demiştir. «Aldığımz bügılere göre. «izçt kıbrıs meselesi olumlu yolda mı gelişiyor?» şeklinde bir soruya da, İsmet İnönü şu cevabı vermiştir : «Çalışmalar daima ciddi yolda olmnjtnr. Bugünün neticesini şimdiden tahmin etmeye imkân yoktur.» İnönü, bu arada, ikili görüşmeler konusunda tasvip etmediği bir taraf olup olmadığı sorusuna karşılık da, «Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ederken tenkid olmaz» demiştir. CİHAT BiLGEHAN MALiYE BAKANI OLDU ANKARA (Cumhurivet Bürosu) aşbakan Demirel, dün Devlet Bakanı Cihat Bilgehanla, Maliye Bakanı olması hususunda gö rüştükten sonra, Cum hurbaskanı Sunay'ı ziyaret etmiştir. Başbakan görüşmeden sonra, «Cumhurbaşkanına, memleketin iç ve dış meseleleri hakkında bilgi arzettiğini» söylemiş ve Maliye Bakanının tâymiyle ilgili açıklamasının, bugün yapılacağını bildirmiştir. Boyko» sonra dersler hfldlseli boşlodı B ' A Topraksız köylüye Hazineee tevıi edilen arazilerin bedava dağıblması, £ Küçük çiftçilerin tohumluk borçlarmın affedilmesi, 0 Menşe gösterilmeyen tasarruf bonolannın tahsil edilmiş vergi ha line getirilmesi, menşe gösterilen tasarruf bonolannın sahiplerloe ödemede kolaylıklar gösterilmesi, belli bir tarihten itibaren tasarrnf bonolannın tamamen kaldınlması. Hukuk Fakültesinde dört gün devam eden boykottan sonra dün dersler hâdiseli bir şekilde başiamıştır. Dekanlığın ısteklennı görüşebıl mesı ıçın boykottan vazgeç» me karan alan Talebe Cemıyetlerı vönetıcılenne bir fcısım ögrencıier karşı fcoymus lar ve derslere gırmek ıstemeyerek gürültü çıkarmışlardır. Boykota devara etmek ısteyen gençlerın dırenmesı üzerine Hukuk Fakültesı Talebe Derneği Başkanı Faruk Yücel Dernek Başkanlıgından istifa ettığını açıklamıstır Bu arada, Hukuk Fakultesi Talebe Cemiyeti ile Dernegi, boykotun devam ettiğini bildirmiştir. Dıger taraltan r M i .r tkınci Başkanı Cavıt Savci bir bildıri yayınlayarak boykottan vazgeçılmesının nedenlerını anlatmış, öğrencının yönetmenlıklc ilgili ısteklerının Dekanlıkla görüşülmeye başlandıgını açıklamıştır BİTMEDİ Mİ? DEMIREL İLE İNÖNÜ BIR ARADA Ay yolculuğuna doğru yeni bir snfha açılıyor CAPE KENNEDY, (AP) Gayet iyi dinlemiş ve hazırlanmış olan «Gemini12» astronotları, Geminl projesi çalışm&lanm sona erdirecek uçuşa, dün Türkiye saatiyle 22.46'da çıkmışlardır.Bu uçuş, insan oğlunun boşlukta sikletsizlik durumuna ne dereceye kadar tahammül edebileceğini de orteya koyabilecek ve ay yolculuğuna doğru yeni bir safha açacaktır. «Gemini12» nin yörüngede dönüşü, 4 gün sürecektir. Astronot James A. Lovell Jr. İle Edwin E. Aldrin Jr., 9,5 saat uykudan sonra uyanmış, yolculuğa cıkmağa hazırlanmışlardı. «Titan2» itici roketiyle fırlatılan «Gemini12» den evvel bir Agena hedef uydusu atılmış ve astronotlar, «Gemini12» yi, Agena'ya yanaştırmağa çalışmışlardır. Uzay aracıyla astronotlann, İyi durumda oldukları ve her şeyin normal cereyan ettiği büdirilmiştir. Türkler, Kıbrıs'tan göç etmege haarlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Komünist Ihtllâlinin 49. yıldönümü töreninde Sovyetlerın Kıbrıs Büyükelçisi Yermoşin'in Lefkoşe'de yaptığı konuşma Türk Dısişlerinde derin bir hoşnutsuzluk yaratmı? ve Moskova nezdinde teşebbüse geçmesJ için Büyükelçimi? Hasan Işık'a talımat verilmesi kararlaştırılmıştır. Hatırlanacağı üzere. Komünist Ihtilâlinin 49. yıldönümü töreninde, Sovyet Rusyanın Lefkoşe Büyükelçisi Yermoşin yaptığı konusmada, antlaşmalar konusunda olumsuz bir dil kullanarak kendilerinin bütün yabancı askerlerin Kıbrıs'tan çekilmesine taraftar oldıi'îunu sövlpmisti Bakanlar Işçi Temsilcileri Ortak Toplantısı yapıldı BESAT AYDINLJ SOSYAL SİGORTALAR'IN BÂZI KURUMLARA BORÇ VERMESİ TENKİD EDİLDİ Türkİş temsilcileriyle Bakanlar arasında dün düzenlenen ortak toplantıda çeşitli işçi sorunlan ve bunlaruı çözüm yollan ile ilgibi konular tartışılmış, Sosyal Sıgortaların bâzı kurumlara borç para vermesi, tenkid edilmiştir. Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem başkanhğında başlayan toplantıya Ulaştırma. Çalışma. Gumrük ve Tekel, Enerjı ve Tabii Kaynaklar, Ticaret, Sanayi, Iraar. Iskân ve Tarım Bakanları ile Türktş yöneticileri katılmışlardır. Bakanlar ile Türklş temsilci ANKARA Dün, Hasanoğlan lerinin işçi sorunlannı zaman köyünde incelemeler yapan Cum zaman «pazarlık» konusu haline hurbaskanı Sunay, bugüne kagetirdiklen toplantıda Türktş dar pahalılığı yüzünden köylüye Genel Sekreteri Halil Tunç, Sağ devredilemiyen 300 evle Ugilık Bakanlığını yargı organlalenmiştir. Sunay, «Evlerin çok nnın kararlanna karsı gelmekyüksek olan fiatlan behemehal le suçlamış «Danıştayca işçı sa yılan Sağlık Bakanlıgı teskı'âköylünün ödeyebileceği hale tında çalışan bazı kişilere memur indirilmelidir» demiştir Berabestatusunün uygulanmasına derınde Millî Eğıtım Bakanı, Vali vam edılmekte olduğunu ıfade ve bazı generaller bulunan Devile «bu personel» e ait sendika let Başkanı. kurbanlar kesilerek Arkası Sa. 7. Sü. 4 te karşılanmıştır. Sunay, Hasanoğlan Atatürk tlköğretmen Okuluyla yakından ilgilenmiş, öğretmen ve öğrencilerle konuşmuş, çevrenin ihtiyaçlariyle ilgili bir toplantıya katılmıştır. Bir avukat mahkemede kalb krizinden vefat etti Ağıreeza Mabkemesinde görülmekte olan bir «rüsvet alma» dâvasmda savunma yapan sanık avttkatlarından eski Denizli DP milletvekili Reşat Aydınlı, kalb krizinden ölmüştür. Rüşvet almaktan sanık olarak yargılanan polis Erol Uyak'ın son savunmasını oku • makta oldoğn bir sırada, an sızın gelen bir krizle kıvranıp yere dfişen 56 yaşında 3 çocnk babası avukat, Baro doktoru gelinceye kadar ölmüştür. tstanbul Barosuna iki yıl önce kaydolan Aydınh'nın nâşı getirtilen bir sedyeye konmus ve üzerine avnkatlık cübbesi örtülerek 5. Ağıreeza Mahkemesi salonnndan çıkarılmış tır. Mahkeme, sanıfın snçsuzlu • ğunu belirtmeye fırsat bulamadan ölen avukatın yerine, yeni bir avukat tntması için sanığa bir aylık mfihlet vererek, duruşmayı baska güne bırakmıstır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MEDENI MÜNASEBET» «Iktidarla muhalefet arasında bahar havası estiğı söyleniyor. Bunu nasıl karsılıyorsunuz?» şeklinde bir roruya da tnönü, «Aslında medenî münasebetten bahsetmeli, bu münasebetler iyidir» cevabını vermiştir. BtR KÖYLÜ DÜJS SUNAY'l SİNtRLENDİRDt öğrenildiğine göre, Gürsan'ın istifasından sonra, Parlâmento içinde ve Parlâmento dışında bazı Maliyecilerle temas eden Demirel, görüştüğü kimselerden, şarth olarak göreve gelebilecekleri yolunda cevaplar almışür. Bunun üzerine, 15 günden beri açık bulunan Maliye Bakanlığına anlaşıldığıne göre. Kabine içinden bir Bakanın tâyinini uygun görmüş, bu makama da Devlet Bakanı Bügehan'ın getirilmesi hususunda kendisıyle anlaşmaya vamnştır. Daha önce, Aydın Milletvekili îsmet Sezgin, Frof. Feridun Ergin ve Burdur Milletvekili Paik Kırbaş'ın adının geçtiği Maliye Bakanlığı; böylece, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan tarafından doldurulacaktır. Dün gece geç vakit görüştüğümüz bir yetkili, Bilgehan'uı Maliye Bakanlığına getırildiğini doğ rulamış, ancak «Politikadır, belli olmaz. Hele bir yarın olsun» demiştir. Balıkesir Milletvekili Cihat BU gehan, hukuk mezunu olup, Keskin ilçesinde 1923 yılında dunyaya gelmiştir. Üç çocuk sahibi olan Bilgehan, birinci dönemde de yine Balıkesir'i temsil etmiş, Mıl li Eğitim Bakanlığı da yapmıştır. NOT: Bügehan'ın Maliye Bakanlığına getirildiği yolunda Ankara Büromuzun verdiği haber. dün gece «Anadolu Ajansı» tarafından da doğrulanmıştır. ADAYLAR, BAZI ŞARTLAR KOŞMUŞLARDI «Anadolu Ajansı», dün akşam şu haberi vermistir: «tstanbul t'niversitpsi Rektörlüğünden bildirildiğine göre. önceki gün yapılan senato toplantısında. Edebiyat Fakultesi gece öğretimi yapmayı prensip olarak lcabul etmiştir. Fakülte. gece ftgTgtimnıi nnrnlama şrkli hakkındaki raponınu bazırlayacaktır. Eczacı, Orman ve Diş Hekimliği Fakülteleri hakkında henüz alınmış bir karar yoktur. Bu fakültelerin raporlan, 4 dekandan kurulu bir komisyonda incelenecek; ancak, ondan sonra bir karara varmak mümkün olacaktır^ «YALNIZ EDEBİYAT FAKULTESİ GECE ÖĞRETİMİ YAPACAK» ÇADIR YÜZÜNDEN.. BİLGEHAN KİMDİR? Üniversiteye giremiyen öğrencılerden bir grupun, üniversıte bahçesinde kaldıkları çadır, dün aksam üzeri belirsiz 4 kişi tarafından kaldınlmak istenmistir. Çadınn sokülmek istenmesi, tartışmalara yol açmış. öğrencilerin «Gazeteciler geliyor!» sözü üzerine belirsız kişıler kaçmışlardır. KIBRISLI ÖĞRENCİLERİN BİLDİRİSİ öteyandan Ankaradakı Kıbrıs yüksek tahsil gençliği, Kıbrısla ilgili görüşmeler konusunda bir açıklama japmışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Nüfus kâğıdı sureti ile ilgili formalite kalkıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Içişleri Bakanı Dr. Faruk Sukan, valiliklere gönderdiği bir genelgede, nüfus hüvjyeti cüz danı ömeklerinin, kırtasiyeciliği önlemek amaciyle nüfus memurluklannca onaylanmasının lüzumu olmadığını hatırlatmıştır. Genelgede, nüfus hüviyet cüz danlarının asıllannı gördükten sonra müesseseler tarafından o naylanması istenmektedir. DEMİREL'İN SÖZLERİ Başbakan Süieyman Demirel de, görüşme hakkında şu bilgiyi vermistir : «CHP"nin Sayın Genel Başkanı ile iç ve dış meseleler hakkında görüştük. Bizim iktidar muhalefet münasebetlerinde anlayışımız, kapılarımızın daima açık olduğu ve muhalefet liderine arzu ettikleri takdirde her türlü bilgiyi vermekten memnun olacağımız prensibine dayanır.» Bir gazetecınin, «Öğretmenler konusundaki görüşmenizde görüs birliği var mı?» sorusuna da. Başbakan Demirel şu cevabı vermistir : «Kendileri daha evvel beyanatta bulunmuşlardı, bana intikal ettirilmiş konular üzerinde hassasiyetle duracağımı ve her yerde beraberlifi, bütünlüğii. huzuru ve sükunu savunduğumu söyltdim.» Albay Başol'a ait çanta bugün getiriliyor Ç. Altan 10.000 liraya mahkiim oldu Istanbul milletvekili ve yazar Çetin Altan «Milliyet gazetesinde yaymlanmış. olan petrol naklıyatmda yolsuzlukla ilgili yazılarında Armatör Hayri Barana neşren hakaret edildiği» iddiasiyle açılan dâ va sonuçlanmış ve Ç. Altan, H. Barana 10.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. SYLVİE VARTAN ÇAĞLAYANGİL UĞURLADI İnönü, Başbakanlıktan ayrılırken, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından Kapıya kadar ujjur'anmıştır. SYLVtE VARTAN, J. HOLLYDAY HAKKINDA YUMUŞAK BİR DİL KULLAND1 Dün bir basm toplantısı tertipleyen Fransız şantözü Sylvie Vartan bir müddet önce aynlraış olduğu eşi Jonnny Hollyday'dan henüz boşanmadığuu belirtmiş ve bir gün önce hava meydanında söylediklerinin aksine YeYe şarkıcısı kocası ile aralarındaki münasebet hakkında bu defa daha ihtiyatlj bir dil kullanmıştır. Sylvie Vartan ilgililerce az önce Jonny'den aldığı ilen sürülen «Ankara ve Izmirde konserler vennek üzere Türkiyeye geliyornm. Seni çok özledim. Kncaklarım..» şeklindeki mesaj hakkında konuşmaktan kaçınmıştır. Fransada söylediklerinin aksine bütün toplantı boyunca Jonny Holliday'dan çok yumuşak bir dille söz eden ünlü şarkıcı ideâlindeki erkek tipini «Uzan boylu sarışın, iri mavi gözlü» şeklinde tarif ederken bir gazetecinin «Fakst bo tip ayni Jonny Holliday!» demesine karşılık Sylvie Vartan da gulerek ju ce(Arkası Sa. 7, S J . 5 dc) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Topçu Kurmay Albay Cengız Başol'un Frankfurtta kaybetüği çanta ile ilgili olarak Genel Kurmay Başkanlığı yetkilileri bugün bir açıklama daha yapmışlardır. Bildirildiğine göre, kayıp çanta ile ilgili tahkikat önemle yürütül mektedir. Ancak, Mein nehrinde bulunduğu bildirilen çantanın Hariciye kanalı ile bugün Ankaraya getirilmesi beklenmektedir. Kesın sonuç, çantanın içinde bulunduğu iddia edilen evrakın incelenmesinden sonra anlaşılacaktır. Buna rağ men, ilgililer kayıp çanta içinde NATO ile ilgili kozmik evrakın bulunmadığmı, NATO evraklannın daha önce bir hariciye kuryesile Türkiyeye gönderildiğini ve gerek li işlemi gördüğünü ileri sürmektedirler. KÖYLÜ İLE KONUŞMA Cumhurbaşkanı Sunay, toplantıdan ayrılmak üzere ayağa kalktığı sırada, Ahmet Çakır isimli yaşlıca bir köylü, kalabalık içinden sıyrılarak, bir anda kürsüye (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Teknikerlere "Yüksek Teknisyen" tınvanı veriliyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğıtım Bakanlığı tarafından Teknikerlenn tanım, görev, yetkı, unvan ve formasyonlan ile ilgili olarak düzenlenen damşma toplantısı dü» Kız Teknık Öğretmen Okulunda yapılmıştır. Toplantıda dağıtılan Teknikerlerle ilgili kanun tasarısında «Teknıkerlere diplomah Yüksek Teknisyen» unvanı verilmektedir. Millî Eğıtım Bakanlığı Baş Müsteşan Ferit Saner başkanhğında yapılan toplantıya Mühendıs ve Mimar Odalan Birliği Temsilcılerı, Tekniker ıstihdam eden Bakanlıklar Müsteşarları, Tekniker öğrenci Demekleri Temsilcılerı, Üniversiteler Temsilcileri katılmışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ANKARA HİPODROMU BURSA'YA GİDİYOR Başbakan Demirel, AP ll Kon gresinde bulunmak üzere, bugün Bursa'ya gidecektir. Ankara Hıpodıom pistî istımlâk ediliyor HB bir ses, ne bir nefes Ankara'da bir proje var: Telefon Idaresi 20 hatlık bir ayrı büro kuracak. Devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar, evvelâ, oraya telefon edip nereye başvuracaklarını soracaklar. Alacakları cevaba göre de, vanlıs yerlerin kapısını çalmadan, en doğru makama gidecekler. Hiç de fena fikir degil. Hem memurlar, hem işi olanlar (Erbabı maslahat) epeyce zaman kazanırlar. lalnız o telefonları nasıl bulacagız? Mübarekler ya işlemiyor, ya numaralar doğru dürfist düsmüyor. Bir büro da buna lâıım asılî D.N. Linyit kömüründen zehirlenen beş kişiden ikisi öldii Şehremininde 2 kişi, linyit kömü ründen zehirlenerek ölmüş, 3 kişi de koma halinde hastaneye kaldırılmıştır. Olay. Millet caddesinde ki Şule apartmanında, kapıcı İsmail Kaya'nın oturduğu zemin katta meydana gelmiştir. Kaya'nm sabah kalkmadığuu, gören apartman sâkinleri, ,içeı>" de iniltiler duyarak kapıyı'' kırmışlardır. Bir mangal icine kalorifer kazanmdan aldıklan linyitten zehirlendikleri anlaşüan İsmail Kaya. karısı Hanife kayınbiraderi Mustafa özbek, misafirleri lsmail Çağlayan ve Hacı Gür büz, Haseki hastanesine kaldırılmışlardır Bunlardan tsmail'in Sivas'ın Suşehri ilçesinden hemsehrisi lsmail ile Mustafa, ölmliştür. A nkara Belediyesiain, hipodromun bir kısnıını istimlâk etmek karan gerçeâeştirildiçi takdirde BaşkentUler iki yıl at yanşı seyredemiyeceklerdir. 1926 yılında Atatürk'ün isteği üzerine ünlü Italyan miman Viette Violi tarafından projesi hazırlanan ve 193U yılında hizmete açüan hipodromun, at yarışlan yapüan pistiniu bir kısmının yol yapımı için Belediyece istimlâkine karar verilmesi, Ugili çevrelerdc tepki ile karşılanmıştır. Balkanlann «en buyuk hıpodromu» olarak nitelenen Ankara hipodromunnn 19 | Mayıs stadma bakan kısnundaki pistin istimlâkine bundan 4 ay önce başlanacağı Jokey Kulübii yöneticilerine tebliğ ediuniş, ancak daha önce programlanan sonbahar yarışlannın yapüamıyacağı gerekçcsiyle kulüp ilgilileri tarafından Belediyeye yapılan müracaat üzerine istimlâk karannın uygulanması 27 Kasıın 1966 torihine bırakılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Demirel AP Grupuna tavsiyede bulundıı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dün saat 10 da toplanan AP Meclis Grupu Yö netim Kurulu toplantısına kısa bit süre katılmış ve yaptığı konuşmada: •îktidar grupu olarak mesuliyetin ağırliği sizdedir. Her şeyden cvvel sizin Parlâmentoyu çalıştırmakta gayretiniz olacaktır» demiştir. Demirel, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini ve Grup Başkan Vekillerini teker teker yanaklann dan öperek tebrik etmij ve bajarılar dilemi§tir. , «Ankara'daki kargaların vatandaşı rahatsız etmesi Seuato'da göriişüldü» Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog