Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

r SanLâcivertliler bu akşam sahaya Şeref ve Yaşardan mahrum olarak çıkacaklar FENERBflHÇE flNDERLECHT SEREF HAS Takımdakı yerını alamıyor. Saat 20.30 da baslayacak olan nıüsabakayı Rıımetı hakemleri yönetecek « . iMiııııııııııııını JLRION" Anderlecht ııı TAKAFTARLAR Anderlecht ile gelen kalabalık sayıdaki taraftaılar. ANDERLECHT ISTANBULDA Abdülkadir 1ÜCELMAN çaktan sapsarı bir yuzle ındı ler. kımse konuşmak ıstemıjordu, bılhassa futbolcular.. Bunda 6 saat suren jorucu bır uçak volculu^u kadar temkınlı k o rr«U Ar. t „ «».1 Tahranda Iran vıızme mıl a nusmaları hususunda ıdarecılerm • lî takımı ile karsılasacak oden aldıkları talımatın rolu vardı. lan >uzme mılli takımınuz Hep«ı de a\nı şekılde konusubuçun Tahrana hareket edeyoriardı, hep<=ı de soz bırlıgı etcektır. mısçesııve «N'etıceyı tahmın ede» Tahraudakı musabakalar, meviz» dıvorlardı 9 e\Iul gunu basla>ıp. \ uzPa=aport muameleM ydpıiırken me. satopa \e tramplen atlat«ıkım kaptanı Jurıon'u vakaladık: ma katesorilerinde olup, bır « Türklerle millî maç vaptık. bafta sürecektır. Ankarada bu maçta çolu ben attım. KAFİLE Bıldiğım kadar sovlıvevım, Turk Tahrana çıdecek kafile tesfutbolu surprizli bır futbol. Ne obit edılmıstır. Kafile, su selacafı. nasıl bır sonuc alacakları kıldedir: İdareciler: Fahibelli olmaz. Fakat snnn sovlıyevım maıı Akdaç. Kemal Ozbek, ki bizım ıçin zor maç. tvı bır sonuç Antrenor tbrahim Sulu Sealmağa calısacağız. Buııun için gellâhattın Turkmeıı. Hakem: dık, Neticevi tahmın edemem.» Hamit Deste. Kaptar Frarisız Sır balaı ı=e «önSporcular B. KurİK,, M. ceden tahmin yapmak güç. Bana Hantal. N. Duran. C. Oçuzbır sev sormayın» derken Van oçlu, A. Pekkoçak, t\ Fıkırcı, \. Karatan. E. Acel, M. \Hımit ı<îe kı«aca sun'arı sovlu\orcet, A. özüzum. U. Altuf. M. du Mumcnlar. E. Cnal, O. A>« N'etice ne olabilir? Ben de sibars, G. ökçe, C. Çilinçir ıe avnı sevi soruyornm. Takım aroglu. D. Ültav. E. Erhaıı. S. kadaslarıma çuvenivorum. Gol her kes atabilir. Ben de elıme fırsat I Markol. T. Sen^uz. geçerse tabiî eol atarım. Baska bir soracaîınız yoktur tahmin edıvorum » Daha sonra Kulup Baskanı Roo^pns ile aramızda şu konuşma cera\an cöıyordu' ' Maç hakkmda ne düsunuv orsu« Bilmem. nasıl so>Hyeyim!. c Turk futbolu ıçın ne dersımz'' • Gerek raılli takıralarınıız. gerekse ordu takunlanmız birçok defalar karşı karşıya geldiler. Turk futboluna tamamen yabancı savılnıa yız. Sız bizi, bız sizi gerektiği kadar biliyoruz. i Belçıkadaki gazetelere «Istmbuldakı cami sayısı kadar gol ataca ğız> şekhnde beyanat vernvşsın'z doğru mu 1 • Ben bovle konuşacak kadar saf değilim!... Kafılede 7 gazeteci, 3 televızjoncu ve 2 de radyo spıkerı vardı. Avrıca kadmlı erkekli bır taraftar Kitiesı de durmadan etrafa lâf atıyor \e maç hakkmdakı du'iincelerinı anlat maya çahşıyordu. Iç'pr'nden, ba; ndaki beresıne kadar Anderlechth fu» bolculara imza'uu at'irseak kadar kovu bir taraftar, ga7efeci!enn not defterıne maçın netıcesıni şoyle >szı yordu fl11. •kk* U YÜZME MİLLİ ' TAKIMI BUGÜN ' |TAHRANA GİDİYCRİ vrupa sampıvon kulup^r turnuvaMnın eleme musabakalarının ılk turu ıçın bu aksam saat 20 30 da Dolmabahçe stadında Turknemızın sampıyonu Fenerbahçe ile Belçıkanm şampıvonu sohreth takımı F C. Anderlecht karsılasacaklardır. Fenerbahçenın bu maç ıçın kamp Ta bulunmasma mukabıl Anderlecht ekıbı dun aksam yurdumuza gelmıstır FENERBAHÇE Transfer me\sımını (olduğundan fazla gostenlen) kadro takvıvele ıı ile kapıvan SarıLâcıvTtlıler Turkıve Spor Yazarları ve Spor loto turnuvaların,da bırıbyıne hıç uvmıvan maçlar çıkarmışlardır. Be'iktaş maçında Avrupa çapında bır futbol oynıvan SanLacı vertlıler bır sonrakı hafta gol kısırlığı gostermısler, hem kupa, hem turnu\aM kavbetmıslerdır Bu tıp olavlar ıstıkrarın tam o! madığı Turk futbolu ıçın normal savılmaktadır. Fenerbahçe takımı 1 ıgun Turkı\enın en ı>ı e'^mailrf ıa sahıp bır ekıptır Şdmpı\on MI upler turnuvasındakı musabakorıın futbolun janı sıra moralle ae ılgılı olusu, saha \e sejncı a\ r t ntaıı olan «ampıvon Fenerbahçe nın leh.ne bır puvand r. Yabancı ekıplere karsı daıma ıv ı o\n'\an sampuonumuz ıçın bugun bera berlık ılk p anda dusunul~n netıce olacaktır Takımın bugunku muhtemel ter tıbı so\ ledır Ha?ım "5jkıu Isrmı' 7 ı u Ercan, A. îhsan Ogun, Şenol, Nedım Bırol, Aydm Sarı Lacıvert'ıler 'ahava bu ak'am «akat olan Şeref \e Yaşardan mahrum olarak çıkacaklardır AVDERLECHT Belçıkanın A\ rupa çapında ^ohretı olan »kıbı Anderlecht o\ ununu ^ağ haf Hanon, sağıç Jurıon \e •idntrafor Van Hımst uzerıne kurn^ustur Surath bır futbol o\nı1 an MorBejazlı ekıbın en bu% uk dezavantan saha olacaktır Takımın bugunku muhtemel tertıbı so\ ledır Trappenıeıs He> len" Cornelıs Hanon Verbıest. Pla'îkıe Bergholz, Jurıon, Van Hımst, Stockman, Puu ( Arkası 7. sa\ıada) A 4 Otorite yazıyor ZAFER BBKLiYORUZ Saim KflüR A Anderle cht karşısında i\ı vrupa Sampivon Kulupler Turnuvasında tekrar Turkıyeyi temsil etmek şerefini elde etmiş bulunan Fenerbahçe, bu gece kcndisino ınaddi. minevi büyuk kazançlar sağlıyabilecek ııitelikteki önemli kozunu kullanıyor. Yani iddialı rakibi Belçika şampiyonu ünlü Anderlecht ile ilk karşılaşmayı yapıyor. Bilinen gerçek şudur ki Andfrlecht tıpkı Fenerbahçe gıbi memlekıtinde çok sevılen, taraftarı fazla, kuv\etli bir ekiptir. Amacı burada once tur atlamasını önliyecek farklı bir yenilgiye uğramamak, sonra da fırsatını bulursa, evet fırsatını bulursa galip gelerek ikind turü buradan parantilemektir. Nitekim şampiyon takımımızın da aklındaıı ve gonlünden geçirdiği Belçikalıların vapmak istedıklerınıa aTiudır. Bu sebeple maçın tam bir final havası içinde hızlı. çekiv meli, hattâ çatışmalı geçmesi normaldir. Inderlecht'in beğenilen Tönleri, maçı avnı hız ve tempoda yanitecek fızık vapı ve kondisyona erişmiş bulunması. tekniği bu sağlam tenıel içinde geliştirmeye muvaffak olmasıdır. Kısaca Belçika <ampıvonu hem defansını sağlam buhındurmasmı bilen, bem de gol yapmasıııı beceren nitelikte modern bir ekiptir. (Arkası 7. savlada) i( ZOR MAÇ,, Eşfak AYKAÇ A Güreş takımlarımız Hanboluda çahştüar YANBOLU (özel) BaUan gures sampıvonasına hazırlanan gurescılerimız burada ıkrncı an trenmanlarını da yaptılar Yanoolu spor salonunda yapılan bu antrenmandan once Yunanlılar çahmıslar ve antrenmanlannı kım^eye gostermemısler kapıvı sıkı * ı kı kapamışlardı Gurescılerimız 1 Y<mooluda Yunanlılarla a nı o telae kahvorlar. Yunanlı!ar Q7 v e agırda guresçi getırmemışİT MÜSABAKAI.AR Balkan sampıvonası greko romen '.i lde 9 ejlulde başhyacak ve ıkı gun devam edecek, daha sonra da serDest guresler yapılacak FİLA baskanı Coulon da dun bu ra\a geldı Bugun bır toplantı \apılacak \e bazı teknık meieleler goru^ulecek. Butun rad\o l e televızjun roportorlerı, guıes takımımız ile IBPS gul olu\or Bulgar basını da «erbe^tte bızı favoıı gosterıyor Greko romen takımımızın kaptanı Hamıt Kaplan, basına =u be\anatı verdi' « Takımımız formda. l'anboluva ivi bir sonuç almak için çeldık. Güresçi arkadaslarıma gıivenıvor ve ba«arı kazanacafımıza ınanıvorum.» Dfin çece zifiri karanlıkta idman vapan Anderlecht takımı ndfrlechti pek iyi tanımıyoruz. \ma, huvunu suvunu bıldigimi» Belcıfca fubolunu gözonune getırerek, dıveceğiz ki: Fenerbahçe çok 7oı bir maç vapacak . Belçika futbolu inatçıdır, serttir, mucadelecidir Belçikalılar, futbollerinin bunyesindeki bu cevherlerle oeklenmeılik neticeler ahnışlar ve ısimlerıni, Avrupa piyasasma, «stirpriz takırn. Kırmızı Seytanlar> dije kabul cttirmişlerdır. Kırmızı Scvtanlann teknik vasıflan da, bizimkinden daha a$aği ı.egıldir. Kı^acası «Deıtur Leblebi» kanaatımce Anderlecht frnerbahçeve gelince Bizim memlekette iki tane rcnerbahçe \ar Bıri, takım için zarardan başka hıç bir netıce vermiyecek patırtılı •»anıatalı çayretkeşlerin varattıeı «hajal» Fenerbahçe, diğeri, «ger^ek» Tenerbaltçe. Ktııdiıu «haval» Fenerbahçenın uvusturucu, gevşetıci ctkılerınden kuıtarmıs «gerçek» Fenerbahçe, çapı Tıirk futbolunun hudutları içinoe kalmak kaydivle, kurvetli bir onbirdır. Turkıyenin en kurvetli herhangi bir onbirinin Anderlecbt ile yapecaçı ıaac her zaman «zor maç^ olacaktır. Onjn için, tekrar edeceğim, Fenerbahçe, buçün. çok zor bır maç ovnıjacak. Sarılâcivertlı takıma, bıtmek tukenmek bilmiyen şuurht bir mâ» câflele tavsije eder, en iyi mac sansları dilerım. BÜYÜK SINAV S YANBOLU OZEL GEZ1YORLAR Gurescılerimız bır mola ŞAKALAŞIYOR Hamıt Kaplan bıyıklan de un salan bır Bulgar .le şakalaşıyoı. nasmda dolaşırlarken goruluvorlar. •ııııııııııııımmınıııımıııııınııııııııınııııı • • 24. Balkan oyunları yarın Alina'da başlıyor Kosta DAPONTE bildiriyor Kafile baskanı Necil Olçen atletlerın morallennm çok ıyı oldugunu soyledı. Turk atletlen yarın sabah da antrenman yapacak on macldrında çıkardığı kötü ovunlarla taraftarlaruıı ha>al kıııklıgıni uğratan Fenerbahçevı hu aksam buyuk bır ımtihan beklivor. Vaptığı az, lâkin oz transferlerle mevsıme geten senekı Rİbı sampivon olınak iddiası ile giren sampıvon takımımız Toto maçında O. Saravı ] 0 venerken çıkardığı oyun şaheserdı Besıktaş maçının ılk devresındr de avnı guzellikte idı. Bu ovunları seyrederken Fenerlıalıı ı Inı scne kolav kolav venilmez zehabına kapılmıstık tâkin Be.iktas nıacının ikinci devresinde beraberliğı talihın vardımı ile kopanrken ve kupa finalini ezelî rakibine verırken sevrettifımız FentrbaİK;. degil bizı, en koyu taraftarlarım bile tatmin etmektcn uzaktı. Bu atınosfer içinde bu gece Anderlecht karşısında ne vapabilır? divj kara kara duşünenlerimiz coktnr. Hemen şunıı ılâve edevım ki bu maçın havası bambaskadır. Sakatlıkları geçen Ogun ve heref ile her sene kulubü ile ihtilâfa diısmeyı âdet edinen Ismaılıu takımdaki verlerini alnıaları işın renginı cok değiştirecektır. Deneme maçuıda goz doldurdağu söylenen Nedim'e bu gecekı tertıpte ver vermenin ru'vinı dusunmek gerekir. zıra bu ovuncnnuo uzun zamandanben takıruıudan uzak kalısı ve mac kabiliyetinin çok az oluşu btivuk bir handikaı olabilir V Sadti ÜSUGLO Rakıbimıze gelince Avrupanın batırı savılır bır ekıpı olmakla Lerıber lıenuz istim uzerinde değildır Bilhassa Partızan karşısındaki f.irklı mağlubiyeti. voneticilerini bir havli telâslandırmıştır. Lig macmria zavıf bir takıma karsı elde etmis olduğu galibivet biıvük deser ifadc etmez. Netıce olarak bu gece Fenere guvendiğimızı sövliyebılırım, en uıılu ecnebı takımlar karşısında şahlanarak elde ettikleri parlak salıbijetler bana bu inancı vermektedir. Sampivon takımımızın guzel bır ovunU süzel bir galibivet kazanmasını temennı ederım. apurloto oynayanlar» şardım etmek gayesıvle ICumtıurnrlı keudıne mahsns bo talımıne der hafta ver Termekttdır l ü r kıyede javınlanan 8 gundelik buyuk gazetenis UhmJnleriniD bu ortalamasıniD yanınj; Szet olarak (Cumbnrıyet'ın; tahmı Dinl eklemeğı ayçun bulduk üknyacalanmıza bu davranışla bızmet edece^imızı ama>uruı. Takımlar 1 Galatasaray FerıKoy 7 Fenerbahçe Istanbulspor 8 Besıktaş Beykoz 8 Gençlerbırhği PTT 1 Sekerspor Ankaıagucu 1 Goztepe Vefa 5 Kasımpaşa Ad. D Spor 3 K Gümruk Beyoğluspor Petrolspor Bandırmaspor 2 Altındağ Sakarya 1 Konyaspor Saınsunspor 6 Manısaspor Altmordu Ç I. Yurdu Lılku^por Ss Guneşspor Toprakspor '/ Bursaspor Yeşılaıek S Karşıjaka Bcvlerbe^ı 7 IUIHIIIH Talı. C.Tah. 60 60 100 50 50 60 45 60 50 85 65 90 90 40 100 70 1 1 1 0 2 0 Anderlecht lıîer sahayı o kadar merak etmıjlerdı ki, otelde oturamadılar ve «n'ıenman için Dolmababç* nın yolun'i tuttuıar. 2 0 02 1 1 2 1 0 1 1 VTIN\ 24 uncu Balkan Oyunıarı pfrşembe gunu burada Averof staamda vapılacak olan torenle başl.jacak Pıredekı Karaıskakıs stadındakı musabakalarıa devam edecektır. Musabakalara Turkiye, Yunamstan Yııgoslavya, Romanva, Bulganstan pkıpleri ıştırak edecektır. 20 yıJdanberi Yunanıstanla harb hahnde bulunan Amavutluk takımı \ıze alamadığı ıçm hudutta bekleroektedır Problem halledilemezse Amavutluk taKiraı oyunlara katılamıyacaktır Oyunlar Maraton musabakası ile bashyacak: Turkıyeden Ismaıl Akça\ ile Turgut Korkmaz katılacaklardır \tinada sıcaklık golgede 30S3 deıecedır. Musabakalann favori"! Yugoa^\!ar kafıleden ayrı olarak 50 kı^iük bır antrenor ekıpını musabakaiarı ız'enpk nzere Atına\a eetır^rnekteaırl^r Turk kafıle«=ı saat 17 de otobu^le bura\a geldı \e «aBt 18 de de Avestadında galışma yapu. Ali Sami Yen'in evrakı 20 eylule kadar tamamlanacak Ali Sami Yen stadınm durumu ile ılgılı olarak dun Beden Terbı5'esı Genel Mudurlüğü ile Beledıye arasmda protokol Imzalsnmıştır. Devlet Bakanı Şekip İnal'm başkanlığında yapılan toplantıda Beledıve Başkanı Haşım tşcan da hazır bulunmuştur. Nebcede trafık komisyonunun yazı ile tapu dan alınacak irtıfalt hakkımn tescılı yapıldıktan sonra Beledıye ta raıından gerekli ınfaat runsatı ve ıskân müsaadesının verılmesı hu susunda fıkır bırlıgme varılmjştır Eksık muameleler 20 eylule kadar tamamlanacaktır. = E S j£ = = E S ^ ~ ~ Sİ ÇİFTE KUVVET Halit DERINGÖR Q u gece Avrupa bampıvun Kuiupler rurnuvası için Anderlecbt ile K k a r ş ı U ş a c a k (enerbançenin son gunlerdeki durumu cndişe ver" m e i j t e d i r . fenprbahçc maddi ve mânevi bo maça bağlaıunıştır. Bu nıaça giıvenmek, buyiık paralar odiyerek futbolcular almış ve herkesten evvel de antrenman ve maçlara başlamıstır Mevsınıin basuıda vapuru kaçırmakta olan bir adam kisiliğinde koşmuş ve rorulmuştıır. ftlüpssts olamamıs şahıslann paralariyle ayakta durma>a çalışa i takımlann. havallerinı ve RPİeceklerinı bovle hbvük maçlara bağlaması labiidir. Tenerbahça 'ivı futbolcu. ıji para» göruşü yenne, «çok para iyi futbolcu > gorüîtıı.c dayanmaktadır. Bunun icin de arzulanan netice doğmamaktadır. lki:ici senesini dolduran antrenorumuz. heniız oyun(Arkası 7. sayfada) âllllillllllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog