Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHUKİVET 8 Evlul 1965 9 CANLI 39 ORHAN KEMAL hani hiç de fena kaçmıyacaktı mi gireceksin kenefe? Aman efendim, rica ederim . ama, öğle olduğu da muhakkaktı. Feki ama, hemen sokağa çıkıp da Aklan kanlanmış irl gözlerini Ver şu havluyu. Haydl, yalne yapacaktı? öfkeyle çevirdl: lah! Sordu: Ne?. Otelci tekme yemış kopek gibi Reçel dedin demin, ne reçe Sutün yanına diyonim efenmetresınin odasına dondu. Genç li? dım. . kadın hâlâ boyanmasıru bitlre Ne olmuş sütün yanma? Marmelât beyefendi. memısti. Gulerek: Tereyağıyla reçel emreder Bal yok mu? Ne o? dedi. Koğuldun mu? mısıniz? Alâsı var emrederseniz.. Canı burnuna gelmışti otelcınm Deli misin sen be? Süt nasıl süt? Katıksız rru Ne yapsak yaranarnıyoruz bıBıleğindeki saatı otelcinin göğbân? rader, dedi. Bu büyük adamların Kendi ineklerimden sağılıyor sune sokarcasına: hıç yuzlerınde gozleri olmuyor. efendim. Görmüyor musun? Saat orıBırşey değıl, evden nasıl çıkaracabıre geliyor! Öğle olmuş. Bu sa gız bakalım. . Hiç lüzum yokken büek saatıatte süt ne demek? Tereyağı, rena gene baktı: Odarun içinde gittı, geldi, metre çel ne demek? Vakit de öğleye yakın ama . sınin tam arkasmda duıdu. Genç Zııt zııt zut... dışarı çıktı. SoOtelciye bakışlannı çevirdi, kekadının aynada boyanmakta olan fanın sağına baktı, soluna baktı, hsyaline bakıyor, görmüyor, gorsınlıkle: gene gürledi: se bile anlamıyordu. En iyisi, şehrınizin pis lokan Aptes bozacak, el yüz yıkıya talannda mideyi bozmaktansa . Buna vah'den mali'den de cak bır yer yok mu? Emretti: bahsedılmez, dedi. Var efendimiz, buyurun! Süt, tereyağı, marmelât ve Genç kadın boyalı dudaklanyla Maşayı hatırlatan otelcı merdıEliru cebme attı, buruş buruş bır an dondü: veni koştu, alt kata hızla indı. bır on lıralık çıkardı: Nıye? Semâ! Oyle ya, şehır çalkamyor. Ko Yarım kılo yağsız pırzola . Genç kadın odasında bovanıvorca vılâyette, yediden jetmişe herFakat, sahanda ve terej'ağuıda kı du: kes müfettış be>in geceyi nerede zaracak anladın mı? Ne varî geçırdiğini merak ediyor. Buna Otelci buruşuk onluğa falan bak desem ki, evden usullacık çıkm. Beyefendi el yüz yıkamağa madan fırladı: Sorarlarsa geceyi benim evımde inıyor, yeni havlu çıkar! Emredersiniz efendim! Keçirdiğınizi söylemeyüı.. kızar Semâ hiç de otelci gıbi telâşlan Adam silinip gitmişti bile. mı, kızmaz mı? madı. Ne diye telâşlanacaktı? în«Kodaman» onluğu pantolon cece, uzun, geniş, alımlı çalımlı, Semâ : bıne sokarken mınldandı: rengin, fakir... efendi, bey, bey Istersen ben soyliyeyim, dedi Ne yapalım? Para almadı . efendı, paşa, âlim, câhıl .. ne o Sana kızmaz mı? Gozleri oda kapısında Semâ'>a lurlarsa olsunlar erkek değıller Belki kızmaz. Kızsa bile nıılışınce kajnayıp taşmakta olan miydi? Gene ne olurlarsa olsunhayet kadmım. Dağdan ınme ayı b'.r cezve kahve gibi heyecanlanlar guzel, akh başında bir kadıdeğıl ya bu! dı. Son derece kibar: nm karşısında kırılıp dokulmeğe Sonra gene boyanmasına koyu Günaydm hanımefendi! diye mecbur değiller mıydı? İşte şu lurken: eğ;ldi merdivenl zut zut zııt inmekte o Hooş, dedi. Ayılar bile kadınKırmızı dudaklan, goğsünü gelan sayın bay meselâ. Adres ver!ara karşı nâzık... ren memelerıyle alev alev genç ka mis, fırsat bulsa ayaklarım öpme dın çapkmca: Otelci de kaç sefer okumuştu yecek miydı? Otelci korkup çekın kadınlara. kızlara âşık olan ayıla Günaydın! dedi. sindi, ona ne? rı gazetelerde. Gulecekti, «Henf» Sonra gene fevkalâde çapkın bır ın tuvaletten çıkmakta olduğunu Orada, dedi, sandıkta. Al gogoz kırpışı: kapıyla sofa tahtalarınm gıcırdatür!. Geceyi rahat geçırdiniz mi? masmdan anlamı^tı, koştu. Otelci sandığa gıtti, kaba tuylü, Çok, diye adım adım yaklaştı mavi, yeşil, san, kırmızı işlemeTuvaletin önünde. kurulanıyorSiz? li beyaz havluyu aldı, koştu. du. Ben «Kodaman» iri göbeğiyle sofaGulüverdi. Onbıre kadar uvıımuştu ama da hırslı hırslı dikilmekteydi: dogrusu uykusunu da ftm alm:*«Kodaman» anlamıştı kadının Hani? Nerde? tı hani. Koca gövdesmin her yaduş gördüğunü O da butun gece nmdan rahaüık, dinlenmişlik, sağ Burada beyefendimiz, buyugenç kadmla uğraşmıştı zâten: lık dereler gibi akıyordu. Demin run! Evet, siz? şu herif süt, tereyağı, reçelden söz Önden koştu, tuvaletin kapısını Nasıl söyleyim bilmiyorum açtı. açmıştı. Bir de iştahı vardı ki. Alki... lah ne verdiyse gövdeye indirse İyi, anladık. Benimle beraber Bır az cesur olun canım.. Utanıyorum. Benden mi? Çevresine bakındı. Genç kadın anlıyarak odasına bır adım geriledi ama oylesine dâ vetkârdı ki. «Kodaman» da bir adım ilerledi. Genç kadın bir adım daha gerilerken: Sakın haa! dedi. Durdu berıki. Gene çevresinl kolladı. Tam içeri dalacaktı, yakınlarda betona düşüp parçalanan bir bardak sesı. Nikâhü kadın, kahvealtı sofrasmı hazırlarken kapı aralığından onlara dalmış, sonra da adamın kadmla birleşmesini önlemek için, elindeki bardağı yere mahsustan duşürmüştü. «Kodaman» hızla uzaklaşarak yukan kata, odasma çıktı. Bu, tam zamanında kırılan bar daktan şuphelenen Semâ, mutfağa ofkeyle gittı: Ne var? ne oluyor? Nıkâhlı, buldoğu hatırlatan yüzuyle sertçe: Sana ne? dedi. Mahsus kırdın değil mi? İşine mi mâni oldum? Olamazstn ki! Oldum işte! Hiçbır ışim yoktu ki olasm., Evet yoktu. Ben sen değilim kızım! Ne olmuş bana? Sucu... anlarsm ya? Fazla konuşursan, sinema numaralannızl da açarım. Bak, defolup gideceğim buradan. Kes sesini! Semâ. tereyağda çıtır çıtır kı/«rrnıs bır tabak pırzolayı «B°\ efendı» nın önüne koyarken: Basta vali, emnıyet muduıu, memleket telâştaymış! dedi. Az önce koca bır kâse sutu tere\ağlı beş dılim ekmekle gov deye ındirmış, Kudret Yanardağ, hâlâ kanlı gozleriyle genç kadır.a biraz geri çekilerek baktı: İyi ama sebeb? Sebeb si, dedi Semâ. Yani benim geceyi neıeda geçirdiğim mi dert olmuş sıeriflere? (Arkası var) DUCÜMU D U xn. Izmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon Başkanhğından; İNSAAT İLÂNI 1 İzmırde yapılacak 429432 12 TL. ke^ıf bcdellı 10 000 kapasıteli ekmek fabrikası kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Geçicî teminatı 20928 lira olup ihale 20/Eylül/1965 günü saat 11 00 de Hilâlde bulunan Levazım Âmirliğı Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. TekUf mektuplarınm ıhale saatinden hir saat evvel Komısyona verılmış obnası şarttlB» 3 İsteklılerin ihaleden en az 3 gün önce (tatıl gtinleri hariç) Bayındırlık Bakanhğı yeterlık belgesi yönetmenliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen belge'.er ile birlikte Hilâlde As. İnşaat Emlâk Müdürlüğüne müracaatları ile yeterlik belgesi almalan lüzumludur. 4 Bu işe ait keşif ve şartname her gün Ankara İstanbul Levazım Âmirlıkleri ile Komisyonda görülebihr. (1486 Basın 163O8/1O657) 1 Yüksak öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar Mudurlugunden: •••• ••• •••%»•• • Kantitı ve Lokatıta İşletmeye verilecektir 1 Peykhane caddesi 24 numarada bulunan 809 yataklı kız öğrenci yurdunun Kantin ve Lokantası ile Şehraıîebaşı Darülelhan sokak No: 6 da bulunan 1024 yataklı VeznecilerSite erkek öğrenci yurdu lokantası ayn ayrı, değişik şahıs veya firmalara işletmeye verilecektir. 2 Işleticilerden aylık zarurî masraf karşılığı olarak Çemberlitaş Yurdu Kantini için 890. TL. lokantası için 1620. TL. Vezneciler Site Yurdu Lokantası için 1620. TL. almacaktır. 3 Isletmelerle ilgili dosyalar. Cağaloğlu Hamam sokak 10 numarada bulunan Müdürlüğümüz Yurt İdare ve İşletme Şefliğinde görülebilir. 4 İsletmeler, Sözleşme ve Özel Hukümlere uygun olarak verilecektir. 5 İsletmeler istekliler arasmdan. bu iş için görevli Ö7"l komisyonumuzca iş yerleri görülerek ve maiî guçleri tesbit edilerek ve getirecekleri hizmet tekliflerine göre seçilecek. en uygun vasıftaki işletmecilere verilecektir. 6 Lokanta işletmeleri taliplerinin 777.60. TL. Kantin işletmesi taliplerinin 427.20. TL. geçici teminatı İstanbul Yurtlar Müdürlüğü Muhasebesi Veznesine yatuTnaları gerekmektedir. 7 Müracaatlar en geç 8/9/1965 günü saat 17.30 a ksdar kabul edilecektir. 8 Posta ile yapılan müracaatlar kabul edılmez, isteklilerin sahsen başvurmalan gerekmektedir. (Basın 16294'10658) B konu veresim: Ayhan Başoglu BE*4\ WNU& BB4NKOBU KJ2 ADSIZ KAHRAMAN KXZ İÇİN BU BU kü2 OMAEPl /Ml? {ı fı ! ! ILAN Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdünüğünden Kurumumuz ıçm satın alınmakta clan malzemelerın cıns. miktar ve vasıfîarını gosterir lısteler Gslata, Bankalar Caddesi No. 75 77, Kat 1 deki Mudurlüğümüzun gırış kapısında bulunan ilân tahtasına asılmaktadır. Kurumumuzia tıcari munasebette bulunmak isteyen fırmaların bu listeleri burada tetkik edebıîecekleri ve luzumlu gorecekleri tamamlayıcı malumatı Alım Şefhğınden alabilecekîeri ilân olunur. Tel : 44 41 77 (Basın 16467/10655) i • l ı Satılık Pres Döküm Makinası Kullanümamış Çekoslovak Tos marka satılıktır. Tel: 73 75 94 Cumhuriyet 10G68 AYŞE İLE ftLİ . İ S T A N B U L 6 25 Açılıj 6 30 Günaydın 7 00 Turküler v« oyun havaları T.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Istanbulda bugun 8 00 Ojun havaları 8.15 Kuçük ilânlar 8 20 Bu sabah sizlnle 8.40 Şarkılar 9.00 Gitar soloları 9.15 Turküler 9 30 Kadın ve e v 9 50 Sizin için »eçtıkleruniz 10.10 Şarkılar 10.30 Kısa haberler ve küçük ilânlar 10 35 Şarkılar 10 55 Sonat saatl 11.20 Dikkat trafık! 11.25 Konçerto saati 12 00 Ekrem Kongardan şarkılar 12 20 Radyo hafıf muzık orkrttras 12 35 Küçük ilânlar ve hafıf muzik 12 40 Avlâ buyuKaı,"mandan çarkılar 13 00 Haberkı \e hava durumu 13.20 HaiLt s a r ı::'ar İ130 Eir rck ftm 13 4f' Orkıstra muziği 14.00 Şemsl Yas tı.nanoan •ürKüIer " l . l t DHimız T.ıritçe 14 35 Fizifc 15.00 Kıs;, uabe.'er kauanı;. !6 5: Açılıj 17.00 Oda milzi;;ı 17 26 rurkü.er 17 40 Çocuklar !ç,r 18.00 Yurdun sesi 18.25 Küçuk ilânlar 18 30 Hafif muzık 1S.40 Gulseren GuvenLueo şarkjlar 19.00 Heklâmlar geçidi 20.0i; î'aberler ve hava durumu 20 4ı1 Kuçuk i'?nlar 20.45 Spor yankı lan 21.00 Kadir Hilkat Culhadaı şarkıiar 21.20 Bitmez tukennncz Anadolu 21^30 Sevdiğınız sarkılaı 22.00 Rcklâmlar geçidi 22 4" Hafif müzık 22.45 Haberler \c hava durumu 33.00 Plâklarla hâtıralar 24.00 Kapanı;. İSTANBUL İL BADYOSU 17.57 Aç'lış 18.00 Müzikli dak kalar İS 30 Türkiyeye hoşgeldin , 19.30 Piyano soloları 20 15 Plâklar arasında 21.00 Opera konseri 22.00 Her gece buluşalım 23.00 Oda muziği 23.30 Dans mu zigl 24.00 ÇeşitU muzik 1 00 Kapanış ANKARA 6 25 A ç ı h j 6.30 Günaydm 7 00 Köye haberler 7.05 Sabah muziği 7.30 Bes ses, bes sarkı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarad bugün 8.00 Sabah konseri 8.15 Küçuk İlânlar 8.20 Her telden 9.00 Çeşitll müzik 9.30 Ev için 9 50 SevUen melodler 10.05 Dikkat, trafik 10.10 Inci Çayırlıdan şarkılar 10.30 Kısa .ıaberler 10.33 Çeşiül müzik 10.45 Bando muziği 11.00 Hasan Sozeriden Türküler 11.15 Şarkılar 11.40 Konser saati 12.15 Klbrıs =aati 12.25 Küçuk ilânlar 12.30 Şarkılar, türkuler 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Öğle konseri 13 45 Saniye Candan turküler 14 00 Çocuk bahçesi 14.15 Dilimtz Türkçe 14.35 Tizlk 13.00 Kısa haberler, kapanı?. 16.55 A ç ı h j 17.00 Ahmet Melikten şarkılar 17.20 Caz muziği 17.45 Gençlik «aati 18.00 Küçük konser 18.25 Küçük ilânlar 18 30 Yurttan sesler 19.00 Reklâm orogramları 20.00 Haberler v e nava durumu 20 40 Küçuk llinlar 20 45 Uykudan once 20.50 .\"evın Demudovenden şarkılar 21 10 SıJâhh Kuvvetler saatl 21.25 •Vhmet Sezginden türkuler 21.40 Anayasamız 21.55 Yüksel Kipten şarkılar 22.15 Genç söhretleri tanıyalım 22.45 Haberler V* hava durumu 23.00 Geçen mevsimin 23 45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapanış. ANKARA İL RADİOSÜ 17.57 Açılış 18.00 Plâklar arasında 18.30 Diskoteğimiîden n.00 Oda muziği 19.30 Elvis Presley soyluyor 19.45 Radyo İle İngiuzce 20.00 Gunün melodileri 20.30 Akşam konseri 21.00 Batıya bakış 22.00 Opera saatl 21.30 Gece yarısına doğru 24.00 Ksrma rrız k 1 00 Karanış O da yetaüyormus gibi, bize gei diğinde, Jacques'tan üç yaş buyük olan, ve ona bakan hizmetçi nin kızını da tammıştı. Solange, daha on üç yaşında iken çocukluktan çıkmıştı. Gençliğine raâmen, ne istediğini bilen, yükselmek istiyen inatçı bir kızdı. Bizden Bır atjidiu.'i uu j e d ı sentıiıı <>r dı : aynldıkjanndan sonra Solange ve medığı, ancak çocukluğur.u ha Bu evlenme >olu ile, kendı annesinia Sanac'a yerleştikleri tırladığı kardeşi aleyhine en a çevresinden sıyrılarak bizımkine ni hayretle duydum. Küçuk kız, ğır sözleri sarfetmeEini tabıî bu gıriverdı. M. Rodelec'ın yardımı ile Ja luyorlar mı? Küçükken abla=ı Halktan çıkıp, küçük bjrjuceues'la temas edebilmek ıçıa nın «küçük canavar» olarak ad valarm arasına girmek eğer yükgereken metodların hepsini og landırdığı gıbi olduğunu kabul selmekse.. renmişti. Kısa zamanda karde etsek bile, buyüdükten sonra da ...Unutuyorsunuz bay a\ukat şimin üzerinde tesiri arttı. Boy aynı şekilde ilerledığinı necen Solange, «Yalnız» romanı basılıp, İece de onunla evlendi. Hizmet duşünelim? On yedi sene içınde Jacques isim ve para kazandıktan çimizin kızı benira yengem ol hangımiz değişmedik ki? Kısaca, sonra onunla evlendi. Bu kitap, du. Bu işte annemin de, benira Madame Daubray'nin düşunce Fransada az satıldı, ama Amerücade fikrim alınmadı. Nikâha bı sizlıkle konuşmasma ben tek bir da çok sürumü oldu. Ie çağmlmadık. Sanac'ta evle neden buluyorum, menfaati, o Bu kazançlardan acaba tanık nen Jacques'in ailesi nikâhmda nu da ilerde ispat edebılırım. mı faydalanmayı düşünüyordu? bulunmadı. Savcı sertlikle: Az önce «menfaat» derken yanıl Nasıl menfaat? diye sordu. mamışım. Tanığa sorulaoak başka soVoirin söze karışmak isterkcn Bay savcı, bunu daha anlara var mı? madı ise, vakti gelince isitmesi Başkanm sesi yükseldi: Hayır, dedi. daha heyecanlı olur. Madame Mesele kapanmıştır. Teşekkuı Savcı alayla: Daubray, genç Solange'in sos ederiz Madame, gidebilirsiniz. Hayret, dedi. yetede yükselmek için evlendiGenç kadrnın jıkışı epey gürüı ğini ileri sürdü. Fakat tanığın tulü oldu. Her yönden sesler işiDeliot, devam etti: Sorum yok ama.. Sayın jü da kabul ettiği gibi, «güzel» o tıliyordu. Onun arkasmdan giren üstelik de akıllı bir genç tanık, kocası, George Daubray idı ri için küçük bir nokta uzerin lan, Mdsyö Daubray, kayınbirade de durmak istiyorum. Acaba kızın, doğuştan kör, sağır, dı!Regine Daubray'nin aleyhte ta siz bir adamla evlenerek nasıl riniz Jacques'm karakteri ve aile si ile ilgisi hakkında fikrinizi öğnıklar arasında önlerine gelme yukseteceğini siz diişünün.. Regine Daubray derhal ahl renmek istiyoruz. «ini vicdanları kabul ediyor mu7 YALNIZ Vazcn. G.DesCars t Zür&çesi: Berin Kurtbay Jacques'ı çok az gordum. Ab ldai Regine ile evlendiğimde, yedi \aşında bir çocuktu. Evin en gensınde bir odada yaşar, oradan da tarı kırk yılın birinde çıkartılırdı. Birçok defa, bu zavallı çocusun yaşama tarzını beğenmediğimi foylemiştım. Fakat şunu da eklemek isterim ki, Jacques ailesine ie\amlı surette endise veriyordu. Sanac'a gidmceye kadar, güç kaı.^kterli. daha doğrusu sakatlığın rlin otürü, ne istediği, ne duyduju bellı olmayan zavallı bir yara t.ktı. Hemen hergun şıddetli krız ler geçirirdı. Yaşma gcire bu krız ler çok sertü. Avazı çıktığı kadar bağırır, eline ne geçerse odaraa girenlerin üstüne fırlatırdı Sonunda boşuna çabaladığmı anlar, kendini yere atar, yerlerde vuvarlanırda. Kudurmuş sanılabı irdi. Kaç kerre kayınpederimle birlikte onu tutmaya çalışmıştıX Kuvvetinin ölçüsünü anlamak içın yetmez mi? Başkan: (Arkası var) Kım F««tum fndıuıt. Inc . 196* World rifhn Patron «Genç görünüşlü memurlar almacak» diye ilân vermekle pek iyi etmedi galiba.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog