Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SOBA İHTİYAC1NIZİ BÜTÜN MARKALARLA VE EN MÜSAİT TAKSİTLERLE SABRİ ACARSOY MAĞAZALARI Karçılar. Tophane, Boğazkesen C. 155174175 İSTANBUL. Tel: 49 18 76 Yıldiz: 1286/13143 umhurivet 43. yıl soyı 15188 KÜRUCUSU: YUNUS NADt Telgraf T B mektap adresfc Cumhnriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbnl No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 224297 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 10 Kosım 1966 Aratürk Yolu (Yi Atatîfajsçü 01 Atatürkçülük Nec*ı? Atatürk Diyor ki Atatürk için\diyoTİar Bayraklaşan Mustafa Kemal \ e Çeı Atatürk DevrimleM Rronolı Atatürkle konuşmalâr w . Varlık Yayınevi, İstanbul; * İlânalık: 701^0141 \ MİLLETÇE f NU flHIYORUZ Amerika sağa kaydı DIŞ HABEBLEB SERVİSİ EW YOBK Amerikan devre ortası seçimlerinde Demokratlar memlekette coğuniuğu elinde tutan parti vasfını kaybetmemişler, fakat Cumhuriyetçılet de yeni bir hamle yapmaktan geri kalmamışlardır. Önceki günkü seçimlerin dün alman gayri resmi sonuçlanna göre, Cumhunyetçi Parti Temsilciler Meclısınde 40, Senatoda üç yeni sandalye, aynca dört yeni Valilik kazanmıştır. Bunlann hepsi eskiden Demokratlara aitti. Seçimler, Amerikayı sağa kayJırauş, Demokratların da iktidarın yıprattığı parti hüvtyetıni meydana çıkarmıştır. Bu durumda Başkan Johnson'ın «Büyük Toplnm» programmın Kongrede takılıp kalması ihtimali belirmıştir. Hattâ uygulanmasrna geçılmiş bölümlerinin durdurulması tehlikesi bile vardır. "Kaybolan çanta,, olayı "basit bir hırsızlık Çantanın sahibi Kurmay Albayımız görevi başında Türk ılgilılerine göre: SEÇİM NETİCELERİ 99 N (ANKARA Cumhuriyet Bürosu) rankfurt'un Main nehrinde bulunan «çanta olayı» çevresindeki esrar perdesi dun kısmen aydmlanmış, çanta sahibi Türk subayınm Genel Kurmay Lojıstık Dairesi Başkanlığmda gorevli Kurmay Topçu Albay Cengız Başol olduğu oğrenilmıştır. Genel Kurmay Başkanhğındaki görevı başına donmuş olan Kurmay Albay Başol'la dun akşam Maltepe'dekı evınde yaptığımız gorüşmede kendisı olayı «basit bir hırsızlık olayı» olarak nitelemıs, çantadakı evrak ıçın «açık belge» deyimini kullanarak, «bir açıklama yapmaya yetkili de|ilim> dernıstır F California Valiliğini «nd çoffnnhıkla kazanan ve Cmnhnriyetçilerin 1968 muhtemel Baskan adayı HoUywood aktörii Ronald Reagan Alman polisi "Cizli belge,, diyor öte yandan çanta olayı dün de dünya haber aianslarında geniş yer almış, gelen haberlere gore Federal Almanya Guvenhk Polısı vaptığı resmi açıklamada çantada «NATO Fallex 66. tatbikatına ait gizlı belgeler bulunduğunu resmen doğrulamıştır. Türk yetkilileri ne diyor? Ege soygunu faiiterinden üçü yakalandt ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) J çişleri Bakanı Faruk Sükan dün bir basın toplantısı yaparak İzmir ile Manısa arasında Sabuncubeli soyRununu yapan beş kişıden 3 ünün yakalandığmı, ikisinin yakalanması için de Güney Doğu illerinde 10 jandarma ekibinin faaliyete geçtiğini bildirmiştir. İçişleri Bakanmın verdiği bilgiye göre, failler ve olayda oynadıkları roller joyledir: Zeynel öner: Mardin lline bağlı Kızıltepe kazasından. îzmır'de terzı. Soygun, bu sahsın dukkânında düzenlenmıs. Mas • keler burada dikılmış. Cemil Sıldız: Mardin'in ömerlı kazasından. tzmır'de ıssiz. Bu sahsın Ml silâhını taşıdığı ve ıkı sahsı oldurduğü anlaşılmıstır. Hamdi Salman: Mardin'in Kızıltepe kazasından. tzmırde hamaı Karısı vasıtasıyle Mar • Emniyet Müdürü Haydar Özkın dınden Ml silâhını getırtmıştır. Öğrenıldığıne göre Salman'ın ka dün Istanbul'daki adam oldürme olaylarmın geçen yıla nispetle yüz rısı, Cemıl Yıldızla metres hade 50 arttığmı söylemiştir. özkm yatı vaşamıştır. Hamdı Salman bu açıklamayı Vali Vefa Poyraz soygun sırasında ehnde bıçakla tarafmdan düzenlenmiş olan basm paralan toplamış ve hiç konustoplantısındaki bir soruya cevap mamıştır. olarak yapmıştır. Toplantıya EmÂşık Süleyman Çeçen: Kızılteniyet Şube Müdürleri ile Jandarpeli. Soygun sırasında elinde ma Kumandanı da katılmıştır. çifte ile bulunmuştur. Istanbul Valisi Vefa Poyraz ise Huseyin Çeçen: Süleyman'ın basın toplantısında «Istanbul asakardeşı olup, katıl suçundan fiyişi çok iyi değil, fakat iyileşme rardadır. Bu da soygun sırasınyolundadu.» demiştir. da Urla'dan 625 lıraya satın alVali bu arada, bazı rakamlar dığı Baretta marka bir 7.65 çavererek şehirde hırsızlığın azdldıpında bir tabanca kullanmışğını ve hırsızlarm yakalanma oratır. nında ise artış olduğunu ifade etmiştir. Şehir nüfusunun yılda orBakanın verdiği bilgi talama yüzde dört artmasına karBakanın verdığı bılgıye gore, şılık suç oranı aynı seviyeyi musoygunu yapan bu bes kişıden hafaza etmektedir. Cinayet masası Zeynel Öner, Cemıl Yıldiz ve ise 20 yıl onceki gibi 49 elemanla Hamdı Salman yakalanmıslardır. faaliyet gdstermektedir. Dığer ıkı sahsın yakalanması iPoyraz, Istanbulda eski anlamı çin Mardm, Hatay, Urfa, Dıyarile kabadayı bulunmadığını da ke bakır illerinde faaliyete geçılsınlikle ileri sürmüş ve polis teşmıştır. Sukan ayrıca, bu sahıs kilâtının daha iyi sonuçlar alması ların Bitpazarında yazlık asker gayesi ile hazırlıklar yapıldığını (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) behrtmiştir. Temsliciler Meclisi İki Başkanlık seçiml arasında yapılan kongre seçünlermde Temsılciler Meclisinin 435 üyesinin tamamı yenilenmiştir. Son duruma gore, Demokratlar 245, Cumhuriyetçiler ise 184 sandalye kazanmışlardır. Eski devrede sandalyeler çöyle paylaşılmıstı: 295140. 100 sandalyeh Senatonun ise uçte bıri değişmiştir. Değısen 35 sandalyeden 20 si Demokrat, 15 ı de Cumhurıyetçilere aitti. Son duruma gore, Cumhuriyetçiler 18. Demokratlar ise 17 Senatörluk elde etmışlerdir Senatodakı yeni kuvvetler dengesı şoyle belirmiştir: Demokratlar 64, Cumhunyetçiler 36. Eski denge şöyleydi: 6733. VALİLİKLER: önceki^ günkü seçimlerde, 50 eyalet'valiliğinden de 35 ı değismıstir. Bu 35 valılikten 20 si Demokrat, 15 ı de Cumhuriyetçiydı. Son duruma go (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Anarken tatürk öleli, 38 yıldanberi, Atatürkçülük yurdumuzda çetin bir savas vermektedir. Bu savasın şaşırtıcı yanı, serbest güreşte kazanamıyacaklarını kısa zamanda farkedcn Atatürk düşmanlannın, bir kaç sinsi bocalamadan sonra, nihayet birer Atatürkçü maskesi takınarak büyük eseri içinden yıkmaya kalkışmalandır. Bugün resmen bütün partiler, bütün politikacılar, bütün yazar, çizer ve düşünürler. sıı katılmamış AtatürkçüJer olmak savmdadırlar. Duygu, görüş v düşünceleri arasında en ufak bir ilinti bulunmıyan, çok kez taban tabana zıt inançlara bağlı bir takun Irişiler ayrı ayrı Atatürke sahip çıkmakta, onu sağa sola çekiştirmekte ve karşılıklı olarak birbirlerinl Atatürk düşmanhği Ue suçlamaktadırlar. Bu durum, bir baloma iyi bir işarettir: Atatürk sevgisinin milletçe benimsendiğini, o sevgiji milletin kalbinden söküp atmaya imkân bulunmadığını gösterir. Ne var ki, bu hengâmede Atatürkçülüğün temel ilkeleri hakkında ma • sum vatandaşa sakat teikinler yapılmakta, geniş halk yığınlan yanlış yollara sürüklenmek tehlikesi ile karsı karsıya bıratolmaktadır. Bu tehlikeyi önlemek ve uygarIık savaşında toplumu doğru yörüngeye oturtup en kısa yoldan zafere ulaştırmak gerçek Atatükçülerin bir an savsaklamaya gelmez kutsal ödevidir. Atatürk herhangi bir dogmaya, battâ bir doktrine bağb bir adam değildi. önyargılardan dikkatle sakınmak, olaylan objektif bir gözle incelcmek, güçlükleri yenmek re toplumu yüceltmek için ancak yüreğimizdeld halk sevgisine, bu sevginin bilediği keskin iradeye güvenmek, irademizi kullanırken de daima aklın rehberliğinden yararlanmak, Atatfirkün baslıca nitelikleri idL Bu açıdan baktığı zaman, Büyük Önderin ölümünden sonra doğmuş olan bugünün aydın genci, (îerçek Atatürkçü kimdir, sahte Atatürkçü kimdir, zahmet çekmeksizin anlar. Hızla değişen dünya koşulları ortasında, Cumburiyet Hükümetinin 1930 larda güttüğü ekonoml politikasını öne sürerek Atatürk devletçiliği hakkında bize drrs vermeye kalkan statükoculara kuIak asmayınız. Bunlar özel rahatlannın bozulacağmdan korkan, Atatürkçülüğü alafrangacılıktan ayırd edemez hale gelmiş TanziNAnTK NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) BUIUH YORnA ANNA T0REN1ERİ yopMcok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) rimlenn yaratıcısı Buyük Ataturk'ün ölümünün 28 ıncı yıldonümü dolayısiyle Dugün saat 9.05 den itibaren Dütün yurtta anma törenleri düzenlenecektir. Okullarda, salonlarda, kurumlarda yapılacak anma törenlerın de Ataturk'un ölumsüzlüğü milletçe bir defa daha ız>enecektir. Mâtem dolayısiyle eğlence yer len bütün gün kapatılacak, bay. raklar yarıya indirilecektir. ürkiyenin Kurtarıcısı T huriyetın Kurucusu ve CumDev Türk yetkili makamları da olayı «basit bir hırsızlık» şeklinde nitelemışlerdır. Bir yetkili bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: «Albay Basol 29 ekimde «NATO Fallex 66» tatbikatına katıldıgı Paris'ten Frankfurt'a gelmistir. Türkfyeye dönüs biletini almak için Türk Hava Yollarına ait bilet satan bir terminale nfrayan Albay, özel eşyaları bnlnnan valizi emaneten buraya bırakmıs ve karsıhğında makbuz almıştır. Bu sırada Albay'ın etrafını çeviren Türk işçileri kendisine yardımeı olmak istediklerini ifade etmişler ve etrafını çevirmişlerdir. Bir sfire sonra sahsî eşyaları bulnnan valizini almak için terminale ugrayan Albay, makbuznn cebinde olmadıgını görmüs ve yaptığı müraracaat karsısında \alizinin mak buz karsıhğında bir şahsa verildiğini öğrenmistir. Çantanın kaybolmus olması basit bir hırsızlık olayıdır. Çünkü Albay 30 ekimde kurye çantası ile başkente dönmüstür^. Öte yandan Türk ilgililerinin olayı basit bir hırsızlık olarak nitelemelerine ve Çantadaki dökümanlann açık belgeler olduğunu ifade etmelerine rağmen Alman Gü venlık Polisi dün bir açıklama ya parak .NATO Fallex 65» tatbikatmın gizli raporlarının söz konusu Türk subayınm çantasından çıktığını doğrulamıştır. Di5İşlerinden aldığımız bilgılere göre «Falleı 66» tatbikaü, bir düşman hücurnu karşısmda devlet yöneticilerinin koyacakları olağanüstü kanunları ve yine NATO askerî alârm sistemi ile NATO devletleri arasında harekete geçecek otomatik komünikasyon sıstemlerinin nasıl çalışacağının esas larını kapsamakta ve birçok NATO merkezinde birden uygulanmaktadır. Çok önemli NATO tatbikatla(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) . Senato Istanbul'da cinayetler yüzde 50 artış kaydetti Normale dönüs Kavhan SAĞLAMER nceki günkü Amerı, kan seçimleri, AmerıI kayı bayli sağa kavdırmıstır. DemokratKongredeki roğunlnklakoruyabilmislerse de, Cumhuriyetçiler esaslı fcazançlar sağlamıslardır. ¥am Cumhuriyetçiler ıçin, «galip sayılır bu yotda mağlup» denilebilir. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki kazancı 40 civarında olmustnr ki, bu, iktidardak) partilerın devre ortası seçimlerinde ugraması mutad kayıplann vasatîsinden vüksektır. Demokratlar Temsilciler Meclisinde aritmetik bir çofunluğa sahip olmakta çene devam etmektedirler. Fakat Cumhnriyetçilerle güney evaletlerinden gelen mnhafazakâr Demokratların geleneksel koalisvonu gözönünde tutuldugunda. eski döneme oranla azalan bu çogunluğun deşen sıfıra düşecektir. Geleneksel koalisyon federal yetkileri artıran ve toplumcu nitelikteki kanun tasan ve tekliflerine her defasında ınatla muhalefet etmekle ün salmıstır. Dolayısiyle Baçkan Johnson'ın sosval adaİPti öngören «BOyÜk Toplum» programmın Temsilciler Meclisinde kalınbir mnhafazakâr duvara çarparak geri dönmesi beklenebilir. tkt yıllık Kongre Beyaa Saray balaymın sona erme1' siyle birlikte zaten Vieftum savası vüzünden verin^r' sai;.. (Arfcası Sa. 7. sa(N de) Atatürkçülük 1966 Anıtkabirde tören AnıtKabır'de 9,05 de yapılacak torende başta Cumhuıbaşkam Sunay olmak üzere Senato ve Meclıs Başkanları, Basbakan, Ana Muhalefet Partifi Gcnel Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurmay Başkam, Bakanlar Kurulu Üyelerı ve Protokola mensup dığer zevat saygı duruşunda bulunacaklardır. AnıtKabir aynca bugün ziyaretlere açık bulundurulacaktır. Hııkuk Fakiiltesindeki boykot devam ediyor Değişen değismiyen Büyük Atatürk'ün ilân etti| i Cumhuriyeften, başardığı inkılâplardan, ve sonra, ölümündenberi memlekette her şey değisti. Değişmesi iyi de, ne yaıık ki," gerilere doğru defişti. Meselâ, nerede kaldı kızerkek bütün Türk çoeuklarının okuldan geçmesi? Nerede kaldı yobazlığın, tâviz vermek söyle dursun, tam tersine, kökünden kazınması? Nerede kaldı milletlerarası söz sahibi bir Türk devleti? Nerede kaldı Türkiyenin Iiderliğindeki Balkan Paktı. Sâdâbât Paktı? Hepsi, hepsi yok oldu simdi. Maamafih, yine de, her şey yok oldu değil. Elde, bakın bunlar hiç mi hiç defismiyor, iki sey kaldı: Cumhnriyet'in yıldönümle rinde bolcana «dam dara damdatnlı» geçit resimleri, ve O'nnn ölüm yıldönümlerinde, nntuklar, nntnklar, nutuklar™ D.N. Bayraklar yarıya indirilecek Atatürkün ölüm yıldönümü dolayısiyle bütun resmi daırelerde, kurumlarda bayraklar ya rıya indırilecektır. Saat 9.05 den ıtıbaren ıkı dakıka sureyle bütun araçlar olduğu yerde kalacak ve fabrıkalar düdükleıini öttüreceklerdir. öte yandan öğrenci ve gençlık teşekküllen taraündan çeçıtli salonlarda anma toıenleri duzenlenecektir. Aynca çeşitli sinemalarda Atatürkün hayatına ait fılmler gösteıilecektir. Türkiye Yüksek Öğrenim Gençliği, Atatürkçüler Teşkilâtı ile M. T. T. B. ve diğer Yüksek Okullar öğrencıleri dün sabahtan itibaren Zafer Anıtında «Atatürk'e bağlılık» nöbetine başlamışlardır. Hukuk Fakültesindeki boykotun 3. gününde bınncı, ikıncı ve üçüncü sınıflarda oğrenciler dun de derslere girmemişlerdir. Ancak 4. sınıt oğrencileri hareketi desteklediklerini, fakat zaman kaybetmemek ıçin (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Eyüp'te bir işçi karısını balta ile parçaladı Eyup'te kansına ait «5 aşk mektubu» ele geçıren bir koca dun 17 yıllık esinı baltayla öldurmüştür. Olayı polıse bıldırdikten sonra kendısıni annesinin oturduğu dördüncü kattan atmaya çalışan kaatil, polis tarafından yakalanmıştır. Defterdar Fabrikasında çalışan Hilmı Başkaya, karısı Emine'ye dostu tarafmdan yazılan ask mektuplarını ele geçirınce doğruca Sofular Çıkmazı Çukuk sokaktaki evıne gıderek 34 yaşındakı karısı Emıne'ye «Baskasıyla bu yaştan sonra kınştır* mak olur mu? Çocuklarından utan» demıstır Munakasalar sonunda Emıne mektupları ınkâr etmesıne rağmen. sonunda «Evet (Arkası Sa. 7, Sji. 5 4e) Istanbulda Atatürk bütün yurtta olduğu gibı şehrımızde de düzenlenen toplantılarla anılacaktır. Vilâyet adına düzenlenen tören. Istanbul (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) kaatU Cemil, ortadaki terzi Zeynel, bajı açık hamal Hamdi •. V"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog