Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYet B A S 1 N * H L A K Y A S A S 1 N A Sahibl: NAZİMK JfADt * Genel Y»yın MOdürfl: ECTET GÜRESİN » Serumlu ? u ı tjleri Müdürü: EROL OALL1 * Basan ve yayan: CUMHURtYET Matbaacılıfc »• Gazetecllik T.A.Ş. Cağalağlu HaUceri sokak No. 3941 P Y M A V I T A A H H C T E D E R Adana îelefon: 4530 * ANKAJtA: Atatürk Bulvarl Tener Ap. • Yeııijehir Telefon: 12 09 20 • 12 09 66 • 12 95 44 17 57 Î5 * fZMTR: Gazi Bulvarj Ne 18 Tel: 31230 BÜROLAR O t r v n tLLERt: Kflcukgaat Ueydam Edırtl» Hanl A B O N E S«neiik 6 aylık S aylık v e İ L  N Türlciye 75.00 40.00 22.00 Hancl 150.00 80.00 44.00 t 3 « 4 lncl taHitelertlc (sanurrui l n d «abifelet Ölüm Mevlit. Teşekkür ve Kayıp «ramı KlTip <KeIiroesi> (Itaktuı 175 üir» 40 • 35 > 90 » 1 » SAY1S1 25 KUKU3 (Bastarafı t inci sahifede) duğtınu, devrilme tehiikesinin bu lunmadığını söylemişlerdir. KAKAYA VE DENİZE Biitün bu ikaz ve yatıştırma ça rtalarına rağmeıı heyecanlanan ve kendilerini tutamıyan yolculardan bazıları, geminin baş tarafın dan karaya atlarken bir kısmı da Jskele vc sancak bordalardan ken dilerini denize bırakmışlardır. Penize atlayan 810 kişi kazanın ol ması ile bcraber Fenerbahçenin etrafına yanaşan balıkçı molorlan tarafından karaya çıkarılmışlardır. Acla vapuru yerin bu bölgede en derin yer oiduğ\j tesbİT olunmuştur. Gemi baş ka bir tarafta ve sığ olan suda oturması halinde korkunç bir facianm vukua gelebileceğini söyhyen ügililer: «Kaza ucuz atlatılmıştır» şeklinde konuşmuşlardır. YOLCCLAR NE DİYOR: Kendileri ile tahliyeden hemen sonra konuştuğumuz yolculardan bazıları: «Etraf görünmiıyordu. Pa ; nijre kapılmamızın en büyiik sebcp lerinden biri de bu oldu. Geminin içi çarpmadaıı hemen sonra bir ana baba güniine döndii. Sis, kamaraları da kaplamıştı. Kurtul 1 mamız büyiik bir şanstır» denıışlerdir. I KAPTAN ! Uzun yıllar Şehir Hatları gemi ( r lerinde kaptanlık yapmış olan e nerbahçenin kaptanı Abidin Yıi J maz: Çok üzatıııüm. Sisten kur ı tulmak ve kaza yapmamak için eli ınizden gelen her şeye başvurduk. Normal seyrederken kesif bir sis tabakası iciııc girdik. Radar hedcf gcisteremedi. rotanıızı kaybettik. Birkaç metre uzaklıktaıı *ahilj gordük fakat yapacak bir «ey kalmamıştı demiştir. "AP bir istismartn mahsülüdür,, Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yardımfisı Suphi Baykam dün Ap li Ta ]ât Asal'a cevap vermiş «AP bir istismarın mahsnlüdür. Komisyoncuların, aracıların, vatandası sömürüp bir grcede milyoııer olmah istiyenlerin partisidir.a demiştir. Baykam, Asal'ın «CHP, Devlet zoruyla kurulmuş bir partiriir.» sözune karşı «CHP devlet kurmus partidir. demiş. Gene AP sözcüfünün CHP yi miyop1 lukla suçlan.a ;! üzerine. yöneticiler icin «Hipermetrop» deyimi ni kullanmıstır. Pakistan Hind savaşı (Haştarafı 1 inci Sahifede) ' mıııtakasında »iddetli çarpış'i'ilü Amerikan yapısı Sabre jet uçağı ' ı ııı dcvarn etliğini» açıklaınışljı, ve bir B57 bombardıman uçağı ancak bu bölgenin nerede buiuıı vardır. duğunu bildiınıenıislerdir. IliııtüHindistan, çarpijmalarda sekiy ler her lıalde Batı Pakistaııu vııpa uçak kaybetıiğini. fakat bircok takları taarruzlarııı haııgi >o:ıd^ıl Pakistan lıava akııılarını uıılcdiıjelişeceğini pesineıı acıklanuık sğini bildirmîştir. Yeııi Delîıî'de. tememektedirler. Resnıî bildirive hundan soııraki hedefiıı başkent %üre. yedi Pakistaıı taııkı talırip olabileceğine dair knrku foaşgoster fdilmiş \e köpıü bu sabah luıvamiştir. Yeııi Delhi'de karartma ya ya uıuıulnıuşlur. pılmış. sivil halka siper kazmahıPencap'ın geniç bölgelerind? bü rı re «ığınaklar hazırlamaları bil vük karga.şaiıkların patlak verdidirilmiştir. ğine dair haberler ahnmakt^dır. Sahra çaıpışmalarında Hindistan I Öğrenüdiğine göıe. Hint ordı.ısu giuikçe artan mukavemetie karJullundur'dan çıkıp kuzeye gıtşılaştığını beliıtmekte. Pakistan i j mek istiyen sivilleri durdunnikta se, dün sabah şafakia birlikte bey ^ dır. Hükümet. muharebe sahüsma nelmilel hududu aşan Hintlütrin hiç biı gazetecinin sokulmıyncatankpiyade kuvvetlerini durdur : ğını açıklamıştır. duğunıı ileri süımek'.edir HİNT BİRLİKLF.Rİ S»ö ÖLÜ VERDt İLK TEDBIR Yolcularm yatışunlrrsasından sonra odun ve kömür depolarındaa getirilen kalaslarla hemen bir iskele kıırulmuş ve yolcular teker teker tahîıye olumnaya başlanmıştır. Bu arada dolmuş motorlan ile Beykoz yolcu gemi«i. H. Onaran ve Bozkuıt römorkörie ri de tahliye işine girişmişlerdir. İTFAİYE Sahil yolu trafiği kapatılmıs, itfaiye olay yerine gelerek çeminin hodoslamasındaıı iki seyyar morriiven yerleştirmiştir. Yolcuların tarmımı buradan karaya çık:ı8 bölmeden ibaret olan geminin rılınıştır. Ancak bu çıkışlar sıraiki bölmesi parçalandığından bu »ında kaHın yolculardan buzıları iki bölmeye su dolmuştur. Kazafrnalık gccirdiklerinden ilk tedanın radar ve telsiz teiefonunun bo vileri yapılmıştır. zukluğu yüzünden ve yön iâyin Harita üzerinde yapılan tetkik ] edilememesinden meydana geldi• ierde, geminin karaya vurduğu j § ' ileri sürülmüştür. Kaza ile i\gili olarak Sehir Hatian İsletme!••••••»•••••••••• sı Müdür Muavini Hürrem Ya•»••••••••••«••a mantürk şıınla:ı söylemiştir: "Radar ve telsiz telefonun ârızalı olması. yön tâyinini jrüçleştirmiştir. Kaptan. ayrıca aksi yönden s<* Elım bir trafik kazası neticemilere rarpmamak için sahili ter sinde kaybctmiş olduğumuz kıycih etnıiştir. Sigortalı olan gemimetli varlığımız eski Sivas milde 1 A bin liralık zarar oldusıınu 0 '«tvekillerinden tahmin ediyoruz. Sehir Hatları je HALİM ATEŞALP'ın mileri yılda 394 bin srfer yapmak hazin öliimü dolayısiyle cenaze tadırlar. Ve hu kaza 304 bin de törenine bizzat iştirak ederek bir kazadır.» BaBaB SOLCU ATATÜRKÇÜ DEGİLDİR AP. G^ei Başksn Vrkiü Ta Asdl. . Bugunkü Aana>asa mııvacehesinde soçyaHzm Türkiyryi komüniznıe götürür. Sol. Atatürk hukukııntın. diizeninin ve rievrİmlerinin dışındadır. Solcu, Atatiirkçü drğildîr Vapm^k istfdiklrri Atalt*rktin vaptıklarını yıkmaktır» demiştir. «Dünyanın hiç bir ytrindr işçile. rin komünizmi desteklediğinin ta. rıılm«diğinî • söyliyen Talât Asal. • Ortanın sol» hakkında sorulan bir soruya • Bunun cevabını bu terimi ortaya atanlar versin. Fakat baksanııa, yirmi gi\n evvel C H P . Parti Meclisi, kırk yıllık parti prensipleri olan İlalkçılık ve DevletçİlİKİn Urifini yapmaya kalktı. Tam mânasi.vle hir fİkir keşraekei>IİR. içîndedirler > şeklinde cevap venniştir. TEŞEKKÜR veya çelcnk göndermck sureıiyle büyük acımızı paylaşan Sivıs Belediyesi. bütün siyasi partiler. esnaf. işçi vc basın mcnsııpUrı ile. koylerden, kazalardan <e Sehırierden bizzat evimize gelerek vrya telgraf, tclefon, m«ktup!.i tarssğhgı dilemek Iıjrfuııda buU*nan bütün dost ve hem^tırilerin.ize minnet ve tesekkürlerimizi »jnarız ATEŞALP AÎIA.Sİ Siv.15 ?.••••• Cumntırivet Atatürk'ün el yazısı taklit edilmiştir,, (Bastarafı l inci sahifede) • Grnçlik dotnrk. Atatürk deıtifktir» gerekvesiyle T. M. T. Fedfrayonunda basm toplantısı yapt'.ğını belirten Çetin Altan, bu konuda. Isveç Devlet Teknik Kriminoloji Laboratuvarında yap tırdığı incelettirmenin sonucunu basına açıklamıştır. Altan, Ataturk'e ait olduğu söylenen el ya zısı ile Atatürk'ün Isnıet Paşaya pönderdiği mektuplarrian birindeki el yazısının fotokopilerini. tarafsız bir dev'et olduğu gerek çesiyle Isveç Kriminoloji Laboratuvarına gönderdiğıni söylemiş ve Lp.boratuvann kendisine gön derdiği yazıyı okumuştur. Kriminoloji Enstitüsünün yazifinda şriyle denilmektedir: «Muhtelif lıarf şekilleri beıızemektcdir. Fakat bu benzerlikler hakikî hüviyet tesbitinde ölçü olamaz. «S. K. Z, T.» harfleri benzememektedir. Yazıların ori jinalinin olmaraası tetkiki «üçieştirmiştir. Yazının sür'ati hakkında bir netice alınamamıstır.» Çetin Altan, tarihi vesıkaların sarih olarak aydınlatılması taraftarı olduğunu ve Atatürk'e ait sözlerin ve vesıkaların kesin olarak doğru olması gerektiğini ifade ettikten sonra. bu konuda yazdığı yazılardan sonraki çatış maları, ve yazının aslının Türkiyede bulunamadığını ve delil olarak yaln;z MiUet Dergi.=indeki imzasız yazıdan baska bir şey bulunmadığını izah ettikten sonra sorulan cevap!andırm:ştır. Atatürk'ün sosyalistliği konusunda sorulan bir suale; « Atatürk dejil koraünist. sosyalist de dejildir. Doklrinci .«osvalist değildir. Anti emperyalist ve vabancı kapitalizme karşı vatanı korumak istemiştir. Emperyalizme karsı olmak, sosyalistlik demek dejildir.» demiç tir. Cetin Altan. Atatürk'e ait «Ko münizm her siirüldüîü yerde e Ayrıca ilgililer kaza soru^turma sına başlamıslard'.r. KURTARn.Dl Feneıbahçe gemisi, dün saat (Bastarafı Spor sayfasında) 12.50 de tahlisiye gemileri ve kenHAKEMLER ; di imkânları ile kurtarılmıştır. İmroz ve Kuıiaran gemilerinin re ; Müsabakayı Rumen Futbol Fe fakatinde Istinyeye götürülen p.e j1 derasyonuna bağlı üç hakem idare edecektir. Hakemlerin dün gece mi tâmire alınmıştır. Öte yandan dün limanda sis yü • geç vakit uçakla şehrimize gelmezünden bazı seferler aksamıştır. ı leri beklenmekteydi. BÜYÜK FtYASKO Liman İdaresi sis yüzünden otska Dün şehrimize gelen Anderlecht kaza olmsdıgını bildiiTnistir. itakımı gece Dolmabahçe Stadında çahşmak istemiş. ancak îutbolcu lar uzun süre beklemelerine rağ: nıen ışıkların yakılmadığını görerek sadece stad içinde zifiri karanlıkta bir iki tur atmak mecburiyetinde kalmışlardır. Olay büyük zilmelidir» el yazısının gerçek üzüntü ile karsılanmış. Belçikalınüshası bulununcaya kadar araş lar bunun kasıtlı olup olmadığını tıraia >'apılmasını istediğini besormuslardır. lirterck sbzlerini, îsveç Kriminoloji Laboratuvarınm yazısına >•«•••••••••••«•••••••••••••••••••••••>••»« getirmis ve sfivle demiş)ir: « Baııa şrönderilen yazıva %öre. Atatürk'ün Ismet Pasaya yaz dıçı mektup sağlam örnek ise, Şirketimiz kurııcuiarından BAY bu yazı Atatürk'e ait dejildir.» FenerbohçeAnderlech TEŞEKKÜR j MP'nin şikâyeti Millet Partis^in önseçim yapıl i mıyan illerde milletvekili seçim ! lerine katılmıyacağını bildirmiş j tir. Millet Partisi Gene! Başkan i hğı diin basına verdiği bir bülten ; de şöyle demektedir: « Seçim eşitlieini. emnivetini : ihlâl eden bu kanunsuz davranışın Yüksek Seçfm Kuruluna intikal ettirildiğini kamu ovuna açıklarız. Bu vesile ile, siyasi mü i cadelenin ahlâk ve fazilet dısı me todlarla devamlı surette Türiitü j lemiyeceğini. bu voldan halkı al ! datmak istiyenlerin çaflet içinde | bulunduklarını Millet Partisi o ; larak bir kere dahı hatırlatmak isteriz.» Bilindiği gibi. Millef Partisi 52 ilde seçime katılacaktır. Ancak 18 ; ilde önseçime katılmaksızın 648 sayılı siyasi partiler kanununun 31 inci maddesinin 4 ve 5 inci i fıkralannın kendisir.e verdiği hak | la merkez voklaması volu ile a ı daylannı tesbit etmiş ve listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ver miştir. araıı.ızdan ebedîyen ayrılışı se • bebiyle acımızı telefon, telgraf, S mektup ve bizzat gelerek payla " ş*tn. cenazesinde bulunan, ce ; Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) lenk gönderen, çelenk yerine ha S Millet Partisi Genel Başkarı.ı j yjr mıiesseselerine teberrudA bu ; £ı «Seçim enıniyetini zedeleyici lunan pek muhterem dost ve ar S hareketlerde bulunduğu» iddiasiy i kariaşlanımza ayrı ayrı teşekkü • le A.P. yi Yüksek Seçim Kurulu j re acınıız nıâni oldusuııdan nıln S na şikâyete karar vermiş ve ge < net ve sükranlalrımızın muhte • rem gazeteniz vasılasiyîe iletil S rekli formaliteleri hazırlamıştır. j mesini rica ederiz. • Miüet Partisinin iddiasına göre, DOftAN BİRLIK MKFRIŞAT • A.P. yöneticileri kendi teşkilâtlaORTAKLIĞ1 l rına gönderdikleri telsraflarla i Ilâncüık: S486 KKİ78 LEON KASUTO'nun Kilo almamak için.... Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanhğı yüksek kailemelerınde ve dış teşkilatında bazı atanmalar yapılmıştır. Bu konudaki kararname dür, Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yapılan atanmalar «öyledır: Dış Ticaret Uairesi Baskan Yardımcısı Ahnıet Saduıı F.teıısel daire baskanlıgına, Bakanlık müsaviri Ekrem Geriş Loııdra ticaret müşavirliğiııe, Moskova ticaret müsaviri Ahmet Karaosman Stockholma ticaret müşa virli^ine, uzmaıı Turan Çakın Cezayir titaret miisav irli~ine, dış ticarrt dairesi baskan yardımcısı Ümrr Turgut Çarıklı Paris iktisadî müşavirliğine. uzPakistan hükumetinin bir soz nıan Dr. Fazıl Aksal Roıın iktiHindî^tüiıın üç yoııden giriştiği tüsü. Lahor oephesindeki ça.ı>ışsat müşavirliğiue. Paris ticaret istila lı.ıı ekelinia büyük hir dimüsaviri Dr. Fuat Inal dıs ticarenrle k,ıı>ı kurşıya kaldığı •ııııl ; nıalarda «istilâcı kuvvetlere kesin bir darbe indirildiğini» ve düşmaret dairesi baskan yardımcılıçımaktadır. Pakistan paraşütçu oirnın arkasmda 800 ölü bırakarak na, Atina ticaret müsaviri Edip likleri bu sabah Pencap eyâlelinkaçmak zorunda kaldığmı sciyYeğiner, dış ticaret dairesi müde Hint hatlarınııı gerisine indiril lemiştir. savirliîine atanmıslardır. miştir. Aynı satıaya Pakistan dün ! BENLER, TERFİ ETTt HİND RADYOSU YALANLIYOR gect dc indirme yapmı? luılıınAnkara (Cumhuriyet Bürosu) maktadır. Anlasildığına ı;uıp. paHindislan ladyosu bu sabahki Lefkoşe maslahntgüzarlı^'nn araşiitrüler cepheııiıı 1 ) kilomet W yayınında. Hint uçaklannın. P;ıtanan orta elçi Özdemir Benler, re kadar içindeki yolları ve ııukisıan'da Revalpindi ve Karaç: iücünrü dereceye terfi ettirilmislıabere şebekelerini talırip rlıne le Doğu Pakistanın bazı şehirletir. eayesiııi gütmektedirler. Bunu mü rini bombaladığını yalanlamıştır. Resmî Gazeted» bu konuda yat.ıakıp Pakistan ordusuııun. dün ' KARARTMA yınlanan kararnamede ayrıca kü Hint istilâsına nıisillemede DUHindistan'ın üç büyük şthri. llhan Gökbudak'm yedinoi delunması ve mukabil taarruza ı,eç Bombay. Yeni Delhi ve Kslkü. recede terfii de yer alnvıktadır. mesi beklenmektedir. ta'da karartma emri verilmiştir. Di«er taraftan Başbakanhk Hindistan, Kalkütadaki hava üs Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5üne yapılan Pakistan akınınclan Pakistan CENTO ile Dairesi başkanlıgına Şeref Tobahisle Pakistanın çarpısmaları lungüç atanmıştır. SEATO'YA başvurda doğu kesimine yaydığını, dola>ı<iy le Batı Pakistan hudutlarının her Dışişleri Bakanı Zülfikâr Ali hangi bir hareketi tahdit edeıniye ' Butto, dün sabah düzenlediği baceğini belirtmiştir. ; sm toplantısında. Pakistanın Hint tecavüzüne karşı koyabilTahrip mek için merkezi andlaşma teş(Bastarafı 1 inci sahitede) Doğu Pakistan, tüm Pakistntıın kilâtı (Cento) ve GüneyDoğu As hüıierınin gorüşdıduğü tesbit etaarruza en açık yerini teşkiı <;tya Andlaşması Teşkilâtı (Seatoi dilmistir. Tabipler Odası, Pakismektedir. Doğu ile Batı Pakis \ savunma anlaşmaları u>arınca tana hekim ve hemşire giinderil tan arasında 1609 kilometrelik Hint ! İngiltere ve Amerika Birleşik mesi konusunda çahsmalara başarazisi vardır. Pakistan Siiâhlı Devletlerinden yardım istediğini lamıştır. Kuvvetlerinin ekserisi ülkemn fia söylemiştir. Ayrıca bazı Gençlik teşekkültı kesimindedir. BITTO BÜYÜKELÇİMİZ Hintlilrr. karada. Batı Pakista ; lerinin de Pakistanın Ankara Bü İLE GÖRÜSTİ' nın «Dera Baba Nanak Köprüsu . yükelçiliği nezdinde teşebbüse geçerek Pakistanı içten destekPakistan Dışişleri Bakanı Zülfikâr Ali Butto dün çeşitli ülkelediklerini ve gereği halinde gö lerin büyükelçileri ile durumu nüllü olarak Pakistana gidebilegörüşmüştür. Bakanın kabul etceklerini ifade etmislerdir. tiği büyükelçiler şunlardır: TürCENTO üyeliği Cıınıhuri>rt kiye. Amerika Birleşik DevietleRcşat HS.>614900 ri, İngiltere (yüksek komiser), Öte yandan CENTO Anlasma Hamit 11 ı»oı r: oo Iran, Rusya, Birleşik Arap Cıımsı ile ortaklık yaptıgımız PakisAziz M00Ü700 huriyeti, Suııdi Arabistan ve Entanın bugün karşılastığı bu meNapolvon »600ÜTOO donezya. selede Türkiyeye ne gibi bir gö 24 Ayar külçc 138S1392 U THANT PAKİSTAN'A rev düştüğü Dışişleri BakanlıHAREKET KTTİ ğında incelenmektedir. Dışişleri Birleşmiş Milletler Genel SekBakanlığır.dan sızan haberlere reteri ü Thant, Pakistan ile Hingöre, CENTO üyesi olan Türkiye distan arasındaki harbe son vernin bu meselede Pakistanı prendirmeğe çahşmak için dün gece .ip olarak desteklemesi gerekNew York'tan Pakistana hareket mektedır. Ancak, bu destekleetmiştir. mer.in XATO anlaşmasına benzer Birleşmiş Milletlerin bir sözcüşekilde olup oimadığı henüz ansü U Thant'ın Londradan geçelaşılmamıştır. rek perşembe günü Rawalpindi Biliüdiği üzere NATO ülkeîeveya Karaşi'de olacağını söylerinden birine yapılan herhangi miştir. U Thant daha sonra Yebir tecavüz. bütün NATO ülkeni Delhi'ye geçecektir. leıine yapılmış bir tecavüz olarak kabul edılmektedir. CENTO anla.şmasında böyle bir hüküm yer almayışı dolayısiyle Türkiyenin Pakistana yapacağı destekleme işinin nası! olacağı me/ Ooğum Bl'KSA Şehrin Kayhan semrak konusudur. Bununla beraber ziyaretlerinde tinde enteresan bir olay cereyan Bağdat paktının bir devamı sayıetmiştir. Semtte gezintiye çıkan lan CENTO ar.laşmasınrîaki «OrC H P . milletvekili adaylarından tak Savunma» hükmünün henüz avukat Nail Adlı bir at tarafından yorumlanamadığı öğrenilmiştir. ısınlmıştır. Semt fırınının ekBazı çevreler bu ortak savunmamek arabasını çeken kır atın :sırnın sadece «Komünist tecavüzledığı C.H.P. li aday has'aneye görine karsı» olacasını ileri sürmek türülerek ilk tedavisi yapılmıştır. Kolonyısıdır tedirler. Atın kır. ısırd'.ğı şahsın da C. Pakistan Büyükelçisinin H.P. adayı oluşıı şehirde siyasi İlâncıhk: 8331 10675 , bir espri konusu teşkil etmiştir. DIŞ TİGARET TEŞKİLÂTINDA YENİ TÂYİNLER pIBBk. •».•••••••••«««•••••••••••••••••••••••• TÜRKİYE HALK BANKASI TASARRUF MEVDUATJNA EN YÜKSEK FAİZ VE EN ZENGİN İKRAMİYE TÜRKİYE HALK BANKAStNDADIR LİMİT İÇİ TEMİNAT MEKTUPLARINDA EN ZENGİN İHTİYATA SAHİP OLAN TÜRKİYE HALK BANK.VSI, HER TURLÜ BANKACILIK FAALİYETLERİNDE HALK1MIZTN HTZMFTİNDEDİR TÜRKİYE HALK BANKASI !••••••••••••••••••• (Basm 16245 A. 10603İ0680) TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Malzemenin cinsi Miktarı Geçici teminatı PAZARLIGIN Tarihi Günü Saati 2 ncı nevı arpa 75 Ton 3823 27.9.965 Pazartesı 13.3016 3 üncü nevi arpa 25 Ton 750. 29.9.965 Çarşamba 13,3016 1 lstanbul Bira Fabrikasında naturel arpanm triyaimdan elde edilen (°o 25 azahr çoğalır) 75 ton ikinci ve 25 ton 3 üncü nevi arpa yukarıda göstçrilen gün ve saatler arasında Istanbul Zahire Borsasında pazsrlıkla satı'acaktır. 2 Şartname ve nümuneleri her gün Komisyonumuzda ve Zahire Borsasında görülebilir. 3 lsteklilerin yukarıda yazılı geçici teminat makbuzları ile birlikte o gün ve o saatlerde İstanbul Zahire Borsasında bulunacak Merkez Satınalma Komisyonuna müracaatlan ilan olunur. (Basm 1637510682) Istilâ İLÂNEN TEBLİG Fırar suçundan sanık 58. P. Alayı firari erlerinden Mardin Derik kazası Selikan mahallesi No: 15 te mukayyet, Diyar'oakır Alipaşa mahallesi Dağkapısı sokak No: 9 da mukim, Abdi oğlu 1932 doğumlu Ramazan Sesveren hakkında yapılan açık duruşması sonunda suçun vasıf ve mahiyeti ve suç tarihi itibariyle 113 sayılı Af Kanununun 1,'A maddesinin şümulüne girdiğinden As. C. K. mın 49 uncu maddesi delâletiyle T. C. K. nun 97 inci maddesi gereğince dâvanm düşmesine 4. Tümen As. Mahkemesinın 10 6 965 tarih ve 965/5 esas, 965/122 karar sayılı ilâmı sanığın gıyabında karar verilerek yapılan soruşturmalara rağmen ikârr.etgâhları, mesken ve iş yerleri bulunmadığmdan isbu hüküm özetinin 7201 sayılı tebliğat kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. Askerî Savcı (1507 Basm 16525/10686) Pakistan Türkiyenin desteğini «stedi ;üiiü Deviei Orman İşletmesi Bayramiç Miidürlüğünden: 1 îşletmemizin Yağcılar orman dışı istif yerinde mevcut 1965 yılı istihsalinden 1 partide 82 adet 50.319 M3. 1. S. normal boy çam tomruğu M3. ü 356.00 liradan, 5 partiden 464 adet 262.743 M3. 2. S. normal boy çam tomruğu M3. ü 269.00 liradan, 37 partide 6159 adet 1867.108 M3. 3. S. normal boy çam tomruğu M3. 213.00 liradan, 1 partide 54 adet 10.366 M3. 3. S. normal boy kızılçam tomruğu M3. ü 119.00 liradan, 1 partide 383 adet 69.879 M3. 3. S. kısa boy çam tomruğu M3. ü 90.00 liradan, 1 partide 396 adet 32.230 M3. 3. S. kısa boy kızılçam tomruğu M3. ü 90.00 liradan, 5 partide 352 adet 204.926 M3. ıskarta normal boy çam tomruğu M3. ü 100.00 liradan, 11 partide 5148 adet 285.423 M3. kızılçam sanayi odunu M3. ü 81.00 liradan ve Evciler bölgesinin orman içi istif yerinde 4 partide 1000 ster çam sınk steri 30.00 lira muhammen bedeller üzerinden açık artırma suretiyle satışa çıkarılnuştır. 2 Satış 17 eylül 1965 tarihine rastlayan cuma günü saat 15.00 te İşletme Miidiirlüğü binasında toplanacak konıisyon marifetile yapılacaktır. 3 10.366 M3. 3. S. normal boy kızılçam tomruğu, 52.230 M3. S. kısa boy kızılçam tomruğu ile 285.423 M3. kızıl çam sar.ayi odunları yangın görmüş Bayramiç kazası ormanlarından istihsal edilmi? olduğundan Bayramiç kazası dahilinde oturan veya icraî faaliyet eden hakikî ve tıükmî şahıslar bu emvallerin satışına iştirak edemiyecekleri gibi üzerine ihale yapılan alıcılarda bu kaza dahilindeki hakikî ve hükmî şahıslara devir, temlik, ciro ve satış yapamıyacak ve bu kaza dahilinde imâlâtçılara imâl ettiremiyeceklerdir. Alıcıların yukarıda yazılı hususlara tamamen " • •ayet ettikleri ilgili bölge şefliğinee bir yazı ile tevsik edıldikten sonra teminatlar iade edilecekür. 4 Bu satışa ait ilân, eb'at listeleri ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Balıkesir. Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Edıemit, Bandırma, Mersin, Manisa İşletme Müdürlükleriyle İşletmemizde görülebilir. 5 İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirîi gün ve saatte geçici teminat makbuzlariyle birlikte satış komisyonuna müracaatlan ilân olunur. 3/9/1965 (Basın 16451/10683) Bir C.H.P. adayını kır al ısırdı Zafer bekliyoruz (Baştarafı Spor sayfasında) renerbahçemize gelince, iyi bir başUngıçtan sonra hâlâ sonu alınamıyan bir bocalama devresi içindedir. Bu beklenmiyen duraklamaya sebep, bizce transfer sonrası yapılan mübalâğalı demeçlerin peşisıra oynanan ağır maçların. bir de transferde alınan sençleri zorla vıldızla?tırmanın futbolcular üzerinde yaptığı zararlı etkidir. t. Bahçenin halen bilbassa hücumda kısır sörünınesi gerek forretle hafları ve gerekse forvet elemanları arasında göze çarpan oyun anlaşmazlığıdır. Gol pozisyonu yaratmakta kullaııdıkları metod maalesef dfmodedir. Takımın modrrn bir hücum stiline ihtiyacı olduğu aşıkârdır. Sarılâcivertliler bu akşam rllerine geçen değerli fırsatı kaçırmanıak için özetle enerji ve nefeslerini »0 dakikaya göre ayarlamaları, soğtıkkanlı darranmaUn. yrrden, top tutmadan ve daima ani ileri pis!ara önem vererek hücum yapmaları, kontrataklarda uyauık bulunmaları şartiyle Türk halkının özlediği taferi kazanabilir. Fenerbahreye geçireceği güç sınavda iyi janslar ve başarılur dileriz. temasları Bu aıada Pakistan Büyükelçisi Makbu! Rabb, dün Dışişleri Bakanhğı 2 nci Daire Müdürü Bedii Karaburçak ile görüşmüştür. Olay hakkında önceki gün verdiği bilgilere ek bilgiler getiren Büyükelçir.in «Türk Hükumetinin diplomatik alanda Pakistanı desteklemesi şekline bir müzaheret istedigi» öğrenilmiştir. IşıkRabb görüşmesi Çifte Kuvvet kahvaltı ve yemeklerde (Baştararı Spor sayfasında) cu ve onların oyun karakterinl anlıyamamı? ve bir takım kuranuınıştır.. Anderlecht takımının sahaya çıkacafı onbiri, 15 gün evvelinden ılân edildiği halcte, Fenerbahçeli yöneticiler, eUerinde. Diogen'in feneri ile formda oyuncu aramaktadır. Deniz mevsiminden sonra sezona giren. her jfün öldürücü antrrnman ve haftada bir kaç maçla takımın bitkin bir hale îrlmesindrn daha normal bir şey olamaz Fenerbahçe. ne İngiliz atı. ne Anadolu atı. ne de başkabir tip ata benzer. Kuvvelli bir takım. yanlış yünetildiği için halk üzerinde bir emniyelsizlik şuuru doğurmuştur. Bence hu eeceki maçta ne teknik. ne de taktik rol oynıyacaktır Yerli ve ufak maçlarda bile tatbik edemediğimiz taktiği, böyle âsabî maçlarda tatbik etmeye imkân gürülmez. Halkııı büyük tezahüratı ile beraher (Ya Allah) diyerek maça baslayıp soıuına kadar mücadele etmrhyız. I'enerbahçeli «11» ve «Halk» çifte kuvvetle bu maçı kazanabiliriz. Bütün temenniıniz Fenerhahçeniıı başarılı bir ovundan sonra galip celmesidir. Ürgüplü (Bastarafı 1 inci sahifede) Sekreter Fuat Uluç. Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Alican ve Genel Sekreteri Turhan Kapanlı ile Dış isleri Bakanı Hasan Işık. Bakanlık Genel Sekreteri Haluk Bayülken ile Siyaset Plânlama Başkanı İlter Tiirkmfn katılmışlardır. T.İ.P. PROTESTO ETTt Öte yandan, T.İ.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Başbakana bir telgraf çekerek. liderler toplantısına dâ\et edilmeyişini protesto etmiştir. ixöxr\r\ KARARI CHP Genel Başkanı Ismet Inönünün dün yapılan Liderler toplantısma katılmayıjı, başkent pnlitik çevrelerinde çeşitü yorumlara yol açmıştır. CHP ye ; yakın çevreler. bu durumun Inönünün daha önce verdiği «Os j man Bölükbaşıyla aynı masaya ; oturmamak» kararmın bir uygu i laması oldıığunu PÖylemişlerdir. Bilindiği gibi 2 nisaıı 1965 tarihinde AP li thsan Ataöv'ün TRT konusunda Meclis araştırması is leyen önergesi Mecliste görüşüIUrken, Çankaya liderler toplan tısında konnşulanları MP Genel Baskanı Bölükbaşının açıklama > sı üzerine Inönü bn karari almış tı. Çankaya toplantısında CHP Genel Sekreteri Kemal Satır'ın : milletvekillerine zam konnsunda «Grnptan zam aleyhine karar ; almaja sücümüz yetmedi» dediğini Bölükbaşı, müzakereler sırasında Mecliste ileri sürmü» ve açıklamıştı. tnönü bnnun üzerine adı eeren kararı almıs ve hu kararı aldığım ayrıca teyit et ' mişti. Türkİş (Bastarafı 1 inci sahifede) maktadır. ZONGULDAK OLATLAR1 3 treüplü hükümeti zamanında Zonınldakta isçilerin U zerine asker sevkedilmiş, yüneticilerin yanlıs tutnmn sonucunda, iki işçi şehit edilmiştir. Yine Çanakkale ve Çan grevlerinde yöneticiler, Zonguldaktaki ne benzer davranışta bulunmuslardır. 4 Genel olarak tarafsız olması gereken devlet kuvvetleri grevlerde zaman zaman grev kırıcısı pozunda isçilerin karşısına çıkarılmaktadır. Türkİş Genel Merkezi, polis tarafından aranmış, broşürlcrine el konulmuştur. Siverekte yol inşaatmda çahşan işçiler Belediye Başkanı tarafından jandarmanm önünde dövülmüşler; sünsü tehdidi i!e karakola götü rülmüstür. SE.VDİKA ÖZGt'RLCGÜ Muhtırada daha sonra .şöj'le denilmekt^dir: « Tnkanda örneklerini verdiğirniz işçi düsmanlığı, sendika dzgürlüğünü baltalama, sendikaları güçsüz bırakma çabaları banlann hepsi, Anayasa ve kannnların ihlâli mahiyetindedir Türk işçi hareketinde tereddüt ve şüphe ile karşılan makta. bizi. demokratik re.jimi savnnmak için bazırlıklı bulunmaya zorlamaktadır.» Muhtırada, Bîşbakanın bilgileri dışmda yapüdığma emin olunan bu davramşlara teçhis konulmssı ve gerekli tecibirlerin alınması istenmektedir. ekmek • • • • • • •l • • • • • • f Galalada Deniz Görür İş Yerleri Tersane caddesinde yeni yapılmış kalorifer, asansör ve * telefon santrallı iş hanı taın katlar veya odalar halind» kira S lıktır. Aynı handa 44 43 62 telefona nıüracaat. * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Reklâmcıhk 3509 10688 Dışişleri Bakanı Hasan Işık, dün akşam üstü, Pakistanın An : kara Büyükelçisi Makbul Rabb ile bir görüşme yapmıştır. Pakistan Hindistan arasındaki çatışmanın ele alındığı bu gö nişraede, Pakistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanımızdan, Türkiye nin desteğini istediği anlaşılmak tadır. ÖGRENCtLERİN, MAREŞAL EYİT HAN'A MESAJI TMTF. Genel Sekreteri Caşkun Ancı, diğer öğrenci kuruluşları temsilcilerinden altı kişilik bir heyetle birlikte Pakistan Büyükelçiliğine basın ateşeliğine giderek basın ateşesi Şerif Ül Hasan'a bir buket ve Mareşal E;. üp Han'a verilmek üzere bir mesap Mesajda şöyle denilmektedir: Kasaba adı Grup I Kadirli bırakmışlardır. II Arhavi «Hindistan ve Pakistan arasınIII (Gültepe daki 20 yıla yakın bir süreden (Çeşme beri devam eden Keşnıir anlaşIV (Çandarlı mazlığı »iııuirgeciliğinin bir so(Zeytindağ ııucudur. V (Araç Türk Kurtuluş Savaşının anla(Kastamonu ıııını çok iyi bilen ve emperyalist VI (Çiçekdağ lutumların karsısıuda olau Türk (Çiçekdağ D.Ü.Ç. eııçliği. L'Iuslararası anlaşmazhkVII Milâs larııı barışçı yollardan çözülmesi VIII (Acıgöl ^erektiğine ilıanmaktadır. VIII (Çat Tüm ulusal kurtuluf savasları(Gülşehir ııın yaıııuda özgtirliiklere kaışı ( Tuzköy çirişileu saldınların karşı^mda oIX Şarkışla lan Tüık gençliğiııden gerçek X Bucak dost Pakistana sevgiler.» XI Kırklareli 7 LA \ Elektrik projesi yapiırılacaktır İLLER BANKASINDAN İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enslitiisü Müdiirliiğünden: Enstitümüz Nükleer Miihendislik tedrisatına 19651966 deıs yümda (20) öğrenci alınacaktır. Adayların, Mimarhk Fakültesi hariç İstanbul Teknik Ünlversitesi Fakültelerinden mez^n olması veya eşdeğer bir tahsil yapmış olmaları. Kimya Yüksek Mühendisi ve Fen Fakültesi Fizik Lisans'na sahip olmaları lâzımdır. İsteklilerin Günıüşsuyu binasındaki Enstitü Müdürlüjüne veya 48 22 50 den 198 No lu telefona müracaat etme'eri ilân ohınur. (Basın 16311 10656) >&r!*'*f+.^ İlâncılık: h325/10674 1 GRİSSİNİ doyurur fakat şişmanlatmaz İlincüık: 83ia, 1U67; Proje keşif Geçici toİli Proje konusu bedeli minatı TL. Adana Dz.li A.G. Şb. 9.500, 700, Artvin H.H. ve Şb. 13.800, 1.000, tzmir Şebeke 23100. 1.733, İzmir » 12.420, 932, İzmir H.H. ve Şb. 13.800, 1.035, » » » » 18,400,1.380, Kastamonu Şebeke 7.750, 600, İl » 23.000 1.700, Kırşehir H.H. ve Şb. 11.000, 800, » H. Hattı 5.900, 440, Muğla Şebeke 15.525, 1.164, Nevşehir H.H. şebeke 13.800, 1.000, » » 11.500, 860, » » 12000, 900, » » 11.800, 880, Sivas H.H. şebeke 21.Q00, 1.650, Burdur H.H. İrtibat 16.100, 1208, İl Şebeke 18.300, 1.380, 1) Yukarıda adı, keşif bedeli ve geçici teminatı 5azılı kasabaların elektrik projeleri kapalı zarî usulü ile eksütmeye konulmuştur. 2) Şimdiye kadar bir elektrik projesi tasdik ettirmemiş bulunan elektrik mühendisleri 1 proje için ihaleye iştirak edebilirler. Benzer konuda proje tasdik ettirmiş bulunan elektrik müJıendisleri, 8 adet kasaba için teklif verebilirler. Grup için tek tenzilât teklif edilecektir. 3) Teklif vereceklerin (Bankamızda 20, TL. bedelle sanlan eksiltrne evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik bel?esi almak üzere ve 21/9/1965 günü saat 17.30 a kadar Bankamıza müracaatlan gerekmektedir. 4) Teklif mektuplannın 30/9/1965 perşernbe giinü saat 12.00 ye kadar Eankamıza verilmesi şarttır. Teklif zarflan aynı sün saat 15.00 de Bankamız Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 5) Banka ye?erlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. (Basın 16385 10662)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog