Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

TURK DİLİ VF EDEBİYATI ı. Özdemir Sarıca, Omer Ozcan, Mahir Ünlü Mıili Eğıtım Bakanlığının 2 iemmuı 1965 gün ve 9350 sayılarıyla 19651966 oğretim yılından başlayarak liselerin birinci sınıfları için üç yıl süre ıle ders kitabı olarak kabul edilmiş ve saym edebiyat öğretmenlerine örnekler gonderilmiştir.. İNKltÂP ve AKA Kitabevleri İlâncıhk: 8358/10713 umhuriyet KURUCüStlî YUNDS NADİ Yakın tarihimiz* ait yeni bir eser | MİLLİ MÜCAOELEDE AYDIN \ X Yazan: Asaf GOKBEL 432 Sayfa 15 Liradrr. Ödemeli gönderilir. Müracaat: Asaf Gokbel Bahçelievler Numara 17 AYDIN Cumhuriyet 10704 42. yıl sayı 14766 T e l g r a f v* mefchıp s d r e s i : C u m h u r i y e t i s t a n b u l P o s t a K u t u s u : l s t e n t m ] Ne> 248 T e l e f e n l a r : 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2242 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 9 Eylul 1965 2. cephe açıldı PAKiSTAN UÇAKLARI DELHİYE HÜCUM ETTİ l'THANT Hind ordusu Karaşiye doğru ilerliyor Dif Haberler Servisi lerdir. Ikiuci cephede de Hindliler, Güneybatı Pakıstandaki, hududa 10 kilometreracsafedeve Haydarabada gıden ana yol ustünde bulunan Gadıa şehrini işgâl etmişlerdır. Hind birlikleri şımdi Pakistan hududunun 24 kılor.ıetre ıçinde bulunan Khiaprapar şehrine doğru ilerlemektedirler. Hind lıirlikJeriniu önünde daha sonra Haydarabad vc Pakistanm en bııjuk şehri Karaçi bnlurunaktadır. Ötc yaııdan dün sabah şafaktan birkaç saat evvel Yeni Dclhide alârm vrtilmis \e Hindistan makamlan «birkac Pakistau ucağınuı» Başkente ta.irruz tttiğini. fakat geri püskürtüldüğünü ileri sürmüştür. Amerikan >apısı bir Pakistan nakliyc ucağınuı Palam Milletlerarası Hava Alanı 5akınlarıııdd ale\ler icinde duşiu^ji belirtilmektedir. Ravalpindide bir askeri surcu, Yeni uçaklarma hedef sıratla, B aşkentSılâhlı Delhinin Pakistanşehri Karaçiye doğruolduğu bir germışHind Knvvetleri Batı Pakistan sımruıda Lahordaıı sonra yenı bir cephc açarak Pakistanm sahil taarruza ürgüplünün demeci: "PAEiSTAN'IN ISTIMBINI PAYLAŞITORÜZ,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu> aşbakan Suat Hayri Ürguplü dün yaptığı basın toplanttsınua HiBB distan Pakistan savaşına değinerek: «Pakistan mflletinin dnyduğu UThant arabuluculuk yapıyor (Dış Londra, Haberler Servisi) Bırlemış Mllletler Genel SeKıcterı UThant, Keşmır ııjusnıaz lUına «pek Jazla hayale ıtapılmadan» bır çozum yolu bulabılme amacı lle Ravalpındl ve Yenı Delhıye gıtmek üz«re dün sabaha karşı New Yorktan Karaşıj e hareket etmıstır. Genel Sekreter, yolu uzerınde kısa bır sure Londrada kal HIK ve lngılız Dışişlen Bakanı St\art ile göruşmüş ve snnra \oluna devam etmıstır Guvenhk Konseyince gorevlend.rıien UThant, arabuluculuk Curevıne bciylece Londradan baslamıs olmaktadır Hındı«tan ve Pakıstgn 1947 ye lş»dar tngilız somurgesi idiler vV hSlen heT' ik^ı dlr ıvtırabı Türk milletinin paylaştığma şüphe yoktur» demıştir. Başbakanın demeci söyledır: « Hindistan \e Pakistan arasında cereyan ctmekte olan silâhlı çatışmayı hükümetimiz büyuk bir üzüntü ve endiseyle izlemektedir. Bn çatışmanın devamınm gerek Hindistan, gerek Pakistan milletleri için bir ıstırap kaynaği olacağı ve dünya barışını ciddî bir şekilde tebdit edeceği kanaatindeyiz. Bu kanaatledir ki. hükümetimiz, taraflar arasında, B. M. Genel Sekreterinin ve Güvenlik Konseyinin çağnsına uygun olarak «Atcskes» in derhal tatbikini destekiemektedir. Btrle?miş Milletler Genel Sekreterinin «Ateskes» i sağlamak tçin halen sarfettiği kesif gayretlerin olumln bir sonuca ulaşmasını biitün kalbimizle dilemektcyiz. En salim yol İki memleket arasında ortaya çıkan bu vahim hulıran Kesmir ihtilâfının vıllardanberı adil bir çözüm şekline bağlanamamıs olmasının bir neticesidir. Keşmır meselesi gibi önemli bir ihtilâfın müzakere voluyla halledilmesi im kânları yaratılmadıt' müddetce ciddi ve tehlikeli gclişmelerin tekerrürü ibtimalini bertaral ctmek mümkün olamıvacaktır. Bu sebeple. Türk rKikümeti. Kesmir meselesinin âdil ve tatminkâr bir çözüm şekline kavusturnlması için biç bir cayretin esirgrnmemesi ürerektieini düsünmektedir Bu eayret valnıı ilçili devletlere değil. dünva sulhiiııün korunması bakımından harısever hıitiın memleketlere teveccüh «len bir v»rib**r^ •ftnıfterm sflârtJan t»irakarak bir an evvel müzakere masasına oturmaları en salim >ol dur. Hindistanın Güvenlik Kon(Arkası Sa. T, Sü. 1 de) # Pakistan, malzeme • Uİnrlİef Oni 1 CH.111 f l l I l U l ö l a l l a DAİ7İ« •lı J 1 1 1 safaktan once Yenı Delhi çevresınde infilâkîer duyduğunu bildırmiştır. Maamafıh, Pakıstanın Yenı Delhinin kuzeyıne küçuk sabotajeı Yeni Delhı taarruzurtu yalanlamış tır. Fakat BBÇ'nin muhabiri. dıın lIiııriRtan Pakistan catışmasj s o n u c ı ı n d a yerini .iıırdunu t e r k e d e n bir g r n p s i \ i l Ke^mir'in J a h u r i a n »ehrinden a y n l ı r k e n » o r ü l ü y o r ıDış Haberler Ser\isU Paki*tf.nı diplomatik alanda desteklemekfe olan Kızıl Çin. dün Hind« tana bir protesto notası göndermış tır. Notada Hint askerî birlıkierın.n Kızıl Çın topraklarına tecavuz ettikleri ve Sıkkim bölgesınd.' dört noktada hududu geçtiklerı ıleri siırülmektedır. Pekin, ay ı >ca Yeni Delhiden askerlerinı der rn1 geri çekme'ini istemekte. aksı halde her turlü sorumluluğun Hindistana aıt olacağını belirtmek tedıı. î n t a r ü a uuıunuu p^?^a bwnk\en indirdiü ***. Yeni Delhideki bir hükümet sdz cü«üne göre, Batı Pakistanda girişi'.en yeni taaiTUZ. Arap Denızi uhiüerındeki Hind şehri D.varkadaki askeri tesislerın Pakistan Denız Kuvvet'eri tarafından devamlı bombardımamna son vermek •,naksadını gütmektedır. Pakistan Deniz Kuvvetleri Karaçide üslenmekte olduklaıına göre. Hind laarruzunun hedefinin Karaçi oldu(Arkası Sa. 7, Sü. t> da) Hind gerekçesi IN0NU: SEÇIMIKAZANMANIN BÜTÜN ŞARTLARI BİZİMLE ANKARA (Cumhurivet Bürosu) de Commomvealth UVTM Dünyada endişe Pakistan Hındıstan uyusmaz îığı genelhkle Batı ulkeler.nde buyuK ka>gı ujandırmıştır. Bilhajsa VVashıngton resmi çevrelerı. Pakistan Hindistan çatışmaM nın Komünibt Çinin etkisiyle Güneydoğu Asjsda durumu altüst etmesinden endişelenmektedirler. Bır baska kaygı konusu da. dunıraun daha kötüieşmesi halind? Pekinın. bundan yararlanıp, 1962 sonbaharındakı tutumunu yenıden takınıp Hindistana saldırması ihtımalıdir. Nitekün Amerika, Rusys. Ingiltere, Ingiliz Milletler Ca miası ulkeleri çaüşınaya karşı la ıafs'.z bır tutum takınmaları ve her ıkı taraftan mevcut anlaştnaz lığs bsıiaçı bır hal çaresi buimalannı ütemelerine rağmen. Kızıl Çın ve müttefiki Endonezya resmi çevreleri ve basını Hindistaru sorıımlu tutar bir tavır takınmıs(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Ankara (Cumhuriyet Bürosu) akistan'ın Ankara Buyukelçisi Makbulrabb, dün Cumhurbaskanı Cemal Gürsel'le görüşme yapmış ve bu görüşme sırasında Gürsel'e. Pakislan Devlet Başkanı E>üp Han'ın bir mesajmı ileterek, «Türkiyeden askerî malzeme yardımı talebiııdc» bulunmustur. unun Asyadaki savaş AMacla ovnaumaga baslanan ovun. bırincisındeıı cok daha tehlıkelı bir çelısnıe istidadı gösternor. Kesmiri tehdit edeıı Pakistan kımetlerine karsı Hintliler birkac koldan h.ırekete eccmısler , f a tcs kesılip de müzakere masasına oturuncata kadar pa/arlıkta açır basabilecek <.trate.iik noktaları elde bulundurmak çabasına girismislerdir. Bıısuıı üzerinde durulacak mesele art.k Kesmir ihiilâfı desil. aynı kokten gelen biri 400. diseri 100 mil>on nüfuslu iki komsn ulkenin bırbirleriyls vurusması ve bu vurusmanın Vıetnam macerasıııa pek benzcroemesidir. Zira bilinmebtedir ki. ivı >ıl öncesine kadar Batı taraftan olan Pakistan. Batı ile ıliskilcrinı ha^ h zaMtlatmıs. bir ^andan Kml Çin'le iyi komsuluk münasebetlerı kurarken otc yandan Tarafsız Blokla da dostluğu ılerletmistir. Pakistanm politikası halen iki taraflıdan çok üç taraflı hir politikad.r. \ e bu politıka ile Tarafsız Blok Pakistanı desteklemeee dosru bır eeüim göstermektedir. Buna karsılık Hindistan. özcllikle Kızıl Çiıı Hint catısmaMndan sonra tarafsızlıktan ka>arak Batı\a dojru yönelmıstir. Gerci Amerika ıkı ıılke arasında heniiz acık bir tercilıe eirmıs deâildir. N'e var kı, ?erck askeri yardımlarda ve özellikle ekoııoraik yardım konusnnda Pakistan hafifçe kenara itilmis sihidir. lıısiltereye eelınce, Common«ealthin bası olan Büvük Britanya. iki ü>e ülkenin arasında kâh Pakistana. kâb Hindistana liinelen acayip bır tutum içindedir. So^^et Rus\a bir zamanlar pek \akınlık du>.1ueu Hındıstanla dirsek temasını muhafaza etmege calı«makla beraber. Pakistaııla da dostluU iliskilerini kuvvetleııdirrois. Hint îanmadasımia ıkı taraflı bir politikau vöriınsesinf oturtmustur. Kızıl Çinin durumu \e tutunıu ise tamamen baskadır. Tibet ola\ından sonra HindistanU acıkça çekismese baslı\an Kızıl Çinin üç \ıl kadar önce hudut catısmalannı hüvütmege çalıstışı. hattâ kısa Mirmekle beraber Çin ordularının Hindistanm ieiııe doğru düniaM hevecana »ereıı bir \iirüyii>e gectikleri unntnlmamıstır. Pakistanla sıkı iliskiler kııran Kızıl Çin. Hindistanın tutunıunu sadece o oiav yüzünden desil. serek Birlesmis Mılletlerdc \e eerekse tarafsız iilkeler nezdindeki davranısları \ü?ündeıı d e hırsla izlemektedir. Aynı zamanda Hındistanm. Çin tarafına meyletmcsiyle Asvadaki muvazenenin Batılılar ale\hıııe bo7ulacağı sercesı Mao idare«inin hırsını da artınyor. Zaten As•vadaki venı çatısmanııı tehlikeli nlaıı tarafı da burasıdır. Birkac çün önce Kml Çin Dısi«leri Bakanı Maresal Çhen Yi. bır saat süre için usravacağı Pakistanda hir eün kalmıs ve arkasıııdan bu olavlar baslamıstır. Hemen isaret etmefc îerekir ki. Pakistaııın haklı olduğn Kesmir dâvasmdaki catısmanın dogrudan doğru%a Kızıl Çinin tahrikivle patlak verdiSi ileri sünilemez. \ksinc. olaM Hindistan hüvütmiis vf Pakistan sehirleriııi bombalı>acak kadar ileri giitfırmüstür. Su lar ki. Pakistanm ark3sında Kızıl Çin'în bnlundusu »ö>den uzak tutulmamalıdır. EJer Birlesmis MiMftlerin ateskes kararı uygnlanamaz. eğer Amerika ve Ineiltere. Hindistan üzerinde etkilerini çösteremeıler de Hint orduları Kesmir bahanesiyle 100 milyonluk bir ülkevi ele eeçirmek macerasına kendilerini kaptınrlarsa, Kızıl Çin'in müdahalesi bir emrfvâki haline eelebilir. Bövle bir emrivâkinin sotıucu ise sadece As\a icin desil. bütiin dünva icin tehliUelerlt doludur. Bu bakımdan Türki>e dc hcr halde elinden eeleıı cabavı çöstermeli. Savası hızlandırmak amaciyle dejil. barısı korumak amacivle enerjik bir tutum icine girmelidir. Kızıl Çin Hindiftana s»!dırdığı zaman saldıncı>a karsı derhal cepfce »'an hattâ askeri yardım yapabilece^ini açıklavan Türkiye. bn deia da haklı olan Pakistanı bansı komyacak destıfctcn mahrnm b'rakamaz. C H P C r P n e l Başkanı Ismet Inonu. dun Partı Merkezinde Merkez Yonetım Kurulu, kıd;n kollan ve l*.n.r. gınnıjenlenn tençlık kollan üyelenne hıtaben bir konu şma yapmış. aday listelenne gıren ve e<e\p ..ali'masını ıstedıkten sonra «Biz bn seçimi kazanabiliriz. Bizimle, ağız kalabalığı başa çıkmaz. Seçimi kazanmanın biitün sartları bizimledir.» demi'tn. «Seçimi Kazanabiliriz» Inonu yaptjgı kcnusmada şunları söylemıstır. «Simdi sizden istediklerim: Biz bu seçimi kazanabiliriz. Memlekette çok scv bunu çösteriyor. Millet. huzurumın nasıl vc kim tarafından clevam ettirileceği ne teshisini kovmuştur. Bu ııetice için çalışmamız lâzımdır. Biitün cekismeler \e Ü7iilmeler kapanmıstır. Kazananlar ve kaybedenlerin r hepsi. kazanmıs tek kişi şevkivle seçmene partiyi anlatmaya, par . tiyi beğendirmeye çalışacaklardır. Bu bir şeref borcudur Bu, memlekette siyaset voluyla hizmetin ilk kapısı ve ilk basamağıdır. Ağız kalabalığı Simdi seçmen karşısmda göre\ imiz çok feyizli olarak baslıyor. Memleketin dertlerini hiliyoruı. %atandaşm istediklerini bilivoruz. Huzur \e istikrarın. kalkınmanın. zen^in ve bâkir çüven icinde ealışıp ilerlemenin. sosya) ırüvenlijin ve sosyal vükselmenio biitün (areleri üzerinde çalısttk. bunları tesbit ettik. Vatandaşa söyliyecesiz. Hiç bir parti bizimle bu konularda varış edemez. Dikkat edersenb. en iddiab olanlar elle tııtulur bir tedbir. bir çare. bir proeram • söylivetnemektedirler. Bizimle, ağız kalabahjı başa çıkmaz. AP, NEOFAŞIST BİR TATBİKAT GETİRMEKTEDİR r f BİR # ^ «Halk arasına gireceğiz> C.H.P. liler, seçimi kazanmanın bütiin sartlan bİ7Ûnle berabertHr. Halkııı arasına girecesiz ve en ücra kösedeki vatandaşa kadar •ıerkese kendimizi anlatacaçız.» L Ecret OÜREStN !••••!• ••••••••••••••••••«••••>••••••••*•«••••*••••••••••••••••••' Gcnel Baskan tnönü. ayrıea Part! Meclisi çalışmalanna değın mış, merkez kontenıan adavları mn nasıl seçildiklermi söyle an 'stmıstır «Verler. »htivara görf cok azdı. \ralannda bir «eçrm vapılaeak olanlar hirbirlerinder değerli idi ve çok savıda idi. Her eeilen adav. voklamalar ile secı lenlerden ayn savıda insanlara ra r»r verivordu. »davlar arasınd» t»rcilı vapmak zarar cBrecekler arasında adaleti korumak ve im kânlara sığmıyan değerli arkadaların ruh haletlerini kavramak hirbirinden önemli. birhiHnden azaolı çetin konolar olmustur.» GenPİ B;iîi:an Partı Meclısınır I >J calısmsrtar) «vorgıın ve der nıansız» armk «'Âizii a!: çnktı âmı bildırmis v = YükrEk Secin< Kıırıl'ina vpnlen adav list«lerin den h^v.sflriarek sunisrı söyleraiş tir«I.t«5TKIEBIV F\ KIYMKTLtSİ «tl.istelcr hakkında samimî ka(Arkası Sa. î, 8ü. i> da) Parti Meclisi çalışmaları Ankara, (Çumhuriyet Bürosn) Dün partı genel rnerkezınde bır ba.sın toplantısı vapan CKMP Genel Sekreter Yardımcısı Mu7affer Özdaâ, partinin genel po!ıtika«ı ile oroşramı hakkında ızahat vermiş ve bu arada «1938 sonrası GHP, iktisadi tatbikatta tam mânasiyle fasist büvi>ettedir. Bugünkü A.P. ise neofasist bir tatbikat çetirmektedir» deJ mistir ' Konusma^ı sıra^ında partısının ; Mı'.let Meclısınde genis bır eki seriyef saşladığı zaman yapacağı '< isleri de snlatan Özdağ. sunları sovlemıstır ' « Biz busünkii devlet kurum ve teorisine karşıyız. Buaüııkü devlet teskilâtı a&ır v f masratlı isleyen, ana sayesini kavbetmis, bülüm bölüm mefiuç bir ağırlık ve baskı cihazı durnmuııdadır. Hem kendi üyelerini. mensuplarını asındırmakta ve hem hiznıetiııde bulundııçu lınlkı ezmektedir.» tlharni Saıuar Sancar, AsaFa cevap verdi CHP Istanbul milletvekıli ve II Seçim Komitesi Başkanı Ilhamı Sancar. dün bır basın toplantı.ı yaparak AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal'ın son konuşmalarına değinmiş ve: • Millî mücadelenin halka dayanmadığını savunraaya tabalı>an lar. millet sinesindc nasıl hüküm siymişlerse. onlarm bugünkü avu katlarınm da «vâni Talât Asal'ııi" aynı şekilde hüsrana uğrayacakla rıııdan şüphemiz yoktur demiştır. Sancar. basın toplantwında «Harbiyelilerin» durumuna da bir soru iızerine değinmiş, «Onlan ka zanmak lâzımdır» demiştir. Birinci saçır Nereye böyle? Ikinci sağır Kahveye. Birinci sağır Vah. »ah. ben de Sİ7İ kahveye gidivorsunuz saomıstım. tkinci sağır Siz gelmiyecek misiniz? Birinci sağır Hayır. Ben kab> veve eidiyorum. tkinci saeır Yazık. Keşke siz de kahveye çelseydinir. Birinci sağır Ehemmiyeti yok biraz sonr? ben de kahveye gelirim. Su sıratla Türkiyede. o parti den bu partive. eşik ve papuc eskitenler. yukandaki meşhnr tekerlemenin sağırlanna benziyorlar. Gerçi onlar birbirlerini duvmuyor fibi cörünüyorlar ama. biz hepsinin maksatlanm anlıyoruz: Kahvede bulnşmak. O. N. MaksMt biiiiiirrr... DAKIKA: Ankara. (Cumhurivet Burosu) CHP Genel Başkanı tsmet İnonu Pakistan Hındıstar çatışna^ıyla ilgıh olarak dun geç va kıt bır demeç vermıs ve «Pakistan düpedüz haksız bir tecavüze uğramıştır» demıur. Inonunun demeci soyledır: «Pakistanda cereyan eden mu harebe hakkında Başbakanın \aptı|ı tebliği lâ>ık olduğu bü>uk önemle karşıladık. Hükümet dost ve müttefik Pakistanm ıstırabına faydalı olmak için cid di bir çalısma içindedir. Biz buna yürekten vardımcı olacasız. Cereyan eden kanlı hâdiselcr hakkında kesin kanaatimiz \f Türk vatandası olarak kesin durumumuz sudur: Pakistan düpedüz haksız bir teca\üze ugramıs tır. Uluslararası bütüıı kurallar la süphe götürmcz bir surette teslim edilmis olan Kesmir üzerindeki Pakistan hakkı silâhla kaldırılmak istenivor. Bu muamele haksızdır. Türk milleti höy le haksız bir muamelenin niha>et bulması için bütiin kudretini sarfetmelidir. Hindistan ile Pakistan arasındaki Kesmir ihtilâfının her iki memlekete zarar verdiğini her vesileyle sö>ledik. Çare bulmağa calıştık. Hindistanın bütiin sulb carelerini reddetmesi asla tasvip edilecek bir hareket deeildir. Pakista nın biitün ıstırabına istirak ediyoruz. Bu ihtilâfın halledilmesi için her türlü çayreti sarfedeceğiz. Pakistanm nğnvacaih felâketın acısını her Türk ailesi hissedecektir.» iııüııii, "Pakistan P lıaksız bir lecaviize Iran Başbakanı geliyor ıiünııııiMir.. ıledi Vahim bir tarzda gelişen Hindistan Pakistan çatışması konu sunda, Pakistanm müttefıklerı olarak gdrüş teatısinde bulunmak ıızcre, îran Başbakanı Amir Abbas Hoveyda da bugün uçakla Ankarava geleeektir. İran Başbakanı Hoveyda'nın Ankarada, Türk devlet adamlariyte yapacağl göruşmelcr sırasında Pakistan'm CENTO \e RÇD ortaği Türkiye ile İran'ın. bu dost ülkeye ne sekilde yatdım edebileceklerinin tar tıjılması beklenmektedir. Yardım mümkün Ote yandsn. Pakıstanın Türkiyeden talep ettığı askerî malzeme vardımının vapıiması konu^u Turk yetkılılerirce olumlu kaı?ılanmı«tır rtler. Hırt Pakistan çatıçma(Arkası Sa. 7. Sü. 4 tc) ı I Personel rejimi için yeni bütçeye 430 milyon lira tahsisal kcnuyor Ankara (Çumhnriyet Bürosu) BasbakUn Yardımcısi Demırel, 1966 bütçesıne devlet personel rejimınin öngör» cuğü artışı karşilamak üze» re 430 milyon liraiık ödenelj ayrıldığıuı açıklamıştır. De» mirel, ayrıca, 1 marttan itibaren defişecek olan asgarî geçım indirimlerı sebebiyla 400 milyon liraiık bir öder.nps yer verildiğinı de bildirmıştir. TARI.M SEKTÖRÜ Dunkü topiantıda. tanra scktorünün durumu ele ahnnııştır. Öğrenildiğine göre toplam tarm üretimınde 1966 yılında 1965 e nazaran yüzde 4.4 oranmda bir artış, tahm;n edilmektedir. 1966 yılında bu sektörde 2 milyar 540 milyon liraiık yatırım yapılacak ve bunun 1 milyar 640 mılyonu kamu, 900 milyonu i=e özel sektör tarafındaa » > 1« a'ınacaktır tC FlıNANSMAN İHTİYACI Önceki akşam yapılan toplantıda ise iç ek önansrcan ıhtiyacı olan 1 mÜ7«r 235 mılyon liranın nasıl karşıl*. r.acafiı hususu üzerinde çahşılmiftlr. Toplantıya bugün de deil 6 Mesele 6 Parti Yazan: Ismai! CEM İlk yazı BUGÜN 5 inci sayfada TALÂT AKAL «AP. AYD1NLARIN VE ATATÜEKÇÜLERİN PARTİSİDİR» DEDİ.. Gazeteleı PETROL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog