Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Y E N İ D E R G t Yöıseten: Memet Fuat KASIM 1966: AFRIKA ŞÖEİ ÖZEL SAYISI Lumumba'dan Senghor'a kadar Afrika'nın en ünlü şairlerinden ozgürlük, aşk, «Negritude. şiirleri. Ayrıca: Nâzım Hikmet'in hiçbir yerde yıyırnlanmamış 23 sayfalık bir şiiri: eMeşhur Adamlar Ansiklopedisi» (Bu şiir «Memleketimden İnsan Manzaraları» adlı kitabın çekirdeğidir); Edip Cansever'in şiirleri: Iki yeni hlhâyeci: Airikah Richard Rive ve Amerikah John Updike; Afrika folkloruna dayanan çok guzel bir kısa oyun; Kalka'nm romanları üzerine Demir Özlü ile Önay Sdzer'in yazıları. Ve 1000 TL ARMAĞANLI ELEŞTİRİ YARIŞMASDJIN ŞARTLARI. SON İKİ AY. De Yayınevi, Vilâyet Han, Cağaloğln mhuri KÜRUCUSU: YUNUS NADİ s İEP OERGİ» 9 ' \ a^B Jffabi'nür yönetimi k ıSfi'inevinee "çıkarılmaya ^başlıve yenı derginin ilk sayısı •»**=çıktı. Kitap bojrtg&ç 160 lık Lİkayhk d e « f A ^ i f e ğ i ş m e k t e lan dürflramızın aüşü^^Fsanat ve sosyal hareketlerini ^ ^ R d a n , , . inceliyor ve yerli, yabancı en^^jfcîlj imz^larm kalemiyle oknrlara sunuyor. Bt&Üergi günümüzün dü^asını tâmmak ıst\ bütÜD aydınların\n 3 lacaktır. \ 43. yıl sayı 15179 eritilerek Telgraf ve m e k t u p a d r e s h C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Solı 1 Kasım 966 ikaz edıyoı Mersin Ziraat Bankasının kasası 92.500 lira calındı Şakîler iki kişiyi öldürdü İZMİR " Ekonomimiz enflâsyonist MANİSA Y0LUNDA SOYGUN baskı altında &OYULAN OTOBIİS r Eski Maliye Bakanı Gtirsan Sıcaktîtiın 10 derece düşmesi bekleniyor : stanbul ve dolaylarm* da bir süredenberi yaz günlerini aratmıyacaK ka dar sıcak giden havalarm bugünden itibaren hissedilir derecede soğumaya başlayacağı, Yeşilköy Me teoroloji îstasyomı tarafından bildirilmiştır. MANİSA İzmir Manisa il hududunda Sabuncubcli ınevkiinde önceki gün saat 00.45 sııalannda kanlı bir soygun olmuş, 4 vasıtayı soyan 4 şakî 2 kişiyi öldürmüştür. Çıkmaz ürkiye Büyük Millet Meclisi yeni çalışma yıluıa bugün başbyor. L'zun süren sıcak ve cömert bir yaz mevsiminden sonra ılık güz akşamlarmm rehaveti içinde kendimizi iyimser duygulara kapıp koyuvermeyi ne kadar tstcrdik. Fakat yazık ki sosyal ve ekonomik dâvalarımızın katı gerçeği böylesine tath gevşemelere hiç de elverişli değil. Tersine, bugün, Türkiye, virmi yıl içinde, ikinci bir çıkmazın eşiğine varmış gibidir. Arkada bıraktığımız tatil aylan boyunca devlet sorumunu taşıyan iktidar partisi sayın yöneticileri yurt düzeyinde bir hayli dolasmak fırsatmı buldular. Bu arada 1960 dan önce yapımına başlanmış bir kaç tesisin kordelâsı kesildı: birinci beş yıllık plânda sıraya konrjnuş başka tesislerin temeli atıldı. Bunlar yapılırken de dokunaklı cümlelerin snslediği parlak nutuklar çekildi. Hür teşebbüsün yaratıcı gücünden, A.P. iktidannın halka hizmt aşkından, nurlu ufuklardan bol bol söz edildi. Devlet şu kadar yatırıma girişiyordu, gelecek yıl bunu bu kadar daba arttıracaktı. tktidarla halk el ele, vicdan özgürlüğü ve girişim özgürlüğü içinde sosyal ve ekonomik kalkıamamızı, dost düşman, dünyaya narmak ısırtan bir başarı ile gerçekleştirecektik. Ne var ki, Parlâmento tatiUnin bitmesine iki üç gün kala icra orKanının en önemli görevlerindrn birini sırtında taşıyan Sayın Maliye Bakanı thsan Gürsan, Hükümet Başkanı ile arasında epeydir sürüp giden bir fikir anlaşmazlığı yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştır. Sayın Gürsan istifasının gerçek sebeplerini henüz =>çıklamamış olmakla beraber, bunun Hazineyi içinde bulunduğu sıkışık durumdan kurtarmak üzere öne sürdüğü tekliflere Başbakan tarafmdan iltifat edilmemesi ile ilCrilî bulunduğu besbellidir. Sayın Gürsan meslekten yetişmiş bir maliyecidir. Sorumunu taşıdığı Bakanlığın teknik kadrosunu teşkil eden arkadaşlan ile fikir birliği halinde ve ahenk içinde çalıştığı bilinmektedir. Başbakana sunduğu teklifleri onlardan aldığı ilhamla. ya da onların tasvibi ile hazırladığına şüpbe yoktur. Şu halde eşiğine vardığımız buhran, demokratik bir rejimde rastlanması pek olağan, basit bir fikir ayrüığmdan ibaret sayılamaz. Sayın Gürsan'ın yerine Başbakanın fikirlerini kayıtsız şartsız paylaşacak bir başka arkadaş atanmakla mesele çözülmüş, anlaşmazlık giderilmiş olmıyacaktır. Tam tersine ya politik buhran sürüp gidecek, ya da bunun üstü örtüldüğü takdirde memleketi bekliyen ekonomik bubran hızla gelişmeye başbyacaktır. Sayın Başbakana sunulan tekliflerin cari masraflarda yapüması gerekli kısıntılarla vergi zamlarını ve yeni vergi konulannı kapsadığı söylenmektedir. Anlaşmazlık bunlann niteliği, ya da uyfulanış biçimi üzerinde olsaydı, belki Sayın Gürsan'ın çekilmesine lüzum kalmadaD üç aşaet beş vukan bir uzlaşma volu bulunabilirdi. Ama öyle görünüyor ki Sayın Başbakan tekliflerin dayandıği prensipe karşı çıkmakta. vurt ekonomisinî kurtarmak için gerekli tedbirlerin prensipini reddetmektedir. Bu tedbirlerin sevimsiz, antipatik şeyler sayüacağı meydandadır. A.P. ye oy veren kimi çevreler bu yüzden sinirlenecek. küsecek, belki de bir daha sefere *.P ye oy vermemeye niyetlenecektir. tktidara geünek uğruna vatandaşa heD tatlı vaadlerde bulnr.mayı adet edinmiş, ekonomik kalkınmadan söz ederken özel sektörü fedakârbğa çağırmayı 'ürünmemiş. tam tersine, devleti özel «scktöriin koruyucusu ve desteği olarak ilân etmiş bir iktidar başkanı açısından bakıldığı zaman Sayın Demirel'in tutumunu anlamak kolaydır. N A D Î B NADÎ Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Soygunun, öldürülen ve üzerindeki 20 bin lirası alınan otobus şoförü Naim Kulaksız için duzenlendiği anlaşılmıştır. Olaydan 16 saat sonra soygunla ilgıli olduğu sanılan 4 kişi yakalanmı.ştır. En az 5 kişi olduklan tahmin edilen elleri silâhlı ve yüzleri mas keli soyguncular 35 AC 300, 35 AE 545 plâkalı kamyonlar ile 35 AK 501 plâkalı taksiyi 18. kilometredeki keskin virajda soyduktan sonra l s tanbuldan İzmire gelmekte olan ve içinde 32 yolcu bulunan 45 AL 039 plâkalı «Hakiki Koç» yolcu otobüsü nü de durdurmuşlardır. Soygun ol duğunu anlayan şoför Naim Kulaksız arabayı kaçırmak istemişse de soyguncular tekerleklere atej ederek otobüsü hareketsiz bırakmışlardır. Derhal şoför mahallinin kapısını açan gangsterler şoföre •Paralan ver» diye bağırmışlar ve karşı koymak isteyen şoförü ateş ederek öldürmüşlerdir. Bu sırada şoför mahallinde oturan Muammer Çelebi adlı yolcu olaya müdahale etmek istemiş ve o da soyguncula nn silâhlarından çıkan kurşunlar ile cansız yere serilmiştir. Bu esnada ellerinde tüfek, tabanca bı Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Eski Bulgar Harbiye Nâzırının Atatürk'e âşık olan kızı öldü Mustafa Kemal, Dimitrina Kovaçev ile Sofyada ataşemiüterken tanışmıştı AfATLKh SOFTATDA BALOYA GİTTİĞt ÎENİÇERİ KIYAFETİ İLE... ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ifaliye Bakanlığı çö^•revinden istifa eden İhsan Gürsan dün erazetemize verdiffi demecllgililer, Balkanlardan sarkan te. Bakanhffi sırasında alçak basıncın sebep olduğu köBaşbakan Süleyman tü hava Demirel'e bir «Muhtıra» girdiğıni. şartlannın veTrakya'ya istanbul Marmara gönderdiffini dogruladolaylarında buna bağlı olarak mıs ve «Ekonomimiz suhunette 10 derece birden düşdaima bir enflâsyonist me beklenebileceğini söylemişhaskı altındadır. Gerek lerdir. li tedbirler ahnmazsa İSTANBUL ve AVRUPADA vurdumuz yakın bir g;eDÜNKÜ HAVA.. îecckte enflâsvon tehliIstanbul'da dün. tam bir yaz kesiyle karşı karşıya havası hüküm sürmüş ve ısı, 25 dereceye kadar yükselmiştir. ka'»r» rtpmistir. Gürsan «Dünya jluslanndakJ bir çeleneğe eöre malî konulards Başbakanla anlaşamıyan Malive Bakanlan istifa eder. Sizin veni mali kaynaklar istemeniz ile ilgili olarak Başbakanla anlaşamsdi ğınrz olmuş mudur?» sorumuza şu karşılıgı vermistlr: «Sayın Başbakanla şahsi hiç bır konuda anlaşamadığımız nnanslar yoktur. Yalnız prensiplerde *ol»şamadığimız konular tabiidir ta olrauştur. Dediğiniz eibi •nali kaynaklar konusunda Basbakanla anlaşamıyan bir Maliye Bık»nı istifa eder.» Dün Bükreş'te 3 Köstence'de 4, Frankfurt'ta 5, Pariste 7 ve Roma'da 13 dereceye kadar düşen ısı, Avusturya'nın bazı bolgelerinde ve Belgrad'da kar yağışma yol açmış. buralarda da sıcakhk 2 ve 3 dereceye kadar düşmüştür. Münih'te dün kaydedilen en düşük sıcakhk 1, Mos" kova'da ise eksi 3 derecedir. Türk Haberler Ajansınm Sofya'dan bildirdiğine göre, i?fustafa Kemal ATATÜRKün Sofya'da Atasemiliter bulundııgu sıralarda. yakın ve hissî bağlar kurduğu, o zamanın Sofya sosyctesinin gözbebeği ve Bulgar Harbiye Nazırının kwı Dimitrina Kovaçeva, 73 yaşmda veiat etmiştir. " Dimitrina'mn cenazesi, Rokosovski caddesindekı evinden sâde bir merasimle kaldınlmıştır. Dimitrina'mn ölümünden bir gün evvel, ablasına «DÜN GECE RÜYAMDA KEMALİ GÖRDÜM» dediğıni, Bulgar Telgraf Ajansının Muhabirlerinden Paraskev Parushev, Türk Haberler Ajansına bildirmiştir. Paraskev Parushev Dimitrina'mn erkek kardeşı Mimar Todor Kovaçev'le, Türk Haberler Ajansı için, aşağıdaki özel mülâkatı yapmıştır. ATATlKKün SoiyaUa Atasemiliter iken tanıştığı ve M. Kemal'e âşık olan kızın, ilk defa yayınlanan fotoğrafı. DİMİTRİNA, resmin altına kısaltılmış imzasını atraış ve o sünün tarihini koymuştur (20 Haziran. 1917). (Telefoto: THA, Sofya tstanbul) "Enflisyonist baskı vardıf...,, Eski Mailye Bakanı, Başbakana verdiği muhtırayı bir polemik konusu haline getirmek Istemedi gini. ancak böyle bir muhtırayı istifadan önce Sülevman Demirel'e gönderdigini ifade ile sualan söylemiştir: «Bugün içinde bulundağnmot şartlarda Türkiyede mevcut bir enflâsyon yoktur. Bütün az eelismiş ülkelerde olduğu gibi rür kive de devamlı olarak bir enflâs yonist baskının etkisi altındadır Ancak gelecegv matuf tedbirler alımrsa, şabsi kanaatime eöre °ndise edilecek bir durum ortaya çıkmaz. Maliye Bakanlığı camiasında çok değerli teknik elemanlar vardır. Memleketin malî ve ekono Arkası Sa. 7. Sü. 4 te TBMM bugün açılıyor Ecevit, AP ve TiP'e cevap verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, CHP ye son gfinlerde AP ve TtP çevrelerinden vöncltilen ten kitlerı eevaplsndırmıs. «Ba partilerin CHP dekı venı ha reket sebebiyle telâsa kapıldıklarını» söylemıs. <AP şim di büyük bir ıç çekısmr için dedir. Bu. ortanın safcındakl lerle asırı saSdakilerin çekısmesı nlaraR nıtelendırılebilir. Aynca bir »ıllık AP ik. tidarı memleketi ciddî bır ekonomik ve malî bohranın esifine getirmistirj» demıstır. CHf Genel Sekreten demeclnın başında •Ortanın solu» hare ketıne karsı vöneltılen saldırv lan su sekılde vorumlamı^tır «(ierek AP nin. eerekse TİP*. in bızım tutumumuzo ozellikle ortanın «<ıln harpketinı befeen memelerı ve ba harekete karsı ffüriiltfllü bır sekildr va/ıvet almaları bir iilçüdr olaiandır. Çünkii muhtelif vesilelerle ba arada Knrultav konasmalarımda ve son basın konferansımda belirttiğim gibı CHP nin volu ve ortanın solu polıtıkası AP den de. TİP den de CHP vı kesin olarak ayırıcı niteliktedir. Sagımızdakı ve solumuzdakı bn iki partinin tutumları gerçek mabivetleriyle ve anlamlarıyla ortaya çıktıkça. halk gözünde ikı partinin de dejerı azalacak ve taşıdıgı tehlikeler büvüvecektir. (îene bu ikı partinin tntumlarının mahıvet ve anlamı anlasıldıkça halk enzünde CHP nin ve ortanın solu politikasının değeri artacaktır. CHP nin benimsediği ortanın solu politikası halka anlatılabılrcegi nlçüde de gene bu iki oarti zayınıyacak, CHP güçlenecektirj." Siyasl parti temsilcileri anlasamadi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 nci dönem, 2 nci yıl çahşmalarma, bugün saat 15 de, Mület Meclisi ve C. Senatosu olarak, ayrı ayrı toplanarak başlayacaktır. Toplantılarda, Başkanlık hariç. diğer divan üyeleri yeniden seçilecektir. M. Kemal, Dimitrina ile tanışıyor... Mulâkatın birıncı kısmında. Todor Kovaçev şöyle demektedir: «1914 yılında, Sofya'da sık sık balolar tertibediliyordn. Bu balolara, Bulgaristan'da görevli bolnnan Tflrkler de dâvet edilirdi. O sıralarda Sofya' da, Türkiye'nin Ataşemiliteri Mustafa Kemal Bey idi. Mustafa Kemal Bey, harb yıllannda Gelibolndaki Türk Ordusunda, babam Genera! Stilyan Kovaçev idaresindeki i. Bulgar OrduArkası Sa. 7, Sü. 1 d e ANLAŞAMADILAR Millet Meclisinde grupu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, •Başkanlık divanı üyeliklerinin paylaşüması» konusunu halletmek üzere, dün Bozbeyli'nin başkanlığında 2 toplantı yapmışlarsa da, bir anlaşmaya varamamışlardır. M. Meclisi Başkanı Bozbeyli, bu konuda şunları söylemiştir: «Toplantıda, başkanlık divanı teşkilinde gruplara düşen oranları ve görev yerlerini tesbit etmek için müzakerede bulundnk. Fakat, gerek temsilci sayısı, gerek görev yerleri bakınundan, mutabakat hasıl olmadı. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te 3 trafik kazasında dOn 32 kişi öldü (YURT HABERLER SERVİSİ) Sivas ve Kayseri'deki ciünkü 3 trafik kazası sonunda 32 kişi ölmüş, 29 kişi de yaralanmıştır. Sivas'ca çift kaza BOĞAZ'DAN BİR BULGAR FİLOSU GEÇTİ Dün gece Karadenizden gelen ve Bulgar bayrağını taşıyan iki muhrip ve bir kruvazör Boğazdan transit olarak geçerek Marmara'ya açılmıştır. Bu sabah Akdeniz'e çıkacak olan Bulgar filosu, tamamen Rus harb gemileri stilindedir. Rus yardımından sağlandığı anlaşılan Bulgar harb gemilerinin, ilk defa, tatbikat için Rusların deniz üssü haline getirmiş bulundukları Arnavutluğa gideceği anlaşümaktadır. Program açığı konusunda Plâneılarla Maliyecilpr anlasamadi ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Başbakan Sülevman Demirel'm bayramdan önce çalışmalarına başhyan YUksek Plânlams Kurulu toplantısında 1967 Drogramınrn açığı konusunda Devlet Pian lama Teşkilâtı Ueililen Ue Mahvf Bakanlığı vetkililerinin farklı rakamlar ilerl sürmeleri Rarşısında «Bu konuda anlaşın bana I9K7 programının kesin açığının ne ki dar oldağnnu tesbit edin» dediği öğrenilmistir. Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanlan 1967 Drogramınm açıSım 2 milyar 700 milvon lira olarak tesbit etmişlerdl Malive BaKanlığı yetkiliJeri ise Yüksefc Plânlama Kurulu toplantısında öu a<?ıSm daha az oldugunu Dazı ?^llr kaynaklannın hesaba teiılmadıjrı nı ileri sürmüslerdir Malive Bakanlığı vefkiliieri I<ifi7 Droer».Tö Arkası Sa 7 s a 4 te «YAVUZ» YtNE SATILAMAD1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde ihaleye çıkarılan *Ya • vuz», bu defa da satılamamıştır. İhaleye ikı Alman fiTması katılmıştır. Satış için tahmini bedel olarak 19 milyon 950 bin lira istenmiş, ancak teklif mek tupları açıldığı zaman Eckardt firmasının, 11 milyon 6fi6 bin 750 lira. Eısen • Metall firmasının ise 12 mUyon 196 bin 125 lira ver dıklerı görülmüştür. Fıatlar düşük görüldüğünden satış, yapı • lamamıştır. SUNAY, INÖNU İLE 50 DARİKA GÖRÜŞTÜ ANKARA (Comnnriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet Inönü dün saat lS'da Oumhur başkanı Sunay'ı ziyaret ederek, 50 dakika görüşmüştür. Bunun, tnönü'nün yeniden Genel Baş • kan seçilmesi dolayısiyle bır nezaket ziyareti olduğu bildirilmiş tir. Ayrıca saat 16.35 te CHP nin yeni Genel Sekreteri Bülent E cevit ile Merkez Yönetim Kuıulu üyeleri Cumhurbaşkanı Su nay'ı ziyaret etmişlerdir. SİVAS İstanbul'dan, Gümüşane'ye bağlı Şiran İlçesine gitmekte olan Behçet Ceyhan yönetimindeki 29 AC 631 plâkalı otobüs, Zara'ya 15 kilometre mesafedeki Devecik virajmda, 100 metrelik uçuruma yuvarlanmıştır. Şoförun uyuklamasından meydana geldiği anlaşılan kaza sonunda 33 yolcudan 17 si hemen, 4 ü ise, Sivas'a getirilirken ölmüştür. 12 yaralıdan 4 unün durumu ağırdır. Ölü ve yaralıların Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Bakır tesislerinin yiizde 51 hissesi halka satılacak ANKARA, <a.a) Karadeniz Bakır Tesisleri kompleksı projesinin tahakkuku için 1 milyar 100 milyon lirahk bir yatırım yapılacaktır. Tesisler °o 49 u E/ tibank'a, •• 51'i «Türk vatanda/ şma» ait bir şirket tarafından kurulacaktır. Üç yılda tamamlanması öngörülen ilk kademede 600 milyon lira harcanacak tır. Üç takla atan taksiden 4 çuval kaçak mal çıktı Londra asfaltında dün 3 takla atan bir taksinin içinde, 4 çuval kaçak eşya yakalanmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Ali Fuat Cebesay OKUL VE GENÇLIK HATIRALARI Yakında Comhuıiyette 16 kasımda dünyaya «TAŞ» yağacak CAMBRIDGE, Massachusetts (AP) Bilginler, 16 kasımda uzaydan yeryüzüne bol sayıda vağ ması beklenilen «Leonid» meteoritlerden birkaçını ele geçirmek ümidindedirler Uzmanlar. bunun için, «Venüs Sinek Kâğıdı» adını verdikleri roketlerinden birini. uzaya atacaklardır Sinek Kâğıdı, roketlere takılan bir burun konisidir. Koninin, çiçek gibi açılan ve ken dilerine çarpan cisimlerin yapıştığı dört vüzeykanatları vardır. 4 Sorular Cevaplar İnönü, bu arada, gazetecilerin sorularına cevap vererek, özetle demiştir ki: «Partilerarası münasebetlerin iyi olmasmı biı istiyoruz. Bunu, ilân da ettik, bakalım nasıl olacak? Ortanın solu meselesinin Millî Güvenlik Kurulunda ve Senato Başkanı ile konuşulduğundan ha berim yok. Konnşulacak bir mevzu değil. Meclis çalışmalarına gelince: Bakalım Hükumet. ne gctirecek? Birçok kanunlar var. Bizim için hepsi önemli.» Saklambaç Bilmem dikkat edivor mnsiınuz? Hic istisnası olmadan. bütün siyasf oartneTimi7İn <S5«TİI'' ri, hep bir narola etrafmda ton lanıvorlan Bizim eavemf7 halk» inmektir. Bİ7 halka inivoruz. Senelerdîr heo bflvle hu. Ve, möbarekler inrvorlar Ini vorlar. bir türlü halkı bulatni vorlar. Korkanm. «onnnda. kabahat' vin* halka vüklivecekler. övle va. ne var «.anki. növles» ne nlasilmaz derinliklere infp sak lanrnakta? N'olur biraz vukan eıtnn da ortada bfr vertlp. hüvüklerimrTlf bnlnşurmınır» benri! n M Bir tek saç teli «Kan grupu» nun tâyini için kâfL. TOKYO, (a.a.) îki Japon bilim adamı, bir tek saç telinin incelenmesinin, bir insanın kan grupunu tayine yeteceğini ilerl sürmüşlerdir. Polis lâboratuannda çalışan 31 ve 33 yaşındaki bilginler, başka ipucu bulunmadığı zarnan olaylan avdınlatmak*3 bundan yararlanılabileceğini söylemışlerdır. SOLU J rLj I t Yeni bir haşarat öldürücü ilâç.. PRAG (a.a.) Çekoslovak bilginleri, 1 gramı 1 milyar böceği öldürmeye yeten son derece kuvvetli bir böcek zehiri bulmuşlardır. «Farnesol» dan elde edilen bu yeni madde diğer hayvanlara ve insanlara zarar vermemektedir llâca. haşarat savasında yeni bir çıâır açtığı gözüyle bakılmaktadır. I | 1 1 1 I ECEVIT Bizim aşın sol'a çektiğimiz duvar gibi, siz de aşırı sağ'a çekerseniz rahat ederiz... duvar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog