Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Dünya Göröşüm Ünlü İngiliz filozofu Bertrand Russell' in en ilginç eseri. Nobel Armağanını kazanan büyük düşünür bu eserinde yüzyıllardır tartışdan sorunlan açık ve seçik bir anlaümla ortaya koyuyor. Memleketimizde de büyük ilgi gören eser ayın kitabı seçilmiştir. 4 Iira. BİLGİ YATOîEVİ Sakarya Caddesi ^ No. 8 Yenişehir Ankara. Cumhuriyet 13154 KURUCUSU: YUNÜS NADt 43. yıl soyı 15189 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbal Posta K u t u s u : tstanbu! No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 0 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 11 Kasım 1966 \Genclik: «Bağımsız Türkiyefnin, devrimlerinin ve rejimin sahibi ve koruyucusuyuz» I Sunay: «Devrimlerine ve ilkelerine dayanarak milletçe muU laka yükseleceğizyy \tnönü: «Milleti düs\Demirel: «Büyük milletimize ve Ata~ man kamplara ayırmamak için bütün gayreti türJc'e lâyık olma gaysarfetmeğe mecburuz.» reti icindeyiz» Atatürk bütün yurtta anıldı kâyet» adı altında düzenledikleri yürüyüşte hâdiseler olmustur. öğrenciler Karaköyde polisle çalışmış, banlsrdan Mehmet Meşe copla yaralanmıs, polis tbrahim Aydın da gençlerin taşıdığı mesaleden dökülen ateşle elinden yannuştır. Sonunda, Taksim Anıtına çelenk koymak istiyen 200'e yakın öğrenciden 9'u Toplantı ve Gösteri Türüyüşleri Kanonuna aykırı hareket, tahrikçilik ve polise karsı gelme snçlarından nezaret altına alınmış, gece yansından sonra serbest bırakılmışlardır. (Fotoğraf: lbrahim KÖSEOĞLU) HADISELER OLDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yıl öncc yitirdiğimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün yurtta olduğu gibi kurduğu Başkent Ankarada da anılmış ve Rasattepedeki kabri ziyaret edilmiş ve mânevî huzurunda saygı duruşunda bulun ulmustur. " Boykot „ sona erdi DORT FAKU11EDE MIU 06REIİM YAPILACAK İkili öğretim uygulama projesinin bu öğretim yılına yetiştirileceğini belirten Rektör Prof. Egeli, dün bu konuda şunlan soylemiştir: «Edebiyat Fakültesi, ikili öğretimi, gece öğretim yapmak suretiyle uygulayacaktır. Bu uygrüamadan 350 ögrenci faydalanacaktır. Diş Hekimliği, Eczacılık ve Or man Fakültelerinde, ikili öğretimin uygulanması, Fen Fakültesi Dekanlığı ile yapüacak anlaşmaya bağlı bulunmaktadır. Çün Arkası Sa. 7, Sü. 4 te 09.05 te AnıtKabir'de başlayan töre nde, Cumhurbaşkanı Snnay, Cumhuriyet Scnatosa Ba.şkanı Atasagun, Millet Mec lisi Başkanı Bozbeyli, Basbakan Demirel. ana mnhalefet partisi başkanı Inönfi, Anayasa Mahkemesi Baskanı Senil, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yarçıtay Başkanı, Yüksek Hâkimler Knruln, Danıştay ve Sayıstay Başkanları, Kara, Hava Kuvvet Komutanları, Genel Knrmay tkinci Başkanı. De>ı<z Kuvvetleri Komutanı temsilcisi, parlâmenterler, CKMP, TİP, YTP Geneı Başkanları, Vali ve Belediye Başkanı, Diyanet îsleri Başkanı. Ankara Üniversitesi Rektörü, öğrenci kuruluşlan temsilcileri, yüksek rütbeli subaylar, basın ve halk temsilcileri hazır bulunmuşlar, Ata'yı kaybettiğimiz saatte Cumhurbaşkanı Sunay, kırmızıbeyaz karantillerden örülmüş bir çelengi aziz Ata'nm kabrine koymuştur. Saat tam 09.05 te, «Ti« sesiyle saygı duruşuna geçilmiş, başkent dışarda da bir anda durmuştur. "Vatan Hizmetindeler,, Cumhurbaşkanı Sunay, saygı duruşundan sonra Anıt • Kabir özel defterine sunları yazmıştır : «Atatürkümüz, gözlerimizin önünden gönüllerimize uçtuğunuz gündenberi 28 yıl geçti. O gün doğan çocnklar şimdi vatan hizmetindeler. Şanlı eseriniz Türkiye Cumhnriyeti bn yıl 43 yasına girdi. Tiirk milleti, açtığınız nnrln yolda ve varılmasını çok arzuladıfınız medeniyet şahikasına yükselmek azminde. Bngfin de, dinmeyen acılanmızla huzuruna geldik. Kalbten gelen sevgi ve saygılanmızdan örülmüş çelengimizi taşına yasladık.» Almanyada en kuvvetli basbakan adayı eski bir Nazi DIŞ HABERLER SERVtSİ ONN Eski bir Nazi olan Kurt Georg Kiesinger, Hıristiyan Demokrat Parti toplantısında Basbakan Ludwig Erhard'ın yerine seçileceğe benzemektedir. 62 yaşındaki Baden Wuerrttemberg eyaleti Başbakanının, iki kuvvetli rakibi vardır: Parti Başkanı Rainer Barzel ve Parti içindeki Protestanlann lideri Dıîişleri Bakanı Gerhard Schroeder. Partinin dördüncü Basbakan adayı olan Bundestag Başkanı Dr. Eugen Gersteinmeıer, dün gec« «seçimi kolaylaştırmak istediğini» söyleyerek beklenmedik bir şekilde adaylığım geri almıştır. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Herbert Wehner ise, bir parti kong resinde Hıristiyan Demokratlann gösterdiği adayın otomatıkman Basbakan olmayacağını bt lirtmiştir. VVehner; «O da ötekilerden farksız bir aday olacaktır» demistir. Hür Demokratlann koalisyondan çekilmesi ile Parlâmenlodaki çoğunluğun desteğini kaybeden Basbakan Erhard, çekilmeye ra zı olmuştur ama, Hıristiyan Demokrat Parti kaynaklanndan öğrenildiğine göre karar alınıncaya kadar istifa etmiyecektir. Nazi ler le iüşkileri konusunda bir açıklama yapan Kiesinger, Nazi Partisine kayıt olduğunu, takat 1933 ten sonra nasyonal sosyalizme kuvvetle karşı çıktığını soylemiştir. Ancak Kiesinger1in Partiden kaydını sildirmediği açıktır. 8 stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 4 gündiir I süren boykot, dün akşam sona ermiş, bu arada toplanan Üniversite Senatosu: Edebiyet, Diş Hekimiiği, Eczacılık ve Orman Fakültelerinde ikili öğretimi kabul etmiştir. Bu karardan, açıkta bekliyen 550 öğrenci yararlanacaktır, B MANtSA Sabuncubelı'ndeki kanh soygun olaymın sanıklarının soruşturtnası tamnmlanmış ve savıklar, kendilerine vataklık eden 2 fcişiyle birlikte, dun tutuklanmışlardır. Tevkil edilen sanıkiar, Adliye den çıkarıhrken, halk tarafından linç edilmek istenmiştir. Bu arada halk, cezaevınin etrafındaki tel orgüleri parçalamıştır. EGE SOYGUNU SANIKLAR1 TUTUKLANDI Gürsel ve Devrim Şehitlerini ziyaret Kortej, Ata'nın kabrınden sonra eski Cumhurbaşkanı Gürsel ve Devrim şehitlerinin mezarlarını da ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuş, Sunay yine kırmızı beyaz karanfillerden yapılmış bir çelengi Gürsel'in kabrine koymuştur. Silâhlı Kuvvetler, gençlik kuruluşlan, okullar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile halk. Ata' nın kabri önünden geçerek bir kez daha tâzımlerıni sunmuşlardır. Genel Kurmay açıklama yaptı Frankfurt olaymm tahkikatı devam ediyor unun Onemli olaylar DüııyaJa onemli olaylar arka arkaya sıralanmaya başladı. Almanyada Şansölye Erharıl sallantıda. Ustelik katı yönetim, bir anlamda nasyonal sosyalist eğilimlerin geliştiği görülüyor. Amerikndaki seçimler, Demokratlar için tam bir yenilgi kabul edilmemekle beraber yeni dünyadaki değişiklikler bakutıından, hayli ilgi çekici. Ingiltere sterling'in değerini bir türliı düzeltemiyor. Basbakan VVilson, mevcut iç dış probleralerin halledilememesi ya da yenilerinin ortaya çıkmasıyla karşı karşıyadır. Bunlarm janında daha başka olaylar da var. Meselâ Japonyada hükumetle Sosyal Demokrat muhalefeti birbirine giriyor. Bir Japon Bakanının, kendbnni. doğduğu kasabada resmî törenle karşılatması Japon Parlâmentosıınu birbirine katmıştır. Ayrıca ihale yolsuzluklanyla ilgili bir Bakanuı istifası Japonvanın bir hükumct buhranına doğru süratle gittiğini gösteriyor. Holândöda kabinenin kurulması için hâlâ anlaşmaya çalışılmaktadır. Buhran iki ayaır devam ediyor. Nasıl önleneceği pek belli değil. Büyüklü küçükln diinyu olaylannın içinde en önemlisi şüphesiz Amerikan seçimlerıyle, Ahnanrada Erhardın durumn ve Almanyanın geleceğidir. Amerikan seçimlennde Cumhuriyetçiler büyük ilerleme kaydettiler. Dün gelen lıauerlerden aıılaşılmaktadır ki Cumhuriyetçilerin kazandıklan sandalye sayısı ve valilerin sayısı ilk rakamları aşıyor. Dış gözlemcilerin yorumlarına göre iki Başkanlık seçimi arasında yapılan seçimlerde iktidann kaybetmesi olağandır. Zira seçmen, verdiği oyla Kongredt, dcnetimin arttmlmasını, daha doğrusu dengenin sağlanmasını istemıktedir ve istcmiştir. Dış görüiîüş böyle olmakiü ve sonuçlann sayı bakımından iktidan doğrudan drğru>a etkıiemesı mnmkün görülmemekle beraber Başkan Johnson'un ve öiellikle Demı>Tatların Iiberal kanadının zayıfladığı da bir gerçektir. Bu arada Amerika iç politikasmda oyların dolayü etki yapması şüphesiı beklenebüi' Meselâ sosyal adaletin sağlanması için hazırlanan ve güneyli Cumhuriyetçilerle, Demokratlann karşı oldukları programm akıbeti belli değildir. Cumhuriyetçilerin aldıklan oylara göre, grçen seçimde Drmokratlara bağlı görünen, fakat ırk ayrımı yüzünden çatışmalara sahne olan bölgelerin bir kısmı son seçimde muhalefeti dcsteklemişlerair. Bu somıç, Johnson'u, uk ayınmını önleme politikasmda değişiklik yapmaya her halde zorlryacaktır. Yine ilk sonuçlara göıe Vietnam politikasının tüketim mallan fiyatlannın üzerindeki etkisi bazı eyaletlerde kadın oylarını Cumhuriyetçi partiye çekmiştir. Bu bakundan önümüzdeki devrede fiyat politikasiyle Vietnam politikasını dengeleştirmek için Başkan Johnson'un yeni tedbirlere gitra'sini beklemek gerekmektedir. Kısacası, Amerikan seçimleri gerçi bir partiyi iktidardan atıp yerine ötekini getirmiş değil. Zaten getiremezdi. Ne var ki, sandıktan çıkan oylar hem Johnson'un ve Demokratlann iktidannı sınırlamış, hem de gelecek seçimlerin tehlike işaretini vermiştir ki, M nuçlann önemi de buradadır. Almanya'ya gelince; Basbakan Erhard'ın bir yandan parlâmento ve öte yandan kendi partisi tarafından eskisi gibi destefclenmediği ortaya çıkmış, hattâ Şansölye halef olacak kişileri bile seçmistir. Ancak görünen odnr ki, Erhard ayrılıp yeni bir Basbakan hüknmeti knrsa da, bu koalisyonun mevcnt ekonomik şaıilsr ve parlâmento knruluşu içinde nzun süre devam edebilmesi pek zayıf bir ibtimaldir. Bn bakımdan Batı Almanya'nın, önünde Mnnnda erken seçlme gideceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Almanya bakımından onemli görünen bir diger mesele, nari egilimlerinde farkedilen gelişme.. Zira Nasyonal Sosyalist ıloganlara iltifat eden Millî Demokrat Partinin mahallî seçimlerde aldığı oylar kısa zamanda yüzde 2 den yüzde 8 e çıkmıstır. Ayrıca Hıristiyan Demokrat Partide {meselâ Erhard'ın haleflerinden Kiesinger gibi) eski devrin hasretini çekenlerin bulnnduğu bilinmektedir. Gerçi yeni egilimler'in 1 inci Cihan Harbi sonrasmda ve özellikle 1929 1930 krizinden sonra ortaya çıkan Nasyonal Sosyalist akımla tam bir benzerlik içinde oldngu, Almanya'nın faşist yönetimi seçeceği söylenemez. Bugünku eçilimlerle, o günlerin akımı arasında paralelliğe karsılık elbette büyük farklar da vardır. Ne var ki, otoriter yönetim egilimi. özellikle Hıristiyan Demokrat Parti kanadında gelistikçe Almanya'nın katı bir düzene doğru kayması ihtimalieri de artmaktadır. Böyle bir ihtimal ise Batı demokrasileri ve dünya dengesi bakımından pek iç açıcı olmasa çerektir. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) Frankfurt'un Maine nehrinde bulunan, topçu kurmay albay Korteje kabre gınşte katılan Cengiz Başol'un çantası ile ilgili CHP Genel Başkanı Ismet Inoolarak Genel Kurmay Başkanlığınü. Basbakan Demirel ile bir nın yUrüttüğl) tahkikat devam etsure sohbet etmiş ve Başbakana, mektedir. Söz konusu çantadakl «Başın üşümüyor ıtııı, bava soNATO belgelerinin gizlilik derecelerinin tesbit edilmesi için, Bonn ğuk.j> diye takılmı^tır. Basbakan Büyükelçiliğimiz Askerl Ataselive Inönu'nun satnımî görüşmeğine talimat gönderilerek, çantalerı dikkatı çekmıştır. Diyanet tşlerı Başkanı Hak nın Federal Alman güvenlik polisinden alınması ve Ankaraya sevk ses ile, Ankara Üniversitesi Rekedilmesi istenmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Olay ve belgeler konusunda kesin sonuç, ancak, çanta Genel Kurmay Başkanlığtna geldikten belgelerin ve Albay Başol'un, «Falex 66» tatbikatı sırasında tuttuğu notlann değerlendirilmesi ya pıldıktan sonra alınabilecektir. inönü ve Demirel SAAT 9'U BEŞ GEÇİYOR VE HERKES HUŞU İÇİNDE ATA'YI ANIYOB... Atatürk Anıtına saldıran sanığın dünkü duruşması İZMİR Bir süre önce AtaGenel Kurmay Başkanlığı da, türk'ün Cumhuriyet Alanındaki çanta olayı ile ilgili olarak dün heykeline balta ıle tecavüz eden şu bidiriyi yayınlamıştır: AIi Gezgin'ın duruşmasına dun «Genel Kurmay Başkanlığından Izmir 1. Ağır Ceza Mahkemesınbildirilmiştir: de başlanmıştır. D Kurmay Albay Cengiz Başol, Duruşmada şahit olarak dinleiçinde şahsî eşyalanmn bulundunen Ali Gezgın'in çocukları 10 ğunu iddia ettiği valizinin çalınyaşındaki Şenay ve 13 yaşındadığııu, bu husustaki aeşriyattan ki Mehmet, babaları aleyhinde çok evvel, yurda avdet eder etşahitlik yapmışlardır. Ali Gezmez ilgili makamlara bildirmişgin'i muayene rien Manısa Akıl j tir. Hastahanesinin mahkemeye yolQ Albay Başol'un Parise giderladığı raporda da sanığın deli ken teslim aldığı kozmik çok olmad^ii belirtilmiştir. gizli dokümanlar, kuryc ile iade Duruşmada «Atatürk'ü cenedilmiş olup, bu hususta bir emnetlik yapmak için heykeli kırniyet ihlâli olmadığı tesbit olunmaya teşebbüs ettira. Suçumn muştur. kabul ediyorum» diyen Ali, ayGenel Kurmay Başkanlığı tah rıca beş çocuğunun da Allahkikata devam etmektedir.» Peygamber yolunda değil Atatürk yolunda ilerlediğini söylemiş ve «tstediğiniz cezayı verin. Cenabı Allahın bana verdiği îmanda böyle divor. Milletim ADAPAZARl Istanbu! Anbunu duysun istiyorum» demiskara asfaltının Derekoy mevkıtir. inde önceki gece meydana geDuruşma bazı hususlann tetlen minibüs kamyon çarpışmakiki için baska güne erteler.miş sında 8 kişi ölmuş, 13 kişi de ya tır. ralanmtştır. BİLDİRİ Amerikan gazozu ile ilgili karar ittifakla alınmıs ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yabancı Sermaye Komitesınden bir yetkili bır Amerikan fırmasının Türkıye'de imal edeceği gazoz hakkında bılgi vermıs ve «Bu işletmeyle Türkiyede 20 milyon liralık nareneiye değerlenecek ve ihracat da yapılacaktır» demıştir. Yetkılı Amerikan fırmasının dünya çapında jmkânları olduğunu, kendisıne yeni ımtıyaz değil hâlen mevcut olan fabnkalannın yeni bir meşrubat yapabılmeleri için izin verildiğini söylemiş, şöyle demistir: «Herhangi bir döviz kaybımız yoktur. thracat da yapılacağına göre döviz kazancımız olacak, memleket için hayırlı gördük, karar ittifakla çıktı. Gazeteye aksettiği şekilde, kimse itirazda bulunmadı.» «Geçen yıl reddedılen taleb bu yıl nasıl kabul edildi?» sojusuna yetkili şu cevabı vermiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Emlâk Kredi Bankasının sermayesi I milyar liraya çıkarıldı "Kargalar meselesi,, Senato'da görüşiildü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sırn Atalay'ın başkanlığında dün toplanan Cumhuriyet Senato sunda, tutumu tenkidlere uğrayan Emlâk Kredi Bankasının sermayesi, 300 milyondan bir mil yar lıraya çıkarılmış, ayrıca; kar gaların yokedilmesi konusu görüşülmüştür. Bu arada, AP Grupu adına verilen bir önerge kabul edılerek, 3 yıldır yapılamıyan (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Trafik kazasında sekiz kişi öldii AP Meclis Grupunda Yalçın ve Atabeyli, Başkan Vekili seçildiler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclis Grupunun dunkü toplantısında, Grup Başkan Vekillerı v? Grup Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır. Seçimler çok çekişmeli geçmiş ve kendilerini «Huzur Grupu» olarak nitelendiren Grupun hazırladığı liste başarıya ulaşmıştır. Başkan Vekillerine Prof. Aydın Yalçın, (113 oy), ve Hüsamettin Atabeyli (106 oy) alarak seçilmişlerdir. Sadettin Bilgiç'in (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Resimde. grup sözcüsü Dr. Rogers, Hilton Oteli salonlannda toplanan hasta çocuklarm ailelerine izahat verirken gorülüyor Amerikalı doktorlara başvuran çocuklar muayene edilemedi «Denizaşırı ülkeler Çocuklarına Tıbbî Yardım teşkılâtın» | bağlı doktorlar dun de muayene ıçın Türkiye'nin uzak köşelerın|den gelen hasta çocuklarla meşgul olamamışlar ve tekrar gelelceklerine söz vererek yurdumuzdan ayrılmışlardjr. | Aralannda felçli ve gerı zekâlı çocuklann çoğunlukta olduğu Jhastalar, önceki gece ve dün Hilton Oteli koridorlannda bekle|mişler, fakat Sağlık Bakanlığından muayene ızninın geç gelmesı |ve doktorların çoğunluğunun otelde bulunmayışı sebebiyle 150'yi |aşan hasta, muayene fırsatı bulamamıştır. | Bu arada grupun temsılcisi Dr. Me Cardin ve Dr. Rogers has|talarla yaptıklan konuşmada, grup tekrar gelene kadar müracaat |etmek istiyenlerin raporlannı ve durumlarmı cAMERICAN ME|DICAL AID TO CHILDREN OVERSEAS P.O.Boz: 238 Astor gStation, Boston, Mass. U.S.A.» adresine bıldirmelerı gerektığini ^anlatmışlardır. DOĞU ALMANYA BANDRALI BlR ŞlLEP «SAMSUN» GEMÎSÎNE ÇARPTI tstanbul limamnda dün akşam, Doğu Alman bandıralı «Eister» şilebi, şamandırada bağlı duran «Samsuns yolcu gemisine bindirmiştir. Çarpışma sonunda «Sam sun», sancak baş omuzundan iki metre yara almıştır Önümüzdeki Perşembe günü Hayfa seferine çıkacak olan «Samsun» gemisi. kaza sebebiyle seferden ahkonulmuştur. Ecvet GÜRESLN ATATÜRKÇÜYÜZ... ATATÜRKÇ ÜYÜZ... ATATÜRKÇÜYÜZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog